فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (خرداد و تیر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/31
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمد ملکوتیان*، عباس خزایی، مهشید لولویی صفحات 1-11
  مقدمه
  ورود فلزات سنگین به منابع آب و زنجیره ی غذایی تهدید جدی برای سلامت انسان است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4 اصلاح شده با پوست پرتقال در حذف یون های سرب و مس از محیط های آبی است.
  روش بررسی
  پژوهش تجربی و در سال 1391 انجام شد و از نانو ذرات Fe3O4 که با پوست پرتقال اصلاح گردید بعنوان جاذب استفاده شد. آزمون ها تحت فرایند ناپیوسته توسط 300 میلی گرم بر لیتر از جاذب با تغییر فاکتورهای موثر مانند زمان تماس (20، 40، 60، 80، 100، 150، 200 و 250 دقیقه)،pH (12-3)، دما (20، 30، 40 و 0C 50) و غلظت های 10 و 20 میلی گرم بر لیتر از یون های سرب و مس انجام گردید. سینتیک جذب و پارامترهای ترمودینامیک مطابق با شرایط تئوری ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بیشترین ظرفیت جذب یون های سرب و مس بر روی جاذب تحت شرایط بهینه (زمان تماس 40 دقیقه،pH برابر 6، غلظت mg/L20 و دمای 0C50) به ترتیب برابر mg/g06/70 و 21/71 حاصل شد. جذب یون های سرب و مس مطابق با مدل سینتیکی شبه درجه دو بود و به ترتیب با ضرایب همبستگی 91/0 و 99/0 با مدل جذب لانگمیر تناسب داشتند. مقادیر مثبت آنتالپی (∆Ho) طبیعت گرماگیر و مقادیر منفی انرژی آزاد (∆Go) خودبه خودی بودن فرایند را نشان داد.
  نتیجه گیری
  در شرایط مطلوب 98 % جذب یون های سرب و مس بر روی جاذب اتفاق افتاد. نتایج نشان داد که نانو ذرات Fe3O4 اصلاح شده با پوست پرتقال می تواند جاذبی موثر برای حذف یون های سرب و مس از منابع آبی آلوده باشد.
  کلیدواژگان: مس، سرب، نانو ذرات Fe3O4، پوست پرتقال، جذب
 • سیدسعید مظلومی محمودآباد، طاهره کمالی خواه*، فاطمه رحمتی نجارکلایی، مسعود کریمی صفحات 12-24
  مقدمه
  با استفاده از مسواک همواره نقاطی از نواحی اینتر پروگزیمال قابل دسترس نمی باشد و حذف پلاک از این نواحی با استفاده از نخ دندان لازم است. هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده بر رفتار استفاده از نخ دندان در دانش آموزان دبیرستانی براساس الگوی فرا نظریه ای می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی می باشد که با حضور 653 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان پاکدشت که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، در اردیبهشت سال 1391انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات زمینه ای، مراحل تغییر، خودکارآمدی، موانع و مزایای درک شده جهت جمع آوری داده ها بود. روایی محتوایی با استفاده از جدول لاوشه و97/0CVI= و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (83/0) تایید شد. داده ها با نرم افزار 15 SPSSو آزمونهای logistic Regression spearman Correlation، nonparametric tests، ANOVAs مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اکثریت دانش آموزان با73 درصد (477 نفر)، در استفاده از نخ دندان در مرحله پیش تفکر و تفکر قرار داشتند. نمره خودکارآمدی و مزایای درک شده آزمودنیها در مراحل اولیه تغییر رفتار پایین تر و موانع درک شده در مراحل اولیه بالاتر از مراحل نهایی بود (000/0 p<). همچنین افزایش میزان خودکارآمدی درک شده، شانس اقدام به استفاده از نخ دندان و نگهداری این رفتار به مدت بیشتر از 6 ماه را افزایش می دهد و افزایش در موانع درک شده افراد این شانس را کاهش می دهد (000/0 p<).
  نتیجه گیری
  درصد بالایی از دانش آموزان جهت استفاده از نخ دندان در مرحله پیش تفکر و تفکر قرار داشتند، که احتمالا در آینده در معرض پوسیدگی بین دندانی قرار خواهند گرفت. برمبنای الگوی فرانظریه ای خودکارآمدی درک شده، مزایا و موانع درک شده از عوامل تعیین کننده استفاده از نخ دندان می باشند که دربرنامه ریزی های آموزشی باید مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: نخ دندان، مدلهای آموزشی، دانش آموزان
 • آزاده نجارزاده، علیرضا استقامتی، حسین فلاح زاده، الهام سعیدی* صفحات 25-36
  مقدمه
  چاقی در سراسر دنیا به صورت اپیدمی درآمده که آن را به چالش سلامت عمومی و بالینی عظیمی تبدیل کرده است. یکی از اختلالات مرتبط با چاقی سندرم متابولیک می باشد. شواهد رو به افزایش نشان می دهند که سطح 25 – هیدروکسی ویتامین D3، ارتباط معکوس با چاقی و شاخص های آنتروپومتریک دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر شاخص های آنتروپومتریک در افراد مبتلا به سندرم متابولیک می باشد.
