فهرست مطالب

پژوهش های فرسایش محیطی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1392)

فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر فرایند جنگل کاری (تاغکاری) بر روی شاخص های فرسایش پذیری خاک در اراضی ماسه ای تایباد (استان خراسان رضوی)
  مهدی سرپرست صفحه 0
  فرسایش پذیری به عنوان یک خصوصیت پویای خاک، به پایداری خاکدانه های خاک و درصد ذرات درشت اولیه که به فرسایش مقاومند، بستگی دارد. یکی از عوامل موثر در فرسایش خاک، پایداری خاکدانه ها و عوامل موثر در تغییر آن است. با توجه به وجود ماسه زارهای احیا شده (جنگل کاری توسط تاغ) در منطقه بیابانی تایباد در طی توالی زمانی، میزان تغییرات شاخص های فرسایش پذیری خاک سطحی در اثر تغییر ماده آلی، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 5 سایت متفاوت بر اساس سن کشت تاغ (ساله 41، 28، 19 و 11 و یک سایت شاهد (بدون کشت تاغ)) انتخاب شدند. با توجه به افزایش قدمت کاشت تاغ، نتایج نشان دهنده 24% کاهش در مقدار شن، 14% و 8% افزایش به ترتیب در مقدار سیلت و رس است. حداکثر میانگین وزنی قطر خاکدانه ها مربوط به سایت 41 ساله و برابر با 48/2 میلیمتر است. شاخص نسبت رس از 23/5 درصد در سایت شاهد به 3 درصد در سایت 41 ساله و شاخص نسبت رس اصلاح شده ز 21/5 درصد در سایت شاهد به 06/3 درصد در سایت 41 ساله رسیده است. ماده آلی از 05/0 درصد در سایت شاهد به 4/0 درصد در سایت 41 ساله رسید. نتایج نشان می دهد که شاخص میانگین وزنی قطر خاکدانه ها یک روند افزایشی و شاخص نسبت رس و شاخص نسبت رس اصلاح شده یک روند کاهشی را طی کرده است و در نهایت نتایج بیانگر این است که فرایند جنگل کاری (تاغکاری) پایداری خاکدانه را افزایش داده و باعث کاهش فرسایش پذیری خاک می-شود.
  کلیدواژگان: فرسایش پذیری، پایداری خاکدانه، کشت تاغ، شاخص میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
 • صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی صفحات 1-12
  فرسایش پذیری ذرات رسوبی موجود در رودخانه علاوه بر این که باعث افزایش بار رسوبی رودخانه می شوند یکی از عوامل مهم تغییرات مورفولوژیک به شمار می روند در رودخانه های که میزان فرسایش پذیری زیاد باشد روند تغییرات مورفولوژیک با شدت زیادی عمل خواهد کرد و رودخانه اصطلاحا ناپایدار خواهد بود و برعکس این فرایند باعث پایداری و تغییرات بسیار اندک را موجب خواهد شد. منطقه مورد مطالعه این تحقیق قسمتی از رودخانه سراسکند چای واقع در شهرستان هشترود می باشد. این تحقیق در پی آن است که با تحلیل ویژگی های رسوبی رودخانه، مقاومت ذرات رسوبی نسبت به فرسایش را بررسی نماید. جهت رسیدن به این هدف در این تحقیق نمونه برداری از مسیر مورد مطالعه انجام شد سپس با استفاده از روش های تنش برشی و شاخص مقاومت نسبی بستر میزان فرسایش پذیری تعیین گشت. تحلیل دانه بندی رسوبات نشان داد که هیچ گونه رابطه معنی داری بین اندازه قطر دانه های رسوبی وجود ندارد که به علت دخالت عوامل انسانی در تغییر ترکیب طبیعی قطر دانه های رسوبی می باشد. نتایج بررسی ها نشان داد که در اکثر نقاط رودخانه میزان تنش برشی بحرانی بیشتر از تنش برشی کل می باشد که نشان دهنده این است که ذرات رسوبی موجود در بستر رودخانه نسبت به فرسایش در بستر رودخانه مقاوم می باشند بنابراین رودخانه حالت پایداری دارد. و میزان تغییرات رودخانه در آینده بسیار کم و به صورت مقطعی خواهد بود.
