فهرست مطالب

 • Volume:20 Issue: 1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/04/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سولماز توکلی، شاهرخ کاظم پور اوصالو، ولی الله مظفریان صفحات 1-4
  گونه Atraphaxis binaludensis به عنوان گونه ای جدید از استان خراسان در شمال شرق ایران نامگذاری و معرفی می گردد. گونه جدید از لحاظ ریخت شناسی به گونه A. intricata نزدیک می باشد، اما در داشتن سرشاخه های سفید خارمانند، برگهای واژ تخم مرغی و دمبرگ دار و اندازه گل بزرگتر از آن متمایز می گردد. صفات تاکسونومیکی، تصویر گونه جدید و کلید شناسایی برای گونه های Atraphaxis در شمال شرق ایران ارائه می گردد.
 • سید رضاصفوی، حسین معروفی صفحات 5-7
  Tragopogon kurdicus Safavi & Maroofi به عنوان یک گونه جدید از ایران، کردستان، کوه آوالان، شرح داده می شود. این گونه نزدیک به T. erostris است که گونه ای انحصاری ایران بوده و از استانهای کرمانشاه و کردستان گزارش شده است. گونه جدید از گونه T. erostris در داشتن ساقه بلندتر، برگ های بزرگتر، دمگل آذین های بلندتر، کپه هایی با گریبان های بزرگتر، جقه های بلندتر فندقه ها و همچنین فندقه های درازتر با نوک دارای زواید اره ای ریز جدا می شود.
 • سرور رحمانیان، حجت الله سعیدی، مصطفی اسدی، محمدرضا رحیمی نژاد صفحات 8-15
  بر مبنای بازبینی تاکسونومیک، جنس Eremopoa و منابع مربوط به این جنس با دارابودن چهار گونه و سه واریته در ایران به رسمیت شناخته می شود.که یک واریته (E. persica var. oxyglumis) به عنوان ترکیب جدید به فلور ایران اضافه می شود.
 • حسین معروفی صفحات 16-19
  گونه های Codonocephalum inuloides و Delphinium micranthum برای اولین بار از ایران گزارش می گردند. گونه Delphinium micranthum قبلا از مناطق مرتفع واقع در شمال کشور عراق گزارش و گونه Codonocephalum inuloides از کشور عراق و همچنین ترکیه که در فلور این کشور تحت نام Inula inuloides آورده شده است. گونه Codonocephalum inuloides با گونه مشابه خود یعنی Codonocephalum stenocalathium که توسط رشینگر از استان خوزستان گزارش شده است، در داشتن کپه های پرگل و گریبانه (Involucre) پهن و استکانی جدا می شود. گونه Delphinium micranthum با داشتن ریشه ای غده ای شکل، گلهای کوچک (کاسه کوچکتر از 1 سانتیمتر)، گلهای آبی رنگ، برگ های قاعده ای به شدت بریده، برگه های پایینی گل آذین سه بخشی، ساقه پوشیده از کرک و همچنین فولیکول پوشیده از غده و کرک از سایر گونه های ایران تفکیک می گردد.
 • محمد امینی راد، سلیم موسی اف، وقار کریم اف صفحات 20-24
  در این تحقیق، نمونه های هرباریومی موجود و نمونه های تازه جمع آوری شده متعلق به جنس Carex Sect. Glandestinae مورد بازبینی قرار گرفتند. در بررسی نمونه ها Carex pediformis subsp. pediformis به عنوان گزارش جدید از ایران معرفی می شود. خصوصیات مورفولوژیکی گونه مذکور، مقایسه این گونه با دیگر گونه های بخش Sect. Glandestinae به همراه کلید شناسایی گونه ها در این بخش ارائه شده است. در ضمن، پراکنش جغرافیایی، زیستگاه ها و تصاویر برای این یافته نیز آورده شده است.
 • حسین معروفی، عباس قلی پور صفحات 25-28
  گونه هایLinum punctatum subsp. kurdicum و Ranunculus damascenus برای اولین بار از ایران گزارش می گردند. گونه Linum punctatum subsp. kurdicum از مناطق مرتفع واقع در خوی و پیرانشهر از آذربایجان جمع آوری شده گونه فوق در فلور ترکیه تحت نام Linum pycnophyllum subsp. kurdicum از وان ترکیه گزارش شده است. گونه Ranunculus damascenus از منطقه بانه واقع در استان کردستان و هم مرز با کشور عراق جمع آوری شده است.
