فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های تربیتی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1393)

نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه اردبیلی*، سعید بهشتی صفحات 5-24
  مدافعان رویکرد تلفیقی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلا می، که افرادی همچون کیلانی و به ویژه خسرو باقری هستند، نخست به نفی و رد رویکرد ایجابی نسبت به کاربست فلسفه اسلا می در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلا می دست زده اند و در ادامه، با بیان اینکه گریزی از فلسفه به طور کلی نیست، رویکرد سلبی را هم رد نموده، در جست وجوی راه سو می برآمده اند که به بیان ایشان، همان «استفاده از فلسفه همچون روش و ساختار است». مقاله حاضر نخست به این دیدگاه و در ادامه، به نقد و ارزیابی آن پرداخته است. نخست چالش اسلامی بودن فلسفه اسلا می مطرح شده است تا ملاحظه شود که اشکالات این گروه به اسلامی بودن فلسفه اسلا می که مبنای نفی فلسفه اسلا می از سوی این گروه است آیا اساسا وارد است؟ و در ادامه، رویکرد تلفیقی نقد و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: فلسفه، اسلام، تعلیم، تربیت، تلفیق
 • علیرضا اعرافی*، علی حسین پناه صفحات 25-44
  تعیین محدوده نقش آفرینی هر یک از عوامل انسانی دخیل در تربیت دینی سهمی بسزا در تحقق اهداف مورد نظر تربیت دینی دارد. نخبگان دینی از جمله مهم ترین عوامل انسانی دخیل در تربیت دینی هستند که مطالعات تربیتی، روان شناختی و جامعه شناختی صورت گرفته درباره نخبگان و نیز تحلیل متون دینی ناظر به بحث از وظایف عالمان دینی، در عین هم پوشی و تاکید نتایج یکدیگر، در مجموع، معین کننده نقش ایشان در تربیت دینی است. نقش نخبگان دینی در تربیت دینی، گرچه در تصور اولیه، بیشتر در حیطه شناختی نمود دارد، اما اعم از هر سه حیطه شناختی، گرایشی و رفتاری بوده است. ایشان در تمامی مراحل فرایند عملی تربیت دینی، به دلیل کارکرد اجتماعی الگو بودن، نقش آفرین بوده و با داشتن جایگاهی ممتاز در میان عوامل تربیت دینی، حتی نسبت به ایشان نیز دارای وظیفه هستند و نقش رهبری جریان تربیت دینی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: نخبه، تربیت، دین، نقش، عالم
 • محمدعلی شکری نیا*، محمد داوودی، منصوره صداقت صفحات 45-64
  مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی»، به شرح و بیان مسائل اساسی معرفت شناسی در فلسفه مشاء و نیز استنباط و استخراج دلالت های تربیتی آنها پرداخته است. معرفت شناسی فلسفه مشاء نظامی منسجم و منظم است که با دو قوس صعودی و نزولی، مباحث علم النفس و فرشته شناسی را به هم گره زده و تبیین های به هم پیوسته و عقلانی را در مسائل گوناگون، از قبیل چیستی، اقسام، مراتب و منابع معرفت بیان داشته است. این تبیین ها مبانی لازم را برای استنباط و استخراج دلالت هایی در زمینه تعلیم و تربیت فراهم آورده اند که بر اساس آن، می توان اتصال به عقل فعال را یکی از اهداف مهم تربیتی قلمداد کرد. دست یابی به این هدف، اهداف واسطه ای و طولی دیگری از قبیل پرورش حواس ظاهری و باطنی و پرورش قوای عقلانی را خاطر نشان می سازد. همچنین در پرتو مبانی و اهداف یاد شده، می توان به دلالت هایی در زمینه اصول و روش ها و برنامه درسی دست یافت. این دلالت ها به لحاظ اینکه دارای خاستگاهی با رویکرد دینی و اسلامی است، می تواند در ترسیم برنامه تربیت دینی حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: فلسفه، مشاء، معرفت، شناخت، اهداف، تربیت، اصول، روش، برنامه
