فهرست مطالب

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 55 (بهار 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/02/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین سوری، الهه حجازی، محسن سوری نژاد صفحات 5-15
  این پژوهش به منظور پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق تاب آوری و نیز آزمون نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین بهزیستی روان شناختی و تاب آوری انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف، نمونه ای شامل 414 دانشجوی پزشکی (213 پسر و 191 دختر) از طریق نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. گروه نمونه به مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، مقیاس خوش بینی (شی یر و کارور، 1985) و مقیاس بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که تاب آوری توان پیش بینی بهزیستی روان شناختی را دارد. همچنین، همبستگی خوش بینی با متغیر پیش بین (تاب آوری) (38/0 r=، 01/0 P<) و متغیر ملاک (بهزیستی روان شناختی) مثبت و معنادار است (45/0 r=، 01/0 P<). با توجه به نتایج رگرسیون سلسله مراتبی می توان نتیجه گرفت که خوش بینی در رابطه بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی نقش واسطه ای جزئی (و نه کامل) دارد. بنابر یافته ها می توان گفت که بخشی از اثر تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی از طریق خوش بینی تبیین می شود. همچنین خوش بینی فرد، صرف نظر از میزان تاب آوری او تا حدودی موجب بهزیستی روان شناختی می گردد. تمام همبستگی ها در سطح 01/0 معنادار بودند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، بهزیستی روان شناختی، خوش بینی
 • داریوش جلالی، اصغر آقایی، هوشنگ طالبی، محمدعلی مظاهری صفحات 16-33
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فشار روانی شغلی با فشار خون، دردهای مزمن و رفتارهای ضدخدمت با توجه به نقش میانجی ذهن آگاهی، نگرش های ناکارآمد و عواطف شغلی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی (الگویابی معادلات ساختاری) بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی تصادفی، 233 نفر از میان کارکنان 4 شرکت خدمات رسان در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش شامل فشار روانی شغلی (موسسه سلامت و ایمنی انگلیس، 1999)، توجه آگاهانه (براون و رایان، 2003)، نگرش های ناکارآمد (بک و ویسمن، 1980)، عواطف مرتبط با شغل (اسپکتور و فاکس، 1999)، دردهای مزمن (کرنز و همکاران، 1985) و رفتارهای ضدخدمت (جلالی، 1392) را تکمیل کردند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فشار روانی شغلی 57درصد واریانس ذهن آگاهی، فشار روانی شغلی و ذهن آگاهی، 37 درصد واریانس نگرش های ناکارآمد، فشار روانی شغلی، ذهن آگاهی، و نگرش های ناکارآمد 54 درصد واریانس عواطف شغلی را تبیین می کنند (01/0 > P). ذهن آگاهی در رابطه بین فشار روانی شغلی با نگرش های ناکارآمد و عواطف شغلی نقش یک متغیر میانجی پاره ای را ایفا نمود (01/0 > P). شاخص های برازش الگوی نهایی پژوهش نشان دهنده وضعیت مطلوب الگو بود.
  کلیدواژگان: فشار روانی شغلی، ذهن آگاهی، نگرش های ناکارآمد، عواطف شغلی، فشار خون، رفتارهای ضدخدمت
 • طهمورث آقاجانی، سارا نعیمی، بهزاد شوقی صفحات 34-43
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خودمتمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی در بین دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان شهرستان ساوه بود. جامعه آماری 470 دانش آموز دختر در شهرستان ساوه در سال تحصیلی 911390 بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 114 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه های خودمتمایزسازی (DSI) (اسکورن و اسمیت، 2003)؛ پرسشنامه اضطراب امتحان (ساراسون، 1984)؛ و پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) (موریس، 2002) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS 2 و لیزرل 8/8 در دو قسمت انجام پذیرفت. در قسمت اول، ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم انجام شد. در قسمت دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که خودمتمایزسازی بر میزان اضطراب دانش آموزان تاثیر معنادار دارد (01/0 P<) و همچنین در رابطه میان این دو متغیر خودکارآمدی نقش میانجی را ایفا می کند. به طوری که می توان گفت خودمتمایزسازی بر خودکارآمدی (01/0 P<) و همچنین خودکارآمدی بر میزان اضطراب امتحان (01/0 P<) تاثیر دارد. همچنین تمام فرضیه های فرعی که تاثیر ابعاد خودمتمایزسازی (واکنش های عاطفی، آمیختگی با دیگران، مواضع شخصی و گسلش عاطفی) را بر میزان اضطراب امتحان می سنجید، تایید شد (01/0 P<).
