فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • سیده شهربانو دانیالی، مریم عمیدی مظاهری، فیروزه مصطفوی، الهه توسلی صفحات 1-10
  مقدمه
  استرس شغلی در روابط فردی با محیط صورت می گیرد که می توان سه عامل مهم آن را ویژگی های فردی شاغل، شرایط کار و برآیند آن دو دانست. استرس باعث به هم خوردن تعادل روانشناختی شده و پیامدهای مختلفی دارد. پیامدهای استرس شغلی منجر به نارضایتی شغلی می گردد. این مطالعه به بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی در مراکز بهداشتی درمانی پرداخته است.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که کارکنان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر (مراکز، پایگاه ها، خانه ها و شبکه) در صورت داشتن حداقل 6 ماه سابقه کار، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی شامل الف) اطلاعات دموگرافیک، ب) پرسشنامه استرس شغلی دیویس وهمکاران (ضریب روایی 701/0 و ضریب پایایی 863/0) و ج) پرسشنامه استاندارد توصیف شغلی اسمیت((JDI (روایی پرسشنامه نیز 93/0) با 6 حیطه بود. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS وارد کامپیوتر شده و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، t مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و نتایج اعلام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که میانگین نمره رضایت شغلی 1/13± 49/44 به دست آمد. بیشترین رضایت مربوط به حیطه همکاران و کمترین رضایت مربوط به حقوق و مزایا می باشد. میانگین و انحراف معیار نمره استرس 12/18± 21/29 می باشد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معنی دار معکوسی بین استرس شغلی و رضایت شغلی وجود دارد (001/0>P). در این مطالعه ارتباط معنی داری بین جنس و استرس شغلی به دست آمد، به طوری که زنان استرس شغلی بالاتری را تجربه کردند (001/0 =P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، با افزایش استرس شغلی رضایت شغلی کاهش می یابد. از آنجایی که مراکز بهداشتی درمانی، یک سازمان با مسوولیت مهم در جهت ارتقا سلامت جامعه هستند، پیشنهاد می گردد برای کاهش استرس شغلی و افزایش رضایتمندی کارکنان تدابیری اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، رضایت شغلی، کارکنان، شبکه بهداشتی، مراکز بهداشتی، پایگاه بهداشتی
 • لیلی ربیعی، مریم عمیدی مظاهری، سعید حمیدی زاده، محمدرضا رشیدی نوش آبادی، رضا مسعودی صفحات 11-20
  مقدمه
  افسردگی یکی از بیماری های شایع و از مشکلات خاص دوران بارداری و پس از آن می باشد. افسردگی پس از زایمان سلامت مادر را به خطر انداخته و بر ارتباطات اجتماعی وی و تکامل نوزاد اثرات منفی دارد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با عوامل مرتبط مادران در شهر اصفهان انجام گردید.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه، 133 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اصفهان بودند که 8-4 هفته از زایمانشان گذشته بود. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و مامایی و تست استاندارد بک برای سنجش میزان افسردگی به کار گرفته شد. میزان افسردگی افراد بر اساس نمره به سه دسته افسردگی خفیف، افسردگی متوسط و افسردگی شدید تقسیم شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحت نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.
  یافته ها
  73 نفر از مادران دارای افسردگی خفیف(10-19) و 56 نفر افسردگی متوسط (20-29) داشتند. در بین عوامل مرتبط، افسردگی پس از زایمان با تحصیلات مادر، وضعیت مالی، ناخواسته بودن بارداری، وجود سابقه سندرم پیش از قاعدگی و شغل مادر رابطه معنی داری وجود داشت (05/0 >P) ولی بین سایر عوامل نظیر سن مادر، جنسیت نوزاد و سابقه سقط رابطه معنی داری مشاهده نشد. در آنالیز رگرسیون بین متغیرهای دموگرافیک و مامایی مشخص شد که نه متغیر در مجموع 7/27٪ واریانس افسردگی پس از زایمان را توضیح می دهد. در بین این عوامل، پیش گویی کنندگی متغیرهای تحصیلات مادر، نوع زایمان، وضعیت مالی، ناخواسته بودن بارداری، وجود سابقه سندرم پیش از قاعدگی و شغل مادر معنی دار بود که در این میان، میزان پیش گویی ناخواسته بودن بارداری (24/0ß=) بیش از سایر متغیرها بود.
  نتیجه گیری
  توجه به عوامل مرتبط با افسردگی پس از زایمان، تیم سلامت را در برنامه ریزی بهتر برای مدیریت این مشکل یاری می دهد. نتایج به دست آمده مطالعه حاضر، با بررسی مولفه های مرتبط با افسردگی پس از زایمان به شناخت برخی عوامل تاثیرگذار بر افسردگی بعد از زایمان کمک می کند تا مادران در فرایند زایمان، کمترین دغدغه روحی ور وانی را متحمل گردند.
  کلیدواژگان: افسردگی، زایمان، مادران
 • مسعود پورکیانی، علی صفدریان، بهناز خیری صفحات 21-29
  مقدمه
  امروزه مسئله عدالت از جمله مهم ترین مفاهیمی است که بر بقا و ادامه حیات سازمان ها تاثیر گذار است؛ چراکه ادراک عدالت سازمان از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابعادعدالت سازمانی ایشان انجام گرفته است.
  روش ها
  این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و در سال 1391انجام گرفته است.جامعه پژوهش کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد872 نفر بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های عدالت سازمانیColquitt، پرسشنامه هوش هیجانیPetrides و Furnham جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، پراکندگی و تمایل مرکزی استفاده شد و از سوی دیگر جهت تحلیل داده ها از روش های همبستگیPearson، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از نسخه 16 نرم افزار Amos استفاده شد.
  یافته ها
  از نظر جامعه آماری مورد پژوهش، رابطه بین هوش هیجانی و عدالت توزیعی، با292/0= r و رابطه بین عدالت رویه ای و هوش هیجانی، با 297/0= r و رابطه بین عدالت اطلاعاتی و هوش هیجانی، با616/0= r در سطح اطمینان95% معنی دار است. لیکن شواهد حاکی از آن است که رابطه بین هوش هیجانی و عدالت بین فردی با 095 /0= r معنی دار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  بین عدالت رویه ای، عدالت اطلاعاتی و عدالت توزیعی با مولفه های هوش هیجانی رابطه معنی دار وجود دارد و با عنایت به این نقاط مثبت موجود در بین کارکنان دانشگاه می توان شاخص های ارزشمند موجود در مولفه های هوش هیجانی را در بین ایشان نهادینه کرد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، هوش هیجانی، کارکنان
 • سنجر سلاجقه، علی صفدریان، بهناز خیری صفحات 30-38
  مقدمه
  مفهوم تعهد سازمانی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، چراکه تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مولفه های تعهد سازمانی با عوامل منتخب مدل پستل از دیدگاه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است.
  روش ها
  این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در سال 1391انجام گرفته است. جامعه پژوهش کلیه پرسنل مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد 1612 نفر بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته عوامل منتخب مدل پستل از نظر صاحبنظران منابع انسانی دانشگاه وپرسشنامه بومی شده تعهد سازمانی Allenو Meyer (1997) جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، پراکندگی و تمایل مرکزی استفاده شد و از سوی دیگر جهت تحلیل داده ها از روش های همبستگی Pearson وتحلیل واریانس با استفاده از نسخه 16 نرم افزارSPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین تعهد عاطفی با عوامل اقتصادی، اجتماعی و قانونی، ضریب همبستگی بین تعهد عقلایی با عامل قانونی و همچنین ضریب همبستگی بین تعهد هنجاری با عوامل اقتصادی و اجتماعی در سطح 05/≥p معنی دار است.
  نتیجه گیری
  تلاش در جهت ارتقای توانمندسازی کارکنان یک استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی ایشان است و لازم است که مدیران ارشد سازمانی با مهیا کردن شرایط مناسب در جهت ارتقای هر چه بیشتر تعهد سازمانی پرسنل خود گام بردارند.
