فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1393)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقالات پژوهشی
 • اکبر علی اصغر زاده، زهرا میدانی، حمیدرضا گیلاسی، محمدرضا ملکی، مریم نزادی نیاسر صفحات 1-11
  هدف این مطالعه انجام خود ارزیابی کیفیت خدمات دانشکده، دریافت بازخورد دانشجویان و انجام اقدام اصلاحی در راستای الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European foundation for Quality Management) EFQM بود. انجام خود ارزیابی در مدل تعالی EFQM براساس منطق رادار صورت گرفت؛ برای جاری سازی این منطق پژوهشی به شیوه ی توصیفی - مقطعی بر روی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی (270 نفر) در دانشکده ی پیراپزشکی کاشان در نیمسال اول 91-92 انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که برای سنجش عملکرد جاری دانشکده و انتظارات دانشجویان بر اساس مقیاس لیکرت از خوب تا ضعیف امتیازدهی شده بود صورت گرفت. برای توصیف متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و توزیع فراوانی استفاده شد. بیشترین شکاف بین عملکرد جاری دانشکده و انتظارات دانشجویان در حوزه ی خدمات حمایتی و مشاوره ای دانشجویان، حوزه ی مدیریت و کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد. استفاده از خود ارزیابی بر اساس الگوی EFQM می تواند به عنوان ابزار بهبود کیفیت در موسسات آموزش عالی به کار رود. با توجه به بیگانگی موسسات آموزش عالی با مدیریت کیفیت و ایجاد بستر مناسب توصیه می شود که اقدامات اصلاحی این موسسات بر روی فعالیت های زیر ساختی شامل سیاست ها و رویه ها، فرآیندها و روش های انجام خدمات و منابع و تجهیزات تمرکز یابند سپس به فرایندهای یاددهی – یادگیری تسری یابد. برای تداوم و تحقق بهبود کیفیت استقرار کمیته ای با این عنوان در دانشگاه های علوم پزشکی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، ارزیابی، مدل الگوی تعالی EFQM، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • جواد زارعی، ریاب عبدالخانی، سحر عزیزی، لیلا ساریخانی صفحات 12-20
  این پژوهش به بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می پردازد. برای این منظور دو ورودی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز که دوره کارورزی خود را گذرانده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه استفاده گردید داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که نقاط قوت عمده برنامه کارآموزی شامل: نحوه برخورد مربیان کارآموزی با دانشجویان، همکاری مدیران مراکز بهداشتی درمانی برای اجرای کاراموزی، هماهنگی قبلی بین گروه مدارک پزشکی و بیمارستان ها و تشکیل کلاس های توجیهی شروع دوره برای آشنایی کارآموزان با فرآیند کارآموزی، بود. کافی و مناسب نبودن امکانات و تسهیلات ایاب و ذهاب، عدم سنجش دانش واقعی فراگیران و تاکید نکردن بر سرفصل های کاربردی در رشته مدارک پزشکی با توجه نیازهای شغلی آینده دانشجویان، نیز از جمله نقاط ضعف برنامه کارآموزی بود. با توجه به تغییر نام رشته مدارک پزشکی به فناوری اطلاعات سلامت، نیازهای آموزشی جدیدی برای کارآموزی دانشجویان مطرح شده است. بنابراین گروه مدیریت و فناوری اطلاعات(مدارک پزشکی) به منظور ارتقا کیفیت دوره کارآموزی دانشجویان، باید رویکردهای مثبت گذشته در برنامه کارآموزی را ادامه داده و با برنامه ریزی نقاط ضعف گذشته را اصلاح کند.
