فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 42 (خرداد 1393)
 • پیاپی 42 (خرداد 1393)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/04/25
 • تعداد عناوین: 19
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 3
 • از گوشه کنار دنیا
  صفحه 6
 • اهمیت فرآوری زعفران و نقش آن در اقتصاد کشاورزی ایران
  شهرام شیرمحمدی راجعونی صفحه 7
 • برنج دانه بلند - فرصت یا تهدید؟
  سپیده عبدالهی صفحه 8
 • گشت گلخانه ای خیار
  صفحه 9
 • آشنایی با بیماری زنگ زرد گندم
  سیدعلیرضا رضوی صفحه 10
 • ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران
  مائده لطفی پور، محمدهادی عمید مطلق، علیرضا افشاریفر، سیدعلی اکبر بهجت نیا، کرامت الله ایزدپناه صفحه 12
 • بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان
  تهیه و تنظیم: راحله عباس تاش، کامران یزدان پناه صفحه 15
 • جایگاه اسانس های گیاهی نانوکپسول شده به عنوان یک ابزار جدید در مدیریت آفات
  علی یدالله پور، مریم نگهبان، سعید محرمی پور صفحه 18
 • اثرات زیانبار آلودگی آب بر سلامت انسان
  ترجمه: مسعود ذاکر صفحه 20
 • مقایسه نمک های فسفونات
  حسین کیشانی فرهانی، علیرضا غفوری، بابک سلیم زاده، مهدی داودی فرد صفحه 25
 • به روش سم شناسی دموگرافیک
  صفحه 27
 • کشاروزی ارگانیک
  عبدالرحمان میرزائی صفحه 29
 • بررسی تنوع ژنتیکی و کیفیت فرآوری کلونهای مختلف سیب زمینی در زمانهای مختلف دوره انبارمانی
  آزاده شجاعی اسدی، نیازعلی سپه وند، حسن حسن آبادی صفحه 31
 • انتقال ژن gfp به Trichoderma harzianum به منظور ردیابی آن در خاک و مطالعه اثر متقابل آن با اسکلروت Rhizoctonia Solani با استفاده از SEM
  مژگان کوثری، محمدرضا زمانی، مصطفی مطلبی، عصمت جورابچی صفحه 35
 • ارزیابی کارایی زنبور در کنترل بیولوژیک مگس مینوز برگ سبزی روی خیار گلخانه ای
  خدیجه دشتبانی، ولی الله بنی عامری، محمود شجاعی، محمدظاهر رجبی، غلامرضا گل محمدی صفحه 38
 • اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپورئید در ایران
  بهاره بیچرانلو، مهدی پیرنیا، قربانعلی اسدی صفحه 40
 • انبارداری و مدیریت انبارداری سیب زمینی
  سمانه بهجتی صفحه 41