فهرست مطالب

پیکره - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم ابراهیمی پور* صفحه 7
  پژوهش حاضر در جستجوی یافتن پاسخی به این پرسش است که نوع تجسم نور در نگارگری ایران چگونه بوده است و این که آیا این نوع از تجسم می تواند مرتبط با نوع بینش فلسفی ایرانیان درباره انوار الهی و جهان ملکوت باشد؟
  در پاسخ به این پرسش، ابتدا مکاتب فکری، فلسفی و بینشی ایرانیان نسبت به نور، با رعایت تقدم و تاخر تاریخی آن (تفکر مزدایی، مانوی، اسلامی عرفانی) شرح داده شده است، ضمن ورود به هرکدام از این مباحث با استناد به اسناد مکتوب، به بررسی جلوه های نمادین تجسم این مفاهیم در هنر نگارگری ایران پرداخته شده است. همچنین ویژ گی های عالم ملکوت و چگونگی نسبت آن با عالم نگارگری مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت وجود نوعی انطباق بین بینش فلسفی ایرانیان در خصوص نور و شیوه های تجسم آن در نگارگری آشکار شد که توسط تعدادی تصاویر شاهد تحلیل گردیده است.
  کلیدواژگان: نور، خوارنه، عالم ملکوت، هنر مانوی، نگارگری ایرانی اسلامی
 • کیان اشرافی* صفحه 19
  ه نظر می رسد دسته بندی "عنوان بندی" فیلم ها براساس تکنیک و نیز ارتباط معنایی با فیلم موضوعی است که متناسب با اهمیت فراوان آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. حتی گاهی عنوان بندی فیلم با محوریت تصویرسازی همسان با محوریت تصویر متحرک تصور شده که از وجاهت علمی و عملی قابل اتکایی برخوردار نیست. مقاله ی پیش رو با بررسی نزدیک به چهل "عنوان بندی" برجسته ی تاریخ سینما انواع گونه های طراحی، ساخت و تولید "عنوان بندی" را معرفی نموده و به تخصص های مورد نیاز برای ساخت هر نمونه اشاره و هم زمان به نقش و جایگاه نویسنده، کارگردان، تدوین گر و طراح گرافیک در خلق اثر پرداخته است تا به بینش عمیق تر و علمی تر علاقمندان به این شاخه از هنر گرافیک یاری رساند.
  کلیدواژگان: عنوانبندی، تایپوگرافی، تصویرسازی، نقاشیمتحرک، گرافیک متحرک
 • مریم مولیایی*، دکتر سیدمحمد فدوی صفحه 33
  کولی ها که گاه رومانی هم خوانده می شوند با سفر مداوم خود در تمامی نقاط جهان پراکنده شده اند. در طول دهه های اخیر اروپا شاهد شکوفایی کار هنرمندان کولی است، که توانسته اند خود را به جامعه هنری معرفی و جایگاهی شایسته در جهان هنری و ادبی اروپا به خود اختصاص دهند. ویژگی دوره گردی به کولیان اجازه می دهد با وام گیری از اسطوره و فرهنگ ملل میزبان و در نهایت تلفیق آن با هنر خود، که شکل گرفته از دیدگاه آنان به هستی است با خصلت های ذاتی خود مثل بداهگی، ناپایداری و تزیین دست به آفرینش نوعی هنر بینا فرهنگی بزنند. این جریان که با عنوان هنر کولی شناخته می شود، در اروپا فرآیند مدرنیته را طی کرده و همچون سایر جریان های هنری به سوی آینده پیش می رود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این فرهنگ و معرفی چندی از هنرمندان معاصر کولی در اروپا، نگاهی عمیق تر به ساختار بصری و عناصر غالب در این هنر انداخته است. بر این اساس می توان کالسکه ها و تزیینات آن ها را نیز عمدتا به شش دسته غالب تقسیم نمود. در آثار تجسمی هنرمند کولی کاتارزینا پولاک (kaloP anyizrataK) نیز که به طور دقیق تر و وسیع تر بررسی شده، نقش های تکرار شونده چون چرخ کولی، فرشته های نگهبان، الهه های عدالت، دست و اژدها قابل تشخیص می باشند.