  کلیدواژگان: کارآموزی، مدارک پزشکی، آموزش در عرصه
 • شیوا علیزاده، آسیه نمازی، مژگان سیگارچیان صفحات 21-27
  عوامل مختلفی می تواند بر دیدگاه انسان نسبت به آینده شغلی اثر بگذارد. با توجه به نیاز بیش از پیش زنان در تمامی سطوح بهداشت و باروری به ماما، مطالعه ای با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی عوامل مختلفی می تواند بر دیدگاه انسان نسبت به آینده ی شغلی اثر بگذارد. با توجه به نیاز بیش از پیش زنان در تمامی سطوح بهداشت و باروری به ماما، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی نسبت به آینده ی شغلی خود انجام شد. این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی بر روی کلیه دانشجویان مامایی مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، نیمسال اول 91-1390 انجام شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته شامل مشخصات فردی و سوالات سنجش نگرش آینده ی شغلی بود. داده ها با استفاده از نسخه ی 16 نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی نگرش دانشجویان نسبت به آینده ی شغلی 81/5 ± 95/34 بود که نمره ی به دست آمده بالاتر از نمره ی قابل قبول بود. بین نمره ی نگرش به آینده ی شغلی و وضعیت اقتصادی، سن دانشجویان، ارتباط آماری معنا داری وجود داشت. ولی بین سایر متغیرهای پژوهش با نگرش آینده ی شغلی، ارتباط آماری معنا داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش، اکثر دانشجویان نسبت به آینده ی شغلی خود، دیدگاه مثبتی داشتند. که با در نظرگرفتن کثرت فارغ التحصیلان مامایی، تغییرات اساسی در شرایط بازار کار، توزیع مناسب نیروی انسانی و برنامه ریزی های لازم جهت حل پاره ای از مشکلات آموزشی و ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان نسبت به توجیه آینده ی شغلی درتقویت نگرش دانشجویان به آینده شغلی مفید می باشد.
  کلیدواژگان: آینده شغلی، دانشجو، مامایی، نگرش
 • محمدکریم بهادری، قاسم رجبی واسوکلایی، مهدی رعدآبادی، مریم یعقوبی صفحات 28-36
  مدرس دانشگاهی اساسی ترین عامل برای ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی است. لذا توجه به تدریس اثربخش، باعث دستیابی به اهداف آموزشی و بهبود فرآیند یادگیری می گردد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر اولویت بندی و تعیین ارتباط بین مولفه های تاثیرگذار بر تدریس اثربخش یک استاد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد بود. در این مطالعه ی تحلیلی، کلیه ی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (105 نفر) در نیمسال دوم تحصیلی 92-1391 به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه روا و پایا ویژگی های تدریس اثربخش مشتمل بر 9 عامل بود. تحلیل داده بر اساس تئوری گراف و به کمک نرم افزار Mat Lab صورت گرفت. عامل های تسلط بر موضوع درسی، ارائه مطالب جدید و به روز و بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن مطالب به طور قطع نفوذ کننده و تاثیرگذار بر تدریس اثربخش بودند و سایر عوامل در گروه تاثیرپذیر و علت ها قرار گرفتند. همچنین دو عامل تسلط بر موضوع درسی و ارزشیابی دانشجویان در هر جلسه، میان ترم و پایان ترم به عنوان اولویت های اول و آخر به ترتیب با مختصات های (14/1و 14/1) و (1-و 1) شناخته شدند. بر اساس نتایج مهمترین عامل تسلط استاد به محتوای آموزشی بود، لذا توجه به کیفیت آموزش و ارتقای آن حائز اهمیت است. در راستای افزایش مهارت های ارتباطی بین استاد و دانشجو و آشنایی با روش های تدریس نیز پیشنهاد می گردد که کارگاه-ها و دوره های آموزشی مناسب و هدفدار برگزار گردد.
  کلیدواژگان: مدرس، دانشجو، تدریس اثربخش، تئوری گراف
 • مهدی سیاح، علیرضا اولی پور، علی اردمه، شکوه شهیدی، اسماعیل یعقوبی عسگرآباد صفحات 37-44
  هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به عنوان پیش بینی کننده های سلامت روان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. در این پژوهش تعداد 230 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان شناختی (CERQ) و سلامت عمومی (GHQ) و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات واحدهایی که دانشجویان تاکنون گذرانده بودند، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نسخه ی 16 نرم افزار SPSS استفاده شد که تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد از میان راهبردهای تنظیم هیجان شناختی سازگار، پذیرش و از میان راهبردهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار، فاجعه انگاری بهترین پیش بینی کنندگان سلامت روان می باشند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیچ کدام از راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با عملکرد تحصیلی دارای رابطه ی معنادار نیستند. راهبرد شناختی فاجعه انگاری بیشترین عامل تبیین کننده ی سلامت روان را به خود اختصاص داده بود. پسران بیش از دختران از راهبردهای ملامت خود و فاجعه انگاری استفاده می کردند. با توجه به نتایج تحقیق، راهبردهای تنظیم هیجان شناختی می تواند هدف مهمی در مداخلات شناختی_رفتاری باشد.
