فهرست مطالب

مجله طب سنتی اسلام و ایران
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/02/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد ستایش، منصور کشاورز، مهدی صالحی، حسین کارگر، محمدرضا میرزایی صفحه 1
  مقدمه
  تدابیر اصول ششگانه سلامت (سته ضروریه)، نقطه قوت طب سنتی ایران در حفظ تندرستی، پیشگیری و درمان بیماری هاست. تدبیر خواب و بیداری از مداخلات کم هزینه و کارآمدی است که به شرط رعایت اصول و قواعد آن، میتواند منجر به بهبود سطح سلامت فرد و جامعه شود.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی نقش و جایگاه خواب در ارتقاء سطح سلامت جامعه از دیدگاه طب سنتی ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مروری بوده و براساس جستجوی کتابخانه ای در منابع اصلی و مکتوب طب سنتی ایران، و در پاره ای موارد تطبیق آنها با مقالات روز و منابع طب رایج تدوین گردید.
  یافته ها
  این مقاله ضمن تبیین جایگاه خواب از منظر قرآن، طب سنتی وطب نوین، توصیه های کاربردی در خصوص آداب و شرایط خواب از جمله زمان، مکان، میزان، وضعیت بدن و نوع لباس هنگام خواب و رابطه خواب با غذا و همچنین خواب بر حسب مزاجها، سنین، فصول و اقالیم مختلف ارائه می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  تدبیرخواب، متناسب با مزاج، سنین و اقلیم های متفاوت می تواند نقش تاثیرگذاری بر تامین سلامت ایفا کند. طب سنتی ایران به عنوان یک بسته سلامت تجربه شده، نحوه مداخله موثر در خواب را جهت استفاده حداکثری در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه تبیین کرده است که می تواند مورد استفاده متولیان حوزه سلامت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خواب، طب سنتی ایران، سته ضروریه، ارتقای سلامت
 • فرشته قراط، محمدحسن آزما، مهرداد کریمی، رباب صحاف صفحه 10
  سابقه و هدف
  بیماری دمانس در راس بیماری های ناتوان کننده و معلولیت زای دوره سالمندی قرار دارد. با وجود شیوع روزافزون بیماری، در حال حاضر درمان موثر و شناخته شده ای برای آن وجود ندارد. در مبانی طب سنتی ایران به دوره سالمندی توجه خاصی شده و روش های مختلف درمان بنا بر علت و سبب بیماری ها بیان شده است. این تحقیق با هدف شناخت دقیق تر ماهیت اختلال شناخت و حافظه از دیدگاه متون طب سنتی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مروری از نوع مطالعات اسنادی می باشد که به بررسی متون «در حوزه طب سنتی ایرانی» پرداخته است. جامعه پژوهش محتوای امهات کتب طب سنتی ایران مرتبط با موضوع مطالعه بودند و نمونه گیری به صورت هدفمند و سیستماتیک بر اساس میزان وابستگی و ارتباط به مضامین تحت مطالعه با استفاده از نرم افزار نور که کتابخانه معتبر جامع طب سنتی محسوب می گردد، انجام گردید. جستجوی جامعی در برگیرنده کلید واژه های «سالمند»، «شیخوخیت»،«مشایخ»، «هرم»، «کهول»، «حافظه»، «حفظ»، «ذکر»، «نسیان»، «فراموشی» و «حفظ الصحه» در منابع طب سنتی به عمل آمد. داده ها به روش یادداشت برداری از مکتوبات و مستندات، جمع آوری و تحت تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس متون طب سنتی کاهش حافظه و ناتوانی ذهنی از غلبه سردی یا رطوبت یا خشکی، در قسمت عقب مغز حادث می شود. لذا درمان بر پایه اصلاح سوءمزاج مغز استوار است و بر این اساس طب سنتی تدابیر حفظ سلامتی(حفظ الصحه) و درمان های متنوعی را ارائه می دهد.
  نتیجه گیری
  درمانهای زیادی در زمینه پیشگیری و درمان اختلالات حافظه و شناخت در طب سنتی ایران ارائه شده است. شناخت بهتر این مبانی می تواند در حل مشکلات همراه این بیماری و بحران افزایش شیوع آن در سالمندان نقش بسزایی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: سالمندی، دمانس، اختلال شناخت، طب سنتی، داروی گیاهی