  کلیدواژگان: کولی، واردو، هنر متحرک، هنر واردو، بینا فرهنگی
 • مهدی احمدی* صفحه 45
  طراحی نشانه، یکی از دروس مهم کارگاهی رشته گرافیک در دانشگاه هاست. بر همین اساس برای آموزش این درس از سوی نگارنده سنجشی انجام گرفت، تا از میان شیوه های مختلف، بهترین شیوه برای آموزش انتخاب شود. طبقه بندی موضوع انتقال مفاهیم زیبایی شناختی همواره چالش هایی به همراه داشته ولی تا موضوع به اشتراک گذاشته نشود، مشکلات همچنان لاینحل باقی خواهند ماند. از این رو این پژوهش سعی در تبیین روش هایی دارد که با وضعیت فعلی پذیرش و سطح استعداد دانشجو نزدیک باشد. در سال های اخیر، مشکلات فراوانی دامن گیر مدرسان رشته گرافیک برای تدریس شده که تا حد زیادی به تنوع دانشجویان این رشته مربوط می شود. به نظر می رسد سطح دانشجویان نسبت به دو دهه ی قبل تفاوت آشکاری نموده است. از این رو منطقی است با توجه به تفاوت های سنی، جنسیتی و بهره ی هوشی دانشجویان در شرایط یکسان به یافتن شیوه های جدید و کارآمدتر آموزش هنر اقبال بیشتری نشان داده شود. در این پژوهش ابعاد مختلف پیش برد درس کارگاه طراحی نشانه مورد بررسی واقع شده است. نتایج به دست آمده بیان کننده ضرورت یافتن شیوه های آموزش در کارگاه مذکور است.


  کلیدواژگان: نشانه، طراحی، گرافیک، دانشجو، کارگاه
 • روح الله مجتهدزاده*، کاوه ضیاء صفحه 57
  مقاله حاضر با بررسی مفهوم "معماری پایدار'' و وجوه گوناگونی که این مفهوم در ارتباط با سایر حوزه های وابسته به معماری نظیر سازه و تکنولوژی ساخت می آفریند؛ سعی در ارائه تعریفی از معماری پایدار دارد که عمدتا مفهوم پایداری را از منظر ''ماهیت معماری'' بنگرد. مزیت چنین تعریفی در آن است که بسیاری از آثار معمارانه با سازه های ناپایدار یا تکنولوژی رو به اضمحلال، در صورتی که جوهره پایداری معمارانه را در خود داشته باشد، فرصت آن را می یابد که در حیطه ''معماری پایدار'' راه یابد. از این ره گذار می توان به احیا و به کارگیری ظرفیت های نهفته در چنین آثاری به عنوان مواریث معماری پایدار امیدوار بود. معماری خانه های ساخته شده با نی در تالاب های جنوب ایران (منطقه خوزستان) نمونه موردی است که این مقاله قصد تحلیل و بررسی آن را دارد. روش تحقیق در مقاله حاضر شیوه تفسیری تاریخی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام پذیرفته است.

  کلیدواژگان: معماری پایدار، مکان پایدار، تالاب، خانه نیئین
 • دکتر کیانوش لاری بقال* صفحه 67
  بافت شهری، بناهای آبی باستانی دزفول، به همراه رود دز، پتانسیلی به وجود آورده اند که درصورت توجه به ابعاد، مفاهیم، اصول و معیارهای طراحی فضا، می تواند منجر به تولید فضاهای عمومی منحصر به فردی شود که نقشی اساسی در تقویت هویت شهری دزفول بازی نماید. هدف از این مقاله ، ارائه پیشنهادهایی جهت ایجاد چنین فضایی است. این مقاله در ادامه پژوهشی با عنوان: «تعریف محدوده و بررسی ابعاد گوناگون فضا به منظور بکارگیری مفاهیم آن در طراحی فضای شهری» است که در قالب یک طرح پژوهشی توسط این جانب برای دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، در سال 9831 به اتمام رسید. نتایج آن، ارائه پیشنهادهایی جهت طراحی به منظور ارتقاء کیفیت فضایی کناره رودخانه دز در محدوده مذکور می باشد، که می تواند به عنوان راهنما جهت استفاده طراحان شهری و معماران، جهت خلق فضاهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد. راهبرد تحقیق، روش های ترکیبی و مطالعه موردی است و از تکنیک های مطالعات کیفی جهت کشف نتایج استفاده شده است.

