فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 74، مرداد و شهریور 1393)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 74، مرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • ایران پورابولی *، بنفشه رنجبر صفحه 370
  سابقه و هدف
  با توجه به خواص آنتی اکسیدانی، آنتی هیپرگلیسمیک وآنتی هیپرلیپیدمیک عصاره دانه های گیاه هویج در دیابت ملیتوس برای بررسی عدم سمیت آن، در این مطالعه اثر این عصاره بر نشانگرهای عملکرد کلیه و آنزیمهای شاخص عملکرد کبد در موشهای صحرایی دیابتی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  دیابت نوع Ι با تزریق استرپتوزوتوسین (i.p mg/kg،70) به موشهای صحرائی نر القا شد. قبل از تزریق و 5 روز بعد، خونگیری از موشهای ناشتا، برای تعیین سطح سرمی گلوکز، آنزیمهای کبدی (AST، ALT) و کراتینین، اوره و اسید اوریک انجام و حیواناتی که میزان گلوکز سرمی آنها بیش از mg/dL250 بود دیابتی محسوب شدند و عصاره مذکور با دوزهای mg/kg100،200و300، آب مقطرmL) 5/0) و گلابین کلامید (g/kgμ 600) را روزانه به مدت 3 ودر طی 14 روز به طور جداگانه به روش گاواژ دریافت نمودند. در پایان هر دوره، سنجش فاکتورهای مختلف سرم با کیت های مربوط با روش اسپکتروفتومتری انجام شد.
  یافته ها
  تجویز دوزهای مختلف عصاره به مدت 3 و 14 روز سبب افزایش سطح سرمی آنزیمهای کبدی و نشانگرهای عملکرد کلیه نگردید. بعلاوه تجویز عصاره با دوز300 به مدت 3 روز میزان اوره و در مدت 14 روز مقدارکراتینین سرمی را بطور معنی دار کاهش داد. همچنین تجویز 3 روزه دوزهای mg/kg 100 و 300 عصاره مقدارAST و تجویز 14 روزه دوز mg/kg 200 عصاره مقدار ALT سرمی را بطور معنی دار کاهش داد.
  نتیجه گیری
  تجویز این عصاره برای کاهش عوارض دیابت نه تنها عوارض جانبی نامطلوب کبدی و کلیوی نداشت بلکه تا حدودی سبب بهبود عملکرد این اندامها نیز گردید.
  کلیدواژگان: دانه های هویج، دیابت ملیتوس، آنزیمهای کبدی، کلیه
 • موسی الرضا تدین فر، مهدی آمدنی *، حسین خسروجردی، علی تاج آبادی، یاسر تبرایی صفحه 379
  زمینه و هدف
  درد بعد از آپاندکتومی، رایج ترین نارضایتی بیماران می باشد. شایع ترین درمان آن، استفاده از مسکن های مخدر است. عوارض جانبی آن ها، محققان را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر، بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب گردند. این پژوهش، با هدف مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین در بیماران آپاندکتومی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر، یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 60 بیمار تحت عمل جراحی آپاندکتومی صورت گرفت. جامعه ی پژوهش، بیماران آپاندکتومی شده بین 49-15 سال بودند که درسال 1391 در بیمارستان امدادی شهید دکتر بهشتی شهرستان سبزوار بستری شده-بودند. جهت انجام پژوهش، واحدها در دو گروه 30 نفره به صورت تصادفی سه سوکور قرار گرفته و به گروه اول مسکن مخدر و به گروه دوم دیکلوفناک داده شد. براساس مقیاس استاندارد عددی درد، در ساعت اول پس از دریافت دارو، درد بیماران بررسی شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و کای دو توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 با سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  بین دو گروه دریافت کننده ی دیکلوفناک و مورفین در تسکین درد یک ساعت بعد از عمل، اختلاف معناداری مشاهده نشد (098/0p=)، ولی در نیم ساعت بعد آن، اختلاف معنادار بود (001/0p=)، به طوری که میزان درد، نیم ساعت بعد از تزریق دیکلوفناک (26/2) ± 04 /5 کمتر از آمپول مورفین (30/1) ± 47/6 بود.
  نتیجه گیری
  داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی در تسکین درد بعد از آپاندکتومی موثرترند. لذا برنامه ریزی های اساسی برای تغییر در این وضعیت و جایگزینی آن ها با اوپیوئیدها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دیکلوفناک، مورفین، تسکین درد، آپاندکتومی
 • علی اکبر ریاحین، علیرضا جلالی، محمد قره بگلو، جواد تفرجی، سام حاتمی، مصطفی واحدیان صفحه 386
  زمینه وهدف
  دانستن موارداپیدمیولوژی و بررسی عوامل موثر براندوکاردیت، باعث تسریع در روند تشخیص و درمان و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری می شود. این مطالعه باتوجه به وضعیت اپیدمیولوژیک نامشخص بیماری اندوکاردیت در نقاط مختلف کشور و به خصوص شهرستان قم انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه ی مقطعی به بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری مبتلا به اندوکاردیت در بیمارستان های شهرستان قم در بین سال-های1383-1392پرداخته شد. با روش نمونه گیری و به صورت سرشماری، تعداد74 نفر، شامل کل بیمارانی که معیارهای تعریف شده duke را برای اندوکاردیت عفونی داشتند، مورد بررسی قرارگرفتند. اطلاعات دموگرافیک بیماران و مشخصات مربوط به بیماری در چک لیست ثبت گردید. ابزارگردآوری داده ها، پرونده ی بیمارستانی بیماران بود. تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه ی 16 انجام شد.
  یافته ها
  دراین مطالعه، 74 نفر شامل 49 مرد و25 زن بررسی شدند. میانگین سنی و انحراف معیار این بیماران 78/15±28 بود. با توجه به اطلاعات حاصل شده، بازه سنی20-23 سال با تعداد29 نفر (1/39%) بیشترین درگیری را داشته است. شایع ترین علت مراجعه، تب با نسبت 80% (59 نفر) بوده-است. سهم درگیری دریچه Tricuspid 5/67%(29نفر)بود. شایع ترین بیماری زمینه ای نیز بیماری های قلبی به میزان 5/44%(33نفر) بوده است.4/42% (14 نفر) بیماران سابقه ی تعویض دریچه میترال داشته اند. از میان افرادی که کشت مثبت داشته اند، نتیجه ی کشت 7/85% (12 نفر) استاف اورئوس و 2/14% (2نفر) کلبسیلا گزارش شد. میزان مرگ و میر 5/7%به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بروز علایم شایعی مثل تب در صورتی که همراه با درگیری قلبی سوفل یا سابقه ی تعویض دریچه میترال در مردان جوان که سابقه ی اعتیاد تزریقی نیز داشته باشند، قویا شک به اندوکاردیت را برمی انگیزاند.
  کلیدواژگان: اندوکاردیت، اپیدمیولوژیک، قم
 • رضا بهنام فر صفحه 393
  زمینه و هدف
  بدیهی است که نویسندگان می بایست به منابعی مرتبط با موضوع پژوهش خود که اطلاعات مناسبی را در اختیار آنان قرارمی دهد، استناد نمایند. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد در مقالات به چاپ رسیده در مجلات فارسی این دانشگاه بود.
  مواد و روش ها
  در پژوهش توصیفی حاضر، به تحلیل استنادی و بررسی وضعیت خوداستنادی 410 مقاله ی چاپ شده با نام حداقل یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد پرداخته شد که در سایت چهار نشریه فارسی این دانشگاه نمایه شده اند. دراین پژوهش، داده های مندرج در صفحه ی اول و صفحات منابع مقالات با استفاده از چک لیست، که روایی آن به تایید رسیده بود، جمع آوری و به کمک نرم افزار EXCEL تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  اکثر نویسندگان را مردان (76/80 درصد) تشکیل می دادند. در 410 مقاله ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند؛ 8781 بار استناد شده بود. 1/82 درصد این تعداد، مربوط به مقالات به چاپ رسیده در نشریات علمی، 5/9 درصد مربوط به کتاب ها و 4/8 درصد مربوط به سایر مدارک بود. تنها 68/15 درصد این مقالات به زبان فارسی بودند. نویسندگان 65 مقاله، 107 بار خوداستنادی داشتند. خوداستنادی نشریه، 8/16 درصد و خوداستنادی فردی، 12/83 درصد خوداستنادی ها را تشکیل می دادند. نرخ خوداستنادی، تنها 2/1 درصد بود.
  نتیجه گیری
  استناد به مقالات لاتین در رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان یزد مشهود بود. هرچند که خوداستنادی، رفتاری است که به ندرت دیده شد.
  کلیدواژگان: رفتار استنادی، تحلیل استنادی، خوداستنادی، اعضای هیات علمی
 • مصطفی رحیمی، رباب صحاف، علی صمدی، فرشته قراط، نورالدین کریمی، سمانه میرزایی، مصطفی قلی صابریان صفحه 402
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر کوتاه مدت تمرین ویبریشن همراه با مکمل سازی کراتین بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد عصبی- عضلانی زنان سالمند بود.
