فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال یکم شماره 2 (پاییز 1392)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس عباس پور* صفحات 1-12
  مدیران آموزش و پرورش بهرغم وضعیت پیچیده و نابسامانی که امروزه بر کانونهای تصمیم گیری آموزشی و نیز محیط های مدرسه ای حاکم شده است، برای اینکه بتوانند نظام آموزشی کشور را هدایت و راهبری کنند با چالش ها و تحولات بی شماری مواجه اند. تغییرات در شرف وقوع، آثار چشمگیری بر روی مدارس و کار و فعالیت مدیران آن بر جای نهاده است. درحالیکه انتظار میرود در بررسی و تحلیل و تعلیل این چالشها و تحولات از نظریه و قابلیت نظام علمی- دانشگاهی در امر نظری هپردازی به-درستی استفاده شود، اما در عمل، جای آن کاملا خالی است. این امر در حالی است که بررسی های تطبیقی نشان می دهد رهبران آموزشی اثربخش برای فایق آمدن بر چنین شرایط پیچیده و نابسامانی تلاش می کنند از طریق ساخت یک مدل یا چارچوب ذهنی نظام یافته و راهبردی و با استعانت از قابلیت و ظرفیت نظام علمی- دانشگاهی، دنیایی را که در آن قرار دارند و عمل می کنند، بهدرستی درک کنند و درصدد بهبود موثر وضع موجود باشند.
  این مقاله تلاش می کند با تحلیلی مختصر از وضع کنونی مدیریت در آموزش و پرورش، برخی از مهمترین چالش ها و دغدغه های مهم مدیریت آموزشی در کشور را مطرح کند و با رویکرد نظریه ای و استلزامات دنیای کنونی تبیینی از خلاء نظریه ای ایجادشده را در کانون توجه قرار دهد.
  کلیدواژگان: چالش، عمل، مدیریت آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، نظام آموزش و پرورش، نظریه
 • اکبر استرکی*، رضا عبدالرحمانی صفحات 13-48
  آموزش، تربیت و جامعه پذیری از مباحث مهم جامعه شناسی و البته بسیاری دیگر از حوزه های مربوط به زندگی اجتماعی است. در هر عصری شیوه ها و روش های تربیت و آموزش تاحدی تغییر میکند که می توان عامل اساسی این گوناگونی ها را شرایط زمانی و مکانی و البته در دنیای جدید، ظهور و گسترش رسانه ها دانست. در عصر جدید که عصر فناوری های ارتباطات و اطلاعات و نیز عصر تغییر نام گرفته، رسانه های نوین مانند اینترنت با درنوردیدن فاصله های مکانی و زمانی، نه فقط جهان را برای همه بهعرصهی حضور تبدیل کرده که تمامی عرصه های مختلف زندگی بشر، به ویژه تعلیم و تربیت را دگرگون ساخته و از بسیاری جهات، معنا و مفهوم جدیدی به آن بخشیده است. می توان حدس زد که آموزش و تربیت در این شرایط در تمامی سطوح و مقاطع، دچار دگرگونی های زیادی شده و خواهد شد؛ ازاین رو هدف اساسی مقاله باتوجه به تحولات یادشده، ابتدا پاسخ گویی به آن دسته از چالش ها و فرصت های است که از خلال چنین شرایطی ظهور کرده و سپس، چیستی تکلیف آموزش ها و تربیت پلیس با تاکید بر تاثیرات رسانه های نوین است.
  نگارندگان در این مقاله سعی کرده اند ضمن نشان دادن اهمیت و جایگاه رسانه های نوین در فرهنگ جدید، نقش آن ها را به ویژه در امر تربیت، آموزش و جامعه پذیری جدید، بهخصوص در پلیس نشان داده و مطالبی از روش و فنونی گفته اند که می توان با استفاده از آن ها بیشترین کارآمدی را در آموزش و تربیت پلیس ها با تاکید بر رسانه های نوین به وجود آورد.
  شاید محوری ترین یافته ی مقاله آن باشد که ما به عنوان بزرگ سالان باید بیاموزیم که نگرش ها و رفتارهای خود را تغییر (تعدیل) داده و روش های قدیمی تفکر را با توجه به تحولات ایجادشده، بازبینی کنیم تا این که بتوانیم هم به درک آنچه جوانان می گویند، می کنند و می خواهند نزدیک شویم و هم ذهنمان را برای پذیرش ایده های جدید تولیدشده توسط نسل جوان آماده تر کنیم.
