فهرست مطالب

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - سال سوم شماره 12 (بهار 1393)
 • سال سوم شماره 12 (بهار 1393)
 • بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/03/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی محمد رضایی*، صغری ابراهیمی قوام، علی دلاور، نور محمد رضایی صفحه 1
  زمینه
  صاحب نظران، مرکز ثقل حرکات نوین در آینده را خلاقیت و میزان بهره گیری از تفکر خلاق می دانند. لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین ویژگی های شخصیتی اثرگذار بر خلاقیت انجام شد.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خلاقیت بر اساس ویژگی های شخصیتی در یک نمونه دانشجویی بود و تعداد 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) از دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی دانشگاه علامه طباطبائی در این پژوهش شرکت کردند.
  ابزار پژوهش: برای سنجش خلاقیت دانشجویان از پرسش نامه خلاقیت عابدی و برای سنجش ویژگی های شخصیتی دانشجویان، از فرم کامل 240 سوالی پرسش نامه شخصیتی تجدیدنظر شده NEO موسوم به NEOPI-R بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های آزمون t دو گروه مستقل نشان داد که در نمره خلاقیت، تفاوتی بین دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین 30 ویژگی شخصیتی مورد بررسی، هفت ویژگی شامل انعطاف پذیری در عقاید، قاطعیت، کفایت، تخیل، زیباپسندی، انعطاف پذیری در اعمال و خویشتن داری با خلاقیت رابطه مثبت معنی دار و دو ویژگی پرخاشگری و تواضع با خلاقیت رابطه منفی معنی دار دارند و در مجموع 57 درصد از واریانس خلاقیت را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود افراد و سازمان های متولی خلاقیت، با تقویت ویژگی های شخصیتی تسهیل کننده خلاقیت و اصلاح ویژگی های شخصیتی مانع بروز و ظهور خلاقیت، زمینه لازم را برای تجلی هر چه بیشتر ابتکار و خلاقیت فراهم آورند تا از این طریق شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر علمی در عرصه های گوناگون باشیم.
  کلیدواژگان: خلاقیت، شخصیت، ویژگی های شخصیتی، انعطاف پذیری
 • مریم صمدی*، امیر قمرانی، عبدالحسین شمسی، مریم احمدزاده، سید حسین سیادتیان صفحه 21
  زمینه
  نیاز به ساختار، مفهومی است که اولین بار توسط کراگلانسی و همکاران (1990) مطرح شد. نیاز به ساختار تمایلی برای جست وجوی ساختار، ساده کردن اطلاعات پیچیده و اجتناب از سردرگمی و ابهام تعریف شده است.
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه نیاز به ساختار با خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان بود.
  روش
  مشارکت کنندگان این پژوهش 270 تن از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان بودند که به شیوه خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش متغیرهای پژوهش شامل پرسش نامه نیاز به ساختار (روتز و ون هیل، 2007) و پرسش نامه خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، بین نیاز به ساختار و ابعاد خلاقیت هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. طبق نتایج به دست آمده ضریب همبستگی بین نیاز به ساختار با مولفه نوآوری 64/ 0-، آمادگی 63/ 0-، با مولفه اثربخشی 63/ 0- و با خلاقیت هیجانی کل 64/ 0- است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که افراد دارای نیاز به ساختار بالا در همه ابعاد خلاقیت (نوآوری، اثربخشی و آمادگی) نمرات کمتری کسب می کنند و در سطوح پایین تری قرار دارند.
  کلیدواژگان: نیاز به ساختار، خلاقیت هیجانی، دانش آموزان
 • محمد عسگری*، محسن احمدی طهور سلطانی، ناهید یلفانی صفحه 35
  زمینه
  پیشرفت های انسان حاصل خلاقیت و نوآوری است. دنیا به سرعت در حال تغیر است و تفکر خلاق کلید رویارویی با مشکلات، سازگاری و پیروزمندی انسان است.
  هدف
  هدف تحقق حاضر، تعیین تاثیر آموزش به روش نمایش خلاق بر خلاقیت نوآموزان دوره پیش دبستانی شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 بود.
