فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/17
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ماکان چراغ پور، فرنوش نقاشیان، الهام احرام پوش، سید حسین داوودی، جلال الدین میرزای رزاز، رضا همایونفر صفحات 15-33
  ویتامین D اثرات مستقیم (به واسطه ی فعالسازی گیرنده های ویتامین D) یا غیرمستقیم (به واسطه ی تنظیم هوموستئاز کلسیم) بر مکانیسم های مختلف مرتبط با آسیب زایی هر دو نوع دیابت مانند اختلال در عملکرد سلول بتای پانکراس، اختلال در عمل انسولین و التهاب سیستمیک بر جای می گذارد. نشان داده شده است که مکمل یاری ویتامین D در بارداری و نوزادی با کاهش خطر دیابت نوع 1 ارتباط دارد. در مطالعات بر روی موش های غیر چاق دیابتیک، دوزهای فارماکولوژیک ویتامین D شروع دیابت را به تاخیر می اندازد. ارتباط مستقیم بین ویتامین D و خطر دیابت نوع 2 هنوز به درستی اثبات نشده است، اما هنوز سوالات بسیاری همچون میزان غلظتی از ویتامین D که برای هموستاز گلوکز بهینه است و چه مدتی پیگیری برای درک اثر ویتامین D بر ترشح و حساسیت به انسولین ضروری است، بطور کامل پاسخ داده نشده اند. استفاده از 1،25(OH)2D3 برای جلوگیری یا درمان دیابت به واسطه ی اثرات هایپرکلسمیک و باز گردش استخوان آن محدود شده است ولی از دیگرسو اثرات حفاظتی فقط در پاسخ به دوزهای بیشتر از سطوح فیزیولوژیک مشاهده شده است. در هر صورت، درک بهتر نقش ویتامین D می تواند موجب گسترش استراتژی های پیشگیرانه هر دو نوع دیابت گردد.
  کلیدواژگان: ویتامین D، دیابت، هموستاز گلوکز، مقاومت به انسولین
 • نیما خرم آبادی، اشرف محبتی مبارز*، بهمن تبرایی، مهرداد بهمنش، فاطمه اطیابی، هانیه آقابابا صفحات 34-41
  زمینه و هدف
  یکی از بیماری های شایع مشترک بین انسان و دام بروسلوز است و در کشورهای درحال توسعه جزء مشکلات سلامت محسوب می شود. شناسایی ترکیبات آنتی ژنی سلول بروسلا از نظر میزان و نوع پاسخ های ایمنی در میزبان های آلوده، در طراحی واکسن اهمیت دارند. پروتئین سطحی 31 کیلودالتونی (BCSP31)، در همه سویه ها حضور دارد بنابراین در این مطالعه پاسخ های ایمنی که حین عفونت میزبان موشی با بروسلا ابورتوس، نسبت به این پروتئین شکل می گیرند، مطالعه شدند.
  مواد و روش ها
  BCSP31 نوترکیب تولید و تخلیص شد. یک گروه موش BALB/c با تلقیح بروسلا ابورتوس 544 عفونی و به مدت 60 روز نگهداری شدند؛ گروه کنترل غیرعفونی نیز در نظر گرفته شد. از پروتئین خالص جهت ردیابی پاسخ های آنتی بادی اختصاصی در سرم موش های عفونی شده به روش ELISA استفاده شد. پاسخ های سایتوکاینی IL-4، IL-12 و IFN-γ نسبت به تحریک کشت سلول های طحالی موش ها با پروتئین نوترکیب ارزیابی شدند.
  نتایج
  تیتر قابل توجه آنتی بادی های اختصاصی IgG و مقدار IgG1 و IgG2a نسبت به BCSP31 در سرم موش هایی که با سویه بیماریزا عفونی شده بودند مشاهده شد. ارزیابی پاسخ سایتوکاینی سلول های طحالی نیز نشان دهنده پاسخ چشمگیر IFN-γ و IL-12 نسبت به پروتئین ذکر شده و همچنین پاسخ IL-4 قابل توجه می باشد. همه ارزیابی ها نسبت به گروه کنترل غیر عفونی معنی دار بوده اند (p<0.05).
  نتیجه گیری
  مجموع این نتایج نشان می دهد حین عفونت میزبان موشی با بروسلا ابورتوس، پاسخ های اختصاصی همورال و سایتوکاینی قابل توجهی نسبت به پروتئین سطحی 31 کیلودالتنی ایجاد می شود. براساس این یافته ها، از این پروتئین می توان در طراحی روش های ایمونیزاسیون استفاده نمود. کلمات کلیدی: بروسلا ابورتوس، BCSP31، آنتی بادی، سایتوکاین.
  کلیدواژگان: بروسلا ابورتوس، BCSP31، آنتی بادی، سایتوکاین
 • فرشته دادفر*، امین الله بهاءالدینی، سید ابراهیم حسینی صفحات 42-49
  زمینه و هدف
  زنجبیل گیاهی است که از زمان های قدیم به عنوان شل کننده برونش استفاده می شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله و برهم کنش آن با سیستم نیتریک اکسید می باشد.
  مواد و روش ها
  15 سر موش صحرایی نر بالغ پس از تطابق با محیط به مدت یک هفته با تزریق داخل صفاقی پنتوباربیتال سدیم بیهوش شدند، نای آنها جدا و به قطعات 3 میلی متری تقسیم شد. سپس حلقه های نای ایزوله به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و درحمام بافتی حاوی محلول کربس قرار گرفتند. فعالیت مکانیکی هر کدام از گروه ها به وسیله سیستم پاورلب ثبت شد. پس از ایجاد شرایط پایه، به گروه تیمار عصاره هیدروالکلی زنجبیل با دوز mg/ml3/0 و به گروه کنترل نیز در شرایط یکسان، اتانول 70 درصد به عنوان حلال اضافه گشت. سپس پاسخ مکانیکی هر کدام از گروه ها در حضورL-NAME ثبت شد. داده ها با استفاده از روش آماری paired sample t- test مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  نتایج
  نتایج کاهش معنی داری در فعالیت مکانیکی حلقه هایی که در معرض زنجبیل بودند را نشان داد که بعد از به کار بردن L-NAME در مقایسه با گروه کنترل تغییری صورت نگرفت.
