فهرست مطالب

مجله زیست شناسی جانوری
سال یکم شماره 1 (پاییز 1387)

 • تاریخ انتشار: 1387/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام ابوالفضلی، غلامحسن واعظی صفحه 1
  اضطراب (Anxiety)یک پدیده پیچیده با علل ونتایج اجتماعی و روانی مهم می باشد.انسان از بدو خلقت همواره با بیماری و درد درگیر بوده است و جهت رفع این عوامل به طبیعت روی آورده است و در بین اعضای طبیعت گیاهان بهترین بودند. بشر کمکم توانست گیاهان سمی رااز غیر سمی تشخیص دهد واین اطلاعات سینه به سینه به نسل های جدید رسید.نیلوفر پیچ violacea)Ipomoea)از جمله گیاهانی است که بومی کشورهای آمریکای لاتین و مکزیک بوده و بذراین گیاه بیشتر در این نواحی مورداستفاده قرار می گیرد.بذر این گیاه دارای ترکیباتی است که بر روی سیستم عصبی اثر گداشته و در خصوص اثر این بذر بر روی سیستم عصبی اظهارات متفاوت و حتی متضادی وجود دارد که هر یک از مصرف کنندگان به صورت تجربی بیان نموده اند. در تحقیق حاضر اثر تزریق درون بطنی مغزی عصاره الکلی بذر نیلوفر پیچ در بروز رفتار ترس در رت نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است، که در دو مرحله صورت گرفت. در این تحقیق دوزmg\kg20از داروی PTZ))به عنوان کنترل مثبت انتخاب شده است.حیوانات مورد آزمایش در مرحله اول آزمایش با تجویز درون بطنی– مغزی(I.C.V) دوزهای 250و500و1000 میکروگرم از عصاره تحت تیمار قرار گرفتندودر مرحله دومازکارحیوانات موردآزمایش علاوه بر دریافت دوزهای 250و500و1000 میکروگرم از عصاره به صورت i.c.vهمزمان مورد تزریقدوز 20میکروگرم از داروی PTZبه صورت i.pقرار گرفتند.گروه کنترل مورد تزریق سالین قرار گرفت متعاقب تزریقات فوق الاشاره رفتار ترس در هر یک از نمونه ها با استفاده از آزمون رفتاری Elevated Plus-Mazeارزیابی گردید.تعداد حیوانات در یک گروه 6 سر انتخاب شده بود.مرحله اول از کار: در این مرحله مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی باز و بسته و همچنین تعداد دفعات ورود به بازوی بسته مقادیر مختلف عصاره نسبت به گروه کنترل (سالین) و گروه کنترل مثبت PTZدارای اختلاف معنی دار بودند. مقدار 20 mg\kgاز ترکیب PTZزمان اقامت در بازوی بسته(%CAT)را به طور معنی داری نسبت به گروه سالین افزایش داد. دوز 1000 میکروگرم از عصاره نسبت به گروه کنترل سالین مدت زمان اقامت در بازوی باز(%OAT)را کاهش داد و دارای اختلاف معنی دار با گروه سالین بود، در حالی که دوزهای 250 و500 میکروگرم از عصاره دارای اختلاف معنی داری از لحاظ آماری نبودند ولی دوز 500 میکروگرم ز عصاره نیز مدت زمان اقامت در بازوی باز را کاهش داد ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود بنابراین می توان گفت احتمالا عصاره بذر گیاه نیلوفر پیچ به صورت وابسته به مقدار در بروز رفتار ترس نقش دارد. بر اساس این نتایج احتمال می رود که عصاره بذر نیلوفر پیچ در بروز رفتار ترس در حیوان موثر باشد که در این رابطه درگیری احتمالی مکانیسم های عصبی مرکزی دخیل در فرآیند ترس غیر شرطی دور از ذهن نیست.مرحله دوم کار: این مرحله از کار برای تشخیص مسیر احتمالی عصاره در بروز رفتار ترس صورت گرفت زیرا مسیر عملکردی ترکیب PTZدر بروز رفتار ترس مشخص است. در این قسمت تزریق عصاره همراه با ترکیبPTZ انجام شد، مقایسه آماری میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی باز (%OAT)بین دوز 1000 میکروگرم از عصاره و گروه سالین اختلاف معنی داری مبنی بر کاهش مدت زمان حضور در این بازو نشان داد و اختلاف معنی دار دیگری بین دوز 500 میکروگرم از عصاره و گروه کنترل مثبت مبنی بر افزایش مدت زمان حضور در بازوی