 • محمدرضا پریشانی، محمدرضا رحیمی نژاد، منصور میرتاج الدینی، حجت الله سعیدی صفحات 29-35
  شمارش کروموزومی 23 جمعیت متعلق به 3 جنس و 8 آرایه از تیره میخک (زیر تیره Alsinoideae) از ایران گزارش می شود. اولین گزارش کروموزومی برای گونه های S. persica (2n=28)، S. alsinoides (2n=2x=30) و Mesostemma kotschyanum subsp. kotschyanum (2n=32) ارائه می شود. گونه های جنس Stellaria به دو گروه تتراپلوئید و دیپلوئید تقسیم بندی می شوند. شمارش کروموزومی برای شش تاکسون از Stellaria (Caryophyllaceae) و برخی از تاکسونهای مرتبط با آن به شرح زیر گزارش می شود:S. pallida (2n=2x=22)، S. holostea (2n=2x=26)، S. graminea (2n=2x=26)، S. persica (2n=28)، S. alsinoides (2n=2x=30)، S. media (2n=4x=40،42،44)، Myosoton aquaticum (2n=28) و Mesostemma kotschyanum subsp. kotschyanum (2n=32). شمارشهای کروموزومی این پژوهش با یافته های قبلی در دنیا مطابقت دارد.
 • مریم کشاورزی، سمیه اسفندانی بزچلویی صفحات 36-40
  ساختمان تشریحی 3 جنس و 8 تاکسون از زیرتیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نظر به وجود شباهت های ریختی بین گونه ها، مشکلات زیادی در جداسازی آنها وجود دارد. تنوع ساختمان تشریحی ساقه و برگ در 42 جمعیت از زیستگاه های مختلف برای تشخیص بهتر تاکسون ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش 42 صفت کمی و کیفی تشریحی مورد بررسی واقع شد. تنوع درون و بین گونه ای مورد ارزیابی واقع شده و ارزش افتراقی خصوصیات تشریحی مورد توجه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل های آماری ارزش افتراقی خصوصیات تشریحی برگ و ساقه را مشخص می کند.
  کلیدواژگان: ساختمان تشریحی، برگ، ساقه، Stellaria، تیره میخک، ایران
 • حامد خدایاری، حجت الله سعیدی، آزاده اخوان، محمد پورخیراندیش، تاکاو کوماتسودا صفحات 41-50
  الگوی تنوع ژنتیکی 54 جمعیت و 40 فرد جو خودرو از رویشگاه های طبیعی مختلف ایران با استفاده از 26 جفت نشانگر ریزماهواره مورد آنالیز قرار گرفت. در سطح جمعیتی، مقادیر بالایی از تنوع (0.71) با متوسط تعداد آلل 6.92 آلل در هر لوکوس (تا 17 آلل در هر لوکوس) ومیزان بالایی از پلی مورفیسم به میزان متوسط 0.67 مشاهده گردید. تعداد متوسط آلل در هر جمعیت 38.37 (از 36.33 آلل در شمال شرق تا 38.94 آلل در غرب کشور) و در افراد 28.42 آلل در هر فرد (در دامنه ی 28.11 در غرب کشور تا 29 آلل در شمال کشور) بود. در دندروگرامها، نمونه های جمع آوری شده از شمال وشمال شرق ایران در یک گروه و دور از نمونه های جمع آوری شده از غرب و شمال غرب قرار گرفتند که بیانگر وجود دو زیرخزانه ژنی مخلف در ایران می باشد. براساس نتایج این مطالعه، خزانه ژنی جو خودرو ایرانی منابع بالایی از تنوع را به نمایش می گذارد که برای اصلاحگران نباتات جهت یافتن آلل های جدید سودمند می باشد.