  نتیجه گیری
  می توان چنین نتیجه گیری کرد که زنجبیل یک اثر مهاری بر فعالیت مکانیکی نای داشته که این اثر احتمالا مستقل از سیستم نیتریک اکسید است.
  کلیدواژگان: زنجبیل، عصاره ی هیدروالکلی، نای ایزوله، نیتریک اکسید، موش صحرایی
 • مینا اورنگ*، عیسی طهماسب پور مرزونی، صابر ایمانی، حشمت درزی، امیر نژادمقدم صفحات 50-57
  زمینه و هدف
  عفونت حاصل از باکتری هلیکوباکتر پیلوری به عنوان یکی از شایع ترین علل بیماری باکتریال معده ای- روده ای در سرتاسر جهان می باشد. با توجه به نقش هلیکو باکتر در بیماری های مختلف از جمله گاستریت و بدخیمی ها، این مطالعه با هدف بررسی سطح آنتی بادی های IgA و IgG ضد هلیکوباکترپیلوری در سرم جمعیت شهری و روستایی استان مازندران و سپس ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 400 نمونه از سرم مرد و زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ساری جمع آوری شد. پس از دریافت 1 سی سی خون وریدی، میزان تیتر آنتی بادی های IgG و IgA سرم علیه هلیکوباکتر پیلوری با روش الیزا اندازه گیری شد.
  نتایج
  حدود 5/18 % از مردان و 5/16 % زنان دارای تیتر مثبت IgA و حدود 2/70 % مردان و 7/66 % از زنان دارای تیتر مثبت IgG بودند. میانگین تیتر آنتی بادی IgA در مراجعین روستایی (35/0±87/0) به طور معنی داری بیشتر از مراجعین شهری (41/0±78/0) بود (p<0.001). میانگین تیتر آنتی بادی ها در افرادی با سابقه عفونت های گوارشی به طور معنی داری بیشتر از سایر افراد بود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به درصد بالای تیتر مثبت آنتی بادی های ضد هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت های مورد مطالعه، به ویژه جمعیت روستایی و از طرفی به خاطر عدم وجود علامت در افراد مبتلا، پیگیری تیتر سرولوژیک مثبت کمک بسیار زیادی به پیشگیری و کنترل شیوع عفونت حاصل از باکتری هلیکوباکتر پیلوری می نماید.
  کلیدواژگان: IgA، IgG، هلیکوباکتر پیلوری، جمعیت شهری و روستایی
 • نجمه ربانی حقیقی*، نوشین نقش، داوود مهربانی صفحات 58-66
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش مهم سم زدایی کبد، در تحقیق حاضر، مقایسه تاثیرات پیش تیمار جوشانده قهوه و زردچوبه بر تغییرات آلبومین سرم به عنوان یک شاخص کبدی در برابر تزریق تیواستامید بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی56 سرموش صحرایی نر به 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند. جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه و زردچوبه خالص هر کدام با دوز mg/Kg4 و مخلوط جوشانده قهوه و عصاره هیدروالکلی زردچوبه با دوز mg/Kg2 به صورت خوراکی و در رژیم غذایی رت ها در طول پیش درمان 68 روز به آن ها خورانیده شد. خونگیری در دو مرحله پیش درمان و پس از تزریق یک بار تیواستامید با دوز mg/Kg100 به صورت درون صفاقی و اندازه گیری آلبومین سرم 48 ساعت بعد از آخرین تزریق انجام گرفت. به منظور مقایسه میانگین آلبومین سرمی با همدیگر از آزمون ANOVA استفاده شد.
  نتایج
  نتایج حاکی از افزایش معنی دار میزان آلبومین سرم در گروه تیمار شدهبا تیواستامید (23/0± 27/3) نسبت به گروه شاهد (22/0± 87/2) می باشد (01/0>P(. جوشانده قهوه به صورت پیش تیمار دارای بیشترین تاثیر محافظتی بر روی بافت کبد بوده است. این تاثیر با کاهش معنی دار میزان آلبومین سرم در این گروه به (62/0± 46/2) رسیده است (01/0P<).
  نتیجه گیری
  در این تحقیق، بیشترین اثر حفاظتی کبد مربوط به جوشانده قهوه است. این تاثیر احتمالا به واسطه ترکیب های پلی فنلی آن در خنثی سازی رادیکال های آزاد است. استفاده از دم نوش فوق جهت پیشگیری از آسیب های کبدی در انسان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: زردچوبه، قهوه، آلبومین و تیو استامید
 • سورنا وهبی*، رسول مفید، لیلا جباره، مریم آقالو صفحات 67-73
  زمینه و هدف
  ضایعات استخوان فکی، مشکلات زیادی را در جراحی های فک و صورت ایجاد کرده است. برای غلبه بر مشکلات پیوند استخوان خودی، مهندسی بافت از سلول های فرد همراه با داربستهای صناعی استفاده می کند. هدف این مطالعه بررسی مشکلات احتمالی استخراج استئوبلاستها از پریوست فکی و استخوان آلوئول و مقایسه کمی آن در صورت استخراج بود.