  مواد و روش ها
  جامعه ی آماری زنان سالمند بالای 60 سال بودند که بدین منظور، 22 نفر زن سالمند سالم انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ویبریشن و مکمل کراتین (8n=)، تمرین ویبریشن و دارونما (7n=) و کنترل (7n=) تقسیم شدند. گروه تمرین ویبریشن و کراتین تمرینات را که شامل 6 وضعیت بدنی بود، به مدت 10 روز و براساس اصل اضافه بار با فرکانس 35-30 هرتز و دامنه ی 5 میلی متر انجام دادند و همزمان، 20 گرم کراتین در روز در 5 روز اول و 5 گرم کراتین در روز در 5 روز بعدی مصرف کردند. گروه تمرین ویبریشین و دارونما به جای کراتین از دکستروز استفاده کردند. عوامل مورد ارزیابی شامل قدرت ایستای دست و پا (دینامومتر)، قدرت پویای پا (دستگاه بازکردن زانو)، تعادل ایستا (ایستادن روی یک پا) و پویا (بلندشدن و راه رفتن)، عملکرد پایین تنه (30 متر راه رفتن، تاندم گیت و بلندشدن و نشستن روی صندلی) و انعطاف پذیری (نشستن و رساندن) بود. از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل کواریانس برای بررسی اثر اصلی و آزمون های تعقیبی Tukey و Sidak برای مقایسه ی دو به دوی گروه ها استفاده شد (05/0≥P).
  یافته ها
  نتایج آزمون آنوا نشان داد در قدرت ایستای دست (89/0p=)، عملکرد پایین تنه در آزمون تاندم گیت (25/0p=) و انعطاف پذیری (59/0p=) تفاوت معناداری در بین گروه ها وجودنداشت، ولی قدرت ایستای پا و عملکرد در آزمون راه رفتن 30 متر در گروه تمرین و مکمل کراتین در مقایسه با گروه کنترل به طورمعناداری بهتر بود، به ترتیب (016/0p=) و (020/0p=). به علاوه، نتایج آزمون کواریانس نشان داد تفاوت معنا داری در متغیرهای تعادل ایستا (11/0p=) و عملکرد نشستن و برخاستن (68/0p=) بین گروه ها وجودنداشت، اما هر دو گروه تمرین ویبریشن و مکمل کراتین و تمرین ویبریشن و دارونما در مقایسه با گروه کنترل در تعادل پویا (به ترتیب (001/0p=) و (009/0p=)) و قدرت پویای پا (به ترتیب (001/0p=) و (001/0p=)) عملکرد بهتری داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظرمی رسد تمرین ویبریشن همراه با مکمل سازی کراتین در کوتاه مدت، می تواند باعث بهبود معنا-دار قدرت ایستا و پویای پاها، تعادل پویا و عملکرد راه رفتن 30 متر در زنان سالمندشود. به علاوه، به نظرمی رسد که مصرف مکمل کراتین در کنار تمرین ویبریشن کل بدن، ممکن است تاثیر مضاعفی بر قدرت ایستای پا و عملکرد راه رفتن 30 متر داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین ویبریشن کل بدن، آمادگی جسمانی، عملکرد عصبی، عضلانی، زنان سالمند
 • سعیده دریازاده، احمد جعفری *، جلیل کوهپایه زاده، ژیلا شجری صفحه 416
  زمینه و هدف
  اولین و اساسی ترین گام در برنامه ریزی هر سیستم، نیازسنجی است و با شناسایی مهمترین نیازها، مبنایی برای تعیین اهداف و بستری مناسب برای سامان دهی سایر عناصر فراهم می شود. این پژوهش، به منظور نیازسنجی خدمات دندان پزشکی ترمیمی بر اساس نیازهای جامعه، انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، از نوع توصیفی مقطعی بوده و گردآوری اطلاعات به وسیله ی فرم ثبت اطلاعات که روایی آن تاییدشده؛ انجام-گرفته است. نیازهای دندان پزشکی ترمیمی از میان پرونده ی 1027 نفر از مراجعه کنندگان، درطی سه ماه از تیر تا شهریور ماه1391 و با روش نمونه-گیری غیرتصادفی هدفمند، در محل کلینیک دندان پزشکی فرهنگیان اصفهان، استخراج و وارد نرم افزار 17 SPSS- گردیده و نتایج گزارش شده است. جهت آنالیز داده ها، از آزمون کای دو استفاده شده و سطح معناداری 05/0 P< منظورگردیده است.
  یافته ها
  بیشتر مراجعان را زنان تشکیل داده است (65%). ترمیم دندان های خلفی شامل 5/78% از کل خدمات ارائه شده و بیشترین خدمات ترمیمی مورد نیاز بیماران بر حسب تعداد دندان، آمالگام (4/67%) و کمترین آن گلاس آینومر (5/0%) بوده است. ترمیم بیلداپ آمالگام و کامپوزیت شیوع بالایی در خدمات ترمیمی داشته است(42%).
  نتیجه گیری
  به طورکلی، مراجعه ی زنان به دندان پزشک، بیشتر از مردان بوده و نیاز اکثر بیماران به دندان پزشکی ترمیمی، بیش از یک بار بوده-است. شیوع بالای نیاز به ترمیم بیلداپ به معنای آن است که در جامعه بسیاری از پوسیدگی ها، در سطح بالایی قرار دارد. به نظرمی رسد پایین بودن سطح بهداشت دهان و دندان و بی توجهی و عدم مراجعه ی به موقع بیماران به دندان پزشک، از جمله دلایل آن باشد.
  کلیدواژگان: دندان پزشکی ترمیمی، نیازسنجی، نیازهای جامعه
 • آرزو حیدری، رامین نبی زاده، محمودعلی محمدی، میترا غلامی، امیرحسین محوی صفحه 424
  زمینه و هدف
  تجزیه و آب گیری لجن تولید شده طی فرایند تصفیه یکی از چالش های اساسی در فرایند تصفیه فاضلاب می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش اولتراسونیک در آب گیری لجن بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب تحت شرایط مختلف و انتخاب بهترین شرایط می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تجزیه و آبگیری لجن پس از انجام شرایط متفاوتی از فرکانس (35 و 130 کیلوهرتز) و زمان ماند (3، 5، 10و 30 دقیقه) بررسی و در نهایت تغییرات مقادیراکسیژن مورد نیاز شیمیایی محلول(SCOD)، مقاومت ویژه به فیلتراسیون(SRF) و زمان مکش(CST)در نمونه های لجن تعیین گردید.
  یافته ها
  آزمایش های انجام شده نشان دادند که بهترین آب گیری در فرکانس 35 کیلوهرتز و زمان ماند 5 دقیقه اولتراسونیک به دست آمده است. به طوری که در این شرایط، SCOD%، CST، SRF به ترتیب به %3/4، S 151 و m/kg 1013× 1/2 رسیده اند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه، روش اولتراسونیک به طور معناداری تجزیه لجن را افزایش داده و آب گیری لجن را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: لجن بیولوژیکی، آبگیری لجن، اولتراسونیک
 • علیرضا آقایوسفی، نسیم شریف صفحه 431
  زمینه و هدف
  کاربرد روش های مقابله با استرس در بیماران عروق کرونر قلب می تواند منجر به تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح پروتئین واکنشگر C شود. ولی، پژوهشگران تا به حال به طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده اند. لذا، هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C و نیز یافتن راه های مقابله ای است؛که تغییرات در غلظت پروتئین واکنشگر C را پیش بینی می کنند.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. در سال 1390 انجام پذیرفته است. جامعه آماری آن را همه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب(CHD) مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران در سال 1390 بودند. تعداد 44 بیمار مبتلا به CHD بستری در بخش های داخلی زنان و مردان و بخش های خصوصی بیمارستان که گرفتگی عروق کرونر در آنها توسط آنژیوگرافی مورد تایید قرار گرفته بود از بین بیماران واجد شرایط به روش نمونه برداری قضاوتی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه راه های مقابله ای- لازاروس و فولکمن (Folkman& Lazarus) و کیت پروتئین واکنشگر C (ساخت شرکت پارس آزمون) استفاده شد. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری توصیفی و نیز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام در سطح معناداری 01/0 استفاده شد. قابل ذکر است که نرم افزار رایانه ای مورد استفاده در این پژوهش برای پردازش داده ها، SPSS نسخه 17 بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین راه های مقابله با تنیدگی هیجان مدار(ناکارآمد) با بیومارکر پروتئین واکنشگر C همبستگی مثبت و رابطه معنادار و نیز بین راه های مقابله با تنیدگی مساله مدار(کارآمد) با بیومارکر پروتئین واکنشگر C همبستگی منفی و رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ضریب تاثیر راه مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت با توجه به مقدارt نشان داد که از بین 8 راه مقابله با تنیدگی فقط این متغیر با اطمینان 99/0 می تواند تغییرات مربوط بیومارکر پروتئین واکنشگرC را پیش بینی کند(001/0 P=).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که افزایش کاربرد راه های مقابله با تنیدگی هیجان مدار(ناکارآمد) باعث افزایش در سطح بیومارکر پروتئین واکنشگر C و افزایش در به کارگیری راه های مقابله با تنیدگی مساله مدار(کارآمد) منجر به کاهش در سطح بیوماکر پروتئین واکنشگرC می شود.
