فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/19
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد عرب مازار یزدی، مریم دولو*، احمد بدری صفحات 1-19
  برخی مطالعات تجربی شواهدی مبنی بر رابطه نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده سهام ارائه نموده و مبانی مالی کلاسیک مبنی بر عدم قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک را به چالش کشیده اند. تحقیق حاضر ضمن آزمون قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389، محتوای اطلاعاتی آن در خصوص سود آتی را بررسی می کند. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی و رگرسیون فاما-مک بث (1973) استفاده می گردد. نتایج حاصله حاکی از وجود صرف ریسک مثبت ریسک غیرسیستماتیک می باشد. یافته های حاصل از آزمون محتوای اطلاعاتی IVOL، بر رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و سود دلالت دارد، به نحوی که می توان ادعا کرد IVOL به شدت تحت تاثیر جزء تعهدی سود است. لذا محتوای اطلاعاتی IVOL در خصوص سود تایید می شود، اما یافته مذکور به تنهایی جهت توضیح چرایی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک کافی نیست. همچنین، رابطه اخیر تحت تاثیر خلاف قاعده های «فروواکنشی سرمایه گذاران نسبت به سودآوری» و «تورش برآورد رشد» قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری دارایی، ریسک غیرسیستماتیک، محتوای اطلاعاتی سود
 • غلامرضا سلیمانی امیری، عاطفه رحیمی تمرین* صفحات 21-35
  صورت های مالی جهت مفید بودن برای تصمیم گیری، باید مربوط، قابل اتکا و قابل مقایسه باشد. به موقع بودن از تعیین کننده های اساسی مربوط بودن است. سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی بازده دارایی ها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، تغییر در بازده خالص (CNR) به عنوان متغیر های مستقل و به موقع بودن گزارشگری مالی (تفاوت آخرین تاریخ مجاز افشا (4/31) و تاریخی که شرکت مورد نظر در آن افشا می نماید)، به عنوان متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل 142 شرکت طی سالهای 1390-1385 می باشد. تحلیل رگرسیون نشان می دهد هنگامی که از (ROA) و (ROE) به عنوان معیار عملکرد استفاده شده است، بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، در نتیجه هر چه شرکت ها بتوانند از دارایی های بکار رفته، سود بیشتری ایجاد کنند و میزان سود آوری سهامداران خود را افزایش دهند، گزارشات خود را سریع تر ارائه می نمایند. پس از کنترل تاثیر متغیرهای ریسک مالی (FR)، تغییر در ریسک مالی (CFR)، زمان افشای به موقع دوره قبل (EAi،t-1)، اندازه شرکت (S)، نرخ معامله (TR) و نرخ شناور آزاد (FFR) بر به موقع بودن گزارشگری مالی، تغییری در نتایج ایجاد نشد.
  کلیدواژگان: به موقع بودن گزارشگری مالی، عملکرد شرکت ها
 • کاوه مهرانی، منصور نخعی* صفحات 37-53
  این تحقیق به بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی می پردازد. کیفیت سود با استفاده از سه معیار، پایداری سود، ارتباط با ارزش و کیفیت اقلام تعهدی اندازه گیری شده است. ریسک نقدشوندگی نیز بصورت حساسیت بازده سهام نسبت به تغییرات غیرمنتظره در نقدشوندگی بازار تعریف می شود که در این تحقیق با استفاده از مدل ارائه شده توسط ویل (2006) اندازه گیری شده است. بررسی رابطه میان کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی، با استفاده از اطلاعات 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام می باشد. اما یافته های تحقیق رابطه معناداری میان پایداری سود و ارتباط با ارزش سود بعنوان معیارهای کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: ارتباط با ارزش سود، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، ریسک نقدشوندگی
 • محمدرضا عباس زاده، محسن معینی زاده* صفحات 55-73
  حسابداران به دلیل جایگاهی که در اختیار دارند با چالش هایی روبرو هستند که اگر بخواهند همواره اعتماد جامعه را به خود جلب نمایند، نیاز به رعایت یک سری اصول اخلاقی دارند. با توجه به رویکرد جهانی شدن اقتصاد، این نیاز دیگر به عنوان معضل یک جامعه مطرح نیست و افقی بین المللی پیدا کرده است. در این تحقیق، با استفاده از آزمون مبانی اخلاقی مخصوص حسابداری و مقیاس چند بعدی اصول اخلاقی مخصوص حسابداری، تاثیر جنسیت بر میزان درک دانشجویان حسابداری در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل کولبرگ، مدل چهار بخشی رست و ابعاد فرهنگی هافستد استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر بالاتر بودن سطح درک اخلاقی زنان نسبت به مردان است. همچنین دانشجویان محصل در کشور انگلستان از سطح درک اخلاقی بالاتری برخوردار هستند. همچنین مردگرایی در مقابل زن گرایی بیشتر از سایرارزش های فرهنگی هافستد بر درک اصول حسابداری تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: جنسیت، رشداخلاقی، حساسیت اخلاقی، گرایش اخلاقی، نیت اخلاقی، درک اخلاقی، ارزش های فرهنگی هافستد
 • علی روحی*، آزیتا جهانشاد، مهتاب سرداری زاده صفحات 75-91
  تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا اطلاعات منتشر شده از طریق صورت جریان وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ بر این اساس تعداد 95 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری ها وسود پرداختی، مالیات بر درامد، فعالیت های سرمایه گذاری، فعالیت های تامین مالی، نسبت قیمت به درامد
 • محسن مرادی*، مرتضی شفیعی سردشت، مهسا معمارپور یزدی صفحات 93-113
  در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند تا نهایتا ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزیابی ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه در گردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه در گردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.
