فهرست مطالب

Hormozgan Medical Journal - Volume:18 Issue: 3, 2014
 • Volume:18 Issue: 3, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/05/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی صفری مرادآبادی، مینو رجایی، سلما نادری، امین قنبرنژاد، سکینه دادی پور، سکینه فلاحی صفحات 195-201
  مقدمه
  تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی - درمانی جایگاه ویژه ای دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل مرگ و میر شیرخواران زیر یک سال بیمارستان کودکان شهر بندرعباس طی سال 90-91 صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، پرونده کلیه شیرخواران فوت شده صفر تا 11 ماهه بیمارستان کودکان شهر بندرعباس طی سالهای 91-90 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. اطلاعات از طریق چک لیست از پیش تنظیم شده، مصاحبه تلفنی و در صورت لزوم مراجعه حضوری درب منزل گردآوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  در مجموع 223 نفر (2/65 درصد) از کودکان زیر یک سال در دوران نوزادی و 119 نفر (8/34 درصد) در دوران یک ماه تا یک سال فوت نموده بودند. مهمترین علت فوت در نوزادان سپسیس و مهمترین علت مرگ شیرخواران یک ماه تا یک سال نارسی بود. متغیرهایی همچون وزن هنگام تولد، نوع زایمان، نوع تغذیه، نوع تولد، سن تولد، فاصله بین دو بارداری، ناهنجاری های کودک، تحصیلات پدر و مادر با مرگ شیرخواران رابطه آماری معنی داری داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد توجه خاص به نوزادان کم وزن، افزایش سطح آگاهی بهداشتی مادران و خانواده ها، تقویت برنامه های تنظیم خانواده، ارائه مراقبت های استاندارد قبل و حین بارداری نقش موثری در کاهش مرگ و میر شیرخواران داشته باشد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر، نوزاد، بندرعباس
 • ولی علیپور، لیلا رضایی، سکینه شکوهیان، کاووس دیندارلو اینالو، بابک گودرزی صفحات 203-210
  مقدمه
  ترکیبات آلی موجود در منابع آب سطحی ناشی از تجزیه بقایای گیاهی و میکروبی است. با توجه به اینکه کلرزنی متداول ترین روش گندزدایی آب است، لیکن کلر آزاد می تواند با ذرات معلق مواد آلی طبیعی موجود در آب واکنش داده و محصولات جانبی گندزدایی را ایجاد کند. یکی از این ترکیبات خطرناک تری هالومتان ها می باشند که مشکوک به سرطان زایی در انسان هستند.
  روش کار
  در این مطالعه، 96 نمونه آب از 4 نقطه (آب سد استقلال میناب، خروجی از تصفیه خانه میناب، ورودی به تصفیه خانه بندرعباس و خروجی از تصفیه خانه بندرعباس) در طی 6 ماه نمونه برداری بدست آمد و پارامترهایی مانند TOC، pH، درجه حرارت، کلر باقیمانده سنجش گردید و برای سنجش میزان THM تولیدی از مدل ریاضی و محاسباتی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که آب شرب بندرعباس از آبهایی با TOC بالا می باشد که حداقل و حداکثر پتانسیل تشکیل تری هالومتان 78/14 و 86/84 میکروگرم در لیتر برآورد شد. نتایج آنالیز رگرسیون خطی نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین غلظت کربن آلی و pH با پتانسیل تشکیل تری هالومتان وجود دارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی با افزایش pH و غلظت TOC در منابع آب، پتانسیل تشکیل THM نیز افزایش می یابد. آب شرب بندرعباس پتانسیل لازم جهت تشکیل تری هالومتان را دارد و بنابراین بایستی تدابیری در این راستا اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: تری هالومتان، کربن - آلاینده های آب
 • مریم ملک زاده، بهنام قاسمی، رحیم میرنصوری صفحات 211-218
  مقدمه
  امروزه فواید انجام فعالیت های بدنی در پیشگیری از بیماری های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می شود. از جمله روش های تمرینی که برای درمان این عارضه استفاده می شود، آب درمانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک دوره آب درمانی بر عملکرد و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو بود.
