فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • انوشیروان کاظم نژاد *، سید محمد فیروز آبادی، محمد غلامی فشارکی، ساره صمدی، ندا گیلانی صفحات 209-222
  مقدمه
  ا با توجه به مشخص نبودن اثرات ناشی از میدانهای الکترومغناطیس نظیر دکلهای BTS و پارازیت مطالعه حاضر با هدف بررسی این اثرات در قالب یک مطالعه مروری سیستماتیک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  جستجو برای مقالات مرتبط با این مطالعه با استفاده از پایگاه داده های خارجی مانند ISI، Pubmed،Google Scholar و پایگاه های داخلی نظیر Iranmedex،، SID، Magiran و با ترکیب واژگان کلیدی صورت گرفت.
  نتایج
  در بین 682 مقاله یافت شده در جستجوی اولیه تنها 193 مقاله حائز شرایط ورود به مطالعه گردیدند. براساس نتایج به دست آمده به ترتیب 80%، 36%، 67% و 47% از بین 19، 85، 36، 53 مقاله یافته شده نشان دهنده اثر مخرب امواج الکترومغناطیس بر نقص»عملکرد بیضه- اسپرم و باروری«،»جهش فیزیکی/شیمیایی DNA و ژنوتوکسیسیتی«،»تغییرات بیان ژن و پروتئین«و»سرطان های سیستم عصبی«بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که در صورتی ضریب جذب امواج پارازیت و آنتن های B TS مخابرات بیشتر از حد استاندارد باشد این امواج تاثیر منفی بر باروی و تغییرات بیان ژن و پروتئین خواهد داشت.
  کلیدواژگان: پارازیت، آنتن BTS، امواج الکترومغناطیس، سلامت
 • ساره صمدی *، علی اکبر گل محمدی صفحات 223-230
  مقدمه
  ا ام ر به معنای درایی تعریف می شود در آن فرد اس د از ذ در ا زی د زر د. این شاخص می تواند تحت تاثیر عوامل متعدد فردی و شغلی قرار گیرد. مطالعه حاضر جهت تعیین مهم ترین عوامل مهم استرس زای شغلی و بررسی ارتباط آن ها با توانایی انجام کار در پرستاران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر نتیجه بررسی 103 پرستار 20 تا 40 ساله شاغل در بیمارستان های منتخب پلیس بود. استرس شغلی با استفاده از پرسشنامه ارزیابی استرس شغلی که برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی طراحی شده و دارای 7 بعد بود، ارزیابی شد. توانایی انجام کار هم با استفاده از شاخص توانایی انجام کار اندازه گیری شد و نمرهی کلی آن با جمع امتیاز پاسخ های داده شده به هفت بعد محاسبه شد.
  یافته ها
  45/6% و 17/5% از پاسخ دهندگان، سطح توانایی انجام کار خود را به ترتیب در سطوح خوب و عالی گزارش نمودند. بر اساس اظهارات فردی اعضای نمونه، کار بیش از حد، زندگی شغلی، بوروکراسی و محدودیت های زمانی عواملی بودند که بیشترین استرس را در شغل پرستاری ایجاد کردند. یافته ها همچنین نشان دادند که میان شاخص توانایی انجام کار و عوامل ضعف در سازماندهی کاری، ارتباط با مافوق، انتظارات نا به جای بیماران، پاسخ گویی 24 ساعته، زندگی شغلی و خصوصی، محدودیت زمانی، کاغذ بازی، تهدید های قانونی، درگیری با بیماران و خانواده های آن ها و ارتباط با همکاران رابطه منفی و معناداری وجود داشت. در این مطالعه همچنین مشخص شد که نوبت کاران چرخشی به طور معناداری استرس کلی بیشتری نسبت به کارکنان با شیفت کاری ثابت دارند (0/039=P).
