فهرست مطالب

مطالعات حفاظت گیاهان - سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1393)
 • سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/23
 • تعداد عناوین: 17
|
 • رقیه خدادادیان، بهزاد حبیب پور، محمد سعید مصدق صفحات 1-10

  اثرات یک حفاظت کننده چوب و موریانه کش گلیکول بورات4 با نام تجاری بوراکر5)به تنهایی و در ترکیب با فورفورال6 (بر روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) مهم ترین آفت اقتصادی لوازم چوبی در اماکن مسکونی استان خوزستان توسط آزمون های غیر انتخابی و انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت بوراکر و فورفورال مرگ ومیر و دورکنندگی افزایش داشت. مقادیر LC50بوراکر در آزمون های انتخابی و غیر انتخابی، با افزایش زمان، کاهش یافت ولی LC50 ترکیب بوراکر و فورفورال آزمون های فوق روند معکوس با مقادیر LC50 بوراکر داشت. مقادیر LT50 در آزمون های انتخابی و غیر انتخابی با افزایش غلظت های دو ترکیب کاهش یافت. در همه آزمون ها، بوراکر به تنهایی یا به همراه فورفورال از تغذیه موریانه بستر سلولزی جلوگیری کردند. طبق این یافته ها می توان این ترکیبات را به عنوان حفاظت کننده های چوب علیه M. diversus بکار برد.

  کلیدواژگان: Microcerotermes diversus، بوراکر، فورفورال، دور کنندگی، مرگ و میر
 • زریر سعیدی، فرشید شبانی، سید حبیب الله نوربخش، علیرضا نعمتی صفحات 11-17

  بروز و طغیان کنه تارتن بادام در سالهای اخیر و افزایش سمپاشی های بی رویه علیه آن در باغ های بادام منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری موجب افزایش هزینه های تولید، ایجاد مقاومت در جمیت آفت، تخریب محیط زیست و از بین رفتن دشمنان طبیعی کنه ها و سایر آفات مهم بادام گردیده است. در این آزمایش چهار نوع کنه کش برموپروپیلات، هگزی تیازوکس، فنازاکوئین و فن پیروکسی میت استفاده گردیدند. آزمایش های زیست سنجی با استفاده از پوره های سن دوم و زیست سنجی ها به روش سطح آلوده به ماده سمی و با استفاده از برگ های غوطه ور در محلول های سمی انجام گردید. برگ ها درون پتری دیش های (با قطر8/9 سانتی متری) کف پوش شده با پنبه آبدار قرار داده شده و روی هر برگ 15 عدد پوره سن دوم با استفاده از قلم موی خیلی نرم منتقل گردید. پتری ها در انکوباتور با دمای co1 ± 25، رطوبت نسبی 5± 55 درصد و دوره روشنایی (L:D) 14:10 قرار داده شده و مرگ و میر کنه ها بعد از 24 ساعت ثبت گردید. نتایج نشان داد که در بین کنه کش های استفاده شده، فن پیروکسی میت با LC50 برابر با 814/0 بیشترین سمیت و بروموپروپیلات با 29/6 کمترین سمیت را داشت. در شرایط مزرعه چهار کنه کش فوق به همراه شاهد (آب پاشی) برای کنترل کنه تارتن بادام مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه برداری یک روز قبل، 3، 7 و14 روز پس از سمپاشی صورت گرفت. برای آماربرداری 15 عدد برگ از هر درخت به طور تصادفی انتخاب و تعداد کنه های موجود در سطح بالایی و زیرین هر برگ شمارش گردید. مقایسه میانگین به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که سموم مورد مطالعه تاثیر مناسبی در کنترل کنه تارتن بادام داشتند.

  کلیدواژگان: بادام، کنه تارتن بادام، کنه کش، زیست سنجی
 • مجید عباس پور، علی اصغر چیت بند محمد رجب زاده، حسین توکلی صفحات 18-27

  به منظور مبارزه شیمیایی با علف های هرز در باغ های پسته این آزمایش با 21 تیمار در سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1386 در باغ پسته ایستگاه تحقیقات شهرستان فیضآباد، اجرا گردید. تیمارهای آزمایش بصورت دز-پاسخ طراحی شدند و شامل غلظتهای مختلف گلایفوسیت (0، 2، 4، 6، 8، 10، 12 لیتر در هکتار) به تنهایی و همراه با 5/0 و 1 درصد سولفات آمونیوم از حجم محلول سمپاشی بودند. سمپاشی در مرحله پنج تا هفت برگی علف های هرز انجام شد. ارزیابی چشمی از میزان کنترل علفهای هرز 15 و 30 روز پس از سمپاشی انجام گرفت. وزن خشک علف های هرز 35 روز پس از سمپاشی در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون غیر خطی لگاریتم لجستیک با چهار پارامتر در نرم افزار R نشان داد که در بین تیمارها، بیشترین و کمترین کارایی کنترل علفهای هرز به ترتیب مربوط به تیمار گلایفوسیت 8، 10 و 12 لیتر در هکتار و تیمار گلایفوسیت 2، 4 و 6 لیتر در هکتار بود. منحنی های دز- پاسخ نشان داد که با افزودن غلظت های 5/0 و 1 درصد سولفات آمونیوم، کارایی گلایفوسیت به ترتیب 5 درصد و 25 درصد افزایش یافت بطوریکه مقادیر ED50 درتیمار گلایفوسیت همراه با 1 درصد سولفات آمونیوم، کمترین مقدار و بیشترین تاثیر و در تیمار گلایفوسیت بدون سولفات آمونیم بیشترین مقدار و کمترین تاثیر در کنترل علفهای هرز را داشت.