  کلیدواژگان: راه های مقابله ای، مساله مدار، هیجان مدار، تنیدگی، پروتئین واکنشگر C، بیماری عروق کرونر قلب
 • مهدی مشکی، خسرو شفقی، سیده خدیجه سیدی ثانی صفحه 441
  زمینه و هدف
  بارداری، از پرمخاطره ترین دوره های زندگی زنان است و تغذیه این دوران، سلامت مادر وجنین را تحت تاثیرقرارمی دهد. این مطالعه با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش تغذیه به روش بحث گروهی و به کارگیری بسته ی چندرسانه ای بر حیطه های یادگیری زنان باردار انجام شد.
  مواد وروش ها
  این مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می باشد که درسال 1392، روی150 نفر از زنان باردار انتخاب شده از بین مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد، به روش سهمیه ای غیرتصادفی، انجام شد. قبل مداخله، پیش آزمون با پرسش نامه ی محقق ساخته ی رواپایاشده به-روش آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ، از آزمودنی ها صورت گرفت. یک ماه بعد از مداخله، پرسش نامه پس آزمون تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزارspss20 و آزمون های آماری ANOVA یک طرفه، تی زوجی، مک نمار، کای اسکوئر و در سطح 05/0p< تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در گروه بسته ی چندرسانه ای میانگین نمرات پایانی، بیشتر از گروه های بحث گروهی و کنترل بود. بعد از مداخله، نمرات حیطه ی شناختی اختلاف کاملا معناداری درگروه های بسته ی چندرسانه ای، بحث گروهی و کنترل داشت(000/0=p) نمرات حیطه ی عاطفی بعد ازمداخله درگروه های بسته ی چندرسانه ای، بحث گروهی و کنترل اختلاف معناداری نداشت(061/0=p).
  نتیجه گیری
  دو روش به کارگیری بسته ی جندرسانه ای و بحث گروهی موجب ارتقای قابل توجهی برنمرات حیطه ی شناختی گروه های تحت مداخله نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل داشتند.
  کلیدواژگان: اثربخشی، بسته ی جندرسانه ای، بحث گروهی، حیطه های یادگیری
 • الهام ایزی *، احمد مجد، حمید چشمی صفحه 451
  زمینه و هدف
  ترکیبات معطر گل ها از آلرژن های مهم استنشاقی می باشند. در این مطالعه مقایسه توان آلرژی زایی گلبرگ ها در دو مرحله تکوینی میان سال و مسن درگیاه گل طاووسی (Cytisus scoparius L.)وتاحدامکان شناخت وابستگی آلرژی زایی با مراحل تکوینی گلبرگ های فوق العاده معطرآن، هدف پژوهش حاضرمی باشد.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی آلرژی زایی گلبرگ هااز 18 خوکچه هندی نرنژادهارتلی استفاده شد که به طورتصادفی به 3 گروه 6 تایی تقسیم شدند. عصاره های بافری گلبرگ ها با غلظت 16% تهیه گردیدو تست های تزریق زیر جلدی عصاره ها و بررسی های ماکروسکوپی آن صورت گرفت. به منظور تایید آلرژن بودن گلبرگ ها IgE به روش الایزا اندازه گیری ودر CBC خون خوکچه هندی درصد ائوزینوفیل ها و درنهایت قند خون ارزیابی و آنالیز داده هاتوسط نرم افزار 16SPSS و آزمون تی مستقل انجام گردید.
  یافته ها
  در خوکچه هندی تیمار شده با عصاره گلبرگ میانسال، IgE، ائوزینوفیل و قند خون در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که در خوکچه هندی تیمارشده با عصاره گلبرگ مسن تفاوت معنی داری با شاهد دیده نشد.تنها بررسی قطر ویل های (برجستگی های) ایجادشده درآزمون پوستی افزایش معنی داری(001/0>P) رادرهردوگروه تیمارشده در مقایسه با کنترل نشان داد. درنیمرخ های الکتروفورزی پروتئین ها، درمحدوده ی باندآلرژن درگلبرگ میان سال حدود 4 باندپروتئینی مشخص تردرمحدوده ی 27 تا 85 کیلودالتون و در گلبرگ مسن 3 باندپروتئینی درمحدوده ی 46 تا 85 کیلودالتون مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد توان تحریک سیستم ایمنی متعلق به گلبرگ میانسال بیش تر از گلبرگ مسن می باشد.
  کلیدواژگان: آلرژن، گل طاووسی، ایمونوگلوبولینE، رینیت آلرژیک
 • طیبه محمودی *، سودابه بساک نژاد، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحه 453
  زمینه و هدف
  پس از واقعه ی خشم آلود، ما افکار تکرار شونده ای را تجربه می کنیم که برای مدت های طولانی، ذهن ما را مشغول می کند و این خود، باپیامدهای روان شناختی منفی همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نشخوار خشم در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی، نمونه شامل 273 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای طبقه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری پایایی مقیاس، از سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن – براون و گاتمنو و برای اندازه-گیری روایی نیز از تحلیل عامل تاییدی و روایی همزمان استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss نسخه ی 19 و Amose نسخه ی 20 استفاده و سطح معنا داری آزمون نیز 05/0 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از روایی و پایایی مطلوب مقیاس مذکوراست (مقدار63/0 RMSEA= و پایایی به روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن – براون و گاتمن، به ترتیب برابر 90/0، 85/0 و 84/0 محاسبه شد). همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی، نشان داد که مدل چهار عاملی مقیاس نشخوار خشم در جامعه ی دانشجویان برازش دارد.
  نتیجه گیری
  درمجموع نتایج مطالعه ی حاضر، شواهدی را برای صحت روایی و پایایی قابل قبول مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز فراهم آورده است که می تواند در پژوهش های آینده نیز به کار رود.
  کلیدواژگان: مقیاس نشخوار خشم، ویژگی های روان سنجی، تحلیل عامل تاییدی
 • تهمینه پیروی *، شیوا روشن میلانی، سیامک سلامی، محمد قادری، علیرضا شمس صفحه 461
  زمینه و هدف
  هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی را تحت تاثیر یکی از آگونیست هایGnRH یعنی بوسرلین استات مورد بررسی قرار می دهیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی موردی شاهدی دوازده سر موش صحرایی نژاد ویستار ماده 25 روزه از خانه حیوانات به صورت غیر تصادفی و در دسترس تهیه و به دو گروه آزمایش و کنترل (6 n=) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه آزمایش و کنترل به ترتیب روزانه به مقدار mg/kg 2/0 بوسرلین و سرم فیزیولوژیک به مدت چهار روز دریافت کردند. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق، موش ها با دوز کشنده کلروفرم بیهوش، سپس تخمدان ها خارج شدند. نمونه ها ابتدا در فرمالین 10% فیکس و پس از پاساژ با استفاده از میکروتوم دوار از آنها مقاطع پنج میکرونی تهیه شد. برای بررسی آپوپتوز در برش های بافتی از روش تانل پی او دی استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار Graphpad instant و آزمون independent t-test آنالیز شدند و سطح معنی داری 05/0p≤ در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد میانگین درصد سلول های آپوپتوتیک در گروه کنترل (52/0 ±14/2) و در گروه آزمایش (71/1± 75/3) و (0001/0 ≥P) بود. از نظر آماری این اختلاف افزایش معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  این یافته ها بیانگر این مطلبند که بوسرلین، آپوپتوز را در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، TUNEL POD، بوسرلین، سلول های گرانولوزای فولیکول، موش صحرایی
 • نرگس علیان مقدم، لیدا مقدم بنائم *، سمیرا مخلصی، کلثوم صفری، مینور لمیعیان صفحه 463
  زمینه و هدف
  کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده، در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش نامه دموگرافیک تکمیل گردید، و کلیه مادران تا زمان زایمان تحت مراقبت های روتین بارداری قرار گرفتند، شاخص های آنتروپومتریک و نمره آپگار از کارت نوزاد استخراج گردید. در آنالیز آماری 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری 9/4 ± 7/4 میکروگرم بر دسی لیتر بود، در آزمون همبستگی اسپیرمن ارتباط میان سرب خون مادر و آپگار دقیقه 5 معکوس و معنادار بود (002/0=p، 09/0-=r) که این ارتباط با هیچ کدام از شاخص های آنتروپومتریک معنادار نبود. برای بررسی نهایی ارتباط میان سرب خون مادر همراه با عوامل بالقوه موثر بر شاخص های آنتروپومتریک از آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده شد و سطح سرب با هیچ یک از شاخص ها ارتباط معناداری نداشت و تنها عامل موثر، سن بارداری زمان زایمان بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرب خون مادر با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در بدو تولد ارتباطی نداشت و مهم ترین عامل موثر در ارتقای شاخص های آنتروپومتریک نوزادان سن بالای بارداری هنگام زایمان بود.