 • میترا مهربانی، زهرا مهدوی میمند، منصور میر تاج الدینی صفحه 21
  تنوع اقلیم ها و گونه های دارویی، سابقه طب گیاهی در درمان امراض، کاشت و تولید گیاهان دارویی و پذیرش گیاهان دارویی به عنوان طب جایگزین توسط آحاد مردم از مزیت های نسبی آینده صنعت گیاهان دارویی ایران است. استان کرمان نیز دارای شرایط آب و هوایی متنوعی می باشد. همین امر موجب تنوع گیاهی بالایی در نقاط مختلف استان گردیده است. داروهای گیاهی موجود در عطاری های شهر کرمان را از لحاظ نام علمی، فارسی، محلی، خواص درمانی، محل رویش و اندام مورد استفاده بررسی کردیم. 170 نمونه داروی گیاهی از عطاری های شهر کرمان جمع آوری و شناسایی شدکه اکثریت این گیاهان متعلق به تیره های نعناع، جعفری و کاسنی هستند و از نظر اندام مورد استفاده، میوه و گل بیشترین موارد را تشکیل میدهند. با توجه به اینکه این داروها نقش مهمی در درمان بیماری ها ایفا می کنند جهت افزایش تولید و پرورش این گیاهان در استان کرمان باید کوشش کرد.
  کلیدواژگان: عطاری، داروی گیاهی، کرمان
 • محمد احمدی، مریم جوادی، آمنه باریکانی، محمد انصاری پور، اکرم بهشتی صفحه 34
  سابقه وهدف
  طب سنتی ایران ادبیات خاص خود را دارد و یکی از مکاتب برتر طبی دنیاست. هم چنین انجام تحقیقات در زمینه طب سنتی، مکمل و جایگزین واستفاده از آن طی سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته است. هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سنجش مزاج جبلی است.
  روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی و مقطعی بود که در سال 1392 انجام شد. جامعه پژوهش 326 نفر از همراهان بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بوعلی سینای شهر قزوین بودند که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. پس از بررسی متون، پرسشنامه ای که 10 عامل مزاج جبلی را داشت طراحی شد. سپس روایی محتوا، هماهنگی درونی، تحلیل عاملی اندازه گیری و توسط نرم افزار spss 16 محاسبه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  حدود 70% از متخصصین در مورد مناسب بودن سوالات توافق داشته و حدود 85% از سوالات بنابر نظر متخصصین، مناسب بود. نتایج آزمون بارتلت و KMOنشان داد که حجم نمونه انتخاب شده کافی بوده و تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. تحلیل عاملی 11 عامل را استخراج نمود. هم سانی درونی پیش و پس آزمون به ترتیب (0.688=α) و (0.712=α) بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  پرسشنامه تدوین شده از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و می تواند در تحقیقات مزاج شناسی طب سنتی مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، مزاج جبلی، روایی، پایایی، طب سنتی
 • مجید خلیلی، محمد علی محجل شجا، کامیار قابیلی، کاظم خدا دوست، شیوا اسماعیلی پراپری صفحه 41
  طب سنتی از قدیمی ترین روش های درمانی در جوامع بشری است که مورد استفاده ملل مختلف بوده و رشد و نمو خود را مدیون سنت، فرهنگ و آداب و رسوم ملل مختلف می باشد. طب سنتی هنوز هم در بسیاری از کشورها جایگاه خود را حفظ کرده و در کنار طب مدرن در حفظ سلامتی و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار میگیرد و در چند دهه اخیر رشد فزاینده ایی داشته است. طب سنتی علم و مهارت حفظ سلامتی به شیوه کل نگر است، و شامل مجموعه ای از روش هایی است که به حفظ سلامتی و درمان بیماری های مختلف منجر می شود و رابطهٔ تناتنگی با گیاهان، حیوانات، مواد معدنی و اعمال یداوی دارد. یکی از تکنیک های درمانی در طب سنتی استفاده از زالو می باشد، این موجود خارق العاده مشهور به جراح کوچک می باشد. به همین منظور ما به کتب طب سنتی مراجعه نموده و نظرات حکما و اطباء طب سنتی ایران را در خصوص استفاده از زالو در درمان بیماری های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در مقاله حاضر سعی می کنیم جایگاه این روش درمانی را در طب سنتی ایران مورد بحث قرار دهیم.
