فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و دوم شماره 3 (مرداد و شهریور 1393)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (مرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/21
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سید صالح صباغی، مهدی تبریزی زاده، فرشید حاجی قاسمی، محمدرضا زارع صفحات 1159-1166
  مقدمه
  هدف از پرکردن کانال ریشه، مهروموم نمودن سیستم کانال ریشه ای برای جلوگیری از آلودگی مجدد کانال و فضای پری اپیکال است. وجود رطوبت در کانال هنگام پرکردن می تواند تاثیر منفی بر کیفیت مهروموم کانال داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر آلودگی کانال به بزاق بر ریزنشت اپیکالی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی 58 دندان تک ریشه کشیده شده انسان برای پرکردن با گوتا پرکا وسیلر 26 AH مورد پاکسازی و شکل دهی قرار گرفت. دندان ها به 2 گروه 25 تایی مورد و2 گروه 4 تایی به عنوان کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. در گروه مورد بلافاصله قبل از پر کردن، کانال ها به بزاق انسان آلوده شدند. دندان های گروه شاهد قبل از پر کردن کاملا خشک بودند. کلیه کانال ها توسط تکنیک تراکم جانبی پر شده، سپس کلیه سطوح ریشه ها با دو لایه لاک ناخن پوشانده شده و به مدت سه روز در رنگ متیلن بلو قرار گرفتند. نهایتا دندان ها به صورت طولی توسط دیسک الماسی به دو نیمه تقسیم شده و میزان نفوذ خطی رنگ زیر استرئومیکروسکوپ اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با آزمون آماری T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  بین میانگین نفوذ رنگ در دو گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد(001/0p<). میانگین نفوذ رنگ در گروه خشک 48/3 میلی متر و در گروه آلوده به بزاق 36/6 میلی متر بود.
  نتیجه گیری
  شواهد به دست آمده نشان می دهد که خشک کردن کامل کانال می تواند منجر به مهروموم اپیکال بهتری شود.
  کلیدواژگان: مهر و موم، کانال، سیلر، ریزنشت، بزاق
 • پیمان عینی، فریبا کرامت، بهنوش عطاریان صفحات 1167-1174
  مقدمه
  تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد. متابولیسم عناصر کمیاب مثل روی و مس می توانند در پاسخ سیستم ایمنی تاثیرگذار باشند و مکانیسم های ایمونوشیمیایی میزبان را بر علیه این ارگانیسم فعال نمایند. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی تغییرات سطح سرمی مس و روی قبل و بعد از درمان در بیماران بروسلوز و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی با همسان سازی انفرادی (Individual matched case-control) بر روی 26 بیمار مبتلا به تب مالت مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان و 26 نفر گروه کنترل انجام شد. از تمام افراد مورد مطالعه در ابتدا و همچنین از بیماران در پایان درمان نمونه خون گرفته شد و سپس نمونه ها با Deionized Water رقیق شده و توسط دستگاه اتوماتیک اسپکتوفتومتر سطح پلاسمایی مس و روی اندازه گیری شد.
  نتایج
  در این بررسی 26 بیمار که 13 زن و 13 مرد مورد مطالعه قرار گرفتند که از نظر جنسی و سنی با گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین غلظت سرمی مس در افراد بیمار قبل و بعد از درمان به ترتیب μg/dl31/100 و μg/dl81/92 بود(495/0=p). همچنین میانگین غلظت سرمی مس در گروه کنترل μg/dl96/97 بود که افزایش اندکی در مس بیماران در مقایسه با افراد سالم مشاهده شد. میانگین غلظت سرمی روی در افراد بیمار μg/dl93 و در گروه کنترل μg/dl 38/96 بود(625/0=p). میانگین غلظت سرمی روی در بیماران پس از درمان μg/dl27/90 بود.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای در غلظت سرمی مس و روی در بیماران بروسلایی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند و همچنین تغییر چندانی نیز در غلظت این عناصر در پایان درمان در بیماران دیده نشد.
  کلیدواژگان: بروسلوز، مس، روی، تب مالت
 • عارفه بصیری، قاسم عموعابدینی، محمد واسعی، مسعود سلیمانی صفحات 1175-1186
  مقدمه
  پلی لاکتیک کوگلایکولیک اسید (PLGA) و پلی کاپرولاکتون (PCL) از پلیمرهایی می باشند که در زمینه رهایش دارو و ساخت داربست های مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه ساخت داربست نانوفیبر هیبریدی PCL/PLGA است که بتواند علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای اتصال و رشد سلول ها به عنوان حاملی برای رهایش کنترل شده انسولین در دوره زمانی معین عمل کند.
  روش بررسی
  سلول های کندروسیت از بافت غضروف تیغه بینی با استفاده از آنزیم کلاژناز جداسازی و به صورت تک لایه کشت داده شد، سپس سلول های پاساژ سوم بر روی داربست ها کاشته شدند. میزان رهایش انسولین از داربست نانوفیبر هیبریدی PCL/PLGA در طی 22 روز به وسیله تست رادیوایمنی (RIMA) به دست آمد. چسبندگی، پراکندگی و مورفولوژی سلول ها به وسیله رنگ آمیزی بافتی H&E و رنگ آمیزی آلشیان بلو بررسی شد.
  نتایج
  داربست نانوفیبر هیبریدی PCL/PLGA دارای رهایش آهسته و مداوم انسولین در طی سه هفته می باشد. کندروسیت ها به طور یکنواخت در سراسر داربست پراکنده شده اند به خوبی به درون حفرات داربست فرورفته اند و مورفولوژی گرد خود را حفظ کرده اند.
  نتیجه گیری
  . بنابراین داربست نانوفیبر هیبریدی PCL/PLGA بستر مناسبی را برای رشد کندروسیت ها به منظور تشکیل بافت مهندسی شده غضروفی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مهندسی بافت، رهایش کنترل شده، انسولین، پلیمر PLGA، کندروسیت، نانوفیبر
 • محمود وکیلی، آرزو آقاکوچک، آذر پیردهقان، مصطفی شیریزدی، امیر صفارمقدم صفحات 1187-1195
  مقدمه
  با توجه به افزایش میزان بقای سرطان کولورکتال در سال های اخیر، این مطالعه با هدف بررسی میزان بقای سرطان کولورکتال طی سال های 1390-1380 در استان یزد انجام شد تا علاوه بر به دست آوردن آماری دقیق، زمینه ای روشن برای برنامه ریزی مراقبتی و درمانی لازم فراهم شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 604 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان استان یزد در فاصله سال های 1390-1380 وارد مطالعه شدند. با مراجعه به مرکز ثبت مرگ و یا تماس با خانواده آنها زمان مرگ آنها استخراج گردید. داده های جمع آوری شده با روش کاپلان مایر تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سنی افراد در زمان تشخیص سرطان 99/19±9/58 و میانه سنی 62 سال بود. میزان بقای یک، پنج و ده ساله آنها به ترتیب 2/72%، 1/50% و 8/39% بود. میانگین و میانه بقا به ترتیب 23/0±47/6 و 5 سال بود. در این بررسی بین جنس و میزان بقا رابطه معنی داری وجود نداشت ولی میزان بقا در افراد زیر 50 سال به طور معنی داری بیشتر از افراد بالای 50 سال بود.