باز(%OAT)مشاهده گردید،در مقایسه میانگین و انحراف معیار (%OAT)مقادیر مختلف عصاره بین دوز 500 و 1000 میکروگرم از عصاره،اختلاف معنی داری مشاهده گردید، همچنین مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور در بازوی بسته (%CAT)مقادیر مختلف عصاره نسبت به گروه کنترل (سالین) و کنترل مثبت PTZدارای اختلاف معنی دار بین گروه کنترل مثبت و دوز 500 میکروگرم از عصاره بود که نشان دهنده کاهش مدت زمان حضور در بازوی بسته است. با توجه به نتایج فوق احتمالا عصاره فوق بااثرات اضطراب زای ترکیب PTZ به صورت وابسته به مقدار تداخل عمل داشته است و اثرات ان را مهار کرده است.درتحلیلی کلی می توان گفت که عصاره بذر گیاه نیلوفر پیچ (Ipomoea violacea)به تنهایی باعث بروز رفتار ترس در حیوان گردید و ترس ناشی از PTZ را به صورت وابسته به دوز کاهش می دهد در واقع این عصاره دارای اثرات دوگانه اضطراب زا است که به تنهایی داراری یک تاثیر و همراه با ترکیب PTZدارای اثری معکوس است.
  کلیدواژگان: عصاره الکلی، بذر نیلوفر پیچ، موش صحرایی نر، ترس، پنتیلن تترازول، تزریق درون بطنی - مغزی، Elevated Plus، Maze
 • نفیسه پذیره، پریچهر یغمایی، کاظم پریور، داود دورانیان صفحه 15
  این مطالعه به منظور بررسی اثر میدان الکترو مغناطیسی یکنواخت با فرکانس 50 هرتز بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز وغلظت گلوکزسرم خون موشهای نر بالغ نژاد NMRIانجام گرفت. در این مطالعه با استفاده ازسیستم پیچه های سولونوئید میدانهای مغناطیسی یکنواختی ایجاد شد بدین منظور دو گروه تجربی (n=12)28 روز پیوسته و در هر روز 4 ساعت در معرض میدانهای مورد نظر قرار گرفتند. و نتایج با گروه شم (n=6)و کنترل(n=6) مقایسه گردید. نمونه گیری از خون بعد از 28 روزانجام شد. فعالیت آنزیمLDHدر سرم به وسیله اتوانالایزربیوشیمی مدل Prestige24iسنجش شد از طرفی غلظت گلوکز خون به وسیله دستگاه اتوآنالایزربیوشیمی HITACHIمدل717 انجام شد.فعالیت آنزیمLDHدر سرم برای گروه هایی که در معرض فرکانس 50 هرتز و شدت 04/0 و 06/0 میلی تسلا قرار داشتند به طور معنی داریp<0/05))بیشتر از گروه شم و کنترل بود. و غلظت گلوکز در گروهی که در معرض میدانهایی با شدت 0.04،0.06میلی تسلا قرار گرفتند به طور معنی داری (p<0/01) کمتراز گروه sham و کنترل بود در این مطالعه میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس 50 هرتزسبب افزایش فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژنازو کاهش غلظت گلوکز موش شد
  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیسی، ترانس آمیناز، موش سوری، آسیبهای کبد
 • مهدی خسروی، محمدرضا نصیری، امیررضا پریزاده صفحه 21
  بیماری لکوز گاوی که به وسیله ویروس لوسمی گاو، یک انکوویروس تیپ Cاگزوژن در خانواده رتروویریده ایجاد می شود، یکی از بیماری های کشنده ویروسی است که می تواند گونه های مختلف جانوری را به صورت طبیعی یا تجربی آلوده می کند. جهت تشخیص این بیماری، تعداد 175 نمونه خون از گاوهای هلشتاین جمع آوری گردید.DNA ژنومی از100 میکرولیتر خون با روش (Boom R.، et al (1989که توسط دکتر شیخایف (1995) تغییراتی در آن داده شده بود، استخراج شد. جهت تعیین کیفیت وکمیت DNAاستخراجی از روش مقایسه با DNAاستاندارد فاژ لامبدا استفاده گردید. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن BLVبه طول 347 جفت باز با آغاز گرهای gag1و gag2صورت گرفت. برای مشاهدهء محصولات PCRاز ژل آگارز 4/1% با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید استفاده شد.از مجموع دامهای مورد بررسی 32 راس (2/18%) آلوده به ویروس لکوز گاو بودند.