  کلیدواژگان: تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، مدل PESTEL
 • امیر موسی رضایی، طاهره مومنی قلعه قاسمی، مجتبی گرجی صفحات 39-48
  مقدمه
  مطالعات حاکی از شیوع قابل توجه و آمار بالای اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با سایر انواع سرطان هاست. با توجه به اینکه مولفه های اضطراب و افسردگی، دیگر شاخص ها و پارامترهای مهم همچون وضعیت روانشناختی بیمار، کیفیت زندگی بیماران، سیستم ایمنی بیمار و سیر بیماری، بازده درمان، مدت بستری و حتی طول عمر بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا محققین بر آن شدند تا مطالعه ای را با هدف بررسی وضعیت اضطراب و افسردگی در این بیماران، طراحی و اجرا نمایند.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود. 297 نفر از مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان در سال 1390 به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه گردیدند. و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد سنجش اضطراب و افسردگی DASS-42 بود. داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از SPSS نسخه 18و حدود اطمینان 95٪ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش میزان شیوع افسردگی در مبتلایان به سرطان پستان 5/34٪ و اضطراب 24٪ بود. اکثریت نمونه ها دارای افسردگی و اضطراب متوسط به ترتیب با شیوع 6/33 و 9/66 ٪ بودند. نتایج حاکی از آن بود که بین سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، اشتغال، نوع درمان و مدت زمان سپری شده از تشخیص با اضطراب ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت؛ همچنین بین افسردگی نمونه های پژوهش با سن، جنس، وضعیت اشتغال، مدت زمان سپری شده از تشخیص و نوع درمان آنان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت (05/0P>)، لیکن بر اساس یافته های پژوهش بین تعداد فرزندان و اضطراب نمونه های پژوهش (001/0P<)؛ همچنین بین افسردگی مبتلایان به سرطان پستان با سطح تحصیلات (03/0=P)، وضعیت تاهل (05/0=P) و تعداد فرزندان (02/0=P) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اضطراب و افسردگی از جمله اختلالات روانی شایع در مبتلایان به سرطان پستان در کشور است. با توجه با تاثیرات قابل ملاحظه اضطراب و افسردگی در زمینه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، سلامت روانی و جسمانی، درمان و پیشرفت بیماری، پرداختن به مبحث افسردگی و اضطراب از اهمیت و لزوم خاصی برخوردار است و لزوم توجه بیشتر مسوولین بهداشتی – درمانی را به این مقوله طلب می کند.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، اطلاعات دموگرافیگ، اصفهان، سرطان پستان
 • مرتضی حقیقی، کیارش زینت مطلق، فاضل زینت مطلق، محمدحسین تقدیسی صفحات 49-57
  مقدمه
  بهبود ایمنی بیمار یک اولویت بین المللی مشترک است چرا که خطاهای بسیار زیاد در حال حاضر در اعمال مراقبتی و درمانی بیمار در حال روی دادن هست که در نتیجه میلیون ها نفر ممکن است از صدمات پزشکی حاصل از خطاهای پزشکی قابل اجتناب جان خود را از دست بدهند. در این مسیر این امر مشخص شده که فرهنگ ایمنی یک فاکتور اساسی موثر بر ایمنی بیمار است. هدف از این مطالعه ارزیابی فرهنگ ارایه دهندگان خدمات درمانی نسبت به ایمنی بیمار در میان کارکنان بیمارستان های شهر تهران می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 بر روی 348 نفر از پرسنل درمانی بیمارستان های شهر تهران انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه ای که شامل سه بخش کلی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه فرهنگ ایمنی و ادراک کارکنان نسبت به ایمنی بیماران بود به صورت خودگزارش دهی از شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 16تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که ادراک کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها به صورت متوسط می باشد. بین نوع بیمارستان، سن، درجه تحصیلات، شغل، سابقه کاری با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه معنی داری وجود داشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها به صورت متوسط می باشد. با توجه به این نتایج مداخلات لازم جهت ارتقا سطح فرهنگ ایمنی در این بیمارستان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، ایمنی بیمار، کارکنان بیمارستان
 • محمد موسوی سردشتی، حمید کشاورز، ابراهیم انصاری، کبری حسین پور صفحات 58-66
  مقدمه
  حمایت اجتماعی یک شبکه اجتماعی است که برای افراد منابع روان شناختی و محسوسی را فراهم می کند تا بتوانند با شرایط استرس زای زندگی و مشکلات روزانه کنار بیایند. هدف از این پژوهش تعیین میانگین نمره ارتباط حمایت اجتماعی (بعدعاطفی) و کیفیت زندگی سالمندان می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی و جامعه آماری 356 نفر از سالمندان ساکن شهرکرد بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد (حمایت اجتماعی نوربک و سنجش کیفیت زندگی سالمندان لیپاد استفاده شد. تعداد سوالات استفاده شده در این مطالعه شامل 5 سوال دموگرافیک، 29 سوال کیفیت زندگی و 7 سوال حمایت اجتماعی بود. نحوه نمره گذاری برخی از پرسش ها به صورت بسیار خوب، خوب، بد، بسیار بد، برخی به صورت بدون سختی، با سختی، فقط با کمک، هیچ نمی توانم، تعدادی به صورت هیچ وقت، به ندرت، اکثر اوقات، همیشه، تعدادی به صورت بلی، کاملا می توانم، بیشتر کارها را می توانم، تنها بعضی کارها را می توانم، هیچ نمی توانم، برخی به صورت تقریبا همیشه، اکثر اوقات، به ندرت، هیچ وقت، برخی به صورت بسیار راضی، راضی، ناراضی، بسیار ناراضی و برخی به صورت بسیار به ندرت، به ندرت، اکثر اوقات و همیشه بود که با توجه به نوع آنها از 5 1 نمره گذاری شد. پرسشنامه ها با رعایت ملاحظات اخلاقی و محرمانه بودن پاسخ ها توزیع و بررسی گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیزهای آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که زنان سالمند در مقایسه با مردان سالمند از کیفیت زندگی و حمایت عاطفی پایین تری برخوردار بودند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی داری بین حمایت اجتماعی (بعد عاطفی) و کیفیت زندگی سالمندان وجود دارد (54/.= r، 05/0= P)
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه معنادار بین حمایت اجتماعی عاطفی و کیفیت زندگی به نظر می رسد که توجه به نقش حمایت اجتماعی (بعد عاطفی) در بهبود کیفیت زندگی سالمندان می تواند نتایج سودمندی را به دنبال داشته باشد. بنابراین حمایت های اجتماعی خصوصا حمایت عاطفی به عنوان منبعی ارزان در جهت ارتقای سلامتی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی سالمندان مطرح می باشد و ضرورت دارد برنامه ریزان زمینه برخورداری افراد سالمند را از این حمایت ها فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمند
 • حمید کشاورزمظفری، غلامرضا شریفی راد، محمدرضا توانگرراد، زهرا مردانی صفحات 67-76
  مقدمه
  باروری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد جمعیت، تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند این شاخص را متاثر سازد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای میزان باروری و عوامل اجتماعی- جمعیتی موثر بر آن بین زنان 15-49 ساله تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) با زنان غیر تحت پوشش در شهرستان شهرضا بود.
  روش ها
  روش به کار رفته در این پژوهش روش پیمایش بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان همسردار 49-15 ساله تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و زنان همسردار 49-15 ساله غیر تحت پوشش، شهرستان شهرضا تشکیل می دهند، که 418 نفر به عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 8 سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه) در سطح معنی داری کمتر از 01/0، با کاربرد نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد، بین متغیرهای وضع تحصیلات، محل سکونت، طول مدت ازدواج، سن اولین ازدواج، ترجیح جنسی، تعداد سقط جنین (گروه تحت پوشش)، با میزان باروری در سطح معنی داری کمتر از 01/0 رابطه معنی داری وجود داشت. در حالی که، در میان متغیرهای بررسی شده بین متغیرهای محل سکونت، ترجیح جنسی و تعداد سقط جنین (گروه غیر تحت پوشش)، با میزان باروری در سطح معناداری کمتر از 01/0 رابطه معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، ارتقاء سطح سواد زن، فرهنگ سازی در زمینه ی نگرش مثبت به داشتن فرزند دختر، فراهم ساختن امکانات لازم و برگزاری کلاس ها در جهت آگاه سازی روستانشینان از روش های جلوگیری از بارداری می تواند در جهت کاهش باروری موثر باشد.
  کلیدواژگان: میزان باروری، عوامل اجتماعی، عوامل جمعیتی
 • فریبا بینش، مژگان پیری اردکانی، عزیزالله یوسفی صفحات 77-84
  مقدمه
  کلستاز نوزادی از بیماری های مهم کبدی و مجاری صفراوی نوزادن است و گستره و از وی هپاتیت ایدیوپاتیک نوزاد، آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی،کیست کلدوک و ا را شامل می شود.عدم تشخیص به موقع این بیماری می تواند عوارض غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. حاضر با ف تعیین علل کلستاز نوزادی به روش ژ در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سال های 1385 تا 1390 انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه گذشته نگر بود و به صورت سرشماری در میان 52 پرونده بایگانی موجود در بخش پاتولوژی مربوط به نوزادان مبتلا به کلستاز نوزادی بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد در طی سال های 1385 تا 1390 انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها جمعیت شناختی، بالینی و آسیب شناختی از چک لیست استفاده شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 با بهره گیری از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی کای دو در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  4/40٪ دختر و 6/59 ٪ پسر بودند. به ترتیب فراوانی هپاتیت نوزادی و آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی (4/90٪) بیش از سایر علل بود. مبتلایان به آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی سن بیشتری داشتند. پسرها بیش از دختران به آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی مبتلا بودند. هپاتومگالی در آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی بیشتر از هپاتیت نوزادی بود. نوزادان مبتلا به هپاتیت نوزادی در مقایسه با نوزادان مبتلا به آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی بیشتر دارای علامت مدفوع روشن بودند (017/0P=).