  روش کار
  24 زن مبتلا به استئوآرتریت مفصل زانو با گروه سنی 35 تا 55 ساله انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهانی و بومی سازی شده پیامد و صدمات زانو و استئوآرتریت استفاده شد. نمونه ها برنامه آب درمانی را به مدت 8 هفته (هفته ای 3 جلسه، هر جلسه 60 دقیقه) انجام دادند و بیماران گروه کنترل به روال عادی زندگی خود ادامه دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
  نتایج
  نتایج بهبود معنی داری در میانگین عملکرد قبل (23/10±56/40) و بعد (94/10±81/71) از تمرین بیماران در گروه تجربی نشان داد، اما تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد قبل (04/15±20/46) و بعد (41/15±71) از تمرین در گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین در میانگین کیفیت زندگی قبل (10/7±89±63) و بعد (68/5±75) از تمرین بیماران در گروه تجربی بهبود معنی داری مشاهده شد (05/0P<). ولی در گروه کنترل میزان کیفیت زندگی قبل (6/6±97/65) و بعد (69/6±81/64) از تمرین بهبود معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که تمرینات آب درمانی می تواند به عنوان یک روش ایمن و موثر در بهبود عملکرد و کیفیت زندگی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت - زانو، تمرینات
 • علی صفری مرادآبادی، امین قنبرنژاد، مرضیه نیک پرور، سکینه دادی پور، سکینه فلاحی صفحات 219-227
  مقدمه
  پرفشاری خون از شایع ترین و مهمترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی محسوب می شود. تغییرات سریع اجتماعی اقتصادی دهه اخیر سبب شده که شیوع بسیاری از عوامل خطرساز بیماری های قلبی - عروقی از جمله پرفشاری خون روبه افزایش باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر بندرعباس در سال 1391 صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق، 1531 نفر از افراد بالای 30 سال شهر بندرعباس به روش نمونه گیری خوشه ایمورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و معاینه بالینی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، فشارسنج جیوه ای و ترازوی دیجیتالی قابل حمل بود. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های کای دو، تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. 05/0P< از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
  نتایج
  شیوع پرفشاری خون در جمعیت مورد مطالعه 3/35 درصد تعیین شد که این میزان در مردان (38 درصد) و در زنان (33 درصد) بود. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش نمایه توده بدنی شیوع پرفشاری خون نیز افزایش می یابد. به طوری که 1/58 درصد افراد مورد مطالعه دارای 25≤BMI بودند. همچنین بین BMI بالاتر از 25 در زنان (94/34) و مردان (18/23 درصد) اختلاف معنی دار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد شیوع پرفشاری در شهر بندرعباس بالا ایت و به نظر می رسد عواملی از جمله BMI، سن، جنس، دیابت، چربی خون در ابتلا افراد به پرفشاری خون تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: بندرعباس، پرفشاری خون، شیوع
 • علی رمضانخانی، معصومه قائدی، حسین حاتمی، محمدحسین تقدیسی، جواد گل میرزایی، احمد بهزاد صفحات 229-237
  مقدمه
  سلامت معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماری های مزمن است که با ایجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان رویکردی مهم در ارتقاء سلامت عمومی و کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت مرکز بیماری های خاص ابوریحان بندرعباس در سال 1391 انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی روی 330 بیمار 74-40 ساله مراجعه کننده به درمانگاه دیابت انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های سلامت معنوی و کیفیت زندگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون و به کمک نرم افزار SPSS انجام گردید.
  نتایج
  سلامت معنوی، سلامت وجودی و سلامت مذهبی با کیفیت زندگی و چهار بعد آن یعنی سلامت جسمانی، سلامت روان، سلامت اجتماعی و سلامت محیط رابطه معنی دار آماری نشان داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، می توان به ضرورت تقویت بعد معنوی سلامت به عنوان عاملی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی این بیماران پی برد. توجه به این نکته کلیدی در کشوری با باورهای فکری، فرهنگی و مذهبی مانند ایران می تواند در طراحی برنامه های مراقبتی - درمانی برای این دسته از بیماران مفید و موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: سلامتی، کیفیت زندگی، دیابت نوع