  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم هیجان شناختی، سلامت روان، عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • سحر اشرفی، معصومه حدادی، نازبانو نشیبا، عزیزرضا قاسم زاده صفحات 45-51
  پرخاشگری همه ی ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد جسمی آنان را به علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل می سازد. همچنین رشد ذهنی یا شناختی و یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان را کاهش می دهد. هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر مهارت خود آگاهی بر پرخاشگری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی بوده است. پژوهش حاضر از نوع نیمه ی تجربی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود. در این پژوهش تعداد 36 دانش آموز پایه ی سوم راهنمایی از چهار مدرسه راهنمایی تحصیلی که دارای بالاترین میزان پرخاشگری بودند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون پرخاشگری و انگیزش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. آموزش مهارت خودآگاهی در 8 جلسه ی 45 دقیقه ای در دو گروه آزمایشی به مدت 2 ماه صورت گرفت و گروه کنترل نیز بدون هیچ برنامه ی آموزشی بودند و پس از اتمام آموزش، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس بلوکی استفاده شد. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش پرخاشگری (05/0P< و 202/134=F) و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری دارد (05/0P< و 997/134=F). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مهارت خودآگاهی بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش پرخاشگری دانش آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: مهارت خودآگاهی، پرخاشگری، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • سیما لک دیزجی، آزاد رحمانی، وحید زمان زاده، صونا پاشایی صفحات 52-58
  آموزش بالینی نقش عمده ای در توسعه مهارت های بالینی داشته و پرستاری نیازمند این است که دانشجویان نحوه مناسب ارایه مراقبت حرفه ای از بیماران را در محیط های بالینی بیاموزند. با وجود نقش مهم آموزش بالینی در ارتقای رفتارهای مراقبتی، هنوز درک و اولویت بندی دانشجویان پرستاری از این رفتارها نامشخص است. لذا این مطالعه با هدف شناسایی اولویتهای رفتارهای مراقبتی از دیدگاه دانشجویان پرستاری صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی کلیه دانشجویان پرستاری ترم 7 و 8 سال تحصیلی 1392 علوم پزشکی تبریز به تعداد 200 نفر که مشغول به کارورزی ویژه بودند، به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه مراقبتی (Care-Q) بود که توسط لارسون توسعه یافته است و مقیاس داده ها در این پژوهش لیکرت پنج درجه ای با 57 گویه رفتار مراقبتی و شش زیر گروه تنظیم گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار آماریSPSS/ Ver.21 انجام گرفت. یافته ها نشان داد که دانشجویان اهمیت رفتارهای مراقبتی را در حد بالایی ارزیابی کرده بودند. بالاترین رتبه مربوط به زیرگروه «در دسترس بودن، پایش و پیگیری بیمار» و کمترین رتبه «ارتباط توام با اعتماد و پیش بینی نیازهای بیمار» بود. همچنین دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر، پایش و پیگیری بیمار را در رتبه بالایی مشخص نموده بودند)05/0p<). دراین مطالعه دانشجویان پرستاری توجه به بعد جسمانی و فیزیکی مراقبت را بیشتر از توجه به بعد عاطفی درک کرده بودند که نشان می دهد دانشجویان بایستی توجه زیادی به سایر نیازها در هنگام مراقبت از بیماران داشته باشند. دادن آموزش و آگاهی از ابتدای فعالیت بالینی جهت و ارتقاء یادگیری رفتارهای مراقبتی مناسب پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجویان، پرستاری، مراقبت