  نتیجه گیری
  هپاتیت نوزادی و آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی مهم ترین علل کلستاز نوزادی بودند. نشانه های بالینی عوامل تشخیص افتراقی مناسب میان آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی و هپاتیت نوزادی نیستند. پیشنهاد می شود از تست بیوپسی کبد استفاده شود.
  کلیدواژگان: کلستاز نوزادی، ژی، هپاتیت
 • فاطمه رجعتی، فیروزه مصطفوی، غلامرضا شریفی راد، آوات فیضی، معصومه صادقی، مهنوش رئیسی صفحات 85-97
  مقدمه
  بیماری نارسایی قلبی یک بیماری مزمن است که تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی افراد می گذارد. یکی از اهداف مهم درمان بیماری نارسایی قلبی علاوه بر پیشگیری از پیشرفت بیماری، بهبود کیفیت زندگی بیماران است. هدف از این مطالعه مقایسه سه پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی با تمرکز بر دو پرسشنامه اختصاصی بیماران قلبی که در برنامه بازتوانی قلبی استفاده می شوند، می باشد.
  روش ها
  سه پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی، شامل فرم کوتاه 36 سوال و دو پرسشنامه اختصاصی شامل پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران آنفارکتوس MacNew)) و پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا (MLHF) در 60 بیمار نارسایی قلبی شرکت کننده در برنامه بازتوانی قبل از بازتوانی و سه ماه پس از اتمام بازتوانی تکمیل شد. پرسشنامه سنجش خصوصیات زمینه ای جمعیتی نیز در بیماران تکمیل شد. ضریب همبستگی پیرسون در قبل و بعد از بازتوانی بین ابعاد پرسشنامه ها محاسبه شد. مقدار تغییرات هر بعد از دو پرسشنامه ها نیز با یکدیگر مقایسه شد. پس از آنالیز پرسشنامه ها طبق دستورالمعل سازنده آنها، داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد. نمره کیفیت زندگی بیماران در دو پرسشنامه اختصاصی بیماران بر حسب طبقه بندی NYHA قبل از انجام بازتوانی محاسبه شدند و از ضریب همبستگی پیرسون و t-test برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون بین دو پرسشنامه اختصاصی قلبی با SF-36 در سه ماهه پس آزمون در ابعاد مشابه (اعتبار همگرایی) معنی دار بود (05/0 p-value≤). ضریب همبستگی پیرسون در بعد کلی پرسشنامه MacNew در پیش از آزمون با تمام ابعاد پرسشنامه MLHF معنی دار بود. علاوه بر این ضریب همبستگی پیرسون در تمام ابعاد MacNew با تمام ابعاد MLHF در مقطع سه ماهه پس آزمون معنی دار شد. تغییرات بعد کلی و روانی پرسشنامه MacNew با تغییرات دو بعد فیزیکی و کلی پرسشنامه MLHF همبستگی معنی داری رانشان داد. ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه MLHF طیفی از 64/0 تا 76/0 را شامل می شد و برای پرسشنامه MacNew طیفی از 71/0 تا 93/0 محاسبه شد. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران بین دو طبقه NYHA در دو بعد روانی و بعد کلی پرسشنامه MLHF معنی دار بود، اما در هیچ یک از ابعاد پرسشنامه MacNew معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  ضریب همبستگی پیرسون در ابعاد فیزیکی و روانی سه پرسشنامه مثبت و معنی دار بود با توجه به نتایج مطالعه می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه MLHF برای بیماران نارسایی قلبی از حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات شدت بیماری برخوردار است. مطالعات بیشتری در زمینه تعیین حساسیت دو پرسشنامه بر اساس معیارهای دیگر مانند خود گزارش دهی بیمار از سلامت خود، افسردگی بیمار و اضطراب بیمار لازم است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، نارسایی قلبی، بازتوانی قلبی، پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا
 • الهام حاجی صلاحی، راحله سلطانی، غلامرضا شریفی راد صفحات 98-105
  مقدمه
  دانشگاه ها مهم ترین محل تولید علم محسوب شده و سامان دهی به تحقیقات دانشگاهی از مهم ترین راهبردهای موثر در پیشرفت جامعه است پژوهش حاضر به منظور تعیین موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور تعیین موانع پژوهش از دیدگاه اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل تمامی اعضا هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند. داده ها به وسیله پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت جمع آوری شد. پرسشنامه ها از طریق پست به تمام اعضای هیات علمی ارسال گردید و در نهایت تعداد121 پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی تکمیل گردید. پس از وارد کردن اطلاعات در نرم افزار آماری SPSSنسخه 16 با آزمون های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 121 پرسنامه عودت داده شد. از مجموعه افراد شرکت کننده در پژوهش 4/26٪ زن (32نفر) و 6/73٪ (89 نفر) مرد و مدرک تحصیلی 6/30٪ دکترای تخصصی(PhD) بود. مهمترین موانع پژوهش کمبود وقت و مشغله کاری زیاد، مقررات دست و پا گیر اداری، عدم استفاده بهینه از نتایج پژوهش و روند طولانی تصویب طرح های تحقیقاتی به دست آمد.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه اعضای هیات علمی موانع متعددی فعالیت های تحقیقاتی تحت تاثیر قرار می دهد. بازنگری در فرایند تصویب طرح های پژوهشی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه به کاربست نتایج، طراحی سیستم اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز می تواند در رفع مشکلات و موانع پژوهش موثر باشد.
  کلیدواژگان: هیات علمی، موانع پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دیدگاه
 • فرامرز شااحمدی، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی صفحات 106-113
  مقدمه
  مهاجران خارجی بخشی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهند. در میان جمعیت مهاجر خارجی در ایران سهم مهاجران و اتباع کشور افغانستان بسیار قابل توجه است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی سلامت جسمانی و روانی این افراد، حمایت اجتماعی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مهاجرین افغان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1391 و بر روی 400 نفر از مهاجران افغان شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های جمعیت شناختی و حمایت اجتماعی وکس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با انجام آمار توصیفی و آزمون های همبستگی، کروسکال والیس و من ویتنی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شده است (05/0P<).
  یافته ها
  نمونه های مطالعه شامل 231 نفر مرد (7/57%) و 169 نفر زن (3/42%) بودند. میانگین کلی سن مهاجران 54/8±01/26، میانگین سنی در مردان 54/7±58/24 و در زنان 42/9±96/27 می باشد. میانگین نمره حمایت اجتماعی در زنان بالاتر از مردان بود. حمایت اجتماعی با جنسیت(001/0P=)، تحصیلات (00/0P=)، شغل (001/0 P=)، رضایت از وضعیت اقتصادی(00/0P=)، داشتن بیماری مزمن (00/0P=) و وضعیت اقامت(041/0P=) از لحاظ آماری رابطه معنی دار نشان داده شد. اما بین حمایت اجتماعی و محل تولد رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد (093/0P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، عوامل فردی و محیطی مختلفی می توانند در حمایت اجتماعی مهاجرین تاثیرگذار باشند؛ همچنین وضعیت حمایت اجتماعی در مهاجران افغان متوسط می باشد؛ لذا نیاز به تامین حمایت اطلاعاتی، عاطفی و ابزاری برای بالا بردن وضعیت حمایت اجتماعی در آن ها محسوس می باشد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، مهاجران افغان، ساوجبلاغ
 • علی عسگری، زهرا فتوت صفحات 114-125
  مقدمه
  خوش بینی علمی در مورد معلمان، یک سازه جدید است. پژوهش حاضر با هدف بررسی خوش بینی علمی معلمان مقطع ابتدایی شهر شیراز و رفتار شهروندی سازمانی آنها انجام شده است.
  روش ها
  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمام معلمان مرد و زن شاغل به کار در سال تحصیلی 1392-1391 مدارس دولتی شهر شیراز در مقطع ابتدایی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، 200 نفر از آنان انتخاب شدند. در مجموع حجم نمونه این پژوهش به 124 نفر کاهش یافت. در این تحقیق از شش پرسشنامه استفاده شد که شامل خوش بینی علمی (اعتماد، خود کارآمدی و تاکید علمی)؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ گرایشات خوش بینانه؛ باورها و فعالیت های تدریس دانش آموز محور می شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میان خوش بینی علمی، رفتار شهروندی، گرایشات خوش بینانه و فعالیت های دانش آموز محور معلمان رابطه مثبت و معنی دار برقرار است. تفاوت معنی داری در خوش بینی معلمان مرد و زن وجود ندارد و میزان خوش بینی آنها از حد متوسط بالاتر است.