  کلیدواژگان: گاو هلشتاین، لکوز گاوی، تست
 • زهرا دیلمی خیابانی، مهدی بنان، علی محمد اصغریان، جلال قره سوران، غلامرضا جوادی کیمیا کهریزی، حسین نجم آبادی صفحه 29
  پروتئین CREBیک فاکتور مهم پایین دست بسیاری از مسیرهای سیگنالی به شمار می رود. با داشتن siRNAکارآمد برای ژن CREBمی توان مسیر های سیگنالی بسیاری از داروها را در سلول های مختلف بررسی نمود. در این تحقیق میزان مهار بیان ژن CREBبا بکارگیری دو siRNA مختلف برای این ژن در سلول های HeLaمورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی میزان مهاری دو siRNACREB، سلول های HeLaبا روش Lipofection ترانسفکت شدند. استخراج RNAوسنتز cDNAصورت گرفته، بررسی اثر مهاری بیان ژن CREBبا استفاده از Relative Quantitative Real time PCRانجام گرفت طبق نتایج به دست آمده یکی از siRNAها اثر مهاری بالایی برروی بیان CREBدر سلول های HeLaنشان داد، و بیان ژن CREB، 5/64درصد در این سلول ها کاهش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق، siRNACREBبا کارایی بالا توانست اثر مهاری را در سلول های HeLaنشان دهد.با استفاده از siRNAکارآمدی که در این تحقیق جهت مهار ژن CREBطراحی و در سلول های HeLaاستفاده گردید، می توان از CREB siRNAدر سلول های دیگر جهت بررسی مسیر سیگنالی نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پروتئین CREB، siRNA، سلول های HeLa
 • سمانه عرب، معصومه معتمدی، جمشید حاجتی صفحه 35
  سلولهای دندریتیک با برداشت و پردازش آنتی ژن پاسخهای ایمنی را آغاز، جهت دهی وکنترل می کنند، این سلولها قابلیت ایجاد وهدایت انواع مختلفی از پاسخهای ایمنی (نوع 1 یا 2)را با توجه به عوامل وپیامهای محیطی دارند. هدف این مطالعه کشت، تکثیر وبلوغ سلولهای دندریتیک از پیش سازهای مغز استخوان موش می باشد.برای این منظور سلولهای مغز استخوان را بعد از جداسازی در محیط کشت حاوی سایتوکاین قرار داده و بعد از کشت 5 روزه به منظور بلوغ، سلولها با لیپو پلی ساکارید دیواره باکتری های گرم منفی)(LPSو توکسین وبا مواجه شدند.سلولها از نظر بروز مارکرهای سطحی وتولید سایتوکاین ارزیابی گردیدند.نتایج نشانداد که سلولهابالغ شده بودند.در بررسی سایتوکاین حضور LPSدر محیط کشت سلولها موجب تولید IL-12وحضور CTموجب تولید IL-10از سلولها شد. با انجام این مطالعه اثبات شد که با کشت 7 روزه سلولهای مغز استخوان موش می توان سلولهای دندریتیک کارآمدی را تولید کرد و بااضافه کردن ترکیباتی به محیط کشت سلولهای دندریتیک می توان سلولهایی را ایجاد کرد که پاسخ مناسب نوع 1 یا 2 راالقاء کنند.