  روش پژوهش: برای این منظور، نمونه ای به حجم 60 نفر (28 دختر و 32 پسر) و در قالب 4 کلاس، به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به تصادف در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بود. ابتدا از تمامی نوآموزان (دختر و پسر) آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس به عمل آمد. پس ازآن، گروه های آزمایش به مدت ده جلسه یک ساعتی، آموزش به روش نمایش خلاق دریافت کردند، درصورتی که گروه های کنترل به روال معمول ادامه داده و آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام آموزش گروه های آزمایش، دوباره همه آزمودنی ها به آزمون مذکور پاسخ دادند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی و تحلیل واریانس یک متغیره نشان داد که: آموزش نمایش خلاق بر خلاقیت و خرده مقیاس های آن (سیالی، ابتکار و تخیل) تاثیر معنی دار دارد. به علاوه، تعامل آموزش نمایش خلاق و جنسیت، خلاقیت و خرده مقیاس ابتکار کودکان پیش دبستانی را افزایش داده بود، ولی بر خرده مقیاس های سیالی و تخیل تاثیر معنی دار نداشت. در کل تاثیر همزمان نمایش خلاق و جنسیت بر خلاقیت و ابتکار نوآموزان معنی دار بود، اما سیالی و تخیل نوآموزان فقط تحت تاثیر نمایش خلاق بود.
  نتیجه گیری
  خلاقیت را می توان با استفاده از آموزش به روش نمایش خلاق آموزش داد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، نمایش خلاق، ابتکار، تخیل، سیالی
 • اصغر شیرعلی پور، ولی الله فرزاد، غلام رضا حاجی حسین نژاد، مسعود اسدی* صفحه 55
  زمینه
  ریاضی ازجمله دروس اصلی و تاثیرگذار در عملکرد تحصیلی و آینده شغلی افراد است و عوامل متعددی مانند خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره ریاضی در آن نقش دارند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی ریاضی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان سوم تجربی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان مرند بود برای انجام مطالعه تعداد 393 دانش آموز (136 پسر و 257 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ذهنیت فلسفی، خود کارآمدی ریاضی، خلاقیت و خودپنداره ریاضی بود. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و اندازه اثر تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج برازش مدل نشان داد که تمامی اثرات مستقیم خودکارآمدی ریاضی بر متغیرهای خلاقیت، خودپنداره ریاضی و پیشرفت ریاضی مثبت و معنادار است و اثر غیرمستقیم متغیر خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت ریاضی تائید شد. همچنین تاثیر مستقیم متغیر خودپنداره ریاضی بر متغیر پیشرفت ریاضی حمایت لازم را دریافت کرد. در این مطالعه علیرغم اینکه اثر مستقیم خلاقیت بر خودپنداره ریاضی مثبت و معنادار شد، تاثیر مستقیم و منفی این متغیر بر پیشرفت ریاضی بیانگر این مهم است که خلاقیت یک متغیر بازدارنده محسوب می شود. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که ذهنیت فلسفی یکی از عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت است، ولی اثر مستقیم این متغیر بر پیشرفت ریاضی حمایت لازم را دریافت نکرد.
  نتیجه گیری
  از این اطلاعات می توان در راستای بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی، پیشرفت ریاضی
 • مهدی سبحانی نژاد، اشرف سادات حسینی* صفحه 79
  زمینه
  امروزه بدیهی است که خلاقیت آموزش دادنی است و مختص برخی اشخاص نیست.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر محتوای برنامه درسی خلاقیت محور، بر رشد درک خلاق کودکان پیش دبستانی منطقه دو شهر تهران بوده است.
  روش پژوهش: روش پژوهش، از نوع تجربی مقدماتی یا طرح یک گروهی پیش آزمون- پس آزمون، است. جامعه آماری این پژوهش شامل، کلیه کودکان پیش دبستانی منطقه دو شهر تهران، با جمعیتی بالغ بر 2433 نفر بوده است. از بین مناطق جامعه آماری موردنظر، منطقه دو و از بین مجموعه مراکز پیش دبستانی آن منطقه، یک مرکز پیش دبستانی به تصادف انتخاب و در مرکز مذکور، کلاس پیش دبستانی دو، شامل 18 دانش آموز دختر و پسر، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
  یافته های پژوهش: اجرای طرح برنامه درسی خلاقیت محور بر رشد درک خلاق کودکان دوره پیش دبستانی در بعدهای سیالی و ابتکار تاثیر معنادار مثبت داشته است. از سوی دیگر، اجرای طرح برنامه درسی خلاقیت محور بر رشد درک خلاق کودکان پیش دبستانی در بعد تخیل، تاثیر معناداری نداشته است.
  نتیجه گیری
  درنهایت، فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر اجرای طرح برنامه درسی خلاقیت محور بر رشد درک خلاق کودکان پیش دبستانی در دو بعد سیالی و ابتکار تایید گردید که نشانگر تاثیر مثبت برنامهٔ مذکور بر میزان خلاقیت کودکان در جامعه یادشده است.
  کلیدواژگان: خلاقیت، درک خلاق، برنامهٔ درسی خلاقیت محور، پیش دبستان، تجربی مقدماتی، تورنس
 • کامران محمدخانی*، رضا رجایی صفحه 105
  زمینه