  کلیدواژگان: شاخص های آنتروپومتریک، نمره آپگار دقیقه پنجم، سرب، باردار
 • محمد شاکرمی، رضا داورنیا *، کیانوش زهراکار صفحه 468
  زمینه و هدف
  مفهوم بهزیستی روان شناختی حاکی از یک ساختار چندبعدی شامل نگرش های زندگی است و برای بررسی این که آیا شخص از پتانسیل، اهداف، کیفیت روابط با دیگران و آن چه درباره زندگیش احساس می کند، آگاه است یا خیر، طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش بین بهزیستی روان شناختی می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی، آزاد و پیام نور کرج در سال تحصیلی 92-1391و نمونه 377 نفر از دانشجویان می باشند که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین صورت که ابتدا از هر دانشگاه سه دانشکده به عنوان خوشه انتخاب و سپس به 50 نفر از هر دانشکده پرسشنامه تحویل داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (PWBS)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز(PCQ)، مقیاس سرمایه اجتماعی دلاویز (DSCS)، پرسشنامه زمینه-یابی دیدگاه های شخصی کوباسا (PVSQ) و مقیاس خود ارزیابی هوش معنوی کینگ (SISRI-24) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، در سطح معناداری 05/0>P انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی1/59%، تغییرات بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند و همبستگی مثبت و معناداری (76/0=r و 05/0>P) با بهزیستی روان شناختی دارند.
  نتیجه گیری
  عوامل سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی و هوش معنوی، تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی می کنند و روان درمان گران می توانند با دستکاری این عوامل باعث افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان گردند.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، سخت رویی روان شناختی، هوش معنوی
 • محمود پرهام، علی رسولی، روح الله صفایی پور، سیامک محبی صفحه 473
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از نگرانی های عمده هزاره سوم میلادی به شمار می رود که هر روز بر شمار مبتلایان به آن افزوده می شود. در این بین مهم ترین راهکار کنترل و پیشگیری از عوارض دیابت، خودمراقبتی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم در سال 1392 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 251 بیمار دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد SDSCA و نیز برگه ثبت اطلاعات استفاده شد. داده توسط نرم افزار SPSS 18 در سطح معنی داری 05/0> تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 99/32% نمونه ها هیچ گونه فعالیت خودمراقبتی در برابر بیماری دیابت نداشته و تنها 97/7% آنان در طول ایام هفته، هر روز از تمام فعالیت های خودمراقبتی تبعیت می کردند. میزان FBS در این بیماران mg/dl 74/157 و میزان HbA1c، mg/dl 74/7 و نیز میانگین نمره خودمراقبتی 53/46 نمره بود. نتایج نشان داد بین خودمراقبتی و میزان FBS و نیز HbA1c ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد (006/0>P و 024/0>P).
  نتیجه گیری
  وضعیت خودمراقبتی در بیماران تحت بررسی در شرایط نامطلوبی قرار دارد به صورتی که بیماران اعمال خودمراقبتی که شامل رعایت رژیم غذایی، فعالیت جسمانی مناسب، کنترل قندخون، مراقبت از پاها و نیز مصرف داروها یا تزریق انسولین می شود را به طور کامل و مرتب انجام نمی دهند. به تبع این موضوع میزان FBS و HbA1c در این بیماران هم شرایط مطلوبی را نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: دیابت، خودمراقبتی، FBS، HbA1c
 • عادله دیوسالار *، جواد بهروزی، علی اکبر صبوری صفحه 482
  سابقه و هدف
  بیماری دیابت یکی از شایعترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بدن می باشد. در این بیماری به دلیل افزایش سطح گلوکز خون میزان گلایکه شدن پروتئین ها نیز افزایش می یابد. گلایکه شدن پروتئین ها در دیابت منجر به عوارض جبران ناپذیری می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر هم افزایی زهر زنبور عسل و آسپیرین در میزان گلایکه شدن پروتئین هموگلوبین انسانی در حضور گلوکز بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی هموگلوبین (10 میلی گرم در میلی لیتر) به مدت 5 هفته در حضور و عدم حضور قند گلوکز (40 میلی مولار)، آسپیرین (5/2 میلی مولار) و زهر زنبور (در غلظت های مختلف 10، 20 و 40 میکروگرم در میلی لیتر) انکوبه گردید. میزان گلایکه شدن هموگلوبین از طریق بررسی تغییرات در باند سورت، میزان تخریب هم موجود در ساختمان هموگلوبین و تغییرات بوجود آمده در ساختمان دوم آن به ترتیب با استفاده از روش های طیف سنجی مرئی- ماوراء بنفش، فلوریمتری و طیف سنجی دو رنگ نمایی حلقوی تعیین گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار InStat 3 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند. مقادیر 05/0>p در هر مورد معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  انکوباسیون هموگلوبین در حضور گلوکز باعث کاهش میزان جذب باند سورت، تخریب هم موجود در ساختار آن و افزایش مقدار صفحات بتا در ساختمان دوم هموگلوبین گردید. حضور هم زمان زهر زنبور و آسپیرین باعث کاهش 36 درصدی در میزان تخریب گروه هم هموگلوبین (001/0>p) و کاهش 54 درصدی در میزان تشکیل صفحات بتا شد (001/0>p). همچنین میزان تغییرات ساختاری و در نتیجه میزان گلایکه شدن هموگلوبین نیز کاهش چشمگیری نشان داد.
  نتیجه گیری
  زهر زنبور و آسپیرین دارای خاصیت ضد گلایکه کنندگی چشمگیری می باشند و استفاده همزمان از این دو ماده می تواند گلایکه شدن پروتئین ها را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: دیابت، گلایکه شدن، زهر زنبور، آسپیرین
 • شاهرخ یوسف زاده چابک، انوش دهنادی مقدم، احسان کاظم نژاد لیلی، ماریه حسین پور، زهرا صانعی، زهرا محتشم امیری صفحه 485
  زمینه و هدف
  صدمه ناشی از آسیب ترومایی مغز (TBI) به میزان آسیب های اولیه و ثانویه بستگی دارد، آسیب های ثانویه سبب القای التهاب سیستم عصبی با واسطه آزادسازی سیتوکین های پیش و ضدالتهابی و کموکین ها می شوند. اندازه گیری سطح سرمی اینترلوکین-6 به عنوان یک سیتوکین پیش التهابی در پیش بینی پیامد بیماران ترومایی با آسیب سرمی تواند مفید باشد.
  مواد و روش ها
  در طی یک مطالعه توصیفی-مقطعی، 44 بیمار با 8≤GCS (معیار کمای گلاسکو) و سن بالای 14 سال پذیرش شده در بیمارستان پورسینای رشت وارد مطالعه شدند، نمونه خون بیماران در 6 ساعت اول پس از حادثه جمع آوری و سرم توسط روش ELISA برای تعیین سطح اینترلوکین-6 آزمایش گردید.پیامد بیمار بر اساس معیار پیامد گلاسکو ((GOS در 6 ماه پس از آسیب سر، به دو صورت پیامد بد (4 > GOS) و خوب (4≤GOS) تقسیم بندی گردید. تحلیل آماری با کمک نرم افزار SPSS ورژن 18و از طریق آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، دقیق فیشر و من ویتنی انجام شد.
  یافته ها
  مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-6 در دو گروه با پیامد خوب و بد در 6 ماه پس از آسیب نشان داد که میانگین سطح سرمی آن در گروه با پیامد خوب (6/51 ± 2/85) نسبت به گروه با پیامد بد (1/141±3/162) مقدار کم تری را نشان می دهد (03/0P<).
  نتیجه گیری
  افزایش سطوح سرمی اینترلوکین-6 مرتبط با پیامد بالینی بد در بیماران مبتلا به TBI شدید می باشد.
  کلیدواژگان: آسیب ترومایی مغز، اینترلوکین، 6، التهاب عصبی، پیامد بالینی
 • رویا اکبرزاده، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی، سید مرتضی هاشمی نیک صفحه 492
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی، فاکتور اصلی در کاهش میزان خواب و افزایش بیداری های شبانه می باشند. با توجه به عوارض داروهای خواب آور، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث بهبود کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی شوند، لازم به نظر می رسد، لذا این مطالعه با هدف تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  طرح مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد. جامعه پژوهش را 60 بیمار مزمن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار تشکیل می دهند که به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل (30 نفر) و مداخله (30 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله، تمرینات آرام سازی بنسون را به مدت 20 دقیقه دو بار در روز طی مدت یک ماه انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و کیفیت خواب پیتس برگ بود که در دو نوبت قبل از مداخله و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری من-ویتنی، کای اسکوئر، دقیق فیشر، ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 11.5 و با سطح معنی داری 05/0 P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار کیفیت خواب در گروه مداخله قبل از آرام سازی بنسون 41/4± 33/10 بود که بعد از مداخله به 01/4± 50/7 کاهش یافت. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین کیفیت خواب واحدهای پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله، تفاوت معنا داری را نشان داد (001/0> P).