  نتیجهگیری: استرس شغلی می تواند با شاخص توانایی انجام کار ارتباط داشته باشد. در این مطالعه مشاهده شد، پرستاران با شاخص توانایی انجام کار پایین، برخی از فاکتورهای استرس زای شغلی را بیشتر از پرستاران با شاخص توانایی انجام کار بالا، درک می کنند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، شاخص توانایی انجام کار، پرستاران، بیمارستان های پلیس
 • فریده قاسمی *، صدرالدین شجاع الدین صفحات 231-238
  مقدمه
  درد کمر، فعالیت فیزیکی و اجتماعی بیمار را محدود کرده و زندگی را با درد و رنج همراه می سازد و تمرین از مهم ترین درمان های توصیه شده به مبتلایان کمردرد مزمن است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین های ترکیبی بر میزان درد، ناتوانی و استقامت عضلات خم کننده و بازکننده تنه بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 زن شاغل مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی ازطریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه ترکیبی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم بندی شدند. طول مدت درمان برای گروه آزمایش 8 هفته بود. میزان درد، ناتوانی و استقامت عضلات تنه به ترتیب به وسیله شاخص بصری درد(VAS)، پرسش نامه ناتوانی (Oswestry) و آزمون ایتو (ITOO) ارزیابی شد.
  یافته ها
  بعد از درمان، میانگین درد و ناتوانی در گروه آزمایش کاهش یافت (0/001P<). همچنین میانگین میزان استقامت عضلات خم کننده و بازکننده گروه آزمایش نیز بیشتر از گروه کنترل بود (0/001P<). در حالی که در گروه کنترل هیچ تغییر معنی داری دیده نشد (0/05P>).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، تمرینات ترکیبی اثر مثبتی در بهبود درد، ناتوانی و افزایش استقامت عضلات خم کننده و بازکننده تنه داشت. یافته های تحقیق حاضر تاییدکننده اثربخشی تمرینات ترکیبی به بیماران مبتلا به کمر درد مزمن است.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، تمرین درمانی، عضلات تاکننده و راست کننده تنه
 • علیرضا نیکمراد *، عبدالله سلطانی نژاد، جعفر انیسی، هادی پناهی، سعید کفراشی، حمیدرضا براتی، خلیل محمدی، سالار دوستی صفحات 239-248
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضرتعیین مقایسه اثربخشی روش‫های درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم و پردازش مجدد و روش درمانی شناختی– رفتاری بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه است.
  مواد و روشها: جامعه مورد نظر در این پژوهش را 400 نفر از جانبازان دوران دفاع مقدس مراجعه کننده به بهداری های نظامی مورد تشکیل دادند. نمونه پژوهش حاضر 200 نفر بود که به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامهpcl پاسخ دادند. از میان 80 نفری که از پرسشنامه(PCL) نمره حد نصاب را کسب کرده بودند تعداد 45 نفر به تصادف انتخاب و در 3 گروه؛ دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل را تقسیم شدند. یکی از گروه های آزمایش 8 جلسه درمان شناختی- رفتاری و گروه دیگر 8 جلسه درمان پردازش مجدد حرکات تعقیبی چشم را دریافت نمودند. پس از پایان جلسات درمان، از تمامی شرکت کنندگان تستهای پس آزمون گرفته شد. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) در نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافتهها نشان داد بین میانگین اختلال استرس پس ازسانحه گروه حرکات تعقیبی چشم با میانگین اختلال استرس پس از سانحه گروه شناختی- رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین مشاهده شد که تفاوت معناداری میان گروه کنترل و گروه درمانی شناختی- رفتاری و همچنین گروه حرکات تعقیبی چشم به لحاظ میانگین اختلال استرس پس از سانحه وجود دارد (0/05P<)0 نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داد روشهای درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم و پردازش مجدد وروش درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه مو ثر بوده و روش حرکات تعقیبی چشم و پردازش مجدد از روش درمانی شناختی- رفتاری موثرتر میباشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، حساسیت زدایی از طریق پردازش مجدد حرکات تعقیبی چشم، اختلال استرس پس از سانحه
 • احمد عامریون، علی عقیقی *، شهرام توفیقی، علی اکبر صادقی، محمد شکری، عیسی مالمیر، محبوبه توسلی، نصیر امانت صفحات 249-254
  مقدمه
  رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می کند. بدون وجود مدیریتی پویا و مسلط به روش های نوین رهبری، کارایی و اثربخشی مطلوب در نظام شبکه های بهداشتی و درمانی بیمارستان بدست نمی آید. این مطالعه به منظور تعیین سبکهای رهبری مدیران و ارتباط آن با ویژگیهای فردی آنان و پرسنل در سطح بیمارستانهای نظامی انجام گردیده است.