  کلیدواژگان: فضای شهری، فضای عمومی، طراحی کناره رودخانه، لبه شهری دزفول
 • حمید رضا نوروزی طلب*، انسیه رستمی ثانی صفحه 83
  یکی از گرایش های مورد توجه هنرمندان تصویرساز نوگرا، ایجاد فریب بصری و خلق تصاویر مبهم است. این رویکرد توسط تصویرسازان مختلف با ترفندها و تکنیک های متفاوت و مشابه به کار گرفته شده و تاثیر شگرفی بر جریان تصویرسازی در دوره معاصر داشته است. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش بررسی در تحقیقات توصیفی، ویژگی های کیفی تصویری 05 اثر برگزیده از 05 تصویرگر برجسته نوگرا با گرایش ها و سمت گیری های فریفتارنگارانه، مقایسه و بررسی شده اند، سپس منتخبی از آثار این هنرمندان، شامل گزیده ای از آثار رنه ماگریت، موریس اشر، راب گنزالز، اکتاویو اکامپو و جوز دی می به لحاظ فرم، محتوا، ترکیب بندی، رنگ، نور، فضاسازی، ساختار، خطوط و دیگر ویژگی های کیفی تصویری، تحلیل و بررسی شده است تا از طریق بررسی دقیق تاثیر پذیری ها، شباهت ها و تفاوت ها در نوع رویکرد و نحوه استفاده تصویرسازان مختلف از ترفندهای ایجاد فریب بصری در آثار تصویرسازی موسوم به فریفتارنگاری، ویژگی های مشترک این آثار در جدول هایی مورد مقایسه و نتیجه گیری قرار گرفته و به کاربردهای نظری و عملی، با توجه به این ویژگی ها پرداخته شود.

  کلیدواژگان: فریب بصری، دگردیسی، جانشین سازی، فریفتارنگاری
|
 • Maryam Abrahimipour* Page 7
  This study seeks to answer the question of how light has been manifested in Iranian miniature and if this kind of embodiment is related to the Iranian philosophical insight about the divine lights and the kingdom of heaven. In order to find an answer to this question, at first, Iranian intellectual, philosophical and intuitive schools with respect to light are explained in light of their transposition dates (Mazdaean, Manichean, Islamic and mystical lines of thinking). While discussing each of these schools with reference to written documents, we examine the symbolic effects of the realization of these concepts in Iranian miniature. Also, characteristics of the kingdom of heaven and its relation to the world of miniature are studied. Finally, we have discussed the conformity between Iranian philosophical insights into the light and its embodiment methods in miniature, using witness pictures.
  Keywords: Light, Kingdom of heaven, Manichaean, Art, Iranian, Islamic Miniature, Colored lights, Gold use
 • Kian Ashrafi* Page 19
  As important as it may seem’ categorizing title sequences based on their technique and relation to their respective movies is not paid enough attention yet. There had been times that titles performed in an illustrative manner had been confused with animation style sequences which is scientifically unacceptable. The present study tries to demonstrate the specific methods in which a title sequence is produced by study nearly 40 numbers of title sequences well known in the history of cinema. This study also tries to point out the proficiency required in each method and to specify the role of writer, director, editor and graphic designer in order to clarify readers’ perspective and deepen their understanding of this form of graphic arts.
  Keywords: Title Sequence, Typography, Illustration, Animation, Motion Graphics
 • Maryam Muliaee*, Dr. Sayed Mohammad Fadavi Page 33
  Sometimes called the Romanesque, gypsies who travel frequently are scattered all over the world. Over the recent decades, Europe has witnessed a boom in Gypsy artists who have introduced themselves to the literary world and had their rightful place in the European artistic and literary world. Gypsies’ hobo features allow them to borrow from the myths and culture of the host nations and eventually integrate them with their art, which is formed from their philosophical perspective about the world, in order to create an intercultural art using their inherent practices, such as extemporaneousness, instability and decorations. This current trend which is known as the art of gypsy has passed the modernization process in Europe and like other artistic currents is moving toward future. Besides examining this culture and introducing some of the contemporary gypsy artists in Europe, the present study looks deeper into the visual structure and the dominant elements of this art. Accordingly, their carriages and decorations can also be mainly divided into six major categories. In the visual works of the gypsy author Katarziyna Polak which are examined closely, recurring motifs such as gypsy wheel, guardian angels, goddess of Justice, hand and dragon are recognizable.