 • سیدعلی مرد، محمدصادق لرکی، نیلوفر نیسی صفحات 59-65
  مطالعه ی مستمر در طول دوره می تواند نقش به سزایی در نیمه عمر اطلاعات درسی داشته باشد، این پژوهش با هدف بررسی اثر آزمون های منظم کلاسی در طول دوره بر نمره ی پایانی آزمون فیزیولوژی کلیه در دو گروه از دانشجویان (پزشکی و داروسازی) انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 در درس فیزیولوژی کلیه انجام شد و نظر به این که مدرس مربوطه و محتوای درسی کاملا یکسان بودند، جامعه ی آماری فوق انتخاب شدند. دانشجویان در ورود یا عدم ورود به مطالعه آزاد بودند و بر اساس نظرخواهی از آن ها، فقط دانشجویان داروسازی آمادگی خویش را جهت شرکت در آزمون های منظم کلاسی اعلام نمودند. بنابراین دانشجویان داروسازی علاوه بر آزمون پایانی در سه آزمون طول دوره نیز شرکت کردند. در حالی که دانشجویان پزشکی فقط در آزمون پایانی شرکت داشتند. نیمی از سوالات از نوع تشریحی با پاسخ های بلند و بقیه از نوع تشریحی با پاسخ کوتاه و تعداد سوالات در هر آزمون 8 عدد بود. سوالات آزمون پایانی هر دو گروه کاملا مشابه بود. آنالیز نتایج نشان داد که هم نمره کل دانشجویان داروسازی و هم نمره پایانی آن ها نسبت به دانشجویان پزشکی بالاتر می باشد. علاوه بر این درصد قبولی در آزمون و درصد نمره با کیفیت بالاتر نیز در دانشجویان داروسازی نسبت به پزشکی افزایش قابل ملاحظه ای داشت. لذا درصورتی که آزمون های منظم درطول دوره برگزار گردد می تواند تاثیر قابل توجهی بر میانگین نمره پایانی، کیفیت نمرات و درصد قبولی درس فیزیولوژی کلیه داشته باشد.
  کلیدواژگان: آزمون های منظم کلاسی، نمره پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات، دانشجویان داروسازی، دانشجویان پزشکی
 • علی امینی، حسن عشوری، محمد رنجبر عزت آبادی، حسین هادی ندوشن، هادی اسلامی، عارفه دهقانی تفتی صفحات 66-72
  امروزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وسیله ای برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می شوند. این تحقیق، با هدف تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی_تحلیلی است که 150 نفر از دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بصورت نمونه گیری طبقه ای_تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع یک پرسشنامه 60 سوالی در بین دانشجویان جمع آوری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری t-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان از مجموع خدمات 6/157 بود و میانگین نمره ی رضایتمندی از خدمات آموزشی 4/91، خدمات پژوهشی 58، خدمات رفاهی 8 بود. نتایج همچنین نشان داد که در بین دانشجویان با گروه سنی زیر 20 سال 4/53 درصد، در بین سنین20 تا 22 سال 3/60 درصد و در بین دانشجویان بالای 22 سال 3/58 درصد آن ها رضایت بالایی نسبت به مجموع خدمات داشته اند (P=0.00). با توجه به این که میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی و پژوهشی در حد خوب و بالا و از خدمات رفاهی در حد پایین و کم بوده و همچنین میزان رضایتمندی از مجموع خدمات در حد متوسط بوده است، بنابراین مسوولان می بایست در جهت بهبود هر چه بیشتر خدمات خصوصا در زمینه رفاهی به دانشجویان تلاش بیشتری انجام دهند.