  کلیدواژگان: زالو درمانی، طب سنتی، تاریخ پزشکی
 • حسین کیانی، منیژه زارع صفحه 47
  سبک شناسی، در اصطلاح علمی در حوزه زبان شناسی است که موضوع آن بررسی شیوه های گوناگون بیانی در متون است. از این دیدگاه شیوه ای که از آغاز تا پایان متن یک اثر به شکل قابل توجهی تکرار شده باشد، سبک نامیده می شود. مقاله حاضر به بررسی سبک شناسی کتاب «الجامع فی الادویه المفرده» نوشته ابن بیطار پرداخته است. «ابن بیطار»، از جمله گیاه شناسان و داروشناسان اندلسی بوده که با نگارش کتاب خود، تاثیر به سزایی در رشد و تکامل علم دارو داشته است، کتاب وی دایره المعارف بزرگ داروشناسی است که بنا به باور بسیاری از دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان، مفصل ترین و روشمندترین تالیفات داروشناسی در تمدن اسلامی است. هدف از این پژوهش، دستیابی به شیوه های ابن بیطار در نگارش این کتاب است. به دنبال دستیابی به این هدف، مقاله حاضر ابتدا به بیان معانی لغوی و اصطلاحی سبک شناسی پرداخته است؛ در ادامه، بعد از معرفی کوتاه از ابن بیطار و آثار او، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی شیوه های سبک ساز متن کتاب ابن بیطار می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ویژگی های اسلوب علمی در کتاب رعایت شده است به گونه ای که نویسنده برای هر موضوع یک شیوه تا آخر کتاب به کار برده است و این همان چیزی است که در نگارش اسلوب های علمی باید رعایت شود.
  کلیدواژگان: سبک شناسی، الجامع فی الادویه المفرده، ابن بیطار، طب سنتی، داروشناسی اسلامی
 • محمد کرمی، حامد نقی زاده صفحه 61
  سابقه وهدف
  از آیات قرآن کریم چند اصل بسیار در مورد گیاهان استخراج می شود که زیر بنای حقوقی آنان را در اسلام را تشکیل می دهد. این اصول می تواند هدایت کننده دانشمندان در رعایت مبانی اخلاق انسانی در مورد گیاهان بطور اعم و گیاهان داروئی بطور خاص باشد.
  مواد وروش ها
  در این مقاله از منابع و کتب الکترونیکی مانند بانک اطلاعاتی Pubmed و منابع غیر الکترونیکی مانند قرآن کریم، تفاسیر المیزان و نمونه و کتب فقهی اسلامی مانند وسایل الشیعه استفاده شده است.
  یافته ها
  1- اصل خلقت: در آیاتی از قرآن کریم از تعابیری مانند «مایه عبرت»، «مایه شادی و بهجت» استفاده شده است. یکی از اهداف ذکر خلقت گیاهان در قرآن، یادآوری قدرت و حکمت خدا است 2- حق حیات: گیاهان مخلوقات خداوند و دارای حق زندگی هستند. بنابراین انسان مجاز به پایمال کردن این حقوق نیست.3 - اصل عبادت: بر اساس آیه 18 سوره حج، مفهوم عبادت و سجده اشاره به تسلیم گیاهان در برابر تصمیم خداوند و در مسیر منافع انسان است. 4 – درک وشعور: آزمایشات تجربی نشان داد که گیاهان نیز از سطح بالایی از درک وشعور از وضعیت خود و محیط پیرامون برخوردار هستند. 5- اصل جزا و رستاخیز: از دیدگاه فلسفه اسلامی معاد در مورد هر موجودی به معنی صعود به یک سطح بالاتر است. یرای گیاهان این ارتقای درجه عبارتست از خورده شدن توسط یک حیوان و یا انسان و تبدیل شدن به جزیی از آن موجود.در ضمن گیاهان نیز از دو روح از چهار روحی یعنی روح حیاتی و روح نباتی را دارا هستند
  نتیجه گیری
  از دیدگاه اسلام گیاهان هرچند قوه ناطقه و عاقله انسانی را ندارند ولی از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامی- انسان را مجاز به تخریب زندگی گیاهی نمی داند ودر صورت استفاده دارویی از گیاه بهتر است، عضو موثره گیاهی مستقیما توسط بیمار خورده شود تا گیاه جزوی از وجود انسان شود.
  کلیدواژگان: زیر بنای حقوق گیاهان، درک وشعور، قرآن کریم، اصل خلقت
 • حامد ناجی زاده اصفهانی، نجمه مقدس * صفحه 68
  سابقه و هدف