  کلیدواژگان: خودمتمایزسازی، اضطراب امتحان، خودکارآمدی، دانش آموزان دبیرستان، محیط آموزش
 • محمدرضا مرادی، سالار فرامرزی، احمد عابدی صفحات 44-51
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی های واجی بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر نارساخوان سوم ابتدایی شهر اصفهان بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 دانش آموز نارساخوان به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت از آزمون خواندن و نارساخوانی (نوری و مرادی، 1384)، و ماتریس های هوشی پیش رونده ریون کودکان بود. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین عملکرد خواندن گروه آزمایش در خرده مقیاس های خواندن کلمات، زنجیره کلمات، نامیدن تصاویر؛ درک کلمه، حذف آوا، خواندن ناکلمات، نشانه حروف، نشانه مقوله و سرعت خواندن بیشتر از گروه گواه بود (01/0 > P). اما بین میانگین دو گروه در خرده مقیاس های درک کلمات و کلمات هم قافیه تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بازی های واجی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان موثر است و به عنوان یک روش آموزشی و درمانی می توان از آن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بازی های واجی، عملکرد خواندن، دانش آموز، نارساخوان
 • بهروز بهروز، فرحناز محمدی، شهرام علی ابادی، محمدباقر کجباف، نسرین حیدری زاده، بهزاد بهروز صفحات 52-61
  هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیت و سبک های اسنادی در زوج های عادی و متقاضی طلاق بود. حجم نمونه، شامل100 زن و مرد 23 تا 55 ساله (25 زوج عادی از میان کارکنان دادگستری و 25 زوج متقاضی طلاق، مراجعه کننده به دادگستری شهر کرمانشاه در سال 901389) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کوستا و مک گری، 2004) (NEO-FFI) و پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و همکاران (1982) (ASQ) استفاده شد. پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علی مقایسه ای است. با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داده شد که متقاضیان طلاق از سبک اسنادی موقت و کلی و زوج های عادی از سبک اسنادی پایدار و اختصاصی استفاده می کنند، اما دو گروه از نظر سبک اسناد درونی بیرونی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. همچنین یافته ها نشان داد که بین عامل نورزگرایی و رضایت زناشویی رابطه ای منفی (01/0P<)، و بین مقبولیت و رضایت زناشویی (03/0P<)، و گشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد (02/0P<). بین دو گروه زوج های عادی و متقاضی طلاق از نظر استفاده از سبک های اسنادی و ویژگی های شخصیت تفاوت معناداری وجود داشت (01/0P<).
  کلیدواژگان: ویژگی شخصیت، سبک اسناد، زوج های عادی و متقاضی طلاق
 • فریده سادات حسبنی، بهنام جمشیدی صفحات 62-72
  این پژوهش که با هدف بررسی تفاوت دختران فراری با دختران عادی در استفاده از راهبردهای مقابله ای انجام شد، از نوع پس رویدادی است. برای انجام این پژوهش 37 نفر از دختران فراری را که سازمان های مرتبط در مدت اجرای پژوهش دستگیر کرده و نگهداری می کردند، از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به میانگین سنی دختران فراری، 37 دختر مجرد ساکن یکی از محلات شهر شیراز که از نظر وضعیت اجتماعی/اقتصادی جزء مناطق متوسط رو به پایین محسوب می شدند، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای (کارور و همکاران، 1989)، پرسشنامه منزلت شغلی همراه با سوالات جمعیت شناختی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که بین دختران فراری و دختران عادی در استفاده از راهبردهای مقابله ای مساله محور و هیجان محور تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0 P<). به این معنا که دختران فراری نسبت به دختران عادی در رویارویی با تنش، کمتر از راهبردهای مساله محور و هیجان محور استفاده می کردند.
