فهرست مطالب

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک
سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 103، تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/05/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ابراهیم رحیمی* صفحات 2-7
  زمینه و هدف
  تب کیو یک بیماری مشترک است که بوسیله یک ارگانیسم داخل سلولی اجباری بنام کوکسیلا بورنتی ایجاد میشود. شیر خام یا فرآورده های لبنی تولید شده بوسیله شیر غیرپاستوریزه ممکن است حامل کوکسیلا بورنتی عفونت زا باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع کوکسیلا بورنتی در نمونه شیر مخازن گله های گوسفند در استانهای فارس، خوزستان، کرمان، قم و یزد بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر 183 نمونه شیر از 59 گله گوسفند برای بررسی حضور کوکسیلا بورنتی به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز آشیانه ای مورد آزمایش قرار گرفت. حیواناتی که نمونه شیرشان برای این مطالعه جمع آوری شد از نظر بالینی سالم بودند.
  یافته ها
  در مجموع، 3 نمونه از 183 (6/1 درصد) نمونه شیر گوسفند بررسی شده از نظر کوکسیلا بورنتی مثبت بود؛ نمونه های مثبت مربوط به 2 گله از 21 (5/9 درصد) گله گوسفند مطالعه شده در استان یزد بود. همه نمونه شیرهای جمع آوری شده در فارس، خوزستان، قم و کرمان از نظر کوکسیلا بورنتی منفی بودند.
  نتیجه گیری
  اگرچه شیوع بالایی از آلودگی در مطالعه حاضر مشاهده نشد، نتایج بیانگر آن است که گوسفندان به ظاهر سالم میتوانند منابع مهم عفونت کوکسیلا بورنتی باشند. علاوه بر آن، نتایج مطالعه حاضر اهمیت پایش دورهای میزان شیوع کوکسیلا بورنتی را در نمونه شیر گله های گوسفند در استانهای مختلف ایران را نشان میدهد.
  کلیدواژگان: کوکسیلا بورنتی، شیر، گوسفند، واکنش زنجیرهای پلیمراز آشیانهای، ایران
 • محمدرضا پژوهی الموتی*، عبدالمجید محمدزاده، علی خنجری صفحات 8-13
  فرایند کشتار طیور در کشتارگاه میتواند لاشه طیور سالم را درگیر آلودگی های متعدد با عوامل پاتوژن سازد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شرایط کشتار بر روی وضعیت بهداشتی لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان انجام گردید. جهت انجام این بررسی از سطح پوست ناحیه سینه لاشه طیور بطور تصادفی نمونه برداری با سواپ و صفحه الگو صورت پذیرفت. بر این اساس در طی مراحل مختلف کشتار شمارش کلی باکتری های هوازی (TVC)، کلی فرمها، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس بیماریزا، و جستجوی سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مرحله خنک سازی در چیلرها بصورت معنی داری (05/0
  کلیدواژگان: لاشه طیورگوشتی، کشتارگاه، وضعیت بهداشتی، آلودگی میکروبی، همدان
 • آزاده باباپور، رامین علیقلی*، سیامک عصری رضایی صفحات 14-19
  تیلریوز بیماری تک یاختهای خونی و لنفوسیتی بوده که با علائم تب، زردی، کمخونی و مرگ در گاو دیده میشود. در بروز علائم بیماری واکنش التهابی نقش داشته که خود وابسته به تولید شاخصهای پیش التهابی است. در سال 1390 تعداد 26 و 68 راس گاو سالم و بیمار پس از انجام معاینات بالینی و انگل شناسی انتخاب گردیدند و شاخص های هماتولوزی و ایمونولوزی اندازه گیری شدند. ابتدا پارازیتمیدر خون محیطی گاوهای بیمار تعیین شده و سپس خون وریدی حاوی EDTA برای تعیین مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد لکوسیت ها، میزان پارازیتمیو نیز نمونه سرم برای اندازه گیری مقادیر -وTNF و، -و IL1 و 3-وIL جمعآوری شدند. نتایج بدست آمده با مقادیر پارامترهای فوق