فهرست مطالب

نشریه فقه پزشکی
پیاپی 17 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عادل ساریخانی، اسماعیل آقابابایی بنی صفحات 11-36
  قانون گذار در جهت حمایت از پزشک و بیمار، به لزوم اذن در مواردی که اخذ اذن ممکن است و عدم لزوم اذن در موارد ضرور تصریح و با رعایت مقررات و موازین فنی پزشک را فاقد مسوولیت کیفری و مدنی دانسته است. ولی در جایی که به رغم امکان اذن، خود بیمار از اجازه درمان خودداری کند، این سوال مطرح است که پزشک چه مسوولیتی دارد؟
  با توجه به مبانی مختلفی که در پاسخ به سوال یاد شده وجود دارد می توان گفت در صورت مخالفت بیمار با درمان، با استناد به ادله سلطه بر نفس، پزشک مجاز به مداوا نیست. ظاهر مواد قانونی و برخی آرای فقهی هم با این برداشت سازگاری دارد و استناد به حرمت اضرار به نفس، ممنوعیت القای در هلاکت و ادله از این دست، برای بی اثر دانستن مخالفت بیمار در اینجا کارایی ندارد.
  کلیدواژگان: مسوولیت کیفری پزشک، درمان، اذن بیمار، حقوق بیمار، سلطه بر نفس
 • طاهر علی محمدی*، عبدالجبار زرگوش نسب صفحات 37-69

  بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهمیتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نیز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نیازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قایل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودی در صحت عقد، و نیز غرری نبودن آن در صورت اطمینان پزشک به بهبودی مریض، قایل به صحت آن شده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دست آمده است که اجرای عقد اجاره بر طبابت صحیح و جایز است.

  کلیدواژگان: پزشک، اجرت، بیمار، معالجه، جواز
 • نسرین عظیمی، میترا تدین نجف آبادی، مریم بخشنده باورساد، مهرزاد کیانی * صفحات 71-89
  مقدمه

  یادگیری احکام دینی برای هر فرد مسلمانی واجب است. در علوم پزشکی نیز احکام ویژه ای تعریف شده است تا شاغلین حرفه های پزشکی با بهره مندی از آن بتواند در عین حال که به درمان جسمی بیماران مبادرت می ورزند، پاسخگوی احکام شرعی مرتبط با بیماری و درمان آن ها نیز باشند و خود نیز به رعایت آن ها اهتمام کنند.

  روش

  پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی مقطعی بر روی 85 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس در سال 92 وارد پژوهش شدند. ابزار پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و 36 سوال سه گزینه ای پیرامون احکام شرعی و قانونی مرتبط با حرفه مامایی بود. اطلاعات پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار spss(17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین سنی نمونه ها 38/3±34/23 و اکثریت آن ها (11/74%) در مقطع کارشناسی پیوسته مامایی بودند. 65/17 درصد از نمونه ها در کارگاه هایی با مضمون با پژوهش فوق شرکت کرده بودند و اکثریت آن ها (58/30 درصد) اطلاعات شرعی خود را از رساله کسب می کردند. میانگین کلی آگاهی دانشجویان در تمام حیطه ها 41/3± 22/20 به دست آمد (آگاهی خوب). بیشترین میزان آگاهی در زمینه ی احکام مرتبط با مسائل جنسی (59/70 درصد) و کمترین آگاهی پیرامون احکام شرعی در حیطه ی آموزش پزشکی (23/48 درصد) بود.
  بحث: امروزه پیشرفت های نوینی در مامایی و پزشکی در زمینه های گوناگون مانندآموزش پزشکی؛ سقط؛ تنظیم خانواده؛روش های کمک باروری و... صورت گرفته است. شرایط خاص بیماران در هنگام دریافت خدمات زنان و مامایی و نوع خدمات درمانی که به آنها ارائه می شود؛، زمینه ی ایجاد سوالاتی را از سوی مددجویان پیرامون احکام شرعی آن خدمات فراهم می کند، این امر لزوم آگاهی از احکام بهداشت و درمان را برای ماماها و پزشکان که به عنوان ارائه دهندگان اصلی این خدمات درمانی هستند را بیان می کند.