  نتیجه گیری
  با افزایش گرایشات خوش بینانه معلمان نسبت به زندگی، خوش بینی علمی آنها افزایش می یابد. با افزایش فعالیت های دانش آموز محور معلمان، خوش بینی علمی آنها افزایش می یابد. خوش بینی علمی معلمان قادر به پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی آنها است. نتایج تحلیل مسیر نمایانگر این بود که مدل مورد نظر با داده ها برازش کامل دارد.
 • محسن حیدری، بیژن بینا، افشین ابراهیمی، مریم کاظمی پور، مهدی انصاری، محمدمهدی امین صفحات 126-141
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی وجود پنج آنتی بیوتیک متداول انسانی و حیوانی شامل آمپی سیلین، اکسی تتراسیکلین، انروفلوکساسین، تایلوزن و سیپروفلوکساین بر اساس تکنولوژی استخراج فاز جامد-کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی دوگانه (SPE-LC-MS/MS) در یک تصفیه خانه فاضلاب در بخش مرکزی ایران بود.
  روش ها
  در بهمن و اسفند ماه سال 1390، به روش نمونه برداری های گرب و غیرفعال، 4 نمونه از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب مورد نظر برداشت شدند. نمونه های مذکور با استفاده از روش استخراج فاز جامد (SPE) آماده شدند و مواد استخراج شده توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع اسپکترومری جرمی با یونیزاسیون الکترواسپری در مد مثبت آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که انروفلوکساسین، اکسی تتراسیکلین و تایلوزین در هیچ یک از نمونه ها یافت نشدند. با این حال، آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین در هر دو نمونه های گرب و غیرفعال برداشت شده از فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و پساب خروجی از تصفیه خانه شناسایی گردیدند.
  نتیجه گیری
  بدلیل برخی محدودیت های فنی و اقتصادی و فقدان داده های بازیابی[1] و اثر ماتریکس[2] معتبر، حضور آنتی بیوتیک های مورد بررسی بصورت کیفی گزارش گردید. نتایج نشان داد که نمونه برداری غیرفعال نتایج مشابهی با روش نمونه برداری گرب در شناسایی آنتی بیوتیک ها در فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب دارد. حضور آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین در فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب مورد نظر ممکن است منجر به ظهور بالقوه باکتری های مقاوم شود که می بایست در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.
 • حسن هاشمی، محمدمهدی امین، اصغر ابراهیمی، بیژن بینا صفحات 142-150
  مقدمه
  یکی از مهمترین مشکلات جانبی تولیدکمپوست درکشور ما، وجود مقادیر زیاد رطوبت در زباله های شهری است که منجر به تولید حجم زیاد شیرابه می گردد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی در مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بوده و عمل نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت شیمیایی شیرابه ناشی از مراحل مختلف پردازش کمپوست، در 4 فصل سال و بطور ماهیانه انجام شد. پارامترهای مورد آزمایش شاملpH،COD، TSS، EC،آمونیاک،فسفر و فلزات سنگین(Cd،Zn،Pb،Cr) بود. نمونه برداری از مراحل سالن دریافت، خرد کن و سایت تجزیه انجام شد.
  نتایج
  متوسط کل دبی شیرابه خروجی از کارخانه کمپوست 4/0بوده که حداکثر 2/1 و حداقل 2/0 اندازه گیری شد. دبی خروجی از سالن دریافت حدود 04/0، از قسمت خردکن زباله و پرس زباله 08/0 و دبی شیرابه سایت تجزیه با 3/0 (حدود 70% کل دبی خروجی) بیشترین مقدار بوده است.
  میانگین غلظت COD در سالن دریافت زباله، خردکن، پرس، سایت تجزیه و حوضچه تبخیری به ترتیب 39864، 104643، 29898، 119592 و 99660 میلی گرم در لیتر بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  بیشترین دبی و آلودگی آلی شیرابه از سایت تجزیه و کمترین آن از بخش خرد کن تولید می شود. بیشترین تولید غلظت فلزات سنگین در این بخش است که به دلیل ورود فلزات به شیرابه طی عملیات خرد کردن می باشد. تفکیک از مبدا و بازیافت زباله مهمترین راه حل کاهش تولید شیرابه و آلودگی آن می باشد.
  کلیدواژگان: فرایند کمپوستینگ، روش ویندرو، شیرابه پسماند
 • کبری افشاری، سکینه سقاییان نژاداصفهانی صفحات 151-159
  مقدمه
  وجودآمار و اطلاعات صحیح در هر سازمانی نقش تعیین کننده ای داشته و در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان بسیار مهم است. مدیران از عمده ترین گروه هایی هستند که از نتایج فعالیتهای آماری استفاده می کنند و مسئولان آمار موظف به جمع آوری و آماده کردن، تحلیل و تفسیر اطلاعات هستند. هدف از این پژوهش، بررسی علل تناقضات آماری از دیدگاه مدیران و مسئولان آمار مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.
  روش ها
  این مطالعه، توصیفی- مقطعی با مشارکت 113نفر از مدیران و مسئولان آمار مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با روش سرشماری نمونه گیری شدند انجام شد. گردآوری داده ها با پرسش نامه ای محقق ساخته، در قالب 6 دسته علل تناقضات آماری انجام گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  بیشترین میانگین نمره درکل گروه های مورد بررسی به علل تناقضات آماری مرتبط با قوانین و دستورالعمل ها(63/0±95/3)، هماهنگی (71 /0±90/3)، مدیریت (63/0±89/3) و کنترل و نظارت (72/0±87/3) اختصاص داده شد که مهمترین علل تناقضات آماری بودند. میانگین نمره علل تناقضات آماری مرتبط با قوانین ودستورالعمل ها (003/0P =)، هماهنگی(042/0 P =) و عوامل فرآیندی تولید و ارائه آمار (P <0/001) بین گروه های مورد بررسی تفاوت معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مهمترین علل تناقضات آماری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید مسئولان آمار در مقام تولیدکنندگان و مدیران درمقام مصرف کنندگان آمار، علل مرتبط با قوانین و دستورالعمل ها، هماهنگی، مدیریت و کنترل و نظارت می باشد، باید برنامه ریزی های مدونی به منظور به حداقل رساندن و حذف تناقضات نمود.
  کلیدواژگان: آمارها و داده های عددی، مدیران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مریم عمیدی مظاهری، مجتبی کرباسی صفحات 160-167
  مقدمه
  با توجه به اهمیت فریضه نماز به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای عملی دین داری؛ این مطالعه به بررسی فریضه نماز در میان دانشجویان پرداخته است.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد و کل دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول تحصیلی 1391 در تمام رشته ها به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود مسلمان بودن و تمایل به شرکت در مطالعه و معیار خروج عدم تمایل به شرکت در مطالعه بود. اطلاعات با پرسش نامه محقق ساخته به روش خود ایفاء توسط دانشجویان داوطلب جمع آوری شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 18 با آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  70٪ از دانشجویان در این مطالعه شرکت نمودند از این تعداد 7/74% دختر، 2/90% مجرد بودند. در بعد احساسی عاطفی (دارا بودن نظر مثبت و احساس خوشایند) 7/2% از دانشجویان ضعیف و 3/26% متوسط و 71% مطلوب بودند. در بعد رفتاری4/57% تقریبا همیشه نماز می خواندند و 4/1% از دانشجویان هیچگاه نماز نمی خواندند، 7/18% از دانشجویان بیشتر وقت ها و 5/7% همیشه در نماز جماعت شرکت می کردند، تنها 3/10% هیچ وقت در نماز جماعت شرکت نمی کردند، 1/38% از دانشجویان بیشتر وقت ها و 8/19% تقریبا همیشه در اول وقت نماز می خواندند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت و ظرافت موضوع؛ تدوین برنامه آموزشی موثر در راستای تقویت این فریضه به ویژه برای دانشجویان ساکن خوابگاه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فریضه نماز، بعد عاطفی احساسی، بعد رفتاری، دانشجویان
 • یحیی معروف، سمانه شریفی راد صفحات 168-178
  مقدمه
  یکی از معضلات عصر کنونی، اضطراب، ناامیدی و احساس پوچ گرایی در میان انسان ها است که زمینه ساز مشکلات بسیاری در زندگی بشر خواهد بود تا جایی که فشار روانی را بیماری تمدن جدید نام نهاده اند. همین امر اهمیت پرداختن به این مساله و پیداکردن راهی برای درمان وپیشگیری از به خطر افتادن سلامت روان انسان ها را دوچندان خواهد کرد.