  مواد و روشها: مطالعه به روش توصیفی- مقطعی در 6 بیمارستان نظامی کشور که به روش نمونه گیری خوشهای، انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش سبک رهبری لیکرت استفاده و سپس اطلاعات اخذ شده با استفاده از آزمونهای آماری شامل آنالیز واریانس یک طرفه، t تست و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، توسط SPSS18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافتهها: 60% مدیران با روش استبدادی- خیرخواهانه اعمال رهبری کرده و میانگین امتیاز کسب شده آنان 257/8 بود که در حیطه رهبری استبدادی خیر خواهانه است. 53/7% از کارکنان معتقد بودند مدیرانشان دارای سبک رهبری استبدادی– خیرخواهانه هستند و میانگین امتیاز داده شده توسط کارکنان 239/9 بود. بین مشخصات دموگرافیک مدیران و سبک رهبری ایشان رابطه معنیداری یافت نشد، لیکن بین سن (0/002=P)، جنس (0/001P<) و سطح تحصیلات (0/007=P) کارکنان با درک سبک رهبری مدیرانشان روابط معنیداری کشف گردید.
  بحث و نتیجهگیری: از دیدگاه مدیران و کارکنان سبک رایج رهبری در بیمارستانهای نظامی، استبدادی– خیرخواهانه است و مدیران هنوز به سبک های مشورتی و مشارکتی در مدیریت خود اعتقادی ندارند.
  کلیدواژگان: سبک های رهبری لیکرت، مشخصات فردی، بیمارستان های نظامی
 • زینب متدین، بتول نحریر *، عباس عبادی، علی طیبی، بهزاد عین الهی، منصوره علی اصغرپور صفحات 255-262
  مقدمه
  همودیالیز یکی از روش های درمان جایگزین کلیه در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیوی می باشد. با وجود درمان منظم همودیالیز، بیماران همچنان از مجموعه ای از علایم تحت عنوان سندرم اورمی رنج می برند بطوری که عدم کفایت دیالیز یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در این بیماران است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تمرینات ذهنی و جسمی حین دیالیز بر کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی بود.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 66 بیمار همودیالیزی با روش تخصیص تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون توسط کارشناس ارشد تربیت بدنی تحت آموزش تمرینات برنامه ریزی شده حین دیالیز به مدت 2 ماه، برای دو جلسه در هفته قرار گرفتند. میزان کفایت دیالیز با استفاده از فرمول Kt/v، قبل، یک ماه بعد و دو ماه بعد از مداخله اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین کفایت دیالیز قبل از مداخله 0/27± 1/22 بود. میانگین کفایت دیالیز قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون به ترتیب (0/17)1/12 و (0/28)1/31 (0/001=P) و در گروه شاهد به ترتیب (0/31)1/32 و (0/30)1/31 (0/45=P) بود.