 • فرخ قهرمانی نژاد، احسان حسینی، ولی الله مظفریان صفحات 51-70
  جنس. Bupleurum L با 185-195 گونه، دومین جنس بزرگ خانواده چتریان است. این جنس در فلات ایران 15 گونه دارد. سه گونه آنها، یعنی B. wolffianum، B. flexile و B. ghahremanii انحصاری ایران هستند. در این مطالعه، آناتومی میوه همه گونه های موجود در ایران، به جز B. wolffianum که نمونه آن در دسترس نبود، برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از مهمترین ویژگی های تاکسونومیکی میوه عبارتند از: شکل مریکارپ در برش عرضی، ویژگی ظاهری پره ها، نسبت عرض به ضخامت مریکارپ ها، وجود مجاری ترشحی، تعداد مجاری بین پره ای و بین مریکارپی، نسبت ارتفاع به عرض پره میانی و شکل اندوکارپ در برش عرضی. ویژگی​های مهم هر گونه شرح داده شد. همچنین کلید شناسایی نیز تهیه گردید. نتایج آناتومیک تفاوت آناتومی و ریختی سکسیون Perfoliata از سایر گونه​های جنس را تایید کرد. فقدان مجاری ترشحی در این جنس ممکن است با برگ​های متسع و ساقه محصور در سکسیون Perfoliata همبسته باشد. ضمنا، دو زیرگروه متمایز دیگر نیز بر مبنای شمار مجاری ترشحی بین پره ای نشان داده شدند. این ویژگی ها می توانند به عنوان عواملی اساسی در رده بندی جنس Bupleurum در تحقیقات آتی به کار روند.
 • مریم کشاورزی، سمیه اسفندانی بزچلویی صفحات 71-79
  ساختمان تشریحی 3 جنس و 8 تاکسون از زیرتیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نظر به وجود شباهت های ریختی بین گونه ها، مشکلات زیادی در جداسازی آنها وجود دارد. تنوع ساختمان تشریحی ساقه و برگ در 42 جمعیت از زیستگاه های مختلف برای تشخیص بهتر تاکسون ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش 42 صفت کمی و کیفی تشریحی مورد بررسی واقع شد. تنوع درون و بین گونه ای مورد ارزیابی واقع شده و ارزش افتراقی خصوصیات تشریحی مورد توجه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل های آماری ارزش افتراقی خصوصیات تشریحی برگ و ساقه را مشخص می کند.
  کلیدواژگان: ساختمان تشریحی، برگ، ساقه، Stellaria، تیره میخک، ایران
 • فریبا سرپوشان، زیبا جم زاد، طاهر نژاد ستاری، ایرج مهرگان صفحات 80-95
  گونه های جنس Hymenocrater در ایران همراه با گونه های جنس Nepeta بخش Psilonepeta و سه گونه از جنس Lophanthus از نظر صفات ماکرو- و میکرومورفولوژیکی فندقه و برگ مورد مطالعه قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی از آراستار سطح فندقه حالت های گوناگونی از دو تیپ صاف و دارای تزئینات را نشان داده است. صاف ترین سطح فندقه با بافت سلولی مشبک در گونه H. incanus دیده می شود و در بین فندقه های دارای تزئینات انواع مختلفی مانند تزئینات برجسته در H. bituminosus و H. calycinus و تزئینات با مرکز فرو رفته در H. sessilifolius و N. sessilifolia وجود دارد. اگر چه در اکثر موارد آراستارفندقه صفت ثابتی در سطح گونه است اما در گونه های H. yazdianus و H. elegans این صفت تنوع کوچکی نشان می دهد. بر اساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی ومیکروسکوپ نوری در سطح برگ این گونه ها غده های یک یا چند سلولی بدون پایه یا پایه کوتاه، غده هایی با پایه یک یا چند سلولی بلند و کرک های غیر غده ای (11)8-2(1) سلولی وجود دارد. به منظور تعیین خویشاوندی گونه های این سه جنس، داده های به دست آمده با روش خوشه ایو رسته بندی مورد آنالیز قرار گرفتند. بر اساس فنوگرام به دست آمده گونه ها در سه خوشه اصلی جای می گیرند که دراکثر گونه های خوشه اول فندقه دارای تزئینات است و بیشتر گونه هایی که در دو خوشه دیگر قرارگرفته اند فندقه هایی با سطح صاف دارند. وجود اشکال خاصی از کرک ها نیز درگونه های هر یک از خوشه ها قابل توجه می باشد. حضورنزدیک گونه های جنس Hymenocrater با گونه های دو جنس دیگردر این فنوگرام قرابت این سه جنس را تایید می کند. طبق این نتایج ترکیب صفات فندقه و برگ در تفکیک جنس های فوق از یکیدیگر قابل استفاده نمی باشد ولی این فرضیه را تقویت می کند که مرزهای تاکزونومیکی جنسهای زیرطایفهNepetinae می بایستی تعریف مجدد بشوند.