  کلیدواژگان: مواد افزودنی، کارایی علفکش، سولفات آمونیوم، دز، پاسخ
 • سیده زینب قاضی مطلق، وحید جهانبخش، علی تهرانی فر، حسین آرویی صفحات 28-35

  به منظور کنترل قارچ Penicillium digitatum در شرایط درون شیشه ای، اثر اسانس های گیاهی دارچین (Cinnamomum verum)، اسطوخودوس (Lavandula officinalis)، نعناع فلفلی (Mentha pipereta)، مرزه (Satureja hortensis)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و زیره سیاه (Carum carvi) در جلو گیری از جوانه زنی اسپور قارچP. digitatum و رشد ریسه ها در غلظت های 25، 50 و 75 پی پی ام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اسانس دارچین بهترین اثر را در بازدارندگی جوانه زنی اسپور قارچ P. digitatum بر روی محیط کشت MS داشت، به طوریکه در غلظت های 50 و 75 پی پی ام به طور کامل از جوانه زنی اسپور قارچ جلوگیری کرد. پس از آن اسانس مرزه موثر بود و سایر اسانس های دیگر تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی جوانه زنی اسپور قارچ نداشتند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد، پس از گذشت 15 روز بین تیمار های 25، 50 و 75 پی پی ام اسانس دارچین تفاوت معنی داری در کنترل رشد پرگنه قارچ مشاهده نشد در حالیکه هر سه تیمار اختلاف معنی داری را نسبت به شاهد نشان دادند.

  کلیدواژگان: اسانس گیاهی، بازدارندگی جوانه زنی اسپور، قارچ P.digitatum، رشد پرگنه
 • مرجان پاچناری طرقبه، عصمت مهدیخانی مقدم، حمید روحانی صفحات 36-43

  به منظور بررسی تنوع زیستی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی در حومه مشهد، طی سالهای 1389 و 1390 تعداد 51 نمونه ریشه و خاک فراریشه جمع آوری گردید. نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ استخراج و با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه (De Grisse، 1969) تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نماتدها بررسی شد. در این تحقیق هفت گونه از جنس های Ditylenchus و Pratylenchus شامل گونه های D. exilis، D. medicaginis، D. myceliophagus، D. tenuidens، P. flakkensis، P. neglectus و P. thornei مورد شناسایی قرارگرفت. از میان گونه های مذکور، دو گونه D. exilis و P. flakkensis برای اولین بار از ایران گزارش و شرح داده می شوند.

  کلیدواژگان: نماتدهای انگل گیاهی، Ditylenchus exilis، Pratylenchus flakkensis، مشهد
 • رقیه مجد، محمدتقی آل ابراهیم، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، محمدعلی باغستانی، غلامعلی ناطقی صفحات 44-54

  به منظور بررسی تاثیر تیمار های مختلف مدیریتی بر ساختار علف های هرز و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا آزمایشی در سال زراعی 1388 در شهرستان اردبیل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی، شاهد (عدم کنترل علف های هرز)، کنترل کامل علف های هرز، علفکش متریبوزین به صورت پیش کاشت (استاندارد)، پلاستیک سیاه، علفکش ترفلان (تریفلورالین (EC 75%))، علفکش تریفلورالین + پلاستیک سیاه، کوالتیواتور، علفکش تریفلورالین + کولتیواتور بودند. کاربرد علفکش تریفلورالین و مالچ پلاستیکی در مرحله غده زایی انجام شد. تجزیه های آماری نشان داد اعمال تیمارهای مختلف زراعی و شیمیایی تاثیر معنی داری بر درصد پوشش علف های هرز، تراکم علف های هرز، وزن خشک علف های هرز و همچنین بر عملکرد و اجزای عملکرد در سیب زمینی داشته است. نتایج نشان داد که اگر چه همه تیمارها تراکم علف های هرز را در مقایسه با عدم کنترل بطور معنی داری کاهش دادند، اما کمترین وزن خشک و تراکم علف های هرز در تیمارهایی مشاهده شد که در آن از پلاستیک سیاه استفاده شده بود. در این تیمار تراکم علف های هرز کمتر از 4 بوته در متر مربع بود که در مقایسه با عدم کنترل علف های هرز 57/93 درصد کمتر بود. بیشترین تراکم علف های هرز در تیمارهایی مشاهده شد که عملیات کنترل فقط در مراحل اول رشد گیاه سیب زمینی انجام شده بود. کاربرد تنها یکبار متریبوزین قبل از سبز شدن سیب زمینی، وزن خشک علف های هرز را در مقایسه با تیمار عدم کنترل بطور معنی-داری کاهش داد. در این تیمار وزن خشک علف های هرز بیش از 2 برابر کمتر از تیمار عدم کنترل بود. تیمارهای مختلف کنترل علف های هرز تاثیر معنی داری بر عملکرد غده داشتند و بالاترین عملکرد در تیمار پلاستیک سیاه به میزان 04/39 تن در هکتار بدست آمد.

  کلیدواژگان: پلاستیک سیاه، تریفلورالین، کولتیواتور، عملکرد، سیب زمینی
 • مصطفی قبادی، محمد جواد مصطفوی، محسن موحدی دهنوی، ابوطالب رضایی برشنه صفحات 55-65

  به منظور بررسی اثرات دگر آسیب عصاره آبی گل آذین، مخلوط برگ و ساقه، ریشه و مخلوط کلیه اندام های علف هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت شیرین و کلزا، آزمایش جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1390 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی اندام های گل آذین، مخلوط برگ و ساقه، ریشه و مخلوط کامل ازمک در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی و تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان دهنده کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول و وزن ریشه چه به ساقه چه و افزایش شدت بازدازندگی جوانه زنی در اثر افزایش غلظت عصاره آبی ازمک بود. در این تحقیق عصاره اندام هوایی ازمک اثر فیتوتوکسیک بیشتری نسبت به ریشه داشت. افزایش غلظت عصاره ها باعث افزایش شدت بازدارندگی آن ها شد. اما در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین غلظت های 75 و 100 درصد عصاره ازمک مشاهده نشد. در تمامی موارد کلزا حساسیت بیشتری نسبت به ذرت شیرین از خود نشان داد. براساس نتایج این تحقیق می توان بیان نمود که ازمک از طریق تولید مواد شیمیایی دارای خاصیت دگر آسیب می تواند جوانه زنی و رشد کلزا و ذرت شیرین را مختل نموده و منجر به کاهش سطح سبز مزرعه و رشد نامطلوب محصول می شود.