  کلیدواژگان: استراتژی، مدیریت سرمایه در گردش، ارزش افزوده بازار، بورس
 • محمد نمازی*، محمدحسین قدیریان آرانی صفحات 115-141
  موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تاثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد
  کلیدواژگان: ورشکستگی، سرمایه فکری، مدل پالیک، بورس اوراق بهادار تهران، مدل آلتمن
 • پرویز پیری* صفحات 143-158
  بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که سیاستهای بودجه ای دولت و مخارج آن بر بازارهای مالی موثرند. در این مقاله با تمرکز بر روی مخارج سرمایه ای اثر آن بر شاخص های اصلی بازار سرمایه ایران بررسی شده است. برای بررسی موضوع فوق، اطلاعات واقعی مربوط به مخارج سرمایه ای دولت و شاخص های کل بورس، کل صنعت، 50 شرکت برتر و همچنین صنایع منتخب در بازه زمانی 1375 – 1389، در قالب داده های فصلی استخراج و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تخمین خود رگرسیون برداری مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های آماری و مدل های برآورد شده، بیانگر معنادار بودن اثر مخارج سرمایه ای دولت بر روی شاخص کل بورس و شاخص گروه صنایع فلزات اساسی و استخراج معادن می باشد. به علاوه نتایج نشان دهنده آن است که روابط مذکور در بلند مدت نیز برقرار است.
  کلیدواژگان: مخارج، سرمایه ای، شاخص، خودرگرسیون، برداری
 • فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا پورزمانی، رمضانعلی رویایی، نقی فاضلی* صفحات 159-177
  دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، ارزش شرکت، ROE، Q، Tobin، ROIC
 • صابر خداپرستی*، غلامرضا زمانیان، علی سنگینیان صفحات 179-200
  تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./
  کلیدواژگان: عرضه اولیه، بازده کوتاه مدت و بلندمدت غیرعادی، نظریه عدم تقارن اطلاعات، شرکت های واگذارشده دولتی و خصوصی
 • محمدرضا رستمی*، سمیه کروبی صفحات 201-215
  <یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هرکشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. توسعه این بازار اثرات مثبتی بر پس انداز، تشکیل سرمایه ونهایتا رشد اقتصادی خواهد داشت. مطالعه اثرات ریز ساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر چرخه های تجاری از این جنبه دارای اهمیت خواهد بود که میزان اثرگذاری کل بازار سرمایه بر اقتصاد را اندازه گیری خواهد کرد. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی میدانی با استفاده از داده های کمی است که به مطالعه رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی در بازه زمانی 1380تا 1389 پرداخته است. برای بررسی رابطه متغیرهای یاد شده از فنون رگرسیون چند متغیره و همچنین برای اندازه گیری چرخه های تجاری از فیلتر هادریک پرسکات استفاده شده است، نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی می باشد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری، رشد اقتصادی
|
 • Dr Mohammad Arabmazar Yazdi, Dr Maryam Davallou *, Dr Ahmad Badri Pages 1-19
  Some empirical researches document the relation between idiosyncratic volatility and stock return and they have challenged classic finance literature on the issue that idiosyncratic risk is not priced. This research examines idiosyncratic risk pricing in Tehran Stock Exchange in addition to investigation of its information content about future earnings. For the purpose، it uses portfolio analysis approach and Fama-MacBeth regression. The results show that there is positive risk premium for bearing IVOL. Test of IVOL information content indicates that there is inverse relation between IVOL and future earnings so it can be claimed that IVOL strongly is affected by earnings accrual component. In this way، IVOL information content about future earnings is confirmed but this finding does not suffice to explain the reasons of idiosyncratic risk pricing. At the same time، latter relation is not affected by investors'' under-reaction and excess extrapolation on firms'' growth.