  نتیجه گیری
  تمرینات جسمی و ذهنی حین دیالیز به عنوان یک روش درمانی مکمل به دلیل عدم گرفتن وقت اضافی از بیمار، کم هزینه، ساده، قابل اجرایی و انعطاف پذیر بودن جهت افزایش کفایت دیالیز و بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ورزش، تمرینات برنامهریزی شده، دیالیز، کفایت دیالیز، طب مکمل
 • محمد جواد دهقان عصمت بادی، بهارک فرهنگی، هادی شیرزاد، مجید صادقی زاده * صفحات 263-272
  مقدمه
  چسبندگی به بافت هدف تهاجم، از ضروریات اصلی فرایند تهاجم و بدخیم شدن توده سرطانی می باشد. امروزه توانایی ممانعت کردن از تهاجم سلول های توموری یک راه درمان بیماران سرطانی بدخیم است؛ از میان داروهای مختلف گیاهی، کورکومین به عنوان یک داروی ضد سرطانی، سال هاست مورد توجه محققان می باشد؛ با این حال عدم حلالیت این ترکیب باعث کاهش دسترسی زیستی این ماده شده است؛ اگرچه تا کنون حامل های مختلف برای حمل کورکومین ارائه شده است ولی گزارشات اندکی در مورد کارایی بالای آن ها در حل این مشکل ارائه شده است. در این مطالعه از کورکومین سوار شده بر حاملی از نانوپارتیکل با فرمولاسیون جدید و بومی، برای بررسی اثرات آن بر میزان رشد و چسبندگی سلولی رده سلولSW480 سرطان کولون استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه جهت تولید نانوکورکومین از کورکومین خالص به همراه نانو ذره نسلO-400، ساخته شده با دانش بومی، جهت بررسی اثرات این داروی ترکیبی روی میزان رشد و بقای سلولی و بهدست آوردن میزان غلظت حد واسط دارویی، از آزمونMTT و جهت بررسی اثرات آن روی میزان چسبندگی سلولی از آزمون استانداردAdhesion Assay استفاده شد.
  یافته ها
  در طی این تحقیق، در تیمار سلول هایSW480 با غلظت های (15-0) میکرومولار از نانوکورکومین، به طور معناداری میزان رشد و بقا سلولی و چسبندگی سلولی کاهش یافت. و میزانIC50 یا میزان غلظت حد واسط دارویی در تیمار نانوکورکومین در زمانهای 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 15/86، 11/57 و 7/64 میکرومولار حاصل شد.
  نتیجهگیری: در نتیجه داروی ترکیبی نانوکورکومین، که در آزمایشات پیشین، کارایی بسیار زیادی در مهار رشد توده های سرطانی از خود نشان داده است، گزینه بسیار مناسبی برای ادامه تحقیقات می باشد و بنابراین می توان امیدوار بود که پس از مطالعات بیشتر، به عنوان یک عامل پیشگیری کنندهی سرطان در آینده بهکار رود.
  کلیدواژگان: سرطان کولون، نانوکورکومین، میزان رشد سلولی، اتصال به ماتریکس
|
 • Anoshiravan Kazemnejad *, Mohammad Firoozabadi, Mohammad Gholami Fesharaki, Sare Samadi, Neda Gilani Pages 209-222
  Background
  According to the uncertain effect of electromagnetic fields like BTS antenna and parasites noise، present study has been done with aim of investigating this effect using a systematic review study method.
  Materials And Methods
  To collect articles related to this study، we used external databases such as ISI، Pubmed، Google Scholar، and internal data base like Iranmedex، SID and Magiran using combinations of key words.
  Results
  Among the 682 articles that found in the initial search 193 articles included in our study according to the inclusion criteria. Based on the results، 80%، 36%، 67% and 47% among 19، 85، 36 and 53 studies showed the adverse effects of electromagnetic waves on «testicular function-sperm and fertility» defects، «Leap physical / chemical and DNA Genotoxicity»، «gene and protein expression» alteration and «the nervous system cancer» respectively.
  Conclusion
  The results of this study indicated that if specific absorption rate of BTS antenna and parasites noise are higher than standard، negative effects on fertility، gene expression and protein will be happened.
  Keywords: parasitic, bts sntenna, electromagnetic radiations, health
 • Pages 223-230
  Background
  Maintenance of work ability and continuous effort to improve reduced work ability of employees is a major concern for managers particularly for those who are involved in healthcare settings. Present study was، therefore، conducted to explore the main sources of work stress at work and study their relation between work ability among nurses who work in military hospital. Methods and Materials: A total of 103 nurses aged 20-40 years from selected military hospitals were included in this cross sectional study. Work stress was tested by Occupational Stress Assessment Questionnaire (OSAQ) which has been created for healthcare workers and comprised seven groups of stressors. Work ability was assessed by the Work Ability Index (WAI) and the score was calculated from answers to its seven dimensions.