 • اکرم احمدی زاده فینی، نواب رازمند، امان الله زمانی صفحات 239-245
  مقدمه
  آب زیرزمینی از جمله مهمترین منابع تامین آب شرب می باشند. براساس بررسی های انجام شده سفره های آب زیرزمینی منبع اصلی تامین آب شرب بیش از 5/1 میلیارد نفر در سرتاسر جهان اند. آلودگی منابع آبهای زیرزمینی توسط آلاینده ها باعث کاهش کیفیت این منابع می گردد و حتی در برخی مناطق احتمال غیرقابل استفاده شدن آنها را افزایش می دهد. لذا هدف این مطالعه، بررسی میزان غلظت عناصر سنگین (کادمیوم، سرب، روی) در منابع تامین آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان بندرعباس در سال 1390 می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، نمونه های آب آشامیدنی بر اساس روش استاندارد از 25 منبع تامین کننده اصلی آب شرب در روستاهای شهرستان بندرعباس تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. نهایتا داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد میانگین غلظت فلزات روی، سرب، کادمیوم و در چاه های آب شرب مناطق روستایی شهرستان بندرعباس به ترتیب: 07/0، 020/0 و 0054/0 میلی گرم در لیتر بود که این مقادیر در محدوده استاندارد بود. اما حداکثر غلظت فلز کادمیوم در 13 نمونه (52 درصد) بیشتر از مقدار مجاز تعیین شده سازمان جهانی بهداشت و 9 مورد (36 درصد) بیشتر از حد مجاز استاندارد ملی و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بود. در رابطه با فلز سرب هم نتایج نشان داد. در 4 مورد (16 درصد) از نمونه ها بالاتر از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت و استاندارد اولیه آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا می باشد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت فلزات سنجش شده در اکثریت چاه های آب شرب در مناطق روستایی شهرستان بندرعباس بالاتر از مقدار مجاز تعین شده سازمان جهانی بهداشت نمی باشد. اما در مناطقی که حداکثر غلظت این فلزات بالاتر از حد مجاز تعیین شده می باشد، مطالعات جامع تر در فصول کم آبی و پرآبی همچنین مطالعه ای در خصوص جهت تعیین بیماری های مرتبط با این فلزات پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آب آشامیدنی، بندرعباس
 • هنگامه مسعود سینکی، پروانه نظرعلی، پریچهر حناچی صفحات 247-256
  مقدمه
  آنزیم های کبدی جزء پارامترهای بیوشیمیایی کلینیکی عملکرد کبدی در تمرینات ماهیچه ای بوده و آنزیم های (Aspartate Amino Transferase) AST و (Alanine Amino Transferase) ALT شاخص صدمه کبدی در فعالیتهای ورزشی می باشند. از طرفی این آنزیم ها تحت تاثیر مصرف مکمل امگا 3 قرار می گیرند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مکمل گیری امگا 3 به تنهایی بر AST و ALT سرمی، اثر تمرینات هوازی به تنهایی و اثر مکمل گیری امگا 3 همراه با تمرینات هوازی بر این آنزیم ها در دانشجویان دختر فعال به مدت 6 هفته انجام شد.
  روش کار
  جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا با محدوده سنی 20 تا 25 سال و BMI kg/m225- 5/18 بود. بدین منظور 32 نفر با میانگین سنی 2/1±5/22 سال و با BMI 2/1±59/21 کیلوگرم / مترمربع به روش تصادفی انتخاب شده و به 4 گروه کنترل، مکمل، تمرین و تمرین همراه مکمل تقسیم شدند. اندازه گیری های AST و ALT در پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. داده ها با استفاده از آزمونهای تی زوجی، واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شده و در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.
  نتایج
  تغییرات درون گروهی و میان گروهی AST در بعضی گروه ها معنی دار بود (05/0P<). در حالی که ALT در همه گروه ها غیر از کنترل تغییر معنی دار داشت. ولی تغییرات میان گروهی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در گروه تمرین همراه مکمل AST کاهش معنی دار یافت.ALT در همه گروه ها غیر از کنترل افزایش داشت. به نظر می رسد برای تغییرات دلخواه نیازمند زمان طولانی تر یا دوزهای بالاتری هستیم.
  کلیدواژگان: AST، ALT، مکمل گیری امگا 3
 • فرحناز صدوقی، مهربان شاهی، نسرین داوری دولت آبادی، کمال ابراهیمی صفحات 257-264
  مقدمه
  هم کنش پذیری زمانی مورد نیاز است که داده های سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) باید از سیستم های مختلفی ترکیب و به اشتراک گذاشته شود. این پژوهش با هدف تعیین هم کنش پذیری معنایی و فنی سیستم های اطلاعات بیمارستانی مراکز درمانی ایران و ارائه راهکارهای ایجاد و توسعه هم کنش پذیری این مراکز انجام گردید.