  مواد و روش ها
  قطعات استخوان و پریوست از 4 سگ ابتدا از ناحیه استخوان بین دندانی و رترومولر تهیه شدند که به دلیل عدم رشد سلولی در نمونه گیری مجدد استخوان از ریج بی دندانی و پریوست از استخوان باکال فک پایین تهیه شد. به علت عدم استخراج سلول در مرحله بعد از ناحیه باکالی دندانهای پرمولر فک بالا نمونه ها جدا شده و در محیط کشت اختصاصی قرار گرفتند. با این روش نمونه برداری پس از دو هفته که سلول های پریوست تقریبا 80 درصد کف پلیت را پر کردند پاساژ داده شدند.
  نتایج
  با وجود رشد خوب سلول های نمونه پریوست هر 4 سگ در P0 با گذشت 1 هفته از پاساژ اول رشد سلول ها متوقف و سلول ها به مرور دچار پیری شدند.
  نتیجه گیری
  مشکل اساسی در رابطه با کشت سلولی، پیر شدن یا de-differentiation آنهاست که در نتیجه آن سلول ها توانایی خود را برای تکثیر از دست می-دهند. از عوامل احتمالی عدم موفقیت در کشت سلولی، آسیب حرارتی سلول ها، آلودگی محیط کشت با سلول های فیبروبلاست، عدم هماهنگی محتویات محیط کشت با نیازهای تغذیه ای سلول، آسیب ناشی از آنزیم های مورد استفاده جهت پاساژ سلول ها و سن بالای دهنده ها را می توان عنوان کرد.
  کلیدواژگان: استئوبلاست، پریوست، استخوان آلوئول، کشت سلول
 • غلامعباس ولی زاده، مصطفی بیژنی*، احسان بهرامعلی، سید امین کوهپایه صفحات 74-80
  زمینه و هدف
  انتخاب داروی ضد فشارخون مهمترین بخش درمان پرفشاری خون است؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق درمان فشار خون با گاید لاین 7-JNC در بیماران مراجعه کننده به خانه های بهداشت مراکز بهداشت و درمان شهرستان فسا در سال 1390 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی جامعه پژوهش شامل 200 نفر از افراد مبتلا به فشارخون بودند که به روش غیر تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و نحوه استفاده از داروهای ضد فشارخون بر اساس گایدلاین (JNC-7) بود. پس از بررسی و تایید روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه، اطلاعات با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  60 درصد از بیماران در stage-1 فشارخون و 40 درصد در stage-2 فشارخون قرار داشتند. شایعترین داروی مصرفی در مرحله 1 فشارخون بتا بلاکرها بود. شایعترین داروی مصرفی در مرحله 2 فشارخون داروهای ACEI و دیورتیک های تیازیدی بود که این روند درمان با گاید لاین JNC_7 مطابقت داشت. در بیماران با علت زمینه ای نارسایی قلبی و بیماران دیابتی از داروهای بتا بلاکر استفاده شده بود که این درمان با گاید لاین JNC-7 مطابقت نداشت.
  نتیجه گیری
  درمان بیماران پرفشارخون با علت زمینه ای با گاید لاین 7 JNC-مطابقت ندارد بنابراین توصیه می شود با برگزاری کلاس های آموزشی جهت پزشکان عمومی آنها را از روند درمان های جدید که نتایج مطلوب تری در بهبود بیماران دارند آگاه ساخت.
  کلیدواژگان: فشارخون، دارو، گاید لاین
 • مرجان کرمی، مختار مختاری*، اسفندیار شریفی صفحات 81-90
  سلول های زاینده ی بدوی(PGCs)، پیش سازهای تک توان گامت ها هستند. PGCsها می توانند در شرایط آزمایشگاه، به نوعی از سلول های بنیادی پرتوان تبدیل شوند که اصطلاحا به آنها سلول های زاینده ی جنینی اطلاق می شود. PGCsها همچنین می توانند چنین پرتوانی را در بدن موجود زنده، کسب نموده و تشکیل تومورهای سرطانی نمایند. تحت شرایط کشت اختصاصی، PGCها می توانند به سلول های زاینده ی جنینی(EGC)، باز برنامه نویسی شوند که قادرند مارکرهای کلیدی پرتوانی مانند Pou5f1 (Oct4)، Sox2 و Nanog را بیان کنند. یک روش برای استخراج سلول های EGC، دستکاری مسیرهای پیام دهی درون سلولی است که در القای پرتوانی، ایفای نقش می کنند. مسیر پیام دهی Wnt/β-catenin، نقش های بسیاری در فرآیندهای مختلف سلولی همچون تکثیر، تمایز، مهاجرت، زنده مانی، آپوپتوز و پرتوانی، ایفا می کند. برای القای پرتوانی و بازبرنامه نویسی PGCها به سلول های زاینده ی جنینی، مسیر پیام دهی Wnt/β-catenin باید فعال گردد که استفاده از ریز مولکول ها یکی از روش های رسیدن به این هدف است. گلیکوژن سنتاز کیناز 3 (GSK3)، یکی از مهمترین مولکول های مسیر مرکزی Wnt است که مهار آن با ریز مولکول CHIR99021، می تواند موجب فعال شدن این مسیر شود اما جهت باز برنامه نویسی PGCها به سلول های زاینده ی جنینی، کافی نیست. برای دستیابی به راندمان بالا، همزمان با فعال سازی مسیر مرکزی Wnt، مسیر پیام دهی MAPK نیز باید با استفاده از ریز مولکول هایی همانند PD0325901 مهار شود. بنابراین، فعال کردن مسیر مرکزی Wnt و مهار همزمان مسیر MAPK، می تواند منجر به القای پرتوانی در PGCهای رت شده و آنها را به سلول های زاینده ی جنینی، باز برنامه نویسی کند.