  از زمان ورود طب جدید به ایران تا کنون بحث های زیادی پیرامون علمی بودن گزاره ها و مفاهیم طب سنتی و علم بودن این حوزه میان منتقدین و مدافعین این دانش صورت گرفته است. یکی از اشکالات اساسی این مباحث این است که قبل از پرداختن به علم بودن یا نبودن این حوزه، معیارهای علم بودن به طور دقیق مشخص نشده است. تعیین معیار برای علم بودن از اصلی ترین مسائل فلسفه ی علم به شمار می رود. فیلسوفان علم تا کنون معیارهای مختلفی ارائه نموده اند. مهم ترین و تاثیرگذارترین این نظریه ها در فلسفه ی علم قرن بیستم نظریه ی تامس کوهن است که ضمن نقد معیارهای پیشین، پارادایم داشتن را تنها معیار برای علم بودن معرفی می کند. هدف این مقاله بررسی علم بودن طب سنتی بر مبنای این نظریه است.

  مواد و روش ها

  این مقاله ابتدا با بررسی دقیق تاثیرگذارترین اثر کوهن در فلسفه ی علم (کتاب ساختار انقلاب های علمی) به تحلیل و بررسی نظریه ی او و تحلیل مفهوم پارادایم می پردازد؛ سپس با تبیین مبانی طب سنتی نشان خواهد داد که این دانش واجد پارادایم و در نتیجه علم است. پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته است.

  نتیجه گیری

  دانش طب سنتی واجد پارادایمی مستقل شامل مفاهیم، قوانین، اصول مابعدالطبیعی و موازین خود می باشد و از منظر تامس کوهن می توان آن را علم تلقی کرد

