فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 22 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدعلی نبوی چاشمی صفحات 1-14
  ماهیت مدیریت ریسک موجب چندوجهی شدن مطالعات آن میشود؛ یعنی باید با توجه به تکنیکهای ریاضی و آمار، مدلهای پوشش ریسک و نیز فرصتهای سودآوری و ایجاد بازده، به ایجاد زمینه های مناسب برای مدیریت بهینهی ریسک پرداخت. سوداگران میتوانند با بهینهسازی پرتفوی، ریسکهای قابل پیشبینی را به حداقل رسانده و سپس به استقبال ریسک بروند؛ بهاین امید که از بازدهی بالاتر بهره مند شوند. راهبردهای معاملاتی با استفاده از قرارداد اختیارمعامله این فرصت را در اختیار آنها قرار میدهد. مقاله حاضر به بررسی الگوی ریسک در معاملات اختیارفروش، مقایسه الگوهای ریسک خریدار و فروشندهی اختیار و الگوهای سود حاصل از اتخاذ راهبردهای نامتقارن میپردازد. نتایج پژوهش که پس از محاسبه قیمت اختیارفروش سهام 45 شرکت بدست آمده، نحوهی مدیریت ریسک مواضع معاملاتی و دستیابی به بازده از سوی معاملهگران را باتوجه به نوسانات بازده و تغییرات قیمت سهام و با استفاده از راهبردهای ترکیبی نامتقارن، به تفصیل بیان میدارد.
  کلیدواژگان: اختیار فروش، مدل درخت دوجمله ای، راهبردهای ترکیبی نامتقارن
 • رضا غریب لو، رضا شرفی صفحات 15-24
  این تحقیق در زمینه دانش مالی رفتاری انجام گرفته است و مساله مورد تحقیق، اثر هفتگی می باشد. در این مقاله وجود اثر اول، وسط و آخر هفته بازدهی، همچنین وجود اثر اول، وسط و آخر هفته حجم معاملات در مورد بررسی قرار گرفته T 1386) و با استفاده از آزمون - بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 6 سال (1391 است. هدف از این تحقیق شناسایی رفتار سرمایه گذاران و پیدا کردن راهی برای کسب سود اضافه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین این تحقیق میزان کارایی بورس اوراق بهادار تهران را تا حدود زیادی مشخص می سازد. نتایج این تحقیق نشان داد، اثر یکشنبه به شکلی قوی و شنبه به شکل نیمه قوی نسبت به بازدهی دیگر روزهای هفته وجود دارد و متوسط بازدهی آن پایین تر از دیگر روزهاست. اثر چهارشنبه نیز نسبت به روزهای دیگر هفته اثری قوی را نشان می داد و میانگین بازده آن نسبت به دیگر روزهای هفته، بیشتر بود. در مورد حجم معاملات نیز اثر شنبه و چهار شنبه وجود دارد به گونه ای که میانگین معاملات چهارشنبه بالاتر از روز شنبه است. این اثرات نشان از امید سهامداران در روز چهارشنبه نسبت به کسب بازدهی بالاتر در هفته آتی و بالطبع آن خرید سهام بیشتر، همچنین از دست رفتن امید آنان در اول هفته نسبت به بازدهی بالاتر و فروش سهام خود می باشد.
  کلیدواژگان: بازار کارا، اثر هفتگی، حجم معاملات، بورس اوراق بهادار
 • فرزانه حیدرپور، زیبا خواجه محمود صفحات 25-46
  شرکت هایی که تصویر واضحی از آینده خود ارائه نموده اند، در بازار سهام مقبولیت بیشتری دارند. یکی از طرق ترسیم چنین تصویری برای سهامداران، افشای پیش بینی سود هر سهم می باشد. انتشار این اطلاعات به بازار سرمایه اطمینان می دهد که شرکت در ارائه اطلاعات، بی طرفانه عمل نماید. این تحقیق به بررسی ارتباط پیش بینی سود توسط مدیریت با ارزش و ریسک شرکت می پردازد. نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام گرفته و برای آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 178 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که داده های آنها در طول سالهای 1385 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است؛ لذا حجم نمونه در این پژوهش به 1068 رسیده است. نتایج حاصل از آزمون های رگرسیونی نشان داد که پیش بینی سود هر سهم منتشر شده از جانب شرکت بطور بالقوه مورد توجه بازار سرمایه می باشد و فعالان این بازار، ارقام مذکور را در مدل های تصمیم گیری برای آینده به منظور سرمایه گذاری لحاظ می نمایند.