 • سمانه امینی مشهدی*، محمدرضا آهنچیان صفحات 65-80
  از جمله قلمروهای معرفتی مربیان- فیلسوفان، حوزه تربیت اخلاقی است که به منزله یک محور اساسی، در مبانی و اصول آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده است. هدف از ارائه این مقاله بررسی تطبیقی دلالت های تربیت اخلاقی فارابی و لاک، سازگاری وجوه اشتراک آراء آنها با نظام آموزش و پرورش ایران و تقابل این سازگاری با مفهوم حقیقت نجات دهنده از منظر رورتی است. نگارندگان این مقاله درصددند با استفاده از روش های «توصیفی تحلیلی» و «استنتاجی»، ضمن تحلیل و مقایسه دیدگاه های فارابی و لاک درباره تربیت اخلاقی، میزان سازگاری آراء آنها با مبانی تربیت در سند ملی آموزش و پرورش را بررسی کنند. سپس به مفهوم «حقیقت نجات دهنده» رورتی در مقابل آراء فارابی و لاک درباره تربیت اخلاقی توجه شده است. در نهایت، این نتیجه به دست آمده است که میان مفهوم «حقیقت نجات دهنده» رورتی با دیدگاه فارابی و لاک و نیز هدف های نظام آموزش و پرورش کشور انطباقی وجود ندارد؛ زیرا رورتی رستگاری انسان را، که همان سعادت واقعی یا حقیقت نجات دهنده است، انکار می کند.
  کلیدواژگان: فارابی، لاک، رورتی، تربیت، اخلاق، سعادت، آموزش و پرورش
 • مرجان کیان*، محمد مهدی سحری صفحات 81-97
  جایگاه متعلم در تعلیم و تربیت تمدن های بشری همواره به شکل خاصی مطمح نظر بوده است. این مسئله در چارچوب آراء مربیان بزرگ یا استلزامات تربیتی مکتب های رسمی فلسفی بیان می شود و گاه علاوه بر توجه به مکتب های جدید فکری و فلسفی، به مبانی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نظام های موجود هم توجه خاص می کند. از طریق روش «توصیفی تحلیلی» ابتدا سبک زندگی متعلم در تمدن نوین اسلامی و در ساحت های گوناگون تربیتی آن بررسی شده، سپس دیدگاه های اند یشمندان معاصر غربی بیان گردیده است. یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که پیشرفت و پویایی متعلم به عنوان محور تعلیم و تربیت متناسب با تحولات عصر نوین از دغدغه های این تمدن هاست. در مقابل، تفاوت دیدگاه خدا باورانه و انسان مدارانه در دو تمدن، موجب تفاوت دو دیدگاه نسبت به متعلم شده است. بنابراین، اگر چه در دو تمدن مذکور متعلمان آموزش های علمی یکسان می بینند، اما از نظر عقیده، رفتار و اخلاق، مسیری متفاوت می پیمایند.
  کلیدواژگان: سبک، زندگی، تمدن، اسلام، غرب، متعلم
 • رضا پارچه باف*، سید محمدرضا موسوی نسب صفحات 99-111
  این پژوهش به بررسی اصول و روش هایی پرداخته است که پیامبر گرامی (ص) در مواجهه با خاطیان نسبت به حقوق شخصی ایشان داشته اند. در قرآن کریم، پیامبر به عنوان الگو و اسوه همه مومنان معرفی شده اند. سیره شخصی ایشان راهنما و راهگشای مناسبی در برخورد با خطاکاران در جامعه اسلامی است. بدین منظور، با استقراء ناقصی که در سیره و تاریخ نبوی در منابع اسلامی صورت گرفت، روشن شد که از اهداف اولیه رسول مکرم، جذب حداکثری مردم به اسلام بوده است. پیامبر اکرم (ص) متناسب با شرایط گوناگون، برخوردهای متفاوتی داشته اند. از این رو، در برخوردهای خود بر اساس اصل «رحمت» با افراد خطاکار برخورد می نمودند و در اجرای اصل بیان شده نیز از روش گذشت بهره می بردند.