  روش کار
  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مقطعی همه شرکت هایی هستند که گواهینامه ارزیابی عملکردی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد تایید دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را دارا می باشند. ابزار جمع آوری داده در مرحله اول پرسشنامه و در مرحله دوم چک لیست بود. وضعیت فعلی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی مراکز درمانی ایران جمع آوری شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
  نتایج
  یافته های به دست آمده از 15 شرکت نشان داد در بعد فنی هم کنش پذیری، تمامی شرکت ها از سیستم عامل Microsoft Windows و پایگاه داده SQL Server در سیستم اطلاعات بیمارستانی خود استفاده نموده اند. همچنین بیشترین فراوانی نسبی زبان برنامه نویسی شرکت ها به ترتیب مربوط به ویژوال سی شارپ (7/46%) و ویژوال بیسیک (40%) می باشد. نتایج به دست آمده از بعد معنایی هم کنش پذیری نشان داد که بیشترین فراوانی نسبی سیستم واژه شناسی استفاده شده به ترتیب مربوط به ICD-10 (86.7%)، ICD-9CM (66.7%) و CPT (66.7%) می باشد. 60 درصد شرکت ها از استاندارد XML، 7/47 درصد از استاندارد DICOM و 3/33 درصد از استاندارد HL7 جهت ارسال پیام استفاده کرده اند.
  نتیجه گیری
  هم کنش پذیری سیستم مراقبت سلامت می تواند به دو بعد فنی (عملیاتی) و معنایی تقسیم گردد. در حال حاضر، هیچ استاندارد EHR که هم کنش پذیری کاملی را فراهم نماید، وجود ندارد. به منظور ایجاد یک استاندارد EHR ملی، بایستی مجموعه ای از قالب های HIS تدوین شود. بنابراین، قالب استانداردی که با هدف رسیدن به هم کنش پذیری فنی و معنایی در تبادلات ملی EHR انجام پذیرد، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هم کنش پذیری - سیستم اطلاعات بیمارستانی، ایران
 • سکینه محمدعلیزاده چرندایی، فهیمه صحتی شفایی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، رقیه سلمانی صفحات 265-272
  مقدمه
  آنمی فقرآهن شایع ترین مشکل سوءتغذیه در جهان، خصوصا در کشورهای جهان سوم است که می تواند باعث ضعف و اختلال در رشد بدنی، ضعف سیستم ایمنی و افزایش مرگ و میر شود. نوجوانان از گروه های در معرض خطر فقرآهن هستند و مکمل آهن مقرون به صرفه ترین و شایع ترین استراتژی مورد استفاده کشورهای پیشرفته برای کنترل آن است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آگاهی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر تبریز در مورد فقرآهن و عملکرد آنها در مصرف مکمل آهن توزیعی در مدارس انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، 920 دانش آموز دختر از 10 مدرسه پرسشنامه خودساخته، مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سوالات سنجش آگاهی و عملکرد را که روایی و پایایی آن تعیین شده بود، تکمیل نمودند. انتخاب مدارس به صورت سهمیه ای از بین مدارس راهنمایی مناطق پنج گانه تبریز صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 13 و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نمره آگاهی و عملکرد هر فرد از محدوده 100-0 مورد محاسبه قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی دانش آموزان به ترتیب 4/52 و 0/13 و نمره عملکرد آنها به ترتیب 4/63 و 3/11 بود. میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزانی که والدین آنها کارمند بودند بیشتر از بقیه بود که از نظر آماری این تفاوت معنی دار بود (05/0P<). با افزایش تعداد اعضای خانواده میانگین نمره آگاهی کاهش یافته و بیشترین میانگین آگاهی و عملکرد دانش آموزان در خانواده های تک فرزندی بود. شایع ترین دلیل عدم مصرف قرص ها را رنگ و طعم قرص ها بیان نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان، برای اجرای بهتر و موثرتر برنامه آهن یاری در مدارس کشور لزوم برگزاری کلاس های آموزش تغذیه و آهن یاری برای دانش آموزان و مادران آنها و نیز توجه به کیفیت قرص های توزیعی، احساس می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، فقرآهن
 • لیلا بذرافکن، فریبا حقانی، مهسا شکور، اطهر امید، زهرا جوهری، پریسا نبیئی صفحات 273-282
  مقدمه
  هدف از فرآیند آموزش یادگیری و تغییر رفتار است که در قرن 21 به دلیل تغییرات سریع و همه جانبه در علوم به خصوص در فن آوری اطلاعات متحول شده است. شیوه های سنتی آموزش دیگر پاسخگوی انتظارات یادگیرندگان نیست و تغییرات جدید در برنامه های آموزشی را طلب می کند. این مطالعه با هدف از انجام آن بررسی نظرات دانشجویان پیرامون اهمیت عوامل موثر بر یادگیری در قرن بیست و یکم انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی، 150 نفر از دانشجویان شرکت کننده در مدارس تابستانی در شیراز مشارکت داشتند. بدین منظور از پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 30 سوال در مورد عوامل تاثیرگذار بر یادگیری در سه حیطه کلی: محیط و تسهیلات آموزشی، دانشجویان و اساتید استفاده شد. پرسشنامه ها از دو طریق حضوری و پست اکترونیکی برای تمامی شرکت کنندگان ارسال شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 19 و روش های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t-test، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد.
