فهرست مطالب

جستارهای زبانی - سال پنجم شماره 21 (بهمن و اسفند 1393)
 • سال پنجم شماره 21 (بهمن و اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آذرتاش آذرنوش، فرامرز میرزایی، مریم رحمتی ترکاشوند صفحات 1-41
  فرهنگ ایرانی که از سده های نخست اسلامی وارد زبان و ادبیات عربی شده بود، در قرن چهارم گویی جزئی از فرهنگ عربی شده، در میان مردم رایج و معمول بود. این فرهنگ با ابزار زبان انتقال داده شد. بنابراین نفوذ گسترده آن را باید در آثار نویسندگان ایرانی نژاد عربی نویس یافت. ابوحیان توحیدی، دانشمند بزرگ جهان اسلام در قرن چهارم هجری، از جمله این نویسندگان است که در آثار او نشان ایران فراوان است؛ در کتاب الامتاع و الموانسه وی بیش از صد وام واژه فارسی به چشم می خورد که از آن میان تقریبا 22 واژه برای اولین بار در اثر ابوحیان ذکر شده و 21 مورد آن، واژه هایی است که در عصر جاهلی وارد زبان عربی شده بود و در این قرن کاربرد داشت و بیشتر از 57 واژه دیگر، وام واژه های عصر اسلامی و عباسی می باشند. کلمات فارسی کتاب در حوزه تمدن مادی قرار دارند و بیشتر مربوط به خوراک، پرندگان، حیوانات و گیاهان دارویی می باشند و بسیار کم نام گل، ابزار موسیقی، بازی ها، ابزار مخصوص ساختمان و... در بین آن ها به چشم می خورد. از آنجا که وام واژه های فارسی بار معنایی خود را دارند، بنابراین هدف از پژوهش در واژه های معرب، تعیین بارهای فرهنگی فارسی انتقال یافته به زبان عربی است و بدین گونه با معناشناسی واژه ها، نوع فرهنگ تاثیرگذار مشخص می شود.
  کلیدواژگان: ابوحیان توحیدی، الامتاع و الموانسه، وام واژه فارسی، بار فرهنگی، معناشناسی واژگانی
 • محمدرضا احمدخانی، آرزو نجفیان، محمدرضا کمری صفحات 43-63
  یکی از موضوعات بحث برانگیزی که توجه بسیاری از محققان و کارشناسان را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است، بحث دو زبانگی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان استفاده مردم از دو زبان فارسی و کردی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی در شهرستان شیروان چرداول است و اینکه آیا می توان آن را مصداق دوزبانگی کامل یا ناقص به شمار آورد؛ بدین معنی که آیا میزان استفاده از زبان های کردی و فارسی در میان زنان و مردان با تحصیلات متفاوت، از بی سواد تا دکتری و نیز دامنه سنی کودکان زیر 11 سال تا افراد بالای 51 سال، در موقعیت های رسمی و غیر رسمی تفاوت دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، میزان استفاده از زبان های فارسی و کردی در گروه های مختلف چگونه است؟ برای این منظور 394 آزمودنی از مناطق مختلف این شهرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها بر اساس گروه سنی (کودک: زیر 11 سال؛ نوجوان: 12-16؛ جوان: 17-29؛ میانسال: 30 -50 و مسن: بالای 51 سال)، سطح تحصیلات (بی سواد، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا) و جنسیت (زن و مرد) انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسش نامه الگوی پژوهشی پاراشر (1980) استفاده شده است. از آزمودنی ها خواسته شد که دو گونه زبان فارسی و کردی را بر اساس یک میزان چهار گزینه ای «همیشه»، «اغلب»، «بعضی وقتها» و «هیچ وقت»مشخص کنند. پرسش نامه، حاوی 36 سوال بود که بر اساس درجه رسمیت حوزه ها (خانواده، دوستی، همسایگی، داد و ستد، آموزشی و اداری) به ترتیب از غیر رسمی به رسمی مرتب شدند. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، اطلاعات توسط کامپیوتر پردازش شد. روش های آماری خی دو، کندال،آزمون تی جفت و واکاوی واریانس یک سویه، برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق به کار گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که اختلاف در استفاده از دو زبان فارسی و کردی به وسیله گروه های مختلف سنی، تحصیلی و جنسی از نظر آماری معنادار است.