  کلیدواژگان: سیره، روش تربیتی پیامبر، اصول، روش های تربیتی، خاطی، نبوی
 • غلام حیدر کوشا*، ابوالفضل ساجدی صفحات 113-136
  این نوشتار به یکی از مسائل اجتماعی معاصر اشاره دارد. الگوپذیری نوجوان مسئله ای است که در قالب مدگرایی، ارتباط با گروه های نابهنجار اجتماعی، گرایش به هنجارهای زودگذر و سستی روابط خانوادگی بروز می یابد. واکنش های ابتدایی والدین در دو طیف افراط و تفریط قرار دارد. آنان، گاهی سخت گیر می شوند و طرد بی حساب را در پیش می گیرند و گاهی تسلیم می شوند و در قبال سرنوشت نوجوان به گونه ای خنثا عمل می کنند. وضعیت مطلوب آن است که والدین با در نظر داشتن شرایط سنی و اجتماعی نوجوان و با استفاده از راهبردهای تربیتی موثر، الگوپذیری نوجوان را مدیریت و سامان دهی کنند. راهبردهای پیشنهادی مقاله حاضر در قالب دو راهبرد کلان «مدیریت الگوپذیری از طریق معاشرت» و «مدیریت الگوپذیری از طریق هم اندیشی با نوجوان» جای می گیرد. این راهبردها با استفاده از آیات و روایات و با توجه به شرایط و ظرفیت های زندگی خانوادگی مطرح گردیده است.
  کلیدواژگان: تربیت، نوجوان، خانواده، دین، الگو پذیری نوجوان، مدیریت
|
 • Fatima Ardebili*, Saied Beheshti Pages 5-24
  The advocates of the eclectic approach to the philosophy of Islamic education, such as Killani and Khosro Bagiri in particular, first denied the positive approach to making use of the Islamic philosophy for compiling the philosophy of Islamic education. Then, stating that there is no escape from philosophy at all, they also denied the negative approach to Islamic philosophy. Searching for a third solution, they finally adopted the way of referring to philosophy as a method and structure”. First the present paper reviews this approach, and then it criticizes. In order to investigate the criticisms leveled by the above- mentioned group at the Islamic property of philosophy -which is the ground for their denial of Islamic philosophy- and see whether or not they are valid, the paper first addresses the question concerning the Islamic property of philosophy. Then, the eclectic approach is reviewed and criticized.
  Keywords: philosophy, Islam, education, eclectic
 • Ali Reza Arafi*, Ali Hussein Panah Pages 25-44
  Determining the scope of human agents’ role in religious education has a major role in achieving the defined objectives of religious education. The religious elite are among the most important human agents that contribute to religious education. The educational, psychological and sociological studies on the elite and the analysis of relevant religious texts about the duties of religious scholars, regardless of the fact of the results confirming each other, determine the elite's role in religious education. At the first sight, one may think that the role of the religious elite in religious education falls in the province of knowledge but it extends to the behavioral, attitudinal and epistemological provinces. Due to their social function as good examples, the elite have an influential role throughout the practical process of religious education, and because of their prominent position among the other factors of religious education they have a leading role in religious education.
  Keywords: the elite, education, religion, role, scholar
 • Mohammad Ali Shokrinia*, Mohammad Davoodi, Mansooreh Sedaghat Pages 45-64
  Using a descriptive - analytical approach, the present paper expounds the main issues of epistemology in peripatetic philosophy and comes to a conclusion about its educational implications. The epistemology of peripatetic philosophy is a coherent and methodical system which combines the issues about psychology with angeology in two falling and rising patterns, and makes explicit combined rational explanations of different issues, such as the nature, kinds, hierarchy and sources of knowledge. Such explanations provide the necessary bases of extracting the educational implications, which follows that the connection with active mind can be regarded an important educational goal. In addition to achieving this goal some intermediary and longitudinal objectives, such as developing the outer and inner senses and intellectual faculties will be attainable. Furthermore, achievement of the above-mentioned bases and goals can contribute to realizing some implications about the principles, methods and curriculum. Due to the fact that these implications are drawn from the Islamic approach, they can be of great importance in designing religious curricula.