 • زمان شر *، فرخ حسین، لال بدشاه صفحات 96-108

  این مطالعه برای بررسی تنوع زیستی و مشخصات اکولوژیکی تپه های گادون در منطقه سوابی پاکستان در طی سالهای 2009 تا 2010 انجام شده است. این منطقه تحت تاثیر فشارهای زیستی بدلیل از بین رفتن جنگلها و چرای بیش از حد می باشد. پوشش گیاهی منطقه دامنه وسیعی از اشکال زیستی از انواع چمن ها تا درخت بلند را در بر می گیرد. 260 گونه گیاهی متعلق به 211 جنس و 90 خانواده شناسایی گردیدند. هفتاد و هفت خانواده از دو لپه ای ها، 7 خانواده از تک لپه ای ها، 4 خانواده از سرخس ها و دو خانواده از بازدانگان شناسایی شدند. خانواده های آفتابگردان و گندمیان دارای بیشترین گونه می باشند. چهل و پنج گونه درختی همراه با 30 گونه درختچه ای و 185 گونه علفی در طی دوره مطالعه ثبت گردیدند. گونه های Viscum album و Korthalesella opunitia، از انواع دار رست و Cuscuta reflexa تنها گیاه انگل در این منطقه حضور دارند و گیاهان یکساله ودرختان بلند فراوان ترین فرم رویشی را تشکل می دهند. و بعد از اینها گونه های درختچه ای کوتاه قرار می گیرند. گیاهان برگ ریز دارای اکثریت بودند و بعد از آنها گیاهان با برگهای باریک و بلند قرار دارند.

 • سمانه آخوندی درزیکلایی، سعید شیرزادیان، مجید اسکندری صفحات 109-111
  براساس اجرای طرح کلی جمع آوری و شناسایی خزه ها در ایران، اخیرا یک گونه از جنس Syntrichia به نامS. sinensis (Müll. Hal.) Ochyra متعلق به تیره Pottiaceae در استان آذربایجان غربی یافت شد که گزارش جدید برای فلور خزه ای کشور محسوب می شود. تیره مذکور با گسترش جهانی شامل 77 جنس و نزدیک به 1450 گونه است که صفت مشخصه زیستگاه های سخت محسوب می شود. تصاویر، شرح مورفولوژیکی، پراکنش جغرافیایی، محل دقیق جمع آوری و رویشگاه گونه مذکور توضیح داده می شود.
 • الهام جعفری، شادمان شکروی، ندا سلطانی صفحات 112-118
  گونه سیانوفیت Microchaete goeppertiana Kirchner (راستهNostocales و تیره Microchaetaceae) برای اولین بار برای فلور جلبکی ایران گزارش می گردد. نمونه برداری در طول یک دوره یک ساله از مناطق آلوده نفتی استان خوزستان انجام گرفت. شناسایی بعد از کشت و تخلیص با استفاده از میکروسکوپ نوری، فلورسانس، فازکنتراست و نیز رفتار شناسی در محیط جامد و مایع انجام شد. روش چند وجهی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی شامل بررسی رفتارشناسی در ارتباط با تغییرات اسیدیته و قلیاییت و شوری در شرایط محدود نوری (μE m-2s-1 2) صورت پذیرفت. نظر به تنوع بیولوژیکی سیانوفیتا، سعی بر تاکید بر ویژگی های غالب برای شناسایی بوده است. توصیف تکمیلی از گونه Microchaete goeppertiana Kirchner با استفاده از مهم ترین و ثابت ترین شاخص ها ارایه می گردد.
 • زینب شریعتمداری، حسین ریاحی، علی سنبلی صفحات 119-129
  مزارع برنج از جمله اکوسیستم های خشکی هستند که از شرایط محیطی مناسبی برای رشد و انتشار سیانوباکتری ها برخوردارند. جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از جمله مهمترین جلبک های سبز-آبی رشته ای دارای هتروسیست در این اکوسیستم های خشکی به شمار می آید. در مطالعه حاضر، ایزوله های مختلف از این جنس، از خاک مزارع برنج 7 استان دارای کشت برنج واقع در مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی کشور، از اردیبهشت ماه 1387 تا خرداد ماه 1389، جمع آوری و مطالعه شدند. شناسایی این تاکسون ها با استفاده از روش های مورفومتریک و فیلوژنتیک انجام شد. در مجموع 21 صفت مورفولوژیک و روش های تاکزونومی عددی به منظور طبقه بندی 34 جمعیت از 13 ریخت گونه از این جنس مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین روابط فیلوژنتیک تاکسون های خالص سازی شده از طریق رسم درختچه فیلوژنتیک rRNA S16 و با استفاده از الگوریتم neighbor-joining مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ایو تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SPSS نشانگر گروه بندی مناسب جمعیت های متعلق به هر گونه و تفکیک آنها از دیگر گونه ها، تنها بر مبنای صفات ریختی ارزیابی شده بود. متغییرترین صفات ریختی ارائه شده در این بررسی عبارت بودند از: شکل کلنی؛ ساختار رشته؛ آپوهتروسیتیک یا پاراهتروسیتیک بودن رشته؛ جایگاه، شکل و تعداد اکاینت در رشته و نیز حضور یا عدم حضور غلاف ژلاتینی. نتایج حاصل از آنالیز فیلوژنتیک نیز حاکی از عدم کارایی آنالیزهای مبتنی بر سکانس های ژنی rRNA S16 در جداسازی تاکسون های متعلق به جنس های نزدیک به یکدیگر نظیر Anabaena، Wollea و Trichormus و نیز نشانگر قرابت ژنتیکی بسیار بالای این تاکسونها بود.