  نتایج
  نتایج بدست آمده نشان می دهند که حیطه عوامل مربوط به دانشجویان با میانگین (42/0±97/3)، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. یافته های حاصل، نشانگر آن است که شش عامل: استفاده از کامپیوتر در آموزش، گسترش یادگیری مجازی، استفاده از تلفن همراه در ارتباطات، احساس لذت از محیط های یادگیری الکترونیک، ااکید یادگیری بر ایجاد نگرش، نقش تسهیل گری اساتید در آموزش بیشترین تاثیر را بر یادگیری در قرن 21 داشته اند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که به طور کلی نگاه دانشجویان به یادگیری در قرن حاضر از لحاظ فلسفی بر دیدگاه ساختن گرایی و مشارکتی که در آن فراگیران نقش مهم تری نسبت به آموزش سنتی دارند، بیشتر نزدیک است. این طرز تلقی می تواند رویکردهای جدید تدریس و آموزش را مورد حمایت قرار دهد و در ایجاد تحول، تکمیل و توسعه روش های تدریس نقش شگرفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری، قرن بیست و یکم، دانشجویان
 • زهرا مستانه، لطف الله موصلی، مهناز زمانی، عصمت برومند، سکینه دادی پور، فاطمه بیضایی، رقیه پیشکاری، مسلمه نظری صفحات 283-289
  مقدمه
  امروزه نظام سلامت با چالش پایین بودن یا عدم رضایت شغلی پرستاران روبه رو است. عدم رضایت پرستاران که به عنوان عمده ترین بخش نیروی انسانی می باشند، می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات، ترک خدمت و غیب از کار شود. در مطالعه حاضر، رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، تعداد 250 نفر پرستار از 14 بخش درمانی سه بیمارستان آموزشی به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رضایت سنجی سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید که علاوه بر اطلاعات دموگرافیک دارای 36 سوال در زمینه ابعاد مختلف شغلی، ارتباط و همکاری، مدیریتی و حقوق و امکانات بر مبنای طیف لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیلی مانند ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  رضایت کلی پرستاران از شغل خود در حد متوسط (54/0±18/3) بود. میانگین رضایت پرستاران از ابعاد مورد بررسی به ترتیب در بعد ارتباط و همکاری 6/0±42/3، بعد شغلی 6/0±35/3، بعد مدیریتی 83/0±63/2 و بعد حقوق و امکانات 76/0± 34/2 بود. همچنین، ارتباط هر یک از ابعاد ذکر شده با میزان رضایت کل بر اساس ضریب همبستگی به ترتیب در بعد شغلی (94/0r=)، مدیریتی (79/0r=)، ارتباط و همکاری (78/0r=)، و حقوق و امکانات (63/0r=) بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه می تواند با بیان ابعاد مرتبط بر روی رضایت شغلی پرستاران به مدیران این بیمارستان ها در مدیریت بهتر بیمارستان کمک کنند. اتخاذ ساز و کارهایی از قبیل کاستن از عوامل تنش زای حرفه ای، بهبود شیوه های مدیریتی و عادلانه نمودن سیستم های پرداخت می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: پرستاران، رضایت شغلی - بیمارستان - هرمزگان
|
 • Pages 195-201
  Introduction
  Providing, maintaining and promoting health of infants as a vulnerable age group is essential in health-care services. The present research sought to investigate the underlying causes of mortality among infants who were below 1 year old in Bandar Abbas pediatric hospital in 2011.
  Methods
  In this descriptive-analytic research the medical files of all deceased infants who maximally aged up to 11 months and died in Bandar Abbas pediatric hospital in 2011 comprised the research population. The data were gathered through a pre-designed checklist, phone call and face-to-face meetings (when required). The data were later analyzed via SPSS 16.
  Results
  In the study period, 223 infants (65.2%), below one year of age, had died within their first month of life and 119 of them (34.85) had died within the next eleven months. The primary reason for the death of the first group was sepsis while for the second group was prematurity. Such variables as birth weight, delivery type, feeding type, birth type, birth age, pregnancy interval, child abnormalities and parents’ educational level were found to be significantly correlated with infant mortality (P<0.05).