  روش بررسی
  طراحی این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بود. افراد شرکت کننده در مطالعه 88 زن و مرد سنین 30 تا 65 سال مبتلا به سندرم متابولیک، مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی تهران بودند. 300هزار واحد بین المللی ویتامین D به صورت 6 پرل 50 هزار واحدی در گروه درمان و 6 پرل دارو نما حاوی پارافین خوراکی در افراد گروه کنترل در هفته اول مطالعه مصرف شد. سطوح (OH)D325 پلاسما و شاخص های آنتروپومتریک شامل وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر و نسبت دور کمر به با سن در ابتدا و 3 ماه پس از شروع مطالعه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  سطوح (OH)D325 سرم افزایش معناداری از 20 نانوگرم در میلی لیتر در ابتدای مطالعه به 33 نانوگرم در میلی لیتر پس از 3 ماه مداخله در گروه درمان نشان داد(001/0P <). مقدار میانگین اندازه دور کمر در گروه درمان نسبت به ابتدای مطالعه کاهش معناداری نشان داد (005/0P =). پس از گذشت 3 ماه مکمل یاری با ویتامین D، در سایر شاخص های آنتروپومتریک گروه های مطالعه نیز تغییر معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مکمل یاری با ویتامین D به صورت روزانه 50 هزار واحد بین المللی به مدت 6 روز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک که سطح سرمی ویتامین D پایین دارند پس از 3 ماه می تواند موجب افزایش سطح ویتامین سرم تا محدوده مطلوب وکاهش دور کمر شود اما سایر شاخص های آنتروپومتریک در افراد مبتلا به سندرم متابولیک را کاهش نمی دهد. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: مکمل یاری، ویتامین D، شاخص های آنتروپومتریک، سندرم متابولیک
 • سمیه گل باز، احمد جنیدی جعفری*، روشنک رضائی کلانتری صفحات 37-48
  مقدمه
  فنل یکی از هیدروکربن های آروماتیک است که در پساب صنایعی مانند ساخت مواد شیمیایی، پالایشگاه نفت و پتروشیمی وجود دارد. سمیت بالا و اثرات سوء آن بر سلامتی موجودات زنده، دلیلی بر ضرورت کنترل غلظت این آلاینده در طبیعت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف فنل از فاضلاب سنتتیک است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه تجربی می باشد. در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم بسته، اثر pH، مقادیر بهینه Fe2+ و H2O2، زمان تماس و غلظت های مختلف فنل بر راندمان حذف آن بررسی شد. فنل در نمونه های آزمایش توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا، مجهز به آشکارساز UV-Visible سنجش شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند، فنل با غلظت اولیه mM/L 6/1 در شرایط بهینه 3pH=، mM/L 09/0=Fe2+، mM/L 9/5= H2O2 (015/0 Fe2+/H2O2=) بعد از مدت زمان 15 دقیقه، حدود 97 % حذف شد. افزایش غلظت اولیه فنل از 6/1 به 7/3 mM/L، موجب کاهش راندمان حذف از 97 به 75 % شد. نسبت بهینه 01/0Fe2+/H2O2/phenol= بود.
  نتیجه گیری
  در نتیجه، این روش می تواند به عنوان گزینه ای مناسب در حذف فنل جهت دستیابی به استانداردهای زیست محیطی مد نظر قرار گیرد. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، فنل، فاضلاب صنعتی
 • رقیه کوپال، زهرا عابدی، ساناز غازی، ایرج محمدفام* صفحات 49-57
  مقدمه
  حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل می کند. برآورد این هزینه ها به اتخاذ تصمیمات مناسب برای کنترل آنها کمک می کند. هدف اصلی این پژوهش برآورد خسارات اقتصادی ناشی از حوادث شغلی بر سازمان تامین اجتماعی استان یزد در سال های 88-1387 می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن هزینه های بیمه ای و درمانی ناشی از کل 990 حادثه ثبت شده طی سا لهای 1387و1388 در استان یزد تعیین شده است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی مستندات موجود در اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار 15 SPSS و با استفاده از آزمون های correlation و kruskal-wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کل هزینه های درمانی و بیمه ای وارده ناشی از 990 مورد حادثه شغلی در دو سال مورد مطالعه معادل 54 میلیارد ریال بود در حالیکه که کل حق بیمه دریافتی از حادثه دیدگان طی دو سال یاد شده معادل 37/9 میلیارد ریال بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود رابطه معنی دار بین نوع شغل و نوع کارگاه با هزینه های درمانی و بیمه ای، یافته های این مطالعه بر ضرورت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارتقاء ایمنی مشاغل و کارگاه های یاد شده تاکید می کند.
  کلیدواژگان: ایمنی، حادثه شغلی، بیمه، هزینه
 • محمدحسین باقیانی مقدم، انسیه شریفی*، حسن مظفری خسروی، حسین فلاح زاده، مژگان کریمی زارچ صفحات 58-71
  مقدمه
  شیر و فرآورده های آن با دارا بودن موادمغذی،ازنظرکمی وکیفی یکی ازاساسی ترین موادغذایی بوده و با توجه به شرایط مادران بارداروشیرده یکی ازمناسبترین غذاها برای تامین مناسب نیازهای این دوران بوده واثرات بسیار مفید و موثری بر مادر وجنین خواهدداشت. هدف از این مطالعه، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص مصرف شیرولبنیات در شهر یزد است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضربه صورت توصیفی وازنوع مقطعی بوده که با مشارکت 254نفر از مادران شهر یزد در سال 1392 انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر متغیرهای دموگرافیک و سوالات آگاهی،نگرش وعملکرد بود. داده های جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزار 18SPSS وآزمون های توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن مادران98/4 ±8/26سال بود،که 8/50% ازآنها،حاملگی اول شان راسپری می کردند. 8/39% از مادران در مورد شیر و لبنیات آگاهی خوب داشتند و 8/13% زنان از نگرش خوبی در این زمینه برخوردار بودند. در بخش عملکرد فقط 3/6% از مادران شیر و لبنیات را بر اساس مقادیرتوصیه شده مصرف می کردند. همچنین تفاوت معناداری بین مصرف شیردردوران غیربارداری وبارداری مشاهده شد. علاوه براین میان میزان تحصیلات و آگاهی رابطه معناداری نشان داده شد. مطابق یافته های پژوهش آگاهی وعملکرد همبستگی معناداری نداشتند ولی همبستگی مستقیم ومعناداری میان نگرش، عملکرد وآگاهی، نگرش مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که سطح آگاهی و نگرش اکثر مادران باردار درخصوص شیر و لبنیات در حد متوسط است و مقدار مصرف و لبنیات مادران باردار مورد مطالعه، کمتر از مقادیر توصیه شده می باشد. لذا برای ارتقای سلامتی مادران و فرزندان آنها که آینده ساز جامعه هستند نیاز به اتخاذ تدابیر لازم از جمله ارتقای آگاهی های تغذیه ای به خصوص در مورد مصرف شیر و لبنیات لازم است. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: لبنیات، مادران باردار، آگاهی، نگرش، عملکرد
 • محمد رضا مسعودی نژاد، هاجر شریفی ملکسری*، احمد رضا یزدانبخش، فیاض مهدی پور صفحات 72-84
  مقدمه
  رنگ یکی از شاخص های آلودگی آب می باشد و تخلیه پساب های رنگی می تواند به منابع آب های پذیرنده آسیب برساند. یکی از روش های پیشنهادی برای تصفیه فاضلاب رنگی استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی می باشد. در مطالعه حاضر حذف رنگ از فاضلاب واقعی نساجی به وسیله فرایند انعقاد الکتریکی، با الکترودهای آهن تک قطبی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی در یک راکتور الکتروشیمیایی ناپیوسته با حجم مفید 5/0 لیتر انجام شد. راکتور به 4 صفحه الکترود آهن مجهز بود که به حالت تک قطبی به یک منبع جریان برق مستقیم (DC) متصل بود. در هر مرحله از آزمایش ml 400 از پساب وارد راکتور شد و اثر پارامترهای عملیاتی دانسیته جریان (mA/cm2 04/26- 2/5)، pH (9-4) و زمان واکنش (min60-20) بر کارایی حذف رنگ و COD مطالعه شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش دانسیته جریان، زمان واکنش وpH، کارایی حذف رنگ و COD افزایش می یابد. شرایط عملیاتی بهینه در دانسیته جریان mA/cm262/15، زمان واکنش 60 دقیقه و 9=pH مشاهده گردید، که در آن کارایی حذف رنگ 92 و COD 89 درصد و مصرف انرژی kWh/m3 25/26 بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که فرایند انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن روشی موثر و کارآمد برای رنگزدایی پساب نساجی می باشد.