  کلیدواژگان: سلولهای مغز استخوان، کشت، تکثیر، بلوغ، سلولهای دندریتیک
 • حسین محمدپورکارگر، مهناز کسمتی، هادی فتحی مقدم صفحه 41
  سیستم آدرنرژیک اهمیت زیادی در ایجاد وابستگی و همچنین در بروز علائم ترک دارد. کلونیدین میتواند بعضی از علائم ترک در حیوانات وابسته به مرفین را تحت تاثیر قرار دهد اما درباره این مورد که کدام علائم بیشتر تحت اثر قرار میگیرند، گزارشهای متناقضی وجود دارد. در تحقیق حاضر اثر تزریق کلونیدین به عنوان آگونیست گیرنده های آلفا دو بر ایجاد علائم ترک مورد بررسی قرار گرفته است. حیوانات به چهارگروه تقسیم شدند: گروه کنترل و سه گروه آزمایشی که به ترتیبmg/kg0.02،0.2mg/kg و 2mg/kgکلونیدین دریافت کردند. برای ایجاد وابستگی از مرفین و برای ایجاد علائم ترک از نالوکسان استفاده شد. علائم قطع مصرف به مدت نیم ساعت مورد بررسی قرارگرفتند.تنایج نشان داد که در حیوانات معتاد، تزریق داخل صفاقی کلونیدین باعث کاهش معنی داری درعلایم لرز بدن در دوز 0.02mg/kgبا (P≤0.02)، دردوز 0.2mg/kgبا (P≤0.04) و در دوز 2mg/kgبا (P≤0.002)، دفعات دفع در مقادیر 0.02mg/kgبا ((P≤0.015، 0.2mg/kgبا (P≤ 0.039) و2mg/kgبا (P≤0.015)، جویدن درمقادیر 0.02mg/kg با (P≤ 0.0001)، 0.2mg/kgبا P≤0.001)) و 2mg/kg با (P≤0.001)، تکان شدید بدن در دوز0.02mg/kg با (P≤ 0.026) ودوز 0.2mg/kgبا (P≤0.011) و دوز 2mg/kgبا (P≤0.034)، دندان قروچه در دوز 0.02mg/kg باP≤0.02))، در دوز 0.2mg/kg با (P≤0.01) و دوز 2mg/kg با (P≤0.02) گردید. این دارو در دوز 2mg/kgتعداد روی دو پا ایستادن(0.02≥P) و تعداد پرش (P≤0.005) را افزایش داد. کلونیدین در سه دوز نتوانست اثر معنی داری بر روی تعداد انزال، تعداد لرز پاهای جلوئی و رفتار تیمار کردن، ایجاد کند. نتایج بدست آمده مشخص کرد که کلونیدین اثر کاهنده بر تمام علائم نداشته و در دوز بالا بعضی علائم را افزایش میدهد که احتمالا می توان به اثر این دارو بر گیرنده های آلفا یک و یا ایمیدازولینی نسبت داد.احتمال میرود اثر کاهشی کلونیدین بر علایم ترک، به علت کاهش رهایی نورآدرنالین و یا افزایش رهایی اوپیوئیدهای درون زا و یا کاهش فعالیت الکتریکی هسته های مغزی باشد.
  کلیدواژگان: مرفین، کلونیدین، سندرم ترک اعتیاد، تزریق داخل صفاقی
 • سیده فهیمه میرسید، عبدالحسین شیروی، میترا حیدری نصرآبادی صفحه 49
  همواره افزایش جمعیت یکی از مشکلات اصلی جوامع به شمار می رود و کنترل جمعیت با داروهای شیمیایی یکی از نگرانی های بشر است.عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، انسان را به سوی استفاده از داروهای گیاهی کشانده است.گیاه رازیانه یکی از این موارد می باشد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عصاره الکلی دانه آن بر تغییرات هورمونهای گنادوتروپین پرداخته است.در این مطالعه، ازموش رت نر بالغ نژاد ویستار،3-2 ماهه(با وزن تقریبی10±190گرم)استفاده گردیده است. حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. چهار گروه تجربی به مدت 15 روز به ترتیب دوزهایmg/kg280، 35،70،140 (میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن) از عصاره الکلی دانه رازیانه دریافت کردند.در همین مدت گروه کنترل سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی(IP) دریافت کردند.در طی آزمایش تعداد دو بار شامل روزهای 7و 15 از حیوانات جهت سنجش هورمونی خونگیری به عمل آمد و میزان هورمون های تستوسترون، FSH،LHمورد سنجش قرار گرفت.با توجه به نتایج، میزان هورمون تستوسترون، FSH،LHگروه های تیمار در هفته اول، نسبت به گروه کنترل در هفته اول اختلاف معنی دار داشته و از دوز35به mg/kg280روند کاهشی دارد.علاوه برآن، میزان این هورمون ها،در هفته دوم گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل در همان مدت تفاوت معنی دار همراه باروندی کاهشی را نشان می دهد.کاهش چشمگیر درمیزان اسپرم ها، در نتیجه کم شدن وزن اپیدیدیم و میزان هورمون ها نشانگر تاثیر دانه گیاه رازیانه در کاهش فعالیت های تولید مثلی جنسی نر است.ارزان بودن و داشتن طعم مناسب جز محاسن این گیاه می باشد.شایان ذکر است به منظور تعیین دوزی که در آن ایجاد اسپرم به طور کامل متوقف شود و بررسی عوارض جانبی آن، تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: عصاره الکلی، رازیانه، موش صحرایی رت، بیضه، تستوسترون، FSH، LH