الذکر در گاوهای سالم و فاقد آلودگی مقایسه شدند. بر حسب تعداد اریتروسیتهای حاوی انگل تیلریا مشاهده شده در هر شان میکروسکوپی (5-1، 10-6 و 20-11 درصد گلبولهای قرمز) دام های مبتلا به سه گروه پارازیتمی خفیف، متوسط و شدید تقسیم شدند. پراکندگی و درصد گاوهای با پارازیتمیخفیف، متوسط و شدید شامل 53 راس (9/77%) آلودگی خفیف، 9 راس (3/13%) متوسط و 6 راس (8/8%) شدید بودند. بر این اساس بیشترین تعداد دامهای مبتلا در گروه با آلودگی خفیف و کمترین تعداد در گروه با آلودگی شدید قرار داشتند که این اختلاف بین گروه های پارازیتمی معنی دار بود (0.01 >P). کمترین درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین و نیز بالاترین غلظت -وTNF و، -و IL1 و 3-وIL و بیشترین تعداد لکوسیتها در آلودگی شدید به تیلریا مشاهده شدند؛ ولی تعداد مونوسیتها در آلودگی متوسط بیشتر بودند. کمترین تعداد برای لکوسیتها و پایین ترین غلظت -وTNF و، -و IL1 و 3-وIL در آلودگی خفیف مشاهده شدند. در مجموع دامهای تحت مطالعه، میانگین درصد هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش شدت آلودگی کاهش یافته و برعکس تعداد لکوسیتها و غلظت سیتوکینهای پیش التهابی افزایش می یابند. آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معنی داری تعداد لنفوسیتها و مونوسیتها و نیز مقادیر شاخص های پیش التهابی گرو ه های گاو با آلودگی های خفیف، متوسط و شدید را در (0.05 >P) و (0.01 >P) نشان داد. حداقل غلظت سیتوکینهای پیش التهابی در گروه کنترل و حداکثر آنها در گروه با آلودگی شدید به تیلریا مشاهده گردید. بین درصد هماتوکریت و غلظت هموگلوبین با شاخص های پیش التهابی ارتباط معکوس و معنی دار (0.01 >P) بوده و بین شاخص های پیش التهابی ارتباط مستقیم و معنی دار (0.01 >P) مشاهده شد. شاخص های پیش التهابی با تمامی پارامترهای خون به استثناء درصد هماتوکریت و هموگلوبین در ارتباط بودند. بالاترین ضریب همبستگی بین شاخص های پیش التهابی (89/0=r) و پائین ترین آنها بین پارامتر های لکوسیتی (22/0=r) دیده شدند. نتیجه اینکه سیتوکینهای پیش التهابی پاسخی مناسب در عفونتهای تیلریا بوده و میتوانند نشانگرهای مناسبی در ارزیابی گاوهای مبتلا به تیلریا آنولاتا باشند.
  کلیدواژگان: گاو، تیلریا آنولاتا، پارازیتمی، سیتوکینهای پیش التهابی، وTNF و، و IL1 و 3، وIL
 • حسین اسماعیلی*، مراد مرادی گراوند، مونا حامدی، علی اصغر شریفی، حمیده کلاته رحمانی صفحات 20-30
  لپتوسپیروز یک بیماری مشترک بوده و انتشار جهانی دارد. مهم ترین منبع عفونت، دام آلوده و مهمترین راه انتقال آن آب میباشد. اپیدمی های بزرگ معمولا به دنبال بارش شدید باران و رویداد سیل بوقوع میپیوندند. آلودگی به این باکتری باعث بروز عوارضی چون سپتی سمی، نفریت بینابینی، کم خونی همولیتیک و سقط جنین در اغلب گونه های دامی میگردد. تحقیق حاضر، اپیدمی لپتوسپیروز در دام های اهلی منطقه تالاب حله در استان بوشهر را در سال 1382 بررسی میکند. از 150 راس دام در منطقه شامل 40 گاو، 60 گوسفند و 50 بز، نمونه سرم تهیه گردید. آزمون MAT بر روی نمونه ها صورت گرفت و حداقل رقتی که مثبت تلقی شد 100/1 بود. نتایج این بررسی نشان داد که 68 نمونه در آزمایش MAT دارای تیتر مثبت علیه لپتوسپیرا اینتروگانس بوده و سرووارهای غالب کانون به ترتیب شامل گریپوتیفوزا (76/36%)، پومونا (88/30%)، کانیکولا (53/23%) و شرمنی (82/8%) بود. جهت پیشگیری از لپتوسپیروز بویژه در فصول بارندگی واکسیناسیون، افزایش سطح بهداشت، شناسایی دام های حامل و خارج کردن آنها از گله، مبارزه با جوندگان و بهبود وضعیت تغذیه ضروری میباشد.