  کلیدواژگان: دو زبانگی، زبان فارسی، زبان کردی، شیروان چرداول، سن، جنسیت
 • مریم درپر صفحات 65-94
  محمد تقی بهار با انتشار تاریخ تطور نثر فارسی (1331) آغازگر سبک شناسی تاریخی در ایران است و شیوه وی تا به امروز ادامه یافته است. برای خروج از وضعیت رکودی که سبک شناسی نثر فارسی بدان دچار است، یکی از راه حل هایی که در این مقاله پیشنهاد می شود، به کارگیری شاخه های جدید سبک شناسی و بازیابی ابزارهایی مناسب برای تجزیه و تحلیل متون فارسی است. به منظور برداشتن گامی در این باره، در مقاله حاضر سبک شناسی انتقادی را به عنوان یکی از شاخه های جدید، مورد توجه قرار می دهیم و به طور خاص به لایه های سبکی قابل بررسی در سبک شناسی انتقادی داستان کوتاه و رمان می پردازیم.
  پرسش اساسی ای که پژوهش حاضر به آن می پردازد، این است که در بررسی انتقادی سبک داستان کوتاه و رمان چه متغیرهای سبکی ای را می توان مطرح کرد که منجر به کشف ایدئولوژی و رابطه قدرت در متن شود؟
  برای پاسخ گویی به پرسش ذکر شده، بررسی داستان و رمان را در کلان لایه های روایی و متنی با تجزیه و تحلیل کانون سازی، میزان تداوم کانون سازی (کانونی سازی متغیر و چندگانه) و جنبه های کانون سازی (جنبه ادراکی: زمان؛ ترتیب، دیرش، بسامد و مکان؛ دیدی پرنده وار و کلی یا دیدی جزئی نگرانه و درشت نما، جنبه شناختی و جنبه ایدئولوژیکی) و نیز خردلایه های واژگانی، نحوی، کاربردشناسی و بلاغی را در ارتباط با لایه بیرونی آن (بافت موقعیتی متن) مورد توجه قرار می دهیم. با این هدف که به کارگیری شاخه های جدید سبک شناسی در بررسی متون ادب فارسی مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است بسیاری از معیارها و مولفه های سبکی مطرح شده در این مقاله را در مطالعه ویژگی های سبکی دیگر شاخه های ادبیات داستانی: اسطوره، قصه، حکایت و رمانس نیز می توان به کار گرفت.
  کلیدواژگان: سبک شناسی انتقادی، داستان کوتاه، رمان، مولفه های سبکی، کلان لایه های روایی
 • ابراهیم رضاپور صفحات 95-115
  قلب نحوی تاکنون در زبان های مختلف به لحاظ نحوی و گفتمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق در گویش مازندرانی نشان می دهد که قلب نحوی هم تابع اصول و محدودیت های جهان شمول و هم تابع محدودیت های زبان ویژه است. در این تحقیق نشان می دهیم که انواع قلب نحوی کوتاه برد، دوربرد و چندگانه در گویش مازندرانی به کار می رود و کارکرد اصلی قلب نحوی در گفتمان، تغییر توزیع ساختار مبتدا و خبر و همچنین توزیع اطلاع کهنه و نو است. درباره قلب نحوی کوتاه برد می بینیم که حرکت سازه ها در فرایند قلب نحوی، تابع اصول گفتمانی و ساخت اطلاع است؛ اما در این گویش، در قلب نحوی دوربرد عوامل نحوی و اصول نحوی کمینه گرایی علاوه بر اصول گفتمانی، در تبیین ساخت های قلب نحوی شده نیز دخیل هستند. به عبارت دیگر در فرایندهای قلب نحوی دوربرد به نوعی شاهد تعامل بین گفتمان و نحو، به ویژه کمینه گرایی هستیم و چنین نتایجی با دستاوردهای زبان شناسان در حوزه های مختلف زبانی همسویی و همخوانی دارد. هدف اصلی تحقیق بررسی رفتار قلب نحوی در گویش مازندرانی است.