  نتیجه گیری
  با وجود پیشرفت هایی که در درمان سرطان کولورکتال در جهان و ایران به عمل آمده در این مطالعه میزان بقای طولانی مدت آن کمتر از کشورهای پیشرفته است. علت آن می تواند تاخیر در تشخیص یا درمان و پاسخ به درمان باشد که نیازمند مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، بقا، استان یزد
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، حسین عصارزاده، ملیحه کرابی، فرزانه میرحسینی صفحات 1196-1207
  مقدمه
  ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیتی عمیق به علت باند ناپایدار کامپوزیت به عاج، یک چالش محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر کاربرد مواد مختلف بر ریزنشت کف جینجیوال ترمیم های کامپوزیت می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، باکس دیستالی استاندارد روی 80 پرمولر تهیه شد.کف جینجیوال حفره 1 میلی متر زیرCEJ بود. نمونه ها به 4 گروه تقسیم شدند. در گروه اول آمالگام، در گروه دوم کامپوزیت Flow و در گروه سوم از گلاس اینومر تغییر یافته با رزین(RMGI) به عنوان پوشش قسمت ابتدایی کف جینجیوال استفاده شد و بقیه حفره با کامپوزیت خلفیFiltek p60 ترمیم شد. در گروه چهارم (کنترل) کل حفره به وسیله کامپوزیت خلفی ترمیم گردید. نمونه ها بعد از 6 ماه نگهداری داخل سرم فیزیولوژی، تحت 10000 سیکل مکانیکال با نیروی N80 و فرکانس1 Cycle/s قرار گرفتند. سپس به مدت 6 ساعت در متیلن بلو 2% غوطه ور شدند و پس از شستشو، از وسط ترمیم برش ورتیکالی خوردند. میزان ریزنشت تحت استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 25 و طبق درجه بندی Fuks بررسی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزاری SPSS نسخه 19 و آزمون آماری Chi square و Kruskall Wallis و Man Whitney تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری 05/0 و در مقایسه دو به دوی گروه ها سطح معنی داری 01/0 بود.
  نتایج
  در تمامی گروه ها ریزنشت دیده شد. تجزیه و تحلیل نتایج تفاوت معنی داری در میانگین نمره ریزنشت بین گروه ها نشان نداد. (689/0p=).
  نتیجه گیری
  در حفرات با کف جینجیوال زیر CEJ، روش های مختلف ترمیم بر روی ریزنشت نهایی بین کامپوزیت و دندان تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: ریزنشت، کامپوزیت، آمالگام، گلاس اینومر، مارجین جینجیوال
 • حمیده دهقانی، محمدهادی زحمتکش، محمدحسن عبداللهی، علی دهقانی صفحات 1208-1216
  مقدمه
  هایپوکسمی شریانی از مهمترین عوارض ریوی بعد از عمل پیوند عروق کرونر است و بنابر گزارش ها در تمام بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر دیده می شود. اقدامات متعددی جهت کاهش این عوارض و بهبود هایپوکسمی شریانی و پارامترهای گازهای خون شریانی پیشنهاد شده است. در این مطالعه اثر اسپیرومتری تشویقی بر اکسیژناسیون بیماران بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 70 بیمار کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر، مورد بررسی قرار گرفت. مداخله در گروه آزمون شامل استفاده از اسپیرومتری تشویقی و در گروه کنترل مداخله خاصی صورت نگرفت و طبق روتین بیمارستان اعمال گردید. نمونه گازهای خون شریانی در سه مرحله قبل از عمل، صبح روز اول و دوم بعد از عمل اندازه گیری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردیدند.
  نتایج
  ابزار مورد مطالعه 70% مرد و 30% زن با میانگین سنی 7/9±61 سال بودند و مدت زمان تهویه مکانیکی 67/1±4/6 ساعت بود. دو گروه مداخله و کنترل از نظر پارامترهای گازهای خون شریانی، قبل از عمل و صبح روز اول و دوم پس از عمل تفاوت معنی داری نداشتند(05/0p>).
  نتیجه گیری
  استفاده از اسپیرومتری تشویقی، در مقایسه با درمان روتین بیمارستان در روند بهبود اکسیژناسیون بیماران در روزهای اول و دوم بعد از عمل تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: اسپیرومتری تشویقی، جراحی پیوند عروق کرونر، اکسیژناسیون
 • محمد دانش اردکانی، زهره طباطبایی، نیلوفر حلوانی، سید حسین طباطبایی، صغری یاسایی صفحات 1217-1225
  مقدمه
  انکیلوگلوسیا یک آنومالی رشدی تکاملی است که با فرنوم کوتاه و ضخیم و فیبروتیک مشخص می شود. استخوان هیویید نقش مهمی در فیزیولوژی زبان داشته و تغییرات زبان باعث تاثیرات شدید در ایجاد مال اکلوژن می گردد. با توجه به مداخله موقعیت زبان در موقعیت ساختارهای حلقی و از طرفی ارتباط موقعیت هیویید با انواع مال اکلوژن هدف از این مطالعه بررسی موقعیت هیویید در افراد 11-7 ساله مبتلا به انکیلوگلوسیا در رادیوگرافی های لترال سفالومتری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 30 رادیوگرافی لترال سفالومتری مربوط به کودکان مبتلا به انکیلوگلوسیای 11-7 ساله با میانگین سنی 8/9 و 30 رادیوگرافی به عنوان کنترل انتخاب شدند و از نظر سن و جنس و کلاس مال اکلوژن و الگو رشدی با افراد مبتلا همسان سازی شدند. اندازه های مربوط به مثلث موقعیت هیویید (C3-RGN و C3-H و H-RGN و HP) اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون Paired T-test تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  در گروه مبتلا به Ankyloglossia اندازه های C3-RGN و C3-H و H-RGN و HP به ترتیب 2/66، 9/30، 4/33 و 2/3 میلی متر بود. میانگین این مقادیر در گروه کنترل به ترتیب 6/68، 1/34، 8/36 و 45/7 میلی متر اندازه گیری شد. کاهش همگی اندازه ها به لحاظ آماری معنی دار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  مقایسه ابعادی و موقعیت هیویید در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل موقعیت رو به بالا و عقب تر استخوان هیویید را نشان می دهد. بنابراین نتایج این مطالعه وابستگی رابطه موقعیت هیویید و زبان را در سنین رشدی 11-7 نشان می دهد.