  کلیدواژگان: سلول های زاینده ی جنینی، سلول های زاینده بدوی، سلول های بنیادی جنینی، باز برنامه نویسی
 • حبیب الله جوهری*، زهرا زمانی، مختار مختاری، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، محمد یزدانی صفحات 90-89
  زمینه و هدف
  استفاده از سرب به عنوان یک عنصر طبیعی اثرات مختلفی بر خونسازی، سیستم عصبی، کلیه، تولید مثل و استخوان دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی سیر در درمان مسمومیت کلیه ناشی از سرب در نوزادان موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  رت ها در 7 گروه 8 تایی تقسیم بندی شدند. گروه اول یا کنترل بدون دریافت هیچ ماده ای، گروه دوم شاهد به میزان1/0 میلی لیتر آب مقطر دریافت نموده، گروه سوم سرب با دوز 6/0 گرم در لیتر، گروه چهارم 4/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی- الکلی سیر، گروه های 5، 6، 7 ابتدا 6/0 گرم در لیتر سرب و سپس با دوزهای 1/0، 2/0، 4/0 گرم بر کیلوگرم عصاره آبی- الکلی سیر دریافت نمودند. سپس تزریق به صورت خوراکی در 10 روز متوالی انجام شد. برای آنالیز داده-ها از تست آماری T-test استفاده شد.
  نتایج
  بر اساس نتایج بدست آمده، وزن بدن و کلیه در گروه های 3، 5، 6، 7 افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. وزن بدن و کلیه در گروه 4 کاهش معنی داری را نسبت به گروه سرب نشان داد. فاکتورهای کلیوی اوره، اسیداوریک، کراتینین و پتاسیم در گروه 3 افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل نشان دادند ولی در مورد سدیم کاهش معنی دار را نشان می دهند..
  نتیجه گیری
  تاثیرات محافظتی سیر روی کلیه مربوط به خواص آنتی اکسیدانی آن است زیرا انواع واکنش های اکسیدی در میزان فیلتراسیون گلومرولی نقش منفی دارد. سیر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر حفاظتی، اثر سمی سرب بر بافت کلیه را از بین می برد.
  کلیدواژگان: سیر، سرب، کلیه، موش صحرایی
 • سارا اسدی*، حسن مظفری خسروی، قای مهناز رحیمی، محمدمهدی نقی زاده صفحات 99-110
  زمینه و هدف
  رشد چشمگیر آمار مبتلایان به دیابت ملیتوس و خطر عوارض آن، لزوم تمرکز بر یافتن راه های جدید کنترل آن را مطرح می نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مکمل یاری L-Arginine بر پروفایل لیپیدها در بیماران دیابت نوع2 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور 75 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 1) 3 گرم ال آرژنین در روز 2) 6 گرم ال آرژنین در روز و 3)گروه دارونما تقسیم شدند. قد، وزن، دور کمر،HDL، TG، LDL و کلسترول تام قبل و بعد از 3 ماه مداخله اندازه گیری شد.
  نتایج
  در گروه مداخله یک تغییر معناداری در هیچ یک از پیراسنج های چربی ایجاد نشد (0.05
  نتیجه گیری
  مصرف روزانه 6 گرم ال آرژنین به مدت 3 ماه در بیماران دیابت نوع2 می تواند منجر به بهبود پروفایل لیپیدی گردد اما دوز 3 گرم در روز این مکمل اثری بر وضعیت چربی های خون ندارد.
  کلیدواژگان: ال آرژنین، دیابت، پروفایل لیپیدی
 • حبیبه غضنفرپور، ابراهیم طالبی*، فرنگیس قاسمی، مرجان حقیقت جهرمی صفحات 111-119
  زمینه و هدف
  اغلب سلنیوم موجب ساخت سلنوپروتئین هایی می شود که در ساختمان آنزیم های آنتی اکسیدانی به کار می رود و آنتی اکسیدان ها نیز جهت حفظ سلامتی سلول های در معرض آسیب های ناشی از تنش اکسیداتیو ضروری هستند. سلنیوم با توجه به نقش آنتی اکسیدانی آن یک عنصر ضروری و کمیاب در روند اسپرماتوژنز و خصوصیات مربوط به اسپرم، خصوصاا در اواخر سنین باروری می باشد. بنابراین در این پژوهش نقش نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی موش های جوان و مسن بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  موش های نر بالغ (3-2 ماهه) و مسن (12-10 ماهه) هر کدام به 4 گروه 5 تایی (گروه کنترل، شم و دو گروه تجربی) تقسیم شدند. موش های گروه تجربی به مدت 35 روز، روزانه نانو سلنیوم با دوزهای مختلف 2/0 و 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم از وزن بدن به صورت گاواژ دریافت نمودند. پس از این مدت، پارامترهای اسپرمی موش های جوان و مسن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  تعداد اسپرماتوزوئید، درصد تحرک و درصد زنده بودن اسپرم خصوصاا در موش های مسن که دوز 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذرات سلنیوم دریافت نمودند، افزایش یافت و تعداد اسپرماتوزوئیدهای مرده و آسیب دیده، کاهش معنی داری نشان داد (05/0P<). درصد آسیب های سلولی اسپرم موش های جوان در گروهی که دوز 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذرات سلنیوم دریافت نمودند، افزایش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهند که تجویز نانو ذرات سلنیوم در طول دوره اسپرماتوژنز، پارامترهای اسپرمی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، پارامترهای اسپرم، نانو سلنیوم، اسپرماتوژنز
 • راضیه تهمتن، غلامحسن حدادی*، علیرضا توسلی صفحات 120-126
  زمینه و هدف
  بیمارانی که تحت رادیوتراپی در ناحیه قفسه سینه قرار می گیرند در معرض نمونیای پرتوی در فاز زودرس و فیبروز ریوی در فاز دیررس هستند. ملاتونین می تواند با عمل مستقیم بر روی رادیکال های آزاد و با تحریک آنزیم های آنتی اکسیدانی به عنوان محافظ پرتوی عمل کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر ملاتونین در مقابل اثرات زودرس تشعشعی در ریه است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 20 موش نر و از نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. گروه دوم 100 gm/kg ملاتونین را به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه سوم 100 gm/kg ملاتونین را به صورت گاواژ دریافت کرده و با دز 18 گری پرتودهی شدند. گروه چهارم تحت تابش 18 گری پرتو ایکس در ناحیه قفسه سینه قرار گرفتند. 48 ساعت پس از شروع آزمون حیوانات برای بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی ریه کشته شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد اشعه باعث افزایش کلاپس، فیبروز و فراوانی ماکروفاژ نسبت به گروه کنترل گردید (P<0/05). مصرف خوراکی ملاتونین سبب افزایش فراوانی لنفوست و ماکروفاژ (p<0/001) و کاهش گلبول قرمز (p<0/05) نسبت به گروه پرتوی شده است.