  روش ها
  در این مطالعه که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است، توکل به عنوان یکی از راه های پیشگیری و درمان فشارهای روانی که حتی مورد توجه روانشناسان غربی نیز قرار گرفته، مطرح گردیده است.
  یافته ها
  توکل به معنای تکیه کردن بر خداوند و واگذاری تمام امور به او به همراه تلاش و در پایان حس رضایتمندی است که توکل واقعی می تواند زمینه ساز امید، حسن ظن، صبر، دوری از صفات رذیله انسانی، شوق در راه نیل به اهداف، هدفمند دیدن دنیا و اتفاقات آن و در نهایت بهبود کیفیت زندگی و تامین سلامت روانی انسان ها گردد و آیات و روایات متعددی نیز موید این مطلب است.
  نتیجه گیری
  انسانهای متوکل به واسطه توکل و اعتمادشان بر خداوند متعال، انسان هایی امیدوار، صبور و دارای حسن ظن به انسان های دیگر و اتفاقات پیرامونشان هستند زیرا دنیا و مشکلاتش را هدفمند و هرآنچه را که اتفاق می افتد جز خیر و مصلحت خویش نمی پندارند، بنابراین نسبت به دیگران از آرامش روانی بیشتری برخوردارند.
  کلیدواژگان: توکل، سلامت روان، اسلام، خدا
 • نرگس صحت، فاطمه صحت، سحر خانجانی، سیامک محبی، مرضیه شاه سیاه صفحات 179-190
  مقدمه
  سازگاری زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه زن و شوهر است. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد راه حل-محور بر افزایش سازگاری زناشویی زنان شهر قم در سال 91-92صورت گرفته است.
  روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی است و در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده می باشد که به صورت خود معرف مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از زنانی است که داوطلب به شرکت در مطالعه بودند، به صورت نمونه در دسترس و تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه سازگاری زناشویی اسپاینر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش گروهی براساس نظریه راه حل محور بر سازگاری زناشویی تاثیر معنی دار داشته است (05/0P<). همچنین در ابعاد رضایت، همبستگی نیز و ابراز محبت تاثیر معنی دار داشته است (05/0P<).
  نتیجه گیری
  لذا با توجه به بالا رفتن نرخ طلاق و کاهش سازگاری و رضایت زناشویی در دو دهه گذشته در کشور، درمان راه حل – محور با کمک به زوجین برای توسعه راه حل های موثر و پیدا کردن موارد استثنا در زندگی می تواند سازگاری زناشویی را افزایش و از طلاق جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل، محور، سازگاری زناشویی، زنان
 • سحر سابوته، حسین شهنازی، غلامرضا شریفی راد، اکبر حسن زاده صفحات 191-200
  مقدمه
  از آنجا که ماماها نقش مهمی را در سلامت خانواده و جامعه ایفا می کنند و افزایش رضایت شغلی آنها، باعث افزایش کیفیت خدمات مراقبتی و درمانی ارایه شده به دو قشر حساس جامعه یعنی مادران و نوزادان و در نتیجه رضایت و سلامت خانواده ها خواهد شد، توجه به سلامت و رضایت شغلی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت شغلی ماماهای شاغل در بخش زایشگاه انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه پژوهش شامل 106 مامای شاغل در زایشگاه های شهر اصفهان بود که به شکل تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه رضایت شغلی (JDI) می باشد (شامل 55 سوال) که توسط اسمیت، کندال و هالین تدوین شده و روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده است.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون t مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره رضایت شغلی ماماها 43/16± 75/44 (از 100) می باشدکه 8/23% ماماها دارای رضایت شغلی کم و 5/69% دارای رضایت شغلی متوسط و 7/6% دارای رضایت شغلی زیاد بودند. بیشترین میزان رضایت در بعد رضایت از سرپرست (9/61%) و بیشترین نارضایتی از میزان حقوق و مزایا (8/83%) و فرصت های ترفیع شغلی (1/57%) بوده است. همچنین بین رضایت کلی شغلی با تمام ابعاد آن ارتباط و همبستگی مثبت و معنی دار آماری دیده شد. در این مطالعه بین سطح رضایت کلی شغلی با سن، میزان سابقه کاری، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل افراد رابطه معنی دار مشاهده نشد. در حالی که بین سطح رضایت کلی شغلی با میزان حقوق و مزایا و وضعیت استخدامی ارتباط آماری معنی دار دیده شد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فقط درصد کمی از ماماهای شاغل در بخش زایشگاه دارای رضایت شغلی بالایی هستند، بنابراین پیشنهاد می شود که مسوولین محترم با بکارگیری تدابیری همچون بهبود شرایط محیط کار، افزایش حقوق و مزایا، ایجاد فرصت های ترفیع شغلی و همچنین قوانین حمایتی موجود، سبب افزایش رضایت شغلی و ایجاد یک محیط کاری بهینه و مطلوب جهت ماماها و در نتیجه یک محیط رضایت بخش برای بیماران و مراجعین گردند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، ماما، بیمارستان
|
 • Sharbanoo Daniali, Maryam Amidi Mazaheri, Firozeh Mostafavi, Elaheh Tavassoli Pages 1-10
  ackground: Occupational stress takes place in relationship between person and environment. It’s created by three major factors including characteristics personal, working conditions, relationships between them. Stress is caused by psychological imbalances and has different outcomes on health. This study examined the relationship between job stress and job satisfaction in health care staff.
  Methods
  This study was a cross-sectional descriptive analysis of the health care staff in khomeiniShahr Health Network (centers, building, and network home) if they had at least 6 months work experience. Data includes a three-part questionnaire with a standardized questionnaire. Data questionnaire consisted of three parts: a) demographic information, b) job stress questionnaire Davis et al (reliability 0.70 and validity 0.86) and c) job descriptions questionnaire Smith (JDI) with 6 domains (Validity0.93).
  Findings
  The results show that the average job satisfaction score 43.49±13.1. Most satisfaction related to relationship with colleague and the least satisfaction was related to salary and benefits. The mean stress score was 29.21 ± 18.12. Pearson correlation test showed a significant negative correlation between job stress and job satisfaction (r = -0.50, p<0.001). In this study, a significant relationship was found between sex and stress (p=0.01).
  Conclusion
  The results of this study showed the increased stress caused reduced job satisfaction. Due to the importance of health care organizations with significant responsibility for preventive care, assessment and reduction of job stress in health care staff is essential for management systems to improve quality of health services.
  Keywords: Occupational stress, job satisfaction, employees, network health, health centers, health sites
 • Leili Rabiei, Maryam Amidi Mazaheri, Saeid Hamidizade, Mohammad Reza Rashidi Noshabadi, Reza Masoudi Pages 11-20
  Background
  Depression is one of the most common and specific problems during pregnancy and after it. Maternal postpartum depression compromises mothers’ health and affected social relationship and has negative effect on infant development. The aimed of this study was to investigate the prevalence of postpartum depression and its related factors in Isfahanian mothers.
  Methods
  This is a cross - sectional study. The study populations were 133 women who at the last 4-8 weeks after of labor those referred to Isfahan health centers. Demographic information and obstetric and Beck Depression Inventory were applied. Three categories emerged according to the degree of depression scale: mild, moderate and severe depression. Statistical analysis was used with the Pearson correlation and linear regression in SPSS version 18.
  Findings
  73 mothers had mild depression (10-19) and 56 moderate depressions (20-29), respectively. Among the factors of related with depression, maternal education, financial status, unwanted pregnancy, premenstrual syndrome and maternal occupational history, there was a significant correlation with postpartum depression (P>0.05). But the other factors such as age, sex, birth, and abortion was no significant relationship. Variables in the regression analysis, having a satisfaction with baby sex with postpartum depression were which; nine variables in total 27.7 percentage variance explain the postpartum depression. Among these factors, the predictive variables of maternal education, type of delivery, financial condition, unwanted pregnancy, premenstrual syndrome and maternal occupational history was significant in the meantime, the prediction of unplanned pregnancy more than other variables(ß =0.24).
  Conclusions
  With attention to the factors associated with postpartum depression, the health care planner will help to better manage this problem. The results of this study will help to better understand the factors influencing of mothers in the labor process as the mothers in the labor process concerns the least mental tolerant.