 • مجید نواییان، بهاره پاکپور، محمدرضا زرین دست، شهربانو عریان صفحه 57
  در این پژوهش آثار تزریق دو طرفه آگونیست ها و آنتاگونیست های کانابینوئیدی در هیپوکامپ پشتی (CA1) بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمارشده با مورفین بررسی شد.
  روش
  روش اجتنابی مهاری (غیر فعال) با مدل Step-throughبرای بررسی حافظه در موش های صحرایی نژاد ویستار بکار گرفته شد و حافظه حیوان 24 ساعت بعد از آموزش مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تزریق درون مغزی آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی WIN55، 212-2 (g/rat5/0، 25/0) و آنتاگونیست اختصاصی CB1، AM251(ng/rat100، 50، 25) به موش های صحرایی به تخریب حافظه حیوانات در روز آزمون منجر شد. تزریق درون مغزی AM251، 2 دقیقه قبل از تزریق درون مغزی WIN55، 212-2 (μg/rat5/0) تخریب حافظه ناشی از WIN55، 212-2 (μg/rat 5/0)را از بین برد. اثر تخریبی WIN55، 212-2 (μg/rat 5/0) بر روی حافظه بدنبال تزریق سه روزه مقدار های مختلف مورفین(mg/kg، S.C10، 5، 5/2)، پنج روز قبل از تزریقWIM55، 212-2 کاملا از بین رفت.سیستم کانابینوئیدی در هیپوکامپ پشتی سبب فراموشی شده و تزریق سه روزه مورفین ممکن است منجر به حساسیت رفتاری شده و از این طریق فراموشی ناشی از داروهای کانابینوئیدی را مهار نماید.
  کلیدواژگان: کانابینوئید، مورفین، هیپوکامپ پشتی، حساسیت رفتاری، یادگیری اجتنابی مهاری
|
 • Page 1
  Morning Glory Seeds called tlitlitzin were used ritually by the Aztec for their psychoactive properties to communicate with the Sun Gods. Spanish chroniclers in the mid 16th century reported on the divinatory use of these seeds. Their use has continued in southern Mexico, although it wasnt until about 1900 that tlitlitzin was identified botanically as Morning Glory.In this research the effect of Ethanolic extract of Ipomoea violacea on fear behavior in the adult male rats. Research based on Intra cerebro ventricular (I.C.V) injection of amount (250,500,1000 μg/rat) ethanolic extract of Ipomoea violacea and pentylenetetrazol (PTZ) with 20 mg/kg dose (I.P).In control group 1 µl of saline had been injected and in positive control group 20 mg/kg of pentylenetetrazol (PTZ). Intra peritonealy (I.P) had been injected. Elevated Plus – maze used for behavioral test. Results showed i.c.v injection of 1000 (μg /rat) in comparison with control group(saline) increased fear (p < 0.05). Meanwhile have not any significant difference between all doses with positive control and saline control. showed i.c.v injection of 1000 (μg/rat) with 20 (μg/rat) PTZ drug i.p injection in comparison with control group (saline) increased fear (p < 0.05) and too showed i.c.v injection of 500 (μg/rat) in comparison with positive control group decrease fear (p < 0.05). There are between 500 and 1000 (μg/rat) significant difference.Final this study confirm effective of ethanolic extract Ipomoea violacea seeds On fear behavior and interaction between extract with drug PTZ.