  Conclusion
  It appears that careful attention to low-birth weight infants, raising mothers’ and families’ medical awareness, promotion of family regulation programs as well as offering standard healthcare before and during pregnancy positively affect the reduction of mortality among very young infants.
  Keywords: Mortality, Infant, Bandar Abbas
 • Pages 203-210
  Introduction
  Organic matters enter to drinking water from a variety of sources, but one of the major sources of these compounds in aqueous solution can be decomposed plant and microbial residues. Chlorination is the most common method for water disinfection, the free chlorine in the water reacts with natural organic compounds and form disinfection byproducts. One of the dangerous byproducts is Trihalomethanes (THMs). These compounds are suspected to be carcinogenic for humans.
  Methods
  In this study, 96 samples were taken from 4 points (Mianb Steghlal dam, output Minab water treatment plant, input and output of water treatment plant in Bandar Abbas) within 6 months. Parameters such as TOC, pH, temperature and chlorine residual were measured and used for prediction of THM formation by a methematical model.
  Results
  Results showed that Bandar Abbas drinking water has high TOC and THM formation potential is high. Minimum and maximum of THM was measured 14.78 and 84.86µg/l, respectively. Positive correlation was seen between concentrations of organic carbon and pH with THM formation.
  Conclusion
  Increasing pH and TOC concentration in water, leads to increase of THM formation potential. Bandar Abbas drinking water has high potential to form THM, therefore, it is necessary to consider measures in this field.
  Keywords: Trihalomethane, Carbon, Water Pollutants
 • Pages 211-218
  Introduction
  The advantages of participating in physical activities are so well proved that many statements recommend them in preventing chronic diseases such as osteoarthritis. Training methods that are used to treat this condition is aquatic exercise. The purpose of this study was to examine the effects of aquatic exercises on the motor performance and quality of life in patients with knee joint osteoarthritis.
  Methods
  22 women with knee osteoarthritis with mean age 35-55 (years) were equally randomly assigned to one of two groups: experimental or control groups the world-known knee injuries and Osteoarthritis Outcome Score questionnaire was used for data collection. Aquatic exercises were carried out under the supervision of a aquatic expert three sessions a week for 8 weeks, each session lasting 60 minutes. Patients in the control group continued their normal daily living activities. Data were statistically analyzed via ANOVA.
  Results
  Results showed significant mean differences of performance comparing pre- (40.56±10.23) and post- (71.81±10.94) intervention conditions in the experimental group, while mean differences between pre- (46.20±15.04) and post- (45.71±15.41) tests was not significant in control group. The mean differences of quality of life regarding pre- (63.89±7.10) and post- (75±5.68) intervention evaluations was significant in experimental group (P<0.05), but there was no significant mean differences between pre- (65.97±6.6) and post- (64.81±6.69) tests in control group.
  Conclusion
  The results showed that aquatic exercises, as a safe and effective exercise method, should be incorporated in rehabilitation programs to improve the motor functions and quality of life of elderly females with knee osteoarthritis.
  Keywords: Osteoarthritis – Knee, Exercises
 • Pages 219-227
  Introduction
  Hypertension is the most common and major important risk factors for cardiovascular diseases. Rapid socio-economic changes in recent decades has increased the prevalence risk factors of heart diseases - including high blood pressure. The aim of this study was to assess the prevalence of hypertension and respective risk factors in adults of Bandar Abbas in 2012.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, randomized cluster sampling was performed to select 1531 people over 30 years of Bandar Abbas (639 men, 892 women aged 30-70) we used interview and clinical examination for data collection. The instruments collecting data were standard questionnaire and mercurial pressure gauge and portable digital scale. The data were statistically analyzed by SPSS Software, using Chi-square test, t-test, and ANOVA. P<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Prevalence of hypertension in the study was 35.3%. This figure for males was 38% and for females was 33%. The statistical results obtained from this study showed that the prevalence of hypertension with increasing BMI also increases, so that 58.1 percent of subjects had BMI≥25. A significant difference was obtained between proportion of women (34.94%) and men (23.18%) with BMI greater than 25 (P<0.05).
  Conclusion
  This study showed high prevalence of hypertension in Bandar Abbas. It seems that BMI, age, sex, diabetes, hyperlipidemia, hypertension, are leading factors in high blood pressure.
  Keywords: BandarAbbas – Hypertension, Prevalence
 • Pages 229-237
  Introduction
  Spiritual well being is one of the fundamental concepts in chronic diseases in which create meaning and purpose in life and considered as an important approach in promoting general health and quality of life. This study was aimed to explore the relationship between spiritual well being and the quality of life among the patients with type 2 diabetes referred to diabetes clinic of Aboureihan specific diseases centre in Bandar Abbas.