  نتیجه گیری
  ملاتونین باعث ایجاد اثر حفاظت پرتوی در مقابل اثرات زودرس پرتو در ریه می شود. با توجه به سمیت سلولی که به دلیل تولید رادیکال آزاد به وجود می آید، ملاتونین می تواند مستقیما با تبدیل رادیکال های آزاد تولید شده به ترکیبات غیر سمی و یا از طریق فعال نمودن آنزیم های آنتی اکسیدان آسیب های سلولی ناشی از پرتو را تقلیل دهد.
  کلیدواژگان: ملاتونین، پرتو یونساز، پنومونی تشعشعی
 • مهدی امیرخانی، عصمت نوحی *، حسن جمشیدی صفحات 126-133
  زمینه و هدف
  بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی حالتی از سلامت کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است و نه فقط فقدان بیماری. بیماری مرحله انتهایی کلیه و درمان های آن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد؛ لذا مطالعه حاضر به بررسی کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه، همودیالیز و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391 و مقایسه آن بر اساس اطلاعات جمعیتی- شناختی می پردازد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی از نوع «تحلیلی- مقایسه ای» بر روی335 بیمار دیالیزی (150بیمار همودیالیزی، 95بیمار دریافت کننده پیوند کلیه و90 بیمار دیالیز صفاقی) در بخش های همودیالیز، دیالیز صفاقی و نفرولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 انجام شده است.
  نتایج
  میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی 53/13± 97/44، بیماران دیالیز صفاقی 48/5± 70/65 و بیماران دریافت کننده پیوند 68/6± 78/75بوده و از نظر آماری بین این سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند نسبت به سایرین در حد مطلوب تری می باشد و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی نسبت به گروه های دیگر به طور معنی داری پائین تر بود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی، دیالیز صفاقی، پیوند کلیه
|
 • Makan Cheraghpour, Farnoosh Naghashian, Elham Ehrampoush, Hosein Davoodi, Jalalaldin Mirzairazzaz, Reza Homayounfar Pages 15-33
  Vitamin D directly (due to receptor activation by vitamin D) or indirectly (through regulation of calcium homeostasis) effects on the pathogenic mechanisms associated with both types of diabetes, such as pancreatic beta-cell dysfunction, impaired insulin action and systemic inflammation. It has been shown that using Vitamin D supplementation during pregnancy and infancy has relation with a reduced risk of type 1 diabetes. In non-obese diabetic mice studies, pharmacological doses of vitamin D can delay the onset of diabetes. Any direct link between vitamin D and risk of type 2 diabetes has not been established yet, however many questions such as the concentration of vitamin D for optimal glucose homeostasis and how long pursuit to understand the effect of vitamin D on insulin secretion and sensitivity is essential have not been fully answered. The use of 1, 25 (OH) 2D3 for preventing or treating diabetes through its hypercalcemic effects and bone turnover is limited. On the other hand however, the protective effects only observed in response to doses higher than the physiological levels. In any case, a better understanding of the role of vitamin D can lead to the development of preventive strategies for both types of diabetes..
  Keywords: Vitamin D, Diabetes, Glucose homeostasis, Insulin resistance
 • Nima Khoramabadi, Ashraf Mohabati Mobarez *, Bahman Tabaraie, Mehrdad Behmanesh, Fatemeh Atyabi, Haniyeh Aghababa Pages 34-41
  Background and Objective
  One of the most common diseases between zoonosis - especially in developing countries – is brucellosis. Identification of Brucella cell antigen combinations in terms of the amount and type of immune response in infected hosts, are important in vaccine design. 31kDa Brucella cell surface protein (BCSP31) is shared among all Brucellae. We aimed to define specific immune responses to BCSP31 which are elicited during infection of murine host with B. abortus. Surface protein of 31 kDa (BCSP31) is present in all strains, and here, the host immune response during murine infection with Brucella abortus which are formed in proportion to the proteins are studied.
  Materials and Methods
  Recombinant BCSP31 (rBCSP31) of B. abortus was produced and purified. One group of BALB/c mice were infected with pathogenic B. abortus 544 and maintained for 60 days; a no-infected group of mice also was considered. Specific serum antibodies directed to rBCSP31 was evaluated through ELISA. Splenocytes of mice were cultured and stimulated with rBCSP31; thereafter, IL-4, IL-12 and IFN-γ cytokine responses of spleen lymphocytes were assessed.
