فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 124 (1393)
 • پیاپی 124 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن مدیر مسئول
 • نامدار عبدالهیان صفحه 1
 • حسین تقی زاده، غلامعلی افروز صفحه 7
  مطالعات نشان می دهند که خانواده های دارای کودکان با آسیب شنوایی به ویژه مادران با مشکلات جسمانی و روان شناختی بیشتری مواجه می شوند. هدف این پژوهش، مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی بود. نمونه ی این پژوهش متشکل از 100 مادر در شهرستان بابل بود که به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه سلامت عمومی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده (003/0>p) و سلامت روان (005/0>p) مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی تفاوت معناداری وجود دارد. بین حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد (01/0P<). همچنین، حمایت اجتماعی ادراک شده توانست با ضریبی معادل 56/0 تغییرات سلامت روان را پیش بینی کند. با توجه به یافته های پژوهش، حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند سلامت روان مادران کودکان با آسیب شنوایی را بهبود بخشد. لذا، توصیه می شود کارشناسان و مسئولان خدمات بهداشتی و درمانی به سلامت روان مادران کودکان با نیازهای ویژه از جمله، مادران کودکان با آسیب شنوایی بیشتر توجه کنند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان، کودکان با آسیب شنوایی
 • سمیه نظری، حیدر سیاحی صفحه 18
  ارزیابی سیالی کلامی بخش مهمی از ارزیابی های عصب روان شناختی است که می تواند موجب تبیین و درک بهتر نارساخوانی گردد. هدف پژوهش حاضر مقایسه کودکان نارساخوان در دو حیطه آوایی و معنایی سیالی کلامی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است. نمونه مورد نظر شامل 30 کودک نارساخوان شهر اهواز است که به روش نمونه گیری هدفمند با مراجعه به مراکز مشکلات ویژه یادگیری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان و آزمون نارساخوانی (نما) می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از t تست گروه های وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد بین توانایی سیالی کلامی آوایی و معنایی کودکان نارساخوان تفاوت معنادار وجود دارد و توانایی سیالی کلامی معنایی آن ها به طور معناداری بالاتر از سیالی کلامی آوایی است. نتایج این پژوهش ضمن حمایت از نظریه نقص توانایی های زبانی و آگاهی واجی در کودکان نارساخوان می تواند در جهت طراحی و تدوین برنامه های درمانی نارساخوانی نیز تلویحات مناسبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: نارساخوانی، سیالی کلامی آوایی، سیالی کلامی معنایی
 • علی اصغر دادمهر، مختار ملک پور، امیر قمرانی، سمیه رحیم زاده صفحه 25
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روش مداخله ای تحریک حسی وحرکتی بر بهبود هماهنگی حرکتی (جهت یابی و تشخیص جوانب حرکتی)، در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان کم توان ذهنی آموزشپذیر شهر اصفهان در مقطع ابتدایی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تعداد 30 دانشآموز با اختلال هماهنگی حرکتی با استفاده از نسخه فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشد حرکتی غربال شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جاگماری شدند. ابزار این پژوهش مقیاس رشد حرکتی لینکنن- اوزرتسکی و سیاهه اختلال هماهنگی رشد حرکتی بود.. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش مداخلهای تحریک حسی و حرکتی بر بهبود هماهنگی حرکتی این کودکان موثر بود (0001/0p<). نتایج این پژوهش نشان داد که روش مداخلهای تحریک حسی و حرکتی در بهبود هماهنگی حرکتی دانشآموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر با اختلال هماهنگی رشدی موثر بوده، بنابراین استفاده از این روش به عنوان روشی در بهبود و توان بخشی این اختلال در این افراد پیشنهاد میشود.
  کلیدواژگان: تحریک حسی و حرکتی، هماهنگی حرکتی، کودکان کم توان ذهنی آموزشپذیر با اختلال هماهنگی رشدی
 • مرضیه کامیابی، سعید تیموری، علی مشهدی صفحه 33
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری کودکان نارساخوان بود.این مطالعه، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون بدون گروه کنترل انجام شد.جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر نارساخوان پایه دوم تا چهارم ابتدایی تمامی مدارس دخترانه تربت جام بود که که با استفاده از ملاک های تشخیصی پژوهش که شامل آزمون سنجش خواندن و آزمون حافظه کاری بود 15 نفر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. گروه آزمایشی توسط نرم افزار تقویت حافظه کاری به مدت 8 جلسه 30 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس و تی همبسته نشان داد که: تقویت حافظه کاری بر بهبود بازشناسی لغت، افزایش توانایی درک متن و همچنین بهبود حافظه کاری دیداری و شنیداری کودکان نارساخوان تاثیر معنادار داشته است. بنابراین نتیجه گیری شد که تقویت حافظه کاری در بهبود نارساخوانی و بهبود حافظه کاری کودکان نارساخوان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: نارساخوانی، حافظه کاری، آموزش حافظه کاری، اختلال یادگیری
 • مرتضی علیخانی، صابره بذرافشان، داریوش نوروزی صفحه 42
  هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از روش نمایش بداهه بر بهبود مهارت های نگارشی کودکان آسیب دیده شنوایی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام دانش آموزان ناشنوا مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می دادند که در مجموع82 نفر در قالب 8 کلاس بودند و دامنه سنی آنها 10 تا 13 سال بوده و معلولیت دیگری غیر از آسیب شنوایی نداشتند. نمونه پژوهش به طور مساوی از هر پایه تحصیلی و به شکل تصادفی انتخاب شد و نیمی از آنها به طور تصادفی گروه گواه و نیمی دیگر گروه کنترل را تشکیل می داد. تعداد هر یک از گروه های کنترل و گواه با توجه به حجم جامعه آماری 19 نفر بود (نمونه گیری تصادفی ساده). برای جمع آوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از روش آمار استنباطی، برحسب مورد از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. مقدار Fمحاسبه شده برای عامل گروه، 59/32 بود که معنی دار است (001/0>p). نتایج نشان داد که این شیوه در بهبود مهارت های نگارشی کودکان آسیب دیده شنوایی موثر است.