  Results
  Approximately 45. 6% and 17. 5% of the respondents reported good and excellent work ability respectively. The most perceived stressors were: Work overload، Professional life، Excessive paperwork and Time limits. Negative correlation observed between WAI and Poor work organization، Poor communication with superior، patients'' inadequate expectations، 24-h responsibility، Professional life، Time limits، Excessive paperwork، Threats of lawsuit، Conflicts with colleagues and patients and their family (p< 0. 05). Shift workers reported significantly higher level of stress than nurses with fixed work time (p=0. 039).
  Conclusions
  Work stress can be correlated to WAI. We found nurses with lower WAI perceived some of occupational stressful factors more than nurses with higher WAI.
  Keywords: work stress, work ability index, nurses, military hospitals
 • Farideh Ghasemi *, Sadredin Shojaedin Pages 231-238
  Back ground: Low back pain reduces the physical and social activities as well as the joy of life، and exercise is a widely prescribed treatment for chronic low back pain. This study aimed to determine the effectiveness of Combined exercises on pain، disability and endurance of trunk flexor-extensor muscles in patients with Non-specific chronic low back pain.
  Materials And Methods
  In this quasi– experimental study، 30 employed women with non-specific chronic low back pain were selected through randomly assigned and accessible sampling. They were divided into one of two groups including the combined exercises and control groups. Treatment duration was 8 weeks for experimental group. Intensity pain and endurance of trunk muscles (both ordinal) were assessed using the Visual Analogue Scales (VAS)، Oswestry and ITOO test.
  Result
  After treatment، the mean pain and disability decreased in the experimental group (P<0. 001). Additionally، the measures of trunk flexor and extensor muscle endurance of combined group were higher (P<0. 001) than the control group، however we observed no significant change in the control group (P>0. 05).
  Conclusion
  Based on the findings of this research، Combined exercises have positive effects on relieving pain، decreasing disability and increasing endurance of trunk. These results demonstrated that Combined exercises may have efficient outcomes for patients with chronic low back pain.
  Keywords: chronic low back pain, exercise therapy, trunk flexor, extensor muscles
 • Pages 239-248
  Background
  The aim of this study was to compare effectiveness of eye movement desensitization reprocessing (EMDR) and cognitive - behavioral therapy (CBT) on reducing post traumatic stress disorder (PTSD) in War Veterans.
  Materials And Methods
  The population of this investigation was formed by 400 veterans of holy war who referred to military health services. Study sample contained 200 veterans who randomly selected and asked to complete PCL questionnaire. From 80 respondents who achieved above minimum score from questioner، 40 persons were chosen randomly and categorized in two experimental and one control groups. Subjects in the experimental group received eight sessions of CBT training and 8 sessions of EMDR therapy. Post tests were taken from all participants after therapy sessions. Data were analyzed using ANCOVA in SPSS version 16.
  Results
  Our finding indicated the significant difference between EMDR and CBT group in term of average PTSD. We have also found a significant difference in term of average PTSD between control group and CBT as well as EMDR groups.
  Conclusions
  The results of present study indicated that Eye movement Desensitization Reprocessing method and Cognitive-behavioral therapy are effective in reducing post traumatic stress disorder. We have also found that EMDR is more effective than CBT.
  Keywords: cognitive, behavioral therapy, eye movement desensitization reprocessing, post traumatic stress disorder
 • Pages 249-254
  Background
  Leadership is an integral part of management and it plays a major role in operations manager. Effectiveness and efficiency management in health care systems achieve only with a dynamic management and fluency in new methods of leadership. This study aimed to determine the leadership style and its relationship between demographic characteristics in military hospitals.
  Materials And Methods
  This is a cross- sectional and descriptive study in 6 military hospitals selected with cluster sampling. Likert Leadership Styles questionnaire used for data collection. One way ANOVA، t- test، Pearson and Spearman correlations applied for data analysis in SPSS18.