  کلیدواژگان: علم بودن، طب سنتی ایرانی، پارادایم، انقلاب علمی، تامس کوهن
 • محمد محمودی میمند، عبدالله کشاورز، نیما رحمانی صفحه 82
  هدف این تحقیق بررسی نقش تاثیر گذار و تعیین کننده مزاج (بنیاد طب سنتی ایرانی) بر مجموعه مهارتهای استخدام پذیری در بین پسران و دختران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع ارتباط علی بوده، ابزار گردآوری داده جهت مهارت های استخدام پذیری، پرسشنامه دانشگاه کنت که پایایی آن برابر با 0.88 و 0.81 به ترتیب در بین پسران و دختران در بخش مهارتهای اصلی تایید گردید. جهت سنجش مزاج افراد برحسب نشانه های کلی مزاج مورد نظر ابوعلی سینا و با تاکید بر تشخیص مزاج فعلی آنان، پرسشنامه ای تهیه گردید و از آن پرسشنامه جهت مصاحبه منظم توسط کارشناس متخصص طب سنتی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر و دختر در محدوده سنی 19-22 سال تعیین شد که از طریق نمونه گیری تصادفی و پس از گردآوری پرسشنامه ها و انجام مصاحبه، تعداد 105 پرسشنامه متعلق به پسران و 125 پرسشنامه متعلق به دختران در اختیار قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و همچنین به منظور آزمون فرضیه اصلی تحقیق و بررسی رابطه علی میان مزاج و مهارتهای استخدام پذیری از روش مدلسازی مسیری-ساختاری مبتنی بر واریانس (VBSEM) PLS (کمترین مربعات جزئی) استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از تایید نقش تاثیر گذار و تعیین کننده مزاج بر مهارتهای پایه ای و اصلی استخدام پذیری هم در پسران و هم در دختران و همچنین نقش میانجی مهارتهای پایه ای بوده؛ روابط معنادار نیز بین گرمی /سردی مزاج و تری/خشکی با برخی مهارتها بدست آمد. نتایج این تحقیق آن است که گرمی/سردی مزاج (به عنوان کیفیات فاعله) نقش موثر بر مهارتهای استخدام پذیری داشته (گرمی تقویت کننده و سردی کاهش دهنده است)، خشکی مزاج با مهارتهای رهبری، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و متقاعد ساختن در پسران ارتباط معنادار دارد و تری مزاج با مهارتهای ارتباط کلامی و همکاری در پسران و مهارتهای ارتباط نوشتاری، ارتباط کلامی و همکاری و تعاون در دختران ارتباط دارد. سردی و خشکی مزاج نیز مهارت کار با ارقام را هم در پسران و هم در دختران تقویت می نماید. بر این اساس، ضمن تایید نقش تعیین کننده مزاج در برخورداری افراد از مهارتهای کاری، شناخت ویژگی های افراد از طریق آگاهی از مزاج آنان، تسهیل کننده کارآمد تقسیم کار اجتماعی، تعاون و همکاری مورد نظر بوعلی سینا است و این آن چیزی است که در مدیریت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در جوامع سازمانی کنونی بسیار راه گشا خواهد بود
  کلیدواژگان: طب سنتی ایرانی، مهارتهای استخدام پذیری، تئوری مزاج
 • رقیه سادات عظیمی صفحه 94
  تاریخ پزشکی در ایران به دوران پیش از اسلام می رسد، اولین مرکز آموزش پزشکی با نام «جندی شاپور»، که نقش بسیار مهمی در شکل گیری و تکوین این علم داشته، در زمان حکومت ساسانیان ساخته شد. این دانشگاه پس از حمله اعراب مسلمان به ایران همچنان از رونق علمی برخوردار بود اما بعد از دو قرن آشوب و هرج و مرج و با روی کار آمدن حکومت عباسیان، با انتقال اولین پرشک این مرکز به بغداد عملا دستاوردهای این دانشگاه به مرکز جهان اسلام منتقل گردید. پزشکی پس از اسلام با امتزاج چند مقوله علمی از جمله طب یونانی، بقراطی و جالینوسی تقویت؛ و با حمایت امرای وقت از جمله هارون الرشید و مامون پیشرفت نمود، بطوری که کم کم پزشکان جهان اسلام توانستند به تالیف آثار طبی مستقل بپردازند؛ اولین قدم بصورت دائره المعارف های جامع و کلی شکل گرفت. با ظهور دولت آل بویه و حمایت بی دریغ دولتمردان این سلسله زمینه برای تخصصی شدن پزشکی و شکل گیری شاخه هایی از این علوم فراهم گردید. بر همین اساس شناخت جایگاه پزشکی در زمان آل بویه با تکیه بر تغییر و تحولات مبتنی بر تخصص گرایی از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این شناخت و بررسی بر اساس این سوال که: تخصص های پزشکی دوره آل بویه کدامند؛ سامان یافته است. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که حمایت های بی دریغ امرای آل بویه بخصوص عضدالدوله موجبات ارتقاء سطح بهداشت و درمان جامعه را به همراه داشته-است؛ پیامد عامل فوق، جذب دانشمندان و پزشکان متخصص برجسته ای بود که بدون توجه به مشکلات گوناگون، به بهترین وجه به امر پزشکی و حتی انتقال اطلاعات طبی خود از طریق تهیه کتاب و حفظ آنها به صورت تالیف و ترجمه کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشتند.
  کلیدواژگان: آل بویه، بغداد، پزشکی، روان شناسی، جراحی، چشم پزشکی، گیاه پزشکی، داروسازی
|
 • M. Setayesh, M. Keshavarz, M. Salehi, H. Kargar, M. R. Mirzaei Page 1
  Background and
  Purpose
  The six essentials factors of health, are the strength of Iranian Traditional medicine in health maintaining, and treating diseases. Sleep and wakefulness devise are cost-effective interventions in terms of principles and rules which can lead to improved health of individuals and society. This study was aimed to investigate the role of sleep in health promotion from the perspective of Iranian Traditional Medicine.
  Materials And Methods
  This study is a review based on library research in main Iranian Traditional Medicine references comparing with current medicine and new articles.
  Results