  کلیدواژگان: رضایت دانشجویان، خدمات آموزشی و پژوهشی، علوم آزمایشگاهی، یزد
 • علی خدادادی، مجتبی اورکی کوه شور، عبدالحسین شکورنیا، مهری غفوریان بروجردنیا، عطاالله غدیری، محمدعلی عصاره زادگان صفحات 73-79
  بررسی و ارزیابی هر گروه آموزشی از داشته ها و عملکرد خود در مسیر تکامل آموزشی و پژوهشی در پیش رو، می تواند در تشخیص کاستی ها و ضعف های احتمالی خود، مثمر ثمر بوده و به بلوغ همه جانبه ی آن کمک شایانی نماید. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. این مطالعه ی توصیفی در سال تحصیلی 90-1389 در گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به انجام رسید. حوزه های مورد ارزشیابی در این مطالعه شامل: مدیریت گروه، اعضای هیات علمی، حوزه ی آموزشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پژوهشی، فضاهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه بوده است. پرسش نامه ها و نشانگرها توسط اعضای هیات علمی گروه و با هماهنگی و اظهار نظر مدیریت مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه تهیه و تدوین گردید. یافته ها بر اساس مقیاس امتیازبندی گورمن از رتبه غیررضایت بخش تا بسیار قوی با دامنه ی امتیازی 1 تا 5 طبقه بندی گردید. گروه در حوزه های مدیریت (با میانگین اکتسابی 16/4)، اعضای هیات علمی (2/4)، حوزه ی آموزشی (1/4) بر طبق طبقه بندی گورمن دارای رتبه ی قوی، در حوزه ی نیروی انسانی (75/2) دارای رتبه رضایت بخش، در حوزه ی تجهیزات آموزشی و پژوهشی (8/3) دارای رتبه خوب، در حوزه ی فضاهای آموزشی و پژوهشی (6/2) دارای رتبه ی رضایت بخش و در حوزه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(85/3) گروه دارای رتبه خوب بوده است. گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مجموع حوزه های مورد ارزشیابی با میانگین 64/3 بر طبق طبقه بندی گورمن رتبه بالاتر از سطح رضایت بخش را داراست.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، گروه ایمنی شناسی، اهواز
 • مقالات کوتاه
 • ایمان جهانیان، مریم احسانی، لیدا صباراد، فرزان خیرخواه صفحات 80-88
  هوش هیجانی به معنی ظرفیت ادراک،ابراز،شناخت، کاربرد و مدیریت هیجان ها در خود و دیگران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وضعیت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل طراحی شده شده است.این مطالعه توصیفی-تحلیلی برروی تمام 93 نفر از دانشجویان دندانپزشکی سال های 4و 5 و 6 دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال تحصیلی 91-92 انجام شد. جهت تعیین میزان هوش هیجانی ازپرسشنامه هوش هیجانی بار_آن استفاده شد. معدل دانشجویان به عنوان شاخص وضعیت تحصیلی در نظر گرفته شد.اطلاعات با اسفاده از نرم افزار SPSS Version 18 وآزمون آماری T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین هوش هیجانی 49/353 بود و کمترین میانگین مربوط به خرده مقیاس تحمل استرس و بیشترین میانگین مربوط به خرده مقیاس همدلی کردن بود. بین خرده مقیاس هوش هیجانی در ورودی های مختلف اخلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). نمره کل هوش هیجانی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود (01/0=p). همچنین نمره دختران در خرده مقیاس های واقع گرایی،روابط بین فردی، خوشبینی،همدلی وخود ابرازی به طور معناداری از پسران بیشتر بود. بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی (خوابگاهی) سال 4، 5 و 6 طی سالهای تحصیلی انها تفاوت معنی داری وجود نداشت(P>0.05) 0نمره کل هوش هیجانی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود. بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و خوابگاهی در هریک از سه ورودی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی رابطه معنی داری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، وضعیت تحصیلی، معدل، دانشجویان دندانپزشکی
|
 • Akbar Ali Asghar Zade, Zahra Meydani, Hamid Reza Gilasi, Mohammad Reza Maleki, Maryam Nezadi Niasar Pages 1-11
  The objective of present study was to conduct a self-assessment of services'' quality، receiving student feedback، and initiate corrective actions to step towards EFQM model. The RADAR Logic was used to conduct self-assessment. To deploy RADAR Logic a descriptive – cross sectional study conducted on total students (270) at bachelor degree in Kashan University of Medical Sciences in first semester in 91-92. A questionnaire according to current performance and student expectations were evaluated and scored from good to poor. Variance and frequency were employed to describe qualitative variables. Consolatory and supportive services، management services and educational quality indicate major existing gap between current performance and students expectations. Using EFQM self-assessment method would work as quality improvement tools in Higher Education Institutions (HEIs). Due to the unfamiliarity of quality management philosophy in HEIs، corrective actions should focus on infrastructure functions including resources، processes، policies، and people to pave the way. To achieve and continue quality improvement، establishing a quality management committee at Medical Universities seems to be essential.