  Keywords: Asset Pricing, Idiosyncratic Risk, information content of Earning
 • Gholamreza Soleimani Amiri, Atefe Rahimi Tamrin * Pages 21-35
  Financial Statements to be useful for Decision، should be relevant، reliable and comparable. Timeliness is the key determinant of relevant. Three criteria of performance evaluation including return on assets (ROA)، return on equity (ROE) and change in net return (CNR) were considered as independent variables. Also، the early disclosing time، was considered as the dependent variable. Statistical data were sampled among 168 companies that is based on observations made annually since 1385 till 1389H. S. The results of regression analysis showed that when the ROA and ROE have been used as performance criteria، there is a significant dependency between timeliness of financial reporting and the performance of companies. As a result companies are able to obtain of used Assets، more profit and are able to increase their shareholders'' profits، provide their reports more quickly. Also، after controlling for the impact of financial risk، change in financial risk، early disclosure time of previous period، size، transaction ratio and free float rate variables on the timeliness of financial reporting، changes were made in the results.
  Keywords: Timeliness of Financial Reporting, Firms performance
 • Kaveh Mehrani, Mansour Nakhaei * Pages 37-53
  This research invetigates the relationship between earnings quality and liquidity risk. Earnings quality is measured using three different proxies: earnings persistence، value relevance، and accrual quality. Liquidity risk is also defined as the sensitivity of stock returns to unexpected changes in market liquidity and، in this research، is measured through the model introduced by Weil. The examination of the relationship between earnings quality and liquidity risk by using the data from 71 firms during the period from 1385 to 1389 indicates that there is a significant، negative relationship between accrual quality، as a proxy of earnings quality، and liquidity risk. However، the results indicate no significant relationship of earnings persistence and value relevance، as the proxies of earnings quality، with liquidity risk.
  Keywords: Value relevance, Earnings persistence, Accrual quality, Liquidity risk
 • Mohammadreza Abbaszadeh, Mohsen Moeinizadeh * Pages 55-73
  Accountants face a lot of challenges because of their positions and if they want to achieve society trusts، should regard a series of ethical. Accountants would be able to play their role properly by recognizing some ethical rules and principles because of increasing globalization of economics in international scandal and not community ones. In this research، we survey the effect of gender on accounting students'' perception of accounting ethics in Iran and United Kingdom using Accounting-specific Defining Issues test (ADIT) and Accounting-specific Multidimensional Ethics scales (AMES). In this study، Kohlberg''s ethical-cognitive development theory، Rest''s four components model and Hofstede’s 5 dimensions of culture have been considered as the theoretical basis. Results of the study indicate that women are in higher levels of ethical perceptions. Also accounting students in United Kingdom are in higher levels of ethical perceptions than Iranians’.
  Keywords: Gender, Ethical development, ethical sensitivity, ethical orientation, ethical intention, ethical perception, Hofstede's dimensions of culture
 • Ali Rohy *, Azita Jahanshad, Mahtab Sardarizadeh Pages 75-91
  This paper investigates the relation between net cash flow from each part of cash flow statement and price to earning ratio (P/E). Cash flow statement is one of the assentional statement that shows companies ability in order to make cash، pay liabilities and financing. This information is important to determine companies'' value; In addition they affect on investors'' judgment and decisions. So in this paper we want to know whether net cash flow from each part of cash flow statement can affect P/E ratio، which is one of the important ratios in determining companies value? The sample in the research is companies from capital market which have more than 3years transaction and are categorized in 5 industries like: Automotive، Medicine product، Drinkable and Nutrients product، Cement and Petrochemical product from 1381 to1390. So 95 companies select for research. In order to test hypothesis we apply Correlation Coefficient and Regression model. Results show that there is meaningful negative relation between net cash flow from operation activities (NOA) and P/E، meaningful positive relation between net cash flow from Investments return activities (ROI) and P/E، meaningful negative relation between net cash flow from Investment activities (NOI) and P/E; but there is no relation between incoming tax (NOT) with P/E and net cash flow from financing activities (NOF) with P/E.
  Keywords: Net Operating Activities, Net Investing Activities, Net Financing Activities, Return on Investment, Price to Earning Ratio
 • Mohsen Moradi *, Morteza Shafiee Sardasht, Mahsa Memarpoor Pages 93-113
  In today''s challenging economy، working capital has an important situation. Managers should determine a proper strategy in order to maximize stockholders` wealth and firms'' value. This study investigated the effects of working capital strategies on the market value added (MVA) in the Tehran Stock Exchange (TSE). To this end، a sample of 83 companies out of 14 different industries was selected. The results showed that average MVA was different in various working capital strategies. Also، the results showed that the aggressive strategy causes the most market value added compared to the other strategies in all industries. The overall findings indicated that management policies in different working capital strategies، was in the line with maximizing stockholders’ wealth and value of firms.