  نتیجه گیری
  آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی، موثر است لذا می تواند به عنوان درمان مکمل برای بهبود کیفیت خواب در این بیماران، استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آرام سازی بنسون، کیفیت خواب، نارسایی قلبی، انفارکتوس میوکارد
 • فاطمه میردورقی *، محمد فتحی، جواد صالحی فدردی صفحه 493
  زمینه و هدف
  بر اساس مفهوم «تناسب شخص- محیط»، اگرچه داشتن شخصیتی هماهنگ با ارزش های فرهنگ حاکم، بهزیستی ذهنی را افزایش خواهد داد، اما عدم هماهنگی باعث کاهش بهزیستی خواهدشد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرا در فرهنگ ایران صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه ای بود. از بین تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که درسال تحصیلی 91-92 در دانشکده های واقع در پردیس این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند، نمونه ای150 نفری با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای و براساس دانشکده انتخاب گردید و با استفاده از پرسش نامه های فردگرایی- جمع گرایی اوکلند و پرسش نامه ی SCL- 90 مورد ارزیابی قرارگرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که دو گروه از لحاظ عملکرد کلی شان در پرسش نامه ی SCL- 90، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها نشان داد که در خرده مقیاس حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری و افکار پارانوییدی دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به گونه ای که دانشجویان فردگرا به طور معناداری، نمرات بالاتری در این سه خرده مقیاس داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه دیدگاه «تناسب شخص- محیط» تریاندیس را تایید می نماید. در فرهنگ ایرانی که به عنوان یکی از فرهنگ های جمع گرا شناخته می شود، دانشجویان فردگرا مشکلات روان شناختی بیشتری داشتند، در حالی که دانشجویان جمع گرا وضعیت روانی بهتری داشتند.
  کلیدواژگان: وضعیت روانی، فردگرایی، جمع گرایی
 • مصطفی لیلی، بهمن رماوندی صفحه 502
  زمینه و هدف
  رنگ ها در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. تخلیه ی فاضلاب ها و پساب های رنگی این صنایع به آب های پذیرنده، می تواند باعث ایجاد مشکلات قابل توجهی از جمله افزایش سمیت و افزایش COD در این محیط ها شود. بنابراین باید این فاضلاب ها به نحو مقتضی تصفیه-شوند. دراین مطالعه، کارایی کربن فعال به دست آمده از هسته ی خرما گونه ی Phoenixdactylifera برای حذف رنگ متیلن بلو از محلول های مائی مورد بررسی قرارگرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که از نوع تجربی بوده و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته، اثر پارامترهای مختلف شامل pH اولیه ی محلول (12-2)، دوز جاذب (mg/L 5-25/0)، غلظت رنگ (mg/L 400-50) و زمان تماس (min 430-20) بر کارایی جذب رنگ متیلن بلو توسط کربن فعال به دست آمده از هسته ی خرما مورد بررسی قرارگرفت. ایزوترم واکنش نیز با استفاده از معادلات مربوط بررسی شد..
  یافته ها
  نتایج نشان داد که جذب رنگ در pH برابر 8 با راندمان های خوبی انجام می گیرد. همچنین بررسی ایزوترم های جذب مشخص کرد که داده های آزمایشگاهی با مدل لانگمویر (998/0 = 2R) مطابقت داشته و حداکثر ظرفیت جذب نیز، برابر mg/g 3/478 تعیین شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به راندمان های به دست آمده بر روی غلظت های استفاده شده دراین مطالعه، می توان بیان داشت که کربن فعال به دست آمده از هسته ی خرما، به عنوان یک جاذب کارآمد و ارزان می تواند در حذف رنگ از فاضلاب ها مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: ایزوترم جذب، سینتیک، کربن فعال، متیلن بلو، هسته ی خرما
 • هادی توکلی کازرونی، سید ابراهیم حسینی، مهرداد شریعتی صفحه 514
  زمینه و هدف
  رازک گیاهی با مصارف صنعتی و پزشکی است که در درمان برخی از بیماری ها از آن استفاده می نمایند. ناباروری یکی ازمسائل مهم پزشکی است که درمان آن با داروهای شیمیایی برای بیماران عوارض جانبی فراوانی بر جای می گذ ارد. با توجه به عوارض کم تر داروهای گیاهی، هنوز تحقیقات چندانی بر روی رازک انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گل رازک بر میزان هورمون ها و سلول های دودمانی جنسی در موش سوری نر بالغ، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 40 سر موش سوری نر بالغ که به 5گروه 8تایی شامل گروه های کنترل، شاهد و سه دسته تجربی دریافت کننده عصاره گل رازک با دوزهای mg/kg50، 100 و 150 تقسیم شدند، انجام گردید. تجویزها برای مدت 35 روز و به صورت گاواژ انجام گرفت. درپایان دوره با خون گیری از قلب حیوانات و با جداسازی سرم از نمونه ها میزان هورمون های تستوسترون، استروژن، پروژسترون و با جداسازی بیضه های موش ها تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید شمارش و داده ها با کمک آزمون های ANOVA و توکی ارزیابی گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رازک باعث افزایش معنا دار هورمون های استروژن، تستوسترون و افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید می شود اما بر میزان پروژسترون تاثیری نداشته است.
  نتیجه گیری
  عصاره گل رازک احتمالا با داشتن ترکیبات فیتواستروژنی و از طریق تحریک ترشح LH باعث افزایش هورمون های استروژن، تستوسترون و افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید می گردد و لذا با انجام تحقیقات بیش تر می توان از رازک در کمک به مردان نابارور بهره جست.
  کلیدواژگان: رازک، تستوسترون، استروژن، پروژسترون، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید
|
 • Iran Poraboli *, Banafsheh Ranjbar Page 370
  Background
  With respect to antioxidant, antihyperglycemic and antihyperlipidemic properties of Daucus carota seeds extract in improvement diabetes mellitus, in this study, effects of this extract on renal function indicators and liver function enzymes were investigated in diabetic male rats.
  Materials And Methods
  Diabete type 1 was induced in male wistar rats weighting 200-250g by injection of 70 mg/kg, i.p of streptozotocin. Before this and 5 days postinjection fasting blood samples were collected for measurement of serum levels of glucose and liver enzymes (AST, ALT) and kidney indicators(urea, creatinine, uric acid). Diabetes was confirmed in rats having FBS above 250 mg/dL. Diabetic animals were devided to 10 groups received 100, 200, 300 mg/kg extract, 0.5 mL distilled water and 600µg/kg glibenclamide daily for 3 and 14 days individually by gavage. After 3 and, 14 days rats sacrified and fasting blood samples were collected and above serum parameters were measured with commertial kits by spectrophotometery
  Results
  Administration of different doses of D. Carota seeds extract for 3 and 14 days did not increase serum levels of renal indicators or liver enzymes. Also administration of extract (300 mg/kg) for 3 days significantly decreased urea and for 14 days decreased creatinine serum level. Also administration of extract at doses 100, 300 mg/kg for 3 days decreased AST and at 200 mg/kg for 14 days decreased ALT serum levels.
  Conclusion
  Using Daucus carota seeds extract for 3 or 14 days in remedy diabetes mellitus complications had no hepatotoxicity or renal damage.
  Keywords: Daucus carota seeds, Diabetes mellitus, Liver enzymes, Kidney
 • Mosarreza Tadayyonfar, Mehdi Amadani *, Hossein Khosrojerdi, Ali Tajabadi, Yaser Tabaraee Page 379
  Background
  Pain after appendectomy is the most common complaint of appendectomy patients. The most common treatment of this pain is the use of narcotic analgesics. Because of the narcotic side effects, the researchers have evaluated appropriate alternative medications to alleviate postoperative pain of appendectomy patients. This study aimed to compare the analgesic efficacy of diclofenac and morphine in appendectomy patients.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was performed on 60 patients undergoing appendectomy. The study population was appendectomy patients aged 49-15 years, who had hospitalized in Shahid Beheshti hospital of Sabzevar city, in 2012. To perform the study, two groups of 30 subjects were triple-blind randomized. The first group received narcotic analgesics, and the second group received diclofenac. Based on the numeric pain standard scale, patient’s pain was assessed within the first hour after the drugs uptake. Data were analyzed in SPSS 18 using the Pearson correlation coefficient and chi square test; and P<0.05 was statistically considered significant.
  Results
  There was no significant difference in pain relief between the two groups after one hour of dicloenac and morphine uptake, (p = 0.098); but after half an hour, the difference was significant (p = 0.001), so that pain, after injection of diclofenac was less than after injection of morphine (5.04 ± 2.26 vs. 6.47 ± 1.30, respectively).
  Conclusions
  Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the most effective pain relief after appendectomy. So the basic plan to change this situation, and replace them with opioids is recommended.
  Keywords: Diclofenac, Morphine, Pain relief, Appendectomy
 • Aliakbar Riyahin, Alireza Jalali, Mohmmad Ghareh Bagloo, Javad Tafarroji, Sam Hatami, Mostafa Vahedian * Page 386
  Background
  Understanding the epidemiology and main leading factors of endocarditis, accelerate the process of diagnosis and treatment, and reduce mortality from this disease. This study was performed due to uncertain epidemiological situation of endocarditis in different parts of Iran, especially city of Qom.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, epidemiological status of hospitalized patients with endocarditis in Qom city hospitals between 2004-2013 was reviewed. In this study, 74 patients who had duke criteria for infective endocarditis, were studied. Demographic data and the disease information were recorded on a Check list. Data collection method was the patient's hospital records. Data were analyzed using SPSS software version 16.