  Keywords: quality of services, evaluation, EFQM excellence model, College of Allied Health Professions, Kashan Medical University
 • Javad Zarei, Robab Abdolkhani, Sahar Azizi, Leyla Sarikhani Pages 12-20
  This study was to survey on the strengths and weaknesses of the implementation of internships program on Medical Records bachelor degree training courses in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Two group of student of Medical Records Discontinuous Bachelor training courses in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences، who had passed his internship، were studied Data was collected using a questionnaire which validity and reliability had been confirmed. The result of the study showed that The major strengths of Internships Program include: the behavior of internships instructors with students، the corporation of health care centers administrators for carrying out the internship course، the previous coordination between department of medical records education and hospitals، and holding orientation classes to familiarity students with the internships process. The major weaknesses of Internships Program include: The lack of adequate transportation facilities، not assess actual knowledge and skills of trainees، not focus on applied content in the field of medical records regarding the future job skill requirement. Regarding to the Change of the name of the medical records course to health information technology has raised new students'' educational needs. Thus، Department of Management and Information Technology (Medical Records) to improve the quality of students'' internships should continue to the previous positive trends in the internships program and planning to correct the weaknesses of the past.
  Keywords: Internships, Medical Record, Field Training
 • Shiva Alizadeh, Asieh Namazi, Mojghan Sigharchian Pages 21-27
  Various factors can affect people’s opinion about their career future. Considering that women، regardless of their level of health and reproductively، are in need of midwives and their services، hence the current study was conducted to determine the attitude of the midwifery students towards their professional future. This descriptive study was conducted on all midwifery students at Islamic Azad university of Rasht during the first semester of the academic year in 2012-13. The information was gathered through two-parts questionnaires، which collected both personal information and measurable data regarding their career attitudes. The aggregated data was then analyzed by SPSS 16 software using descriptive and analytical statistics. Moreover، the mean score of students'' attitude toward their future career was 34/95± 5/81 and the obtained scores were higher than the acceptable scores. Moreover، there were significant relationship between score of career attitude with economical situation، and students'' age، but there was not significant relationship between career attitude and the other research variables. Based on the study'' results، most of students had a positive view towards their future career. Regarding to the high number of midwifery graduates and fundamental changes in the job market، such a positive outlook can be further reinforced through balanced distribution of human resources، implementing plans to address educational problem، and establishing job counseling centers to support and orient students for their future career.
  Keywords: attitude, future career, midwifery, student opinion
 • Mohammadkarim Bahadori, Ghasem Rajabi Vasokolaee, Mehdi Raadabadi, Maryam Yaghoubi Pages 28-36
  The lecturer is the most important factor for success in achieving the educational goals. Hence، paying attention to effective teaching leads to achieving the educational goals and the improvement of learning process. The goal of this study was to prioritization and to determine the relationship between factors affecting the effective teaching by lecturer in graduate student’s perspective. In this analytical study، all Graduate students of Allied Medicine School in Tehran University of Medical Sciences (105 students) in the second semester in 2012-2013 were selected. Moreover، a valid and reliable questionnaire used for data collection consisted of nine factors influencing the effectiveness of teaching. Data was analyzed using graph theory and Matlab software. Factors of mastery of the subject، providing new and updated content، simply and fluently state، and clearly transfer the contents certainly influence and impact on the effectiveness of teaching. In addition، two factors including mastery of the subject and evaluation of students in each session، mid-term and end of term with coordinates of (1. 14 and 1. 14) and (1 and -1) were identified as first and last priority respectively. The results showed that the most important factor was mastery to training content. Therefore، considering the importance of improving the quality of education as well as in order to increase communication skills between lecturer and student، and acquaintance to teaching methods، it is also proposed the appropriate targeted workshops and training courses take place.