  کلیدواژگان: رنگزدایی، فاضلاب نساجی، انعقاد الکتریکی، آهن
 • محمدعلی مروتی شریف آباد، راضیه پیروزه*، رویا حمایتی، محسن عسکری شاهی صفحات 85-95
  مقدمه
  سنگ کلیه شایع ترین بیماری مزمن بعد از پر فشاری خون می باشد. عود این بیماری در جهان شایع بوده و تخمین زده می شود 50% سنگها، ظرف مدت 10 سال عود مجدد خواهند داشت. آگاهی بیماران از بیماری سنگ کلیه و روش های پیشگیری از عود آن یک عامل مهم در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه می باشد. در این مطالعه، رفتارهای پیشگیری از عود سنگ کلیه و ارتباط آن با میزان آگاهی و منابع کسب آگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام گردید. حجم نمونه مورد نظر شامل 210 نفر از افراد با سابقه سنگ کلیه مراجعه کننده به سه مرکز درمانی شهر یزد بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل: بخش های مشخصات دموگرافیک و زمینه ای، ارزیابی آگاهی و راهنما برای عمل و رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه بود که به صورت مصاحبه تکمیل می شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS16 شده و جهت تحلیل آنها از آزمون های T-test، ANOVA، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 2χ استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره رفتارهای پیشگیری کننده از عود 85/7±75/38 از 70، میانگین نمره آگاهی06/4±49/9 از 25 و میانگین نمره راهنما برای عمل 78/1±67/2 از 8 بود. در میان رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ، کمترین فراوانی مربوط به مشورت با پزشک متخصص یا متخصص تغذیه درباره ی مصرف میوه و سبزی بود. آگاهی پاسخگویان، در موردچگونگی مصرف لبنیات در افراد دارای سابقه سنگ کلیه در پایین ترین سطح بود و بیشترین منبع کسب اطلاعات درمورد رفتارهای پیشگیری از عود، بیماران سنگ کلیه ای دیگر(3/54%) ذکر شد. آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی، راهنما برای عمل و رفتار پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه همبستگی مثبت و معنا داری را نشان داد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه سطح متوسط میزان آگاهی و عملکرد افراد تحت مطالعه و با توجه به بالا بودن سن افراد مبتلا به سنگ کلیه و همچنین سطح تحصیلات پایین در این گروه، کادر بهداشتی می تواند مهمترین منبع دریافت آگاهی این افراد درباره ی رفتارهای پیشگیری کننده از عود سنگ کلیه باشد. این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد..
  کلیدواژگان: سنگ کلیه، آگاهی، راهنما برای عمل، رفتارهای پیشگیری کننده
 • حسین جناابادی*، فرامرز سابقی صفحات 99-112
  مقدمه
  تولد کودک کم توان ذهنی کیفیت زندگی والدین را تحت تاثیر خود قرار می دهد و پذیرش واقعیت ها، شکیبایی و تحمل هنگام رویارویی با مسائل و مشکلات بستگی زیادی به جهان بینی والدین و چگونگی ارتباط شان با جهان هستی (معنویت) دارد. در همین راستا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه دلبستگی به خدا با معنادری زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی شهر زاهدان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و جمعیت مورد مطالعه آن والدین کودکان کم توان ذهنی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر زاهدان در بین ماه های مهر تا آذر 1391 بود که به صورت نمونه گیری هدفمند 125 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه دلبستگی به خدا (لارسن و غباری بناب، 2009) و مقیاس معناداری زندگی (باتیستا و آلموند،1973) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS17استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که سطح دلبستگی به خداوند و معناداری زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی بالاتر از میانگین بود و بین دلبستگی به خدا و تمامی ابعاد آن با معناداری زندگی این گروه از والدین رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. هم چنین از بین ابعاد دلبستگی به خدا، ابعاد جوارجویی، پایگاه امن، پناهگاه امن، ادراک مثبت از خود و اضطراب جدایی قابلیت تبیین و پیش بینی معناداری زندگی این گروه از والدین را داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به محرز شدن نقش دلبستگی به خدا در معناداری زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی، تشکیل جلسات معنویت درمانی و آموزش استفاده از شیوه های مقابله مذهبی در حذف و بر طرف نمودن استرس ها و معنادارسازی زندگی این گروه از والدین توسط سازمان ها و نهادهای مربوطه از قبیل بهزیستی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی و صدا و سیما پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: دلبستگی به خدا، معناداری زندگی، والدین کودکان کم توان ذهنی
 • پروین کرباسیان*، فروزنده کلانتری صفحات 113-127
  مقدمه
  یکی از نیازهای اساسی زوجین جوان داشتن آگاهی در زمینه بهداشت باروری است که در بهبود سلامت و تحکیم بنیان خانواده تاثیر بسزایی خواهد داشت. شناخت نیازهای زوجین جوان توجه بیشتر برنامه ریزان را به مسائلی که زوجین کمتر از آن آگاهی دارند سوق می دهد ارائه آموزشهای مورد نیاز به زوجین جوان کمک می نماید تا افکار و احساسات خود را بهتر درک نموده و تصمیمات صحیح و مناسبتری در مورد موضوعات بهداشت باروری برای خود اتخاذ نمایند.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد و جامعه مورد پژوهش زوجین داوطلب مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج بودندکه یکسال از ازدواج آنها گذشته و نیازهای آموزشی خود را بعد از تجربه در زندگی بیان نمودند. نمونه ها شامل 240 زوج و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که بصورت مصاحبه تکمیل و اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کم سوادها، روستائیان، شاغلین داخل منزل و کارگران،ازافرادی هستند که نیاز آموزشی آنها بیشتر از سایرین بود و از نظر آماری تفاوت معنی داراست(000/0 p=). اما نیاز آموزشی با سن ازدواج و جنس مرتبط نبوده و تفاوت معنی داری ندارد (05/0 p >). میزان نیاز آموزشی به موضوعات بهداشت دوران قاعدگی،چگونه باردار شدن، بیماریهای مقاربتی، بارداریهای پرخطر، بیماریهای مادرزادی، سرطا نهای شایع، اختلالات جنسی را زیاد و خیلی زیاد بیان نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه باید به نیازهای آموزشی زوجین توجه بیشتر نموده و برای گروه کم سواد و روستائیان کلاسهای تکمیلی بعد از ازدواج گذاشته شود و بر اساس نیازهای بدست آمده،سرفصلها برنامه ها و ا مکانات آموزشی مناسب با آنها را تدارک ببینند.