  Keywords: Gypsy, Movable art, Vardo art, Intercultural art
 • Mehdi Ahmadi* Page 45
  Sign design is one of the main graphics training courses taught at universities. Accordingly, to teach this course, an assessment was done to select the best teaching method from myriad existing methods. Classification of the “aesthetic concept transfer” has always had challenges with it but unless the issue is negotiated, the problems will not be resolved. Hence, the present study aimed to explain the ways which are close to the current state of admission and level of student talent. In recent years, graphics professors have been plagued with many problems that are related largely to the diversity of students. It seems that the present students are distinctly different from the students of two decades ago. Thus, considering gender and age differences together with students’ IQ in similar circumstances, we find it reasonable to identify new and more effective ways of teaching art. In this study, eleven measurement models were used to record output data for each experimental group. The eleven models were identified as the most important ones to the expansion of concept transfer talk. Finally, activities conducted according to the three methods were measured using the eleven models. The study was conducted at Shahid Chamran University of Ahvaz and Islamic Azad University, Abadan Branch in the academic years of 1389 to 1390.
  Keywords: Sign, Designing graphics, University student, Workshop
 • Roholah Mojtahedzadeh*, Kaveh Zia Page 57
  Examining the concept of sustainable architecture and its various aspects related to other areas associated with architecture like structure and building technology, this paper attempts to provide a definition of sustainable architecture, mainly in terms of the nature of the concept of sustain ability in architecture. The advantage of such a definition is that many architectural works with unstable structures or declining technology, if they have the essence of architectural stability in them, find the opportunity to enter the domain of stable architecture. Thereby, it is hoped that revival and employment of hidden capacities in such works be taken as the legacies of sustainable architecture. Architecture of reed-based homes in lagoons in southern Iran (Khuzestan Province) is a sample case which this study tries to elaborate on. The research method is interpretive-historical in this study which is conducted using library resources and field studies.
  Keywords: Sustainable architecture, Sustainable place, Lagoon, Reed home
 • Dr. Seyed Kianoush Larrybaghal* Page 67
  The urban fabric, ancient hydraulic constructions through the River Dez and the river itself create a potential in the city of Dezful that would be turned into a unique public space, playing a significant role to improve the urban identity of the city. This study suggests a set of concepts and design techniques to achieve such a public space. The paper is the result of a research on the notion of space and place in urban design process. The research was hosted at Islamic Azad University of Dezful in 2010. The study targeted the South bank of Dezful River – between Ancient Bridge and the Roodband tomb, one of the sites, where ancient hydraulic constructions are located. The research was a comparative case study; and qualitative analyses were employed to achieve the results. The research proposed suggestions to design the riverside, aiming at upgrading the quality of the urban landscape at the South bank of Dez River in Dezful. The study can be considered a model for architects and urban designers to deal with similar cases.
  Keywords: Urban Space, Public Space, Design of River Bank, Urban edge of Dezful
 • Hamid Reza Noroozitalab*, Ensieh Rostami Sani Page 83
  Among various styles and approaches to illustration, creating optical illusion and deceptive images has attracted the attention of avantgarde illustrators. The approach thus has had a significant influence on contemporary illustrations. The present study seeks to examine and analyze characteristics of 50 selected works of illustration by 5 distinguished avant-garde illustrators who attempted to use optical illusion and deceptive images in their works. In this study, a qualitative and descriptive method was used to present analyses and comparisons of the illustrations. In doing so, the works of Rene Magritte, M. C. Escher, Rob Gonzalvez, Octavio Ocampo and Jos De Mey were analyzed with respect to form, content, composition, color, light, style, structure, lines, etc. Also, common characteristics of these works were presented based on frequency of occurrences; and, consequently, theoretical and practical conclusions were drawn.
  Keywords: Optical Illusion, Metamorphosis, Magical Realism, Displacement