  Keywords: Lecturer, student, effective teaching, graph theory
 • Mehdi Sayyah, Alireza Olapour, Ali Ardame, Shokouh Shahidi, Esmail Yaghoobi Askarabad Pages 37-44
  The aim of this study was the examination of cognitive emotional regulation strategies as predictors of mental health and educational outcomes of students in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences. In this study، 230 students were selected by random cluster sampling and also two questionnaires to examine the variables of this study were cognitive emotional regulation strategies (CERQ) and general health questionnaire (GHQ). In order to measure the academic performance of students، the average of scores that they already had passed was used. The multivariate analysis (logistic regression) showed that acceptance، belonged to compatible cognitive emotional regulation strategies and catastrophising belonged to incompatible cognitive emotional regulation strategies were significant predictors of psychological health. In addition، the multivariate regression showed that none of cognitive emotional regulation strategies were significant predictors of academic performance. The catastrophising strategy also played more roles in predicting the psychological health. Furthermore، it was revealed that males more than females used self-blame strategy and catastrophising. According to the results of this study، cognitive emotional regulation strategies would be useful for cognitive-behavioral interventions
  Keywords: cognitive emotion regulation strategies, mental health, educational outcomesof students
 • Sahar Ashrafi, Masumeh Hadadi, Nazbanoo Nashiba, Azizreza Ghasemzadeh Pages 45-51
  Aggressive will affect all aspects of the adolescents'' growth and health; their physical growth due to great stress disrupts reduce both their mental or cognitive growth، and learning and academic achievement. The present study aimed to examine the impact of self-awareness training on reducing aggression and promoting educational achievement motivation in third-grade students of Middle School. This research was based on a quasi-experimental framework and was conducted through implementing pre- and post-test. The research population included all third graders of Middle School during 2011-2012 in Tehran، Iran. A total number of 36 third graders with the highest level of aggression was randomly selected from a given school in District One of Tehran Municipality and were divided into control and experimental groups. Aggression Questionnaire (AGQ) and Inventory School Motivation (ISM) were employed to gather data. Moreover، the experimental group received treatment for two months in 8 sessions (each lasting for 45 minutes) whereas the control group received no treatment. Having finished treatment، both groups took post-test. One-way blocked analysis of variance was utilized to analyze the data. Therefore، results showed that there existed a statistically significant relationship between the self-awareness training and aggression reduction (F= 134. 202، P< 0. 05). In addition، self-awareness training and promotion of educational achievement motivation were significantly related (F= 134. 997، P< 0. 05). Regarding the research findings، it can be concluded that self-awareness would considerably reduce students’ aggression and promote their educational achievement motivation.
  Keywords: Self, awareness, aggression, motivation, educational achievement, students
 • Sima Lakdizajee, Azad Rahmani, Vahid Zamanzade, Sona Pashaee Pages 52-58
  Clinical education has a major role in the development of clinical skills. Nursing requires that the students learn how to become professional healthcare in the clinical environment. Despite the vital role of clinical training in improving the quality of students’ caring behaviors، however large differences exist in the perceptions of caring behaviors. The purpose of this study was to identify the viewpoints of nurses students regarding the priority of caring behaviors. In this descriptive study، all the nursing students during 7th and 8th semester in Tabriz nursing School of Medical Sciences in 2013 were chosen by census sampling، included 200 students (67% female، 33% mail) that were passing the ICU clinical teaching. Data were also collected by the Caring Assessment Questionnaire (Care-Q)، developed by Larson. Caring behaviors consisted of 57 statement were ranked on a 5-point Likert-type scale and ordered in six subscales. After analyzing data by using SPSS software version 21. 0، the results demonstrated that students'' high ranking in the importance of caring، was about «Being Accessible»، «Monitoring and Following through» and the low ranking was about «Trusting Relationships” and» Anticipates”، respectively. Moreover، male students ranked «Monitoring and following through» (p < 0. 05) higher than females. Furthermore، the nursing students perceived highly physical aspects of caring compared to emotional caring. Therefore، the results revealed the necessity of students ''awareness of the other needs during caring of patients. It is worthy to note that educational training and informing students in the beginning of clinical placement would facilitate accepting the promotion of their motivation for learning caring behaviors.
  Keywords: Clinical education, Students, Nursing, Caring
 • Seyyed Ali Mard, Mohammad Sadegh Larki, Niloofar Neisi Pages 59-65
  The continuous study during course period could have a significant role in half-life Course Information. This study aimed to investigate the effect of regular class exams on the final scores obtained of body fluids and renal physiology course in two medical and pharmacy groups. The teacher and the curriculum were quite similar to the selected population. This study was performed in the first semester of the academic year in 2012-2013. According to the survey، only pharmacy students were willing to participate in regular class exams. In addition to the final test، pharmacy students also took part in three tests while medical students only participated in the final test. The number of long answer essay-questions and short answer essay-questions in each class exam were identical (4 in each). Final test questions were also quite similar in both studied groups. Furthermore، the results showed that the total score of pharmacy students and their final score were significantly higher in comparison to medical students. In addition، the percentage of both exam acceptance and higher quality score in pharmacy students were higher than medical students. Thus، regular exams being held during course period could have a significant impact on final scores، quality scores، and percentage of acceptance in kidney physiology test.
