فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سوسن آل رسول، فاطمه مسجدی صفحات 1-19
  دنیا ازجمله مقولاتی است که تفسیر و برداشت های مختلفی از آن شده است و درباره بهره مندی از آن، دیدگاه های افراطی و تفریطی وجود دارد. در مقاله حاضر، تحلیلی رابطه میان تدین و بهره مندی از دنیا با توجه به کلام امیرمومنان علی (ع) در نهج البلاغه مطالعه و بررسی شده است. آن حضرت (ع) از سویی با بیان ویژگی های مذموم دنیا و عواقب دنیاطلبی و از سوی دیگر با تاکید بر استفاده صحیح از دنیا، زندگی دنیوی انسان دین مدار را در مسیر حیات اخروی او می دانند که این همان دنیاداری دین مدارانه است. راهکار دستیابی به این زندگی، زهد و شاخصه آن ارجحیت دین بر دنیا است.
  کلیدواژگان: قرآن، نهج البلاغه، دین مداری، دنیاداری، زهد
 • اکرم احمدیان احمدآبادی، محمد اخوان صفحات 19-40
  این نوشتار چنان که از عنوان آن برمی آید درپی بررسی آموز ه ها و عبرت های تاریخ از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع) است. تاریخ نقلی، علم تاریخ و یا تاریخ علمی، گنجینه ای از حقایق و اطلاعات زندگی گذشتگان است. با این وصف، آیا تاریخ برای آیندگان سودی دارد؟ آیا می توان از گذشته به آینده پل زد یا از آن عبور کرد و عبرت آموخت؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل یا ادله آن چیست؟ و عمده ترین عواملی که موجب کلی شدن قوانین و سنن تاریخی می شوند، کدام اند؟
  در این پژوهش، به شیوه کتابخانه ای، کوشش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود؛ و درطی آن نتیجه گرفته شده است که بنابر جهان بینی توحیدی، جهان صاحبی و انسان خالقی دارد و بدون اراده خداوند نمی توان به طور مستقل، برای هستی، کارکردی و برای آدمی، استقلال عملی پذیرفت، پس باید به قوانینی که خداوند برای رفتار عالم و آدم وضع کرده است، گردن نهاد. از این رو تاریخ که محصول عمل عالم و آدم است، از منابع مهم اندیشیدن و مایه آموختن برای زندگی است و نهج البلاغه به عنوان گنجینه مهمی از سخنان امام علی (ع) و دیگر آثار علوی، آموزه های ارزشمندی را درباب عبرت های تاریخی شامل می شوند که به برخی از آنها اشاره می شود.
  کلیدواژگان: امیرالمومنین علی (ع)، قانون، سنت، جامعه، گذشته، عبرت، حوادث
 • احمد بخشایش اردستانی، فرزانه دشتی صفحات 40-60
  از نظر امام علی (ع)، عرصه سیاسی حکومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار است که در آن همه افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند؛ و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. آن حضرت (ع) به حکومت، به مثابه وسیله ای برای خدمت به مردم نگاه می کنند. پرهیز از خودکامگی، و تاکید بر مشاوره با مردم، وجه بارز حکومت آن امام (ع) است. در این حکومت، از عامه مردم به مثابه ستون دین و سپر محکم دربرابر دشمنان یاد می شود. امام علی (ع) ارزش فوق العاده ای برای ضرورت جلب حسن ظن مردم قائل است، و از آنجا که قدرت سیاسی برخاسته از مردم است، مردم حق دارند بر روند اجرای امور در حیطه مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند. در راس سیاستگذاری های حکومت، توده مردم قراردارند؛ زیرا این قشر عظیم همواره در سختی ها یاری رسان حکومت هستند. آگاهی سیاسی مردم، نقش به سزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد و حکومت عرصه پنهان کاری نیست و لذا همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه های شفافیت سیاسی درمقابل مردم نیز فراهم آید. هرگونه تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه ها، اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مطرود است تا محیطی مناسب و امن برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر جامعه فراهم آید. تمامی این اصول، اعم از حق اظهارنظر و مشارکت سیاسی، مدارا با مردم، خدمت به عامه و تلاش درجهت تامین منافع عامه، پاسخگویی، شفافیت، برابری، عدالت،... مبانی و اصولی هستند که امروزه از شرایط یک حکومت مردمی است؛ و این نکته حائز اهمیت است که اجرای چنین اصولی در دوران حکومت حق محور امام علی (ع) نمود پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: حکومت مردمی، امام علی (ع)، قدرت، برابری، مشارکت، عدالت، پاسخگویی
 • صمد عبداللهی عابد صفحات 60-80
  انسان براساس فطرت خویش همیشه درپی رسیدن به خدای خویش است و نتیجه این جست وجوها گاه به انحراف در شناخت معبود خود منجر شده است و او آن را همانند موجودات جسمانی تلقی کرده است که اعضای جسمانی دارد و قابل رویت است. در قرآن کریم، رویت خدا با چشم سر محال دانسته شده است و معصومین (ع) درجهت تبیین آن، بیاناتی فرموده اند که سخنان حضرت امیر (ع) درمیان آنها درخشش خاصی دارد. علی (ع) در برخی از فرموده های خود، درک خدا را با حواس منتفی دانسته است، چه از طریق چشم باشد و چه با حواس دیگر. گاه نیز به مصداق اعلای درک اشاره کرده و رویت بصری خدا را محال دانسته اند ولی گفته اند که ندیدن خدا نمی تواند دلیلی بر انکارش باشد. حضرت امیر (ع) در مجموعه ای از بیانات خود، علاوه بر رد امکان رویت بصری، رویت و درک قلبی را هم که مقصود از آن، رسیدن به کنه ذات باری تعالی است، منتفی اما درک قلبی او با حقایق ایمان، برهان و دلیل و علم و قدرتش را گاه ممکن دانسته اند؛ که تفاوت این دو دیدگاه اخیر در این است که در اولی درک ذات خدا منتفی و در دومی درک باری تعالی با آثار و صفاتش ممکن دانسته شده است.