  کلیدواژگان: انکیلوگلوسیا، استخوان هیویید، لترال سفالومتری
 • جواد بهارارا، مرضیه موسوی، طیبه رمضانی صفحات 1226-1236
  مقدمه
  زردچوبه گیاهی با کاربردهای غذایی و دارویی است و کورکومین مشتق از آن واجد اثرات فارماکولوژیک متعدد می باشد. آنژیوژنز، فرایندی دینامیک از تکثیر سلول های اندوتلیال به منظور رشد رگ های خونی جدید از رگ های قبلی در طیف گسترده ای از فرایندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک نظیر رشد و گسترش تومورها است. در پژوهش حاضر اثرات آنتی آنژیوژنیک کورکومین در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی آئورت به قطعات 1 میلی متری برش و در ماتریکس کلاژن کشت داده شد، در روز سوم پس از مشاهده اولین جوانه ها و رگزایی از حلقه آئورت، تیمار با کورکومین در غلظت های 25، 50 و 100 میکروگرم بر میلی لیتر انجام و توسط میکروسکوپ اینورت بررسی و عکسبرداری گردید. تعداد و طول انشعابات رگی توسط نرم افزار Image J تعیین و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری ANOVA و Turkey تجربه و تحلیل شدند.
  نتایج
  مقایسه میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی در نمونه های شاهد با تعداد و طول انشعابات در نمونه شاهد آزمایشگاهی اختلاف معنی داری نداشت (05/0p<). میانگین طول و تعداد عروق خونی در گروه تجربی 1 نسبت به گروه شاهد تغییرات معنی داری نشان نداد (05/0p<)، اما طول در گروه های تجربی 2 (میلی متر 2/3±45/79) و 3(میلی متر 1/1±93/38) و تعداد در این دو گروه تجربی (3/1±12) و (1/1±8) کاهش معنی داری وجود داشت(05/0p<).
  نتیجه گیری
  کورکومین دارای اثر مهاری وابسته به دوز بر رگزایی در حلقه آئورت موش صحرایی است و می تواند به عنوان یک کاندیدای مناسب جهت مطالعات رگزایی و بیماری های مرتبط معرفی شود.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، کورکومین، آئورت، موش صحرایی
 • ندا اثنی عشری، علیرضا بخشایش، سید علیرضا افشانی صفحات 1237-1245
  مقدمه
  اختلال بدشکلی بدن یکی از اختلالات شایع دوران نوجوانی است که در آن نوجوانان به توجه بیش از اندازه افراد به ظاهر تمرکز دارند و باعث مختل شدن زندگی فردی و اجتماعی آنها می گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر شهر یزد است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، توصیفی-مقطعی، 371 دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 92-1391 مورد بررسی قرار گرفتند که این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون برای اختلال بدشکلی بدن و یک سری سئوالات جمعیت شناختی را تکمیل کردند.
  نتایج
  41% از افراد گروه نمونه دارای نگرانی های نامتعارف در خصوص شکل ظاهری و بدن، در طیف ضعیف تا خیلی شدید بودند که بیشترین افراد شدت متوسطی از اختلال را تجربه می کردند و 1/7% دارای اختلال بدشکلی بدن شدید بودند که نیازمند مداخله روان شناختی فوری بودند. میزان شیوع در نوجوانان دختر، 1/7% برآورد شد و شایع ترین سن ابتلا، 17 سالگی بود.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش تلاش شد تا با بهره گیری از روش شناسی دقیق، تصویر واقع بینانه تری نسبت به اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان شهر یزد ارائه شود. با توجه به شیوع نسبتا بالای این اختلال در نوجوانان دختر و پیامدها و عوارض نامطلوب آن توصیه می شود برنامه هایی در جهت شناسایی و درمان زودرس اختلال بدشکلی بدن در جهت اعتلای بهداشت روانی نوجوانان ارائه گردد.
  کلیدواژگان: اختلال بدشکلی بدن، نوجوانان دختر، یزد
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، صنم میربیگی، حسین جبالی، سجاد بشارتی صفحات 1246-1255
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه تعیین و مقایسه فضای رویشی دندان مولر سوم رویش نیافته و رویش یافته با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد در سال های 92-90 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 150رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال آرشیو در بخش رادیولوژی توسط نرم افزار romexis، طی شرایط استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. در بیماران با دندان های مولر سوم رویش یافته، مولر سوم رویش نیافته (مزیوانگولار و ورتیکال)، پارامترهای زاویه بین محور طولی دندان مولر سوم و دوم، زاویه گونیال، عرض مولر سوم، فضای رترو مولر و نسبت آن به عرض مولر سوم، مرحله تکاملی ریشه مولر سوم و فاصله مرکز راموس تا دیستالی ترین نقطه مولر دوم بررسی شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس و وضعیت رویشی دندان مولر سوم فک پایین- رویش نیافته یا رویش یافته نیز از پرونده بیماران استخراج شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون های توصیفی و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین زاویه بین مولر دوم و سوم، میانگین فضای رترومولر و نسبت آن به عرض مولر سوم و میانگین فاصله مرکز راموس تا مولر دوم بین دو گروه رویش یافته و رویش نیافته از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان داد)0001/0p=) میانگین زاویه گونیال (213/0p=) و عرض مولر سوم (348/0p=) بین دو گروه رویش یافته و رویش نیافته اختلاف معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  افزایش زاویه بین دندان مولر دوم و سوم و فضای ناکافی رترومولر موجب رویش نیافتگی دندان مولر سوم می شود. اما عرض مولر سوم و زاویه گونیال در تعیین عدم رویش یا رویش دندان مولر سوم نقشی ندارند.