  کلیدواژگان: دختران فراری، دختران عادی، راهبردهای مقابله ای
 • ملاحت امانی، اسماعیل شیری، سعید رجبی صفحات 73-80
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی بخشودگی دانشجویان بود. روش این پژوهش همبستگی است و جامعه آماری همه (7700 نفر) دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 89-1388 بود، از این تعداد 230 دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه اییک مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی (شوت، 1998)، پرسشنامه خودگزارشی هوش معنوی (کینگ، 2008) و مقیاس بخشودگی (والکر و گورسوچ، 2002) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی با ضریب بتای 20/0 به طور معنی داری بخشودگی خود را پیش بینی می کند (01/0P<). همچنین، نتایج نشان داد که هوش هیجانی با ضریب بتای 30/0 بخشودگی دیگران را به طور معناداری پیش بینی کرد (01/0P<). اما، هوش معنوی پیش بینی کننده معنی داری در بخشودگی خود و بخشودگی دیگران نبود. با توجه به نتایج و بحث، هوش معنوی متغیری متفاوت از معنویت است.
  کلیدواژگان: بخشودگی، هوش معنوی، هوش هیجانی
 • سید حمیدآتش پور، مهرداد حسینی، نفیسه کنعانی، نرگس سلک، محمدرضا صمصام شریعت صفحات 81-89
  هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی تشکیل می دادند که از میان آنان به شیوه تصادفی ساده 800 دانشجو (400 ایرانی و 400 مالزیایی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پنج عامل شخصیتی NEO 60 سوالی بود که به دو زبان فارسی (برای دانشجویان ایرانی) و انگلیسی (برای دانشجویان مالزیایی) ارائه گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن جنسیت و سن افراد به عنوان متغیرهای مداخله گر، از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، دانشجویان ایرانی و مالزیایی در ابعاد روان رنجوری و برونگرایی با یکدیگر تفاوت معنادار نشان دادند (01/0 P≤). نتایج پژوهش نشان داد که روان رنجوری و برونگرایی در دانشجویان مالزیایی از دانشجویان ایرانی بیشتر بوده است (01/0 P≤).
  کلیدواژگان: صفات ویژگی های شخصیتی، پنج عامل شخصیتی، دانشجویان ایرانی و مالزیایی، نویند
 • انور دست باز، سید جلال یونسی، امید مرادی، محمد ابراهیمی صفحات 90-98
  این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی مشاوره گروهی «راه حل محور» بر سازگاری و مولفه های آن (عملکرد عاطفی، اجتماعی و آموزشی) و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان شهریار صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی (دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون) و جامعه آماری همه دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان بود که در سال 911390 در شهرستان شهریار مشغول به تحصیل بودند. از میان آنان به روش نمونه گیری خوشه ای، ابتدا یک دبیرستان و سپس30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. ابزارهای سنجش، شامل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی با زیرمقیاس های عاطفی، اجتماعی و آموزشی (سین ها و سینگ، 1997) و مقیاس خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، 1982) بود. گروه آزمایش در 8 جلسه90 دقیقه ای مشاوره گروهی راه حل محور شرکت کردند در حالی که گروه گواه، هیچ مشاوره ای دریافت نکردند. با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، پنج فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که به کارگیری مشاوره گروهی راه حل محور میزان سازگاری کلی، عملکرد اجتماعی، عملکرد آموزشی و خودکارآمدی را بهبود می بخشد (01/0> P). اما در عملکرد عاطفی، تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گواه یافت نشد.
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی راه حل محور، سازگاری، خودکارآمدی
 • حمیدرضا عریضی، نرگس سادات مرتضوی صفحات 99-112
  دو دیدگاه نظری مختلف در مورد تاثیرات اقتصادی متضاد تبلیغات، یعنی دیدگاه های «قدرت بازار» و «اقتصاد اطلاعات»، وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی این بود که این دیدگاه ها در مورد آگهی ها می تواند بخش جدایی از چارچوب نظری تعمیم یافته توسط دو نوع مختلف اطلاعات فراهم شده باشند. روش پژوهش آزمایشی بود. جامعه آماری را دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می دادند. نمونه آماری پژوهش 128 دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی بودند که به صورت تصادفی در گروه هایی با ارائه بسامد آگهی بالا و پایین قرار گرفتند. متغیر مستقل پژوهش آگهی، متغیر وابسته حساسیت به قیمت و متغیرهای میانجی اندازه مجموعه مورد نظر و قدرت نسبی ترجیحات بود. دو فرم متمایز از تبلیغات حافظه (ضمنی و صریح) به همراه پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش قدرت نسبی ترجیحات ساخته شد. حساسیت به قیمت نیز به صورت ذهنی از طریق پرسش مستقیم از شرکت کنندگان در این مورد که تا چه اندازه آنان برای کالا پول پرداخت می کنند، مورد سنجش قرار گرفت. تبلیغات برای آب نبات، شکلات، بیسکویت و نوشیدنی های غیرالکلی ساخته شد. ارائه آگهی با بسامد کم 1 تا 3 بار و با بسامد بالا 4 تا 6 بار بود. براساس یافته ها، فرضیه های اول، دوم و سوم تایید شدند و قدرت نسبی ترجیحات و مجموعه مورد نظر به عنوان متغیرهای میانجی و تعدیلی، میان بسامد آگهی و حساسیت به قیمت، بودند (01/0 P<). حساسیت به قیمت در مسیر اول (از مسیر اندازه مجموعه کالاها) کاهش و در مسیر دوم (از مسیر ترجیح نسبی کالا) افزایش یافت (01/0 P<).