  Keywords: Ethanolic extract, Ipomoea violacea seed, Elevated Plus, Maze, Fear, i.c.v, Rat, PTZ
 • Page 15
  Aims
  increasing applications of electric and electromagnetic fields have caused some anxieties in human health. This research work has been done on the effects of 0.04 T and 0.06 T intensities with 50HZ frequency in lactatdehydrogenase and glucose concentration of adult NMRI mice. In this work solenoid coils to produce electromagnetic fields were used two experimented groups (n=12) were exosed to electromagnetic wave four hours a day for 28 days. The results of experimental groups were compared with sham groups (n=6) and controls (n=6). Electromagnetic investigation of transaminase showed significant increase of lactatdehydrogenase (p<0.05) in 0.06,0.04 mT electromagnetic field compared with sham and control groups. The amount of glucose concentration decreased at the same field significantly ((p<0.05)). Results of this research work showed electromagnetic field caused effect on the lactatdehydrogenase and glucose concentration
  Keywords: electromagnetic fields, lactatdehydrogenase, glucose concentration, NMRI mice
 • Page 21
  Bovine Leukosis that is established by leukemia virus. an exogenous C-type oncovirus in the Retroviridae family, is one of the diseases that can infect various animal species naturally or experimentally. 175 blood samples were supplied form Holstein of dairy cattle. Genomic DNA was extracted from 100 μl of blood samples according to Boom, R. et al. (1989) method that modified by Shaikhaev (1995). Gel monitoring and spectrophotometric methods were used for detection of DNA quantity and quality. In standard PCR reactions primers gag1 and gag2 amplified a 347 bp fragment from the polymorphic region of BLV gene. Products of amplification were recognized by electrophoresis on 1.4% agarose gel stained with ethidium bromide.32(18.2%) cattle were positive.
  Keywords: Holstein, Bovine Leukemia Virus, DNA Test
 • Page 29
  Background
  CREB is an important downstream protein for many signaling pathways. By having efficient siRNAs against CREB, it may be possible to assess the role of molecules involved in signaling pathways in different cell types. In this research the efficiency of CREB knockdown by 2 different siRNAs in HeLa cells has been studied.
  Materials And Methods
  HeLa cells were transfected by siRNAs using Lipofectamine 2000. RNA extraction and cDNA synthesis have been done. The efficiency of CREB knockdown has been assessed by quantitative relative real time PCR. According to our results only one of the siRNAs has a high level of inhibitory effect on CREB gene expression in HeLa cells. The expression of CREB by this siRNA was knocked-down by 64.4% in HeLa cells.
  Conclusion
  By using efficient siRNA specifically for knocking down of CREB gene, we can apply this efficient siRNA in different cell types due to study of signaling pathway which CREB may be involved.
  Keywords: Protein CREB, siRNA, HeLa cells
 • Page 35
  Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells that induce and control the immune responses. These cells have the capacity of stimulation different types immune response (type 1 or 2) in exposure to peripheral signals. The aim of this study was DCs culture, proliferation and maturation from mouse bone marrow progenitors. Bone-marrow derived DCs (BMDCs) were cultured in the presence of GM-CSF and IL-4. After 5 days, LPS and cholera toxin were added to the culture for another 2 days. Expression of surface molecules and cytokine production in BMDC culture evaluated. The result shown that LPS stimulated DCs were matured. Exposure with CT induce IL-10 and with LPS induce IL-12 production by DCs. These fundings indicate that 7 days culture of mouce bone marrow progenitors can produce professional dendritic cells and with added different components in DCs culture induce appropriate type 1 or 2 of immune responses.