  کلیدواژگان: ایران، بارندگی، بوشهر، دامهای اهلی، سیل، اپیدمی، لپتوسپیروز
 • غلامرضا کریمی*، حبیب الله پایکاری، غلامرضا معتمدی، محمد عبدی گودرزی، شهلا ریواز، سعید عالمیان صفحات 31-36
  اورنیتو بیلارزیوز، بیماری ناشی از کرم پهن اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم میباشد که موجب خسارات اقتصادی از جمله کاهش فراورده های دامیاز قبیل توقف رشد، کاهش پشم، گوشت و وزن گوسفندان دامدار ی ها میشود. هدف از مطالعه حاضر بررسی وجود انگل اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم و تعیین میزان آلودگی در گوسفندان استان مازندران میباشد. برای این منظور در سالهای 88-1384 تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند و 1200 نمونه حلزون از مناطق مختلف استان مازندران جمعآوری و تشخیص داده شد. نمونه های مدفوع به صورت تصادفی گرفته شده و با روش های معمول انگل شناسی شامل روش مستقیم و کلی تون لین با استفاده از کلرور روی اشباع شده برای شناور سازی تخم های سنگین اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم آزمایش شدند. از تعداد 900 نمونه مدفوع گوسفند که در دو فصل بهار و پاییز سالهای 84 تا 88 گرفته شد آلودگی به اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم در مناطق بابلسر (فیروز آباد، حسن آباد، قائمیه و مطهری)، به شهر(کلاک و لله مرز) و بهنمیر(عزیزک) مثبت گزارش شد که درصد آلودگی در این مناطق 27 درصد بود. نمونه های فیروز آباد و بابلسر 100 درصد آلوده بودند و بیشترین تعداد تخم مشاهده شده در یک گرم مدفوع 23 عدد در منطقه قائمیه بابلسر مشاهده شد. نمونه های شهرستانهای نور، نوشهر، چالوس و جویبار منفی بودند و در مجموع میانگین کل آلودگی گوسفندان استان مازندران 15 درصد بود.از تعداد 1200 حلزون جمعآوری شده 60 درصد پلانوربیس، 10 درصد لیمنه آ، 4 درصد سوکسینیا و 26 درصد نیزفیزا تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: اورنیتو بیلارزیا ترکستانیکم، اپیدمیولوژی، گوسفند، حلزون، مازندران
 • احمدعلی محمدپور*، میثم طاهرآبادی صفحات 37-43
  در این تحقیق به منظور بررسی تکامل ساختارهای تشکیل دهنده زبان تعداد 12 عدد تخم شترمرغ جنین دار سالم در سنین 22، 26، 30 و 36 روزگی جنینی و سه قطعه جوجه یک روزه از مزرعه پرورش شترمرغ توس مشهد تهیه و به آزمایشگاه بافتشناسی منتقل گردید.پس از جدا کردن زبان از بافتهای اطراف، آن را بطور کامل از دهان خارج نموده و طبق روش های روتین تهیه مقاطع بافت شناسی از آن مقاطع طولی و عرضی تهیه و رنگ آمیزی گردید. در بررسی مقاطع بافتی مشخص گردید که نوع بافت پوششی زبان شترمرغ در سطوح پشتی و شکمیاز نوع سنگفرشی مطبق غیر شاخی میباشد. این بافت درسن 22 روزگی تشکیل شده بود ودر سنین 26،30، 36و جوجه ی یک روزه نوع بافت پوششی تغییر نکرده بود تنها به ضخامت آن افزوده شده بود.برجستگی های ناهموار سطح زبان نیز تنها در روزهای 22 و 26 جنینی مشاهده شدند. همواره ضخامت بافت پوششی در سطح پشتی بیشتر از سطح شکمیبه نظر می رسید. از سن 22 روزگی بافت پیوندی مشاهده شد که ابتدا از نوع مزانشیمیبود و در جوجه ی یک روزه تکامل یافته بود و به متراکم نامنظم تغییریافته بود. بافت عضلانی در سن 22 روزگی به صورت باندل های عضلات مخطط پراکنده در جهات عرضی و طولی، در ناحیه ی سطحی بافت پیوندی مشاهده گردید که با افزایش سن بر میزان آن افزوده شده بود. درسن 22 روزگی در ناحیه عمقی بافت پیوندی مقاطعی از غضروف شفاف بصورت دو قطعه جانبی و یک قطعه میانی مشاهده شد. شروع تشکیل غدد از 30سن روزگی بود و تاسن یک روزگی به حداکثر تکامل خود رسیده بودند.پاسخ هیستوشیمیایی غدد به رنگ آمیزی های پاس و آلسین بلو مثبت بوده و این پاسخ به پاس شدید تر بود که نشان دهنده میزان بیشتر موسینهای خنثی در ترشحات غدد میباشد.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، تکامل، جنین شترمرغ، زبان
 • خداداد پیرعلی خیرآبادی*، ولی الله خلجی پیربلوطی، امین جزایری جونقانی، امیردهقانی سامانی صفحات 44-51