  کلیدواژگان: فرسایش پذیری ذرات رسوبی، رودخانه سراسکند چای، تنش برشی، شاخص پایداری نسبی بستر
 • حمیدرضا عسگری، مهدی سرپرست صفحات 13-23
  فرسایش پذیری به عنوان یک ویژگی پویای خاک، به پایداری خاکدانه های خاک و درصد ذرات درشت اولیه که به فرسایش مقاومند بستگی دارد. یکی از عوامل موثر در فرسایش خاک، پایداری خاکدانه ها و مولفه های موثر در آن است. با توجه به وجود ماسه زارهای تثبیت شده بر اثر کاشت تاغ در توالی های زمانی مختلف در منطقه بیابانی تایباد، میزان تغییرات شاخص های فرسایش پذیری خاک سطحی در اثر تغییر ماده آلی، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 5 سایت متفاوت بر اساس سن کشت تاغ (41، 28، 19 و 11 ساله و یک سایت شاهد (بدون کشت تاغ) انتخاب شدند. با توجه به افزایش قدمت کاشت تاغ، نتایج نشان دهنده 24% کاهش در مقدار شن، 14% و 8% افزایش به ترتیب در مقدار سیلت و رس است. حداکثر میانگین وزنی قطر خاکدانه ها مربوط به سایت 41 ساله و برابر با 48/2 میلیمتر است. شاخص نسبت رس از 23/5 درصد در سایت شاهد به 3 درصد در سایت 41 ساله و شاخص نسبت رس اصلاح شده ز 21/5 درصد در سایت شاهد به 06/3 درصد در سایت 41 ساله رسیده است. ماده آلی از 05/0 درصد در سایت شاهد به 4/0 درصد در سایت 41 ساله رسید. نتایج نشان می دهد که شاخص میانگین وزنی قطر خاکدانه ها یک روند افزایشی و شاخص نسبت رس و شاخص نسبت رس اصلاح شده یک روند کاهشی را طی کرده است. نتایج کلی این تحقیق بیانگر آن است که فرایند جنگل کاری (تاغکاری) پایداری خاکدانه را افزایش داده و به کاهش فرسایش پذیری خاک منتهی شده است.
  کلیدواژگان: فرسایش پذیری، پایداری خاکدانه، کشت تاغ، شاخص میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
 • طیبه محمودی، جواد خوشحال، سید حجت موسوی، محسن پورخسروانی صفحات 24-38
  شناخت دقیق عوامل محدود کننده برای آشنایی با بحرانهای محیطی هر منطقه لازم و ضروری است. هجوم ماسه های روان به مراکز انسانی یکی از مهمترین معضلات کویر سیرجان محسوب می گردد. که سالانه خسارت های زیادی را به مراکز سکونتگاهی، راه های ارتباطی و زمین های کشاورزی وارد می کند. نبکاها در مقیاس محلی نشان دهنده قابلیت تثبیت ماسه های روان توسط پوشش گیاهی می باشند، به عبارتی اکوسیستم با ایجاد این چشم انداز سعی در تعدیل فشار فرسایش بادی و تثبیت ماسه می کند. هدف از این پژوهش ارزیابی مقایسه ای نبکاهای کویر نمک سیرجان و معرفی مناسب ترین نوع آنها جهت تثبیت ماسه های روان، با استفاده از آنالیز پارامترهای مورفومتری نبکا از طرق فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. بدین منظور ابتدا مهمترین مشخصه های مورفومتری، 392 نبکا، نظیر حجم نبکا، ارتفاع نبکا، قطر تاج پوشش گیاه، ارتفاع گیاه، قطر قاعده نبکا و شیب نبکا از گونه های درختچه گز، اشنان، گل گزی و خارشتر به روش نمونه برداری طولی نمونه برداری شد. نتایج نشان می دهد که نبکای گز با وزن 615/0 بیشترین اهمیت و نبکای اشنان نیز با وزن 249/0 در رده دوم تثبیت ماسه های روان قرار می گیرد. که در صورت توسعه و اجرای آن بالاترین بهره وری را خواهند داشت. نبکای گل گزی و خارشتر که نیز به ترتیب با وزن های 070/0 و 064/0 کمترین کارایی را داشته و توسعه چشم انداز آنها به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: کویر سیرجان، مدل AHP، نبکا، ماسه روان
 • پروانه فریدی، پیمان رضایی، منصور قربانی، محمد کاظمی صفحات 39-51