  Results
  We detected a remarkable IgG titer along with IgG1 and IgG2a specific to recombinant BCSP31 in serum samples from infected mice. Significant titers of IgG, IgG1 and IgG2a antibodies than BCSP31 in the the serum of mice infected with the virulent strain were observed. The Evaluation of Splenocytes responses to rBCSP31 also showed a significant IL-12 and IFN-γ production along with remarkable IL-4 production in infected mice. All responses were significantly different from that of non-infected mice (p<0.05).
  Conclusion
  These findings suggest that specific humoral and cell-mediated responses to BCSP31 is formed during murine host infection with B. abortus. Based on these findings, rBCSP31 can be used in further design of immunogenic strategies for vaccination against brucellosis.
  Keywords: Brucella abortus, BCSP31, antibody, Cytokine
 • Fereshteh Dadfar *, Aminollah Bahaoddini, Seyyed Ebrahim Hoseini Pages 42-49
  Background and Objectives
  Ginger is a plant that was used for bronchodilation from the ancient times. The aim of this study was to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Zingiberofficinale on mechanical activity of isolated trachea and its interaction with nitric oxide system.
  Materials and Methods
  15 adult male rats after adapting with their environment for one week were anesthetized with intraperitoneal injection of sodium pentobarbital and theirs trachea were isolated and divided into 3-mm strips. Then the isolated tracheal strips were divided into control and experimental groups that were inserted to organ bath contained krebs solution. The mechanical activity of trachea was recorded by power lab system. After establishing the basic conditions, in experimental group, hydroalcoholic extract of ginger (0.3mg/ml) and to control group in the same conditions, ethanol 70% as solvent was added. Then, mechanical activity of each group in the presence of L-NAME was recorded. The data were analyzed through paired sample t- test at P ≤ 0.05 as the significant level.
  Results
  The results showed significant decrease of mechanical activity of tracheal strips in the group which was exposed to ginger. These effects were not reversed after administration of L- NAME in comparison with the control group.
  Conclusion
  It can be concluded that ginger has an inhibitory effect on mechanical activity of trachea which is probably independent from nitric oxide system.
  Keywords: Ginger, hydroalchololic extract, isolated trachea, Nitric oxide, rat
 • Mina Owrang *, Isa Tahmasbpour Marzony, Saber Imani, Heshmat Darzy, Amir Nejadmoghadam Pages 50-57
  Background and Objective
  The infection caused by Helicobacter pylori (H. pylori) is one of the most common bacterial gastrointestinal diseases throughout the world. Based on the role of H. pylori in a variety of diseases such as gastrointestinal and lymphoma, present study is aimed to consider the concentration of IgA and IgG against H. pylori in both rural and urban populations and then its relationship with some demographic characteristics.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 400 sera samples were collected from both genders at the Sari treatment- health center. After blood collection, the concentration of IgG and IgA against H. pylori was measured by ELISA kit.
  Results
  There was no significant difference in antibodies titration between men and women. Approximately 18.5% of males and 16.5% of females were positive regarding to IgA and 70.2% of men and 66.7% of women were positive regarding to IgG. The mean of antibodies in rural populations (0.87±0.35) was significantly (p<0.001) higher than those in urban populations (0.78±0.41). The mean of antibodies in patients who had a history of gastrointestinal infection was significantly higher than others (p<0.05).
  Conclusion
  Due to the high level of IgA and IgG antibodies in studied populations, especially in rural people, and lack of symptoms in patients, the screen of positive serologic populations can be helpful for the management and control of infections caused by H. pylori.
  Keywords: IgA, IgG, Helicobacter pylori, Rural, Urban Populations
 • Najmeh Rabbani Haghighi *, Nooshin Naghsh, Davood Mehrabani Pages 58-66
  Background and Objective
  Due to the vital role of liver in the detoxification, the present study determined the pretreatment effects of boiled coffee and Curcuruma Longa on serum Albumin as a liver indicator in male rats treated with tioacetamide.
  Materials and Methods
  In this study, 56 male rats were divided into 7 groups of 8. During their pretreatment period of 68 days, the boiled coffee, pure curcuruma longa and Curcuruma Longa extraction each with a dose of 4mg/kg and the combination of boiled coffee and Curcuruma Longa extraction with the dose of 2 mg/kg as a food was given to rats in their diets.. The first blood punctuation was performed. Then 100mg/kg tioacetamide were injected inter peritoneal in order to induce liver damage. The second blood punctuation was performed after 48 hours and the serum albumin level in the control and treatment groups were compared using ANOVA statistical method.
  Results
  The results of these investigations were shown that the average of serum albumin in control group was 2.87±0.22 that increased to 3.27±0.23 of tioacetamide treated group. The average of albumin boiled coffee group was 2.46±0.62 that decreased significantly (p<0.01).
  Conclusion
  In this study, it was shown that the boiled coffee has the best protective liver effect. This effect is probably due to polyphonic compounds that neutralized the free radicals. The coffee drinking such kind of drinks could be suggested as a protective effect on liver damages in human.
  Keywords: Curcuruma Longa extraction, coffee boiled, albumin, tioacetamide
 • Sourena Vahabi *, Rasoul Mofeed, Leila Jabbareh, Maryam Aghalou Pages 67-73
  Background and Objective
  Bone defects in jaws create major problems for oral and maxillofacial surgery. To overcome the limitations of Autografts tissue engineering uses autogenus cells and synthetic scaffolds. Type of cells or cell sources have an important effect on the construction which is produced. The aim of this study was to evaluate the feasibility and probable limitations of osteoblast isolation from the periosteum and alveolar bone in an animal model and to compare their probable results quantitatively.