  کلیدواژگان: خدا، رویت بصری، درک قلبی، علی (ع)، حقیقت ایمان
 • فتحیه فتاحی زاده، لعیا مرادی* صفحات 80-100

  علامه محمدتقی جعفری از عالمان برجسته عصر حاضر است که تالیفات متعددی، ازجمله شرح و تفسیر نهج البلاغه، دارد. مطالعه روش شناسانه این اثر، عظمت کلام علی (ع) و نیز ذوفنون بودن مفسر را آشکار می سازد. تحقیق روش شناختی نوشتار حاضر مبتنی بر منابع و استنادهای تفسیری است.
  آیات قرآن کریم، روایات معصومان (ع) و آرای شارحان نهج البلاغه از مهم ترین ابزار و گزاره هایی است که مفسر درجهت فهم کلام علی (ع) به کار بسته است.
  از قرآن به عنوان مهم ترین منبع فهم روایات، و پس از آن از روایات سایر معصومان (ع) و نیز از کلام حضرت علی (ع) به عنوان قرائن کلامی بهره برداری شده است.
  تنوع بهره گیری از منابع مورد استناد همانند توجه به رویکرد تطبیقی و یا تاییدی آنها و نیز نگرش جامع به آیات و روایات در تبیین چگونگی استناد، موثر و کارآمد است.

  کلیدواژگان: شرح نهج البلاغه، علامه جعفری، روش شناسی، استنادهای تفسیری
 • روح الله محمدی صفحات 100-120
  ازجمله شبهاتی که درباره نهج البلاغه مطرح شده، اعتبار مطالب و استناد آن به امیرالمومنین علی (ع) است که اندکی بعد از تدوین نهج البلاغه ادعا شده است و افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن زده اند. در این مقاله، با تکیه بر شواهد درون متنی نهج البلاغه بر این نکته تاکید شده است که اگر هیچ سند معتبری هم در این باره پیدا نشود، باز هم می توان ادعا کرد که این جملات و سخنان از آن امام همام (ع) صادر شده است؛ زیرا شواهدی چون علو محتوا و جامعیت، بداعت کلام، تاثیرگذاری و جاذبه عجیب، فصاحت و بلاغت، سخن از رویت ملائکه، شنیدن و دیدن نشانه های آفاقی و انفسی، اخبار غیب و خبردادن از آینده، تحدی طلبی درباب علم و آگاهی و هماهنگی وقایع در نهج البلاغه با تاریخ، ثابت می کند که حقایق و معارفی که در این مجموعه عظیم درقالب گفتارهای بدیع و جذاب مطرح شده، از عهده بشر عادی خارج است و این متن درعین صامت بودن، به استنادش به علی (ع) گواهی می دهد.
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، سندیت نهج البلاغه، شواهد درون متنی، امیرالمومنین علی (ع)، اعجاب
|
 • Soosan Al-I Rasoul, Fatemeh Masjedi Pages 1-19
  ‘World’ is among the concepts that have been interpreted differently، and there are extremist and pacifist viewpoints regarding it. The present paper aims to study the relationship between religiousness and attainment of worldly blessings from the viewpoint of Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balaghah. While he describes the sordid characteristics of the world and warns about the consequences of worldliness، he emphasizes on using the world rightly as he sees a religious man’s worldly life as a prologue to his hereafter. That is what he calls ‘religious worldliness’، the prerequisite of which is asceticism، i. e. preference of religion over the world.
  Keywords: The Quran, Nahj al Balaghah, Religiousness, Worldliness, Asceticism
 • Akram Ahmadian Ahmadabadi, Mohammad Akhavan Pages 19-40
  The present paper aims to study the lessons of history from the viewpoint of Imam Ali (PBUH). Oral history، history as a science or scientific history are all treasuries of truths and information about human past lives. Given this description of history، can it be of any benefit to future generations? Can one make a path from past to future by learning the lessons of history? If so، what are the reasons? What are the main factors that generalize the historical traditions and turn them into rules? This library study aims to answer such questions. It was found out that according to monotheistic worldview، the world and thus man has a creator، and that society is of no function and man is of no independence without God’s will. Therefore، it is necessary to obey the rules set by Him for human life. History، as a result how man and the world behave، can be regarded as a valuable source of learning. Nahj al-Balaghah، which is an important treasury of Imam Ali’s sayings، as well as other Alavi sources contain invaluable lessons of history some of which were discussed in the present paper. Keywords: Imam Ali (PBUH)، Law، Tradition، Society، Past، Lesson، Accident.