  Results
  In this study, 74 patients, including 49 males and 25 females were studied. The patient's mean age ± SD was 28 ± 15/78. According to information obtained, age range 20-23 years with 29 patients (39/1%), was the most affected. The most common cause of hospital admission was fever with 80% (59 patients). Tricuspid valve involvement was 67.5% (29 patients). The most common underlying disease was heart diseases by as much as 44/5% (33 patients). 42/4 % (14 patients) had a history of mitral valve replacement. Among those who had positive cultures, 85/7% (12 patients) Staphylococcus aureus, and 14/2% (2 paients) Klebsiella were reported. Mortality rate was 7.5%.
  Conclusion
  Fever, if accompanied with a heart murmur, or a history of mitral valve replacement in young men who have had a history of intravenous drug abuse, strongly suspected endocarditis.
  Keywords: Endocarditis, Epidemiology, Qom
 • Reza Behnam Far * Page 393
  Background
  It is obvious that authors cite documents that are relevant to their topic, which provide useful background for their research. The purpose of this study is to investigate citation behavior among faculty members of Yazd University of Medical Sciences about papers published in Persian by the university.
  Methods
  The descriptive study was carried out on 410 articles published with the name of at least one faculty member that indexed in four Yazd Medical University journals in Persian. The data contained in the first and references pages were collected by a valid checklist and were analyzed by Excel 2007.
  Results
  Most authors were male (80.76%). 410 articles were examined in this study, had 8781 citations and only (1.2%) were self-citations. The percentage of citations made referred to journal articles and books were 82.1%, 9.5% respectively. 8.4% others made to other documents. Only 15.68% of the articles were in Persian. 65 authors had 107 cited themselves. The maximum percentage (83.12 %) of self-citations was author self-citations, followed by 16.8% journal self-citations.
  Conclusion
  It is clear that citation to Latin journals is significant among faculty members of Yazd University of Medical Sciences and reveals that the authors of the university do not have the tendency to cite themselves.
  Keywords: citation behavior, self, citation, faculty members, Citation Analysis
 • Mostafa Rahimi, Robab Sahhaf, Ali Samadi, Fereshteh Ghorat, Noreddin Karimi *, Samaneh Mirzaee, Mostafa Gholi Saberian Page 402
  Background
  The aim of this study was to evaluate the short-term effects of creatine supplementation in combination with vibration exercise on physical fitness and neuromuscular performance of elderly women.
  Materials And Methods
  The study population included women aged over 60 years. For this purpose, 22 healthy elderly females were selected and randomly divided into three groups: vibration exercise with creatine supplementation (n=8), vibration exercise with placebo (n=7), and control (n=7) groups. Vibration exercise with creatine supplementation group, performed exercises which included six posture exercises, based on the principle of overload, for 10 days, with a frequency of 30-35 Hz and amplitude of 5 mm; and at the same time, received 20 grams creatine, for the first 5-day, and 5 grams creatine, for the later 5-day, daily. Vibration exercise with placebo group, instead of creatine, received dextrose. Evaluation factors were the static strength of hands and feet (dynamometer), the dynamic power of leg (knee open device), the static balance (standing on one leg), and dynamic balance (lifted and walking), the lower body performance (30 meters walk, tandem gate and get up and sit on a chair), and flexibility (sit and delivery). ANOVA and analysis of covariance statistical tests were used to examine the main effects; and post hoc Tukey and Sidak tests, were used to compare pairs of groups (P≤0.05).
  Results
  The results of ANOVA showed that there was no significant difference between the groups in the static power (P=0.89), lower body function in tandem gate test (P=0.25), and flexibility (P=0.59); but the static power and performance of leg in 30-meter walk test, was better in vibration exercise with creatine supplementation group than the control group (P<0.016 and 0.02, respectively). In addition, the results of covariance test showed that there was no significant difference between the groups in the static balance variables (P=0.11) and the getting up and sitting on performances (P=0.68); but both groups of vibration exercise with creatine supplementation, and vibration exercise and placebo, had better performance in the dynamic balance (P=0.001and P=0.009, respectively), and the dynamic power of leg (P=0.001and P=0.001, respectively), than the control group.
  Conclusion
  Regarding to the results of the present study, it seems that vibration exercise with creatine supplementation in the short term, can lead to a significant improvement in the static and dynamic power of feet, dynamic balance and 30-meter walk performance in elderly women. Furthermore, it appears that creatine supplementation along with whole-body vibration exercise may have further impact on the static power of leg, and 30-meter walk performance.
  Keywords: whole, body vibration exercise, Fitness, Neuromuscular performance, Elderly women
 • Saeedeh Daryazadeh, Ahmad Jafari *, Jalil Kohpayezadeh, Jila Shajari Page 416
  Background
  The first and most important step in planning for any system is need assessment and with identifying the most important needs, is a basis for setting goals and appropriate context for organizing other elements. This study aimed to evaluate of restorative treatment need in dental services and was done based on community needs.
  Materials And Methods
  This was a descriptive-cross sectional study and data gathering was done by an objective form that confirmed its validity. Restorative dental ‎services of 1027‏ visited patients with non-randomized judgment sampling ‎consecutive during three months at summer in 2012 in Isfahan Farhangian dental clinic was noted on forms and entered into statistical software SPSS (version 17) and results reported. Chi-square test was used for data analyzing. Significant level P <0.05 was considered.
  Results
  Most of the patients were female (65%). Restoration of posterior teeth, including 78.5% of total services and most patients’ needs for restorative services based on number of teeth were amalgam (67.4%) and least was glass ionomer (0.5%). Amalgam and composite build up restorations had high proportion in restorative services (42%).
  Conclusion
  Totally women referring to dentist is more than men and more patients have more than one restorative dentistry need. High prevalence of need to build up restoration means that many caries in the population are at high level, it seems that low level of oral hygiene and neglect and lack of access to have visit, are its reasons.
  Keywords: restorative dentistry, need assessment, community needs
 • Arezoo Heidari, Ramin Nabizadeh, Mahmoudali Mohammadi, Mitra Gholami, Amirhossein Mahvi * Page 424
  Background
  Disintegration and dewatering of produced sludge during wastewater treatment is one of the main challenges in wastewater treatment process. The aim of this study is to investigate the efficiency of ultrasonic method on dewatering of bio sludge in wastewater treatment plant under different conditions and select the best conditions.
  Materials And Methods
  In the present study, sludge disintegration and sludge dewatering after undergoing different conditions of frequency (35 and 130 KHz) and detention time (3, 5, 10 and 30 min) were investigated and finally the changes of SCOD, CST and SRF were determined.
  Results
  The results illustrated that the maximum ability of dewatering was obtained at a detention time of 5 min and frequency of 35 KHz for ultrasonic. Under this conditions SCOD%, CST and SRF were achieved to 4.3%, 151 S and 2.1×1013 m/kg respectively.
  Conclusion
  According to the results, ultrasonic method significantly increases the sludge disintegration and improves the sludge dewatering.
  Keywords: Bio sludge, sludge dewatering, ultrasonic
 • Alireza Aghayosefi, Nasim Sharif * Page 431
  Background And Objective
  Using Coping Styles with Stress in coronary heart disease patients can lead to significant changes in levels of CRP. But up to now researchers have not explored it empirically. So, The main objective of this study was to recognize the relationship between Coping Ways with Stress and Biomarker CRP and also discovering Coping Styles which predict changes in the concentration of CRP.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlational study was carried out in 2001. The statistical sample is CHD patients who referred to Tehran Shahid Rajaie Heart Hospital, 44 patients with CHD selected through judgmental sampling method. These patients suffer from coronary artery disease which was approved by angiography. Coping Ways questionnaire- Lazarus and kit of CRP (produced by Pars Azmoon Co) were used. Indicators and descriptive statistics and Pearson correlation and multiple regression analysis with stepwise method with significant level 0/01 were used for statistical analysis of research data. The computer software used in this study for data processing was SPSS/17.
  Results
  The results showed there are Positive and significant correlation between Emotional Focused Coping Styles with Stress (Inefficient) and CRP and negative and significant correlation between Problem Focused Coping Styles with Stress (Efficient) and CRP. The impact factor of positive re-evaluation coping way according to the T test indicate that among 8ways of coping ways only this kind of variable with 99% confidence can be predicted the changes related to CRP.
  Conclusion
  This study showed that the increase of Application in Emotional Focused Coping Styles (Inefficient) lead to increase in levels of CRP and increase in using Problem Focused Coping Styles (Efficient) lead to decrease in levels of CRP.
  Keywords: Coping Styles, Problem Focused, Emotional Focused, Stress, CRP, Coronary Heart Disease
 • Mehdi Meshki, Khosro Shafaghi, Seyyedeh Khadijeh Seyydi Sani * Page 441
  Background
  The most dangerous period of life of pregnant women during this period maternal nutrition affects the embryo & maternal nutrition. This study aimed to compare the effectiveness of nutrition educationwith group discussion method on the scope and application of multimedia learning packages pregnant women.
  Materials And Methods
  This semi-experimentalis before and after control study on 150 pregnant women in the control group before the year 2013 a quota method selected at random from among the health centers of Mashhad was performed. Before the intervention, the subjects took the pre -test questionnaire andCronbach's alpha coefficient. Finally, a month after the intervention, post-test questionnaires were completed After data is collected using the software spss20 and p <0.05 was analyzed.
  Results
  Before the intervention, statistically significant differences were observed between the three groups. Emotional scores after the intervention was statistically no significant difference between the three groups.