  کلیدواژگان: اینترنت، آموزش، پلیس، تربیت، جامعه پذیری، رسانه های نوین، فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات
 • اسماعیل سبزیکاران*، عبدالرضا میری، فرزاد اسماعیلی سالومحله صفحات 49-70
  در عصر تغییرات سریع علم و فناوری، اهمیت جایگاه مدیران به عنوان مسئولان اصلی بهره وری و هدایت فرآیندهای سازمانی به منظور تحقق اهداف، چندین برابر شده است و نیازمند برخورداری آنان از تخصص و مهارت های مختلف است. درواقع تنوع در فعالیتهای کاری و بی ثباتی در شرایط محیطی، منجر به نیاز سازمانها در استفاده از مدیرانی با مهارت های چندگانه شده است. بر این اساس، شناسایی و ارتقای مهارت های مورد نیاز مدیران (متناسب با نوع شغل و شرایط سازمان)، به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت در ارتقای سطح مهارتی و آموزش مدیران است. این پژوهش با رویکردی کاربردی بر آن است تا ضمن شناسایی ابعاد مهارتهای مختلف مورد نیاز آموزش مدیران و تفکیک این مهارتها، در قالب چهار بعد (مهارتهای انسانی، ادراکی، فنی و اجتماعی)، در جامعه تحقیق، مولفه های تشکیل دهندهی این مهارتها را به کمک نظرات خبرگان (در قالب روش دلفی) استخراج کند؛ سپس به کمک ابزار تحلیل عاملی تلاش شده است تا مولفه های اصلی تشکیل دهنده ی هریک از این ابعاد، براساس نظرات مدیران فروشگاه های زنجیرهای اتکای شهر تهران، شناسایی و اولویتبندی شود. درواقع هدف این پژوهش این است تا علاوه بر شناسایی مهارت های مورد نیاز مدیران و ابعاد تشکیل دهنده ی آن، مدل مهارت های مورد نیاز مدیران فروشگاه های زنجیرهای اتکا را به منظور آموزش بهتر آنها ارایه کند.
  کلیدواژگان: آموزش مدیران، مهارت های مورد نیاز مدیران، نیازهای ادراکی، نیازهای انسانی، نیازهای فنی، نیازهای اجتماعی
 • نورالله حسینی خواه*، سعید درویش، عبدالرحمن میرزا خانی، داریوش رحمتی صفحات 71-92
  بشر همواره درصدد آزمودن را ه هایی است تا بتواند اعمال و رفتارش را مطابق با اهداف، نیازها، هنجارها و انتظارات خود و دیگران تنظیم کند. تنظیم رفتار، کوششی به منظور بهبود رفتارها تلقی می شود. از دیدگاه اسلام، تنظیم رفتار، خودسازی، عمل به بایدهای اخلاقی و سیر تکاملی نفس به سوی علو ذات و مقام قرب الهی است. مدیران و فرماندهان هم به عنوان راهبران سازمان و هم به دلیل قدرت تاثیرگذاری در سایرین، بیش از دیگر کارکنان نیاز به اصلاح رفتار دارند؛ بنابراین هدف این مطالعه، شناسایی آثار و پیامدهای اصلاح رفتار مدیران و فرماندهان با تکیه بر دیدگاه قرآن و روایات است. این مطالعه از نظر روش تحقیق و اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی است. از آنجا که مهمترین راه برای آشنایی و دستیابی به پیامدهای رفتار مناسب، رجوع به منابع دینی و نوشته های پژوهشگران و آثار اندیشمندان در این حوزه است، در این تحقیق نیز تلاش شده است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، تصویری دقیق و واضح از نظریاتی که در حوزهی رفتار و اخلاق کارکنان و مدیران سازمانها مطرح شده، ارایه و سپس تجزیه و تحلیل شود. یافته های حاصل از این مطالعه نشانگر پیامدهای مثبت اصلاح رفتار در ابعاد فردی و سازمانی است. استفاده ی صحیح از قدرت اخلاق در مدیریت و مدیریت مبتنی بر اصول اخلاقی، به عنوان ابعاد فردی حاصل از اصلاح رفتار تلقی می شود و حاکمیت معنویت در کار و سازمان، حاکمیت اخلاقیات در سازمان و رفع تعارض، ازجمله پیامدهای مثبت اصلاح رفتار در بعد سازمانی است. نتایج تحقیق، نشان میدهد افرادی که مسئولیت های کلیدی سازمان را بر عهده می گیرند باید از صفات مثبت اخلاقی برخوردار بوده و برنامه های اصلاح رفتار باید به طور مستمر برای مدیران و کارکنان اجرا شود.