  کلیدواژگان: قلب نحوی، گویش مازندرانی، کوتاه برد، دوربرد، ساخت اطلاع
 • مریم سادات غیاثیان، علی اکبر فلاحی صفحات 117-144
  پژوهش حاضر رابطه بین سطح میان زبان و بسامد خطاهای درون زبانی و بین زبانی را بررسی می کند. بدین منظور رویکرد شناختی- تحلیل خطا که رویکردی تلفیقی است، برای بررسی خطاهای زبان آموزان فارسی زبان در کاربرد حروف اضافه منضم به فعل اسپانیایی پیشنهاد می شود. نوع پژوهش از دیدگاه هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع تحقیق همبستگی است. جامعه آماری، دانشجویان رشته زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای75 نفر از آنان به عنوان نمونه اولیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. از میان آن ها، 67 آزمودنی در سه سطح میان زبان: مقدماتی، متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. طبقه بندی سطح میان زبان آزمودنی ها بر اساس پاسخ هایشان به پرسش نامه صورت گرفته است. با بهره گیری از آمار توصیفی، این مطالعه نشان می دهد که بسامد بروز خطاهای درون زبانی با سطح میان زبان همبستگی مثبت و بسامد بروز خطاهای بین زبانی با سطح میان زبان همبستگی منفی دارد.
  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، میان زبان، خطاهای بین زبانی، خطاهای درون زبانی، متمم حرف اضافه اسپانیایی
 • عدنان طهماسبی، شهریار نیازی، علی اکبر خمیجانی فراهانی، سعدالله همایونی صفحات 145-181
  طی سال های اخیر، تلاش های گسترده ای به منظور ایجاد شیوه های نوین آموزش خارجی در راستای تسلط زبان آموزان بر مهارت های مختلف زبانی صورت گرفته است. زبان نیز به عنوان ماده اصلی فرایند آموزش، بحث و جدل های مختلفی را از سوی دانشوران حوزه های مختلف به خود اختصاص داده است که هر یک از این آرا و افکار به نوبه خود شایان واکاوی و نقد و بررسی است.
  در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی می کوشیم تا با بررسی توانمندی های لازم برای فراگیری زبان عربی در دو حوزه شنیدن و گفتار نقش مدل ترکیبی notional functional syllabus (سیلابس مفهومی کاربردی) و روش task-based approach (کار محور) را برای اهداف Arabic for the general purpose (عربی برای اهداف عمومی) و purpose general Academic Arabic for the (عربی برای اهداف عمومی دانشگاهی) مورد ارزیابی قرار دهیم.