  کلیدواژگان: فک پایین، مولر سوم، دندان رویش نیافته، رادیوگرافی پانورامیک، فضای رویشی
 • مهدی تبریزی زاده، هنگامه زندی، محمدحسین مصدق مهرجردی، حسین محمودی زاده صفحات 1256-1264
  مقدمه
  با توجه به اهمیت کلینیکی بیوفیلم های میکروبی در ایجاد عفونت اندودانتیک و نقش شوینده ها در تخریب آنها هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم 25/5% در از بین بردن بیوفیلم انتروکوک فکالیس موجود درکانال ریشه دندان است.
  روش بررسی
  جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 45 عدد دندان کشیده شده با فایل دستی شکل دهی شده و پس از اتوکلاو کردن، بیوفیلم انتروکوک فکالیس در کانال ریشه ها کشت داده شد. دندان ها به طور تصادفی به 3 گروه 15 تایی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه با نرمال سالین، گروه دوم با هیپوکلریت سدیم 25/5% و گروه سوم با عصاره اسفند و جمعا هر کانال با 15 سی سی محلول شوینده در عرض 15 دقیقه شسته شدند. پس از آن براده عاجی به دست آمده از تراش داخل کانال جمع آوری شده و در نرمال سالین جهت تهیه سوسپانسیون میکروبی حل گردید. در نهایت کشت حاصل از محلول میکروبی جهت شمارش CFU بررسی گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری کروسکال- والیس و من- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  کاهش معنی داری در تعداد CFU در گروه های هیپوکلریت سدیم و عصاره اسفند در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت(05/0>p). اختلاف معنی دار آماری بین گروه های هیپوکلریت سدیم و عصاره اسفند ملاحظه نشد)05/0p>).
  نتیجه گیری
  هیپوکلریت سدیم 25/5% و عصاره اسفند دارای قدرت ضدمیکروبی همسانی بر روی بیوفیلم انتروکوک فکالیس می باشند.
  کلیدواژگان: ضدمیکروبی، هیپوکلریت سدیم، عصاره اسفند، انتروکوک فکالیس
 • حسن پازکی، حسین ایمانی، فرح فرخی، عبد الحسین شاهوردی، بیتا ابراهیمی، لیلا سادات طاهایی صفحات 1265-1273
  مقدمه
  عناصر موجود در محیط کشت می تواند تاثیر فزآینده ای در رشد و تکوین فولیکول و اووسیت در محیط آزمایشگاهی داشته باشد. در مطالعه حاضر اثر عصاره پلاکت های خون روی رشد و بقای فولیکول و اووسیت در محیط آزمایشگاهی بررسی شده است.
  روش بررسی
  فولیکول های پره آنترال موش سوری نابالغ نژاد NMRI با ابعاد 100 تا 130 میکرومتر تهیه گردید. فولیکول ها برای مدت 12 روز در محیط های متفاوت کشت داده شدند. محیط ها حاوی 5 و 10 درصد عصاره پلاکت های خون (PL) به عنوان محیط مورد آزمایش و دو محیط دیگر حاوی 5 و 10 درصد سرم گاوی (FBS) به عنوان محیط کنترل بودند. محیط کشت هر یک روز در میان تعویض گردید. در نهایت درصد بقاء و رشد فولیکول توسط میکروسکوپ اینورت یک روز بعد از کشت و در پایان کشت بررسی گردید.
  نتایج
  بعد از 12 روز کشت اووسیت ها رشد معنی داری در محیط های دارای عصاره پلاکت های خون((PL نشان دادند و توانستند به اندازه اووسیت های بالغ در محیط کنترل برسند. تعداد فولیکول ها بعد از یک روز در محیط حاوی 10% FBS و محیط های آزمایشی نسبت به 5%FBS کاهشی معنی دار داشتند (05/0p<). اما در پایان دوره 12 روزه کشت بیشترین بقاء متعلق به محیط آزمایشی حاوی 5% PL بود و تعداد فولیکول در دیگر گروه ها کاهشی معنی دار نسبت به این گروه آزمایشی نشان دادند (05/0p˂).
  نتیجه گیری
  عصاره پلاکت های خون باعث بهبود محیط کشت فولیکول شده و در رشد اووسیت و میزان بقاء فولیکول ها موثر می باشد. به نظر می رسد PL می تواند به عنوان مکمل یا یک جایگزین مناسب برای سرم های معمول از جمله FBS باشد.
  کلیدواژگان: عصاره پلاکت های خون، سرم گاوی، بلوغ آزایشگاهی فولیکول، فولیکول پره آنترال
 • احمد حائریان اردکانی، علی دهقان، فاطمه عزالدینی اردکانی، لقمان احمدی صفحات 1274-1284
  مقدمه
  استئوپروز و پریودنتیت از بیماری هایی است که با افزایش سن شیوع آنها افزایش می یابد و از دست رفتن استخوان یکی از ویژگی های مشترک این دو بیماری می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین تراکم معدنی استخوان و بیماری پریودنتیت در زنان بالای 40 سال است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی از بین زنان مراجعه کننده به مرکز دانسیتومتری کلینیک خاتم الانبیاء شهر یزد که به تشخیص پزشک متخصص متقاضی اندازه گیری تراکم معدنی استخوان (BMD) به منظور ارزیابی وجود بیماری استئوپروز بودند تعداد 333 نفر وارد مطالعه شدند. این افراد واجد شرایط سنی بودند و حداقل ده دندان داشته و تحت درمان دارویی جهت بیماری استئوپروز نبودند. این افراد بعد از انجام دانسیتومتری تحت انجام معاینات پریودنتال شامل Clinical Attachment Probing Depth(PD) و BOP: Bleeding on Probing)) Loss(CAL)،قرار گرفتند، سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANOVA و Kruskal-wallis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در کل جمعیت مطالعه میانگین BOP،PD و CALدر افراد استئوپروتیک نسبت به افراد نرمال و استئوپنیک تفاوت معنی داری نشان داد اما بین افراد استئوپنیک و نرمال تفاوت معنی دار نبود. شاخص CAL در زنان استئوپروتیک بعد از یائسگی تفاوت معنی داری نسبت به افراد نرمال داشت.
  نتیجه گیری
  افراد استئوپروتیک درجات شدیدتری از پریودنتیت را نسبت به افراد نرمال و استئوپنیک نشان دادند اما افراد استئوپنیک و افراد با BMD نرمال تفاوت معنی داری در میانگین CAL نداشتند که این امر می تواند پیشنهاد دهنده اهمیت تشخیص زودرس کاهش BMD قبل از تاثیر آن بر بافت های پریودنتال باشد.