 • بهروز زارعی دارکی صفحات 130-142
  طی این مطالعه 37 گونه شامل 44 آرایه درون گونه ای داینوفلاژله ها شناسائی شد. نمونه برداری ها طی سال های 1379 تا 1391 انجام گرفته است. داینوفلاژله های مورد مطالعه متعلق به 1 رده، 4 راسته، 9 خانواده و 13 جنس هستند و از اکوسیستم های آبی مختلف داخلی جمع آوری شده اند. بیشترین تعداد یعنی 25 گونه (31 آرایه درون گونه ای) متعلق به رودخانه هاست. در این مطالعه تجزیه و تحلیل مختصری نیز از نظر اکولوژیک و جغرافیای آلگافلور انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل جغرافیایی آلگافلور داینوفلاژله های ایران نشان از وجود پنج منطقه (چندناحیه ای، هولارکتیک، جنگلی، شمالی و قطب-آلپی) دارد. همراه با گسترش گونه های جهان زی دینوکاریوت ها، 7 گونه نادر که قبلا برای اکوسیستم های آبی آسیا بیگانه بودند از اکوسیستم های آبی ایران گزارش شد. در نتیجه تجزیه و تحلیل مطالعات قبلی و نتایج مطالعه حاضر، جمعا 42 گونه (50 آرایه درون گونه ای) داینوفلاژله آب شیرین از اکوسیستم های آبی مختلف کشور معرفی می شود.
|
 • Solmaz Tavakkoli Tavakkoli, Shahrokh Kazempour Osaloo, Valiollah Mozaffarian Pages 1-4
  Atraphaxis binaludensis (Polygonaceae) is described as a new species from northeastern Iran. This species is morphologically similar to A. intricata but differs from it in having spiny whitish branches, petiolate obovate-rhomboid leaves, and large flowers. Taxonomic characters and illustration of the new species as well as a key to species from NE Iran are presented.
  Keywords: Polygonaceae, Atraphaxis, new species, Iran
 • Seyed Reza Safavi, Hosein Maroofi Pages 5-7
  Tragopogon kurdicus Safavi & Maroofi is described from Iran, Kurdistan province, Avalan Mountain; it is similar to T. erostris which is an endemic species in the flora of Iran, growing in Kermanshah and Kurdistan provinces. The new species mainly differs from T. erostris in its higher stem, larger leaves, longer peduncles, larger involucres of capitula, longer pappus and longer achenes with serrulate–scabrid apex.
 • Sorour Rahmanian, Hojatollah Saeidi, Mostafa Assadi, Mohammad Reza Rahiminejad Pages 8-15
  Based on a taxonomic review of the Iranian materials of the genus Eremopoa and the relevant literatures, four species and three varieties were recognized for the genus in Iran. A variety (E. persica var. oxyglumis as a new combination) is added to the flora of Iran.
  Keywords: Eremopoa, Poaceae, taxonomic review, new combination, Iran
 • Hosein Maroofi Pages 16-19
  During the study of plant specimens in Kurdistan herbarium, two new records for the Flora of Iran including Codonocephalum inuloides and Delphinium micranthum were identified. They have been collected in Kurdistan province. Taxonomic characters and illustrations for the new records are provided.