  کلیدواژگان: حافظه، قدرت ترجیح، بسامد آگهی، حساسیت قیمت
 • محمد سعید احمدی صفحات 113-120
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 921391 انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری زیمرمان و ماتینزپونز (1986) و برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی یونیسف (2004) بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 921391 تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 60 نفر از آنها به تصادف انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. مداخله آزمایشی (مهارت های ارتباطی براساس بسته آموزشی یونیسف) بر روی گروه آزمایش در مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان موثر است (001/0 P<).
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ارتباطی، خودتنظیمی یادگیری، دانش آموزان پسر دبیرستان
 • محمدرضا وحدانی اسدی، فرهاد تنهای رشوانلو، زهرا روحانی، حسین مهدیان صفحات 121-129
  هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش بین صفات شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی آنان بود. در یک طرح همبستگی تعداد 310 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی، به شیوه نمونه برداری خوشه ایانتخاب شدند و پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (مقیمی، 1384)، شخصیت NEO (کاستا و مک کری، 1985)، جهت گیری مذهبی آلپورت (فگین، 1963) و عزت نفس (روزنبرگ، 1965) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که: آداب اجتماعی برحسب رضامندی از خود، خویشتن داری (01/0 > P) و نظم و ترتیب (05/0 > P) قابل پیش بینی است.جهت گیری مذهبی، بعد شایستگی شخصی و نمره کل عزت نفس قادر به پیش بینی آداب اجتماعی نبودند. نوعدوستی و هماهنگی متقابل برحسب خویشتن داری، جهت گیری مذهبی درونی (01/0 > P) و نظم و ترتیب (05/0 > P) قابل تبیین بودند ولی جهت گیری مذهبی بیرونی و عزت نفس و ابعاد آن قادر به پیش بینی نوعدوستی و هماهنگی متقابل نبودند. وجدان کاری نیز برحسب محتاط بودن در تصمیم گیری و رضامندی از خود (05/0 > P) قابل پیش بینی بود. محافظت از منابع سازمان برحسب نظم و ترتیب (01/0 > P) و عزت نفس (05/0 > P) قابل تبیین بود. جوانمردی و نزاکت برحسب رضامندی از خود، جهت گیری مذهبی درونی (01/0 > P) و جهت گیری مذهبی بیرونی (05/0 > P) قابل پیش بینی بود. در مجموع در میان متغیرهای پیش بین، صفات شخصیتی از بیشترین توان پیش بینی برای رفتار شهروندی سازمانی برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، صفات شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی
|
 • Hossein Souri, Elahe Hejazi Pages 5-15
  The present study was carried out in order to predict psychological well-being via resiliency and test the mediating role of optimism in the relationship between psychological well-being and resilience. To this end, a sample of 414 students of medicine (213 boys and 191 girls) was selected through multistage cluster sampling. They were asked to Complete Resiliency Scale (Connor & Davidsons, 2003), Optimism Scale (Scheier and Carver, 1995) and Well-being Scale (Ryff, 1989). The results indicated that resilience can predict psychological well-being. The results showed that correlation of optimism with predictive variable (resilience) is positive and significant (P<0.01, r=0.38) and with the criterion variable (psychological well-being) is also positive and significant (P<0.01, r= 0.45). According to the results of hierarchical regression, it may be concluded that optimism plays a partial mediating (and not full) role in the relationship between resiliency and psychological well-being. Based on the findings it can be said that part of the effect of resiliency on, psychological well-being could be applied through optimism. The findings showed that regardless of the level of resilience, optimism can, to some extent, facilitate psychological well-being. All correlations were significant in the level of 0.01.