  کلیدواژگان: زوجین جوان، آگاهی، نیاز آموزشی
 • عباسعلی جعفری، عباس فلاح تفتی، سحر زراعتکار دوانی*، حسین جعفری صفحات 128-139
  مقدمه
  استئوماتیت ناشی از دندان های مصنوعی یکی از مشکلات رایج در استفاده کنندگان از دندان های مصنوعی می باشد. این پدیده، ناشی از چسبندگی وکلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس بر روی آن می باشد. ضد عفونی کردن پروتز با ضدعفونی کننده های شیمیایی رایج می تواند منجر به ضایعات آلرژیک دهانی گردد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر بخشی عصاره آبی حنا و هیپوکلریت سدیم جهت ضد عفونی قطعات رزین آکریل که به صورت تجربی به کاندیدا آلبیکانس آلوده شده اند، می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی ابتدا تعداد 100 قطعه مربعی شکل به ابعاد mm 1× 10×10 رزین آکریل تهیه و سپس برای تشکیل پلاک تجربی کاندیدایی با سوسپانسیون کاندیدا آلبیکنس آلوده شدند. میانگین تعداد سلولهای کاندیدا متصل به قطعات رزین قبل از انجام ضدعفونی 12 قطعه پلاک تعیین گردید. سپس 88 پلاک آلوده به چهار گروه تقسیم و هر گروه به ترتیب به مدت 8 ساعت در mg/ cc 5 عصاره ی آبی حنا، سدیم هیپوکلریت 2% (گروه تست)، محلول 100000 واحدی نیستاتین (کنترل مثبت)، و آب مقطر استریل (کنترل منفی) به صورت غوطه وری بر روی شیکر در حرارت Co37 قرار گرفتند. میزان پایداری کاندیدا با کشت محلول شستشوی قطعات آکریل بر روی محیط سابورو و مقایسه میانگین کلنیهای کاندیدا باقیمانده بر روی قطعات با کمک آزمونهای کروسکال والیس و من ویتنی با نرم افزار آماری SPSS با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  با مقایسه میانگین کاهش تعداد کلنی کاندیدا جدا شده از قطعات آکریل قبل و بعد از ضد عفونی با مواد مورد بررسی، این تفاوت برای پلاکهای رزین آکریل ضد عفونی شده با عصاره آبی حنا، سدیم هیپوکلرید، و نیستاتین معنی دار بود (0001/0=(P. در این مطالعه محلول سدیم هیپوکلرید به میزان 100% در حالیکه محلول عصاره آبی رقیق حنا توان کاهش بیش از 80% بیوفیلم کاندیدیایی تجربی روی قطعات آکریل داشت. آب مقطر استریل تنها با کاهش 7/24% کمترین اثر در کاهش میزان کلونیزاسیون کاندیدا برروی قطعات آکریل را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان می دهدکه که با توجه به ارزان بودن و همچنین نداشتن عوارض، می توان غوطه وری دست دندان در محلول رقیق عصاره حنا را جهت کنترل بیوفیلم کاندیدا و جلوگیری از استئوماتیت ناشی از دندان مصنوعی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: استئوماتیت دندان مصنوعی، کاندیدا آلبیکانس، رزین آکریل، حنا، هیپوکلرید سدیم
 • سمیه نوری حکمت، رضا دهنویه، نازیلا محمدی، سمیرا پورحسینی، فاطمه رضایی، محمد حسین مهرالحسنی، ابراهیم سلمانی ندوشن* صفحات 140-155
  مقدمه
  بخش اورژانس، قلب بیمارستان را تشکیل می دهد و نیروی انسانی متخصص منبع اصلی تولید و ارائه خدمت در این بخش می باشد که در هیچ شرایطی این بخش نباید با کمبود نیروی انسانی مواجه باشد، لذا استاندارد نمودن تعداد و نحوه توزیع نیروهای پرستاری در این بخش لازمه ارتقای کارایی و کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و ارتقای بهره وری در بیمارستانها است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش آن شامل پرونده های بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان مورد مطالعه می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ماه مرداد به عنوان خوشه انتخاب گردید. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه بدست آمد و 384 پرونده از ماه مرداد به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفت. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست زمان سنجی خدمات پرستاری بود. به منظور تهیه چک لیست، پرونده های بیماران بخش اورژانس جهت شناسایی خدمات پرستاری در این بخش مورد بررسی قرارگرفت و 19 خدمت پرستاری لیست شد. چک لیست اولیه جهت اظهارنظر در اختیار مسئولان پرستاری بیمارستان و اساتید دانشگاه قرارگرفت و پس از اعمال تغییرات مورد نظر آنان، روایی آن تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از تکنیک برنامه ریزی خطی و نرم افزار12 Lingo استفاده گردید.
  یافته ها
  از متوسط ورود بیماران، خدمات پرستاری ارائه شده در بخش و درصد بیمارانی که آن خدمات را دریافت کرده اند، به عنوان ورودی های مدل استفاده گردید. محدودیت های مدل عبارت بودند از محدودیت های دوره زمانی، محدودیت عرضه و محدودیت های غیر منفی بودن متغیرها. تحلیل خروجی های نرم افزار نشان داد تعداد بهینه پرستار در شیف صبح 14، عصر12 و در شیفت شب 15 نفر و در مجموع 42 نفر می باشد؛ لذا این بخش با 19 نفر کمبود پرستار بویژه در شیفت شب مواجه است.