  کلیدواژگان: درصد و سرعت جوانه زنی، عصاره آبی دگر آسیب، درصد بازدارندگی، رشد گیاهچه
 • وحید سرابی، علی قنبری، محمدحسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، مهدی راستگو صفحات 66-78

  اختلاط علف کش های گروه سولفونیل اوره با علف کش های تنظیم کننده رشد می تواند کنترل بهتر و موثرتری بر علف های هرز پهن برگ داشته باشد. به منظور مطالعه اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آدر کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره، آزمایش هایی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. آزمایش ها به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار بود. تیمارها شامل مقادیر مختلفی از علف کش های گروه سولفونیل اوره بودند که به صورت خالص و در حالت اختلاط با علف کش توفوردی + ام سی پی آبا نسبت های مختلف روی علف های هرز در مرحله دو تا چهار برگی کامل بکار برده شدند. در آزمایش مزرعه ای که در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 انجام شد، اثرات تیمار خالص و اختلاط علفکش های گروه سولفونیل اوره با علفکش توفوردی + ام سی پی آبر درصد خسارت بوته های ذرت رقم سینگل کراس 704 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش های گلخانه ای، در نسبت اختلاط 5/12: 5/87 علفکش توفوردی + ام سی پی آبا فورام سولفورون و در نسبت های اختلاط 25: 75 و 50: 50 علفکش توفوردی + ام سی پی آبا نیکوسولفورون روی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز، مقدار دز موثر مورد نیاز علفکش توفوردی + ام سی پی آکاهش نیافت که احتمال می رود این امر ناشی از تداخل بوجود آمده بین دو علفکش در جذب و انتقال باشد. درحالیکه، در علف هرز سلمه تره در نسبت های برابر و با افزایش نسبت اختلاط علف کش فورام سولفورون تداخلات بوجود آمده بین دو علف کش افزایش یافت. نوع گونه علف هرز، سرعت متابولیسم علفکش و ساختار کوتیکولی سطح برگ می تواند روی کاربرد دزهای بالاتر علفکش و در نهایت تداخلات ایجاد شده بین دو علفکش تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر مرحله رشدی گیاه هرز، مسیرهای ورودی و سرعت جریان شیره گیاهی نیز می توانند در رسیدن علفکش ها در دز موثر به جایگاه هدف موثر بوده و از تداخلات بین دو علفکش بکاهند. بر اساس نتایج مطالعه مزرعه ای، اختلاط علفکش های گروه سولفونیل اوره با توفوردی + ام سی پی آخسارت چندانی را روی بوته های ذرت ایجاد نکرد.

  کلیدواژگان: اثرات متقابل علف کش ها، دز موثر، علف کش های بازدارنده آنزیم ALS، علف کش های فنوکسی، نسبت اختلاط
 • مریم رمضانی مقدم، وحید جهانبخش، عصمت مهدیخانی مقدم، ساره بقایی راوری، حمید روحانی صفحات 79-86

  در تحقیق حاضر، اثر جدایه های باسیلوس دارای قدرت بیو کنترلی بالا علیه نماتد ریشه گرهی، از نقطه نظر توانایی تشکیل بیوفیلم و میزان کلونیزاسیون ریشه در شرایط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان 139 جدایه باسیلوس بدست آمده از ریزوسفر گوجه فرنگی از نواحی مختلف استان خراسان رضوی، 15 جدایه که در آزمون سنجش زیستی بیشترین درصد مرگ و میر لارو و عدم تفریخ تخم را نشان دادند، از نظر تشکیل بیوفیلم در شرایط آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس میزان تولید بیوفیلم، شش جدایه MD6.5، MD1.8، Bag2.13، N2.2، FT1.7 و B.subtilis برای آزمایشات گلخانه ای و سنجش کلونیزاسیون ریشه انتخاب شدند. بر اساس یافته های بررسی حاضر، دو جدایه MD1.8 و MD6.5 به ترتیب با 75 و 99 درصد مرگ و میر لارو در آزمون سنجش زیستی، تشکیل بالاترین میزان بیوفیلم در شرایط آزمایشگاه، استقرار بر روی ریشه های گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وی اف به میزان 106×1 و 106×2 سلول باکتری در میلی لیتر، کاهش علائم بیماری در مقایسه با شاهد آلوده به نماتد و توسعه پارامترهای رشدی گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه، به عنوان جدایه های باسیلوس توانمند، جهت بررسی های مزرعه ای پیشنهاد می شوند. به نظر می رسد توانایی کلونیزاسیون قوی ریشه گیاه گوجه فرنگی توسط جدایه های باسیلوس بتواند نقش مهمی در حفاظت گیاه علیه بیمارگر عامل ریشه گرهی داشته باشد.

  کلیدواژگان: باسیلوس، بیوفیلم، کلونیزاسیون، کنترل، نماتد
 • غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پور، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، زهرا دوستی، فاطمه جهان، مجتبی اسماعیلی وردنجانی صفحات 87-96

  سفیده کوچک کلم، Pieris rapae (L.) (L.) (Lep.: Pieridae) و شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L.) (Lep. Plutellidae) از آفات مهم خانواده چلیپائیان (Brassicaceae) در منطقه جنوب تهران می باشند. استفاده از ارقام مقاوم از راهکارهای مدیریتی مناسب جهت مبارزه با این دو آفت می باشد. به منظور بررسی نوسانات جمعیت سفیده کلم و شب پره پشت الماسی، هشت رقم کلم گل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد (جنوب تهران) کشت شد. نمونه برداری هر ده روز یکبار و از اواخر خرداد ماه انجام گرفت. تراکم کلیه مراحل رشدی سفیده کوچک کلم روی رقم اسمیلا و دو گل بیشترین و روی ارقام ابر سفید و توکیتا کمترین بود. تراکم تخم شب پره پشت الماسی در ارقام اسمیلا و دو گل به طور معنی داری بیشتر و در ارقام بوریس و تک گل کمترین مقدار را دارا بود. تراکم مجموع لارو و شفیره شب پره پشت الماسی در ارقام اسمیلا و دوگل به طور معنی داری بیشتر از سایر ارقام بود.