  کلیدواژگان: استانداردسازی رفتار، آثار و پیامدهای رفتار، رفتارشناسی انسان، رفتار مدیریت و فرماندهی
 • مسعود براتیان*، حسین بجانی صفحات 93-114
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی میزان تاثیر برنامه ی آموزش خلاقیت بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی 90- 91 است. در این راستا به روش نمونه برداری تصادفی، چهارصدوهشتادوهفت نفر از بین دانشجویان دانشگاه برای بررسی میزان خلاقیت انتخاب شدند و پرسشنامه ی خلاقیت تورنس به عنوان ابزار سنجش خلاقیت بر روی آن ها اجرا شد. در مرحله ی بعد، برای تعیین تاثیر مداخله ی آموزشی، گروه آزمایش (26 =n) و شاهد (26 =n) به طور تصادفی از حجم نمونه ی چهارصدوهشتادوهفت نفری انتخاب شدند؛ بدین صورت که نمره ی کلی آزمودنی هایی که در پرسشنامه ی خلاقیت پایین تر بود، از حیث نمره ی کلی خلاقیت، میانگین، انحراف معیار، سن، پایه ی تحصیلی، و رسته همتاسازی شدند و گروه آزمایش، تحت تاثیر برنامه ی آموزش (کاربندی) قرار گرفت.
  نتایج پژوهش نشان داد که کاربندی آموزشی تاثیر معناداری در افزایش خلاقیت گروه آزمایش دارد. همچنین مشخص شد نمرهی کلی خلاقیت گروه شاهد که تحت تاثیر کاربندی آموزشی نبودند در پسآزمون تغییری نسبت به دورهی پیشآزمون نداشته است. در این پژوهش، مشخص شد که از نظر آماری بین متغیرهای تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، مدرک تحصیلی، پایهی تحصیلی، رسته های خدمتی با سطوح خلاقیت ارتباط معناداری وجود ندارد. سرانجام مشخص شد که بین پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی رابطه ی معناداری هست.
  کلیدواژگان: برنامه ی آموزش خلاقیت، پرسش نامه ی خلاقیت تورنس، دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
 • حامد خانی، مژگان محمدی مهر، یوسف کریمی*، حسن فاضلی صفحات 115-136
  کاربست نظام مدیریت دانش در سازمان، یک حرکت جمعی، شبکه ای و سازمانی است که همه ی افراد در رده های مختلف باید درگیر آن شوند. هدف اساسی این پژوهش، تبیین نقش سرمایه ی اجتماعی در کاربست مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری است. پژوهش حاضر با توجه به هدف جزء مطالعات کاربردی و باتوجه به شیوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از نوع هم بستگی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجاست. به دلیل محدودیت جامعه از روش تمام شماری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی استاندارد سرمایه ی اجتماعی و استقرار نظام مدیریت دانش است که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب، 86/0 و 83/0 محاسبه و تایید شد. داده های گردآوریشده از طریق آمار توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون، فریدمن، تحلیل مسیر و برای بررسی روابط علی بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های توصیفی پژوهش نشان میدهد که وضعیت موجود سرمایه ی اجتماعی و نظام مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا تقریبا نامطلوب است. همچنین نتایج، نشان میدهد که بین سرمایه ی اجتماعی و ابعاد سازمانی کاربست نظام مدیریت دانش، به جز بعد ساختار سازمانی، رابطه ی معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بعد ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، بیشترین تغییرات ابعاد کاربست مدیریت دانش (متغیر وابسته)، و بعد از آن به ترتیب، بعد شناختی و ساختاری تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردهاند. درنهایت، نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است. مطابق با نتایج به دست آمده و همچنین با توجه به اهمیت سرمایه ی اجتماعی، به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، امید است که زمینه های تقویت این عنصر مهم فراهم شود.