  کلیدواژگان: بداهه پردازی، ناشنوایی، نگارش
 • امیرعباس ابراهیمی صفحه 53
  اختلال پردازش شنوایی یک اختلال ادراکی حس ویژه است که ناشی از کم شنوایی محیطی نیست و بر رشد پردازش های یکپارچه زبان (گوش دادن و حرف زدن) و سوادآموزی (خواندن و نوشتن) اثر می گذارد. اختلال پردازش شنوایی ممکن است با اختلالات دیگر از جمله اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی همراه باشد. در موارد چندابتلایی اختلال پردازش شنوایی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تشخیص باید به درستی و به طور کامل داده شده و برنامه ی درمانی به وسیله ی تیمی از متخصصان پیاده شود.
  کلیدواژگان: اختلال پردازش شنوایی، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • سونیا موسی رمضانی، الهه ولایتی صفحه 61
  فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حال ایجاد تغییر شکل و دگرگون سازی کل نظام آموزش و پرورش است. یکی از مظاهر قدرتمند فن آوری اطلاعات و ارتباطات، کاربرد رایانه در آموزش می باشد. این فن آوری، پتانسیل زیادی در تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی به ویژه دانش آموزان کم بینا دارد. استفاده از فن آوری های رایانه و نیز فن آوری های کمکی برای این دانش آموزان، این امکان را به آنها می دهد تا مشکلاتی را که از بابت کم بینایی در یادگیری خود متحمل می شوند از میان بردارند. از جمله نرم افزارهای رایانه ای تولید شده برای افراد کم بینا، پویشگر و نرم افزار خواندن متون بر روی صفحه ی نمایش، نرم افزار بزرگ نمایی صفحه نمایش، نرم افزار خواندن متون روی صفحه نمایش، نرم افزار تشخیص نوری حروف نوشتاری و نرم افزار برنامه درسی چند رسانه-ای است. همچنین از جمله فن آوری های سخت افزاری موجود برای این افراد می توان به اسکن دید، دوربین بزرگ نمایی، ذره بین های سی. سی. تی. وی قابل حمل، ذره بین های جیبی و ذره بین های دیجیتال اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم به شرح ویژگی های هر یک از این نرم افزارها و سخت افزارها بپردازیم و بهره گیری از آنها را در کلاس های درس برای دانش آموزان کم بینا به منظور تسهیل آموزش به این دسته از دانش آموزان مورد بحث قرار دهیم.
  کلیدواژگان: آموزش ویژه، فن آوری رایانه، کم بینا
 • صفحه 72
|
 • Hosein Taghizadeh, Golamali Afrooz Page 7
  Studies showed that Families of children with hearing-impairment, especially mothers, face with more physical and psychological problems. The purpose of this study is the comparison of perceived social support and mental health of mothers of children with and without hearing-impairment. The sample of this study included 100 mothers in Babol city that were selected by cluster sampling method. Data gathered by Multidimensional Scale of Perceived Social Support and General Health Questionnaire. One-way analysis of variance, Pearson's correlation coefficient and multiple regression tests used for analyzing data. Findings show that there are significant differences between the perceived social support (p=0/003) and mental health (p=0/005) of mothers of children with and without hearing-impairment. There are significant relationships between perceived social support and mental health of mothers of children with and without hearing-impairment (p=0/01). Also, perceived social support predicts the changes of mental health with coefficient of % 56. According to findings, it seems that perceived social support can be improved by mental health of mothers of children with and without hearing-impairment. Therefore, it is recommended that health care experts and officials pay more attention to the mental health of mothers, especially mothers of children with hearing-impairment.
  Keywords: Perceived social support, mental health, Children with hearing, impairment
 • Somayeh Nazari, Haydar Sayahi Page 18
  Background
  Comparison of verbal fluency is an important part of neuropsychology assessment that contributes to declaration and illumination of dyslexia. This research aims to compare the phonemic and semantic verbal fluency in dyslexic children.