  کلیدواژگان: نوسانات فصلی، سفیده کوچک کلم، شب پره پشت الماسی، کلم گل
 • محمد حاجیان شهری، ابراهیم گنجی مقدم، محمود رضا کریمی شهری صفحات 97-105

  در این تحقیق، واکنش یازده رقم زرد آلو شامل دو رقم زود رس به نامهای (پیش رس نوری و پیش رس طبسی) چهار رقم میان رس به نامهای (شاهرودی، لاسجردی، قاضی جهانی و باقری) و پنج رقم دیررس به نامهای (شاهرودی51، کتابی، شاهرودی48، شاهرودی29 و شاهرودی21) که عملکرد و خصوصیات باغبانی بهتری داشتند در برابرWilsonomyces carpophilus عامل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در گلخانه و در باغ ارزیابی شدند. برای ارزیابی واکنش ارقام درگلخانه، ابتدا نهالهای مورد نیاز از کلیه ارقام به تعداد لازم تهیه و آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با یازده تیمار در 5 تکرار انجام شد. برای ایجاد بیماری، عامل بیماری روی محیط PDA تکثیر و کنیدی های آن با غلظت105× 1 کنیدی در میلی لیتر آب مقطر روی برگها تلقیح شدند، درصد آلودگی و شمارش تعداد لکه های موجود روی برگها معیار ارزیابی ارقام بودند. برای ارزیابی واکنش ارقام در باغ، نهالهای دو ساله تمامی ارقام به تعداد لازم تهیه و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با یازده تیمار در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی طرق مشهد کاشته شدند. برای انجام این آزمایش، تکثیر و تلقیح قارچ عامل بیماری و ارزیابی ارقام نیز همانند روش قبل انجام گرفت. سپس تبدیل زاویه ای بر روی این اطلاعات انجام و اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدل آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه شد. نتایج به دست آمده از ارزیابی ارقام در گلخانه نشان داد بین ارقام زردآلوی مورد مطالعه از نظر شدت بیماری روی برگها اختلاف خیلی معنی داری در حد 01/0 ≥ P و از نظر تعداد لکه های برگی نیز اختلاف معنی داری در حد 05/0 ≥ P وجود دارد و مقایسه میانگینهای به دست آمده از اندازه گیری شاخص شدت بیماری روی برگ نشان داد که از نظر این شاخص، بین ارقام لاسجردی، شاهرودی 29، قاضی جهان و شاهرودی 51 تفاوت معنی داری در حد 05/0 ≥ P دیده نمی شود و این ارقام به عنوان مقاومترین ارقام در یک گروه قرار گرفتند. همچنین مقایسه میانگینهای به دست آمده از اندازه گیری تعداد لکه های بیماری روی برگ نشان داد که از نظر این شاخص بین رقم لاسجردی، با سایر ارقام تفاوت معنی داری در حد 05/0 ≥ P دیده می شود و به عنوان مقاومترین رقم در گروه a قرار گرفت. تجزیه واریانس داده های حاصل از ارزیابی عکس العمل یازده رقم زردآلو در باغ نشان داد، بین ارقام مورد مطالعه از نظر شدت بیماری و تعداد لکه روی برگها و مقایسه میانگینهای به دست آمده از اندازه گیری این دو شاخص روی برگ در باغ تفاوت معنی داری وجود ندارد و تمامی ارقام در یک گروه قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: زردآلو، هسته دار، غربالی، مقاومت، Wilsonomyces carpophilus
 • مسعود آزاد، ابراهیم ایزدی دربندی، محمدحسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی صفحات 106-114

  به منظور بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل محتوی نیتروژن خاک (صفر، 50، 90، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، مقادیر کاربرد گلیفوسیت (صفر، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 درصد مقدار کاربرد توصیه شده (5 لیتر در هکتار برای سلمه تره و 3 لیتر در هکتار برای تاج خروس ریشه قرمز) و درجه سختی آب (صفر، 100، 300، 600 و 1200 پی پی ام کربنات کلسیم در آب مقطر) بودند. نتایج نشان دادند که افزایش سختی آب، ED50 گلیفوسیت را افزایش و کنترل دو علف هرز را کاهش داد. کمترین (17/1453 و 906 گرم ماده موثره در هکتار به ترتیب برای سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز) و بیشترین (45/3424 و 1606 گرم ماده موثره در هکتار به ترتیب برای سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز) مقدار ED50 گلیفوسیت به بترتیب در سختی صفر و سختی 1200 قسمت در میلیون کربنات کلسیم آب حاصل شد. افزایش نیتروژن خاک کارایی گلیفوسیت در کنترل دو علف هرز را بهبود بخشید، به طوری که با افزایش محتوای نیتروژن خاک از 18 به 300 میلی گرم در کیلو گرم خاک، مقدار ED50 گلیفوسیت به ترتیب برای سلمه تره و تاج خروس ریشه از03/3217 و 2/1745 به 58/1612 و 49/896 (گرم ماده موثره در هکتار) کاهش یافت. بطور کلی با توجه به نتایج این آزمایش، افزایش سختی آب کارایی گلیفوسیت را در کنترل علف های هرز کاهش می دهد و افزایش محتوای نیتروژن خاک می تواند در کاهش اثرات منفی سختی آب در کارایی گلیفوسیت موثر باشد.

  کلیدواژگان: زیست توده، کیفیت آب، علف کش، کربنات کلسیم
 • مهدی کبیری رئیس آباد، محمود محمدی شریف، ملیحه کبیری نسب صفحات 115-124

  در این تحقیق قابلیت تدخینی، اثرات دورکنندگی و دوام اثر حشره کشی اسانس بدست آمده از پوست پرتقال، نارنج و نارنگی رقمهای انشو، پیج و یافا روی حشرات کامل شپشه آردTribolium confusum مورد بررسی قرار گرفت. اسانس بوسیله دستگاه کلونجر استخراج گردید. برای بررسی اثر تدخینی اسانس از ظروفی به حجم 40 میلی لیتر و کاغذ صافی (Whatman، No1) به عنوان منبع متصاعد کننده اسانس استفاده شد. جهت بررسی قابلیت تدخینی، مرگ و میر ناشی از چهار غلظت متفاوت هر یک از اسانس ها پس از گذشت 1، 3، 6، 9، 12 و 24 ساعت از تیمار اندازه گیری شد. اثر دورکنندگی ناشی از چهار غلظت 18/0، 36/0، 72/0 و 45/1 میکرولیتر بر سانتیمتر مربع اسانس، از طریق مقایسه تعداد حشرات کامل در دو قسمت تیمار شده و تیمار نشده براورد شد. نتایج بررسی قابلیت تدخینی نشان داد که مرگ ومیر با گذشت زمان افزایش یافت اما اسانس-ها معمولا طی 12 ساعت اول بیشترین کارایی خود را اعمال کردند. مرگ و میر ناشی از بالاترین غلظت (برای اسانس های ذکر شده بترتیب 325، 400، 350، 275 و 300 میکرولیتر بر لیتر هوا) پس از 24 ساعت بیش از 97 درصد بود. میانگین درصد دورکنندگی ناشی از چهار غلظت اسانس ها بترتیب 5/32، 65، 55، 5/37 و 40 درصد براورد شد. میزان دوام از 12 روز (اسانس انشو) تا 22 روز (اسانس یافا) متغیر بود.