  Materials and Methods
  Bone and periosteal samples were harvested from interdental septum and retromolar area of 4 dogs. Because no cell was grown new samples were harvested from edentulous ridge and buccal mandibular periosteum. Since no cell was isolated in next step samples were harvested from buccal area of maxillary premolars and explants in cell culture medium. After 2 weeks adherent cells reaching 80% confluent; cells were counted and passaged in cell culture flasks.
  Results
  Despite first good proliferation of periosteal cells of all dogs in P0, their growth was stopped and they become senescence after one week.
  Conclusion
  The key problems in culture techniques are cell senescence and de-differentiation leading to lose the ability of proliferation. It seems there are probable reasons for isolating of osteoblasts including thermal damage of cells, contamination of culture with fibroblasts, inconsistency of medium and cell requirements, enzymatic damage from enzymes used for cell passage and high donor ages.
  Keywords: Osteoblast, periosteum, alveolar bone, cell culturing
 • Gholamabbas Valizadeh, Mostafa Bizhani *, Ehsan Bahramali, Seyyed Amin Kouhpayeh Pages 74-80
  Background and Objective
  Choosing antihypertensive as a drug for treating hypertension is the most important part of its treatment. The present study was done in investigating the consistancy rate of hypertension treatment through Guide Line JNC-7 in patients who were referred to health centers and health houses of Fasa University of Medical Sciences in 2012.
  Materials and Methods
  In this cross- sectional study, the non-random sample of population was consisted of 200 patients who were suffering from hypertension. The questionnaire contained both demographic information and the use of anti-hypertension medication based on guide line (JNC-7 (. After the confirmation approval of content validity and reliability of the questionnaire, the data and the descriptive statistics were analyzed through SPSS-15 software.
  Results
  60 ٪ of the patients were in the first stage of hypertension and 40 percent of them were in the second one. Beta blockers were the most common prescribed drugs which were used among the first stage patients. However, ACEI and Diuretics (Thiazides) were the commonly prescribed drugs for the second stage hypertension patients. Patients who had diabetes and heart failure were used Beta- blocker drugs which was not in line with the Guide line JNC-7.
  Conclusions
  The treatment of hypertension in patients was not in consistence with guideline JNC-7. It is recommended to organize training classes for doctors to inform patients about the better way of treating this problem.
  Keywords: Hypertension, Drug, Guide line JNC, 7
 • Alireza Mohammadi *, Vahab Babapour, Abdol Hossein Shahverdi Pages 81-90
  Primordial Germ Cells (PGCs) are unipotent precursors of the gametes. PGCs can give rise to a type of pluripotent stem cells in vitro that are called embryonic germ (EG) cells. PGCs can also acquire such pluripotency in vivo and generate teratomas. Under specific culture conditions, PGCs can be reprogrammed to embryonic germ cells which are capable of expression of key pluripotency markers, such as Pou5f1(Oct4), Sox2 and Nanog. One approach to derive EG cells is manipulation of intracellular signaling pathways that play an important role in the pluripotency induction. Wnt/β-catenin signaling pathway plays major roles in various cell processes such as proliferation, differentiation, migration, survival, apoptosis and pluripotency. For the induction of pluripotency and reprogramming of PGCs into EG cells, Wnt/β-catenin signaling pathway should be activated and using small molecules is one of the methods for reaching this objective. Glycogen synthase kinase 3 (GSK3), is one of the important molecules of canonical pathway of Wnt/β-catenin which signaling and inhibition of GSK3 by CHIR99021 small molecule, causes the activation of this pathway but it is not sufficient for reprogramming the PGCs into EG cells. In order to efficiently derive EG cells, MAPK signaling pathway should be inhibited simultaneously with Wnt/β-catenin signaling pathway, using small molecule PD0325901. Thus, the activation of the Wnt/β-catenin signaling pathway and the simultaneous inhibition of the MAPK pathway, can induce pluripotency in the rat PGCs and their reprogramming into EG cells.
  Keywords: Embryonic Germ Cells, Primordial Germ Cells, Embryonic Stem Cells, reprogramming
 • Habibollah Johari *, Zahra Zamani, Mokhtar Mokhtari, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Mohammad Yazdani Pages 90-89
  Background and Objectives
  Lead as a naturally-occurring element has different effects on hematopoitic system, nervous system, kidney, reproductive system and bone. In this investigation, was determined the effect of garlic alcoholic-water extract in kidney poisoning treatment induced by lead in neonatal rat.
  Materials and Methods
  Rats were divided into 7 groups of 8. The First group was the control group, which had received no materials. The second group had received 0/1 ml distilled water, the third group had received the lead with a dose of 0/6 gram per liter. The forth group had just received 0/4 g/kg garlic alcoholic – water extract. The fifth, sixth, and seventh group had first received 0/6 g lead perliter and then received doses of 0/1, 0/2, 0/4 g/kg garlic. Then, injections was performed orally in 10 consecutive days. The data were analysed then using T.
  Results
  Based on the obtained results, there is a significant increase in the body weight and the kidney of the third, fifth, sixth and seventh groups compared with the control group. However, the body weight and kidney of rats in the fourth group showed a meaningful decrease comparing with the lead group. Regarding the third group, there was a meaningful increase in Urea, uric acid, creatinine and potassium compared with the control group but a significant decrease in the sodium.
  Conclusion
  Protective effects of garlic on kidney are related to antioxidant properties, since different types of oxidation reactions have negative effects on glomerular filtration rate. Garlic is eliminating the poisoning effect of lead on the kidney because of having properties such as antioxidant and protective effect.