  Keywords: Postpartum depression, Childbirth, Mothers
 • Masood Poorkiani, Ali Safdarian, Behnaz Khayeri Pages 21-29
  Background
  Today the justice is the most important concepts affects on organization survival, since understanding and recognizing of organizational justice is a necessity in social cooperation. The current study conducted with the aim of examining the association between emotional intelligence in Isfahan University of Medical Science Staffs with organizational justice
  Methods
  This study is a description of correlation conducted in 1391. The study population consisted of 872 staffs in Isfahan University of Medical Sciences. The data collected with the use of organizational justice Colquitt questionnaire and emotional intelligence petrides & Furnhan questionnaire. To analyze the data, the descriptive, distributional and central tendency parameter as well as PEARSON correlation and variance analyze and regression analyze, by using of 16 version Amos software was used.
  Findings
  with regard to statistical population of this study, certain aspects of recognized organizational justice are in satisfactory level. The highest mean associated to intra- personal justice (18/7) and the lowest mean associated to procedural justice (11/37). The results indicate that there is a significant relationship between emotional intelligence and personality characteristics in Isfahan University of Medical Science staffs on perceived organizational justice
  Conclusions
  with regard to these results, the association between emotional intelligence and personality characteristics with organizational justice is significant and there is the highest correlation between personality characteristics and Procedural justice and the lowest correlation between emotional intelligence and intra- personal justice.
  Keywords: perceive organizational justice, Emotional Intelligence, Personality Characteristics, Staffs
 • Sangar Salageghe, Ali Safdarian, Behnaz Khayeri Pages 30-38
  Background
  The organizational commitment concept attracted many researchers’ attention to this field; because staff commitment is a strong and effective power of success these organizations. The current study conducted with the aim of investigation the effective factors on organizational commitment dimensions in the view of physicians and sub- physicians’ inductee to service law based on PESTEL model.
  Method
  This study is a description of the correlation conducted in 2012. The study population consisted of 1612 staffs’ inductee to physicians and sub- physician’s service law in health care centers of Isfahan University of Medical Sciences. The data collected with the use of provide questionnaire of selective factors in PESTEL model in the view of the university human recourses authorities and native questionnaire of Allen & Meyer (1997) organizational commitment. To analyze these data, the descriptive, distributional and central tendency parameter as well as PEARSON correlation and variance analyze, on the other hand with 16 version SPSS software was used.
  Findings
  The results of this study indicate that the coefficient of correlation between affective commitment and economic, social, legal factors and the coefficient of correlation between normative commitment and economic, social factors is significant in P≤ 0/5 level.
  Conclusion
  The effort to improve staff’s abilities is a valuable strategy to important organizational commitment among these people. It is necessary for top organization managers to provide – proper circumstance to improve organizational commitment among its staffs more.
  Keywords: Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment, PESTEL model
 • Amir Musarezaie, Tahereh Momeni, Ghaleghasemi, Mojtaba Gorji Pages 39-48
  Background
  Studies suggest a high prevalence of anxiety and depression in breast cancer patients compared with other types of cancer.Note that depression and anxiety influence other important parameters such as the patient's psychological status, quality of life, patients´ immune system, efficiency of treatment, duration of hospitalization and survival, the researchers design and implement study aimed at survey the anxiety and depression and its relationship with demographic factors of breast cancer referred to the specialized Isfahan hospital of cancer.
  Methods
  This was a descriptive-analytic study. A total number of 297 hospitalized patients with breast cancer were enrolled in 2011 with simple sampling methodology.. The DASS-42 Inventory was applied to measure anxiety and depression. Data were analyzed using descriptive and statistical methods running SPSSV18 soft-ware with Confidence coefficient 95%
  Findings
  Based on the findings the prevalence of depression and anxiety in patients with breast cancer was respectively 34.5% then 24%. The majority subject's depression and anxiety prevalence were in the range of medium (respectively 38.6% for depression and 66.9% for anxiety).
  Results
  of this study showed that there was not a statistically significant relationship between anxiety with the level of education, marital status, occupation, type of treatment and time elapsed since diagnosis, also there was not a statistically significant relationships between depression with age, gender, employment status, type of treatment and time elapsed since diagnosis (P>0.05), but based on the findings there was a statistically significant relationship between anxiety with Number of Children (P<0.001) as well as between depression with the level of education (P=0.03), marital status (P=0.05) and Number of Children (P=0.02).
  Conclusion
  The results showed that anxiety and depression are common mental disorders among breast cancer patients in the country. Given to the significant effects of anxiety and depression in the context of personal and social life, mental and physical health, dealing with depression and anxiety is an importance and necessity matter which more attention of health authorities must be paid to this issue.
  Keywords: Depression, Anxiety, Demographic data, Isfahan, Breast Cancer
 • Morteza Haghighi, Kiyarash Zinat Motlagh, Fazel Zinat Motlagh, Mohammadhosein Taghdisi Pages 49-57
  Background
  Improving patient safety is a priority of the International common. Patient safety is a critical component to the quality of health care. The aim of this study was to assess patient safety culture among employees of health care providers, hospitals in Tehran.
  Methods
  The survey was a cross-sectional study was done in 2010. Data were collected from all the staff groups in hospitals (n=348). A standard questionnaire from York University is used to evaluate staff Perceptions of Patient Safety Culture. This study used SPSS 16.0 to perform the statistical analysis.
  Findings
  Results of this study showed those employee's perceptions of patient safety culture in the medium (68/8 percent) are present. A significant association between hospital type, age, level of education, occupation, and work experience, there was a culture of patient safety (P < 0.05).
  Conclusion
  Improving patients’ safety culture should be a priority among hospital administrators. Meanwhile, Healthcare staff should be encouraged to report errors without fear of punishment action.
  Keywords: Safety Culture, Patient Safety, Hospital staff
 • Mohammad Mousavi Sardashti, Hamid Keshavarz, Ebrahim Ansari, Kobra Hosseinpour Pages 58-66
  Background
  Emotional support is a social network which provides individuals with noticeable psychological resources, so that they can deal with daily problems and stressful events of life. The aim of this study is to determine the mean score of the relationship of social support (emotional aspect) and quality of life of the elderly.
  Methods
  This descriptive study was conducted in 2011. The statistical population was consisted of 356 individuals of the elderly people of Shahr-e-Kord. Participants were assessed by Norbeck Social Support questionnaire and Lipad Elderly quality of life questionnaire. Five demographic questions, 29 quality of life questions, and 7 social support questions were used in this study. Some questions were scored by ("very good", "good", "bad", and "very bad"), ("easily", "with difficulty", "only with help", and "cannot do it"), ("never", "rarely", "often", and "always"), ("yes", "I totally can", "I mostly can", "I sometimes can", and "I cannot"), ("almost always", "often", "rarely", and "never"), ("very satisfied", "satisfied", "unsatisfied", "very unsatisfied"), and others were scored by ("very rarely", "rarely", "often", and "always") options. Depending on the question type, each question was scored 1-5. The questionnaires were distributed and reviewed considering moral considerations and confidentiality of the answers. Finally, the data were managed by SPSS system and analyzed by descriptive statistics and Pearson correlation test.
  Findings
  The results showed that, in comparison with elderly men, elderly women had lower quality of life and emotional support. Furthermore, Pearson correlation test showed that there is a significant relationship between social support and quality of life of the elderly (r=0.54, P=0.05).
  Conclusion
  According to the significant relationship between emotional social support and quality of life, it seems that paying attention to the role of social support in improving quality of life of the elderly may lead to beneficial results. Therefore, social supports, and emotional support in particular, are inexpensive resources that may lead to health promotion and, consequently, improvement of quality of life of the elderly; so, it's necessary that the planners prepare the circumstances in a way that the elderly can benefit from these supports.
  Keywords: Social support, Quality of life, Elderly
 • Hamid Keshavarzmozafar, Gholamreza Sharifirad, Mohammad Reza Tavangarrad, Zahra Mardani Pages 67-76
  Background
  Fertility as one of the factor affecting population growth itself is affected by various factors. Therefore, identifying factors which can influence this component is very vital. The purpose of this study was comparative investigate fecundity rate of 15-49 year old and married women under Imam-Emdad-committee and rehabilitation organizations’ protection and 15-49 year old women who are not under these organizations’ protection.
  Methods
  The method used in this research was survey. The research populations in this study were consisted of all 15-49, married woman under Imam-Emdad-Committee and rehabilitation support and 15-49, married women who are not under this type of protection in Shahreza, of this population 418 sample were determined and selected through multiphase random sampling method. Data collection tool was a questionnaire made by the researcher including eight questions. In order to analyze data descriptive statistics (frequency, percentage and mean score) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent-T, and One-Way ANOVA) were carried out by using SPSS16 soft ware in level significant less than 0.01.
  Findings
  The obtained results reveled there were a significant relationship between education condition, residential place, the length of marriage, the first marriage age, sex preference, the number of abortions (under protection group) with fecundity rate in level significant less than 0.01, whereas, there were no significant relationships between residential place, sex preference and the number of abortion (not under protection group) with fecundity rate in level significant less than 0.01.