  Keywords: regular class exams, final scores of body fluids, renal physiology course, Medical students, pharmacy students
 • Ali Amini, Hassan Ashoori, Mohammad Ranjbar Ezatabadi, Hossein Hadi Nodoushan, Hadi Eslami, Arefeh Dehghani Tafti Pages 66-72
  Nowadays، universities and higher education are considered as a means for economical، social، and cultural development of each country. This study aimed to determine the satisfaction of students of medical laboratory sciences from educational، research، and welfare services offered by paramedical faculty of Shahid Sadoughi University of medical sciences. This was a descriptive-analytical study included150 samples from medical laboratory students by stratified- random sampling. Information required were collected by distributing a questionnaire with 60 questions. Then the data were analyzed by t-test and ANOVA. Therefore، the results showed that mean score of students'' satisfaction from all services was 157. 6 which mean score of educational، research، and welfare services were 91. 4، 58. 0، and 8. 0 respectively. Results also revealed that 53. 4 %، 60. 3، % and 58. 3% of students between age group under 20 years، 20-22 years، and over 22 years have high- satisfaction from all services، respectively (P = 0. 00). regarding to the satisfaction; educational and research services were high، welfare services was low، and total services were intermediate. Therefore، officials should improve all services specially welfare ones to the students.
  Keywords: Student's satisfaction, Educational, research services, Medical laboratory, Yazd
 • Ali Khodadadi, Mojtaba Oraki Kohshour, Abdolhossein Shakurnia, Mehri Ghafourian Boroujerdnia, Ataallah Ghadiri, Mohammad Ali Asare Zadegan Pages 73-79
  Review and assessment of each department had its own advantages; the evolution of research and educational fields، certainly in the detection of defects and weaknesses of their potential، are beneficial and help it to full maturity. The purpose of this study was internal evaluated of Immunology department، Faculty of Medicine and also it was a descriptive study done in 2010-2011 at at department of Immunology of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Areas evaluated in this study included: head of the department، faculty members، training field، human resources، training and research equipments، teaching and research areas، and graduate students of the group. Questionnaire was prepared and drafted by some faculty members and Medical Education Development and Management center. In coordination with the statement based on the findings of Gorman، a rating scale was classified out of agreement to the very strong range of 1 to 5 points. Head of the Department (acquired by averaging 4. 16)، faculty members (4. 2)، the field of education (4. 1)، according to Gorman classified powerful stars، in the field of human resources (2. 75) Rated rewarding، educational and research facilities in the area (3. 8) stars as well، in the field of research and educational space and graduate students (2. 6) has a satisfactory rating، Department with acquired by averaging 3. 85 stars has been good. According to Gorman classification، department of Immunology of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences was evaluated and ranked in all mentioned areas (acquired by averaging 3. 64) therefore above the satisfactory level
  Keywords: Internal evaluation, Immunology department, Ahvaz
 • Iman Jahanian, Maryam Ehsani, Lida Sabarad, Farzan Kheirkhah Pages 80-88
  The relationship between emotional intelligence and academic achievement in the dental students of Babol University of Medical Sciences Abstract Emotional intelligence is the capacity to perceive، express، understand، use and manage emotions in one and others. The present study is designed to investigate the relationship between educational status and emotional intelligence among dentistry students of Babol University of Medical Sciences. This descriptive-analytical study was performed on all 93 dentistry students in fourth، fifth، and sixth year. Bar-On questionnaire was used to evaluate emotional intelligence. Students'' score average was used as an index for educational status. Data was statistically analyzed with SPSS 18 software and T-test. The mean score of emotional intelligence was 353. 49. There was no significant difference between EI subscales in different entries and mean score in each entry. Total score of EI in girls was significantly higher than boys (P= 0. 01). There was no significant difference in educational status of students in native students and non-natives. There was no relationship between emotional intelligence and educational status.
  Keywords: emotional intelligence, educational status, average, dentistry students