  کلیدواژگان: اسانس، Tribolium confusum، دورکنندگی، دوام اسانس
 • محبوبه خواجه حسینی، محمد امین سمیع، کامران مهدویان صفحات 125-137

  یکی از روش های رایج بررسی اثرات زیرکشندگی آفت کش ها روی دشمنان طبیعی سم شناسی دموگرافیک می باشد. در این پژوهش اثرات جانبی عصاره های ریشه روناس (Rubia tinctorum L.) بذر شوید (Aniethum graveolens L.) و بذر باریجه ((Ferula gummosa Boiss. در مقایسه با حشره کش تیامتوکسام روی فراسنجه های جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens)، به عنوان شکارگر پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckardt And Lauterer، در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی ارزیابی شد. لارو سن اول به روش برج پاشش تیمار گردید. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر نرخ ناخالص تولید مثل (GRR)، نرخ خالص تولیدمثل (NRR)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و متوسط مدت زمان یک نسل (T) دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد بودند. میانگین نرخ خالص و ناخالص تولید مثل از بیشترین تا کمترین مقدار به ترتیب در شوید، روناس، تیامتوکسام و باریجه مشاهده شد. مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت در شوید و سپس در روناس بیشترین و در تیامتوکسام کمترین مقدار بود، لذا پس از شوید، عصار ه ی روناس دارای مصونیت بیشتری بودند. در حالی که تیامتوکسام و باریجه اثر منفی بر فراسنجه های جمعیت داشتند. با توجه به فرضیه های این پژوهش، اثبات شد که عصاره های شوید و روناس می توانند به عنوان مواد موثر علیه آفات بکار روند در حالیکه از مصونیت نسبی برای بالتوری سبز برخوردارند.

  کلیدواژگان: آفت کش، بالتوری سبز، پسیل معمولی پسته، جدول زندگی، عصاره گیاهی
 • جواد رضایی، محمد بنایان اول، احمد نظامی، محسن مهرور، باقر محمودی صفحات 138-146

  بیماری ریزومانیا امروزه به عنوان یکی از مهمترین و مخرب ترین بیماری ویروسی در سطح مزارع چغندر قند جهان و ایران مطرح می باشد. مطالعات زیادی با هدف شناخت اثرات فیزیولوژیکی بیماری ریزومانیا بر روی چغندر قند در سایر کشورهای جهان انجام شده است، اما در شرایط اکولوژیکی ایران و بر روی تیپ های موجود از این بیماری در کشور و همچنین ارقام داخلی تاکنون تحقیق جامعی انجام نشده است. برای این منظور در سال 1389 آزمایشی با 4 رقم چغندر قند بریجیتا، زرقان، جلگه و رسول با میزان تحمل متفاوت نسبت به این بیماری در مشهد و زمین کاملا آلوده انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیماری ریزومانیا به شدت خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام حساس را تحت تاثیر قرار داد. این بیماری موجب کاهش سطح سبز و کارایی فتوسنتزی برگها گردید. علاوه بر این از طریق ایجاد تغییرات مخرب در ریشه ذخیره ای و ریشه های فرعی سبب کاهش توانایی جذب این اندام و در نهایت موجب کاهش شدید عملکرد ریشه ذخیره ای در ارقام حساس شد.

  کلیدواژگان: آزمون الایزا، هدایت روزنه ای، دمای برگ، اسپد، فلورسانس کلروفیل
 • روزبه فرهودی ندا کورش نژاد عادل مدحج صفحات 147-150
  به منظور بررسی تاثیر ترکیبات عصاره آللوپاتیک گندم (T. aestivum) رقم چمران بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت، فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، ساکاروز سنتتاز گیاهچه یولاف وحشی (A. ludoviciana) در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی تحقیقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. در مرحله جوانه زنی یولاف وحشی غلظت عصاره گندم 25، 50، 75 و 100 درصد بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره گندم میانگین زمان جوانه زنی و غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه را افزایش و درصد جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز را کاهش داد. در آزمایش بررسی تاثیر محلول پاشی عصاره گندم بر رشد رویشی یولاف وحشی غلظت عصاره گندم 25، 50 و 75 درصد بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره گندم سبب کاهش وزن گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و فعالیت آنزیم ساکاروز یولاف وحشی شد، اما غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهچه یولاف وحشی را افزایش داد. نتایج نشان داد عصاره آبی گندم سبب کاهش جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و ساکاروز سنتتاز شد.
  کلیدواژگان: آنزیم آنتی اکسیدانت، آللوپاتی، مالون دی آلدهید، علف کش های زیستی
 • مجتبی حسینی، حسین صادقی نامقی، آرزو حیدرزاده صفحات 151-153

  در مطالعه ای که بر روی فراوانی و تنوع بندپایان مزارع گندم ارگانیک و رایج در سال های 1389و1390 در شهرستان مشهد انجام شد، مجموعآ 13 گونه از خانواده کارابیده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، یک گونه و زیر گونه به نام Calosoma auropunctatum dsungaricum Gebler (Carabinae) و یک زیر گونه به نام Poecilus cupreus erythropus Dejean (Pterostichinae) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. به علاوه، گونه های Scarites terricola persicus Chaudoir (Scaritinae)، Amara ovata Fabricius (Pterostichinae)، Poecilus nitens Chaudoir (Pterostichinae)، Calathus mollis Marsham (Platyninae)، Brachinus explodens Duftschmid (Brachininae) و Cylindera germanica Linnaeus (Cicindelinae) برای فون قاب بالان استان خراسان رضوی جدید می باشند.

  کلیدواژگان: کارابیده، ثبت جدید، شکارگر عمومی، خراسان رضوی
|
 • R. Khodadadian, Behzad Habibpour, Mohammad Saeed Mossadegh Pages 1-10

  The use of wood preservatives is a suitable method to protect wooden products from termites attack. The effect of a Glycol Borate wood preservative and termiticide (available commercially as Bora-care) alone and in combination with Furfural were evaluated against M. diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae). The major termite pest in Khouzestan province، Iran in choice and no-choice tests. It was found that mortality and repellency increased with increasing concentration of glycol borate and also with increasing Furfural concentrations. LC50 values in choice and no-choice trials increased for Furfural as time increased and their toxicities decreased proportionally، but LC50 values decreased for the Bora-care as time increased and their toxicities increased proportionally. LT50 values in choice and no-choice trials had an increasing trend as concentration decreased. In all tests، the glycol borate with Furfural prevented feeding and treated cellulose substrate damage. The results suggest that Bora-care alone and in combination with Furfural could be recommendable as wood preservatives against M. diversus.