  مهم ترین نتیجه حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد برای ایجاد ارتباطی سازنده با گویشوران زبان خارجی، دانش زبانی و حتی درون داد کامل زبان از تاثیر چندانی برخوردار نیست، بلکه ایجاد محیط محاوره ای شبیه سازی شده به فرهنگ و اجتماع گویشوران خارجی، کارکرد گرایی و کار محوری، زمینه سازی برای کاربرد زایشی توانش زبانی و در نهایت، برون داد مداوم و عملی زبان از سوی زبان آموز، نقش برجسته ای در ایجاد انگیزه و تسلط به زبان خارجی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: توانمندی های یادگیری، الگوی آموزش زبان خارجی، عربی برای اهداف عمومی، برون داد زبانی
 • ارسلان گلفام، بلقیس روشن، فرزانه شیررضا صفحات 183-206
  شعرشناسی شناختی به سوالات اساسی درباره ابزار شناختی هنر، زبان و ادبیات پاسخ می گوید. این امر همان نقطه قوت این رویکرد نسبت به دیگر رویکردها و به ویژه، نظریه نقد ادبی است که محدودیت هایی همچون عدم توانایی در چگونگی پیدایش تولید معانی مختلف و تفسیرهای متعدد از متون ادبی دارد. در این مقاله، به بررسی چگونگی اتصال «جهان متن» به جهان خواننده برای دریافت و تفسیر متن و همچنین بسط فضاهای ذهنی خواننده در درک متون ادبی به عنوان زمینه تحقیق پرداخته می شود. هدف از انجام این پژوهش کاربرد الگویی نظری برای خوانشی به دور از هر گونه تفسیرهای شخصی است که با اتکای بر نظریه شعر شناسی شناختی محقق می شود. در تحلیل بخشی از داستان شازده احتجاب (گلشیری، 1384)به بررسی عناصری که در شکل گیری متن داستانی تاثیر بسزایی دارند، پرداخته می شود. پرسش های پژوهش عبارت اند از: الف. کدام یک از عناصر سازنده متن روایی داستان شازده احتجاب به کمک نظریه جهان متن شناسایی می شوند؟ ب. شناسایی این عناصر چه کمکی به تفسیر جهان های متنی مختلف داستان می کند؟
  در پاسخ به این پرسش ها، سه لایه «جهان متن»، «جهان گفتمان» و «جهان زیرشمول» را که در ساخت روایت این داستان نقش دارند، توسط نظریه جهان متن شناسایی می کنیم. سپس پیوند جهان های متن خرد روایت در قالب یک جهان متن شامل نشان داده می شود که در ذهن شازده پدید آمده است و جهان متن اصلی را شکل می دهد. تضاد میان شخصیت های داستان و فضاهای ذهنی که به واسطه افکار آن ها به وجود می آیند، در پیدایش جهان های متن کوچکتر در درون جهان متن اصلی شازده موثر بوده و سبب تفسیر نظام مند متن می شود.
  کلیدواژگان: شعرشناسی شناختی، نظریه جهان متن، جهان گفتمان، جهان متن، جهان زیرشمول، شازده احتجاب
 • مهدی مقدسی نیا، سیدعلی اصغر سلطانی صفحات 207-228
  وجود اختلاف در جایگاه اجتماعی، دینی و سیاسی افراد، آن ها را به سمت شیوه ای خاص از سخن گفتن سوق می دهد تا به این ترتیب، متکلم در کنش زبانی خود به جایگاه و منزلت مخاطب لطمه وارد نکند. از نظر مسلمانان، عالی ترین مقام هستی، خداوند است و مسلمانان هنگام سخن گفتن با او می کوشند تا از سازوکارهای خاصی برای حفظ و رعایت جایگاه این مخاطب والامقام استفاده کنند.
  در این راستا، مسئله این پژوهش آن است که دریابد انسان هنگام صحبت کردن با خدا از چه سازوکارهای ادب ورزی ای بهره می گیرد. از این رو، جستار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و بر اساس نظریه ادب ورزی براون و لوینسون به بررسی راهبردهای ادب ورزی در ادعیه شیعه می پردازد تا به سوال یاد شده پاسخ گوید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افراد در هنگام طرح خواسته خود با خداوند، از سازوکار «کوچک داشت خود» و «بزرگ داشت دیگری» استفاده کرده، تلاش می کنند تا با ذکر صفات مخاطب خود، والا بودن جایگاهش را نشان دهند.
