فهرست مطالب

عرفان اسلامی - پیاپی 39 (بهار 1393)

نشریه عرفان اسلامی
پیاپی 39 (بهار 1393)

 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/02/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عینالله خادمی*، فاطمه کوکرم صفحه 13
  انسان معاصر خود حقیقی خویش را گم کرده و در این عالم احساس بیگانه بودن دارد. نفس انسان همواره در تلاش است تا از غربت عالم طبیعت و خراب آباد غربی خود بگریزد و روح خود را به گونه ای پرورش دهد تا به عالم علوی بپیوندد. تحقق مرگ یا فنای کامل از تعلقات همان گشوده شدن بندهای دام است که در نتیجه آن پیوستن دایم به حضرت حق حاصل می آید. سهروردی در این حکایت، گرفتار شدن در دامگه ناسوتی و روش های رهایی جستن و مراحل آن را در قالب سفری تمثیلی به تصویر می کشد. این پژوهش این حقیقت را آشکار کرده است که اگرچه مشکلات سفر و طولانی بودن آن و گذر از موانع، کوه ها، سرزمین ها و اقلیم ها و... طبیعتا وجود دارد، اما انسان می تواند پس از معرفت و شناخت نسبت به خویشتن، به مدد و دستگیری پیر طریق با طی مراحلی از حصار قوای مادی و خیالی اندک اندک آزاد شده و از دریای خلق فاصله گرفته و در نتیجه این مجاهده به استکمال نفس و معرفت عوالم هستی و اطراف و اکنای آن دست یابد.
  کلیدواژگان: هبوط، غربت غربی، سیر و سلوک، پیر، چشمه زندگانی، طور سینا، سهروردی
 • علی اکبر افراسیاب پور*، جلیل محمدی صفحه 35
  شمس الدین محمد اسیری لاهیجی (ح840- 912 ق) یکی از عرفای شیعی در عصر تیموری است که در آثار منظوم و منثور خود به بیان اندیشه های عرفانی در حوزه نظری و عملی پرداخته است. محوری ترین بحث در عقاید او طرح نظریه «وحدت وجود» است که تحت تاثیر ابن عربی و شیخ محمود شبستری آن را با بیانی زیبا ترسیم می کند. وحدت وجود که تفسیری عرفانی از توحید به شمار می آید، از قرن دوم هجری در عرفان اسلامی سابقه داشته و توسط ابن عربی به زبانی فلسفی روش مند گردیده است و اسیری لاهیجی یکی از شارحان نظریه وحدت وجود به شمار می آید که ضمن بهره گیری از مضامین مولوی و حافظ به عارفان اولیه نیز اشاره دارد و از «وحدت وجود» به «انسان کامل» می رسد و خداوند را وجود حقیقی و اصیل به شمار می آورد که دیگر موجودات جلوه های آن نور سرمدی هستند.
  کلیدواژگان: توحید، عرفان شیعی، ابن عربی، وحدت شهود، فنا، احدیت
 • تورج عقدایی*، هما یمینی صفحه 53

  مقاله حاضر بر آن است که دانش بینش و احوال جنید بغدادی، یکی از نام آورترین چهره های عرفان اسلامی را با تکیه بر گزارش عطار در تذکره الاولیا معرفی نماید.
  جنید اگرچه اهل صحو است، با سکرهم بی ارتباط نیست. اما عمده ترین مساله در پیوند با او تاکید بسیارش بر شریعت است.همین گرایش او را از عارفان پرشوری چون حلاج جدا و به وابستگی به حکومت عباسیان متهم می کند.
  برای ارائه تصویری روشن از چهره جنید، ابتدا به اختصار طرز تلقی محققان مختلف را درباره او بررسی کرده و سپس برای نشان دادن ویژگی های او به سراغ تذکرهالاولیا رفته ایم.عطار، همچنان که در معرفی شخصیت های دیگر، ابتدا اقوال دیگران را درباره جنید می آورد و سپس سخنان گزیده او را در باب مسایل مختلف بیان می کند. ما با تحلیل هر دو بخش، کوشیده ایم در حد امکان، ساختار دانش، بینش و جهان بینی او را ترسیم نماییم.
  در این ساختار، جنید را عارفی متشرع می یابیم که از سویی به مبانی آیین خویش سخت پایبند است و از سوی دیگر، می کوشد با تکیه بر دستاوردهای شهودی، باورهای دینی خود را تلطیف نماید.