  نتیجه گیری
  تحلیل یافته ها نشان داد، بخش اورژانس بیمارستان مورد بررسی با کمبود پرستار بویژه در شیفت شب مواجه است. راه حلهای اجرایی جهت ایجاد تناسب بین تعداد پرستار و تعداد بیمار در این بخش را می توان در دو حوزه عرضه و تقاضای خدمات اورژانسی در ساعات مختلف شبانه روز، مورد بررسی قرارداد. از آنجا که تنها ساعات اولیه شیفت شب بخش با تعداد زیاد مراجعه کننده مواجه است؛ تخصیص منطقی اضافه کاری به پرسنل پرستاری شیفت عصر می تواند راهگشا باشد. همچنین باوجود آنکه مدیریت تقاضا برای خدمات اورژانسی با محدودیت های جدی مواجه است، بیمارستانها می توانند با اجرای صحیح پرستاری تریاژ، به گروه بندی بیماران از لحاظ اولویت دریافت خدمات بپردازند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی، بهینه سازی، برنامه ریزی نیروی پرستاری، بخش اورژانس
 • اقبال سخاوتی*، ماریا محمدی زاده، ایرج محمد فام، علی فقیهی زرندی صفحات 156-167
  مقدمه
  مواجهه با آلودگی صدا عوارض مختلفی را در انسان برجای می گذارد. هدف ما در این مقاله اولویت بندی روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی است.
  روش بررسی
  جهت غربالگری معیارها و روش های مورد استفاده درروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی از روش دلفی استفاده شد. که پس از نظرخواهی از 15 کارشناس خبره، 8 معیار و 9 گزینه با اجماع نظر آنان انتخاب گردید. سپس جهت اولویت بندی روش های کنترل و کاهش الودگی صدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه زوجی هر گزینه به همراه معیار های آن توسط کارشناسان پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج مقایسه زوجی معیار ها نشان داد که معیار هزینه سرمایه گذاری اولیه با وزن نسبی 247/. دارای بیشترین اهمیت و معیار میزان رضایتمندی از بکارگیری از روش، با وزن نسبی 035/. کمترین اهمیت را به خود اختصاص داد. همچنین نتایج مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هدف انتخاب روش کنترلی مناسب نشان داد که گزینه کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا با وزن نهایی 224/0 اولویت اول و گزینه عایق بندی ساختمان ها با وزن نهایی 067/0 اولویت آخر را به خود اختصاص داد.
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که روش کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا به عنوان بهترین روش کنترل آلودگی صدا در این شرکت بدست آمد، دستورالعمل ACGIH در خصوص میزان زمان مواجهه با سرو صدا در محیط کار به مدیریت پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی، آلودگی صوتی، شرکت سیمان
 • محمد تقی قانعیان، محمد حسن احرام پوش، مهدی صفدری *، مهدی امام جمعه، محسن عسکری شاهی صفحات 168-177
  مقدمه
  حضور نیترات با غلظت بالا در آب آشامیدنی مخاطرات بهداشتی به همراه دارد. نیترات در معده یا بزاق به نیتریت احیا شده و بنابراین باعث ایجاد بیماری متهموگلوبینیا در نوزادان می گردد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی حذف نیترات به وسیله خاکستر هسته زیتون از محلول های آبی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تجربی_ بنیادی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گرفته است. در این تحقیق خاکستر هسته زیتون در مجاورت با غلظت های مختلفی از محلول نیترات (mg/L 150، 100، 50) با pH (9، 7، 5، 3) و زمان ماند (180، 120، 60، 30،15 دقیقه)، وزن جاذب (8/0، 6/0، 4/0 gr) قرار گرفته و غلظت نیترات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در دو طول موج 220 و 275 نانومتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش زمان ماند و همچنین افزایش دوز جاذب میزان حذف افزایش یافته و رابطه مستقیمی بین این دو عامل وجود دارد و با کاهش مقدار pH و غلظت اولیه نیترات، مقدار راندمان حذف افزایش قابل توجهی می یابد. بررسی اثر غلظت اولیه نیترات در حذف نشان داد که با افزایش غلظت اولیه نیترات از 50 به 150 میلی گرم در لیتر با ثابت نگه داشتن دوز جاذب، راندمان جذب از 88% به 48% کاهش می یابد ولی ظرفیت جذب (qe) از 31/8 به 3/ 14 میلی گرم بر گرم افزایش می یابد. همچنین بیشترین میزان جذب نیترات در 60 دقیقه اولیه واکنش اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق خاکستر هسته زیتون قادر به جذب نیترات در حد مطلوبی بوده و کارایی فرایند در pH اسیدی بیشتر می باشد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق در مقایسه با روش های دیگر جهت حذف نیترات، روش فوق می تواند به عنوان روشی موثر و مناسب برای حذف نیترات مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خاکستر هسته زیتون، جذب سطحی، نیترات، آب آشامیدنی
|
 • M. Malakotian *, A. Khazaei, M. Loloei Pages 1-11
  Introduction
  Heavy metals with their entry into the food chain and water resources are considered as a serious threat to human health. This study aimed to survey Fe3O4 nano‌particles modified with orange peel efficiency in removal of lead and copper ions from aqueous environments.
  Methods
  This experimental research was implemented during the year 2012 and Fe3O4 nano‌particles were used as adsorbent which were modified with orange peel. Experiments were implemented under batch process by adsorbent (300 mg/L) with changing effective factors such as contact time (20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 minutes), pH (3-12), temperature (20, 30, 40, 50 ° C) and concentration of lead and copper ions (10, 20 mg/L). Kinetic adsorption and thermodynamic parameters were investigated according to the conditions of the theory.
  Results
  The maximum adsorption capacity of lead and copper ions on the adsorbent under optimum condition (contact time = 40 min, pH = 6 and temperature = 50 ° C) was obtained which turned out to be 70.06 and 71.21 mg/g respectively. Adsorption of lead and copper ions was according to pseudo-second-order kinetics and with relation to coefficients equal to 0.91 and 0.99 respectively and being fit with Langmuir adsorption model. Positive values of enthalpy (∆Ho) indicated the endothermic nature of the process and negative values of free energy (∆Go) thus indicating the spontaneity of the process.
  Conclusion
  Adsorption of lead and copper ions on the adsorbent under optimum condition turned out to be 98%. The results showed that Fe3O4 nano‌particles modified with orange peel can be an effective adsorbent for the removal of lead and copper ions from contaminated water resources.
  Keywords: Copper, Lead, Fe3O4 Nano?particles, Orange Peel, Adsorption
 • Ss Mazloomima, T. Kamali Khah *, F. Rahmatinajarkolaei, M. Karimi Pages 12-24
  Introduction
  Some inter-proximal areas of teeth are not available to brushing thus dental flossing for eliminating plaque is needed. The aim of this study was to assess the determining factors based on trans-theoretical model (TTM) among high school students.