  Keywords: resilience, psychological well, being, optimism
 • Daruosh Jalali, Asghar Aghaei, Hooshang Talebi, Mohamadali Mazaheri Pages 16-33
  The purpose of this research was to study the relationship of job stress with blood pressure, chronic pain and counter service behaviors by considering the mediating role of mindfulness, dysfunctional attitudes and job affects. The method was correlation (strucural equation modeling). A sample included 233 employees of 4 service companies in Chahar Mahal va Bakhtiyari Province were selected by relative stratified random sampling, and completed the instruments comprised of Job Stress (Health and Safety Institute, 1999), Mindful Attention Awareness Scale (Brown and Ryan, 2003), Dysfunctional Attitudes (Beck and Weissman, 1980), Job Related Affects (Fox and Spector, 1999), Chronic Pains (Kerns et al., 1985), and Counter Service Behaviors (Jalali, 2013/ 1392s.c.). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient, structural equation modeling (SEM) and mediation regression analysis. The results revealed that job stress accounted for 57 percent of variances of mindfulness, job stress and mindfulness, 37 percent of variances of dysfunctional attitude, job stress, mindfulness and dysfunctional attitudes, and 54 percent of variances of job affects (P<0.01). Mediation Mindfulness played the partial mediator role in the relationships of job stress with dysfunctional attitudes and job affects (P<0.01). The research final model of fitness indices indicated that the model was convenient.
  Keywords: job stress, mindfulness, dysfunctional attitudes, job affects, blood pressure, counter service behaviors
 • Pages 34-43
  The aim of the present research was the analysis the structural relationships of self-differentiation training with exam anxiety and self-efficacy beliefs among female students in Saveh city. The statistical Population of research included 470 female students in Saveh city during the academic year of 2011-12. By using Cochran formula and classified random sampling method, 114 students were considered as the sample size. Measuring tools were Self- Differentiation Questionnaire (DSI-R) (Skorown & Schmitt, 2003), Test Anxiety Questionnaire (Sarason, 1984), and Child and Adolescent Self-Efficacy Questionnaire (SEQ-C), (Muris, 2002). Data analysis was conducted by using structural equations modeling method and with Smart PlS2 and software Lisrel 8.8 in two parts. In the first part, technical characteristics of reliability, convergent validity, and divergent validity were examined and necessary corrections were made. In the second part, the significance of coefficients of software were used to evaluate the research hypotheses. The results showed that self-differentiation have significant effect on the degree of student anxiety (P<0.01) and also the mediating role that self-efficacy plays in the relationship between self- differentiation and student anxiety. It may be said that self- differentiation have significant effects on self-efficacy (P<0.01) and self-efficacy on the degree of exam anxiety (P<0.01). Also, all the sub hypotheses that measured the effect of self- differentiation dimensions (emotional reactions, mingling with others, personal positions and emotional faulting) on the degree of test anxiety were confirmed (P<0.01).
  Keywords: self, differentiation, test anxiety, self, efficacy, high school students, education environment
 • Mohammad Reza Moradi, Salar Faramarzi, Ahmad Abedi Pages 44-51
  The aim of the current research was to investigate the efficacy of phoneme plays on reading performance of dyslexic boy students. The method was experimental and pre-test /post-test, with control group design was used. The statistical population for this study included all the dyslectic third grade primary boy students of the city of Isfahan. To carry out this project, 30 boy students with dyslexia were selected using multi-stage random sampling and then were randomly divided into the two groups of experiment and control groups. The tools used were Reading and Dyslexia Test (Nouri & Mordi, 2005/1384s.c.) and Ravens Children Progressive Matrices Test (Raven,) the data than analized using analysis covariance statistical method. Finding indicated were that there is significant difference between reading performance of the experimental and the control group (P<0.01). Subsequently, it can be concluded that phonemic plays can effectively improve reading performance in students with dyslexia and can be used as an educational and therapeutic method.