  تنوع گونه ای و پراکنش جغرافیایی فون عقربهای استان چهارمحال و بختیاری تا کنون کمتر شناخته شده است. در مطالعه حاضر بیش از 110 نمونه از نزدیک به 20 ایستگاه نمونه برداری از مناطق مختلف استان جمع شد. در مجموع 5 گونه متعلق به 5 جنس مختلف یافت شد. گونه های شناسایی شده عبارتند از: هوتنتوتا زاگروسنسیس (Hottentotta zagrosensis)، مزوبوتوس اوپئوس فیلیپسی (Mesobuthus eupeus phillipsii)، آندروکتونوس کراسیکودا (Anderoctonus crassicauda)، اورتوکایروس زاگروسنسیس (Orthochirus zagrosensis) و اودونتوبوتوس دوریه (Odontobuthus doriae). علاوه بر آن فراوانی و پراکنش جغرافیایی این گونه ها و گونه های شناخته شده قبلی مرور شده و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
  کلیدواژگان: استان چهار محال و بختیاری، پراکنش اقلیمی، عقرب
 • مجتبی درویش زاده، احمدعلی محمدپور* صفحات 52-59
  مری با داشتن بافتهای مختلف، نقش ویژهای در دستگاه گوارش دارد. در بین گونه های مختلف، لایه های مری تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند و قطر مری نیز در قسمتهای مختلف آن فرق میکند. با توجه به اطلاعات کم در رابطه با ساختار بافتی قسمتهای مختلف مری خرگوش و خوکچه هندی تحقیق حاضر صورت گرفت.به همین منظور جهت مقایسه بافت شناسی مری در خرگوش و خوکچه هندی از هر حیوان پنج عدد تهیه شد.پس از بیهوش نمودن حیوانات با محلول کلروفرم، محوطه شکمی آنها را باز نموده و پس از مشخص نمودن مری، از هر مری سه نمونه به ترتیب شامل یک سوم بالایی، یک سوم میانی و یک سوم انتهایی گرفته شد. سپس از نمونه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین - ائوزین، ماسون تری کروم و اسید پریودیک شیف مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در خوکچه هندی بافت پوششی مری در هر سه قسمت از نوع سنگفرشی مطبق شاخی شده و درخرگوش از نوع سنگفرشی مطبق غیر شاخی میباشد و ضخامت این بافت در خرگوش بیشتر از خوکچه هندی بود. در خرگوش و خوکچه هندی لایه عضلانی مخاط از عضله صاف تشکیل شده بود و در هر سه قسمت مری مشاهده شد. لایه زیر مخاطی در هر دو حیوان از الیاف کلاژن، الاستیک و عروق خونی تشکیل شده بود و فاقد غدد مری بود. لایه عضلانی در هر دو حیوان دارای ضخامت بیشتری از لایه های دیگر بود ودر خرگوش از سه لایه عضله مخطط تشکیل شده بود که لایه های داخلی و خارجی طولی و لایه میانی حلقوی بود. اما در خوکچه هندی از دو لایه عضله مخطط تشکیل شده بود که لایه داخلی حلقوی و خارجی طولی بود ودر هر دو حیوان ضخامت لایه طولی خارجی کمتر از لایه های دیگر بود.لایه ادوانتیس از بافت پیوندی تشکیل شده بود.بافت پوششی در مری خرگوش و خوکچه هندی با هم متفاوت بود و هر دو گونه فاقد غدد مری بودند.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، هیستومتری، مری، خرگوش، خوکچه هندی
 • فرزاد قبله*، محمدرضا طراوتی، ناصر حریقی، علیرضا آذروندی صفحات 60-64
  کیست هیداتید یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوان است. سگ سانان میزبان اصلی و گوسفند، بز و انسان میزبان واسط هستند. در میان میزبانان واسط گوسفند مناسب ترین میزبان بوده و در انتشار انگل نقش مهمتری دارد. جهت کنترل این بیماری داشتن اطلاعات درست از همه گیری شناسی بیماری لازم و ضروری است. این مهم بدون داشتن روش تشخیص مناسب امکان پذیر نیست. لذا در بررسی اخیر جهت تشخیص کیست هیداتید همانند سایر نقاط دنیا تست الایزا مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا از 384 راس گاومیشهای شهرستان ارومیه خون گیری بعمل آمد. سپس سرم نمونه های خون جدا شده و توسط روش الایزا آزمایش شدند. آنتی ژن مورد نیاز در تست الیزا را نیز، از مایع کیست هیداتید بارور گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه، جداسازی و تخلیص شد. بر اساس نتایج بدست آمده، 25% نمونه ها سرم مثبت تشخیص داده شد. تست الایزا در مقایسه با سایر تستهای تشخیص، علاوه بر مقرون به صرفه بودن، دارای حساسیت و ویژگی بالایی است.