  Methods
  This descriptive, analytical, cross- sectional study was conducted during April and May 2012. 653 high schools students of Pakdasht in Iran were selected through multi-stages cluster-sampling method and participated in this study. A Researcher-designed questionnaire, including demographic information, stage of change, self efficacy, perceived benefits and barriers parts for collecting data was used.Data were collected based on TTM framework. Content validity of the questionnaire was determined using Lawsche's formula and CVI=0.97 and its reliability was specified through Cronbach's alpha coefficient (0.83). Data were then analyzed by SPSS software V15. Logistic Regression, spearman Correlation, ANOVA and nonparametric tests were used as the statistical methods.
  Results
  The majority of students 73% (n=477) in dental flossing were in pre-contemplation and contemplation stages of change. Self efficacy and perceived benefits scores were lower in primary stage of change and perceived barriers were higher at the primary stage (p<0.000). Moreover, it was found that increase in perceived self efficacy enhances chance of dental flossing and maintaining this behavior more than six month, and increase in perceived barriers of people declines this chance (p<0.000).
  Conclusion
  The findings showed a high percentage of students were in pre-contemplation and contemplation stages in dental flossing behaviorthus probably will expose with inter-dental decays in the future. Self efficacy, perceived benefits and barriers are determinant factors of dental flossing which should be considered in educational programs.
  Keywords: Dental floss, Educational model, Students
 • A. Najarzadeh, Ar Esteghamati, H. Fallahzadeh, E. Saeedi * Pages 25-36
  Introduction
  Obesity has become epidemic worldwide and is now a great public and clinical health challenge. Metabolic syndrome is one of the disorders associated with obesity. Accumulating evidence shows inverse correlation of serum 25(OH)D3 with obesity and anthropometric parameters. The aim of the present study was to investigate the effect of vitamin D supplementation on anthropometric parameters in patients with metabolic syndrome.
  Methods
  We utilized randomized controlled double – blind intervention, administering 300,000 IU vitamin D in divided doses of 6 50,000 IU pearls per day to the treatment group and 6 pearls of placebo to control group in the first week of intervention. Participants were 88 men and women aged 30 to 65 which had metabolic syndrome according to NCEP-ATP III definition and had referred to diabetes clinic of Emam Khomeini Hospital in Tehran. 25(OH)D3 levels and anthropometric parameters including weight, BMI, waist circumference and waist to hip ratio were measured at the beginning and 3 months later.
  Results
  There was a significant increase in serum 25(OH)D3 levels from 20 ng/ml to 33 ng/ml at the end of the study in vitamin D supplemented group (P-value < 0.001). There was a significant decrease in waist circumference in the vitamin D supplemented group at the end of the study (P-value = 0.005). There was no significant difference in weight, BMI and waist to hip ratio in the groups at the end of the study.
  Conclusion
  Improving vitamin D status decreases waist circumference but does not affect other anthropometric parameters in patients with metabolic syndrome.
  Keywords: Vitamin D supplementation, Anthropometric parameters, Metabolic Syndrome
 • S. Golbaz, A. Jonidi Jafari *, R. Rezaei Kalantary Pages 37-48
  Introduction
  Phenol is one of the aromatic hydrocarbons that exist in wastewater of various industries such as manufacturing chemicals, oil refinery and petrochemical industries. Because of its high toxicity and undesirable effect on organisms, its concentration control is essential in nature. The main objective of this study was to evaluate the efficiency of the Fenton oxidation process for the removal of phenol from synthetic wastewater.
  Methods
  This is an experimental study.At the laboratory scale and in a batch system, the effect of pH, the optimal values of Fe 2+ and H2O2, exposure time and different concentrations of phenol on the removal efficiency of phenol was studied. In the samples, Phenol was measured by high-performance liquid chromatograph equipped with UV-Visible detector.
  Results
  The results indicated that phenol with initial concentration of1.6 mM/Lin optimal conditions of pH =3, Fe2+=0.09 mM/L and H2O2=5.9mM/L (Fe2+/ H2O2= 0.015) was removed about 97% after 15 minutes. Increasing initial concentrations of phenol from1.6to3.7 mM / L caused a decrease in removal efficiency from 97 to 75%. The optimum ratio of Fe2+/ H2O2/Phenol was 0. 01.
  Conclusion
  This method can be used as a suitable alternative option for the removal of phenol to meet environmental standards.
  Keywords: Advance oxidation, Fenton, Phenol, Industrial wastewater
 • R. Kopal, Z. Abedi, S. Ghazi, E. Mohammdfam * Pages 49-57
  Introduction
  Occupational accidents impose a lot of costs on the national economy of the country. Estimation of these costs contributes to decision-making for cost control. This study aims to estimate economic damages to the Social Security Organization caused by occupational accidents in Yazd, 2008-2009.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study in which the total 990 occupational accidents registered in 1387 and 2008 in Yazd were investigated to determine costs of insurance and medical care. The data were collected through interview as well as the information from the Head Office and Department for Clinical Affairs of Social Security in Yazd. Data analysis was carried out by SPSS 15 using Kruskal-Wallis and Correlation tests.
  Results
  According to the results of this study, the total costs of insurance and medical care for the 990 occupational accidents were calculated to be 54 billion Rials, while the total premium received from the accident victims has been 9.37 billion Rials in the two years.
  Conclusion
  The findings of this study suggested that the type of occupation and workshop are significantly related to the insurance and medical costs. Therefore, the Social Security Organization should invest on improvement of occupations and workshops safety.
  Keywords: Safety, Occupational accident, Insurance, cost
 • Mh Baghianimoghadam, E. Sharifi *, H. Mozafari, Khosravie, H. Falahzade, M. Karimei, Zarch Pages 58-71
  Introduction
  Milk and dairy products for their quality and quantity of nutrients are the most basic nutritional substances for pregnant and lactating mothers and can best meet the needs of mothers and their fetuses. The aim of this study was to evaluate the knowledge, attitude and practice of mothers about milk and dairy products in the city of Yazd.
  Methods
  This is a descriptive and cross-sectional study involving 254 pregnant women which was conducted in Yazd. Our data were collected by a researcher- made questionnaire based on demographic variables and questions about knowledge, attitude and practice. The data were analyzed by SPSS18, using descriptive and inferential tests.
  Results
  Mean of maternal age was 26.8 ± 4.98 years, and 50.8% of them were in their first pregnancy. The knowledge of 39.8% of the mothers about using the dairy was appropriate and the attitude of 13.8% of women in this area was good.Only practice of 6.3% of mothers in milk and dairy consumption was based on recommended values. There was no significant difference between milk consumption among pregnancy and non pregnancy condition of the participants. In addition, a significant relationship was found between the levels of their education and awareness. According to the findings, there was no significant correlation between their knowledge and attitude.