  Keywords: Microcerotermes diversus, Bora care, Furfural, Repellency, Mortality
 • Z. Saeidi, F. Shabani, S. H. Nourbakhsh, A. Nemati Pages 11-17

  Almond spider mite was recently out broken in Saman orchards، chaharmahal va Bakhtiari province. Applying of pesticides to control of the pest increase production cost، environmental pollution، frequency of pesticide resistance and kill natural enemies. The effectiveness of some acaricides on control of the mite was studied in the lab and field conditions. Four acaricides including: Bromopropylate، Ferpyroximate، Fenazaquin، Hexythiazox were used in this study. Bioassay experiments were done by introducing deutonymphs on treated leaves which immersed in the acaricides solutions. Leaves were put on non-strill، water saturated cotton in the petri dishes (9. 8 cm in diameters). Fifteen deutonymph were released on each leaf and petri dishes were kept in the incubator at maintaining 25±1° C، RH 55%±5 and photoperiod 14:10 (L: D) and the number of dead mites were counted after 24 h. The highest and lowest toxicity were observed in Fenpyroximate (LC50=0. 814) and Bromopropylate (LC50=6. 29) treatments، respectively. In the field conditions، the mentioned acaricides (at the recommended dosage) along with the water spraying were used to control of the pest. Sampling was done one day before، 3، 7 and 14 days after treatments application. Fifteen leaves of each tree (replicate) were randomly sampled and the number of alive mites was counted. Mean comparison using Duncan multiple range test (DMRT) indicated that all used acaricides significantly reduced the mite population.

  Keywords: Almond, Almond spider mite, Acaricide, Bioassay
 • S.Z. Ghazei Motlagh, V. Jahanbakhsh, A. Tehranifar, H. Aroiee Pages 28-35

  In order to control of Penicilluim digitatum fungi in vitro condition، the effect of essential oils of Cinnamomum verum، Zataria multiflora، Mentha pipereta، Carum carvi، Lavandula officinalis and Satureja hortensis on inhibition of spore germination and colony growth at 25،50،75 ppm concentration، was examined. Results showed that the Cinnamon essential oil had the best effect on inhibition of spore germination in MS medium، So that in 50 and 75 ppm concentration spore germination was completely inhibited. After Cinnamon، Satureja essential oil had the best effect and other essential oils did not influence on inhibitory spore germination. After 15 days، the hyphae growth was measured. The results showed that in 25، 50، 75 ppm of Cinnamon essential oil concentration had not significantly different.

  Keywords: oil, Colony growth, Inhibitory spore germination, Penicilluim digitatum
 • M. Pachenari Torghabeh, E. Mahdikhani Moghadam, H. Rouhani Pages 36-43

  In order to investigate the biodiversity of plant parasitic nematodes of vegetable fields in Mashhad area، 51 soil and root samples were collected during 2010-2011. Nematodes were extracted by centrifugal flotation technique and transferred to glycerin according to the modified De Grisse method (1969). The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. The nematodes were identified by light microscopy، based on morphological and morphometrical characters. In this study، seven species of Ditylenchus and Pratylenchus viz. D. exilis، D. medicaginis، D. myceliophagus، D. tenuidens، P. flakkensis، P. neglectus and P. thornei were identified. D. exilis and P. flakkensis are reported for the first time from Iran

  Keywords: Plant parasitic nematode, Ditylenchus exilis, Pratylenchus flakkensis, Mashhad
 • M. Ghobady, M.J. Mostafavi, M. Movahhedi Dehnavi, A. Rezaei Bereshneh Pages 55-65

  In order to evaluate the allelopathic effects of white top (Cardaria draba (L.) Desv.) water extracts on corn and canola germination characteristics، an experiment was carried out based on CRD design with three replications in agronomy research lab of Yasouj University. Treatments were included of 25%، 50%، 75% and 100% water extract (50 gr dm/L) of root، leaf and stem، inflorescence and whole plant of whitetop and control (distilled water) were applied. Results showed that germination percent and rate، radicle and shoot length and dry weight، and root/shoot length ratio and dry weight were decreased significantly by increasing extract concentration. Effect of shoot extract was greater than of root. Inhibition percent was increased by extract concentration، but there was not significant differences between 75% and 100% extract concentration. Based on the results، canola was more susceptible than maize to allelopathic effect of whitetop extract. Finally based on the results it is possibleto say that whitetop can prevent the germination and growth of canola and sweet corn by producing the allelopathic compounds، and decreasing green surface and undesirable growth of crops.

  Keywords: Allelopathywater extracts, Germination percent, rate, Inhibition percent, Growth seedling
 • V. Sarabi, A. Ghanbari, M.H. Rashed Mohassel, M. Nassiri Mahallati, M. Rastgoo Pages 66-78

  Sulfonylurea herbicides mixtures with phenoxy herbicides can lead to effective control of broadleaved weeds. Pot experiments were conducted to study the effect of foramsulfuron and nicosulfuron mixtures with 2،4-D plus MCPA on redroot pigweed and common lambsquarters in 2010 at the greenhouse of Agricultural Faculty of Ferdowsi University of Mashhad، Iran. Experiments were performed as a completely randomized design with four replications. Treatments consist of several doses of sulfonylurea herbicides، which applied alone or in combination with 2،4-D + MCPA at different ratios at two- to four- true leaf stage. Also، to study the single-cross 704 corn (Zea mays L.) injury by applying herbicides alone or in mixture with different ratios، an experiment was conducted in 2011 at the farm of the Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad، Iran. Based on greenhouse results، effective dose of 2،4-D + MCPA did not decrease in the 87. 5:12. 5 mixture ratio of 2،4-D + MCPA with foramsulfuron or 75:25 and 50:50 mixture ratios of 2،4-D + MCPA with nicosulfuron on redroot pigweed. This may be caused by interference between herbicides for absorption and translocation. While، interference was observed at equal’s or higher mixture ratios of foramsulfuron in mixture with 2،4-D + MCPA on common lambsquarters. Weed species، metabolism rate of herbicide and cuticle structure can be important in higher doses’ application of herbicides in mixture and interference between two herbicides. Besides، weed growth stage، more entrance directions and transition of elaborated sap can be effective in translocation of herbicides in an effective dose to the site of action and less interference between herbicides. Sulfonylurea herbicides mixtures with 2،4-D + MCPA did not cause much injury on corn plants based on field study.