  کلیدواژگان: آگاهی، احکام شرعی و قانونی، مامایی
 • عباس یداللهی باغلویی صفحات 91-108
  شد و پرورش جنین متعلق به زوجین نابارور در رحم زن دیگری که از آن تعبیر به «مادرجانشین» می شود، مسائل حقوقی ویژه ای را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث نفقه حمل است. به تعبیر دیگر نفقه حمل در ایام بارداری مادر جانشین به عهده ی چه کسی است؛ والدین ژنتیکی جنین یا شوهر مادرجانشین؟ هر چند در این زمینه حکم قانونی وجود ندارد ولی به نظر می رسد با وحدت ملاک از ماده 1109 ق. م. در مورد مطلقه بائن حامل که قانونگذار مرد را مکلف به دادن نفقه می داند، برای حمل نیز نفقه اختصاصی در نظر گرفته و از اینرو والدین ژنتیکی مکلف به پرداخت نفقه جنین خود می باشند. البته نفقه حمل جدای از نفقه زن بوده که شوهر مادر جانشین می بایست در صورت رضایت به انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری آن را به همسر خود پرداخت نماید.
  کلیدواژگان: نفقه، حمل، حامل، والدین ژنتیکی
 • رضا احسانپور، مدیحه هاشم پور صفحات 109-132
  در این که مراد از باکره بودن زن چیست و چه ضوابطی در این خصوص قابل توجه و ملاک می باشد علی رغم وضوح عرفی آن چندان از منظر علم فقه بدان پرداخته نشده است. بکر بودن، وصف مشترک زن و مرد است با این وجود بکارت زن از جمله اوصافی است که واجد آثار مهمی در برخی احکام فقهی می باشد از اینرو تدقیق در آن از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. در مجموع، نگارنده از فحوای کلام برخی از فقها و اشارات متشتت و موردی و پراکنده ایشان در خصوص مورد، ضوابط ذیل را در خصوص مفهوم بکارت اصطیاد نموده است: گاه برخی از فقها وجود پرده ظاهری در مهبل زن را نشانه بکارت وی دانسته و گاه برخی عدم خرق پرده بکارت از طریق وطی را ملاک بکارت شمرده اند. برخی از فقها نیز در ضابطه فوق، وطی شرعی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز صرف عدم ازدواج صحیح را نشانه باکرگی زن دانسته اند. به نظر می رسد که پذیرش هر یک از ضوابط فوق توالی خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بکارت، ازدواج، فقها، دخول
 • صدیقه حاتمی، حسین داورزنی صفحات 133-161
  برای اثبات بیماری عنن علاوه بر راه های مذکور در فقه، می توان سه راه دیگر چون؛ گواهی پزشکی، شهادت شهود بر گواهی پزشکی و شهادت زنان سابق یا حاضر زوج بر ناتوانی جنسی وی، اضافه نمود. برخی از آثار فقهی و حقوقی این بیماری قابل انتقاد می باشد، به نظر می رسد در این بیماری حتی در صورت بروز بعد از نزدیکی، برای زن به دلیل ضرر «عدم امکان رابطه زناشویی» حق فسخ وجود داشته باشد و در صورت تشخیص پزشک متخصص به عدم امکان درمان این بیماری و دائمی بودن آن، ضرورتی برای یک سال مهلت دادن به زوج عنین وجود ندارد. لذا در صورت فسخ نکاح بدون این مهلت، زن استحقاق نصف مهر را نخواهد داشت. همچنین ناتوانی جنسی مرد نسبت به همسر خود به تنهایی موجب حق فسخ نکاح می شود و ضرورتی ندارد که قدرت جنسی مرد نسبت به زنان دیگر نیز امتحان گردد.
  کلیدواژگان: عنن، راه های اثبات عنن، بروز عنن بعد از نزدیکی، ناتوانی کلی از نزدیکی
 • محمدصادق طباطبایی، قادر شنیور صفحات 163-190
  عمل جراحی زیبایی و ترمیمی، از نوآوری های علم پزشکی است و پیشینه ای در فقه اسلامی ندارد. برخی از صاحب نظران معاصر، پیرامون مشروعیت آن در موارد غیر ضروری،تردید کرده اند. در حالی که با توجه به اصل اباحه، عمل مزبور عملی مشروع است. علاوه بر این، به نظر می رسد که مسوولیت مدنی پزشک در این گونه موارد، تعهد به نتیجه باشد مگر این که خلاف آن اثبات شود. در حقوق موضوعه ایران، در خصوص مسوولیت پزشک درباره عمل جراحی زیبایی قواعدی وجود ندارد. با وجود این، مسوولیت مدنی پزشک با توجه به قواعد و اصول عمومی قابل استنباط است. در عمل جراحی مزبور، تعهد به اطلاع رسانی و ضرورت رعایت تناسب در انجام عمل جراحی از زمره تعهدات اختصاصی پزشک است. همچنین در صورت بروز خسارت به بیمار ناشی ار عمل جراحی زیبایی ممکن است حسب مورد معیار شخصی یا معیار نوعی مورد لحاظ قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: جراحی تحسینی، فقه اسلامی، مسوولیت مدنی، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
|
 • A.Sarikhani, E.Aghababaei Pages 11-36
  To protect doctors and patients, according to law, obtaining the permission of patient is necessary where permission may be and no need to permission in emergency cases. When physician obey the regulations and technical standards, there is no civil and criminal liability, but where the patient refuse the treatment, is the doctor responsible for or not?There are different opinions here and it appears that where there is no permission from patient, physicians not allowed to do some sing, because of patient's self-mastery and according to legal materials and some jurisprudential opinions. The reasons like prohibition of self-harming and exposing to destruction have no effects here.
  Keywords: Criminal liability of physician, treatment, patient permission, patient rights, self, mastery
 • T.Alimohammadi, A.Zargooshnasab Pages 37-69