  کلیدواژگان: سرواپیدمیولوژی، کیست هیداتید، الایزا، گاومیش، شهرستان ارومیه
 • حمیدرضا عزیزی، میلاد عادل*، فضل الله صالحی، احمدرضا صفیان صفحات 65-69
  به منظور مقایسه واکنش PCR در تشخیص گاوهای بومیحامل تیلریا آنولاتا نسبت به روش تهیه اسمیر (گسترش نازک خون محیطی)، از اوایل اسفند ماه 1388 تا اواخر اردیبهشت ماه 1389 از 140 راس گاو بومیبالای یک سال ارجاع داده شده به کشتارگاه، به صورت تصادفی نمونه گرفته شد. برای این منظوراز ورید گوشی هر گاو، گسترش خونی تهیه و با الکل متانول فیکس شد تا برای رنگ آمیزی به روش گیمسا و جستجوی انگل با کمک عدسی 100 میکروسکوپ نوری و روغن امرسیون، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای انجام آزمایش PCR، از ورید وداج نیز 9 سی سی خون در لوله های اتوکلاو شدهای که حاوی 1 سی سی بافر سیترات 2/3 درصد بود، جمعآوری و به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه شهرکرد منتقل گردید. از 140 نمونه مورد بررسی توسط روش PCR، 56 نمونه مثبت (40%) و 84 نمونه منفی (60 %) بودند ولی در بررسی 140 نمونه اسمیر تهیه شده، 12 مورد (57/8%) حاوی اشکال پیروپلاسمائی تیلریا آنولاتا و 128 نمونه (43/91%) عاری از اشکال پیروپلاسمائی انگل گزارش شدند. مقایسه بین دو روش PCR و تهیه اسمیردر تشخیص گاوهای حامل تیلریا آنولاتا، حاکی از اختلاف معنی دار بین این دو روش میباشد (005/0≥P). با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی، حساسیت تکنیک PCR در تشخیص حاملین تیلریا آنولاتا نسبت به روش میکروسکوپی بسیار بالاست. با توجه به شیوع بالای آلودگی نیاز به مطالعات اپیدمیولوژی و اقدامات کنترلی را آشکار میکند.
  کلیدواژگان: تیلریا آنولاتا، گسترش خونی، _ PCR
 • غلامرضا حبیبی*، رضا هاشمی فشارکی صفحات 70-79
  تیلریوز گرمسیری بیماری انگلی ناشی از عفونت سلولهای میلوئیدی (منوسیت و ماکروفاژ) و لمفوئیدی (لمفوسیتهای B) به تک یاخته تیلریا آنولاتا بوده و در مرحلهای موجب آلودگی گلبولهای قرمز خون نیز میشود. بیماری بوسیله کنه های جنس هیالوما منتقل شده و موجب عوارض گستردهای از تب و کم خونی مختصر تا درگیری شدید اعضا لمفاوی بدن شده که میتواند در نژادهای حساس تلفاتی نیز بهمراه داشته باشد. با توجه به زندگی اجباری درون سلولی تک یاخته، سیستم ایمنی سلولی تنها بازوی موثر و محافظت کننده بدن در برابر تیلریا میباشد و ایمنی هومورال با تولید آنتی بادی های اختصاصی بر علیه اشکال اسپوروزوایت و مروزوایتهای آزاد تنها قادر به کاهش قدرت عفونت زائی تیلریا میباشد. در مقابل، پاسخ ایمنی سلولی با فعالیت مجموعهای از سلولهای T، NKC و ماکروفاژها و مشتقات آنها نظیر اینترفرون گاما و -وTNF و بخصوص لمفوسیتهای T CD8+ بخوبی در برابر شیزونت درون سلولی و سلولهای آلوده به تیلریا پاسخ داده و موجب مرگ سلولهای آلوده میشوند و با تولید خاطره ایمنی از بروز دوباره بیماری جلوگیری بعمل میآورد. البته نقش ایمنی طبیعی یا ذاتی همچون عوامل مکمل و سلولهای بیگانه خوار، بخصوص در مراحل اولیه عفونت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به حضور تیلریا و کنه ناقل بیماری در ایران و از طرفی وجود آلودگی در حیوانات اهلی و وحشی حامل تک یاخته که موجب بومیکردن بیماری شده اند تلاشهایی به منظور تولید واکسن در بسیاری از کشورها منجمله ایران صورت گرفته است. واکسنهای نوترکیب متنوعی بر علیه آنتی ژنهای مربوط به مراحل مروزوایت و اسپوروزوایت بصورت آزمایشی تهیه شده است که در بررسی های صحرائی موفقیتهائی نسبی بهمراه داشته اند. در حال حاضر واکسن زنده تخفیف حدت یافته تیلریا آنولاتا با فناوری کشت سلولهای آلوده به شیزونت، قدرت محافظت کنندگی و پاسخ CTL قوی که دارد براساس تجربیات نزدیک به چهار دهه واکسیناسیون ملی در ایران و همچنین توصیه مراکز بین المللی نظیر OIE و FAO جهت ایمن سازی فعال گاوهای نژاد حساس و دو رگ بهترین گزینه میباشد.
  کلیدواژگان: تیلریوز، تیلریا آنولاتا، ایمنی، واکسن زنده تخفیف حدت یافته، واکسن نوترکیب
|
 • Rahimi, E.* Pages 2-7
  Background
  Q fever is a zoonosis disease caused by an obligate intracellular organism Coxiella burnetii. Raw milk or dairy products that are produced by unpasteurized milk may contain virulent Coxiella burnetii. The objective of this study was to determine the prevalence rate of C. burnetii in bulk milk samples from dairy sheep herds in Fars، Ghom، Kerman، Khuzestan and Yazd provinces، Iran.
  Materials And Methods
  In the present study، 183 bulk milk samples from 59 dairy sheep herds were tested for C. burnetii using a nested PCR assay. The animals which their milk samples collected for this study were clinically healthy.