  سازمان های امروزی برای حفظ بقای خود در برابر تهاجمات روزافزون رقبا، از خلاقیت و انعطاف پذیری ناگزیر هستند و باید پیوسته به دنبال یادگیری مستمر باشند.

  هدف

  بررسی نقش استقرار سازمان یادگیرنده در میزان هوش سازمانی در مراکز استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مراکز استانی صداوسیمای ج.ا.ا بودند. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و حجم نمونه 265 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از: پرسش نامه آلبرخت (2003) - برای هوش سازمانی- و نیز پرسش نامه دنتون (1998) - برای سازمان یادگیرنده. برای سنجش پایائی پرسش نامه ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای پرسش نامه هوش سازمانی 77/ 0 و برای پرسش نامه سازمان یادگیرنده 81/. به دست آمد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از وجود رابطه ای معنادار و مستقیم و به میزان 78/ 0 بین هوش سازمانی و استقرار سازمان یادگیرنده بود. آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه های کیفیت، ساختار منعطف، خلق و انتقال دانش و کار تیمی بیشترین تاثیر را بر هوش سازمانی داشتند.

  نتیجه گیری

  در دنیای رقابتی و بازارهای پیچیده داخلی و بین المللی امروز، همه نیروهای سازمانی باید در جهت بهره گیری و ارتقاء میزان هوش سازمانی و نیز استقرار سازمان یادگیرنده تلاش کنند. تاکید بر این امر، برای مراکز استان های صداوسیمای ج.ا.ا ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، مدیریت رسانه، صداوسیما
 • حسین زارع*، حمیدرضا ایمانی فر، علی مصطفایی، مجید برادران صفحه 127
  زمینه
  حل خلاق مسئله با کارهای والاس از سال 1926 شروع شد، اما یکی از معتبرترین مدل های حل خلاق مسئله در حال حاضر، متعلق به میم باسادر است.
  هدف
  هدف از این تحقیق بررسی اعتبارسنجی و ساختار عاملی پرسش نامه 16 گویه ای حل خلاق مسئله باسادر است.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر حاصل یک طرح مطالعاتی توصیفی- زمینه یابی است. جامعه آماری این پژوهش را همه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز فسا (حدود 3000 نفر) تشکیل دادند.
  یافته ها
  پایایی آزمون به روش آزمون- بازآزمایی (r = 0/762) و آلفای کرونباخ (884/ 0) نشان داد که این آزمون از روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج آلفای کرونباخ به شرط حذف هر گویه نیز نشان داد که لزومی به حذف هیچ گویه ای نیست. همبستگی این آزمون با آزمون خلاقیت تورنس، با خرده مقیاس های انعطاف پذیری (p <0/01 & r = 0/603)، سیالی (p <0/01 & r = 0/596) و ابتکار (p <0/01 & r = 0/464) نشان از قابل قبول بودن روایی همزمان آزمون حل خلاق مسئله باسادر دارد. نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که 5 عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک توانسته اند 049/ 71 درصد از واریانس گویه ها را تبیین کنند. همچنین ماتریس چرخش یافته داده ها نیز نشان داد که همه سوالات موثرند و نیازی به حذف هیچ یک از سوالات پرسش نامه نیست. نتایج تحلیل عامل تاییدی نیز نشان داد که نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی، شاخص برازش افزایش (CFI) و ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده (RMSEA) قابل قبول است.
  نتیجه گیری
  آزمون 16 گویه ای باسادر ابزاری معتبر برای سنجش خل خلاق مسئله است.
  کلیدواژگان: اعتبار، باسادر، حل مسئله، حل خلاق مسئله باسادر
 • احمد بیات*، ابوالقاسم یعقوبی صفحه 147
  زمینه
  یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه بسیاری از دانشجویان با آن مواجه هستند، سطح پایین عزت نفس و به تبع آن مشکلات مختلف درزمینهٔ تحصیلی، فردی و اجتماعی است.
  هدف
  این مطالعه باهدف بررسی رابطهٔ بین عزت نفس با شادکامی و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش توصیفی (همبستگی) انجام شد. 375 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های «عزت نفس روزنبرگ»، «شادکامی آکسفورد» و «خلاقیت عابدی» را پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که بین عزت نفس با شادکامی و خلاقیت در دانشجویان رابطهٔ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عزت نفس با شادکامی، عزت نفس با خلاقیت و شادکامی با خلاقیت از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری به دست آمد (05/ 0 > P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت شادکامی و خلاقیت پیش بینی کنندهٔ عزت نفس دانشجویان می باشند.
  کلیدواژگان: عزت نفس، شادکامی، خلاقیت، دانشجویان
 • حجت الله مرادی پردنجانی*، پریوش جعفری، محمد قاسمی، ستار صادقی، حسین حیدری صفحه 165
  زمینه
  خلاقیت را خلق اندیشه ها، ایده ها، افکار نو و متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حیطه نادانسته های نامحدود و ابداع راه حل های جدید برای یک مسئله تعریف کرده اند. خلاقیت مهم ترین ویژگی افراد کارآفرین است؛ به نحوی که ویژگی های دیگر کارآفرینان همچون انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک پذیری آنان بر خلاقیت تاثیر معناداری دارند.
  هدف