  Keywords: philosophy, peripatetic philosophy, knowledge, goals, education, principles, method, curriculum
 • Samane Amini Mashhadi*, Muhammad Reza Ahanchian Pages 65-80
  Among the cognitive subjects of interest to educationist and philosophers is moral education, to which special emphasis is given by in the principles of education and educational system in Iran. This paper aims at presenting a comparative study of the indications of the moral education of Farabi and Locke and examining the compatibility of the points of similarity between their views and principles of education system in Iran and the encounter between this compatibility and the concept of emancipating truth reflected in Rory's view. Using a descriptive-analytical approach based on deduction, the authors of this paper investigate the degree of compatibility of the views of Farabi and Locke with the educational foundations in the national document of education in the light of a contrastive study of their views about moral education. This paper also draws on Rorty's concept of emancipating truth, and compares it with the views adopted by Farabi and Locke about moral education. Finally, the authors conclude that the idea of emancipating truth proposed by Rorty is inconsistent with the views adopted by Farabi and Locke or with the aims of the educational system of Iran, because Rorty rejects the idea of human salvation, which constitutes the real welfare or emancipating truth.
  Keywords: Farabi, Rorty, education, morality, salvation, education
 • Marjan Kian*, Muhammad Mehdi Sahari Pages 81-97
  The status of the learner in the educational system of human civilizations has received special attention. This issue is expounded in the context of great educationist's views or the educational prerequisites to the formal philosophical schools, and sometimes, in addition to the attention given to the new philosophical and intellectual schools, special attention is given to the political, social, cultural and economic foundations of the existing systems. Using a descriptive-analytical approach, this paper first investigates, the lifestyle of the learner in modern Islamic civilization including the different educational aspects. Then, it makes explicit the views of contemporary western thinkers. The findings of the present research show that the progress and dynamism of the learner, as the cornerstone of education and which is consistent with the developments of the new age, is one of the concerns of these civilizations. Conversely, because there is difference between the theistic and human-based views of these two civilizations, they have differing views regarding the learner. Therefore, although the learner thinks that the scientific types of education in the two aforementioned civilizations are the same, they are entirely different is as far as beliefs, behavior and morals are concerned.
  Keywords: style, life, civilization, Islam, the west, learner
 • Reza Parchebaf*, Seyyed Mohammad Reza Moosawinasab Pages 99-111
  The present paper reviews the methods used by the Holy Prophet (May the blessing and peace of Allah be upon him and his progeny) in his encounter with those who denied his rights. The Noble Quran introduces the Holy Prophet as good example, which means that his lifestyle provides a helpful guidance on encountering the offenders in Islamic society. To this end, the Holy Prophet's biography and lifestyle which is not based on a complete understanding of Islamic sources, shows that the Holy Prophet's primary aim was to attract people to Islam to the maximum. The Holy Prophet's attitude varied according to the different conditions. Therefore, he dealt with the offenders on the basis of the principle of "mercy" and considered "forgiveness" as a means for achieving this principle.
  Keywords: lifestyle, the Holy Prophet's education, principles, method, offender, prophetic
 • Gholam Heydar Koosha*, Abolfazl Sajedi Pages 113-136
  The present paper deals with family and control of youngster's modeling, one of the contemporary social issues. Youngster's modeling manifests itself in the form of fashionism, contact with abnormal social groups, tendency towards transient norms and weakness in family relations. Parent's early reactions towards their children go from one extreme to the other. They sometimes become strict and behave outrageously towards the youngsters and sometimes become so permissive that they see neutral about their destiny. The proper way is that the parents manage and organize youngster's modeling, taking into consideration their age and social conditions using influential educational policies. This paper proposes two macro-policies: "modeling management by maintaining association with the youngsters" and "modeling management through sympathizing with youngsters". These policies are the outcome of a study of Quranic verses and traditions and a review of family background.
  Keywords: education, youngsters, family, religion, youth's model, management