  Conclusion
  The results of this study showed that mother's level of knowledge and attitude is moderate on milk and dairy products and pregnant women's consumption of them is less than the recommended minimum. Therefore, to improve the health of mothers and their children who make future of each society it is urgent to include promoting nutritional awareness of mothers especially on consumption of milk and dairy products.
  Keywords: Dairy, Pregnant mothers, Knowledge, Attitude, Practice
 • Mr Massoudinejad, H. Sharifi Maleksari *, Ar Yazdanbakhsh, F. Mahdipour Pages 72-84
  Introduction
  Color is one of the indices of water pollution. Discharge of colored effluent can damage to receiving water resources. One of the proposed methods for treating dyeing wastewater is electrocoagulation process. In this study, decolorization of the real textile effluent by electrocoagulation process using monopolar iron electrodes was studied.
  Methods
  This study was run experimentally in the electrochemical batch reactor with a useful volume of 0.5 L. Reactor was equipped with 4 iron plate electrodes that were connected to direct current (DC) power in monopolar mode. The 400mL of wastewater into the reactor in each stage of test and effects of operation parameters such as current density (5.02-26.04 mA), reaction time (20-60 min) and the pH of wastewater (pH=4-9) were studied in color and COD removal efficiency.
  Results
  The results showed that the color and COD removal efficiency increases with increasing of the current density, reaction time and pH. Optimum operation conditions were observed in current density (15.62 mA/cm2), retention time (60 minutes) and pH=9. In this condition, color & COD removals and the electrical energy consumption were 92%, 89% and 26.25kWhm-3 respectively.
  Conclusion
  This study showed that electrocoagulation process with iron electrodes in decolorization of textile wastewater is an effective and efficient method.
  Keywords: Decolorization, Textile wastewater, Electrocoagulation, Iron
 • Ma Morowatisharifabad, R. Pirouzeh *, R. Hemayati, M. Askarshahi Pages 85-95
  Introducatn: Kidney stone is the most common chronic kidney condition after hypertension. kidney stone recurrence is common worldwide and it is estimated that almost 50% of stone formers will have a recurrence within 10 years. Patient's knowledge on kidney stones and its recurrence prevention is an important factor in preventive behaviors of kidney stone recurrence. This study aimed to determinine the preventive behaviors of kidney stone recurrence on it and its relation to knowledge on it and also knowledge on it receiving resources.
  Methods
  This descriptive- analytical study was performed as cross-sectional. The sample size consisted of 210 persons who had referred to 3 care centers in Yazd. Data Collection instrument was a questionnaire that had two parts: the first part was demographic information and the second part was scales for preventive behavior of kidney stones recurrence, knowledge aassessment and cues to action which were completed with interview. Data were analyzed with T-test, ANOVA, χ2 and correlation coefficient test thnough spss 16.
  Results
  Mean score of recurrence preventive behaviors was 38.75 ± 7.85 from 70; the Mean score on knowledge was 9.49±7.85 from 25 and Mean score of cues to action was 2.67±1.78 from 8. The lowest reported recurrence preventive behavior was consulting with a registered dietitian or specialist about consumption of fruits and vegetables. The lowest reported knowledge was about dairy consumption in individuals with a history of kidney stone (21.4%), and the highest reported cues to action was other kidney stone patients (54.3%). Pearson correlation showed a positive correlation between preventive behaviors, knowledge and cues to action (P<0.05).
  Conclusion
  Regarding the low rate of knowledge and performance of the subjects as well as the high age of patients suffering from kidney stones and lack of enough education in this group, health staff can be the most important source of knowledge for these people about preventive behaviors of kidney stones recurrence.
  Keywords: Kidney stones, Knowledge, Preventive behaviors
 • H. Jenaabadi *, F. Sabegi Pages 99-112
  Introduction
  Birth of a mentally-retarded child affectes the quality of life of parents, and accepting the facts, patience, and tolerance when dealing with problems depend greatly on the parents’ worldview. In this regard, the present study was planned to assess the relationship between appeal to God and meaningful life of parents of mentally retarded children in Zahedan city.
  Methods
  This is a descriptive - correlational study and its population were parents of mentally-retarded children who had referred to Zahedan welfare organization between Septembers to November 2012 out of whom 125 parents were selected by targeted sampling method. The study instruments included measures of appeal style to God (Larson and Ghobari، 2009) and meaningful life scale (Battista & Almond, 1973). The scores were analyzed using Spearman correlation coefficient and multiple regression by SPSS17.
  Results
  parent’s appeal to God and meaningful life were relatively desirable. There was a significant positive correlation between appeal to God and meaningful life. Multiple regression results showed that from subscales of appeal to God, maintaining proximity to God, God as a secure base, and positive own perception can explain and predict the meaningful life of these parents.
  Conclusion
  Given a significant positive correlation between appeal to God and meaningful life, it is suggested including spirituality therapy sessions and teaching religious coping methods to reduce stress and thus make meaningful life in these parents by welfare, education of exceptional children, and radio and television organizations.
  Keywords: Attachment to God, Meaningful life, Parent of children with Mental retardation
 • P. Karbasian *, F. Kalantari Pages 113-127
  Introduction
  one of the essential needs of young couples is to have knowledge in the field of health reproduction that will have significant impact on health improvement and family bonds.recognization of young couples are lead more attention of policy maker towards issues which is contained low level of knowledge for the young couples. Presenting the required training to young couples will help to have better undersanding of their thoughts and feelings and make decisions more corrective and appropriate for themselves about reproductive health issues.
  Methods
  this is a descriptive study. The statistical population is volentier couples who have reffering to the premartial counseling centers that they had been married since last year to express their training needs based on experince of the life. The samples are included 240 couples and data instrument was the questionnaires that directly were interviewed and data were analyzed by use of SPSS software.
  Results
  less educated, rurals, home worker and laborershas more training need than the others and there is a significant difference. (p = 0.000). but training need is not related to the marriageable age, gender and there was no significant difference(p > 0.50). The young couples are explained the lessamount of training needs in case of form and function of the reproductive system, method of contraception from prognancy, preparation needs before sextual, simultanios and how they can have sexual relation and how they have sexual and intercourse intercourse and statidfy. While the need of training based on healthy issue during menstruation and time of intercourse, how to become pregnant, sexually transmitted, high risk prognancies, congenital diseases, common cancerns, sexual dysfunction are more and more mentioned.
  Conclusion
  Training needs of couples should be more considered. For the rurals and less educated groupit should be perform supplementory classes after the marriage. Based on the achieved requierments, topics, programs and appropriate training facilities with them should be consider.