  Conclusions
  Both methods use multi -media packages and group discussion led to a significant improvement Brnmrat cognitive intervention groups compared to pre- intervention and control groups were compared.
  Keywords: effectiveness, multi, media packages, group discussions, field of learning
 • Elham Iziy *, Ahmad Majd, Hamid Cheshomi Page 451
  Background
  Flowers aromatic compounds are the major inhaled allergens. The aim of this research was the comparison of petals allergenicity of in two ontogenetic stages, middle-aged and older of Cytisus scoparius; and Identifying dependence of allergenicity with developmental stages of extremely aromatic petals.
  Materials and Methods
  In order to evaluate the petals allergenicity, 18 Hartley guinea pigs were randomly selected and divided into three equal groups. 16% petals buffered extracts were prepared and then subcutaneous injection of extracts and also macroscopic examinations was performed. In order to confirm the petals allergenicity, immunoglobulin E (IgE) levels was measured using ELISA method, and the number of eosinophils and finally blood glucose in guinea pig blood samples was evaluated. Data were analyzed in SPSS16 software using independent t-test.
  Results
  In guinea pigs treated with middle-aged petal extract, IgE, eosinophil count and also blood glucose significantly increased in comparison to control group, whereas in guinea pigs treated with older petal extract, there was no significant difference between the treatment and control groups. Only, the diameter of wheals in skin test significantly increased in both treatment groups compared to control group (p<0.001). In the electrophoretic profiles, in the area of allergen band, about 4 more specific protein bands ranged 27-85 kDa in the middle-aged petals; and 3 bands ranged 46-85 kDa in older petals was observed.
  Conclusion
  This study showed that the potency of immune system stimulation of middle-aged petals is more than older petals.
  Keywords: Allergen, Cytisus scoparius L, IgE, Allergic rhinitis
 • Tayyebeh Mahmoudi *, Sodabeh Basaknejad, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand Page 453
  Background
  After happening anger events, we experience repetitive thoughts that can be influenced in mind for long times and these repetitive thoughts have negative psychological consequences. The aim of present study was to investigate of the psychometric characteristics of Anger Rumination Scale amongst a sample of ShahidChamran University students.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, the sample has been carried out on 273 students of ShahidChamran University which were selected through stratified multi-stage random sampling. The reliability coefficients were calculated by three different
  Methods
  Cronbach Alpha, Spearman – Brown and Guttmanspiliting and to determine the validity of the scale, Confirmatory Factor Analysis and Concurrent Validity were used. For analysis the dataSpss version 19 and Amos version 20soft ware were used and significant level was 0/05.
  Results
  The findings of this study indicate that the scale has desired reliability and validity. (RMSEA= 0/63, reliability by Cronbach Alpha=0/90, Spearman – Brown spiliting Alpha=0/85 and Guttmanspiliting Alpha = 0/84 were calculated). Confirmatory Factor Analysis showed that the four factor model of Anger Rumination Scale fits among the students sample.
  Conclusion
  The results of the present study have provided an acceptable reliability and validity evidence for the Anger Rumination Scale in ShahidChamran University students which can be applied in future researches.
  Keywords: Anger Rumination Scale (ARS), psychometric properties, confirmatory factor analysis
 • Tahmineh Peirouvi *, Shiva Roshan Milani, Siamak Salami, Mohammad Ghaderi, Alireza Shams Page 461
  Background
  Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) has been found to be expressed in ovaries in addition to hypothalamus to modulate cell differentiation and induces atretic follicles. Since the death of granulosa cells during the process of follicular atresia occurs by apoptosis phenomenon, in this study, we investigated the occurrence of apoptosis of granulosa cells of rat ovarian follicles under the influence of Buserelin acetate, a GnRH agonist.
  Materials And Methods
  In this experimental case-control study, twelve 25-day-old female Wistar rats were randomly divided into 2 groups. The study and control groups received 0.2 mg/kg/d Buserelin acetate and normal saline, respectively, for 4 days. 24 hours after the last injection, the rats were anesthetized with a lethal dose of chloroform and ovaries were removed. Specimens were fixed in 10% formalin. After the passage, five-micron sections were prepared using a rotary microtome. Measurement of apoptosis was performed using a calibrated light microscope after TUNEL POD staining. Data were analyzed in GraphPad InStat software using independent t-test. P ≤ 0/05 was statistically considered significant.
  Results
  These data showed the average percentage of apoptotic cells in the control group 2/14 ± 0/52, and in the experimental group 3/75 ± 1/71. This difference was statistically significant (p≤0.0001).
  Conclusion
  These findings suggest that Buserelin acetate increases apoptosis in the granulosa cells of ovarian follicles.
  Keywords: Apoptosis, TUNEL POD, Buserelin acetate, Granulosa cells, Rat
 • Narges Alian Moghadam, Lida Moghaddam Banaem *, Samira Mokhlesi, Kolsom Safari, Minor Lamieyan Page 463
  Backgrounds
  Low values of neonates’ anthropometric indices are considered as an important factor in increased neonatal mortality. This research tried to examine the relationship between early pregnancy blood lead levels of pregnant women and their neonates’ anthropometric indices at birth.
  Materials And Methods
  This longitudinal prospective study was carried out on 1033 pregnant women referred to prenatal clinics in Tehran. Upon entry into the study, a blood sample was taken to determine lead levels, and a demographic questionnaire was filled out for all participants and they were followed up with routine prenatal care till delivery. Anthropometric indices were extracted from the neonatal cards. In statistical analysis, p-values<0.05 were considered significant.
  Results
  The mean blood lead levels in mothers were 4.7 ± 4.9 μg/dl. Considering the results obtained by Spearman’s correlation, there was a significant negative relationship between blood lead levels of mothers and 5-minute Apgar scores (p=0.002, r=0.09). However, no significant relationship between blood lead levels and other indices was found. To evaluate the true effects of maternal blood lead levels and potentially effective factors on anthropometric indices, in linear regression analysis, only gestational age at delivery had a significant relationship with all anthropometric indices and 5-minute Apgar score of neonates (p<0.01).
  Conclusion
  The results showed that early pregnancy maternal blood lead levels were not related to anthropometric indices at birth, and the only important factor for improvement of neonates’ anthropometric indices, was higher gestational age at the time of delivery.
  Keywords: Anthropometric indices, Apgar score, lead, Pregnancy
 • Mohammad Shakarami, Reza Davarnia *, Kianoosh Zahrakar Page 468
  Background and Objective
  The concept of Psychological Well-Being symbolizes a multi-dimensional structure consisting of life attitudes and was designed to review whether a person is aware from his potential, his goals, the quality of his relationships with others, and what he feels about his life or not. The aim of this study was to investigate the some variables such as psychological capital, social capital, psychological hardiness and spiritual intelligence as predictor factors for psychological well-being.
  Materials And Methods
  This descriptive–correlation study carried on all students of Kharazmi, Islamic-Azad and Payam_e_Noor universities of Karaj in the 2012-13 school-year and the sample consisted of 377 persons that were selected by multi stage cluster sampling. For data gathering, questionnaires such as Ryff’s Psychological Well-being(PWBS), Lutanz’s Psychological Capital Questionnaire(PCQ), Delaviz Social Capital Scale, Kobassa Personal Views Survey Questionnaire(PVSQ) and King’s Spiritual Intelligence Self‐Report Inventory(SISRI-24) were used. Data analysis were performed via Pearson correlation and enter multiple regression methods with SPSS18 software in 0/05 P-Value.
  Results
  Results of regression showed that variables of psychological capital, social capital, psychological hardiness and spiritual intelligence predict 59.1% of variance of the psychological well-being and positively and significantly (r=0/76, P<0/05) correlated with psychological well-being.
  Conclusion
  The variables of psychological capital, social capital, psychological hardiness and spiritual intelligence can predict students’ psychological well-being and psycho therapists can manipulate these factors to enhance the students’ psychological well-being.
  Keywords: Psychological Well, being, Psychological Capital, Social Capital, Psychological Hardiness, Spiritual Intelligence
 • Mahmod Parham, Ali Rasouli, Rohollah Safaee Pour, Siamak Mohebbi * Page 473
  Background
  Diabetes is considered as one of the most important health issues in 3rd millenary that the number of the patients is increasing. Self-care has been known as one of the most effective method for The prevention and control of diabetes complications. This research was performed to assess the self-caring grades in diabetic patients who come to Qom diabetes community in 1391.
  Materials And Methods
  this cross-sectional descriptive and analytic study was conducted on 251 diabetic patients referring to the Qom diabetes community and was selected randomly. Demographic and information record checklist and also standard SDSCA questionnaire were used to collect data. Obtained information was analyzed through SPSS software 18 and p value lower than 0.05 was considered as significant level.
  Results
  Results showed a proportion of 32.99% have never performed any self-caring activity and only 7.97% of them followed these every day. The mean values of FBS and HbA1c were 157.74 mg/dl and 7.74 mg/dl, respectively and also self-caring score was 46.53. There was observed a significant reverse association between FBS and HbA1c values.
  Conclusion
  Self-caring is substantially unacceptable in diabetic patients who are under covered of Qom diabetes community and they don’t perform some self-caring actions like diary regime, appropriate exercise, control of blood glucose, foot caring and also taking medicine or insulin injection completely and regular. For this reason, these patients had inappropriate values of FBS and HbA1c.