  The studying of permission and lack of permission for taking remuneration [Ojrat] in return for patient´s treatment which is debated between Imamiyah and Sunnis jurisprudence possesses a difference of opinion between Imamiyah jurisprudence and Sunnis –in addition to its jurisprudent and juridical significance– is of high social importance, and needs comprehensive review since a lot of people are involved. Some jurisprudence believes in rejection of such remuneration because of the need for patient treatment, unknown benefits and losses. Some others accept correctness of this issue due to sufficiency of remuneration preliminaries and not losses while physicians ensure treatment of the patient.In this research which has been carried out according to a descriptive – analytic method, it has been obtained that the execution of remuneration contract in return for treatment is correct and permitted.

  Keywords: Physician, remuneration [Ojrat], patient, treatment, permission
 • N.Azimi, M.Tadayon Najafabadi, M.Bakhshande Bavasad, M.Kiani Pages 71-89
  Introduction

  It is necessary to learning religion spiritual for Muslim. In medical science has introduced special orders for this subject that medical professional employers use them and inside of physical treatment patients, answer for spiritual percepts that related to patients and treatment, also themselves obey these.

  Material and Method

  This is a cross-sectional, descriptive study on 85 midwifery student BS Ahvaz medical science of university's that they was selected by simple sampling in 1392yr.Tool was a bi-partial questionnaire that included demographic data and 36 question with three item about spiritual and legal of precepts In field's midwiferyThe data was analyzed using descriptive statistic and SPSS 17.