  Results
  60% of Managers have benevolent - authoritarian leadership style with average score of 257. 8 which is classified inbenevolent - authoritarian field. 53. 7% of employees believed that their managers have benevolent - authoritarian style with the average score of 239. 3. No Significant relationship was found between demographic characteristics of managers and their leadership styles. But there are significant relationships between perceived leadership style and staff age، gender and education.
  Conclusion
  From managers and employee’s perspective، the common leadership style in military hospitals is benevolent - authoritarian and they have not believe on participatory manner yet.
  Keywords: Likert leadership styles, demographic characteristics, military hospitals
 • Zeynab Motedayen, Batool Nehrir *, Abbas Ebadi, Ali Tayebi, Behzad Eynollahi, Mansooreh Aliasgharpour Pages 255-262
  Background
  Hemodialysis is one of the renal replacement therapies in patients with end stage of renal disease. Despite regular treatment for hemodialysis، the hemodialytic patients suffer from a series of symptoms collectively known as uremic syndrome، so that inadequate dialysis has been known as one of the important causes of mortality in these patients. The current study was conducted with the aim of specifying the effect of intradialytic physical and mental exercises on the quality of dialysis among these patients.
  Materials And Methods
  The current study was a clinical trial that 66 dialytic patients were selected via purposeful sampling and assigned into two groups، namely the control and the experimental. The latter group went through planned intradialytic exercises by a senior expert in physical education twice a week for two months. The dialysis adequacy for both groups was measured using Kt/v formula before، one and two months after the intervention and then compared. Collected data were analyzed by means of SPSS 18 software.
  Result
  The mean of the dialysis adequacy before the intervention was measured to be 1. 22 ± 0. 27. Moreover، the mean of dialysis adequacy both before and after intervention in the experimental group was respectively 1. 12 ± 0. 17 and 1. 31 ± 0. 28 (P = 0. 001); it was 1. 32 ± 0. 31 and 1. 31 ± 0. 30 in the control group (P = 0. 45).
  Conclusion
  The intradialytic physical and mental exercises are prescribed as supplementary therapies due to their taking away no extra-time from the patients، being cost efficient، easy، applicable، and flexible in increasing the dialysis adequacy and، therefore، improving the quality of life among the hemodialytic patients.
  Keywords: exercise, planned techniques, renal dialysis, dialysis adequacy, complementary therapies
 • Mohammad Javad Dehghan Esmatabadi Pages 263-272
  Back ground: Adhesion to extracellular matrix is a main necessity for invasion and malignancy in cancer cells. As a result، current treatment for patients with malignant tumors is inhibition of tumor cell movement and invasion. Among the herbal medicine، curcumin has long been considered by researchers. However، the lack of solubility of this compound in aqueous environments، has reduced its bioavailability. numerous carriers were suggested so far، however، any perfect formulation has not yet been found. In this study we used this medication mounted on a new and native carrier of nano particle to investigate its effects on the adhesion to the extracellular matrix and progression ability of SW480 cells.
  Materials And Methods
  In present study، in order to produce nanocurcumin، net curcumin and native nanoparticle of O-400 generation were used for the production of nanocurcumin، for getting cellular viability and IC50 rate، was used MTT assay and for evaluating cellular adhesion measure was used adhesion assay.
  Results
  The results showed that nanocurcumin exerted an inhibitory effect with the little dosages (0-15 µM) on the cellular viability and adhesion rate of SW480 cells and the IC50 concentration was obtained in the range of about 15. 86، 11. 57 and 7. 64 µM at 24، 48 and 72 h post-treatment of nanocurcumin.
  Conclusions
  As a result، the nanocurcumin combinational medicine that has been approved in previous studies and showed high efficacy to inhibit the growth of cancerous tumors، can be known as an acceptable treatment option and we can hope its cancer preventive agent in future.
  Keywords: colon cancer, nanocurcumin, cellular progression, adhesion to extracellular matrix