  Keywords: phoneme plays, reading performance, student, dyslexic
 • Behzad Behrouz, Farhnaz Mohammadi, Shahram Alihabadi, Mohammad Bagher Kajbaf, Nasrin Haidarizadeh, Behrouz Behrouz Pages 52-61
  The aim of the present study was to compare personality characteristics and attribution styles of normal couples and those petitioning divorce. The sample size included one hundred of 23-55 year-old men and women (25 normal couples from the employees of Justice Office and 25 divorce petitioners referring to justice Office of Kermanshah in (2010-2011) who were selected by available sampling method. To collect the data the short form of Questionnaire Five Factors of Personality (NEO-FFI) as well as Attribution Style Questionnaire (ASQ) were used. This research is a survey, causal– comparative study By applying the analysis of covariance, it was found that normal couples use stable and specific attribution style and divorce petitioners use general and unstable attribution style. But there is no significant difference between inner-outer attribution styles of the two groups. Also the results showed that there is a negative relationship between neuroticism and marital satisfaction (P<0.01) and openness (P<0.03) but agreeableness (P<0.02) have positive relationships with marital satisfaction. There were significant differences between two groups of normal couples and divorce petitioners regarding the application of attribution styles and personality characteristics (P<0.01).
  Keywords: Personality traits, Attribution style, Normalcouplesanddivorce petitioners
 • Faride Sadat Hoseini, Behnam Jamshidi Pages 62-72
  The present research was carried out to study the diligence of non-runaway girls in the usage of coping strategies. The type of the research is post hoc. 37 runaway girls, who were incarcerated and kept by relevant organizations, were selected via convenience sampling. Considering the mean age of the runaway girls, 37 single females residing in middle to low socioeconomic neighborhoods in Shiraz, were selected as the control group. The Coping Strategies Questionnaire (Kaver et al., 1989), Occupational Prestige Scale along with a number demographic questions was administered on the participants. The data were analyzed by applying Covariance statistical method. Results showed that there were significant differences between runaway and non - runaway girls in problem- and emotion- oriented coping strategies (P<0.0001). It means that the runaway girls compared with the non-runaway girls, were using less problem- and emotion- oriented coping strategies in facing with stress.
  Keywords: runaway girls, non, runaway girls, coping strategies
 • Malahat Amani, Esmail Shiri, Saeed Rajabi Pages 73-80
  The goal of the present research was to examin the role of spiritual and emotional intelligence in predicting students’ forgiveness. The method of the research correlation. Statistical population of the research wase all 7700 students of Mohaghegh Ardebili University in 2009-10 (1388-89s.c.) academic year. This population, a sample & 230 students were selected by random cluster one- stage sampling. They completed Self-Report Emotional Intelligence Scale (Schutte, 1988), Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (King, 2008) and Forgiveness Scale (Walker & Gorsuch, 2002). The results of regression analysis showed that emotional intelligence With 0.20 Beta predict self-forgiveness significantly (P<0.01). Also results showed that emotional intelligence predicted forgiveness of others significantly (P<0.01). But, spiritual intelligence a significance predictor of self-forgiveness and forgiveness of others. According to the results and discussion, spiritual intelligence can be different from spirituality.
  Keywords: forgiveness, spiritual intelligence, emotional intelligence
 • Pages 81-89
  The aim of the present study was to compare the personality traits between Iranian and Malaysian students. The study population included all students of Islamic Azad university branch Khorasgan, Iran, and Putra university in Malaysia from whom 400 Iranian students and 400 Malaysian students, overall 800 individuals, were selected as the sample. The research tool was NEO PI-60 questionnaire, which was submitted in both Persian (for Iraninan students) and English (for Malaysiam students) languages. Statistical analysis was performed by using analysis of covariance. Regarding gender and age as confounding variables, the Iranian and Malaysian students showed significant differences in the Neurotism and Extraversion dimensions (P<0.01). Results indicated that Neurotism and Extraversion levels in the Malaysian students were more than the Iranian students (P<0.01).
  Keywords: Personality traits, five personality factor, Iranian, Malaysian students
 • Anvar Dastbaz, Said Jalall Younessi, Omid Moradi, Muhammad Ebrahimi Pages 90-98
  The aim of this research was to investigate the effectiveness of "solution-focused" group counseling on adjustment and its factors (emotional, social and educational) and self-efficacy of high school male students in Shahriar City. The research method was experimental (two groups with pre-test and post-test) and the statistical population included all high school male students in the academic year of 2011-2012 (1390-91s.c.) in Shahriar City. One male high school was chosen by using random cluster sampling, and then 30 students were selected and assigned in the two groups randomly. The assessment instruments included the Adjustment Inventory of High School Students with its emotional, social and educational subscales (Sinha & Singh, 1997) and General Self-Efficacy Scale questionnaires (Sherer et al., 1982). The experimental group participated in 8-sessions, 90 minute each of, "solution-focused" conseling group program, while the control group did not receive any conseling. By using analysis of covariance test, five hypotheses of the research were investigated. The results indicated that solution-focused group counseling increased overall adjustment, with its social and educational factors as well as self- efficacy of high school male students (P<0.01). But in emotional factor there was no significant difference between experimental and control groups in emotional factor.