  Conclusion
  According to survey results promotion of female literacy, making culture in the field having positive attitude to offspring daughter, providing necessary facilities and hold in glasses in order to awareness of rural by methods of contraception can be effective to decrease in fertility.
  Keywords: Fertility Rate, Social, Demographic Factors
 • Fariba Binesh, Mozhgan Pirei Ardakani, Azizolah Yosefi Pages 77-84
  Background
  Neonatal Cholestasis is an important infant’s diseases of liver and biliary, they are wide range of situation including; idiopathic neonatal hepatitis, extrahepatic biliary tract atresia, Choledochal cysts and infectious diseases. Lack of early diagnosis of the disease can be followed by irreparably complications. The aim of this study was determination the histopathological causes of neonatal Cholestasis in Shahid Sadoughi- Yazd hospital during 2006-2012.
  Methods
  This study was a retrospective study; that performed in census method among 52 files have been archived in the pathology section Shahid Sadoughi- Yazd hospital regarding neonatal Cholestasis, during 2006-2012.For data collection includes; demographic, clinical and pathological was used a checklist. Data collected were analyzed by spss-18 with using descriptive statistics and chi-square test in a=0.05.
  Findings
  40.4% female and 59.6% percent were male. Respectively frequency of Idiopathic Neonatal Hepatitis (INH) and Extra Hepatic Biliary Atresia (EHBA) (90.4%) were more than other causes. EHBA Patients were older. Males more than females suffered of EHBA. Hepatomegaly in EHBA Patients was more than INH Patients. In Hneonatal more than neonatal EHBA had clear stool symptom (P=0.017).
  Conclusion
  INH and EHBA were the main causes of neonatal Cholestasis. Clinical symptoms aren’t proper differential diagnose regarding INH and EHBA. It is suggest to differential diagnose used of liver biopsy test.
  Keywords: Neonatal Cholestasis, Histopathology, Hepatitis
 • Fatemeh Rajati, Firoozeh Mostafavi, Gholamreza Sharifirad, Awat Feizi, Masoomeh Sadeghi, Mahnoosh Reisi Pages 85-97
  Background
  Heart failure is a severe chronic disease and has a negative impact on the Health-related quality of life (HRQL). In addition to preventing disease progress, one of the important goals in heart failure treatment is to improve the patient’s quality of life. This study is aimed to compare three generic to specific quality of life instruments that are used in cardiac rehabilitation setting in patients with heart failure.
  Methods
  Three instruments for the assessment of quality of life, the Short Form Health Survey (SF-36), and two disease-specific including quality of life after myocardial infarction questionnaire (MacNew), Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) were administered to 60 patients with heart failure participating in cardiac rehabilitation program. Outcomes were assessed at baseline, and 3 months after rehabilitation. All patients categorized based the New York Heart Association NYHA functional classification. The reliability analysis and other measures were calculated in SPSS 16.
  Findings
  Pearson correlation coefficients in similar scales were positive in two disease-specific questionnaires (p < 0.05). Pearson correlation between the baseline MacNew general scale and all MLHF scales are positive and significant. Pearson correlation coefficients between 3-month follow up scores on the all MacNew scales and MLHF were significant (p ≤0.05). Changes on the MacNew mental and total scales and MLHF physical and general scales correlated significantly (p < 0.01). Internal consistency ranged from 0.64 to 0.76 for the MLHF and from 0.73 to 0.93 for the MacNew. There were significant difference between NYHA classification level II and III on the mental and total scales MLHF. The MacNew HRQL instruments according to change in NYHA classification level were not significant.
  Conclusion
  We conclude that the MLHF and MacNew are both reliable and valuable and in heart failure patients, that MLHF discriminates better between severity grade baselines, that HRQL improves over 3 months with both measures, that the MLHF mental and total scale has the largest. α Chronbach.
  Keywords: Health, related quality of life, heart failure, cardiac rehabilitation, Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire
 • Elham Hajisalehi, Raheleh Soltani, Gholamreza Sharifirad Pages 98-105
  Background
  Universities are the most important setting for science production and organizing academic research is one of the most effective strategies in society development. This research was performed to determine the research barriers from the viewpoint of Isfahan University of Medical Sciences faculty members.
  Methods
  This descriptive study was conducted in 2008.faculty members on Isfahan University of Medical Sciences were selected by census sampling methods. The instrument for data collection was a validate & reliable questionnaire. The data were analyzed by SPSS (16) software.
  Findings
  121 questionnaires were returned. The most important barriers of research were inadequate incentives in researchers, inadequate time and lots of work, not using the research results.
  Conclusion
  Different barriers affect research activities based on facultie's point of view. Reviewing the approval process for research projects, empowerment of human resources, attention to research utility, designing of communication and information sys
  Conclusion
  Removing these barriers by the research officials & hospital managers is necessary.
  Keywords: Faculty Members, Research Barriers, Isfahan University
 • Faramarz Shaahmadi, Davood Shojaei Zadeh, Roya Sadeghi Pages 106-113
  Background
  Foreign immigrants form the part of the population of each country. Among the foreign immigrant population in Iran, The share of immigrants and nationals from Afghanistan is very noticeable. One of the factors that affect this people's physical and mental health is social support. This study aimed to investigate the status of social support and its effective factors on afghan immigrants were performed.
  Methods
  This cross-sectional study of 400 cases of Afghan immigrants was carried out in Savojbolagh County in 1391. For collecting the survey data, the Questionnaires of demographic and Vaux's social support have been used. Data were analyzed with descriptive statistics and correlation, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests, by SPSS18 software.
  Findings
  The study cases were 231 men (57.7%) and 169 women (42.3%). Total average age of immigrants is 54.8 ±01.26, the average age for men is 54.7 ± 58.24 and for women is 42.9 ± 96.27. The average score of Social support was higher in women than men. Between social support and gender, education, job satisfaction, economic status, chronic disease, and residence status, a statistically significant relationship was found (P<0.05). However, the statistically significant relationship between social support and place of birth was not observed (P>0.05).
  Conclusion
  According to the findings of this study, different individual and environmental factors can be effective in the social support of migrants. Also social support status of Afghan immigrants is moderate, so the need to provide informational, emotional, and instrumental support for enhancing the social support status in them is tangible.
  Keywords: Social support, Afghan immigrants – Savojbolagh County
 • Ali Asgari, Zahra Fotovat Pages 114-125
  Background
  Academic optimism about teachers is a new construct. The objective of this study was investigation of primary school teacher's academic optimism and organizational citizenship behavior in Shiraz City.
  Methods
  The method of this study was descriptive and correlational study. The population of this study were all teachers (men and women) working in the 1391-1392 school year in public schools in Shiraz city. The multi-stage cluster sampling method was used to selection of 200 of teachers. In total, sample size was reduced to 124 teachers. In this study 6 questionnaires were used that included: Academic optimism (Trust in students and parents, Teachers self-efficacy, Academic emphasis); Organizational citizenship behavior; Dispositional optimism; and Student-centered beliefs and practice.
  Findings
  The results showed that there were positive and significance relationships between the academic optimism, citizenship behavior, dispositional optimism, and Student-centered beliefs and practice is established. In addition, there was an insignificant difference in male and female teachers’ optimism.
  Conclusion
  More teachers’ optimistic attitudes towards life will increases scientific optimism. Student-centered activities will increase scientific optimism among teachers. Teachers’ academic optimism was able to predict their organizational behavior. The results of path analysis showed that the model fits the data very well.
  Keywords: Academic Optimism, Organizational Citizenship Behavior, Structural Equation Modeling
 • Mohsen Heidari, Bijan Bina, Afshin Ebrahimi, Maryam Kazemipour, Mehdi Ansari, Mohammad Mehdi Amin Pages 126-141
  Background
  This study aimed to survey a total five common human and veterinary antibiotics, including ampicillin, oxytetracycline, enrofloxacin, tylosin, and ciprofloxacin based on SPE-LC-MS-MS technology in a wastewater treatment plant at central plateau of Iran. Also two sampling techniques, passive and grab samplings were compared in the detection of selected antibiotics.
  Methods
  In February to April 2012, grab and passive samples were taken from the influent and effluent of a wastewater treatment plant. The samples were prepared using solid-phase extraction (SPE) and the extracts were analyzed through liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) with electrospray ionization in positive ionization mode.
  Findings
  The results showed that enrofloxacin, oxytetracycline, and tylosin were not detected in none of the samples. However, ampicillin and ciprofloxacin were detected in the grab and passive samples taken from the influent and treated effluent of the plant.