  Keywords: ALS, inhibitors, Effective dose, Herbicides interactions, Mixture ratio, Phenoxy herbicides
 • M. Ramezani Moghadam, V. Jahanbakhsh, E. Mahdikhani Moghadam, S. Baghaee Ravari, H. Rouhani Pages 79-86

  In this study، high biocontrol potentially Bacillus isolates، against root knot nematode were evaluated from viewpoint of biofilm formation and root colonization in vitro. Among 139 Bacillus isolates from tomato rhizosphere of several regions of Razavi Khorasan، 15 strains which show more ability to prevent egg hatch and cause larvae mortality of Meloidogyne javanica، were tested in biofilm assay. Based on biofilm amount، six isolates including MD6. 5، MD1. 8، Bag2. 13، N2. 2، Ft1. 7 and B. subtilis were selected for pot experiments and colonization assay. According to our findings، isolates MD1. 8، MD6. 5 with 75 and 99 % larvae mortality، in vitro maximum biofilm production، tomato root colonization with 106 and 2x106 cfu/ml، reducing disease symptoms in comparison to infected control and development of tomato growth parameters، have been suggested as powerful Bacillus isolates in field conditions. It seems، efficient colonization of tomato root، using Bacillus strains، has an important role in plant protection of root knot agent.

  Keywords: Bacillus, Biofilm, Colonization, Control, Nemtode
 • Gh. Hasanshahi, H. Abbasipour, A. Askarianzadeh, J. Karimi, Z. Dusty, F. Jahan, M. Esmailiy Vardenjani Pages 87-96

  Small cabbage white butterfly، Pieris rapae (L.) (L.) (Lep.: Pieridae) and diamondback moth، Plutella xylostella (L.) (Lep. Plutellidae) are two of the most important insect pests of the family Brassicaceae. Use of resistant varieties is suitable management strategy for control of these pests. In order to study the population fluctuations of P. rapae and P. xylostella، eight cultivars of cauliflower were planted in a completely randomized block design with five block and 40 plot at the Shahed University research field (south of Tehran) and a sampling was performed once every ten days. The highest total density of different stages of P. rapae was observed on Smilla and Dogol cultivars and the lowest density of total stages of this pest was observed on Abre-sefid and Tokita. The highest of the egg density of P. xylostella was observed on Smilla and Dogol cultivars and the lowest egg density was on Buris and Takgol cultivars. Larval and pupal density of P. xylostella on Smilla and Dogol cultivars was more than that on other cultivars.

  Keywords: Seasonal population, Pieris rapae, Plutella xylostella, Cauliflower
 • M. Hajian Shahri, E. Ganji Moghdam, M.R. Karimi Shahri Pages 97-105

  In this study، eleven cultivars of apricot including two early ripening (Noori pishras and pishras Tabasi) varieties، four mid ripening cultivars namely (Shahroudi، Lasjrdy، Ghazi Gahani and Bagheri) and five late ripening cultivars i. e. (Shahroudi51، Shahroudi48، Shahroudi29، Shahroudi21 and Ketabi) that had a better yield and horticultural characteristics were screened to Wilsonomyces carpophilus. All cultivars under greenhouse conditions were evaluated in a completely randomized design with eleven treatments and 5 replicates. To creation disease، pathogen was cultured on PDA medium and was inoculated on leaves with concentration conidia of 105 × per ml in distilled water. Percentage of infections and number of available spots on the leaves of cultivars were evaluation criteria. To assess cultivars response in the garden، two-year-old saplings of all varieties planted at farm of KANRRC. Inoculation and cultivars'' disease assessment procedure were done as already mentioned but at the end of the season. Data were analyzed using ANOVA. The results of the evaluation of apricot cultivars in the greenhouse showed that there were very significant differences in disease severity on leaves (P≥0. 01) and number of leaf spots (P≥0. 05). Comparing of averages measurements of disease severity on leaves indicated that there was not any significant difference among Lasjerdy، Shahroudi29، Shahroudi51، and Ghazi Gahani cultivars means these cultivars are the most resistant cultivars. Comparing the averages measurements of spots numbers on leaves indicated that Lasjerdy was the most resistant cultivar. While evaluating severity and number of spots on leaves and compared to measurements obtained from the leaves of these two traits in the garden، Analysis of variance showed that there was no significant difference among eleven varieties of apricots in the garden، and all cultivars were in one group.

  Keywords: Apricot, Stone fruit, W. carpophilus, Resistance, Shot hole
 • M. Azad, E. Izadi Darbandi, M.H. Rashed Mohassel, M. Nassiri Mahallati Pages 106-114

  In order to study the effect of soil nitrogen content and water hardness on glyphosate efficacy on common lambsquarter (Chenopodium album L.) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) control، an experiment was carried out as a completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Experimental treatments were included soil nitrogen content (18، 50، 90، 200 and 300 mg/kg soil)، glyphosate doses (0، 75، 100، 125، 150، 175 and 200 % glyphosate recommended dose for common lambsquarter (5 lit/ha) and redroot pigweed (3 lit/ha))، calcium carbonate concentration in water (0، 100، 300، 600 and 1200 ppm). Results showed that increasing water hardness decreased glyphosate efficacy in control of two weeds and increased glyphosate ED50 parameter. Minimum (1453. 17 and 906 gr a. i ha-1 for common lambsquart and redroot pigweed، respectively) and maximum (3424. 45 and 1606 gr. a. i ha-1 for common lambsquart and redroot pigweed، respectively) glyphosate ED50 was observed in 0 and 1200 ppm of water hardness respectively. Increasing soil nitrogen content from 18 to 300 (mg/kg soil) increased glyphosate efficacy in two weeds and glyphosate ED50 decreased from 3217. 03 and 1745. 2 to 1612. 58 and 896. 49 (gr. a. i ha-1) for common lambsquart and redroot pigweed، respectively. Based the results of this experiment، increasing water hardness، ghlyphosate efficiency decreased on weeds control and increasing soil nitrogen content can decrease the negative effect of water hardness on ghlyphosate efficacy.