  This study explains the sleeping from aspect of the holey Quran, Traditional and conventional medicine, and offers practical recommendations regarding sleep habits and its conditions, including time, location, amount, positions, type of clothing the body during sleep and relationship with food, and exhibit sleep in terms of temperament, ages, seasons and climates.
  Conclusions
  Sleep measures, proportional to the temperament, age and different climates can influencing health. Iranian traditional Medicine as an experienced health package, explains the rout of effective sleep intervention in health promotion. Then it can be used by health policy mans.
  Keywords: Sleep, Iranian traditional medicine, the six essentials, health promotion
 • F. Ghorrad, M. H. Azma, M. Karimi, R. Sahaf Page 10
  Background and
  Purpose
  Despite the increasing prevalence of dementia, there is no known effective treatment for this disease. Iranian traditional medicine has attention to old age and its diseases. This research was conducted to identify the cognitive and memory disorders in view of traditional medicine literature.
  Materials And Methods
  This study is a review of the literature in Iranian traditional medicine. The study population included content related to the topic of Iranian Traditional Medicine Books. Purposeful and systematic sampling based on dependency and relationship to the study subjects was performed by using Noor software. A comprehensive search was conducted with the key words "eldery", "mashayekh", "heram", "kohol", “memory", "zekr", "hefz", "Amnesia" and "Hygiene" was taken. Data were collected by recorded of written documents, and conducted a content analysis.
  Results
  According to the texts of traditional medicine, memory loss or mental disability is caused by the dominance of cold, wet, or dry temperament in the back of the brain. The treatment is based on temperament. So traditional medicine offers Hygiene orders and a variety of treatments.
  Conclusions
  Many treatments about the prevention and treatment of memory disorders have been proposed in Iranian traditional medicine. Better understanding of these principle scan play a significant role and can solve problem of this disease and its increased prevalence in the elderly.
  Keywords: aging, dementia, cognitive disorders, folk medicine, herbal medicine
 • M. Mehrabani, Z. Mahdavi Meymand, M. Mirtajadini Page 21
  Species and climatic diversity, traditional use of herbal drugs to treat diseases, planting and production of medicinal plants and acceptance of herbs as alternative medicine by people, are relative advantages of herb industry in Iran. The Kerman province has different types of climatic conditions. As a consequence you can find a great variety of plant species here.We studied existing medical plants in traditional drug stores by scientific, Persian and local names, used parts, medical effects and growth location.170 medical plant samples were identified and collected from herb sellers in Kerman but most of this species belong to Labiateae, Umbllifure and Compositae, and fruits and flowers are the most widely used parts.The conservation of the medicinal plants is an essential requirement for maintaining traditional medicine as a useful resource.
  Keywords: Grocery, medical plants, Kerman
 • M. Ahmadi, M. Javadi, A. Barikani, M. Ansaripour, A. Beheshti Page 34
  Background and
  Purpose
  Iranian traditional medicine has its own literature and one of the top medical schools in the world. The research on traditional, complementary and alternative medicine and its use is growing trend in recent years. The aim of this study was reliability and validity of a questionnaire to measure temperament Jebeli.
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study that was conducted in 1392. The study population was 326 cases of patients referred to specialist clinics in Qazvin Bu-Ali Sina, who were recruited by convenience sampling. After reviewing the literature, a questionnaire was designed which had 10 factor an Jebeli temperament. The content validity, internal consistency, factor analysis, measurement and calculation were analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  Approximately 70% of the experts agreed on the appropriateness of the questions, and about 85% of the questions according to experts, was appropriate. KMO and Bartlett's test results showed that the sample size was adequate, and factor analysis to identify the structure of the factor model is appropriate. Factor analysis extracted 11 factors. Internal consistency in pre and post-test was (α=0.688), and (α=0.712), respectively.
  Conclusion
  The questionnaire had good reliability and validity and can be used in the traditional medicine of health research.
  Keywords: questionnaire, Jebeli temperament, validity, reliability, traditional medicine