  کلیدواژگان: پریودنتیت، استئوپروز، تراکم معدنی استخوان
 • روح الله فتحی، مجتبی رضازاده ولوجردی، مژده صالح نیا، مهدی توتونچی، نفیسه دهشکار فراهانی، بی تا ابراهیمی، فاطمه شبانی، پرناز برجیان بروجنی صفحات 1285-1298
  بسیاری از تغییراتی که در دستگاه تولیدمثل ماده صورت می پذیرد، مبتنی بر عملکرد دستگاه عروقی و جریان خون است. این مسئله در فرآیند رشد فولیکول تخمدانی بسیار مشهود بوده و اجازه دسترسی سلول های بافت و تخمک را به هورمون ها و مواد غذایی می دهد، همچنین در زمان تشکیل جسم زرد نیز نقش به سزایی ایفاء می کند. دستگاه تناسلی زن تحت چندین برنامه رگزایی قرار می گیرد که برای رسیدن یک فولیکول به مرحله پیش از تخمک گذاری و ایجاد یک شبکه ارتباطی بین سلول های گرانولوزا و عروق خونی از طریق لایه تکا ضروری است. تا سه روز اول پیوند و برقراری مجدد جریان خون در بافت پیوند زده شده، فولیکول های به خصوص پیشرفته، به دلیل اینکه وابستگی شدید به مواد غذایی موجود در خون دارند، دچار مرگ زود هنگام می شوند. حذف منابع سلول های گرانولوزا، کاهش عوامل زنده مانی و حمایتی فولیکول ها را به دنبال داشته و لذا مرگ سلولی در بافت افزایش می یابد. بنابراین با توجه به اهمیت مطلب، مطالعه حاضر به بررسی فعالیت عوامل رگزایی و مرگ سلولی در بافت تخمدان پیوندی پرداخته است.
  کلیدواژگان: پیوند تخمدان، مرگ سلولی، رگزایی
 • منصور مقیمی، مینو نبی ئیان، صدیقه زرمهی صفحات 1299-1303
  مقدمه
  شوانوما، نئوپلاسم خوش خیم نسبتا نادر است که 48-25 درصد موارد آن در سر و گردن یافت می شود. این تومور از سلول های شوان و غلاف عصب منشاء می گیرد. شکایت اصلی در این تومور تورم بدون نشانه است. گرچه آسپیراسیون برای این تومورها استفاده می شود ولی ماهیت آنها فقط بعد از بررسی هیستوپاتولوژی مشخص می گردد. تشخیص شوانوما قبل از جراحی بسیار مشکل است.
  شرح حال: بیمار خانم 24 ساله بود که با توده ای در قدام گوش چپ از سه سال قبل، به بیمارستان مراجعه نمود. بیمار درد خودبخود نداشت. ضایعه متحرک و در لمس عمقی دردناک بود. CT با کنتراست برای بیمار انجام شد. در CT افزایش اندازه پاروتید چپ و یک توده هیپودنس در وسط دیده شد. برای بیمار (FNA: Fine Needle Aspiration) انجام شد و جواب آن پلئومورفیک آدنوما گزارش شد. بیمار تحت عمل جراحی برداشت لوب سطحی پاروتید قرار گرفت. در بررسی میکروسکوپی شوانومای پاروتید با تغییرات کیستیک دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  پاروتید یک مکان نادر برای شوانوماست. هیچ یافته تصویری پاتوگنومیک این ضایعه نیست. فقط 6/17 درصد از شوانوماهای پاروتید گزارش شده قبل از جراحی تشخیص داده شده بودند. (FNA) نیز یک روش غیرقابل اعتماد برای تشخیص تومور است زیرا در بیشتر موارد نشان دهنده تومور خوش خیم غده بزاقی یعنی پلئومورفیک آدنوما می باشد.
  کلیدواژگان: شوانومای، نئوپلاس، پاروتید، نوریلموما
|
 • S. Sabaghi, M. Tabrizi Zadeh, F. Hajighasemi, Mr Zare Pages 1159-1166
  Introduction
  Root canal obturation aims at sealing the root canal system to prevent re-contamination of canal and periapical space. Presence of moisture in canal before obturation may posit a negative effect on the quality of canal sealing. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of canal contamination with saliva on apical microleakage.
  Methods
  In this laboratory study, 58 human uni-root teeth were cleaned and shaped for obturation with gutta percha and sealer AH26. In the case group, specimens were contaminated with human saliva immediately before obturation, whereas the teeth in the control group were kept dry. All canals were filled by lateral condensation technique. Moreover, the teeth were placed in methylene blue dye for 3 days. Dye penetration was measured using a stereomicrosope. As a matter of fact, the study data were analyzed via utilizing t-test.
  Results
  A significant difference was found between the two groups in regard with the apical leakage(P<0.001). The microleakage mean of dye in the dry group was 3/48mm, whereas it was 6/36mm in the saliva contaminated group.
  Conclusion
  The study findings revealed that complete drying of canal can improve apical sealing.
  Keywords: Apical Sealing, Canal, Sealer, Micro, Leakage, Saliva
 • P. Eini, F. Keramat, B. Attarian Pages 1167-1174
  Introduction
  Brucellosis is a zoonotic infection. Metabolism of trace elements such as zinc and copper can influence the response of immunity system and can activate host 's immunochemical mechanisms against the organism. Therefore, this study aimed to determine changes in serum levels of Zn and Cu in patients with brucellosis in pre and post treatment compared with healthy persons.
  Methods
  In this individual matched case-control study, 26 patients participated who were admitted to infectious unit of Farshchian Hospital with brucellosis. Moreover, 26 healthy individuals were included in the control group. 5mL of venous blood was taken from all cases in pre-treatment as well post-treatment. Then, the serum samples were diluted with deionized water, and Cu and Zn levels were measured by using Atomic Absorption Spectrophotometer.
  Results
  In this study, 26 patients with brucellosis were enrolled, who were 13 men (50%) and 13 women (50%). No significant difference was observed between the patients and the control group in regard with their age and sex. Serum level of Cu in patients with brucellosis was found to be 100.31µg/dl and 92.81µg/dl, respectively before and after the treatment (P=0.495). Serum level of Cu in healthy individuals was reported to be 97.96µg/dl. In addition, serum level of Zn in the patients and controls was 93 µg/dl and 96.38 µg/dl, respectively (P= 0.625). Patient's Zn Serum level was found to be 90.27µg/dl after the treatment.
  Conclusion
  In this study, no significant changes were observed in serum levels of copper and zinc in the patients with brucellosis in comparison with the control group. Besides, no significant changes were reported in serum levels of these elements in the patients in the end of treatment.