  کلیدواژگان: رعایت ادب، ادعیه، متون دینی شیعه، حفظ وجهه
 • محمد مومنیان، رضا نیلی پور، رضا غفارثمر، محمد علی عقابیان صفحات 229-250
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات ترتیب/ سن اکتساب واژگان در زمان پاسخ تصمیم واژگانی در دو زبانه های فارسی- انگلیسی است. 40 دانشجوی سال اول دانشگاه که به لحاظ مهارت زبان دوم در سطح مبتدی بودند در این مطالعه شرکت کردند. 45 کلمه انگلیسی و تعدادی شبه کلمه، به عنوان محرک، انتخاب و با استفاده از نرم افزارDMDX ارائه شدند. این 45 واژه به سه گروه مجزا تقسیم شدند: 15 کلمه هم در فارسی و هم در انگلیسی به سرعت فرا گرفته شدند؛ 15 کلمه هم در فارسی و هم در انگلیسی به کندی فرا گرفته شدند و 15 کلمه در فارسی به کندی، ولی در انگلیسی به سرعت فرا گرفته شدند. هدف از این تقسیم بندی این بود که مشخص کنیم آیا پردازش و تصمیم واژگانی در زبان دوم تحت تاثیر سن اکتساب معادل های این کلمات در زبان اول می باشد یا این که واژگان در زبان دوم از الگوی سن اکتساب خود پیروی می کنند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده کردیم. نتایج نشان داد زمان پاسخ تصمیم واژگانی در لغاتی که در زبان دوم به سرعت فرا گرفته شده بودند، به طور معناداری از لغاتی که به کندی یاد گرفته شده بودند، کمتر است. به عبارت دیگر، سن/ ترتیب اکتساب لغات در زبان دوم، صرف نظر از سن اکتساب همان لغات در زبان اول، تاثیر معناداری در پردازش این لغات در زبان دوم داشت. نتایج این مطالعه اثرات سازنده ای را در روشن کردن سیستم واژگانی دوزبانه ها و نحوه بازنمایی و پردازش در این سیستم خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سن اکتساب، ترتیب اکتساب، زبان دوم، تصمیم واژگانی، زمان واکنش
 • هنگامه واعظی صفحه 251
  در این مقاله ساختار افعال دو مفعولی در زبان فارسی مورد بررسی قرار می گیرد. چنین بررسی ای در چارچوب دستور ساختاری گلدبرگ (زیر چاپ)، نگاهی متفاوت (غیر خطی) به چنین افعالی دارد. یکی از اهداف این پژوهش، تبیین ویژگی های درونی ساختارها و تعیین انواع ساختارهای افعال دو مفعولی در زبان فارسی است. در این مقاله درصددیم تا با نمایش تمایزات ساختاری افعال دو مفعولی در زبان فارسی، نقطه تلاقی نحو و کلام را نیز نشان دهیم. علاوه بر تفاوت های نحوی و صوری می توان به تمایزات کاربردی و کلامی نیز اشاره کرد. این مهم، تنها با نگاهی تعاملی (میان نحو و کلام) و به بیان دیگر، رویکردی صوری- نقشی میسر خواهد بود. بررسی داده های فارسی نشان می دهد که تاثیر ساخت اطلاع و تعامل آن با پذیرا و کنش رو در چنین ساختارهایی اجتناب ناپذیر است. بنابراین این بررسی نشان می دهد عوامل کاربردی، همگام با عوامل نحوی / صوری در عملکرد وابسته های اسمی تاثیر گذار هستند. ساخت اطلاع بر نحوه توزیع وابسته های اسمی و میزان سیطره آن ها در جملات فارسی تاثیر بسزایی دارد. از این رو، این ساختارها علاوه بر تمایزات صوری، تفاوت های اطلاعی نیز دارند. در نتیجه، با اتکای به توجیه های نحوی در کنار ملاحظات کاربردی، می توان به تبیین چندجانبه و جامعی که هدف اصلی این پژوهش است، دست یافت.