  Results
  In total، 3 of 183 (1. 6%) ovine bulk milk samples were positive; the positive samples originated from 2 of 21 (9. 5%) sheep breeding farms in Yazd. All bulk milk samples collected in Fars، Khuzestan، Ghom and Kerman were negative.
  Conclusions
  Although no extensive prevalence study was undertaken، the results of this study indicate that clinically healthy dairy sheep in are important sources of C. burnetii infection. In conclusion، the results of the present study showed the importance of periodically monitoring the prevalence rate of C. burnetii in milk samples from dairy sheep herds in different provinces، Iran.
  Keywords: Coxiella burneti, PCR, Milk, Sheep, Iran
 • Pajohi Alamotim., Mohammadzadeha., Khanjari, A Pages 8-13
  The poultry slaughter processing in abattoirs may result in carcass contamination with different pathogens. This survey was carried out to evaluate the slaughtering process effects on hygienic status of poultry carcass slaughtered in Hamedan industrial abattoir. For this purpose، samples were taken from breast skin surface with swab and template randomly. Therefore، counting of total aerobic plate count، coliforms، E. coli and Staphylococcus aureus and detecting of Salmonella spp. were done in different slaughtering processes. The results showed that the cooling in chillers significantly (p < 0. 05) decreased the total aerobic plate count (1 log10 cfu/cm2)، coliforms (0. 27 log10cfu/cm2)، E. coli (0. 47 log10cfu/cm2) and Staphylococcus aureus (1. 46 log10cfu/cm2) in poultry carcass. In the evisceration stage the highest contamination was observed in comparison with other stages. Salmonella spp. was detectable in all stages of processing. Although the carcass bacterial load was decreased after cooling in chillers، cross contamination with some bacteria such as Salmonella and Staphylococcus aureus necessitates the need for modifying slaughter line and effective staff training regarding hygiene. Furthermore، special attention should be paid to salmonella spp. infection control in poultry farms during rearing period.
  Keywords: Broiler carcass, Abattoirs, Hygienic status, Microbial contamination, Hamedan
 • Babapoura., Aligholir.*, Asri Rezaei, S Pages 14-19
  Theileriosis is one of the erythrocyte and lymphocyte parasitic disease in cows which characterized by fever، jaundice، anemia and death. Theileriosis due to Theilaeria annulata is the results of an inflammatory response in animals body that directly related to pre-inflammatory parameters. The amounts of these parameters were investigated in 26 and 68 healthy and infected cows to Theilaeria annulata، respectively، in Urmia 2012. Theileria infection was confirmed in the clinical and parasitological examinations and parasitemia were determined in peripheral blood smear. Jugular whole blood were prepared to evaluate hematocrit، hemoglobin، white cell count (WCC)، differencial count، and serum for TNF، IL1B and IL3. The results were compared with healthy and non- parasitemic cows. The number of 1-5، 6-10 and 11-20 infected erythrocytes was classified as benign، moderate and severe parasitemia، respectively. The number of benign، moderate and severe parasitemin were 53 (77. 95%)، 9 (13. 3%) and 6 (8. 8%)، respectively. Chi-Square test showed significant differences (P<0. 05) among 3 groups with the highest and lowest infection were found in benign and severe parasitemia. The lowest percentage of PCV and Hb concentration and highest concentrations of TNF، IL1B، IL3 and leucocytes were found in severe infection to theileria، but monocytes were high in moderate group. The lowest leucocytes monocytes and low concentration of TNF، IL1B and IL3 were observed in benign infection. Mean PCV and Hb decreased، while WCC، TNF، IL1B and IL3 increased from benign to severe infection. ANOVA showed significant differences in lymphocytes، monocytes (P<0. 05)، TNF، IL1B and IL3 (P<0. 01) from benign to severe infection. The minimum concentrations of TNF، IL1B and IL3 were in control animals and the maximum in severe infected cows. There were significant negative correlations between PCV، Hb and pre-inflammatory parameters and significant positive correlations among TNF، IL1B and IL3 (P<0. 01). With the exception of PCV and Hb pre-inflammatory parameters were correlated with blood parameters. The highest correlations were observed among pre-inflammatory parameters (r=0. 89) and the lowest in leucocytic parameters (r=0. 22). In conclusion، the pre-inflammatory parameters are affected in theileria infection and could consider as the indices in cows infected with Theileria annulata.
  Keywords: Cow, Theileria annulata, parasitemia, pre, inflammatory, TNF, α IL1, β IL, 3
 • Esmaelih.*, Moradi Geravandm., Sharifia., Hamedim., Kalateh Rahmanih. Pages 20-30
  Leptospirosis is a zoonotic disease and has a worldwide distribution. The most important source of infection is infected animal and the main way of transmission is water. Major epidemics، usually fallowed by heavy rainfall and flood events. The bacterial infection causes complications such as septicemia، interstitial nephritis، hemolytic anemia، and abortion in most of livestock species. The present study examines the Outbreak of leptospirosis in domestic animals in Hilla wetland located in Bushehr province in 2003. Serum samples were obtained from 150 animals include 40 cows، 60 sheep and 50 goats. MAT exam was conducted on samples and dilution 1/100 and higher were considered positive. 68 sampels were positive. The predominant serovar include grippotyphosa (36. 76%)، Pomona (30. 88%)، canicola (23. 53%) and shermani (8. 82%). As leptospirosis was confirmed by the MAT، the necessary recommendations include vaccination، increasing the level of hygiene، Identification of carrier animals and removing them from the herd، rodent control and improving nutritional status were given the owner to combat the disease.