  Methods
  This descriptive study was carried out on 330 patients between 40-74 years referred to diabetes clinic in year 2012. Information through spiritual health and quality of life questionnaires were collected. Data analysis by describtive statistics and Pearson Correlation was performed. P<0.05 was considered significant.
  Results
  There was a significant relationship between spiritual well being, religious and existential aspect of spiritual well being and aspects of quality of life.
  Conclusion
  The results may intensify the necessity of strengthening of the spiritual health as a factor affecting quality of life in those patients. The key point in a country like Iran with intellectual, cultural and religious beliefs could be useful and necessary in designing care-therapies programs for such patients.
  Keywords: Health, Quality of Life – Diabetes Type 2
 • Pages 239-245
  Introduction
  Groundwater resources, including the most important sources of drinking water are based on studies of underground aquifers provide the main source of drinking water to more than 1.5 billion people around the world.Groundwater contamination by pollutants affecting the quality of these resources will be useless and even likely in some areas. Therefore, the present study aims at the evaluation of heavy metal concentrations in drinking water wells in the rural areas of Bandar Abbas.
  Methods
  This cross-sectional study has been conducted in various parameters and the chemical quality of water. We measured the concentration of heavy metals (Zn, Cd,, Pb) from 25 sources (wells) based on standard methods.
  Results
  The findings of this study showed that concentrations of Zn, Pb, Cd in drinking water wells in rural areas of Bandar Abbas were: 0.07, 0.02, 0.0054 mg liter, respectively. The values were less than the standard values of Word Health Organization. But, Cd concentration in 13 cases and Pb concentration in 9 cases were higher than WHO standards.
  Conclusion
  The results suggest that measurement of the average metal concentrations in all drinking water wells in rural areas of Bandar Abbas were not higher than World Health Organization standards. However, more studies are recommended in areas with water wells contaminated with heavy metals.
  Keywords: Heavy Mental, Drinking Water, Bandar Abbas
 • Pages 247-256
  Introduction
  Liver enzymes are among clinical and biochemical parameters reflecting liver function in muscle exercises and Aspartate amino transferase (AST) and Alanine aminotransferase (ALT) enzymes are indicators of liver damage in sporting activities. However, AST and ALT liver enzymes are affected by supplementation with omega-3. In the present study, the effects of omega-3 supplementation in combination with a selective aerobic activity on liver enzymes (AST and ALT) in trained female students were examined for 6 weeks.
  Methods
  For this purpose, 32 person among Female students in physical education in Alzahra University, between age 22.5±1.2 years with a body mass index 21.59±1.2 kg/m2 were selected and randomly divided into 4 groups: control, supplements, exercise and supplementation with aerobic exercise group. AST and ALT measurements was done at pre-test and post-test. Data was analyzed using paired t-test, ANOVA and Paried t-test.
  Results
  The results showed that inter-group and between-group changes in AST values in some groups was significant. AST levels were significantly reduced in supplementation with aerobic exercise group whereas ALT levels were significantly increased in all groups except the control group, but no significant changes in ALT levels between the groups was seen.
  Conclusion
  AST significant differences between the exercise group and supplementation with aerobic exercise group represent a possible beneficial effect of supplementation with aerobic exercise. This effect is probably due to changes in cell membrane fluidity, or changes in liver metabolism in the liver. Seems likely for decrease in ALT, longer time or higher doses are needed.
  Keywords: AST – ALT, Omega 3 Supplementation
 • Pages 257-264
  Introduction
  Interoperability is needed when the Hospital Information System (HIS) data should be combined and shared with different systems. This study was aimed to determine the semantic and technical interoperability of hospital information systems of Iran’s health care centers and propose guidelines to create and develop interoperability of these centers.
  Methods
  This descriptive study was conducted on companies, which were qualified to receive performance appraisal certificate of HIS softwares from statistics and information technology office of health ministry. Standard questionnaire and checklist were used to collect information in the first and second steps. List of companies, which provided and produced HIS in Iran, was obtained, and then a self-administered questionnaire was sent for them. Then, a health care center was selected from each company randomly, and its current HIS interoperability was evaluated. Data were analyzed using SPSS 16.
  Results
  Based on the results, all companies were used Microsoft windows and SQL server database in their HIS with consideration to technical interoperability. Also, the most frequent corporate programming language was Visual C Sharp (46.7%) and Visual Basic (40%), respectively. From semantic interoperability aspect, the most frequent terminology systems were ICD-10 (86.7%), ICD-9CM (66.7%), and CPT (66.7%), respectively. For standard messaging, 60%, 46.7% and 33.3% used XML, DICOM, and HL7 in order.