  کلیدواژگان: جنید، مکتب بغداد، شریعت، صحو، عرفان
 • محسن سیفی*، علی اسدی پور صفحه 79
  آنچه از پی می آید کوشش و پژوهشی است درباره اعتقاد به اصل و منشاء ملکوتی روح که یکی از موتیف های شاخص و بن مایه های اصلی اندیشه های عرفانی است. در این مختصر گفتار سعی شده است به تبیین سیر روح و نزول آن از عالم اعلی به مرتبه ادنی در دو اثر عرفانی قصیده «عینیه» ابن سینا و مصباح الارواح بردسیری کرمانی پرداخته شود. ابن سینا با دفاع از نظریه دوگانگی روح و تن مانند بسیاری از عرفای اسلامی از پیشگامان، تلاش کرده به صورت تمثیلی و با زبانی نمادین کیفیت هبوط روح را در جسم و عالم ماده به تصویر بکشد. اما بردسیری در مصباح الارواح نه تنها به صعود روح و بازگشتش به عالم بالا معتقد است بلکه در مسیر این بازگشت مراحل تکامل روح را نیز بیان می کند. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی تطبیقی این دو اثر و ذکر وجوه تشابه آنها به نکات جدیدی در مورد سیر مراحل روح بپردازد.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی، عینیه، ابن سینا، مصباح الارواح، بردسیری
 • محمود حاجی محمدی*، قدمعلی سرامی صفحه 97
  عرفان اسلامی با قرآن و حدیث، پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی دارد. قرآن، نسخه گوهرین و روشمند رستگاری انسان هاست که افزون بر سویه های آیینی و دینی، از متنی پرمایه ادبی و هنری برخوردار است، و همه ویژگی های یک اثر هنری را به لحاظ ساختار و درون مایه، دارد. صوفیه در قرآن و حدیث دستاویزهایی یافته اند، تا از آن رشته یی که انسان فناپذیر را با خداوند پیوند می دهد؛ نشان دهند. لذا از آن سوی که موضوع سخنانانشان، در نگرش همگانی، ناشناخته و مفاهیم رازآلود بی مرز و به رمز است، بر این باورند که قرآن، فراتر از روساخت جمله و روخوانی، باید فهمیده شود. پس معانی نهفته در آن، فرامادی و ژرف اند، و هنگامی به نیکی دریافت می شوند که با شهود و یا از راه تجلی، درک شوند. این نگرش زمینه ساز گرایش به تفسیر و تاویل برای دست یابی به گونه ای از نهان شناسی درباره حقایق هستی شده، که آنان را به برداشت های تازه و دریافت های نوینی از آیات و روایات، رهنمون ساخته و شیوه ای خاص و متفاوتی از تفسیر و تاویل قرآن، پدید آورده است. با توجه به گستردگی مفاهیم قرآنی و احادیث، و پیوند و درآمیختگی آن با اندیشه های عرفانی این مقاله با بررسی اجمالی این پیوند، رویکرد تاویل گرایانه عرفا را از آیات و روایات بازنموده است.
  کلیدواژگان: قرآن، حدیث، عرفان، تصوف، تاویل، تفسیر
 • فرهاد کاکه رش* صفحه 133
  در پژوهش حاضرتلاش شده از منظری دیگر برآفرینش های ادبی وفکری درنظم عرفانی پرتو افکنده شود و جلوه های اسرائیلیات در اشعار عطار باز نموده شود. در این مقال کوتاه به آن بخش از اسرائیلیات مطرح و اثبات شده از طرف محققان و محدثان بزرگ پیرامون روایات مجعول و اسرائیلیات داستان آدم و سلیمان و نکات مهم تفسیری آن اشاره کرده و بازتاب آن در منطق الطیرعطار به عنوان مهم ترین اثرمنظوم عرفانی قرن ششم، نشان داده می شود. این مکتوب با روش پژوهشی توصیفی– تحلیلی بوده و هدف آن بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات به عنوان اندیشه های غیراسلامی به طور عام و میزان اثرپذیری آثار عطار به طور خاص می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ورود روایات مجعول به شعر شاعرانی چون عطار دلایلی داشته است؛ مهم ترین علل آن برداشت های شاعرانه آن ها ازتفاسیروروایات نادرست بوده وگاه ناآگاهانه از منابع ضعیف استفاده کرده و صرف نظر از نوع منبع و بدون توجه به اصالت حکایت و داستان، جهت تعلیم، تاویل و تفسیر آموزه های عرفانی از هر موضوعی سود جسته اند.
  کلیدواژگان: عطار، اسرائیلیات، منطق الطیر، آدم، سلیمان
 • علی عین علیلو*، جبار مرادی صفحه 157
  گروهی از اندیشمندان حوزه خداشناسی و دین پژوهی عقل را ابزار قابل اعتمادی برای رسیدن به کمال مطلوب و کشف زوایای هستی نمی دانند. آن گروه از متالهین که عشق را به جای عقل بر گزیده اند، عارف نامیده می شوند. عارفان با نردبان دل و بال عشق و معرفت، پله پله خود را به قرب الهی نزدیک می سازند تا به سعادت حقیقی و کمال مطلوب نایل شوند.
  عرفان نیز همانند هر روش دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته است. مدافعان عرفان با نوشتن کتب و مقالاتی سعی کرده اند چهره راستین این تفکر متعالی را از زیر نقاب شبهات و کج روی ها آشکار ساخته و روش معتدل و به دور از افراط و تفریط را معرفی کنند. ملاصدرا یکی از حامیان و سالکان سلوک عرفانی است که با نوشتن کتاب «کسر الاصنام جاهلیه» در راه آشکار ساختن مبانی عرفان راستین و فاش ساختن روش کج اندیشان کوشیده است. این مقاله سعی دارد اندیشه های این عارف را در همین راستا بررسی کند.