  کلیدواژگان: ساختار، فعل دو مفعولی، پذیرا، ساخت اطلاع، سیطره، زبان فارسی
|
 • Azartash Azarnoush, Faramarze Mirzaei, Maryam Rahmati Pages 1-41
  Entering into the Arabic language and literature in the early Islamic centuries, Iranian culture generally turned to become a position of Arabic culture and common among the people in the 4th century (A.H.). This culture has been transferred though the language tool; therefore, it has influenced on the Iranian authors who used to write in Arabic. Abu-Hahyyan Al-Tawhidi is one of the greatest scientists in the Islamic world in the 4th century (A.D.) whose works have Iranian vein. In his book, Titled Al-Amtaa Wal-Muanassa, there are almost100 pension load words, among which 20 words, have appeared for the first time in his work, 21 words have been taken from the Ignorance Age introduced into the Arabic language, and 57 words are loan words borrowed from the Islamic and Arabic eras. The Persian loan words mainly include the names of food stuff, birds, animals, and mechanic herbs. The names of flowers, musical instruments, plays, building tools, etc. have rarely been used in this books. Since, the Persian loanwords are meaningful by themselves; hence, the goal of this study is to assign the cultural meaning/concept of Persian words, which have conveyed in to Arabic Language. As such, through knowing the Semitics of words, the kind of influencing culture can be easily specified.
  Keywords: Abu, hayyan Al Tawhidi, Al, Amtaa Wal, Muanassa, Persian loan words, Cultural concept, Semitics of words
 • Mohammad Reza Ahmadkhani, Arezoo Najafiyan, Mohammad Reza Kamari Pages 43-63
  One of the most controversial topics, which has attracted many researches and scholars in the recent decades is bilingualism. The aim of this research is studying the use of Persian and Kurdish in the formal and informal situations in Cherdavel Shirvan. To achieve this, 394 testee were selected randomly from Cherdavel Shirvan. The testees were selected according to the age group (children under 11, adolescent 12-16, youth 17-29, middle age 30-50,and old above 51),education level (illiterate, primary, guidance school, high school, Diploma, associate diploma, bachelor, master, PhD), and gender (male and female). In this research, Parasher questionnaire has been used. The testees were required to determine the Kurdish and Persian on the basis of multiple choices “always”, “often”, “sometimes” and “never”. The questionnaire contained and 36 questions, which are ordered according to the formality of fields (family, friendship, neighborhood, educational and official interaction) from informal to formal. After collecting the questionnaires, the data were processed by the software. Statistical methods such as X2, Kendall, pair T-test, and unilateral variance were used to analyze the data. The findings showed that using Persian and Kurdish by different age, education and gender groups is statistically significant.
  Keywords: Bilingualism, Persian, Kurdish, Cherdavel Shirvan, Age, Gender
 • Maryam Dorpar Pages 65-94
  Mohammad Taghi Bahar is the initiator of historical stylistics in Iran by publishing “Tarikhe Tatavor e Nasre Farsi” (the Evolution of Farsi Pose) (1331/1952), and his manner has been followed so far. To exit the recession with which Farsi prose stylistics is afflicted, one of the solutions suggested in this article is applying the new branches of stylistics and retrieval of the suitable tools for analyzing Persian texts. To reach this goal, we will consider critical stylistics as one of the new branches, and specifically discuss the arguable stylistic layers in the critical stylistics of short story and novel. The basic question processed in this study is that what stylistic variables could be discussed in critical investigating of short story and novel styles, which leads to discovering the ideologies and power relations in the texts. To answer the question, we will consider studying story and novel in textual and narrative macro-layers by analyzing focalization; the level of persistence of focalization and the facets of focalization (perceptual facet: time, order, duration, frequency, and space; an overall and eye-bird’s view or a partial and close-up view, cognitive and ideological facets), and lexical, syntactic, pragmatic and rhetorical micro-layers in relation with its external layer (situational context). The aim will be applying the new branches of stylistics in studying Farsi literature texts; many of the stylistic criteria and features discussed in this article could be applied in studying the style of other branches of narrative literature, e. g. myth, fiction, allegory and romance.