  Keywords: Imam Ali (PBUH), Law, Tradition, Society, Past, Lesson, Accident
 • Ahmad Bakhshayesh Ardestani, Farzaneh Dashti Pages 40-60
  From Imam Ali’s (PBUH) viewpoint، the political arena of a truth-oriented government is a meritocratic are in which all members of society should have the opportunity to participate. The government، in fact، is based on people’s will and presence. Imam Ali (PBUH) considers a government as a means to serve people. The prominent characteristics of his government were avoiding tyranny and emphasis on consultation with people. People in such a government are regarded as the bases of ruling body and solid shields against enemies. According to Imam Ali (PBUH)، getting people’s good intentions is extremely essential and since political power arises from people، they have the right to monitor the process of execution of Islamic principles and rules. Government policy-makings are focused on the mass of people، since they always assist the government in hard times. Political awareness of people plays a significant role in continuity، persistence، and acceleration of reaching goals. The area of ruling is not a realm of secrecy and all people must be notified about the measures taken by the government so that the grounds for political transparency are prepared. Any kind of discrimination and inequality، whether political or economic or social، is rejected، so that a safe environment for optimum flourishing and prosperity of society is created. All of such principles، including the right to express one’s opinions، political participation، tolerance for people، serving the public، making efforts to realize public interests، accountability، transparency، equality، and justice، are characteristics of an Islamic government today. It is noteworthy that these principles were executed in the truth-oriented government of Imam Ali (PBUH).
  Keywords: Democratic Government, Imam Ali (PBUH), Power, Equality, Participation, Justice, Accountability
 • Samad Abdollahi Abed Pages 60-80
  Man، due to his nature، is always seeking his God. However، this search sometimes leads to some deviations. An example is to consider God as a worldly physical creature who is visible and has corporeal organs. According to The Holy Qur’an، it is impossible to see God with our eyes. Moreover، Imams، Imam Ali (PBUH) in particular، have made valuable remarks in this regard. In some of his sayings، Imam Ali (PBUH) rejects the possibility of physical perception of God whether with our eyes or other senses. He also refers to the prime evidence of perception and، accordingly، finds it impossible to see God. However، he states that the impossibility of seeing God cannot be a reason to deny Him. In some of his sayings، Imam Ali (PBUH) not only rejects the possibility of physically seeing God، but also denies the feasibility of perception of His essence. But he considers it sometimes possible to spiritually perceive God through faith، reason، wisdom، science، and signs of His power. The difference between the two viewpoints lies in the fact that the former is based on the impossibility of perception of God، while the latter regards it possible through contemplation on His traces and attributes.
  Keywords: God, Visibility, Spiritual Perception, Imam Ali (PBUH), Truth of Faith
 • Fathieh Fattahizadeh, Laya Moradi Pages 80-100

  Allameh Mohammad-Taqi Ja’fari، one of the prominent contemporary scholars، has several compilations among which is Translation and Interpretation of Nahj al-Balaghah. Methodological study of this work reveals the greatness of Imam Ali’s (PBUH) sayings as well as skillfulness of the exegete. The present research is based on the interpretive sources and references. Verses of The Holy Qur’an، the narratives of the Infallibles، and the commentaries of the exegetes of Nahj al-Balaghah are the most important means to understand the words of Imam Ali (PBUH). The Qur’an، as the most significant resource for understanding of the narratives، and at the next level، the narratives by other Imams as well as Imam Ali’s words، were used as verbal evidence. Using various approaches to study the references-such as comparative or confirmatory approaches-and also comprehensive review of the verses and narratives were effective in explaining the references.

  Keywords: Interpretation of Nahj al Balaghah, Allameh Jafari, Methodology, Interpretive References
 • Rouhollah Mohammadi Pages 100-120
  A misgiving concerning Nahj al-Balaghah، claimed shortly after its compilation and fuelled by some people whether intentionally or inadvertently، was the reliability of the information and its reference to Imam Ali (PBUH). The present paper aims to show that even if no strong evidence is found، still it can be firmly claimed that all the words and sentences in this book have been set forth by Imam Ali (PBUH). The reason is a set of evidence proving that the truths and knowledge presented in such innovative and attractive forms cannot be stated by an ordinary man. The evidence includes the eminence and comprehensiveness of the content، innovative forms، great effectiveness and attractiveness، eloquence and rhetoric، referring to seeing angels as well as seeing and hearing signs of nature (Āfāq) and soul (Anfus)، announcement of the invisible world and predicting the future، the challenging aspect in the field knowledge، and consistency of the events in Nahj al-Balaghah with history. This paper shows that the text of Nahj al-Balaghah، in spite of being silent، testifies its authenticity and reference to Imam Ali (PBUH).
  Keywords: Nahj al Balaghah, Authenticity of Nahj al Balaghah, Intratextual Evidence, Imam Ali (PBUH), Admiration