  Keywords: Diabetes, Self, care, FBS, HbA1c
 • Adeleh Divsalar *, Javad Behrozi, Ali Akbar Sabouri Page 482
  Background
  Diabetes is one of the most common endocrine disorders. In this disease due to increased blood glucose levels, protein glycation increases. Protein glycation in diabetes leads to irreparable consequences. The aim of this study was to investigate the synergic effect of Bee venom and aspirin on human hemoglobin glycation in the presence of glucose.
  Materials And Methods
  In this experimental study, hemoglobin (10 mg/ml) was incubated in the presence and absence of glucose (40 mM), aspirin (2.5 mM) and Bee venom (in different concentrations of 10, 20 and 40 µg/ml) for 5 weeks. Amount of hemoglobin glycation was evaluated via investigation of changes in soret band, amount of hemoglobin heme degradation and alteration in secondary structure of protein using UV-visible spectroscopy, fluorometry and Circular Dichroism Spectropolarimetry methods. The data were analyzed using InStat 3 software and statistical tests including one way variance analysis and Tukey test. P values less than 0.05 were considered significant.
  Results
  Hemoglobin incubation in the presence of glucose led to reduction of soret band absorption, degradation of heme and increment of beta sheet value in secondary structure of hemoglobin. Simultaneous presence of Bee venom and aspirin reduced the rate of heme degradation (p< 0.001) up to 36%, and the beta sheet formation up to 54% (p< 0.001). Also, the amount of structural alteration and hemoglobin glycation significantly decreased.
  Conclusion
  Bee venom and aspirin have significant antiglycation properties and simultaneous use of them can decrease protein glycation.
  Keywords: Diabetes, Glycation, Bee venom, Aspirin
 • Shahrokh Yosefzadeh Chabok, Anoush Dehnadi Moghadam, Ehsan Kazem Nejad Leili, Mariyeh Hosseinpour, Zahra Saneei, Zahra Mohtasham Amiri * Page 485
  Background
  Damage caused by traumatic brain injury (TBI) depends on the extent of primary and secondary damages. The latter can cause induced neurological inflammation by releasing pro- and anti-inflammatory cytokines and chemokines. Measurement of serum interleukin-6 (IL-6), as a pro-inflammatory cytokine, can be useful in predicting outcome in patients with TBI.
  Materials and Methods
  In a cross-sectional study, 44 patients with GCS≤8 (Glasgow Coma Scale) and age ≥ 14 years, hospitalized in Poursina teaching hospital, were included in the study. Blood samples were collected from patients in the first 6 hours after the accident; and serum was tested by ELISA method for the determination of IL-6 levels. Patient's outcomes were recorded 6 months after head injury according to Glasgow Outcome Scale (GOS), and were divided in two good (GOS ≥4) and bad (GOS<3) outcome groups. Data were analyzed in SPSS software version18 using the Spearman's rho, independent-t test, Fisher Exact test and Mann-Whitney test.
  Results
  Comparison of IL-6 serum levels, in the two groups after 6 months of head injury, showed that mean serum levels of IL-6 in good outcome group was lower than bad outcome group (85.2 ±51.6 vs. 162.3±141.1, respectively) (P <0.03).
  Conclusion
  Elevated serum levels of IL-6 in patients with severe TBI, is associated with poor clinical outcome.
  Keywords: Traumatic brain injury, Interleukin, 6, Neurological inflammation, Clinical outcome
 • Roya Akbarzadeh, Mohsen Koshan, Mohammadhasan Rakhshani, Seyyed Morteza Hashemi Nik * Page 492
  Background And Aim
  Cardiovascular diseases are major factor in reducing the amount of sleep and increased nighttime wakefulness. Due to the many complications resulting from medication, non-pharmacological methods that can improve the quality of sleep in patients with chronic heart disease, seems to be reasonable. This study aimed to assess the effect of the Benson relaxation technique on quality of sleep in patients with chronic heart disease.
  Materials And Methods
  The study design is a randomized clinical trial. The study population comprised 60 patients with chronic heart disease referring to Vasei hospital in Sabzevar that randomly divided into control group (n =30) and intervention group (n =30). The intervention Group did Benson relaxation exercises for 20 minutes twice a day over a month. Tools for data collection Consists of; demographic form and Pittsburgh Sleep Quality Index that in two times before and after the intervention were completed. Data with Mann-Whitney test, Chi-square, Fisher exact, Wilcoxon tests and Analysis of Covariance and using SPSS statistical software version 11.5 and with significance level p˂0/05 were analyzed.
  Results
  The mean± SD quality of sleep in the intervention group before making a gentle Benson relaxation was; 10/33±4/41 that after the intervention was decreased to 7/5±4/01. Analysis of the data in average sleep quality of participants in the intervention group before and after the intervention showed significant differences (P< 0/001).
  Conclusion
  Benson relaxation has desired effect on sleep quality of patients with chronic heart diseases, so it can be used as a complementary therapy to improve sleep quality in these patients.
  Keywords: Relaxation, Quality of Sleep, Heart Failure, Myocardial Infarction
 • Fatemeh Mirdoraghi *, Mohammad Fathi, Javad Salehi Federdi Page 493
  Background And Objective
  Regarding to the “person–environment fit”, although, having a personality which matches the values of the overarching culture should increase subjective wellbeing, a mismatch will decrease it. This study compared the mental status in individualistic and collectivistic students in Iranian culture.
  Materials And Methods
  Used method in this study was descriptive and comparative. Among all undergraduate students at the Ferdowsi University of Mashhad in 91 - 92 school year, the number of 150 students were selectedbased onquota sampling and according to school and were evaluated with using Auckland Individualism and Collectivism Scale (AICS) and SCL_ 90 Questionnaire.
  Findings
  Results of multivariate analysis of variance showed that the two groups in terms of their overall performance in SCL_ 90 Questionnaire have significant difference. Also, results of Tests of Between-Subjects Effects showed that between two groups, there is a significant difference in Interpersonal sensitivity, Hostility and Paranoid ideation; such thatindividualistic students hadhigher scoresonthethree subscales.
  Conclusion
  The results in this study confirmed the“person–environment fit”.The Iranian culture that is recognized as one of collectivist cultures, Individualist studentshad more psychological problems; Whereas, collectivist Studentshad a better mental state.
  Keywords: mental status, individualism, collectivism
 • Mostafa Leili, Bahman Ramavandi * Page 502
  Background
  Dyes are used in many industries. The discharge of colored wastewater and effluents from these industries to receiving water bodies could cause many significant problems such as increasing the toxicity and chemical oxygen demand (COD). So, these types of wastewater should be appropriately treated. The efficiencies of activated carbon derived from date stone in the removal of methylene blue (MB) from aqueous solutions were assessed in this study.
  Material And Methods
  In this research that was an experimental study and was done in laboratory scale, the effects of different parameters such as initial pH (2-12), adsorbent dose (0.25-5 mg/L), initial dye concentration (50 -400 mg/L), and contact time (20-430 min) on methylene blue adsorption with activated carbon derived from date stone were evaluated. The reaction isotherm using the appropriate equations was also investigated.
  Results
  The results showed that dye adsorption with high efficiencies were obtained at pH 8. The evaluation of adsorption isotherm showed that laboratory data was best fit with Langmuir isotherm (R2= 0.998) and maximum adsorption capacity was obtained 478.3 mg/g.
  Conclusion
  Based on the removal efficiency of used MB-concentrations in this study, we found that activated carbon derived from date stones could be applied as an efficient and inexpensive adsorbent in the removal of dyes from wastewater.
  Keywords: Adsorption Isotherm, Kinetics, Activated Carbon, Methylene Blue, Date Stones
 • Hadi Tavakkoli Kazeroni, Seyyed Ebrahim Hosseini *, Mehrdad Shariati Page 514
  Background
  Hops (Humulus lupulus L.) has industrial and medical applications and is used in the treatment of several diseases. Infertility is a medical important issue that its treatment with chemical medicines has various side effects. Due to fewer side effects of herbal medicines, yet little research has been done on the hops. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of hops extract on sexual hormone levels and sexual dynastic cells in Syrian adult male mice.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed on 40 Syrian adult male mice that were divided into 5 groups of 8: two controls groups and three experimental groups receiving various doses of hops extract (50, 100 and 150 mg/kg). Administrations were done by gavage for 35 days. At the end of the treatment period, blood samples were taken from the heart of animals and testosterone, estrogen and progesterone levels was measured. Also, after isolation of mouse testis, the number of spermatogonia, spermatocytes and spermatid were counted. Data were analyzed using ANOVA and Tukey statistical tests.
  Results
  The results showed that hop caused a significant increase in estrogen and testosterone levels and spermatogonia and spermatocytes cells number; but has no effect on progesterone levels.
  Conclusion
  Hops extract, possibly by having phytoestrogen compounds and by stimulating LH secretion, increases estrogen and testosterone levels, and spermatogonia, spermatocytes and spermatid cells number. Therefore, further investigation on hops can utilize to help infertile men.
  Keywords: Hops, Testosterone, Estrogen, Progesterone, Spermatogonia, Spermatocyte, Spermatid