فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تغییرات سود و واکنش سرمایه گذاران
  سیدجلال صادقی شریف صفحه 1
  پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman،Tversky;1979)، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، نقطه مرجع، تغییرات سود، بازده غیرعادی، حجم غیرعادی معاملات
 • بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق وجوه نقد عملیاتی غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  سعید فتحی صفحه 2
  نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، برآورد مدیریت سود براساس وجوه نقد عملیاتی در شرکت های تجاری و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد عملیاتی شرکت های تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در نتایج پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه وجوه نقد عملیاتی غیرعادی شرکت های تجاری و نقدشوندگی سهام نیز پرداخته شده است که تاثیر آنها تایید نشد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، وجوه نقد عملیاتی غیرعادی، نقدشوندگی سهام
 • بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی
  رضا تهرانی صفحه 3
  مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوری های مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاری های بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاری هاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، شتاب، بازگشت به میانگین، نقدشوندگی، نسبت گردش
 • بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
  محمدرضا رستمی صفحه 4
  این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.
  کلیدواژگان: توقف معاملات، حد نوسان قیمت، دامنه مظنه، نوسان پذیری، کیفیت بازار
 • بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران
  حمیدرضا وکیلی فرد صفحه 5
  پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم (EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.
  کلیدواژگان: رفتار سرمایه گذاران، بیش واکنشی، موجک، ضریب واکنش به سود
 • بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  میرفیض فلاح شمس صفحه 6
  یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سبد سهام، الگوریتم کلونی مورچگان، ارزش در معرض ریسک احتمالی، بورس اوراق بهادار تهران
 • بررسی واکنش کمتر از حد انتظار بازار به اخبار اعلان سود حسابداری: مدل مرزی تصادفی
  غلامرضا کردستانی صفحه 7
  بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.
  کلیدواژگان: کارایی واکنش بازار، واکنش کمتر از حد انتظار، تغییر قیمت پس از اعلان سود
|
 • Earning Changes and the Investor's Reactions
  Page 1
  Several decades have passed when the modern portfolio theory dominated the arena in illustrating and explaining investors'' performance. Such domination was based on some assumptions such as rational behavior of investors، and the Efficiency Market Hypothesis. Due to the existence of experimental testimonies، inexplicable by the traditional models، the field of behavioral finance through the use of psychology، the social sciences and anthropology has tried to offer a more viable explanation as to the investors'' behavior. This paper attempts to study the investors'' behavior vis-à-vis the new earning announcements. It uses the prospect theory of Kahnman & Tversky، and tries to answer this question that: whether the prior earning announcement can be used as a reference point. In order to conduct this research، the behavior of the capital market in response to published announcements in the official site of the Tehran Stock Exchange (www. codal. ir) has been studied during 2006-2011 (1385-1390) in a three-day period by using the regression models. The results show that investors'' reactions to an increase and a decrease in earnings per share are different. This behavior was explained by the value function of Kahnman & Tversky.
  Keywords: Behavioral Finance, the Reference Point, Earnings Changes, Abnormal Performance, Abnormal Volume of Transactions
 • The Examination Effect of Liquidity trading companies on Stock Liquidity of Companies Listed in Tehran Stock Exchange
  Page 2
  Stock liquidity is one of the criteria that the investors consider in their portfolio decisions. The earning management is one of the other factors that influences stock liquidity. This could examine in terms of discretionary-related earning management and the real earning management. Therefore the main purpose of this study is to estimate earning management based on the Liquidity trading companies and also examine its effect on stock liquidity of companies listed in Tehran Stock Exchange. This study conducted through regression model based on panel data and then hypotheses tested through this. The results of data analysis and hypotheses test indicated that the Liquidity trading companies significantly influence stock liquidity negatively. Also effect of mediator factors on Liquidity trading companies and stock liquidity has been examined. These factors include standard deviation of daily stock returns، the average daily turnover of stocks، the average closing price of stocks traded، the average number of daily transactions of stocks، and market value of company. Also the results indicated that effects of these factors haven’t been accepted.