  این مقاله درصدد است تا رابطه بین انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک پذیری دانشجویان را با خلاقیت آنان مورد برسی قرار دهد.
  روش
  طرح آن از نوع توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرها نیز از پرسش نامه هرمانز (1970)، راتر (1966)، احمدپورداریانی (1389) و کفایت (1373) استفاده شد. جامعه تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 200 دانشجو به روش طبقه ای انتخاب شدند و داده های به دست آمده با روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر، تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از میان متغیرهای انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک پذیری، متغیر انگیزه پیشرفت و مرکز کنترل بیشترین تاثیر و ریسک پذیری تاثیر کمتری بر خلاقیت دارد.
  نتیجه گیری
  مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که با تقویت انگیزه پیشرفت و مرکز کنترل درونی دانشجویان، می توان خلاقیت آنان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل، ریسک پذیری، خلاقیت
|
 • Ali, Mohammad Rezaei*, Soghra Ebrahimi, Ghavam, Ali Delavar, Noor, Mohammad Rezaei Page 1
  Objectives
  current research aimed to predict creativity by personality characteristics in a sample of university students.
  Methods
  four hundred participants (200 male and 200 female) of this study were student of different disciplines of Allameh Tabatabai University. To predict the students’ creativity, Abedi’s creativity questionnaire was used to measure creativity and the long form of NEOPI-R was used to measure students’ personal characteristics. to analyze the data, T- test and multiple regressions were used.
  Results
  the independent T-tests indicated that there is no difference between male and female students in creativity. Regression analysis results also suggested that among thirty studied personality characteristics, seven including openness of ideas, assertiveness, competence, fantasy, aesthetics, openness of actions and self-discipline have statistically significant positive relationship with creativity and two characteristics of anger and modesty have statistically significant negative relationship with creativity.
  Conclusion
  these factors totally accounted for %57 of the creativity variance.
  Keywords: Creativity, risk, taking, agricultural student
 • Maryam Samadi*, Amir Ghamarani, Abdol Hossein Shamsi, Maryam Ahmadzadeh, Seyed Hossein Siyadatiyan Page 21
  bjectives: current research aimed to predict creativity by personality characteristics in a sample of university students.
  Methods
  four hundred participants (200 male and 200 female) of this study were student of different disciplines of Allameh Tabatabai University. To predict the students’ creativity, Abedi’s creativity questionnaire was used to measure creativity and the long form of NEOPI-R was used to measure students’ personal characteristics. to analyze the data, T- test and multiple regressions were used.
  Results
  the independent T-tests indicated that there is no difference between male and female students in creativity. Regression analysis results also suggested that among thirty studied personality characteristics, seven including openness of ideas, assertiveness, competence, fantasy, aesthetics, openness of actions and self-discipline have statistically significant positive relationship with creativity and two characteristics of anger and modesty have statistically significant negative relationship with creativity.
  Conclusion
  these factors totally accounted for %57 of the creativity variance.
  Keywords: Creativity, risk, taking, agricultural student
 • Mohammad Asgari*, Mohsen Ahmadi Tahour Soltani, Nahid Yalfani Page 35
  Background
  Human development is the result of creativity and innovation. The world is rapidly changing and creativity thinking is the copping key with the problems of human adaptation and success.
  Purpose
  The aim of this study was to determine the effect of creative drama training on the creativity preschool’s students in Hamadan city.
  Method
  A sample of 60 preschool’s students (28 girls and 32 boys) and four classes, with multi- stage selection method randomly were selected and randomly were assigned in controls and experimental groups. The first, all of boys and girls responded Torrance's Creative Thinking in Action and Movement, then, the experimental groups were taking 10 sessions drama creativity training. Finally, all of boys and girls responded Torrance's Creative Thinking in Action and Movement.
  Findings