  Keywords: Brucellosis, Copper, Zinc
 • A. Basiri, Gh Amoabediny, M. Vasei, M. Soleimani Pages 1175-1186
  Introduction
  Poly lactic co- glycolic acid (PLGA) and poly caprolacton (PCL) are highly applicable polymers in the field of drug delivery and tissue engineering scaffolds. Therefore, this study aimed to design an insulin-loaded PCL/PLGA hybrid nanofiber scaffold in order to be applied in attachment and growth of chondrocytes. Moreover, it can provide a vehicle for the controlled release of active insulin in a certain time period.
  Methods
  Chondrocyte cells were isolated from septum cartilage tissue utilizing collagenase and were also cultured in monolayer, then the third-passage cells were seeded on the scaffolds. Insulin release from the PCL/PLGA hybrid nanofiber scaffold was examined by Radio Immuno Metric Assay (RIMA) during 22 days. Adherence, distribution and morphology of cells were observed by H&E and alcian blue staining.
  Results
  PCL/PLGA hybrid nanofiber scaffold revealed a slow and sustain release of insulin within three weeks. Chondrocytes were distributed evenly throughout the scaffolds. In addition, they sank into the pores of scaffold and maintained their rounded morphology.
  Conclusion
  Biological activity of insulin has been maintained during 22 days of controlled release from hybrid nanofiber PCL/PLGA scaffold. Chondrocytes were distributed evenly throughout the scaffold and revealed a rounded morphology. Therefore, this scaffold provides a suitable carrier for chondrocyte growth as well as formation of tissue engineered cartilage.
  Keywords: Chondrocyte, Controlled release, Insulin, PLGA polymer, Scaffold, Tissue engineering
 • M. Vakili, A. Aghakoochak, A. Pirdehghan, M. Shiryazdy, A. Saffarmoghadam Pages 1187-1195
  Introduction
  Colorectal cancer survival rate has increased due to the advances in this disease treatment in the recent years. Therefore, this study aimed to investigate the survival rate for colorectal cancer patients from 2001 to 2011 in Yazd.
  Methods
  In this retrospective cohort study, 604 patients with colorectal cancer were studied who were admitted to the cancer registry of Yazd province from 2001 to 2011. Their death time was determined by the death registry center or their families. Those who died due to other reasons rather than this cancer were omitted. The data were analyzed by Kaplan-Meier method and x2.
  Results
  The mean age of these patients was 58.9±19.99 years and the median age was 62 years. Their survival rates in one, five and ten years were respectively 72.2 %, 50.1% and 39.8% regardless of their sex and age. The survival mean and median were 0.23±6.47 and 0.71±5 years. In this study there was a significant relationship between age and survival rate, though no significant relationship was observed between sex and survival. Moreover, the survival rate in patients younger than 50 years was significantly more than those older than 50 years.
  Conclusions
  Despite advances in colorectal cancer treatment in Iran and around the world, in this study, the long-term survival rate was reported less than that of developed countries.
  Keywords: Colorectal Cancer, Survival, Yazd
 • Ar Davari, Ar Daneshkazemi, H. Assarzadeh, M. Karabi, F. Mirhoseini Pages 1196-1207
  Introduction
  In spite of improvements in composite function, marginal microleakage in deep composite restoration is still considered as a challenge due to unstable bond between composite and dentin. Therefore, this study aimed to investigate effect of applying different materials on marginal microleakage in posterior composite restoration.
  Methods
  A standard distal box was prepared on 80 human premolar. The gingival floors were 1 millimeter under CEJ. The specimens were divided to four groups. In the first group, 1 millimeter amalgam was used as the first increment in proximal box on gingival floor, in the second group flow able composite, and in the third group, RMGI were used. Other cavities were filled by condensable composite. In the fourth group (control), all the cavities were filled only by condensable composite. The specimens, after 6 months of storage, were placed under cyclic load (10000 cycle- 80 N- 1 Hz), and then were immersed in 2% methylene blue for 6 hours. Afterwards, the specimens were sectioned in the middle of restoration. Extension of dye penetration at the cervical margin was examined under a stereo microscope at 25x magnification and the leakage was evaluated by Fuks degree. The study data were statistically analyzed using the Mann- Whitney U-test (p<0.05).
  Results
  Microleakage was observed in all the groups. The third group demonstrated the most leakage and the least was for the first group. No statistically significant difference was observed between the groups.)p-value =0.689)
  Conclusion
  In cavities with gingival floor under CEJ, different filling methods have no effect on marginal sealing.
  Keywords: Amalgam, Composite, Gingival Margin, Microleakage, RMGI
 • H. Dehghani, Mh Zahmatkesh, Mh Abdullahi, A. Dehghani Pages 1208-1216
  Introduction
  Arterial hypoxemia is one of the main pulmonary complications after coronary artery bypass graft surgery. Therefore, several proceedings have been recommended to reduce the complications, and to improve arterial hypoxemia as well as arterial blood gas parameters such as incentive spirometry. This study intended to investigate the effect of incentive spirometry on patients´ oxygenation.
  Methods
  In this randomized clinical trial, a sample size of 70 patients undergoing coronary artery bypass graft was chosen. Incentive spirometry was applied in the experimental group, whereas no special intervention was taken in the control group. Arterial blood gas samples were measured in three stages: Preoperation, the first and second day after surgery. The collected data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  In terms of gender, 70% were males and 30% were females whose mean age was 61±9.7. Moreover, the duration of mechanical ventilation was 6.4±1.67. The study results indicated that no significant difference was observed between experimental and control groups in terms of parameters of arterial blood gases in preoperation, first and second postoperative days (P> 0.05).
  Conclusions
  Utilizing incentive spirometry did not have any effects on improving oxygenation in patients in the first and second days after surgery, compared with routine hospital treatment.
  Keywords: Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Incentive Spirometry, Oxygenation
 • M. Danesh, Ardekani, Z. Tabatabaei, N. Halvani, H. Tabatabaei, S. Yasaei Pages 1217-1225
  Introduction
  Ankyloglossia is an anatomic developmental anomaly determined with thick and short fibrotic ferenum. Hyoid bone plays an important role in tongue physiology and tongue changes, in turn, have sever effects on malocclusion. Taking in to account the effects of tongue position on oropharyngeal structures and relation of hyoid position with different types of malocclusion, this study aimed to investigate the hyoid position in children aged 7-11 years with ankyloglossia in lateral cephalometric radiographs.