  Results

  The mean age of student was 23/34±3/38 and the 74/11 percent of them were connectional BC in midwifery,17/65 percent of them take apart in workshop with research project. The majority them (30/58 percent) accessed their spiritual precept from religion books.Total mean of awareness ´score in all of fields was 20/22±3/41(good awareness).maximum knowledge was about spiritual precepts related sexual problems (70/59 percent) and minimum it was about spiritual precepts´ health education (48/23 percent).

  Conclusion

  Today the new developments in the field of midwifery and medicine in different field such as: medical education, abortion, family planning, reproductive technology procedures, …has been. Particular conditions of the patients during receive service's obstetrics and gynecology and type of cares that presented to them, cause making questions about religious commandments these procedures. It show necessity awarenes's physician and midwife as the main providers of health care about spiritual health.

  Keywords: Awareness, spiritual, legal precepts, midwifery
 • Abbas Yadollahi, Seyyed Mohammad Asadinejad Pages 91-108
  The grow of fetus that belong the infertile couple in the womb of other woman that her name is "surrogate mother" creating the special legal problems that one of them is the maintenance of fetus. In other words, who must pay the maintenance of fetus in the period of pregnancy of surrogate mother; the genetic parents or the husband of surrogate mother? Whatever there is not the legal sentence in this ground, but it seems that with unity of effective cause of the article of 1109 civil law in related to the pregnant irrevocable divorced woman that the legislator ordering the husband to pay the maintenance, legislate for fetus specific maintenance and the genetic parents must pay this money for our fetus. Of course, this sum separated from the maintenance of women that the husband of surrogate mother in the satisfaction of conclusion of the surrogacy agreement would pay to his mate.
  Keywords: Maintenance, fetus, pregnant woman, genetic parents
 • R.Ehsanpour, M.Hashempour Pages 109-132
  What is the meaning of virginity? This is a difficult question which different jurists have different view of points and different answers to it. Some jurists believe that only a girl who has tissue in her vagina is called virgin. On the other hand, some jurists believe unmarried women are virgins while others focus on penetration of virgin tissue by legal or illegal husband. Accepting any of these four conceptions has different results in practice.
  Keywords: Virginity, Marriage, Jurists, Penetration
 • S.Hatami, H.Davarzani Pages 133-161
  To prove men's sexual impotency, more than ways mentioned in Jurisprudence, three other ways such as medical certificate, witnesse's testimony of medical certificate and testimony of former or present wives can be added on his impotency. Some legal and juridical effects of this illness can be criticized. It seems that in this illness if it occurs after intercourse, there exists the right of marriage revocation for wife for the damages due to no possible marital relations. And if diagnosed by specialized medical doctor that there exists no treatment of such illness and it is permanent, there will be no need for granting one year moratorium to the impotent man. Therefore if marriage is revoked without moratorium, wife is not entitled to half of dowry. Moreover, the impotency of man with respect to his wife alone will cause revocation of marriage and it will not be necessary to test man's sexual potency with other women.
  Keywords: Impotency, ways to prove impotency, Occurrence of impotency after intercourse, dowry, one year moratorium, total intercourse impotency
 • Sayyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, Ghader Sheneivar Pages 163-190
  Cosmetic and reconstructive Surgery is a newly- developed medical field that has no records in Islamic jurisprudence. Some contemporary scholars have been skeptical; about the religious legitimacy of this field. While, considering the principles of tolerance, it is an action within the framework of law. Additionally, it seems that the civil responsibility of medical practioners, in such situations, is their obligation to the results of the action, unless proved the opposite. In the Iranian subject law, there is no regulation foreseen regarding cosmetic surgery. However doctor civil responsibility toward this type of surgery can be inferred or deduced by considering general public principle. In this type of surgery, the obligation to provision of information as well as the necessity of taking moderate and fair actions in surgery are among doctors responsibilities. Moreover, in case of any injuries or harms, inflicted on the patient, as the result of surgery, there may be based on personal and typical criteria.
  Keywords: Cosmetic Surgery, Islamic Jurisprudence, Civil Responsibility, obligation to Means, obligationt to Results