  Keywords: Codonocephalum inuloides, Delphinium micranthum, new records, Kurdistan Province, Iran
 • Mohammad Amini Rad, Salim Musaev†, Vuqar Karimov Pages 20-24
  In this research, herbarium specimens and the newly collected specimens belonging to Carex sect. Glandestinae were studied. Among the investigated specimens, Carex pediformis C.A.Mey. subsp. pediformis is reported as a new record from Iran. It will be compared with its closest taxa. An identification key for Section Glandestinae, is given. Geographical distribution and habitats are explained. Illustrations for the new taxon is given.
  Keywords: Cyperaceae, Section Glandestinae, Carex pediformis, Iran
 • Hossein Maroofi, Abbas Gholopour Pages 25-28
  Among the studied specimens in the herbarium of Research Center for Agricultural and Natural Resources of Kurdistan Province, two new records were identified that are introduced in this paper. Linum punctatum C. Presl subsp. kurdicum (P. H. Davis) Greuter & Burdet which was reported in Flora of Turkey as Linum pycnophyllum Boiss. & Heldr. subsp. kurdicum Davis and Ranunculus damascenus Boiss. et Gaill. which was previously reported from Turkey, Palestine and Syria. The two records are illustrated.
  Keywords: Linum punctatum subsp. kurdicum, Ranunculus damascenus, new records, Iran
 • Mohammad Reza Parishani, Mohammad Reza Rahiminejad*, Mansour Mirtadzadini, Hojatollah Saeidi Pages 29-35
  In this study, the chromosome numbers of six Iranian taxa belonging to tribe Cardueae were counted. The chromosome numbers in Jurinea cartilaginea Mozaff. 2n=30, J. carduiformis (Juab. & Spach) Boiss. 2n=34, Aegopordon berardioides Boiss. 2n=34, Nikitinia leptoclada (Bornm. & Sint.) Iljin 2n=30, Centaurea amadanensis Schultz-Bip. var. gymnoclada (Jaub. & Spach) Wagenitz 2n=18 and Cousinia argentea Mehregan & Assadi 2n=26 were determined. Of the chromosome counts reported four are new to the world. Based on this study, three taxonomic changes are confirmed and a new suggestion is presented here.
  Keywords: Cardueae, chromosome number, Asteraceae, Iran
 • Maryam Keshavarzi, Somayeh Esfandani Bozchaloyi Pages 36-40
  Choromosome counts are reported from 23 population representing three genera and 8 taxa of the subfamily Alsinoideae (Caryophyllaceae) from Iran. Chromosome numbers are given for 6 taxa of Stellaria (Caryophyllaceae) and some related genera in Iran: Stellaria pallida (2n=2x=22), S. holostea (2n=2x=26), S.gaminea (2n=2x=26), S. persica (2n=28), S. alsinoides (2n=2x=30), S. media (2n=4x=40,42,44); Myosoton aquaticum (2n=28) and Mesostemma kotschyanum subsp. kotschyanum (2n=32). The chromosome counts for the following species are reported for the first time: S. persica, S. alsinoides and Mesostemma kotschyanum subsp. kotschyanum. The species of the genus Stellaria are divided into tetraploid and diploid groups. Observed chromosome numbers are mainly in concordant with previous data for the world.
  Keywords: Chromosome counts, Stellaria, Iran
 • Hamed Khodayari, Hojatolah Saeidi, Azadeh Akhavan, Mohammad Pourkheirandish, Tako Komatsuda Pages 41-50
  The genetic diversity patterns of 54 natural populations and 40 individuals of wild barley from different localities in Iran were analyzed using 26 microsatellites markers. At population level, high levels of diversity (0.71), with an average number of 6.92 alleles per locus (ranging up to 17) and high level polymorphism with polymorphism rate averaging 0.67 were observed. Average number of alleles was 38.37 per population (ranged from 36.33 in the Northeast to 38.94 in the West) and 28.42 per individual (ranged from 28.11 in the West to 29 in the North). In dendrograms, accessions collected from the North and Northeast of Iran were grouped away from those collected from the West and Northwest, suggesting the presence of two different wild barley sub genepools in this country. The genetic diversity decreases from the West toward the East. Based on the results of this study the wild Iranian gene pool of barley represents high level of diversity and there is value to search for new useful alleles to incorporate to the breeding programs.