  Methods
  30 radiographs of children with ankyloglossia with mean age of 9.8 were chosen. In addition, 30 other radiographs were selected as the control group and were matched with the experimental (study)group in regard with age, sex, class of malocclusion and growth pattern. The measurements of hyoid position were (C3-RGN, C3-H, H-RGN, HP) analysed via the paired t-test.
  Results
  The means of C3-RGN, C3-H, H-RGN, HP were respectively 66.2, 30.9, 33.4, 3.2 in ankyloglossia group (study), whereas those of control group were 7.45, 36.8, 34.1, 68.6 respectively. A statistically significant decrease was observed in all measurements (p-value<0.05).
  Conclusion
  Size and position of hyoid in the study group demonstrated more posterior- superior position than the controls.
  Keywords: Ankyloglossia, Hyoid bone, Lateral cephalometry
 • J. Baharara, M. Mousavi, T. Ramezani Pages 1226-1236
  Introduction
  Tumeric is a plant with both food and medical properties by which Curcumin is derived from. It has various pharmacological effects. Angiogenesis, a dynamic process of endothelial cells proliferation in order to develop new blood vessels from the previous ones, affects a wide range of physiological and pathological processes such as tumor growth and metastasis. In this study, anti angiogenic effects of Cucumin were investigated in aortic ring of Wistar rats.
  Methods
  In this experimental study, Aortic ring was cut up in to 1 mm pieces and cultured in collagen matrix. After three days, sprouting angiogenesis were observed, and then aortic rings were treated with Curcumin at concentration of 25, 50 and 100 µg/ml. Effects of treatment in all cases were photographed and then investigated by invert microscope. Lengths of vessels were measured by Image J software. Moreover, the study data were analyzed using SPSS in significant level of P<0.05.
  Result
  Data analysis revealed that no significant difference was observed in regard with average of length and number of blood vessels in the control group compared with sham-exposed group (P>0.05).In fact, average length and number of blood vessels in experimental group 1 demonstrated no significant difference compared with control group, though in the experimental group 2 (79.45±3.2mm), (12±1.3) and 3 (38.93±1.1mm), (8±1.1) significant differences were observed (P<0.05(.
  Conclusion
  The results proposed that the Curcumin had dose-dependent inhibitory effects on angiogenesis in rat aortic ring Therefore, it can be introduced as an appropriate candidate in order to study angiogenesis and related diseases.
  Keywords: Angiogenesis, Aorta, Curcumin, Rat
 • N. Esnaashari, Ar Bakhshayesh, Ar Afshani Pages 1237-1245
  Introduction
  Body dysmorphic disorder is one of the common disorders in which adolescents give excessive attention to their appearances. In fact, it may causes disruptions in adolescent's individual and social life. Therefore, this study aimed to investigate the prevalence of body dysmorphic disorder in female adolescents of Yazd.
  Method
  In this cross-sectional study, the population consisted of all high school female students of Yazd (N= 10737) in 2012-2013, among which 371 students were selected as the study sample by using Cochran formula and cluster sampling method. Moreover, the participants completed a series of demographic questions as well as the questionnaire of Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale-Body Dysmorphic Disorder (Y-BOCS-BDD).
  Results
  The findings revealed that 41% of sample were reported to have unusual concern about appearance and body shape in range of low to very severe. As a matter of fact, most of them experienced moderate severity and 7.1% showed severe body dysmorphic disorder that required immediate psychological intervention. The prevalence in female adolescents was estimated as 7.1% and most prevalent age of suffering was 17.
  Conclusion
  In this research, it was endeavored to provide a more realistic image of body dysmorphic disorder in Yazd adolescents by utilizing a precise methodology. Considering the high prevalence of this disorder in female adolescents and its adverse consequences, some programs are recommended to be applied for diagnosis and early treatment of body dysmorphic disorder to promote adolescents mental health.
  Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Female Adolescents, Prevalence
 • F. Ezoddini Ardakani, S. Mirbeigi, H. Jebali, S. Besharati Pages 1246-1255
  Introduction
  The aim of this study is to determine and compare the eruption space of unerupted and erupted third molars by the means of digital panoramic radiography in patients referring to Yazd dental college during 2011-2013.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 150 archived digital panoramic radiographies in radiology department were evaluated with Romexis software under the standard circumstances. The radiographic pictures belonged to 73 men and 77 women with the average age of 21.18±1.67 years. In patients with erupted third molars as well as unerupted third molars (mesio-angular and vertical), several parameters were examined including: angle of the tooth axis of second and third molar, Gonial angle, the width of third molar, retro-molar space and its ratio to the width of third molar, the development stage of third molar root as well as the distance between the center of ramus and the most distal point of second molar. The data related to age, sex and the eruption situation of lower third molar- unerupted or erupted- were extracted from the patient’s log. The data were analyzed by SPSS (ver.17) via applying descriptive tests and T-test.
  Results
  A statistically significant difference was observed between the two groups in regard with the average angle between second and third molar, the mean space of retro-molar and its ratio to the width of third molar as well as the mean distance between centers of ramus and second molar (P=0.0001). Moreover, no significant difference was observed in Gonial angle mean (P=0.213) and the width of third molar (P.value=0.348).
  Conclusion
  Increasing the angle between second and third molar as well as inadequate space of retro-molar can lead to impaction of lower third molar, but the width of third molar and the Gonial angle size did not reveal any significant role in determination of impaction or eruption of third molar.
  Keywords: Eruption Space, Mandible, Panoramic Radiography, Third Molar, Unerupted tooth
 • M. Tabrizizadeh, H. Zandi, Mh Mosaddegh Mehrjardi, H. Mahmodizadeh Pages 1256-1264
  Introduction
  Considering the clinical importance of microbial biofilms in endodontic infections and the role of the different irrigating solutions in their destruction, the present study aimed to investigate the efficacy of Peganum Harmala extract and Sodium Hypochlorite on the destruction of Enterococcus faeclis biofilm.
  Methods
  For conducting this lab trial, root canals of 45 extracted teeth were prepared and E. faecalis biofilms were formed within the root canals. Then the teeth were randomly divided into three groups of 15. Samples were irrigated with Normal Saline in group 1, to serve as controls. 5/25% sodium hypochlorite was applied in group 2 and Peganum Harmala extract was utilized in group 3. All of the roots were irrigated by 15 cc of irrigation solutions for 15 min. Dentin chips were collected from the root canal walls and were weighed as well. Then the chips were used to prepare a suspension. The colony-forming unit (CFU) counting technique was used to determine remaining bacterial counts. The data were analyzed via Mann-whitney and kruskal-wallis tests.