  Conclusion
  Because lack of recovery and matrix effect data, and some technical and economical limitations, the presence of the antibiotics was reported qualitatively. The results imply that passive and grab sampling techniques have similar efficiency in the detection of antibiotics in influent and effluent of the wastewater treatment plant. The presence of ampicillin and ciprofloxacin in raw municipal wastewater entered to the plant and treated effluent may lead to potential emergence of resistant bacteria that should be considered in future studies.
  Keywords: Antibiotics, Wastewater treatment plants, passive sampling, grab sampling, SPE, LC, MSMS
 • Hassan Hashemi, Mohammad Mehdi Amin, Asgar Ebrahimi, Bijan Bina Pages 142-150
  Background
  One of the main problems in composting in Iran is a production of leachate in high volume. The main aim of this study was to evaluate the quality and quantity of municipal solid waste composting leachate from different stages of Isfahan composting plant.
  Methods
  This descriptive study was performed to determine the chemical quality of leachate samples from different stages of the composting process, in the 4 season and was done monthly as grab sampling. Leachate flow measurements were carried out at the site. Chemical parameters including pH, COD, TSS, EC, ammonia, phosphorus and heavy metals (Cd, Zn, Pb, and Cr) from 4 ports (Receiving hall, Shredding, Press and fermentation site) was analyzed.
  Findings
  The composting plant average flow was 0.4L/s that the maximum and the minimum flow were measured 1.2 and 0.2 L/s respectively. Effluent flow of receiving hall, Shredding, Press and fermentation site was measured 0.04, 0.08, 0.08 and 0.3 L/s respectively. The average COD concentration of leachate from receiving hall, Shredding, Press and fermentation site was 39864, 104643, 29898, 119592 and 99660 mg/l respectively.
  Conclusion
  The maximum flow and organic pollution load of leachate originates from fermentation site. The minimum of mentioned parameters and the maximum of heavy metals were measured in the Shredding part. Source separation and waste recycling is the most important way to reduce the production of leachate.
  Keywords: composting process, windrow method, leachate
 • Kobra Afshari, Sakineh Saghaeiannejad Isfahani Pages 151-159
  Background
  Correct statistical data plays a significant role in evaluating the performance of an organization. Managers are mainly expected to use the results of statistical analysis and statisticians are assumed to collect, analyze and interpret the data. This study is aimed at investigating the causes of statistical inconsistencies from the viewpoint of managers and statisticians in centers affiliated with Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  This is a cross-sectional study in which 113 managers and statisticians working in centers affiliated with Isfahan University of Medical Sciences participated. They were selected based on census on researcher-made questionnaire was used to collect data. The items in the questionnaire were designed to reveal the six causes of statistical inconsistencies. Descriptive and inferential statistics were used via SPSS 19.
  Findings
  The highest means for the causes of statistical inconsistencies were as follows: rules and directions (m=3.95±0.63, P=0.003), coordination (m=3.90±0.71, P=0.042), management (m=3.89±0.63, P=0.285) and control and supervision (m=3.87±0.72, P=0.597).These were among the main causes of statistical inconsistencies. The means associated with rules and directions, coordination and factors involved in the process of producing and presenting statistics (P<0.001) had meaningful statistical difference among the investigated groups.
  Conclusion
  Regarding the main causes of statistical inconsistencies in Isfahan University of Medical Sciences from the viewpoint of statisticians as producers and managers as consumers, these causes were associated with rules and directions, coordination, management, control and supervision. Therefore, detailed plans are required to minimize and eliminate these causes.
  Keywords: Statistical Inconsistencies, viewpoint, Managers, University of Medical Science
 • Maryam Amidimazaheri, Mojtaba Karbasi Pages 160-167
  Background
  Recognizing the importance of ritual Pray as one of the most significant indicators of practical religion; this study examines the ritual Pray among students.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted at Isfahan university of medical sciences in 2012 all freshman students by census were examined. Entry criteria were being Muslim and willingness to participate in the study. Data were collected by self-play questionnaire by volunteer students and were analyzed with SPSS18 software using descriptive and inferential statistical.
  Findings
  Seventy percent of the students were participated in the study. Of these 7/74% were females, 2/90% were single. In emotion and affective dimension 7/2% of students were poor and 3/26% of them were intermediate, and 71% were favorable. In behavior aspect 57.4% of students almost daily said prayer and 4/1% never said pray, 18.7% of the students most of the times and 7.5% always participated in communal prayer only 10.3% never did not participate communal prayer, 38.1% of the students most of time and 19.8% almost always said their prays on time.
  Conclusions
  Given the importance and delicacy of the subject, the development of effective training programs to strengthen this holy duty especially for students at the dormitory is suggested.
  Keywords: Ritual pray, Emotional, emotional dimension, behavioral dimension, students
 • Yahya Maroof, Samaneh Sharifirad Pages 168-178
  Background
  One of the problems at the present age is anxiety, feelings of hopelessness and nihilism among humans that would cause many problems in life so that stress has called new civilization diseases. This issue would be doubled importance of addressing to this subject and find a way for the treatment and prevention of mental health risk.
  Methods
  This study was conducted with library method, Trust word has been introduced as one of the ways to prevent and treat stress which have even noticed by western psychologists.
  Findings
  Trust means reliance on God and give Him all things with a sense of satisfaction that can provide the real ground for hope, Reliance, goodness, thought, patience, avoiding the ugly human traits, passionate in achieving the goals, objective view to the world and its events and ultimately improve quality of life and mental health and numerous verses and Hadiths confirms this.
  Conclusion
  Due to the trust and confidence, these kinds of peoples are hopefully and patience to the events around them because they perceived that the world and its problems are objectively and whatever what happened is interest and beneficiary for them Thus they have mental peace more than others.
  Keywords: Trust, Mental Health, Islam, God
 • Narghes Sehat, Fatemeh Sehat, Sahar Khanjani, Siamak Mohebi, Marzieh Shahsiah Pages 179-190
  Background
  Marital adjustment is one of the most extensive concepts to determine and show the happiness and stability rate of couples’ relationship. Marital adjustment affects on different dimensions of individuals’ personal and social life. The purpose of this research is to study the effect of solution- focused short-term couple therapy on women’s marital adjustment increase in Qom in 2012.
  Methods
  This research is semi-experimental with pretest, posttest and control group. The populations are couples referring to family counseling centers in Qom and they were self –introduced. The samples were 60 women who were volunteer to attend in this research, selected available and allocated randomly into two groups of experimental and control. The research measures were demographic characteristics and Spanier’s marital adjustment questionnaire. To analyze the data, covariance analysis and also descriptive statistics were used by SPSS.
  Findings
  The analysis showed group education based on solution- focused short-term couple therapy has significant effect on marital adjustment (p<0/05).Also, it is influenced on satisfaction, unity and affection expression (p<0/05).
  Conclusion
  Concerning the increasing of divorce rate and marital satisfaction and adjustment decrease in recent two decades in our country, solution- focused therapy can increase marital adjustment and prevent divorce through helping couples develop effective solutions and finding exception issues in life.
  Keywords: solution, focused short, term couple therapy, marital adjustment, women
 • Sahar Sabooteh, Hossein Shahnazi, Gholamreza Sharifirad, Akbar Hassanzadeh Pages 191-200
  Background
  Since, midwifery plays a pivotal role in terms of both family and social health, and increase their job satisfaction will result in augmented care and medical services quality delivered to both susceptible groups named mothers and infants as well as family health and satisfaction, then attention to their heath and job satisfaction seems critical. Therefore; the current study was aimed at exploring midwifery job satisfaction who works in maternity.
  Methods
  This study is cross-sectional. In total, 106 selected randomly midwifery working in maternities of Isfahan city interred the study. Data gathering method was job satisfaction questionnaire (JDI) including (55 questions) that was created by smith, Kendal and haleen and its validity and reliability was previously confirmed in other surveys. Data were analyzed by SPSS 18 and descriptive and analytical (Pierson and spearman correlation, one-way ANNOVA and independent t-test) statistical tests. Significance level was also taken into account less than 0.05.
  Findings
  Results shown that score mean of midwifery job satisfaction is 44.75±16.43 (considered from 100), job satisfaction was classified as 23.8% low, 69.5%moderate and 6.7% high. The utmost satisfaction was supervisor satisfaction (61.9%) and the most grievances were both salary (83.8%) and job elation (57.1%). There was a significant relationship between total job satisfactions with all that aspects. In this study, also there was no significant relationship between total job satisfactions with factors including age, job experience, education and marital status. Although; there was a statistical significant relationship between total job satisfaction with salary and employment status (P<0.05).
  Conclusion
  This survey maintained that only a few percent of midwifery working in maternity have high job satisfaction, therefore; it is recommended that authorities’ causes increase job satisfaction, qualified work place for midwifery and a pleasure place for patients and individuals using approaches including work place improvement, increase salary, making a chance for job elation and supportive instructions.
  Keywords: job satisfaction, midwifery, hospital