  Keywords: Strategy, Working capital management, Market value added
 • D.R. Mohammad Namazi *, Mohammad Hossein Ghadiryian Arani Pages 115-141
  Purpose– The main purpose of this research is to empirically investigate the relationship between bankruptcy risk، intellectual capital (IC) and its components for listed companies in the Tehran Stock Exchange (TSE). Design/methodology/approach– In order to achieve the purpose of the research، four hypotheses were proposed. Multiple linear regression analysis was examined to test the research hypotheses. The empirical data were drawn from a group consisting of 80 Iranian companies listed in the TSE، over the eight-years period of 2004 to 2011. Bankruptcy risk was measured by using Altman’s model and the IC and its components were measured using Pulic’s model. Findings– The results of the hypotheses testing demonstrate that IC exhibits a negative significant relationship with the bankruptcy risk. Furthermore، there is a negative significant relationship between the bankruptcy risk and components of the IC (employed capital efficiency، human capital efficiency and structural capital efficiency). Conclusion and originality/value– Since IC and its components are negatively related to the bankruptcy risk، it is concluded that IC can improve the financial performance and prevents failure. Therefore IC can decrease the economic، social and political consequences of the bankruptcy.
  Keywords: Bankruptcy, Intellectual Capital, Pulic's Model, Tehran Stock Exchange
 • Ph.D. Parviz Piri * Pages 143-158
  Nowadays many of economic theorisians believes that budgeting policies of government and its expenditures affects on financial markets. In this paper، we tried to examine the effect of governmental capital expenditures to the main indexes of stock market in Iran. To study the above issues، the real information about the capital expenditure of government and Tehran price index (TEPIX)، industry index، 50 top companies index and selected industries index in the period of (1997-2011) with seasonal data were extracted and analyzed with field study approach. Thus this data’s had tested with using descriptive statistical and regression estimation models. The results of the tests and estimated models show that there is a meaningful relation between government expenditures and TEPIX and selected industry index. Furthermore the study showed that these relations are into existence in the long run for these variables.
  Keywords: capital, expenditures, TSE, index, VAR
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Zahra Pourzamani, Ramazan Ali Royaee, Naghi Fazeli * Pages 159-177
  There are two theories for Earning Management (opportunistic theory and efficient theory). The aim of this research is to find which of earning management theories will be applicable in listed companies in Tehran Stock Exchange. In other words، we are seeking to answer whether the earning management will increase or decrease the firm value? Therefore، based on the constraints، 198 listed companies were selected among various industries between 1385 and 1390. Independent variable is earning management، control variables are Size، OL، and the amount of independent variable for last year. Dependent variable is Firm value that is calculated by three criteria including ROE، Approximated Tobin''s Q، and ROIC. Earning management is calculated by discretionary accruals method. We analyzed our hypothesis with SPSS and Clementine. The results show that earning management in our sample companies is complied with efficient contracting theory. Also، we found that there is no relationship between earning management and ROE، but there is a positive and significant relationship between earning management and ROIC، as well as earning management and Tobin''s Q.
  Keywords: Earning Management, firm value, ROE, ROIC, Approximated Tobin\'s Q
 • Saber Khodaparasti *, Gholamreza Zamanian, Ali Sanginian Pages 179-200
  This study examines the short-and long-term stock returns of initial public offerings of state enterprises transferred (under Article 44) and the private company of enhancing Exchange and identify factors affecting the year from 1385 to 1390 has been discussed. The sample is selected using census sampling multiple regression model of panel data are used. Initial findings indicate that of the country as well as providing an initial stock offering short-term return granted to public companies and private companies، 19. 5% and 8% abnormal returns (adjusted for market return) have created. such variables as the state variables are transferred the size of the company and the private company the size and variables، the P / E of monetary transaction volume are the most important variables affecting the short-term returns. The most important variables affecting the yield of long-term equity offerings Initial public companies the variables firm size، volume of local trade and relative P / E and Private Single P / E ratio is the most important variables Asrgzarbrbazdh stock offerings and initial public 1385 - 1390 been. overall findings confirmed the predictions of theory based Brdm information asymmetry favors
  Keywords: Initial Public Offering, short run, long run return, Information asymmetry, based theories, private, public organization under articlr44
 • Mohammadreza Rostami *, Dr Somayeh Karoubi Pages 201-215
  Developed capital market is one of the characteristics of a developed economy. Developed capital markets have positive effects on savings، capital formations and economic growth. The effects of the market microstructures، including liquidity، on business cycles is vital، since it measures the effects of capital market on economy. This research examines the relation between stock market liquidity، business cycles and economic growth، during 1380 to 1389. To measure the business cycle، the Hodrick-Prescatt filter is used، and to examine the relation between variables، the multi-variate regression techniques are applied. The results show that، there are no significant relation between stock market liquidity، business cycle and economic growth.
  Keywords: Stock Market Liquidity, Business Cycles, Economic growth