  Keywords: Bushehr, domestic animals, flood, Iran, Leptospirosis, Outbreak, rainfall
 • Karimi, Gh.*, Paykarih., Motamedi, Gh., Abdigoudarzim., Rivaz, Sh., Alamian, S Pages 31-36
  Ornithobilharziosis، as one of the parasitic infections، may give rise to serious economic problems in animal husbandry. The objective of the present study was determining prevalence of Ornithobilharzia turkestanium in sheep in the Mazandaran province and identify snails which could be responsible for transmission of infection animals from 2005 to 2010. A total of 900 faecal from 900 sheep herds were collected randomly and examined using Clayton lane technique. Faecal specimens were studied 15% were seen to be infected with Ornithobilharzia turkestanium. Most of the infected sheep were grown in Babolsar (Firoozabad، Hasanabad، Ghaemieh and Motahari places)، Behshahr (Kalak & Lalehmarz places) and Behnamir mean while، 1200 snail samples were collected from these areas. These snails were identified as Planorbis (60%)، Lymnaea gedrosiana (10%)، Succinia spp. (4%) and physa spp. (26%).
  Keywords: Ornithobilharzia turkestanicum, Epidemiology, Sheep, snail, Mazandaran
 • Mohammadpour, A.A.*, Taherabadi, M Pages 37-43
  This study is due to investigate the histological and histochemical properties of the tongue of the embryo and one day old ostrich chickens. Twelve eggs in various embryonic stages (22، 26، 30 and 36 embryonic days) and three one day chicks were used. The specimens from whole of tongue were collected and after preparing tissue were stained by histological staining methods include H & E،Masson trichrome، PAS and Alcian blue. Tissue sections were studied for their histological development. In results، we concluded the type of the epithelium in dorsal and ventral surface of tongue in day 22 was nonkeratinized stratified squamous epithelium. There were any changes in type of epithelium in other days، but the thickness increased due to age. In day 22 and 26 irregular bumps was seen in tongue epithelium. In all of specimens، thickness of epithelium in dorsal surface was more than ventral. The beginning of mesenchymal connective tissue was observed in 22 days of age and at the one-day old chicks was evolved and was modified dense irregular. At age 22 days، the muscle bundles scattered in directions transverse and longitudinal striated muscle، connective tissue was observed that the increase in surface area increases the rate of. 22 days of age. There were hyaline cartilage tissue sections in the deep zone of connective tissue. It was observed two side pieces and one piece in midsection. The glands began at 30-day-old and at the one-day old chicks were with a maximum evolution. Response to histochemical staining was positive for PAS and alcian blue and PAS''s response was more intense، indicating higher levels of neutral mucin secretion glands.
  Keywords: Histology, Development, Ostrich embryo, Tongue
 • Pirali Kheirabadi, Kh.*, Khalaji, Pirbaloutyv., Jazayeri, A Pages 44-51
  The species diversity and geographical distribution of the scorpion fauna of Chaharmahal Va Bakhteyari province is little known so far. In the present study، more than 110 specimens were collected from near 20 sampling stations from different regions of Ch & B province. In total، five species belong to five different genera were found. The species were identified as Mesobuthus eupeus phillipsii، Androctonus crassicauda، Orthochirus zagrosensis، Dontobuthus doriae، and Hottentotta zagrosensis. Moreover، an overview of frequency and geographical distribution of these species and all previously known species is given and discussed.
  Keywords: Chaharmahal Va Bakhteyari province, Scorpion, Geographical distributions
 • Darvishzadehm., Mohammadpour, Ah Pages 52-59
  Esophagus having different tissues has a special role in the gastrointestinal tract. Among different species، layers of the esophagus، have a substantial difference. Also، diameter of esophagus varies in different parts of it. The information of histological structure of rabbit and guinea pig esophagus is still incomplete. Therefore، the present study was conducted. Therefore، for review and comparison of esophageal histology in rabbit and guinea pig، five was prepared from each animal. After the animals anesthetized with chloroform solution، their abdominal cavity were opened and then esophagus was specified. From each esophagus three samples including the upper one third، middle one third and lower one_ third were collected. Then the samples of tissue were prepared and stained with Hematoxylin - eosin، Periodic acid-Schiff and Masson trichrome. Results showed that in guinea pigs، all three parts of esophageal epithelium were covered by keratinized stratified squamous and in rabbit، it was covered by nonkeratinized stratified squamous. The thickness of esophageal epithelium in rabbit was more than guinea pig. In rabbit and guinea pig، muscularis mucosa was composed of dispersed bundles of smooth muscle in longitudinal sections. Submucosal layer was free of glands and composed of collagen and elastic fibers and blood vessels. Tunica muscularis was the thickest layer in all animals and in rabbit composed of three layers of striated muscle; inner layer and outer layer were longitudinal and the middle layer was circular. But in guinea pig it was composed of two layers of skeletal muscle; inner layer was circular and outer was longitudinal. The thickness of outer longitudinal layer was less than two others. Tunica advantitia was composed of connective tissue. There was different in epithelial tissue of rabbit and guinea pig esophagus but، both animals were free of esophageal glands.