 • M. Khalili, M. A. Shoja, K. Ghabili, K. Khodadoost, Sh. Esmaeili Parapari Page 41
  Traditional medicine is one of the oldest therapies in human societies, which has been used by different nations, and its development is indebted to tradition, culture and customs of different nations. Traditional medicine still retains its place in many countries alongside modern medicine to maintain health and treat diseases and has progressed considerably.Traditional medicine is a holistic approach to health, knowledge and skills, with a plethora of ways to maintain health and treat various diseases and has a direct relationship with plants, animals, minerals and manual procedures. One of the techniques used in traditional medicine is leech therapy. Leech has been labeled a tiny surgeon. Therefore, we referred to traditional medicine texts and gathered comments of philosophers and doctors of traditional medicine in Iran regarding the use of leeches in the treatment of various diseases. In this paper, we made an attempt to discuss treatment modalities in Iranian traditional medicine.
  Keywords: leech therapy, traditional medicine, medical history
 • H. Kiani, M. Zare Page 47
  Stylistics is an area of knowledge in linguistics the purpose of which is the study of various expression methods of a text. From this perspective, a way of expression which is substantially repeated from the beginning to the end of a text is called "style". The present article examines the style of the book "al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada" by Ibn al-Baitar. Ibn al-Baitar is one of the Andalusian botanists and pharmacologists who has had a significant impact on the development of pharmacology through his writing. His book, the great encyclopedia of pharmacology, is believed by many Muslim and non-Muslim scientists to be the most detailed and clear pharmaceutical work in the Islamic civilization. The aim of this study is to shed light on Ibn al-Baitar's practices in writing this book. To this end, at first the lexical and idiomatic meanings of stylistics are presented, then after a short introduction about Ibn al-Baitar and his works, using a descriptive-analytic approach the article deals with the style-making methods of the text in his book.The findings of the study indicate that the book enjoys features of the scientific approach in a way that the writer has stuck to a certain approach to the end of the book and this is exactly what should be observed in scientific styles of writing.
  Keywords: stylistics, al-Jami fi al-Adwiya al-Mufrada, Ibn al-Baitar, traditional medicine, Islamic pharmacology
 • M. Karami, M. Mostaghiman, H. Naghizadeh Page 61
  Background and
  Purpose
  The Holy Quran, there are some principle about plants, that legal basis for the plant. Top laws states that the general attitude and behavior of plants and herbs in particular be improved
  Materials And Methods
  In this paper it has been used electronic references and books and information banks like Pubmed and non-electronic references like Holy Quran and explanation about Quran like Al-mizan, Nemoune and Islamic jurisprudence books like Wasael-ol-shiyaa.
  Results
  1.The principle of creation: In many verses of the Quran is referring to the creation of plants and in this case, words like "mayeh ebrat, "Behcet's wae used. God has created all plants and one of the objectives of creation of plants. 2. Right to Life: the plants are God's creatures have a right to live. So people are not allowed to violate the rights 3. The principle of worship: The principle of worship, according to verse 18 of Sura Hajj, the concept of worship and prostrate, leaves the decision to surrender to God. That will eventually be useful for humans. 4. Understanding and thought: Experience showed that the plants of the high level of understanding of their situation and surroundings. So is the complementary principle of worship. 5. Judgment and the Resurrection: The degree of improvement in plants, consists of being eaten by an animal or human and become part of it. Plants have Two of the four spiritual soul, The vital spirit of the plants and vegetable soul Therefore, plants are also spiritual and physical resurrection.
  Conclusions
  From the viewpoint of Islam: although, the plants do not have human-like speech and thought. I have benefited from the perception and consciousness and the emotions. For this reason, Islamic law - a man not allowed to destroy plant life. And as a drug, preferably, active member of the plant is eaten by the patient directly to the plant to remain part of life.
  Keywords: Ethics, Plant's rights, The Holy Quran, principle of creation
 • H. Naji Esfahani, N. Moghaddas Page 68