  Results
  A significant reduction of CFU was observed in the Peganum Harmala extract and sodium hypochlorite groups compared to the control group(p<0/05). No significant difference was reported between Peganum Harmala extract and sodium hypochlorite groups (p>0.05).
  Conclusion
  The antibacterial activity of Peganum Harmala extract is found to be comparable with that of 5/25% sodium hypochlorite on the Enterococcus faeclis biofilm.
  Keywords: Antimicrobial, Enterococcus Faeclis, Peganum Harmala Extract, Sodium Hypochlorite
 • H. Pazoki, H. Imani, F. Farokhi, Ah Shahverdi, B. Ebrahimi, L. Tahaei Pages 1265-1273
  Introduction
  culture medium can be considered as one of important part in cell culturing and in vitro Folliculogenesis and in recent years lots of research have been focused on improving culture medium. Platelet Layset with high percent of growth factors and micro elements can be effective on oocytes growth and development. This study was done to evaluated whether Follicles and oocytes can survived and growth as mature oocytes in medium which enriched by platelet layset as serum instead of FBS.
  Material And Method
  we used pre-antral follicles with diameter of 100-130µm from prepubertal NMRI mouse and we cultured them for 12 days in different culture medium. We had 4 different culture mediums first and second medium was enriched by 5 and 10% PL as our experimental groups and two groups enriched by 5 and 10% FBS as our control groups. We refreshed our medium every other day and our assessment was done before each refreshments. We evaluated survival rat after one day of culturing and at the end of culturing as well as growth of oocytes in different mediums.
  Result
  oocytes in medium with PL had significant growth and reached to mature size as oocytes in medium with FBS. Oocytes diameter after 12 days reached to 81.66 and 81.35µm in medium with 5 and 10%PL compare to oocytes in 5 and 10% FBS which was 82.69 and 82.19µm respectively p˂0.05. Meanwhile survival rat after one day also was significant and was 93.75% and 97.91% for 5 and 10%PL and 100% and 94.74%for 5 and 10%FBS.
  Discussion
  platelet layset with high percentage of growth factors and micro elements can be effective on oocytes growth and we can use it as a good replacement for FBS.
  Keywords: pre, antral follicle, platelet layset (PL), Fetal Bovine Serum (FBS), in vitro Folliculogenesis
 • A. Haerian, Ardakani, A. Dehghan, F. Ezzodini, Ardakani, L. Ahmadi Pages 1274-1284
  Introduction
  Osteoporosis and periodontitis are types of diseases that their prevalence increases with age and bone loss is one of the common features of these two diseases. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the relationship between bone mineral density and periodontitis in females over 40 years.
  Methods
  In this cross-sectional study, 333 females were enrolled for osteoporosis to be assessed among women who referred to a bone densitometry center of Khatamolanbya clinic in Yazd and applied for BMD (Bone Mineral Density) according to their physician's diagnosis of osteoporosis. The study participants were required to meet the age criteria, have at least ten teeth, and not to undergo any treatment for osteoporosis. Periodontal examinations were performed after densitometry including Clinical Attachment Loss (CAL), Bleeding on Probing (BOP), Probing Depth (PD). Then, data were analyzed utilizing SPSS software via chi-square test.
  Results
  Generally, mean of BOP, PD, CAL in osteoporotic subjects were significantly more compared to normal and osteopenic ones, though no significant difference was observed between osteopenic and normal. Moreover, in premenopausal women, there was a significant difference in regard with CAL indicator in osteoporotic patients compared to normal controls.
  Conclusion
  Osteoporotic subjects showed more severe periodontitis than normal and osteopenic subjects. However, osteopenic and BMD normal subjects showed no significant difference in CAL mean. As a result, this could reveal the importance of early diagnosis of BMD decrease before it can affect periodontal tissues.
  Keywords: BMD, Osteoporosis, Periodontitis
 • R. Fathi, M. Rezazadeh Valojerdi, M. Salehnia, M. Totonchi, N. Deheshkar Farahani, B. Ebrahimi, F. Shabani, P. Borjian Boroujeni Pages 1285-1298
  Many changes of female reproductive system are based on the vascular activity and blood flow. In ovarian follicular development, re-anastomosis is critical and permits cells and oocytes to utilize nutrients as well as the hormones. Moreover, it plays a main role in corpus luteum formation. Female reproductive system undergoes several angiogenesis programs which are considered essential in order to reach a follicle to preovulatory stage and to set up a network between granulosa cells and blood vessels through the theca layer. Up to the first 3 days after transplantation and reanastomosis start, a large number of follicles especially advanced types, begin an early death due to their severe dependence on nutrients of blood supply. Loss of the nutritional sources of granulosa cells leads to a decrease in survival and supporting factors and thus, cell death increases. Considering the importance of this issue, the present study intends to investigate the activity of angiogenic and apoptotic factors in transplanted ovarian tissue.
  Keywords: Angiogenesis, Cell death, Ovarian transplantation
 • M. Moghimi, M. Nabieian, S. Zarmahi Pages 1299-1303
  Introduction
  Schwannoma is an uncommon benign neoplasm which in is found in head and neck in 25-48% of the cases. This tumor arises from Schwann cells and nerve sheath and asymptomatic swelling is the chief complaint of this tumor. Although aspiration is performed for such cases, the nature of tumor can be defined only after histopathologic examination. In fact, Schwannoma diagnosis is difficult before the surgical procedure.Medical History: The case was a 24-year-old female who had a mass at the anterior of the left ear for three years. She did not have spontaneous pain. The lesion was mobile and painful in deep palpation. CT with contrast was performed for the patient which showed left parotid enlargement and a hypodense mass in the middle. Fine-needle aspiration biopsy (FNA) revealed pleomorphic adenoma. The patient underwent a superficial lobe parotidectomy. Microscopic examination showed parotid schwannoma with cystic changes.
  Conclusion
  Parotid gland is an uncommon location for schwannoma. There are no pathognomonic visual findings for this lesion. Only 17.6% of the reported parotid schwannomas have been diagnosed before the surgical procedure. FNA is not a reliable procedure for tumor diagnosis, because in most of the cases it shows benign tumor of salivary gland i.e. pleomorphic adenoma. The nature of these tumors can be defined only after histopathologic examination. Since in histopathology of pleomorphic adenoma, myoepithelial cells were seen as schwannoma-like fusiform cells, immunohistochemistry was also performed to make sure of the diagnosis. In this method, CK and S100 markers in order to stain, which CK demonstrated negative result and S100 reported positive results, thus confirming the diagnosis of schwannoma.
  Keywords: Nouriloma, Parotid, Schwannoma