  Keywords: Histology, Histometry, Esophagus, Rabbit, Guinea pig
 • Gheblehf.*, Harighin., Azarandi, A.R., Taravati, M.R Pages 60-64
  Hydatid cyst is a world wide and zoonotic disease between human and animal. In this study 384 buffalos were used for blood sampling according to cocran formula. In compliance with ELISA kit to study the samples، the needed antigen was removed from the fertile hydatid cysts and purified according to Oriol and Rogan method. Then reliability of the conjugate (Biodesign company) required density of antigen and blood serum were checked. Finally the blood sera from the buffallos chosen were tested with prepared Elisa Test. The results were %25 positive. This study indicated that،Elisa in the level of 1/400 serum dilution showed 95% sensitivity and 98% specificity. So the ELISA test can be suitable method in the diagnosis of Hydatid Cysts infection.
  Keywords: Serological – Hydatidosis –Elisa – Buffalo –Urmia
 • Azizi, H.R., Aadelm., Salehi F.A., Safian A.R Pages 65-69
  In order to compare PCR technique with smear method to find out Theileria annulata in the cows carrier،cattle over one year was referred to the slaughter، samples were taken randomly since February 88 till May 89. We took blood from ear vein، then fixed with methanol & colored with gimsa at least we sarched for parasits under objective lenses (100x). Also for PCR،we took 9ml blood from jagular vein of each cows & added 1ml citrate buffer 3. 2%، then sensed to biochemistry laboratory of Shahrekord University. From 140 samples by PCR technique: 56 samples) 40%) were positive & 84 samples (60%) were negative. From 140 samples by smear method 12 samples (8. 75%) were positive & 128 samples (91. 43%) were negative. Comparison between PCR and detection of Asmer prepration method to detection of Theileria carrier cow، showed significant differences between two methods (P<0. 005). According to the results obtained in this study، we understand that the sensitivity of PCR technique to diagnosis Theileria annulata carrier svery high compared to smears. Itis suggested that the epidemiological studies، and control measure be used.
  Keywords: Theileria annulata, Smear, PCR
 • Habibi Gr.*, Hashemi, Fesharki. R Pages 70-79
  Tropical Theileriosis is caused by infection of bovine myeloid mononuclear cells (Monocytes and macrophages) and lymphoid cells (B lymphocytes) as well as red blood cells by the protozoan parasite Theileria annulata. The disease is transmitted by ticks of the genus Hyalomma. The clinical signs of theileriosis in stages appear from mild symptoms to serious، including fever and anemia to severe involvement of lymphoid organs that can cause death. The cellular immunity is a main part of effective and protective against Theileria infection as an intracellular protozoan، but the humoral immunity with specific antibody had a neutralizing effect directed against extracellular sporozoites and merozoites. But the adaptive cell-mediated immunity is driven by activation of T cells، macrophages and natural killer cells (NKC) and their derivatives like as IFN-gamma and TNF-alpha can respond to schizont infected cells، particularly CD8+ T cells kill these infected cells and remain as memory T cells for the next parasite challenge. However، the innate immune response such as the complement system and phagocytic cells is believed to play an important role in protecting against bovine theileriosis especially during primary stage of Theileria infection. Iran as a sub-tropical region and the Hyalomma spp. vector for transmission of the Theileria annulata make the Theileriosis as an endemic disease. The circulating Theileria parasites in carrier domestic and wild ruminants، and tick infestation make Theileriosis more difficult to control، therefore many efforts have been performed for producing the efficient bovine theileriosis vaccine. The recombinant candidate vaccines have been produced based on the merozoite and sporozoite stages of the protozoa and examined experimentally with partially success in the field. However، live attenuated Theileria annulata with cell culture methodology induced a strong، antigen-specific CTL activity for recognition by schizont antigen-specific cytotoxic T lymphocytes. Based on nearly four decades of our practical experiences on vaccination in Iran and the World Organisation for Animal Health (OIE) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) recommendations، the live attenuated vaccine is recommended as evidence-based strategies to control T. annulata infection by active immunization of susceptible exotic cattle and their cross-breds.
  Keywords: Theileriosis, Theileria annulata, immunity, live attenuated vaccine, recombinant vaccine