  Keywords: solution, focused group counseling, adjustment, self, efficacy
 • Hamidreza Oreyzi, Narges Sadat Mortazavi Pages 99-112
  Two divergent theoretical viewpoints exist about the contradictory economic effects of advertising namely “market power” and “economics of information” view points. The aim of the present research was to determine if these perspectives on advertising could be a separate part of generalized theoretical framework by two different types of information provided. The research method was experimental. The research population consisted of the Faculty of Education and Psychology students in University of Isfahan. Statistical sample of the research were 128 graduate and postgraduate students in the faculty who were assigned to low and high advertisement frequency groups randomly. In this research, advertising and price sensitivity were independent and dependent variables respectively, while mediating variables were consideration set size and relative strength of preference. Two distinct forms of ads memory (explicit and implicit) were constructed plus a researcher made questionnaires for relative strength of preference. Price sensitivity was measured subjectively by a direct question from the participants about how much they pay. Advertisements were made for fictitious candy, chocolate, biscuits and nonalcoholic drinks. Low frequency advertising exposure was 1-3 and high frequency was 4-6 were. based on the Findings, the first, second and third hypotheses were confirmed and relative strength of preference and consideration set size were mediating and moderating variables between advertising and price sensitivity (P<0.01). Price sensitivity in the first route (the route of consideration set size) decreased and in the second route (the route of relative strength of preference) increased (P<0.01).
  Keywords: memory, strength of preference, frequency of ads, price sensitivity
 • Pages 113-120
  The purpose of this study was to investigate the effect of communication skills training on self regulation learning of male students of high-schools in Zanjan city in the school year 2012-13 (1391-92s.c.). The research method was experimental with pre test - post test with a control group. The tools used in this research were the Zimmerman & Mertinez-pons Self-regulation Learning Questionnaire (1986) and the UNISEF program for training communication skills (2004). The statistical population of the research included all of male high school students in grade one in Zanjan in school year 2012-13. From among them 60 students were selected by multi stage cluster random sampling method and assighned in to two experimental and control groups. Experimental intervention (communicative skills based on the UNICEF Training kit) was carried out in the experimental group in ten sessions, each session lasted ninety minutes once a week. The results of ANCOVA showed that the training of communication skills was effective in improvement of self regulation learning of students (P<0.001).
  Keywords: Training communication skills, self, regulation learning, male high school students
 • Pages 121-129
  The present study investigated the predictive role of personality characteristics, self-esteem and religious orientation of employees in their organizational citizenship behavior. In a Correlational design, 310 employees of North Khorasan Head office of Education, were selected by cluster sampling and were asked to complete the organizational citizenship behavior (Moghimi, 2005), NEO Personality Inventory (Costa & McCrae, 1985), Allport's religious orientation (Fegean, 1963) and (Rosenberg,1965) self-esteem Questionnaire. For data analysis, the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used. Stepwise regression results showed that social customs in terms of self- satisfaction, restraint (P<0.01) and order (P= 0.05) is predictable. Other personality traits, religious orientation and personal competence and self-esteem general scores were unable to predict social customs. Altruism and Mutual coordination versus restraint, intrinsic religious orientation (P<0.01) and order (P<0.05) was explained and other personality traits, extrinsic religious orientation and dimensions of self-satisfaction, self-competence and self-esteem general scores were unable to predict Altruism and Mutual coordination; working conscience by being cautious in decision-making and self- satisfaction (P<0.05) is predictable. Protection of organizational resources in terms of order (P<0.01) and self-esteem (P<0.05) will be explained. Generosity and civility in terms of self-satisfaction, intrinsic religious orientation (P<0.01) and external religious orientation (P<0.05) was predictable. Overall among the predictor variables, personality traits were most predictive power for organizational citizenship b ehavior.
  Keywords: organizational citizenship behavior, personality factors, self, esteem, religious orientation