  Background and

  Purpose

  Since the entrance of Modern medicine in Iran, many controversies have occurred about scientificity of statements and concepts of traditional medicine between critics and advocates of this knowledge. The basic problem of these controversies is that before arguing whether this knowledge is science or not, it should be clear that which are the criteria of being science exactly? This is one of the fundamental questions in philosophy of science. Science philosophers have presented different criteria. The most important theory in this field in 20th century is the one that Thomas Kuhn has presented which asserts that the only criterion for scientificity is having "paradigm".

  Materials And Methods

  This paper, first of all by an exact examination on Kuhn's influential work in the philosophy of science (The structure of Scientific Revolution) will analyzes the theory and focuses on the concept of a paradigm, then explains the principles of traditional medicine and shows that this Knowledge possesses paradigm and thus is a science. Library based method has been selected for this research.

  Result

  The traditional medicine has its own concepts, rules, metaphysical principles and norms and therefore is science.

  Keywords: scientificity, paradigm, Thomas Kuhn, Iranian traditional medicine
 • M. Mahmoodi Maymand, A. Keshavarz, N. Rahmani Page 82
  Background and
  Purpose
  To be successful in Today`s workplace, it is needed to have special individual skills which some of them are inherent. Temperament is one of individual traits that, by making difference in people's characteristics, affect their abilities. Temperament has been introduced by Iranian Traditional Medicine. In this school, the man is not considered just as a physical being, and also individual differences underlie an efficient social work division. To consider the impressive and ascertaining role of Temperament on the set of Employability Skills.
  Materials And Methods
  this study is descriptive-correlative and is the type of casual relation. Kent University Questionnaire was used as aggregation data tools for employability skills. A questionnaire was prepared for the measurement of individual temperament in terms of the overall indications of temperament proposed by Avicenna. The questionnaire was used for regular interviews. The population was determined the students with age range of 19 to 22. Through an accidental sampling, 230 questionnaires were put at disposal. In order to analyze the data, Pierson Correlation method and also the Variance-based structural Equation Modeling were used to test the main hypothesis
  Results
  The impressive and ascertaining role of temperament on the main and basic employability skills both on boys and girls was approved and also the mediating role of basic skills. Several significant relations were also obtained between hot/cold and wet/dry temperament and some of the skills.
  Conclusion
  Identification of individual characterization through the awareness of their temperament will be an efficient facilitator of social work sharing and association which has been proposed by Avicenna. It should properly determine the expectations of people in workplaces.
  Keywords: Iranian Traditional Medicine, Temperament Theory, Employability Skills.
 • R. Azimi Page 94
  The history of medicine in Iran goes back to the pre-Islam era. The first medical education center named Jundi Shapur University, which played a major role in formation and development of medical sciences, was founded during the Sassanid rule. This university continued to be a thriving scientific center after the Arabs’ conquest of Persia but after two centuries of chaos and disorder when the Abbasids took power, the accomplishments of this university were virtually transferred to the center of the Muslim world. Medicine after the advent of Islam was enhanced with the merging of several scientific categories including Greek, Hippocrates and Galen’s medicine, and developed with the support of the rulers of the time such as Harun al-Rashid and Ma’mun. Gradually, the Muslim world physicians managed to write independent medical works and the first steps on this path were taken in the form of comprehensive and general encyclopedias. With the advent of the Buyid Dynasty whose rulers supported this field of science, grounds were set for specialization of medicine and emergence of new branches of this science. Therefore, understanding the status of medicine in the Buyid era, which was relying on change and specialization-based developments, is of paramount importance.
  Keywords: Buyid Era, Baghdad, Medicine, Psychology, Surgery, Ophthalmology, Medical plant, Pharmacy