  کلیدواژگان: آینده نگری، پیش بینی سود هر سهم، ارزش شرکت، ریسک شرکت، دقت و اعتبار پیش بینی، ریسک سیستماتیک
 • علیرضا عرفانی، سولماز صفری صفحات 47-59
  بی قاعدگی های تقویمی الگوهایی دورهای در بازده های سهام میباشد که آنها را نمیتوان توسط عوامل اساسی توضیح داد. یکی از مهمترین بیقاعدگی ها، اثرات ماه های سال است که کشف آن، مقابل تئوری کارایی بازار قرار میگیرد. بنابرین هدف از این مقاله، بررسی بیقاعدگی ماهانه سهام در بازده شاخص کل قیمت بورس تهران در 1371 توسط روش بلوک متحرک بوتاسترپ و ارائه فواصل اطمینان صدکی است. نتایج - دوره زمانی 1391 نشان میدهد که متوسط بازدهی ماه فروردین مثبت، معنیدار و بالاترین بازده را دارد. بر این اساس اثر نقدینگی و فرضیه حسابآرایی میتواند توجیهی مناسب برای وجود اثرات مثبت و معنیدار ماه فروردین در بورس تهران و 1371- در دوره زمانی 1391 باشد.
  کلیدواژگان: بی قاعدگی های تقویمی، اثرات ماه، بلوک متحرک بوت استرپ، اثر نقدینگی
 • مهدی پدرام، شمس الله شیرین بخش ماسوله، آمنه روستایی صفحات 61-75
  دراین مقاله، به بررسی اثرات نامتقارن تکانه های تورم بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه GARCH شود، به این صورت که ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش تجزیه و تحلیل (IRF) ها بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی 1390 به کار گرفته - بررسی می گردد. برای این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 VDC) واریانس می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم دارای اثر نامتقارن بر قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است، به گونه ای که اثرات منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام به مراتب بیشتر از اثرات مثبتی است که در اثر کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: قیمت سهام، تورم، اثرنامتقارن، الگوی ناهمسانی واریانس شرطی، GARCH مدل خودرگرسیون برداری، VAR
 • علی اکبر نیکواقبال، نادیا گندلی علیخانی، اسماعیل نادری صفحات 77-91
  پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل در علوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر این مدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوال مطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در (همین راستا، این مطالعه به مقایسه دقت عملکرد مدلهای شبکه عصبی ایستا و پویا در پیشبینی (تک متغیره 1 بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران میپردازد تا امکان انتخاب الگوی بهینه برای پیشبینی متغیر مذکور را میسر نماید. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و شامل بازهی زمانی پنجم فروردین 1388 تا سیام آبان 1390 میباشد. همچنین الگوهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛ دو مدل و نیز یک مدل شبکهی (MFNN) و شبکه عصبی چند لایه پیشخور (ANFIS) ایستای؛ شبکهی عصبی فازی هستند. این پژوهش عملکرد مدلهای مذکور را، بر اساس معیارهای (NNARX) عصبی پویای اتورگرسیو 3 مورد (RMSE) 2 و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (MSE) محاسبه ی خطای پیشبینی میانگین مجذور خطا ارزیابی قرار داده است.
  کلیدواژگان: پیش بینی، بازار بورس، مدل ANN، مدلANFISو مدل، NNAR
 • بهزاد فکاری سردهایی، اکبر میرزاپور، علی صیامی، مصطفی کجوری صفحات 93-107
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین بازار قیمت نقدی و آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران و چگونگی انتشار اطلاعات بین دو بازار وتحلیل ارتباط بین نوسانات قیمت نقدی و آتی 1391 استفاده شده است. برای بررسی - می باشد. برای این منظور از داده های روزانه قیمت سکه در سال 1390 واریانس، (VAR) ارتباط بین قیمت نقدی و آتی از روش های رگرسیون چندگانه، رگرسیون خودبازگشتی برداری و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان (GARCH) ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته و رگرسیون چندگانه ندارند، VAR می دهد که تغییرات قیمت آتی و نقدی سکه، ارتباط معنی داری در دو روش اما نوسانات قیمت نقدی و آتی ارتباط معنی داری با هم دارند. آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از این مطلب است که علیت از طرف تغییرات قیمت آتی به سمت قیمت نقدی می باشد.
  کلیدواژگان: بازار آتی، سکه طلا، رگرسیون چندگانه، GARCH، VAR
|
 • Pages 1-14
  The nature of risk management make multidimensional this studies. therefore must pay to appropriate fields for optimal management of risk according to mathematical and statistical techniques, hedge models, profit opportunities and create return. Speculators can minimize foreseeable risks with optimize portfolios and then go to embrace the risk and hoping to benefit from higher return. Transaction Strategies with uses option contract gives this opportunity to them. This article deals with survey the pattern of risk in trading call option, comparison the risk pattern of buyer and seller call option and risk pattern of adoption spread transaction. The results that get after calculation the price of call option for 45 companies, described in detail how risk management of trading positions and gain return according to the volatility and changes in stock prices and with uses spread transaction.