  Keywords: Dry mater, Water quality, Herbicide, Calcium carbonate
 • M. Kabiri Raisabbad, M. Mohammadi Sharif, M. Kabirinasab Pages 115-124

  In this research، fumigation efficiency، repellency and persistence of citrus essential oils extracted from dried peels of orange، bitter orange and mandarin (cultivars: Satsuma، Page، Clemantin) were investigated against adults of confused flour beetle Tribolium confusum Duval. The essential oils were extracted by using Clevenger apparatus. 40 ml glass container as bioassay chamber and filter paper (Whatman، N 1) as releasing source of the essential oils were used for evaluating fumigation. Mortalities caused by four concentrations of the essential oils were assayed at 1، 3، 6، 9، 12 and 24 hours after treatment in fumigation effects experiments. Repellency effect of four concentrations، 0. 18، 0. 36، 0. 72 and 1. 45 μl/cm2 was measured by comparing the number of adults in treated and untreated areas. An ascendant trend was observed between the concentrations and mortality in fumigation toxicity assay، but essential oils exert their efficiency in first 12 hours. Highest concentrations of the essential oils (325، 400، 350، 275 and 300 μl/L air، respectively) were caused more than 97% mortality after 24 hours. The repellencies averages of the four concentrations were 32. 5، 65، 55، 37. 5 and 40%، respectively. The essential oils persistency were between 12 (Satsuma) to 22 days (Clemantin).

  Keywords: Essential oil, Tribolium confusum, Repellency, Persistence
 • M. Khajehoseini, M. Amin Samih, K. Mahdian Pages 125-137

  Demographic toxicology is a common method for investigation on the sub lethal effects of pesticides on natural enemies. The side effects of plant extracts from root of madder (Rubia tinctorum L.)، seeds of dill (Aniethum graveolens L.) and seeds of Galbanum (Ferula gummosa Boiss.) in comparision with thiamethoxam were evaluated on life table parameters of C. carnea as Agonoscena pistaciae predator، under laboratory conditions at 25± 2، 65± 5% RH and 16:8 (L: D) photoperiod. The first instar larvae were assayed using Potter Spray Tower method.. Results showed significant differences (p≤0. 01) among treatments for gross reproductive rate (GRR)، net reproductive rate (R0 or NRR)، intrinsic rate of increase (rm)، finite rate of increase (λ) and mean generation times (T). The highest to lowest of gross and net reproductive rate were observed in A. graveolens، R. tinctorun، thiamethoxam and F. gummosa parviflora، respectively. The maximum intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ) were observed in A. graveolens and R. tinctorun and minimum in thiamethoxam. Thus، the immunity was observed in A. graveolens and R. tinctorun respectively while thiamethoxam and F. gummosa showed the highest inhibiting effect on stable population growth parameters. Two extracts، A. graveolens and R. tinctorun were the best choices، because of their immunity on C. carnea as a biological control agent.

  Keywords: Pesticides, Chrysoperla carnea, Agonoscena pistaciae, Life table, Plant extracts
 • J. Rezaei, M. Bannayan Awal, A. Nezami, M. Mehrvar, B. Mahmoudi Pages 138-146

  Rhizomania disease is one of the most important threats to worldwide and Iran sugar beet cultivation. Many studies have been done to understanding the physiological effects of the disease on sugar beet، but in Iran conditions has not been done any study for this purpose. This experiment was conducted with four sugar beet cultivars named as Brigita، Zarghan، Jolge and Rasoul in 2010 and natural infested soil in Mashhad. Results of the experiment showed that rhizomania disease affected morphological and physiological characteristics of susceptible sugar beet cultivars. Rhizomania disease decreased green area and leaf photosynthetic performance. In infected plants، the tap root and lateral roots became necrotic and die، and these changes caused decreasing of absorption ability of water and nutrition by root. These adverse changes caused the sugar beet storage root yield was decreased.

  Keywords: ELISA Test, Leaf conductance, Leaf temperature, SPAD, Chlorophyll fluorescence
 • R. Farhoudi, N. Koreshnejad, A. Modhej Pages 147-150
  In order to evaluate the allelopatic potential of wheat aquatic extracts against winter wild oat (Avena ludoviciana) at germiantion and vegetative growth stage two expriments were coducted in Islamic Azad University، Shoushtar branch at 2012. Germination expriment was laid out according to Completely Randomized Design with four replications and treatments were various concentration of wheat extract (0، 25، 50، 75 and 100%). At winter wild oat vegetative growth satge، treatments were 0، 25، 50 and 75 % of wheat aquatic extractconcentration and expriment was laid out according to Randomized Complete Block Design with four replications. Results indicated wheat aquatic extract application exhibited gradual rise inhibitory effect on seed germination، seedling weight، antioxidant enzymes activity and -amylase enzyme activity but elevated the mean germination time and malondialdehyde concentration in winter wild oat seedlings. Likewise، seedling weight، antioxidant enzyme activities and sucrose synthetesis enzymes activity were declined with wheat extract application but malondialdehyde concentration increased. In conclusion، wheat aquatic extract decreased seed germination، seedling growth، -amylase enzyme and sucrose synthetesis enzymes activity of winter wild oat.
  Keywords: Antioxidant enzyme, Allelopathy, Malondialdehyde, Biological herbicide
 • M. Hosseini, H. Sadeghi Namaghi, A. Hydarzadeh Pages 151-153

  In survey on the abundance and species diversity of Arthropods associated with organic and conventional wheat fields which carried out in 2010 and 2011 in Mashhad region، a total of 13 species belonging to carabidae family were collected and identified. Among the identified species، Calosoma auropunctatum dsungaricum Gebler (Carabinae) and the subspecies Poecilus cupreus erythropus Dejean (Pterostichinae) are new records for fauna of Iran. Also، the species Scarites terricola persicus Chaudoir (Scaritinae); Amara ovata Fabricius)Pterostichinae (; Poecilus nitens Chaudoir (Pterostichinae); Calathus mollis Marsham (Platyninae); Brachinus explodens Duftschmid (Brachininae) and Cylindera germanica Linnaeus (Cicindelinae) are new records to fauna of Razavi Khorasan province

  Keywords: Carabidae, New record, General predator, Razavi Khorasan