  Keywords: Critical stylistics, Short story, Novel, Stylistic criterias, Narrative macro, layers
 • Abrahim Rezapour Pages 95-115
  Scrambling has been investigated syntactically and discursively in different languages so far. The results of this research indicate that scrambling is governed by universal principles and constraints as well as language-specific characteristics (parameters). This research indicates that all kinds of scrambling, namely, short-distance scrambling, long-distance scrambling and multiple scrambling occur in Mazandarani dialect. The fundamental functions of scrambling in discourse change the distribution of theme and rheme and also the distribution of old and new information. The behavior of short-distance scrambling indicates that the movement of constituents in scrambling is subject to discourse principles and information structure, but scrambled constituents in the long-distance scrambling are dependent on syntactic factors and minimalistic principles in addition to discourse principles. In other words, we observed that there is an interface between discourse and syntax, especially minimalism, and there is congruence between the results of this research and achievements of linguists in different linguistic modules. Investigation of the syntactic and discursive behaviors of scrambling in Mazandarani dialect is the main purpose of this research.
  Keywords: Scrambling, Mazandarani dialect, Short, distance, Long, distance, Information structure
 • Maryam Sadat Ghiasian, Ali Akbar Falahi Pages 117-144
  This study examines the relation between the level of informant's interlanguage and the frequency of two types of errors: intralinguals and interlinguals. A cognitive- contrastive approach has been suggested as an eclectic model to analyze the frequency of errors of Persian-speaking students in using Spanish verb-governed prepositions. This study is considered as an applied study based on research objectives, and a correlation from the point of view of method. The population is from Alame Tabatabaie University undergraduate Spanish students. First 75 students were selected according to the cluster sampling method. Then 67 of students were reselected and divided into the following three levels of interlanguage: basic, intermediate, and advanced. The level of interlanguage was determined by the student's answers to the questionnaire. Using descriptive statistics, the study shows that the frequency of intralingual errors has a positive correlation with the level of the interlanguage, and the frequency of interlingual errors has a negative correlation with the level of interlanguage.
  Keywords: Cognitive linguistics, Interlanguage, Interlingual errors, Intralingual errors, Spanish verb, governed prepositions
 • Adnan Tahmasebi, Shahriar Niazi, Ali Akbar Khomijany Farahani, Sadollah Homayooni Pages 145-181
  In recent years, extensive efforts have been done in developing new educational methods for teaching foreign language in order to increase the language learner's proficiency. This study aims to assess the role of the combined approach of the notional functional syllabus approach and the task-based approach for the purpose of "Arabic for the general aims" and "Arabic for the general academic aims". This assessment has been applied by investigating the required capabilities in learning two skills of speaking and listening in Arabic language by using the descriptive-analytical method. The most important result obtained from this study is that for having an effective communication with the speakers of foreign languages, the issue of linguistic knowledge and even full language input are not so much effective. The factors, which play a significant role in mastering the second languages, include: providing a conversational environment similar to the culture and community of its native speakers, making the process of learning functional and applicable, planning for the creative usage of language ability, and lastly, practical and continuous reproducing of language by the learners.
  Keywords: Learning abilities, Teaching foreign language pattern, Arabic for general purpose, Language input
 • Arsalan Golfam, Belghis Rovshan, Farzaneh Shir Reza Pages 183-206
  Cognitive poetics answers to the fundamental questions on the cognitive tools of art, language and literature. This is the strong point of this approach over the other approaches, especially literary theory, which has limitations such as inability to understand how different meanings are created and various interpretations of literary texts are possible. This paper explores how to connect the text world to the reader’s world to interpret the text and extend the reader's mental spaces in the understanding of literary texts as the research field. The main aim is the application of a model for the free reading of such interpretation, which is left to the person who relies on the opinion of cognitive poetics. Analysis of the story of Shazde Ehtejab (Golshiri, 1384/2005) is to check the elements in building the story. The questions are: 1) Which of the building elements of the story of Shazde Ehtejab can be identified by the Text World Theory? and 2) How does the identification of these elements help to interpret different text worlds? The answers to these questions (three layers of the text -“text world”, “discourse world” and “sub world”) are identified based on the Text World Theory, which is involved in building of the story. Then the link between the micro-text worlds in the form of included text world that has emerged in the mind of the Shazde and formed the original text world of the story, would be shown. The contrast between the characters and the mental spaces that are occurred through their thoughts, and form the smaller text worlds within the Shazde’s original text world, would be effective in systematic interpretation of the text.