  کلیدواژگان: بعد ارتباطی، بعد ساختاری، بعد شناختی، سرمایه ی اجتماعی، نظام مدیریت دانش
|
 • Abass Abasspour* Pages 1-12
  Despite the complex and distressed conditions governing the centers of educational decision making and scholastic settings, the managers of education system face numerous challenges and changes in directing and leading the educational system of Iran. The imminent changes have a considerable influence on the schools and on the activities school principals. While it is expected that in the investigation and analysis of these challenges and changes, there should be a proper use of theory and the capability of university-scientific system in theorization, there is a complete dearth of that in practice. Nevertheless, comparative studies show that to overcome such a complex and distressed situation, effective educational leaders try to build a systematic and strategic mental model or framework, make use of the capabilities of the university-scientific system, completely understand the world in which they are placed and act, and aim at an effective improvement of the status quo. The present article tries to introduce some of the most important challenges and concerns in Iran’s educational management through a brief analysis of the current situation in the education management. Moreover, this study concentrates on an explanation of the existing theoretical gap through a theoretical approach and the requirements of the present world.
  Keywords: Theory, Practice, Challenge, Education system management, Educational management
 • Akbar Estarki*, Reza Abdorahmani Pages 13-48
  Learning, education and sociability are important discourses in sociology and in many other areas of social life. At any age, procedures and methods of education and learning somehow change. The main reason of such a change is the requirements of time and space, and definitely, the appearance and development of media in the new world. In the new age, known as the “Age of Information”, and communication technology and the age of change, new media such as Internet, through transcending space and time distances, not only make the world a presence scene for everybody, but also do change all different aspects of human life, especially education, and present it with a new meaning and concept in many dimensions. It can be suggested that in such a condition, training and education change at all dimensions and levels, and will continue to be so. Therefore, given the mentioned changes, the main purpose of the present paper is, first, to answer those challenges and opportunities appearing from within these conditions, and second, to explain the nature of police training and education with emphasis on the effects of modern media. Besides indicating the importance and status of modern media in the new culture, the authors of the present research try to introduce their role in education, learning and new sociability, especially in police, and talk about the methods and techniques, which can be used to maximize the efficiency of teaching and education in police with emphasis on the modern media. Perhaps the most axial finding of this study is that we as adults should learn to change our attitudes and behaviors, to review old thinking methods in the light of new changes so that we can come to understand what the youth say, act and want, and to prepare our minds for accepting new ideas generated by the young generation.
  Keywords: Teaching, education, Police, Information, communication technology, Modern media, Internet, Sociability
 • Esmaeil Sabzikaran*, Abdoreza Miri, Abdoreza Miri Pages 49-70
  In an age of rapid changes in science and technology, the managers’ responsibility as the main authorities of productivity and guidance toward goals has increased, and they are required to have different skills and expertise. Indeed, variety in work activities and instability in the environmental conditions have led the organizations to hire managers with multiple skills. Therefore, identification and promotion of skills needed by managers (in accordance with job type and the conditions of organization), is one of the most important factors in the successful promotion of the managers’ skill level and education. The present research uses an applied approach to identify different dimensions of various skills required for educating managers, to analyze these skills (human, conceptual, technical and social skills), and eventually to extract from the research society the constituent components of these skills through experts’ views (in the form of Delphi method). Then, using factor analysis, it is tried to identify and prioritize the main constituent components of each dimension, based on the views of Etka chain store managers in Tehran. In fact, besides identification of skills needed by managers and their dimensions, this study tries to present a model of skills needed by the managers of Etka chain supermarkets with the goal of providing better education for them.