  چنانچه سایر عوامل موثر در فرسایش ثابت در نظر گرفته شود، میزان تلفات خاک مستقیما متناسب با میزان فرسایندگی باران است. تاکنون شاخص های مختلفی در دنیا ارائه شده اند که بسته به منطقه جغرافیایی، مقیاس، شرائط محلی و نوع اندازه گیری متفاوت از هم هستند. با مرور مطالعات و تحقیقات انجام شده در سطح جهان و با توجه به محدود بودن ایستگاه های مجهز به باران نگار، شاخص اصلاح شده فورنیه که براساس آمار بارندگی ماهانه و سالانه قابل محاسبه است، مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور شاخص فوق در 22 ایستگاه با 11 سال آمار بارندگی برای حوزه آبخیز گابریک محاسبه شد. پس از محاسبه شاخص فرسایندگی باران برای ایستگاه های مورد نظر، با استفاده نرم -افزارهای GS+1.1.1، اکستنشن ژئواستاتیستیک و روش زمین آماری مبتنی بر کریجینگ در محیط ESRI®ArcMapTM10.0 نقشه فاکتور فرسایندگی باران برای این حوزه ترسیم گردید. همچنین در این تحقیق سه نوع روش کریجینگ شامل کریجینگ ساده، معمولی و عمومی مورد استفاده قرار گرفت. در پایان مشاهده گردید که روش کریجینگ معمولی با مربع میانگین ریشه خطا 42/ 394 از بین روش های به کار گرفته شده مناسب ترین روش درون یابی می باشد.
  کلیدواژگان: زمین آمار، فرسایندگی باران، کریجینگ، گابریک
 • ذکریا اسداللهی، علی نیازی، صالح یوسفی، زهرا اسداللهی، مجید محمدی صفحات 52-64
  در جریان احداث شبکه های جاده، سطح وسیعی از عرصه جنگل ها و مراتع در طول و حاشیه مسیر آن تخریب می شود. در نتیجه این فرآیند حجم بسیاری زیادی خاک و سنگ از محل خود جا به جا و بر روی اراضی مجاور ریخته شده که موجب مضاعف شدن شدت تخریب محیط زیست می شود. یکی از بزرگترین مشکلات ناشی از جاده سازی ایجاد و افزایش اشکال مختلف فرسایش در اطراف جاده و رسوب زایی در اثر از بین بردن پوشش گیاهی، افزایش سرعت رواناب و ناپایدار کردن شیب دامنه است. در این تحقیق، رسوب ناشی از شبکه جاده های موجود در کاربری های متفاوت حوزه آبخیز کجور با استفاده از مدل تحویل رسوب و در محیط GIS تخمین زده شد. نتایج نشان داد که فرسایش تولیدی از این شبکه جاده بدون در نظر گرفتن میزان تحویل رسوب در حدود 23/11682 تن در سال می باشد. با در نظر گرفتن میزان تحویل رسوب، رسوبدهی از شبکه جاده ها به طور میانگین در حدود 5/589 تن در سال به تفکیک 07/ 423 تن برابر 8/71 درصد مربوط به سطح جاده و آبرو های کنار جاده و 98/165 تن برابر 17/28 درصد مربوط به ترانشه خاک برداری تخمین زده شد. با درنظر گرفتن رسوب خروجی سالانه در حدود 10560 تن رسوب نقش شبکه جاده ها را می توان در حدود 57/5 درصد رسوب خروجی حوضه دانست در حالی که این جاده ها تنها 31/0 درصد از سطح حوضه را شامل می شوند.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز کجور، سامانه اطلاعات مکانی، شبکه جاده، رسوبدهی، مدل تحویل رسوب
 • کهزاد حیدری، علی نجفی نژاد، فرهاد خرمالی، منوچهر بابانژاد صفحات 65-76
  روش منشایابی امروزه در سرتاسر دنیا به منظور تعیین سهم واحدهای کاری از رسوب معلق استفاده می شود. در روش های رایج با استفاده از ترکیب مناسب خصوصیات جداکننده منابع رسوب، سهم منابع رسوب در تولید رسوب تعیین می شود. این تحقیق در آبخیزی به مساحت 91/3278 هکتار در جنوب شهرستان گرگان به نام تول بنه انجام شد. این حوضه با متوسط تولید رسوب معلق سالانه 97/14709 تن در هکتار از آبخیزهای بحرانی از نظر تولید رسوب است. در این تحقیق از آزمایش XRF استفاده شده و از 17 ترکیب به عنوان ردیاب استفاده شد. بدین منظور این حوضه به پنج واحد کاری و سه مقطع از رودخانه اصلی تقسیم شد. از هر واحد کاری سه نمونه برداشت شد. نمونه های منطقه منشا با رسوبات حاصل از دو نوبت نمونه برداری از رسوب خروجی حوضه در زمان های مختلف و همچنین ترکیب دو نمونه رسوب مقایسه شدند. نتایج با آزمون تحلیل عاملی و تحلیل تشخیص مورد آنالیز قرار گرفت. ترکیبات CaO، SiO2، Rb2O و X2 به عنوان منشایاب در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که مقطع شماره پنج در آبراهه اصلی با متوسط 54/19 درصد بیشترین سهم را در تولید رسوب معلق دارد. همخوانی خوب نتایج با مشاهده های میدانی نشان می دهد که روش منشایابی استفاده شده در این بررسی، روشی ارزشمند برای تعیین سهم منابع تولید رسوب معلق در حوزه آبخیز است.