  Data analysis whit MANOVA for differential scores showed that the creative drama training has effect on creativity and its subscales (fluency, initiative and imagination). In addition, interaction of creative drama training and gender was increased the creativity and initiative of preschool students, But didn’t increased fluency and imagination.
  Conclusion
  Creativity can be taught using creative drama teaching methods.
  Keywords: motivation achievement, locus of control, risk, taking, creativity
 • Asghar Shiralipour, Vali, Ollah Farzad, Gholamreza Hji Hossein Nejad, Masoud Asadi* Page 55
  Background
  Mathematics is among the main subjects affecting academic performance and career prospects of several factors such as creativity, philosophical- mindedness, mathematics self-efficacy in mathematics.
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the role of philosophical- mindedness, creativity, self-efficacy and mathematics selfconcept on mathematics achievement.
  Methods
  Method study was correlation and the statistical community was all student from Marand county. The sample group included 393 (257 girls, 136 boys) student that were selected by multi-stage cluster sampling. Assessment instruments was of philosophical l- Mindedness, creativity, self-efficacy and mathematics self-concept questionnaire. Data were analyzed using path analysis and effect size.
  Results
  Results show that the direct effect of mathematics self-efficacy on creativity, mathematics self-concept and mathematics achievement was positive and significant and indirect effect mathematics self-efficacy on mathematics achievement was significant. in addition direct effect of mathematics selfconcept on mathematics achievement was significant. In this study, although the direct effect of creativity on math self-concept was positive and significant, and the negative impact of these variables indicate the progress of the mathematical creativity is a deterrent variable. In addition, the results of the research showed that the philosophical- Mindedness is one of the factors that influence on creativity, but a direct effect of this variable on the mathematics achievement was not significant.
  Conclusion
  This information can be used in order to improvement student mathematics performance.
  Keywords: philosophical mindedness, creativity, mathematics, self, efficacy, self, concept, achievement, students
 • Mahdi Sobhaninejad, Ashraf Al Sadat Hosseini* Page 79
  Background
  Today it is found that creativity is teachable and this means that creativity is not specific to some particular individuals.
  Objective(s)
  This article studied the effects of the creativity-oriented contents of lesson plan (curriculum) on the growth of the creative understanding of the preschool children in the second district zone of the city of Tehran.
  Method(s)
  The method of this study was preliminary experimental or onegroup pretest-post-test design. The study population included all preschool children in the second district of Tehran, with a population of over 2433. One center was randomly selected from all preschool centers that exist in the area. In that center, the preschool class number two - included 18 boys and girls - was selected as sample.
  Result(s)
  Results showed that: The amount of preschool children creativity in fluency in the post-test was higher than the pre-test significantly; And also, in originality in the post-test was higher than the pre-test significantly; which represents the effect of creativity-oriented lesson plan (curriculum) contents on preschool children’s creative understanding growth in fluency and originality. On the other hand, there was no significant difference in the amount of preschool children creativity in imagination in the post-test and the pre-test; which represents no effect of creativity-oriented lesson plan (curriculum) contents on preschool children’s creative understanding growth in imagination.
  Conclusion
  At the end, the amount of preschool children creativity in the post-test was higher than the pre-test significantly; which represents the effect of creativity-oriented lesson plan (curriculum) contents on preschool children’s creative understanding growth.
  Keywords: creativity, creative understanding, creativity, oriented curriculum, preschool, preliminary experimental, Torrance
 • Kamran Mohammad Khani*, Reza Rajaei Page 105
  Purpose