  Methods
  This study takes cause-comparison study approach. Using purposive sampling، 30 dyslexic children who visited a learning disability centers in Ahvaz were selected for purpose of this study. The NAMA dyslexia tests used to gather the data. Then، independent t-test used to analyze the data.
  Results
  Findings show that there is a significant difference between the phonemic and semantic verbal fluency in dyslexic children. Their semantic verbal fluency is significantly higher than their phonemic verbal fluency.
  Conclusion
  Results of this study support the language and phonological awareness impairment in dyslexic children. It means، the results of this study have some implications for design and development of dyslexia treatment programs.
  Keywords: Dyslexia, Phonemic Verbal fluency, Semantic verbal fluency
 • Ali Asghar Dadmehr, Mokhtar Malekpour, Amir Ghomrani, Somaye Rahimzade Page 25
  Background
  The aim of present study is to evaluate the Effectiveness of Sensory-motor stimulation on improving direction and movement localization in mental retarded children with developmental coordination disorder (DCD).
  Methods
  The study design was tentative. Statistical population of this study included all educable mental retarded children in elementary school in Isfahan province. The sample included 30 children who randomly selected from one dual-shift school. Then, they were randomly assigned into 2 equal groups: the experimental and control groups. Materials that used in this study are: Lincolen– Osertsky Motor test and Developmental Coordination Disorder List. Data analyzed by ANCOVA statistical method.
  Results
  Statistically, significant differences observed in improvement of direction and movement localization in educable mental retarded children that using Sensory-motor stimulation (P<0.001).
  Conclusion
  Sensory-motor stimulation therapy has important positive effects on child’s ability to improve motor coordination in subjects with mental retardation with DCD. Results also show that Sensory-motor stimulation intervention can significantly increase the motor coordination in educable mental retarded children.
  Keywords: Sensory motor stimulation, motor coordination, Educable mental retardation, Children, with developmental coordination disorder
 • Marzye Kamyabi, Saeed Teimory, Ali Mashhadi Page 33
  Background
  The purpose of this study is to determine the effectiveness of working memory training on decreasing reading problems and increase of working memory of dyslexic children. This is a quasi- experimental study with a pretest/post-test experimental and without control group. The sample consisted of 15 girl students with dyslexia that selected based on research recognition criteria among primary school students (second to fourth grade) with reading disabilities in Torbat-e Jam province.
  Methods
  To collect data, reading assessment test and working memory assessment test are used. Experimental group trained by working memory reinforcement software during eight sessions (each session last 30-minutes).
  Results
  Analysis of variance and correlated t-test showed that: working memory reinforcement software significantly increased word recognition, text comprehension ability, visual working memory ability and audio working memory ability in experimental group.
  Conclusion
  Findings imply that working memory reinforcement improve reading disorders and improve working memory in dyslexic children.
  Keywords: Dyslexia, Working memory, Working memory training, Learning disorders
 • Morteza Alikhani, Sabereh Bazrafshan, Darush Norouzi Page 42
  Background
  The purpose of present study is to investigate the impact of using view improvisation method on improving writing skills of hearing impaired children.
  Methods
  The statistical population was consist of all the deaf students of primary schools (fourth and fifth grade) in 91-92 academic year in Varamin province, 82 people in 8 classes, the age range was between 10 to 13 and they had no other disability except deafness. The sample of study was selected randomly and equally from every educational levels. Then, randomly, half of them became the main (document) group and the other half became the control group. The number of each group, according to the population size, was 19 people (simple random sampling) in order to gathering data, the base (main) test (ie. Pre-test and post-test) was used and in some cases. In order to hypothesis testing based on inferential statistics, covariance analysis was used.
  Results
  The calculated value of F for the group factor was 32.59 that it was meaningful (P> 0.001).
  Conclusions
  Results show that this method was effective in improving writing skills of hearing impaired children.
  Keywords: Improvisation Processing, deafness, writing
 • Amir A. Ebrahimi* Page 53
  Auditory Processing Disorder (APD) is a specific perceptual dysfunction that it is not due to peripheral hearing loss. It affects development of integrated processes of language (listening and speaking) and literacy (reading and writing). APD can coexist with other disorders such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In cases of co-morbidity, APD & ADHD must be diagnosed fully and accurately & a treatment program must be developed and implemented by a team of professionals to address all significant functional deficits.
  Keywords: Auditory Processing Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Sonia Musaramezani, Elaheh Velayati Page 61
  The communication and information technology is creating a variation of change and transform in the entire education system. One of the powerful manifestations of this communication and information technology is the use of computer in training. Computer has much potential in education of exceptional students, especially, for students with visual impairment. By applying the computer and supplementary technology for these students, it would be feasible that they decrease visual dependant learning disabilities. Computer software that produced for these persons are as followed: scanner and reading the texts on display screen software, exaggerating software of display screen, reading software of display screen, optical recognize software for written letters, and multi-program schedule software. The available hardware technologies for visually impaired students include: insight scanning, magnification camera, portable CCTV lenses, and digital lenses. In this paper, we will explain each of software and hardware.
  Keywords: Special instruction, Computer technology, Low Vision