  Keywords: Young couples, Knowledge, Educational needs
 • Aa Jafari, A. Fallah, Tafti, S. Zratkar, Davani *, H. Jafari Pages 128-139
  Introduction
  Denture stomatitis is known as common complications in denture users, caused by adherence and colonization of Candida albicans on denture surfaces. Decontamination of dental prostheses using common chemical disinfectants brings about allergic disorders. The aim of this study was to compare the effectiveness of Lawsonia inermis extracts and Sodium hypochlorite for disinfection of resin acryl plaques, which experimentally contaminated with C. albican.
  Methods
  In present experimental study 100 square shape, 10×10×1 mm acrylic resin plates were inoculated in C. albicans suspension. The average number of Candida cells which adhered to 12 randomly selected acryl resin plates was firstly determined and 88 remaining plates were divided in 4 groups that were immersed for 8 hours in 500mg/100cc lawsonia inermis extracts 2% Sodium Hypochlorite as test groups, and 100000 IU Nystatin and distilled water as positive and negative control groups respectively. The Candida removing ability of 2 disinfectants and the control groups was assessed by comparing the number of colony forming units per 1 ml of the plates washing solution cultivated on Sabouraud dextrose agar plates before and after the removing protocol. Data was analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
  Results
  There was seen a statistically significant differences in average viable C. albicans cells isolated from acryl resin plates before and after disinfection with lawsonia inermis extract, Sodium hypochlorite and Nystatin (P=0.0001). Sodium hypochlorite reduced 100% of attached Candida on the rein acryl plates; Lawsonia inermis extract more than 80% and only less than 25% by distilled water.
  Conclusions
  According to present results, it seems that lawsonia inermis extracts, which is inexpensive and without any side effects, it can be suggested for controlling of Candida biofilm and prevention of denture stomatitis.
  Keywords: Denture stomatitis, Candida albicans, Acryl Resin, lawsonia inermis, Sodium hypochlorite
 • S. Noorihekmat, R. Dehnavieh, N. Mohammadi, S. Poorhosseini, F. Rezai, Sh Mehralhasani, A. Salmani Nodoushan * Pages 140-155
  Introduction
  The nursing workforce shortage or its inappropriate distribution is one of the major problems in hospitals. This study aimed to determine the optimum number of nurse staff in the emergency department of a teaching hospital.
  Method
  This is a descriptive-analytic cross-sectional study. The study population included patient's medical records admitted to the emergency department. Using cluster sampling, August was selected as a cluster. Sample size was determined using the sample size formula, and 384 records were randomly selected from August. A check list of nursing services timing was data collection tool. To develop the checklist, patient's medical records were reviewed to identify emergency department nursing services and 19 nursing services were listed. Data were then analyzed using linear programming techniques and Lingo12.0 software.
  Results
  The average entry of patients, nursing services provided, and the percentage of patients who had received each service, were used as the model inputs. Model limitations included time constraints, supply constraints, and non-negative variable constraints. The software's output showed that the optimal number of nurses in the morning shift was14, in the evening shift 12, and in the night shift was 15. So a total of 42 nurses is the optimal number and it was detected that this emergency unit was faced with a shortage of 19 nurses particularly in night shift.
  Conclusion
  The results indicated that the emergency department of the studied hospital is facing with nurse shortage, particularly at night shift. Solutions to fit the number of nurses with patients in this emergency department can be classified in two areas of demand and supply of emergency services at different hours of day. Since only the early hours of the night shift is faced with large numbers of patients, the rational allocation of overtime to the evening shift nursing staff can be helpful. Furthermore, the hospital can correctly implement the triage nursing so that patient with high priority will serve at the best time.
  Keywords: Linear programming, Optimization, Planning nursing force, Emergency Department, LINGO 12.0 software
 • E. Sekhavati *, M. Mohammadi Zadeh, E. Mohammad Fam, A. Faghihi Zarandi Pages 156-167
  Introduction
  exposure to noise pollution leaves Different effects on human. Goal in this Paper is the prioritizing methods of control and reduce noise pollution in Larestan cement Factory using analytical hierarchy process (AHP).
  Methods
  For screening criteria and methods used in AHP technique, Delphi method was used. After polling of 15 experts, 8 criteria and 9 methods was selected from their consensus. Then, in order to prioritizing methods of reduce and control noise pollution, carried out Paired comparison of the methods and criteria, by experts using Analytical Hierarchy Process.
  Results
  result of paired comparison of criteria show that initial investment cost was the most important criteria with the relative weight of 0.247, satisfaction from using of method, Account for the least important with the relative weight of 0.035. A paired comparison of methods according to the target of selecting control methods show that Personal exposure to noise Control method with the weight of 0.224. was the first priority, and Insulation of building’s Method with the weight of 0.067 was the last priority.
  Conclusion
  Because of personal exposure to noise control method obtained as the best method of controlling noise pollution in this Factory, ACGIH instruction about the time of noise exposure in the workplace suggested to directors.
  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Prioritizing, Noise pollution, Cement Factory
 • Mt Ghaneian, Mh Ehrampoush, M. Safdari *, M. Emamjomeh, M. Askarishahi Pages 168-177
  Introduction
  Nitrate ion in drinking water has been found to have a significant effect against health human. Nitrate is an acute toxic; it can be reduced to nitrite in the stomach when it can lead to have blue baby diseases in infants. This research is directed towards to elucidate the nitrate removal efficiency by kernel ashes of olive in water supply.
  Methods
  This experimental study was conducted in a batch laboratory scale. The batch flow experiments for nitrate removal were undertaken to investigate the effects of the different parameters such as: initial concentrations of nitrate solution (50, 100, 150 mg/l), initial pH (3,5,7,9), detention time (15,30,60,120,180 min), and weight of adsorbent(.04,. 06.. 08 gr). Nitrate concentrations were measured by standard method using a spectrophotometer at two wavelengths 220 and 275 nm.
  Results
  The Results obtained showed that the removal efficiency increases when the time and adsorbent dose is increased. By decreasing of pH value and the initial concentration of nitrate, the removal efficiency would be increased significantly. Investigation of the effect of nitrate initial concentration showed that increasing initial concentration of nitrate from 50 to 150 mg/l and without changing absorbent dose would lead to decrease in the absorption efficiency from 88% to 48% but the absorption capacity (qe) increased from 8.31 to 14.3. Moreover the maximum absorption took Place at 60 min of the first reaction.
  Conclusion
  Nitrate removal by olive kernel ashes are considered as effective and appropriate method compared with other absorbents and the process is more efficient at acidic pH.
  Keywords: Olive pit ash, Adsorption, Nitrate removal, Drinking water