  کلیدواژگان: ردیاب ها، منابع رسوب، تحلیل تشخیص، منشایابی، آبخیز تول بنه
 • علیرضا شاکر اردکانی، سارا درگاهی، حامد امیرپور صفحات 77-89
  توده های دیوریتی- کوارتز دیوریتی قلعه گنج بخشی از نفوذی های موجود در زون مکران می باشند که دارای هوازدگی کروی و فرسایش پوست پیازی هستند. این پدیده به سیستمهای شکستگی های ریز مرتبط می شود. علاوه بر این، فاکتورهای متعددی نظیر خصوصیات مکانیکی کانی های تشکیل دهنده سنگها، تنشهای تکتونیکی، افزایش حجم طی هوازدگی کانی ها و نوسانات دمایی سطح زمین می تواند در تشکیل این اشکال اهمیت داشته باشند. به نظر می رسد که حضور فلدسپار، بیوتیت و کانی های ثانویه (نظیر کانی های رسی، بیوتیت ثانویه و اکسیدهای آهن) در توسعه هوازدگی کروی و فرسایش پوست پیازی در منطقه مورد مطالعه نقش به سزایی ایفا می نمایند که در این بین میزان درصد حجمی بیوتیت به عنوان موثرترین فاکتور کنترل کننده محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: فرسایش پوست پیازی، هوازدگی کروی، سنگهای دیوریتی، قلعه گنج
|
 • The impact of reforestation (Haloxylon plantation) On soil erodibility indices in the Sandy lands of Taybad (Khorasan Razavi provience)
  Page 0
  Erodibility is a dynamic property of soil which depends on the aggregate stability and the amount of initial large particles that are resistant to erosion. One of effective factors in soil erosion is aggregate stability and effective factors on it''s change. Due to the presence of revival sands، afforestation by haloxylon in the desert area of Taybad، during time sequence and the amount of changes in erosion indicators of soil surface that effected by organic soil were studied. For this purpose، five sites were selected based on Haloxylon plantation ages (41، 28، 19 and 11 years old and a control site (no Haloxylon plantation). With increasing Haloxylon plantation age، 24 % reduction in sand content and 14% and 8% increase were caused in، silt and clay contents، respectively. Maximum mean weigh diameter (2. 48 mm) was belonging to 41 years old-Haloxylon plantation. Clay ratio indicator has changed from 5/23 percent in the control site to 3/06 percent at the 41 year old site and Modified Clay Ratio indicator has changed from 5/21 percent in the control site to 3 percent at 41 year old site. Organic matter increased from 0/05 in the control site to 0/4 at the 41 year old site. Results show that the mean weigh diameter index has an increasing process but Clay Ratio index and Modified Clay Ratio index has decreased. So results show that the process of afforestation and haloxylon plantation increase the organic matter of the soil and change it’s texture that increase soil aggregate stability and decrease erodibility.