  Keywords: Managements learning, Managements need's skills, Conceptual needs, Human needs, Technical needs, Social needs
 • Noorollah Hoseini, Khah*, Sayyad Darvishi, Abdorahman Mirzakhani Pages 71-92
  Human has always been testing ways to regulate his/her actions and behavior in accordance with the goals, needs, norms and expectations of his/her own and others’. Behavior regulation is considered an endeavor toward behavior improvement. In the viewpoint of Islam, behavior regulation includes self-purification, acting on the basis of moral musts, and the self’s evolutional route towards the High essence and the status of Divine vicinity. Managers and leaders (as organization leaders and authorities influencing others) have to consider behavior refinement more than other staff. Therefore, this study aims at identification of the effects and consequences of behavior refinement in managers and leaders with emphasis on the views in Quran and Sayings/Hadith. As to the research methodology and objectives, this study is an applied research, and regarding the study nature, it is considered library-based and documentary. Since, the best way to conceive and familiarize with the consequences of proper behavior is to refer to religious resources, as well as the researchers’ writings and thinkers’ works in this area, the present research, using library and documentary methods, tries to introduce an exact and clear picture of views on the behavior and morality of staff and mangers in organizations and to analyze it. The results of this study show the positive consequences of behavior refinement in individual and organizational dimensions. Proper use of morality power in management and a management based on moral principles are considered as individual dimensions resulted from behavior refinement. Domination of spirituality at work and organization, domination of morality at organization, and the remove of conflict are among the positive consequences of behavior refinement at organizational dimension. The research results indicate that people, who are assigned key responsibilities of an organization, should enjoy positive moral attributes. Moreover, behavior refinement programs should be consistently administered to both managers and staff.
  Keywords: Effects, consequences of behavior, Behavior standardization, Human behavior science, Behavior in management, leadership
 • Masoud Baratiyan*, Hosein Bejani Pages 93-114
  The present research aims at studying the effect of creativity training program on the creativity of the students of the Military Sciences University in 2011-2012. To this end, using random sampling, 487 students were selected from among the university students to be investigated on the degree of creativity. They were administered the Torrent creativity questionnaire as a creativity assessment tool. Then, to determine the effect of training intervention, the experimental (n=26) and control (n=26) groups were randomly selected from the sample of 487 students. Then the participants who had generally lower scores on the creativity questionnaires, were matched regarding total creativity score, mean, standard deviation, age, educational degree, and category, and the experimental group was administered the training program (usage). The research results showed that the training program had a significant influence on the increase of creativity in the experimental group. Moreover, it was found out that the total creativity score for the control group, which was not under the influence of training program, did not change in the post-test as compared to the pre-test. In this study, it was found that statistically, there is not a significant relationship between the variables of parents’ educational level, parents’ occupation, educational certificate, educational degree, and service categories and creativity levels. Finally, it was determined that there is a significant relationship between educational progress and creativity in the students of the Military Sciences University.
  Keywords: Creativity training program, Torrance creativity questionnaire, Students of the Military Sciences University
 • Hamed Khani, Mojgan Mohamadi Mehr, Yousef Karimi*, Hasan Fazeli Pages 115-136
  Usage of knowledge management system in organization is a collective, networking and organizational movement in which all people at different positions should be involved. The main purpose of this research is to explain the role of social asset in the use of knowledge management in the Medical Sciences University of AJA through structural equation modelling. The present research aims at conducting an applied study through the descriptive-survey correlation data collection method. The research society includes all faculty members of the medical Sciences University of AJA. Because of some limitations in the society, the all population was used. The research instruments are two standard questionnaires of social asset and establishment of knowledge management system. The Cronbach’s alpha of these questionnaires was calculated to be 0.86 and 0.83, respectively. The data collection was performed through descriptive statistics and Pearson correlation tests; Friedman route analysis and investigation of causal relations between the variables were carried out by structural equation model. The descriptive findings of this research show that the current status of social asset and knowledge management system in the Medical Sciences University of AJA is rather unfavorable. Moreover, the results showed that there is a significant relationship between social asset and the organizational dimensions of knowledge management system usage (except for the dimension of organizational structure). The results of route analysis showed that the communicative dimension of social asset explains the most changes in the dimensions of knowledge management usage (dependent variable), and after that, cognitive and structural dimensions, respectively, are responsible for changes in the dependent variable. Finally, the results of structural equations’ modeling revealed that the model enjoys a proper and acceptable fit. According to these findings and given the importance of social asset as an important organizational asset, there is the expectation that reinforcement of this important element be provided for.
  Keywords: Knowledge management system, Social asset, Structural dimension, Communicative dimension, Cognitive dimension