  Keywords: bone marrow, cell culture, proliferation, maturation, dendritic cells
 • Page 41
  Adrenergic neurotransmission plays important role in opiate withdrawal. In this study the effect of alpha-2 agonist (clonidine) on opiate withdrawal were studied because there are opposite reports about its actions. Animals divided to 4 groups: Control and three groups that they received clonidine in three doses (0.02 mg /kg, 0.2 mg/kg and 2 mg/kg). Animals were addicted by injection of morphine and withdrawal syndrome was induced with injection of 20mg/kg (i.p.) naloxone. Withdrawal signs were evaluated for 30 min.Clonidine had not affected grooming, paw tremor and ejaculation and other sign such as body tremor in doses. 0.02 mg/kg (P≤0.02), 0.2 mg/kg)P≤0.04(and 2 mg/kg) P≤0.002), defecating in doses 0.02 mg/kg (P≤0.015), 0.2 mg/kg) P≤0.039(and 2 mg/kg)P≤0.015), chewing in doses 0.02 mg/kg (P≤0.0001), 0.2 mg/kg)P≤0.001(and 2 mg/kg)P≤0.001), teeth chattering in doses 0.0 2mg/kg (P≤0.02), 0.2 mg/kg)P≤0.01(and 2 mg/kgP≤0.02) and wet dog shakes in doses. 0.02 mg/kg (P≤0.026), 0.2 mg/kg)P≤0.011(and 2 mg/kg)P≤0.034) decreased significantly. This drug increased standing on feet (P≤0.02(and jumping (P≤0.005) in 2 mg/kg dose. It seems that clonidine decreased signs by induce endogenous opiate release or affects alpha-2 receptors and inhibit noradrenalin release Enhancement of signs may be related to clonidine action on the other receptors such as α1-adrenoceptors or imidazoline receptors.
  Keywords: Withdrawal Syndrome, intraperitoneal injection, Morphine, Clonidine
 • Page 49
  Always population increase is assumed one the main problems of societies and population control with chemical drugs is one of the most human concern.Side effects of use this drugs drives human to use of vegetable drugs. Foeniculum vulgare is one of them witch this current study addressed to survey the effect of its seed alcoholic extract on gonadotropin hormones changes. In this study is used the male rat of wistar race 2-3 month aged (with the approximated weight of 190±10 gr). Animal was classified to four experimental group and one control groups. Four experimental group for 15 days was received the doses of 35,70,140,280 mg/kg of fennel seed alcoholic extract. At this time was inject the physiology serum to control group intraperitonealy(IP). During experimental take place blood sampling from animals in 7 and 15 to asses the hormone and the testosterone hormone such as LH, FSH was evaluated with considering to results the level of LH, FSH in case group in first week has significant difference to control group at sometime and decreasing trend in dose of 35 to 280 mg/kg. Furthermore the levels of these hormones in second week at case groups show the significant difference with decreasing trend. This is Warthy to say that the level of testosterone hormone has significant difference only between first and second week.
  Keywords: Alcoholic extract Feenel, Rat, testis, Testosterone, LH, FSH
 • Page 57
  In present study, the effects of intra-dorsal hippocampal (intra-CA1) injection of cannabinoid receptor agents on memory formation have been investigated in 3-days morphine-treated rats.
  Method
  Passive avoidance task of memory has been used to examine for retrieval of memory formation, 24 h after training. morphine was injected subcutaneously (S.C.), once daily for 3-days followed by 5 days free of the morphine before training.
  Results
  Post-training intra–CA1 administration of cannabinoid receptor agonist, WIN55, 212-2 (0.25 and 0.5 µg/rat) and CB1 receptor antagonist, AM251 (25 and 50 ng/rat, intra–CA1) decreased memory retrieval. Administration of AM251 (25, 50 and 100 ng/rat, intra – CA1), 2 min before injection of effective dose of WIN55, 212-2 (0.5 µg/rat) decreased the response induced by WIN55, 212-2. Repeated administration of different doses of morphine (2.5, 5 and 10 mg /kg) for 3-days incraesed memory retrieval. However, repeated administration of different doses of morphine (2.5, 5 and 10 mg /kg) for 3-days reversed amnesia induced by WIN55, 212-2.
  Conclusion
  The results suggest that cannabinoidergic and opioidegic system have a close interaction on memory retrieval and WIN55,212-2 influence on memory formation and subchronic morphine pre-treatment may restore memory through a possible opioidergic receptor sensitization.
  Keywords: cannabinoids, morphine, dorsal hippocampus, sensitization, passive avoidance learning