  Keywords: Cognitive poetics, Text world theory, Text, world, Discourse world, Sub, world, Shazde Ehtejab
 • Mahdi Moghaddasi, Nia, Seyyed Ali Asghar Soltani Pages 207-228
  Differences in people’s social, religious, and political status make them tend towards a specific way of speaking. As a result, speakers always try not to threaten the status and face of the person to whom they are speaking. Accordingly, believing that the Almighty Allah enjoys the highest status in the universe, Muslims, too, resort to specific strategies in speech to maintain His exalted status. Therefore, the question this paper is to deal with is what these strategies are and how they are applied when Muslims are praying. Thus, using an analytical-descriptive approach based on Brown and Levinson’s politeness theory, the paper explores some of the strategies used in Shi’a supplications to maintain Allah’s face and status. The results show that, when making a request of Allah, people make use of “self-lowering” and “other-raising” strategies and try to praise Allah by mentioning His good qualities, and despise themselves by mentioning their negative qualities at the same time.
  Keywords: Politeness, Supplications, Shia religious texts, Face, keeping
 • Mohammad Momenian, Reza Nilipour, Reza Ghafar Samar, Mohammad Oghabian Pages 229-250
  This study is intended to report the effect of age of acquisition on lexical decision latencies in a group of Persian-English bilinguals. Forty freshman university students were requested to perform the lexical decision task in a counter-balanced design using DMDX software on laptop. Forty five English words and several pseudowords as fillers were selected for the stimuli. The stimuli were selected based on three different levels of AOA, and were checked against the Persian version of Snodgrass and Vanderwart Naming Battery. Thirty words were matched in their AoA in both Farsi and English, and then divided into early acquired (Group 1) and late acquired words (Group 2). The third group consisted of 15 words, which were later acquired in Persian but early acquired in English. In so doing, we wanted to explore whether processing of L2 words was dependent on the first language AoA of the same words or not. The findings revealed that the second language (L2) age of acquisition had an effect on lexical decision latencies regardless of the age of acquisition of words in Persian. The means of both groups (1 and 3) pertaining to the early acquired words in English were significantly lower than those of the late acquired group (2), implying that perhaps L2 mental lexicon has its own system of representation and processing in beginner bilinguals contrary to the majority of models on L2 mental lexicon and theories, supporting a critical period in learning a second language. The findings of this study have implications for form-meaning interface and dissociation of declarative vs. procedural memory in bilingual mental lexicon research. Accordingly, future research should take into account the important role of AoA in foreign language mental lexicon representation and processing.
  Keywords: Lexical decision, Age of acquisition, Order of acquisition, Reaction time
 • Hengameh Vaezi Page 251
  In this paper, the constructions of ditransitive verbs are examined in Persian. This study based on Construction Grammar (Goldberg: in press) views differently on this type of verbs. One of the objectives in this paper is to explain the internal properties of ditransitive constructions and determine their different types. The purpose is to display the distinctions of ditransitive constructions in order to demonstrate the interaction between syntax and discourse. Besides their syntactic differences, pragmatic ones will be mentioned too. This can be achieved by choosing a formal-functional approach. The Persian data analysis shows the effect of information structure and its interaction with patient and theme. Therefore, the contextual factors are considered as important as the syntactic ones. Information structure exerts a noticeable effect on the distribution of nominal arguments as well as on their scope properties among the Persian sentences. Thus these constructions not only indicate formal distinctions but also informative ones. Consequently, comprehensive and multi-dimensional interpretation, which is the basic goal in this study will be attained by relying on syntactic- pragmatic explanations.
  Keywords: Construction, Ditransitive verb, Patient, Information structure, Scope, Persian language