  Keywords: erodibility, aggregate stability, Haloxylon plantation, mean weigh diameter index
 • Pages 1-12
  In addition to Erodibility of sediment particles in river increase river sediment load، they are important factors in morphological changes. In the rivers that erodibility is high، trend of morphological changes are intensive that in this case، river is unstable. On the contrary، it will lead stability and low changes of the river. Study area of this research is Saraskanchay that has been located in the Hashtrood. The aim of this paper is investigation resistance of sediment particle to erosion by analysis of the river sediments characteristics. For this purpose، Sampling performed from studied Course and then Erodibility calculated by Bed Shear Stress and the Relative Strength Index. Grain size sediments indicated that is not significant correlation between Grain diameters of sedimentary. Cause of this is Human factors in the natural composition of the sediment grain diameter. Results indicated the critical shear stress is more from total shear stress in most parts of the river. This is indicator of Resistance of deposited particles on the river bed rather than erosion. Therefore، the river is stability and its changes are low in future.
  Keywords: Erodibility of Sediment Particles, Saraskanchay River, Shear Stress, Bed Relative Strength Index
 • Pages 13-23
  Erodibility as a dynamic property of soil depends on the soil`s aggregate stability and initial large particles percentage which are resistant to erosion. One of the effective factors on soil erosion is soil aggregate stability and its efficient components. Due to the presence of stabilized sand seas which is affected via different plantation development of Haloxylon in the desert area of Taybad، this paper examine the effect of soil organic amounts on some erodibility indices of surface soil. For this purpose، five sites were selected based on Haloxylon plantation ages (41، 28، 19 and 11 years old and one control site (no Haloxylon plantation). Considering planting age of Haloxylon، the results represent a 24% reduction in sand content and 14 and 8% increasing in silt and clay contents respectively were observed. Maximum mean weigh diameter (2. 48 mm) was belonging to the 41- years- old Haloxylon plantation. Clay ratio indicator has changed from 5. 23% in the control site to 3. 06% at the 41-years-old site. Modified clay ratio has changed from 5. 21% in the control site to 3% at 41-years-old Haloxylon plantation. Organic matter increased from 0. 05% in the control site to 0. 4% at the 41-years-old site. Results show that the mean weigh diameter index has a progressively increase tend but clay ratio index and modified clay ratio index has a decreasing trend. The overall results of this research indicated that Haloxylon plantation enhancing soil aggregate stability and decreased soil erodibility.
  Keywords: erodibility, aggregate stability, Haloxylon plantation, mean weigh diameter index
 • Pages 24-38
  The exact identification of the limiting factors is necessary for recognition of environmental crisis in every region. The invasion of quicksand into human centers is considered one of the important problems of the Sirjan salt playa. Each year the Mobility of quicksand entered damage to settlements، roads and farmland. Nebkas، in local scale، are representing potential of quicksand stabilization by vegetation، in the other word، ecosystem is trying to adjust the pressure of windy erosion and stabilize quicksand by creating this feature. The aim of this study is comparative assessment of Nebkas of Sirjan salt playa and introduction of appropriate type for quicksand stabilization، using analysis of nebka morphometric parameters via Analytical Hierarchy Process model. First morphometric parameters such as volume of nebkha، nebkha elevation، vegetation canopy cover، plant height، nebkha diameter and nebkha slope، 392 nebkhas for species tamarix mascatensis، Reaumaria Turcestanica، alhagi manifera and seidlitzia florida was sampled with transect method. The results show that Tamarix Macatensis Nebka، with weight of 0. 615، has the highest importance in stabilization of quicksand. Seidlitzia Florida Nebka، with weight of 0. 249، has secondary order. If that is developed and implemented، will have the highest productivity. Reaumuria Turcestanica and Alhagi Mannifera Nebkas، respectively with weights of 0. 070 and 0. 064، have the lowest efficiency and their development is not suggested in any way.