  Keywords: Garlic, lead, kidney, rat
 • Sara Asadi *, Hasan Mozaffari Khosravi, Mahnazmehdi Rahimi, Mohammad Mehdi Naghizadeh Pages 99-110
  Background and Objective
  The prominent growth in the statistics of the patients with Diabetes Mellitus (DM) and the danger of its complication states a necessity to focus on finding new ways to control it. The present study then was performed to survey the effect of L-Arginin supplementation on the metabolism of sugar and lipid profiles in patients with diabetes type 2.
  Materials and Methods
  In a randomized double-blind clinical trial, 75 patients with diabetes type 2 were divided into three groupsrandomly: 1. 3 gr L-Arginin per day, 2. 6 gr L-Arginin per day and 3. The placebo group. Height, weight, waist, High Density Lipoprotein (HDL), Triglycerides (TG), Low Density ipoprotein (LDL), and the total cholesterol were measured before and after three months of intervention.
  Results
  no significant change was made in any of the lipid parameters in the intervention group. However, the two means of cholesterol and LDL decreased from169.12±34.83 mg/dl to 142.08±32.13mg/dl(P-Value<0.001) and from 96.80±35.46mg/dl to 86.64±32.65(P-Value=0.001), respectively though The changes in TG and HDL were not significant.
  Conclusion
  Daily consumption of six gram L-Arginin during three months improves the lipid profiles in patients with Diabetes type2. Nevertheless, the dosage of three gram in a day of this supplement has no effect on the blood lipids status.
  Keywords: Garlic, lead, kidney, rat
 • Habibeh Ghazanfarpoor, Ebrahim Talebi *, Farangis Ghasemi, Marjan Haghigat Jahromi Pages 111-119
  Background and Objective
  Selenium is often caused selenoproteins, which is using in the construction of antioxidant enzymes that are necessary for the health of those cells which are subjected to oxidative stress-induced. Due to its antioxidant properties, selenium is an essential and rare element for spermatogenesis and sperm characteristics, especially in the late reproductive age. Therefore, in this study, the role of selenium nanoparticles was investigated on semen parameters in young and adult rats.
  Materials and Methods
  Mature male Wistar rats (2-3 months old) and the adult ones (10-12 months), are divided into 4 groups where 5 animals per each group are put (control, testifier and experimental groups). The experimental rats received Selenium Nano particles through stomach tube for 35 days, each day different doses of 0.2 and 0.4 mg/kg of their body weight.. After this period, the semen parameters in both mature and adult rat were compared.
  Results
  The spermatozoa count, sperm motility and viability, increased particularly in adult rats which used 0.04 mg/kg body weight nano selenium and the number of dead and damaged Spermatozoa are significantly reduced (p<0.05). The Percentage of sperm cell injury increased significantly in young rats in the group that received a dose of 0.04 mg of selenium nanoparticles.
  Conclusions
  These findings suggest that administration of Nano-Selenium improves the sperm parameters during the spermatogenesis.
  Keywords: Oxidative stress, Sperm parameter, Nano Selenium, Spermatogenesis
 • Raziyeh Tahamtan, Gholam Hassan Haddadi *, Ali Reza Tavassoli Pages 120-126
  Background and Objective
  Lung is a radiosensitive organ. Patients who are undergoing radiation therapy in their chest are subjected to radiation pneumonitis in the early phase and pulmonary fibrosis in the late one. Melatonin scavenges free radicals directly and acts as an indirect antioxidant through the activation of major antioxidant enzymes as well. The aim of the study thus is to investigate the effect of melatonin against the early damages in irradiated lungs.
  Materials and Methods
  Male wistar rats were divided into five groups: the first group was considered as the control group. Both the second and the third group received 100 mg/kg melatonin intraorally however, the latter one underwent through 18Gy radiotherapy as well. The fourth group underwent through 18Gy radiotherapy in their chests. After 48 hours, all of the rats were killed for histhopathological evaluation.
  Results
  the results indicated that radiation increases the collapse and fibrosis and cause the abundance of macrophage compared to control group (p<0.05). Oral administration of melatonin before radiation therapy significantly increased the lymphocyte and macrophage frequency (p<0.001) and decreased the RBC (p<0.05) frequency compared to the radiation group.
  Conclusion
  According to the results, melatonin can prevent early damages in irradiated lungs. Free radicals cause cytotoxicity and melatonin can directly decrease the radiation induced cell damages by converting the free radicals to non- toxic compounds and also through the activation of the major antioxidant enzymes.
  Keywords: Melatonin, ionizing radiation, radiation pneumonia
 • Mehdi Amirkhani, Esmat Nouhi *, Hassan Jamshidi Pages 126-133
  Background and Objective
  According to the World Health Organization (WHO) definition, quality of life is a state of complete physical, mental, and social health; not merely the absence of the disease. End stage renal disease and its treatment affect patient's quality of life. Therefore, the present study surveyed the quality of life in renal transplant recipients, hemodialysis, and peritoneal dialysis patients in Kerman in the year 2012. The comparison was based on demographical information.
  Materials and Methods
  This cross sectional study is an "analytical - comparison" one, which was conducted on 335 dialysis patients (150 hemodialysis patients, 95 renal transplant recipients, and 90 patients of peritoneal dialysis) in Hemodialysis, peritoneal dialysis, and nephrology wards of the educational hospitals of Kerman University of Medical Science in the year 2012.
  Results
  The mean scores of life quality in hemodialysis patients, peritoneal dialysis patients, and renal transplant recipients were 44.97±13.53, 65.70±5.48, and 75.78 ± 6.68, respectively. There was a significant difference between these three groups.
  Conclusion
  According to the results, the life quality of renal transplant recipients is better than other groups. Moreover, quality of life in hemodialysis patients was significantly lower than other groups.
  Keywords: quality of life, patients on hemodialysis, peritoneal dialysis, renal transplantation