  Keywords: Earning Management, Liquidity of Trading Companies, Stock Liquidity
 • The Momentum Return and the Liquidity at the Tehran Stock Exchange
  Page 3
  Behavioral finance is a new field in financial theories that seeks to explain stock market anomalies by putting aside the assumptions of modern financial theories about rationality of the economic agents and efficiency of the markets. The effect of the momentum that is the continuation of price trend in medium term is one of these anomalies. To explain this subject، as stated above، there have been many investigations conducted on behavioral finance and the related influencing variables. The present article investigates the relationship between the momentum return and liquidity at the Tehran stock exchange. The findings of the study reveal that there is no specific pattern to affirm
  Keywords: Behavioral Finance, Momentum, Momentum Return, Liquidity
 • Relative Performance of the Trading Halts and Price Limits At the Tehran Stock Exchange
  Page 4
  This research studies the relative performance of trading halts and price limits using data from the Tehran Stock Exchange، where both mechanisms have coexisted. This research is based on studying the event. The event is equivalent to trading halt and stock price limit hit. With respect to considering filters in sampling، we examined 143 trading suspensions and 230 price limit hits related to 24 companies from 2008 to 2011 (1387 to 1390). The present study examines abnormal change of the trading activity، liquidity، volatility and abnormal return around trading halts and price limits. Using SPSS-19 and the comparing means method، results indicated that trading activity increased after both of the above-mentioned mechanisms. Liquidity increased after trading halts but it decreased after price limit hits. Our evidence also shows that the volatility decreased after trading halts but it increased after price limit hits. Trading halts do not have significant relationship with abnormal return. The abnormal return decreased after price limit hits. Our overall result indicated that trading halts are more effective than price limit hits.
  Keywords: Trading Halts, Price Limits, Trading Activity, Bid, Ask Spread, Volatility, Market Quality
 • Behavioral Reactions An Analysis Based on the Data Derived from the Tehran Stock Exchange
  Page 5
  Throughout the field of behavioral finance، researchers faced with many exceptions in the financial markets، concluded that psychological phenomena play a major role in determining the behavior of the financial markets. In this research، different types of investors’ behavior are recognized in different time scales. A general model for the Tehran Stock Exchange was designed، using the time series data، from 2006 to 2010. Wavelet analysis was utilized as a statistical and analytical tool to explain trait and multi resolution. The research results show that investors exhibit different reactions after good or bad news. Their reactions on a long term scale are more distinct from those in the short term. The return of investment derived by price is different in various periods after good or bad news; it has the same trend as the direction of EPS adjustment in the short term. But this trend is not recognized in the long term، and is rather reversed.
  Keywords: Behavioral Finance, Investor's Behavior, Over, amp, Under Reaction, Wavelet
 • Examining the Performance of Different Risk Criteria in Portfolio Selection and Optimization, Using the Ant Colony Algorithm In companies Listed at the Tehran Stock Exchange
  Page 6
  One of the most important concerns of investors in the capital market is the selection of a portfolio that is optimal in terms of profitability. Therefore، variability in portfolio selection method in investment and complexity in decision making has been greatly expanded in recent decades. Traditional methods in portfolio selection and optimization do not offer enough efficiency that is why the use of innovative methods is preferred. The purpose of this study is to model portfolio selection problem using different risk measures، including variance، semi-variance، value at risk، as well as conditional value at risk and optimization of its value using one of these algorithms، i. e.، the ant colony algorithm. In this regard، a comparison of the efficient frontier of different risk methods and a comparison of different models in terms of the CPU time has been made. To determine the optimal portfolio، financial data of listed companies at the Tehran Stock Exchange were used for the period of 2001-2008 (1380-1387). Furthermore، for designing the graphs of the study in order that the comparison of different risk methods is rendered in terms of CPU time، the Excel2007 software was used and to compare different efficient frontier the Matlab7. 1 software was utilized. The results of the review indicated that the Mean-CVAR method can show higher levels of return with the least conditional value at risk. On the other hand، run time of the algorithm for the four methods in different sizes of the portfolio was compared. According to the presented results، the time spent on the implementation of the Mean-Variance method assigned the lowest، and the time spent for the implementation of the Mean-CVAR method appropriated the highest time respectively. As a result، it can be said that although the CVAR offers better efficient frontier it is not a good measure for the big sizes of portfolio. That is why، in many cases variance due to its calculation simplicity is still used as risk criteria by many investors
  Keywords: Portfolio, the Ant Colony Algorithm, Conditional Value at Risk, Tehran Stock Exchange
 • Investor's Under-Reaction to Accounting Earnings News Announcements Stochastic Frontier Model
  Page 7
  Capital markets react to various corporate announcements، and one such significant announcement is the accounting earnings announcement. If the market is efficient، stock price is near to fair value. Otherwise، the gap between value and price widens and investors could earn abnormal return. Market reaction to the firm news may be from the type (1) Rapid reaction (information predicted before announcement)، (2) Efficient reaction (at time of announcement)، and (3) Under-Reaction (after announcement) and (4) Over-Reaction (after announcement). If the market is efficient، stock price nears the fair value. When the market is not efficient، the incorrect investors’ decisions change the stock price less than or more than expected. In this study، the under-reaction of investors is investigated using the stochastic frontier model. In the under-reaction hypothesis، the stocks that have had a strong performance in the past are purchased and the stocks that had a weak performance are sold. To conduct our study، the data of 90 firms that are listed in the Tehran Stock Exchange، during the period of 2001-2010، were analyzed، using the stochastic frontier model. Evidence shows that investors react to the news of accounting earnings less than expected.
  Keywords: Market Reaction Efficiency, Under, Reaction, Post, Earnings Announcement Drif