  Conclusion
  Health system interoperability is divided into two semantic and technical parts. At the present, there is not any standard for electronic health record (EHR) to provide full interoperability. HIS templates should be provided in order to make a national standard for EHR. Therefore, it is necessary to have standard template for semantic and technical interoperability in EHR national exchanges.
  Keywords: Interoperability, Hospital Information System, Iran
 • Pages 265-272
  Introduction
  Iron supplements, is the most cost effective and common strategy used in developed countries for the control of iron deficiency. Weekly iron supplementation programs in high schools and middle schools for girls in 2006, has been carried out. This study aimed to determine the status and practice of female students about iron deficiency and iron supplementation and its relation to personal and social factors.
  Methods
  In this cross-sectional study in 2012, 920 pupils from 10 schools were questioned. The questionnaire included demographic information and questions about knowledge and practice. School choice as a quota of five school districts in Tabriz took place. Collected data was analysed by SPSS 13, using inferential statistics methods.
  Results
  The mean (SD) scores of students was 52.4 (13) and practice score was 63.4 (11.3), respectively. 61.6% of the students stated that they "often or always" use tablet distribution. 8% of the sample stated that they had "never" iron distribution in their schools. The most common reason for not taking the tablets was expressed color and taste of the tablets.
  Conclusion
  For better and more effective implementation of iron supplementation programs in schools, iron supplementation and nutrition education classes for students or their mothers and distribution of quality iron tablets are required.
  Keywords: Knowledge – Practice, Iron Deficiency
 • Pages 273-282
  Introduction
  The aim of education process is learning and change in behavior which has been revolutionized in the 21st century due to the rapid changens in technology and sciences. The traditional approach to education does no longer meet the learner's needs, entailing new changes in educational curricula. This study was designed to determine the factors influencing learning in the 21st century and find out the student's views on this issue.
  Methods
  This is a descriptive study aiming at determining the student's views on new approaches to learning in the 21st century. To do so a researcher made questionnaire was designed. It contained 30 questions in 3 sections including demographic data, background questions and two open questions about their suggestions and criticism. 150 summer school students in Shiraz participated in the study. The questionnaire was sent to the students in person & through electronic mail; they were asked to retain the completed questionnaire to the given email address. The data were analyzed through SPSS 19. T-test and analysis of variance were used for analysis.
  Results
  The results dedicated, 6 factors including the use of computer in teaching, increase in virtual learning, and the use of mobile in relations, engagements of electronic learning contexts, the learning focus on attitudes and the facilitating role of the lectures were the most influential factors on learning.
  Conclusion
  It seems that the student philosophical tend to approve constructivism and cooperative learning which is learner-centered as compounded to conventional education which is teacher-contended. According to experts, this type of view point is in the same line with new approaches to teaching and education in the present. Moreover, it effects the reforms, complementation and expansion of methodology.
  Keywords: Learning, 21st Century, Students
 • Pages 283-289
  Introduction
  Today, health system is challenging with decreased or lack of nursing job satisfaction. Lack of nursing satisfaction that are major human resources of health, can lead to decrease quality of services, desertion, and work absence by nurses. Current study reviewed the nursing job satisfaction in teaching hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences.
  Methods
  In descriptive-analytical study, 250 nurses selected from 14 clinical departments of 3 university hospitals by simple random sampling. Data gathered by WHO’s standard questionnaire of satisfaction that included demographic data and 36 questions about professional, communication and cooperative, managerial, and financial benefits and facilities dimensions. Data was analyzed by descriptive and inferential statistics, using SPSS Software.
  Results
  Nursing job satisfaction was 3.18±0.54 in moderate level. Average satisfaction of nursing from studied dimensions were respectively communication and cooperation 3.42±0.6, professional 3.35±0.6, managerial 2.63±0.83, and financial benefits and facilities 2.34±0.76. The relationship of individual dimensions with job satisfaction were respectively professional (r=0.94), managerial (r=0.79), communication and cooperative (r=0.78), and financial benefits and facilities (r=0.63).
  Conclusion
  Rate of nursing job satisfaction was moderate. The results of this study, showed that explaining the related dimensions on job satisfaction, can help hospitals’ managers to manage better each of them by mechanisms such as reducing the professional stressful factors, improving the managerial methods, and justifing the payment system.
  Keywords: Nurses – Job Satisfaction – Hospital, Hormozgan