  Keywords: wild barley, Genetic diversity, gene pool, microsatellites, Iran
 • Farrokh Ghahremaninejad, Ehsan Hoseini, Valiollah Mozaffarian Pages 51-70
  The genus Bupleurum L., with about 185-195 species, is the second largest genus of the family Apiaceae Lindl. It includes 35 species in the Iranian plateau, 15 of which are thrived in Iran. Three species out of these, i.e., B. wolffianum, B. flexile and B. ghahremanii, are endemic to Iran. In this study, the fruit anatomy of all Bupleurum species in Iran, except B. wolffianum, for which specimens were not available, were studied for the first time. Some of the most taxonomically important fruit characteristics were found to be: mericarp shape in transverse section, characteristics of ribs, ratio of mericarp width to thickness, existence of oil ducts, quantity of vallecular and commissural vittae, ratio of height to width of dorsal rib, and shape of endocarp in transverse section. Important features for each species were described and an identification key was also provided. Anatomical studies also confirmed the anatomical and morphological differences between Sect. Perfoliata and other members of the genus. Absence of vittae in Sect. perfoliata may be correlated with broad leaves, dilated, rounded and perfoliate leaf bases. In addition, two distinct subgroups were shown in respect to different number of vallecular vittae in each furrow. These features may be applied as the basic classification aspects for further investigation on the genus Bupleurum.
  Keywords: Umbelliferae, mericarp, anatomical study, taxonomy, SW Asia
 • Maryam Keshavarzi, Somayeh Esfandani Bozchaloyi Pages 71-79
  Leaf and stem anatomical structures of three genera (8 taxa) of subfamily Alsinoideae (Caryophyllaceae) is provided for the first time from Iran. There are great morphological similarities among some species so there are difficulties in species identification. Leaf and stem anatomical studies of 42 populations from different habitats are used to distinguish different taxa. A total of 42 qualitative and quantitative anatomical characters are studied. Inter and intra-specific relationships among species are evaluated and diagnostic value of the anatomical features are considered. Statistical analysis confirms the diagnostic value of leaf and stem anatomical features in studied taxa.
  Keywords: Anatomy, stem, leaf, Caryophyllaceae, Stellaria, Iran
 • Fariba Serpooshan, Ziba Jamzad, Taher Nejadsattari, Iraj Mehregan Pages 80-95
  Hymenocrater (Lamiaceae) in Iran was studied using morphological characters of nutlets and leaves. The species of the genus Nepeta sect. Psilonepeta and a few species of the genus Lophanthus were also examined for comparison. Scanning electron micrographs showed the surface of the nutlets and trichome types on leaves in detail. Two types of nutlets including smooth and sculptured were recognized. Among the species with smooth nutlets H. incanus is very characteristic having an absolutely smooth nutlet surface. Sculptures may be prominently tuberculate e.g. in H. bituminosus and H. calycinus or verrucose e.g. in H. sessilifolius and N. sessilifolia. Most species have constant features in nutlet surface, but minor differences could be identified within a few species, i.e. H. elegans and H. yazdianus. Leaf surfaces in studied group are covered with dense or laxe trichomes. Different trichome types are observed including glandular and non-glandular trichomes. Two different glandular trichomes were identified: peltate or sub-sessile glands and capitate or stalked glands. Non-glandular trichomes consist of short or long trichomes with (1)2-8(11) cells. Relationship among the species of the three genera was investigated based on data provided from morphological features, using cluster and PCA analysis. Three species groups are provided by the cluster analysis. Sculptured nutlets and peltate glands with two- or multi-celled head are characteristic features of most species grouped in the first cluster. Most species of the second and third clusters have smooth nutlets. Micro-papillate trichomes and capitate glands with a long, one- or multi-celled stalk are significant respectively in species of second and third clusters. Characters with the most variation were identified using FA based on PCA. Closely placement of Hymenocrater species together with Nepeta and Lophanthus species in obtained phenogram and ordination supports the affinity of these genera. It also reveals that the morphological features are not significant for defining the boundaries of the studied genera but raised the proposal of very close relationships among the studied species and the possibility of re-circumscribing the genera within Nepetinae.
  Keywords: Hymenocrater, Nepeta, Lophanthus, micromorphology, trichome, nutlet
 • Zaman Sher, Farrukh Hossain, Lal Badshah Pages 96-108

  This study was conducted to examine plant diversity and its ecological characteristics in Gadoon Hills, District Swabi, Pakistan during 2009 and 2010. The area is under heavy biotic pressure due to deforestation and over grazing. The vegetation presents a wide physiognomic range, from grasses to tall trees. There were 260 plant species belonging to 211 genera and 90 families. Of them 77 families were Dicots, 7 Monocots, 4 Pteridophytes and 2 Gymnosperms. Asteraceae was the dominant family followed by Poaceae. Forty five tree species associated with 30 taxa of shrubs and 185 herb species were recorded during the study. Viscum album and Korthalsella opuntia were the mistletoes and Cuscuta reflexa was the only parasite. Only twenty eight species were spiny. The biological spectrum showed that therophytes and megaphanerophytes were the most abundant life forms, followed by nanophanerophytes. Microphylls dominated the investigated area which was followed by leptophylls.