  Keywords: Sirjan's playa, AHP model, Nebka, Quicksand
 • Pages 39-51
  If other factors are held constant erosion، soil loss rate is directly proportional to the amount of rain erosion. Various measures have been proposed so far in the world، depending on geographic location، scale، local conditions and the type of measurement are different. A review of studies conducted worldwide and the limited rain gauge equipped، modified Fournier index is calculated based on the statistics of monthly and annual rainfall، were used. Therefore، the index of the 22 stations with 11 years of rainfall statistics were calculated for the Watershed Gabric. After rain erosion index for the desired station using the software GS+1. 1. 1، Geostatistical extensions based on geostatistical method kriging ESRI®ArcMap™ 10. 0 in rain erosion factor map was drawn to this area. In this study، we have compared three kriging techniques: simple، universal and ordinary kriging. The obtained results show that ordinary kriging with a 394. 42 Root Mean Square Error (RMSE) is the most proper interpolation technique.
  Keywords: Gabric, Geostatistic, Kriging, Rainfall erosivity
 • Pages 52-64
  During the construction of road networks large area of forests and rangelands will be destroyed in the road path and its margins. This process causes massive amount of soil and rock move from its site and on adjacent lands will be accumulated، that causes increasing environmental degradation. One of the most important problems due to forest roads making is increasing of different erosion forms in around of roads، sediment yield resulting of vegetation destroy، soil structure ruin، run off velocity increasing and slope instability. In this research، sediment due to existence roads of different land use was estimated in a part of Kojour (Experimental Forest of Tarbiat Modares University) using of SEDMODEL and GIS. The results show that without considering sediment delivery ratio، erosion in this road network is about 11682. 23 ton/year. With attention to sediment delivery ratio based on distance from road، sediment yield from these roads is 423/07 (71/8 %) and 165/98 (28/17 %) ton due to road surface، lateral ditch and cut slope respectively. Meanwhile with attention to sediment output that is 10560 ton، percent of sediment due to road network is about 5/57 %، whereas area of this road is about 0/31 percent of total area
  Keywords: Kojour watershed, GIS, Road network, Sediment yield, Erosion. SEDMODEL
 • Pages 65-76
  Fingerprint method is one of the new methods to determine the contribution of suspended sediment in the land units. In this method، a suitable composite (set) of diagnostic properties and a multivariate mixing model are employed to estimate the relative contribution of sediment sources to sediments transported to watershed outlet. This research carried out in the Tull Bane watershed with 3278. 91ha area، located in the south of Gorgan، Golestan province. This watershed with 14709. 97 ton/year sediment yield is one of the most critical watersheds in the province. XRF experiments were used in this study and the 17 compounds were used as tracer. The watershed divided into five land units as well as the main river was divided into three sections. Three samples were taken from each land unit. Samples with two samples of the sediment samples at various watershed outlets as well as a combination of two sediment samples were compared. Test results were analyzed by factor analysis and discriminant analysis. Compounds CaO، SiO2، Rb2O and X2 were considered as tracer. Results showed bank river No. 5 has maximum share in suspended sediment with 19. 54 percent. The fingerprinting approach to source ascription is appeared as providing valuable information regarding suspended sediment sources in the study catchments.
  Keywords: Tracers, Sediment sources, Discriminant analysis, Fingerprinting, Tull Bane watershed
 • Pages 77-89
  The Ghaleh Ganj dioritic- quartz dioritic massifs، as a part of intrusives in the Makran zone show spheroidal weathering and exfoliation. This phenomenon is related to the development of micro-crack systems. Furthermore، various factors such as mechanical properties of rock-forming minerals، tectonic stresses، increasing volume during mineral weathering and earth surface temperature fluctuations may be important in the formation of these features. It seems that the presence of feldspar، biotite and secondary minerals (such as clay minerals، secondary biotite and Fe- oxides) in the study area، played an important role in the development of spheroidal weathering and exfoliation. However، the modal contnents of biotite is the main controlling factor.
  Keywords: Exfoliation (Onion, skin erosion), Spheroidal weathering, Dioritic rocks, Ghaleh Ganj