  This study was conducted to review the role of learning organization implementation on the organizational intelligence in provincial centers of IRIB3(Islamic Republic of Iran’s Broadcasting).

  Method

  The research was applied, descriptive and correlational. Population included all managers and experts of provincial centers of IRIB among which the sample size of 265 was put under the study (n= 265). Proportional stratified random sampling was used in the study. Concerning the validity of the instrument, expert's views method was employed. Reliability of the standard organizational intelligence questionnaire based on the 7-Dimentional Model of Albrecht (2003) was 0.77, and it was 0.81 for the 9-Dimentional Model of Denton (1998).

  Findings

  There was a significant positive relationship between learning organization implementation and the organizational intelligence in provincial centers of IRIB. Regression Analysis Test also indicated that the most influencing factors were quality, flexible structure, knowledge creation and distribution, as well as team work.

  Conclusion

  In order to forecast the organizational intelligence using the components of learning organization implementation, a model with the proportional power of %46 can be developed.

  Keywords: organizational intelligence, learning organization, organizational learning, media management, IRIB
 • Hossein Zare*, Hamid Reaz Imanifar, Ali Mostafaee, Majid Baradarn Page 127
  Background
  creative problem solving model began in1926 with Wallace's work and, now one of the most respected creative problem solving model is owned by M Basadr.
  Purpose
  the purpose of this study is validating and the factorial structure of questionnaire of a 16 item of Basadr Creative Problem Solving.
  Method
  research community, were all students of Payam Noor University of Fasa. Some 180 girls and 140 boys were selected with cluster sampling method.
  Results
  test - retest (r = 0/762) and alpha (= 0/884) showed an acceptable Reliability of the test. The results of Cronbach Alpha test showed that there is no need to remove any item. Torrance Creativity Test was correlated with Flexibility subscales (p <0/01 & r = 0/603), Fluency (p <0/01 & r = 0/596)) and Originality (p <0/01 & r = 0/464) demonstrated acceptable validity of Basadr creative problem solving. Factor analysis indicated that five factors greater than 1, have 71/049% of the variance in the 16 items to explain. The rotation matrix of the data indicated that all items are included and need not it be removed from the questionnaire. Confirmatory factor analysis results also showed that the chisquare per degree of freedom, goodness of fit index increased (CFI) and root mean square residual (RMSEA) is acceptable.
  Conclusion
  Basadr 16-question test is a valid tool for the assessment of creative problem solving.
  Keywords: creative problem solving, Reliability, Basadr, creativity, problem solving
 • Ahmad Bayat*, Abou Al Ghasem Yaghobi Page 147
  Background
  Today, one of the problems that students are faced with is the low level of self-esteem with the educational, individual and social problems which follow it.
  Objective
  This study aimed to investigate the relationship between selfesteem with happiness and creativity of Bu-Ali Sina University students in 2012-2013 academic year.
  Method
  This study was conducted in descriptive correlation method. 357 people from students were selected using two-stage cluster sampling method. The participants answered «Rosenberg Self-esteem»,, «Oxford Happiness» and «Abedi Creativity» questionnaires. To analyze the data multiple regression analysis was used.
  Findings
  The results demonstrated that there is a statistically significant relationship between self-esteem with happiness and students’ creativity. Also, a statistically positive and significant correlation was observed between selfesteem with happiness, self-esteem with creativity, and happiness with creativity (P < 0. 05).
  Conclusion
  According to the results we can say that happiness and creativity are predictors of students’ self-esteem.
  Keywords: self, esteem, happiness, creativity, students
 • Hojjat Allah Moradi Pordanjani*, Parivash Jaafari, Mohammad Ghasemi Pirbaloti, Sattar Sadeghi, Hossein Heidari Page 165
  Background
  Creativity is defined in a way as having creative thoughts, ideas, fresh ideas and a different perspective on things deprecated crossed the limit of infinite dimensions unwittingly invented new solutions to a problem. Creativity is the most important feature of entrepreneurship, for it functions on other characteristics such as motivation achievement, locus of control and risktaking.
  Purpose
  This article explains the relationship between need for achievement, locus of control, and risk-taking propensity with students’ creativity.
  Method
  The method of this research is descriptive with applied purpose and correlational method. To measure variables, Hermands Questionnaire (1970) as well as other questionnaires such as, Rotter (1966), Ahmad Pour Dariani (1389) and Kafayat (1373) are used. Population of research was all students of Islamic Azad University in Shahre-Kord branch of whom some 200 were selected using a stratified sampling. Data obtained were analyzed with correlation, regression, and path analysis methods.
  Results
  The results showed that the variables of achievement motivation, locus of control have the greatest impact and risk-taking has the least impact on creativity.
  Conclusion
  The most important result of this study is to develop students’ motivation and internal locus of control
  Keywords: motivation achievement, locus of control, risk, taking, creativity