  Keywords: Plant diversity, leaf spectra, life forms, Deforestation, over grazing, Gadoon Hills, Swabi, Pakistan
 • Samaneh Akhoondi Darzikolaei, Saeed Shirzadian, Majid Eskandari Pages 109-111
  Based on investigations of mosses in Iran, a new species of Syntrichia, namely, S. sinensis (Müll. Hal.) Ochyra belonging to the family Pottiaceae is found growing in W. Azarbaijan province (NW Iran) which is considered as a new report for the Iranian bryoflora. Pottiaceae is a world-widely distributed family consisting of 77 genera and nearly 1450 species showing characteristic of harsh habitats. Illustrations, characteristics, geographical distribution, exact localities and habitat of the species are explained herewith.
  Keywords: Bryophytes, Pottiaceae, Syntrichia sinensis, new species, Iran
 • Elham Jafari, Shadman Shokravi, Neda Soltani Pages 112-118
  A new morphospecies, Microchaete goeppertiana Kirchner (Nostocales, Microcheataceae) has been reported for algal flora of Iran. Collection was done at 2011 from oil polluted regions of Khuzestan province. Identification performed using light, epifluoresence and phase contrast microscopy, in addition of behavioral analysis both in liquid and solid cultures. Observation and description were done in a multidisciplinary way including morphological variations in relation to pH and salinity concentration fluctuations at limited irradiance (2 μE m-2 s-1). Regarding to biological versatility of cyanophyta, it has been tried to emphasize on most prominent traits for identification and determination. A new description of the species has been presented regarding to morphological characterization.
  Keywords: Cyanophyta, Microchaete, morphospecies, Iranian Algal Flora
 • Zeinab Shariatmadari, Hossein Riahi, Ali Sonboli Pages 119-129
  In present study, Anabaena isolates were collected from paddy field soils of seven main rice cultivation provinces situated in north, centre, south, west and east of Iran during 2 years from April 2008 to May 2010. Identification of taxa was carried out based on morphometric and molecular methods. Twenty one morphological characters and numerical taxonomic methods were used for classifying the several species of this genus. Numerical taxonomic studies were performed on 34 populations of 13 Anabaena morphospecies. A cluster analysis and principal component analysis performed using SPSS software and rate of resemblance among the species recognized. In the other section of this study phylogenetic relationships were determined by constructing 16S rRNA gene tree using the neighbor-joining algorithm. The results showed that populations of each species were placed close to each other and separate from the other species base on morphological characters. According to factor analysis, colonies form, filament structure, apoheterocytic or paraheterocytic form of filaments, position, shape and number of akinetes in filament, presence or absence of gelatinous sheath were the most variable characters which have been used for identification. Phylogenetic analysis based on 16S rRNA gene sequences also indicated that this gene site cannot separate genera such as Anabaena, Trichormus and Wollea which are morphologicaly close to each other.
  Keywords: Anabaena, Cluster analysis, factor analysis, morphospecies, numerical taxonomy
 • Behrouz Zarei Darki Pages 130-142
  Thirty seven species represented by 44 infra-specific taxa of dinoflagellates were identified by the author during 2000-2012, belonging to 1 class, 4 orders, 9 families, and 13 genera from different inland aquatic habitats of Iran, of which 25 species (31 infra-specific taxa) were found in the rivers. Brief ecological and geographical analysis of the algal flora was carried out. The geographical analysis showed the presence of 5 geoelements in Iranian algal flora of dinoflagellates (multiregional, holarctic, nemoral, boreal, arctic-alpine). Seven rare species which were unknown before for water bodies of Asia were identified along with widespread cosmopolitan dinokaryotes in investigated water bodies of Iran. According to the literary analysis and investigations carried out by the author, totally 42 species (50 inf. taxa) of freshwater dinoflagellates were known in the different water bodies of Iran.
  Keywords: Dinoflagellates, water bodies of different types, salinity indicator, geographical elements, Iran