  Keywords: Put Option, Binomial Trees Model, Spread Transaction
 • Pages 15-24
  This paper has done for research about behavioral finance context. In this paper we try to prove the existence of Saturday، Monday and weekend yield effect and the existence of Saturday، Monday and weekend transaction mass effect for 6 years (2007-2012). In this paper we use Student''s t-distribution. Goal of this research is recognition of investors’ behavior and earn more profit in Tehran exchange market. Also، this research characterizes somewhat market efficiency. Conclusion show that there are strong Sunday effect and semi-strong Saturday effect into other days and yield of Saturday is lower than other days. Also، there is strong Wednesday effect with positive yield into other days. About transaction mass، there is Saturday and Wednesday effect how Wednesday transactions mean is higher than Saturday transactions mean. These effects show that investors are hopeful in Wednesday to earn more yields on the next week and buy more stock، but in Saturday they are hopeless and began to sell their stock
  Keywords: Efficient market, weekly effect, transaction mass, exchange market
 • Pages 25-46
  The firms that have provided a clear picture of their future are more widely accepted in the market. One of the ways to draw this picture is exposing the prediction of earning per share. This broadcast makes the capital market sure that firm provides information impartially. This study tries to examine the relation between the predicted earning by management and the firm value and risk. Sampling is done by systematic elimination method and regression analysis was used for testing hypothesis. Sample consists of 178 firms which are listed in Tehran Stock Exchange and their data were statistically analyzed during the years of 2007 to 2011; therefore، the sample size in this study is 1068. The results of logistic regression has shown that the firm reported prediction of earning per share is potentially considered by capital market، and the activists in this market would use these figures to decide in providence model for investing.
  Keywords: Providence, Prediction of Earning Per Share, Firm Value, Firm Risk, Accuracy, Validity of Prediction, Systematic Risk
 • Pages 47-59
  Calendar anomalies are the cyclical patterns which cannot be explained by fundamental factors in stock returns. One of the most important anomalies is the Months effect of year that their discovery is the opposite of market efficiency theory. Therefore، the purpose of this article is the examination of stock Anomalies monthly in Tehran Stock market in the period 1998-2012 through moving block bootstrap method and Percentile confidence intervals. The conclusion shows that Farvardin returns average has the positive، significant and highest return. Accordingly، the liquidity effect and Window Dressing theory could be an explanation to positive returns in the period 1998-2012.
  Keywords: Calendar anomalies, Month effects, moving block bootstrap, liquidity effect
 • Pages 61-75
  In this study، the asymmetric effect of the inflation shocks on Tehran Exchange Price Index was investigated. First، the GARCH method was applied to measured inflation shocks، the impact of inflation shock on stock price was estimated، by using impulse response function (IRF) and variance decomposition analysis (VDC) Techniques. for the purpose، quarterly data over the period of 1370-1390 has been used. the result of this study Suggest that the impact of inflation shocks on stock price is asymmetric. The negative effects of positive inflation shocks on stock price is greater than the positive effects of negative inflation shocks.
  Keywords: Stock Price, inflation, Asymmetric Effect, GARCH Model, VAR Model
 • Pages 77-91
  In this disquisition، has been paid to comparing the performance of static and dynamics neural network by purpose choosing appropriate model in predicting of Tehran Stock Exchange. The data used in this study consists of daily and interval of time 1388/1/5 to 1390/8/30، that Including 616 observation for in sample and out of sample forecasting. Approximately 90% of these observations (556 data) use to estimate coefficients of the model and the rest of them (60 data) use to forecast out of sample. Models are also employed in this research; two stationary neural network models such as fuzzy neural network (ANFIS) and artificial neural network (ANN) and a dynamic regression neural network model (NNARX). The results of this survey indicate that According to Criteria to calculate the forecast error، among Mean squared error (MSE) and root mean square error (RMSE)، Fuzzy neural network model of static، dynamic regression models، neural networks، and finally static artificial neural network models have lowest prediction error، Respectively.
  Keywords: Prediction, Stock Market, ANFIS Model, ANN Model, NNAR Model
 • Pages 93-107
  The aim of this study is to investigate the relationship between spot and futures price of gold coins in Iran and how market information spread between these markets، and analysis between changes in cash and futures price volatility is the daily gold coins. Daily data for the future price of gold coins collected in 2012 from Iran Mercantile Exchange، has been used. To examine the relationship between spot price and futures price of gold coins multiple regression models، vector Autoregressive، GARCH and Granger causality test is used. The results showed that changes in futures and spot coin price does not have a significant relation in the VAR model and multiple regression، But the spot and futures price volatility have an effective relationship. Granger causality tests also showed there is a relation from the spot price to the futures price changes. But the spot price and futures price volatility results indicate that this is Duplex relationship between markets، there is information flow between the two markets as a perfect.
  Keywords: Futures Market, GARCH, gold coins, Multiple Regression, VAR