  کلیدواژگان: عرفان، نقد مبانی، ملاصدرا، کسر الاصنام جاهلیه
 • علیرضا فیروزفر، جواد نصیری*، سمیه فیروزفر صفحه 173
  این مقاله در رابطه با رویکرد قرآن و عرفان به معنا و مفهوم تزکیه بحث می کند. واژه تزکیه در اصل حاوی دو معنای رشد و نمو دادن و تطهیر و پاکیزه سازی است. البته باید توجه داشت که این دو معنا با یکدیگر، پیوند دارند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند. معمولا در کتاب های تعلیم و تربیت و متون اخلاقی و عرفانی دو واژه تربیت و تهذیب را به جای تزکیه به کار می برند.
  تزکیه در عرفان عبارت است از زدودن نفس و تخلیه آن از عقاید باطل و اوصاف مذموم، میراندن هوای نفس، تربیت کردن و به صلاح آوردن نفس و از صفت اماره به مطمئنه رسانیدن آن. برخی تزکیه را به معنای ترک دنیا دانسته اند. در منابع عرفانی به تزکیه به طور مستقل کمتر پرداخته شده و بیشتر آن را ذیل، سیروسلوک و ریاضت نفس مطرح کرده اند. در آثار اخلاقی نیز، ذیل بحث تهذیب نفس، به تزکیه پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، تزکیه، عرفان، تهذیب
 • لیلی عباسی منتظری*، حسین آریان صفحه 193
  یکی از ویژگی های ادبیات، اشتمال آن بر مبانی و اصول کلی علوم مختلف و به طورکلی مسائل میان رشته ای است. در این میان، مباحث فلسفی، پیدایش و تکوین مخلوقات و موجودات و غیره، در کلام گویندگان و سرایندگان گذشته و معاصر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. خاصه که این مسائل از جنبه عرفانی و ماورایی نیز بررسی شوند و به نحوی ارتباط آن ها با جهان بینی خاص عرفا و صوفیان مورد تحلیل قرار گیرد. بیدل دهلوی یکی از معدود شاعرانی است که در اشعار خود با تلفیق شالوده های فلسفی و نیز اصول و آموزه های عرفانی، به نوعی سبک شخصی دست یافته است و بیان وی از این نظر شایسته تامل و تدقیق است. وی شعر را آیینه حکمت و تاملات فلسفی خود قرار داده، و علیرغم عقیده عارفان مبنی بر ناتوانی لفظ در ادای معنی، به خوبی توانسته است این حقایق را در قالب الفاظ و استعارات دشوار و دیریاب سبک هندی به تصویر بکشد. دراین پژوهش برآنیم تا جهان بینی خاص و منحصربه فرد وی را در آمیختن این دو مبحث (فلسفه و عرفان)، خصوصا در مساله وجوب و امکان، تحلیل نماییم.
  کلیدواژگان: بیدل، نقد، فلسفه، عرفان، وجوب و امکان
|
 • Eynollah Khademi*, Fatemeh Kokaram Page 13
  In Suhrawardi's opinion, soul is a light of ‘triumphal’ or ‘victorial’ lights that while is from east world, has belonged to material body; involved to its possession and trapped to the dark world. seeker's soul finds his true position after knowledge itself and seeks to achieve it. Main theme of Sheikh Eshragh's writing in symbolic languages include the way back to real home, obstacles ahead and following steps with guidance of leader. Suhrewardiin symbolic form, occasionally, express some clauses for entering into soul world and spiritual experiences.Based on Sohrawardi’s Mystical opinions, highperfection of soul is his more sameness to Allah. This is what the mystical writings are preparing premises for its explanation.
  Keywords: Falling, Ghorbate, Gharbi, The Conduct, Mystic, Live River, Mount Sinai, Sohrewardi.
 • Ali Akbar Afrasiyabpour*, Jalil Mohammadi Page 35
  Shams-Aldin Mohammad Asiri Lahiji, in whose poetry and verses, he tried to depict Gnostic notions in theoretical and practical terms is one of the Teymurian’s Shi’ite Gnostics (840- 912A.H.). The most fundamental premises, in his discussion, are the presentation of the “Unity of Existence” theory. Being impressed by Ibn Arabi and Sheikh Mahmood Shabestary, he proposes his ideas aesthetically. The “Unity of Existence” theory is considered as a kind of interpretation of Monotheism whose roots are in Islamic Gnosticism in the 2nd century that is analyzed by Ibn Arabi methodologically with a kind of philosophical interpretation. Asiri Lahiji is also considered as one of the proponents of the“Unity of Existence” theory while contemplating and implying Hafez and Molavi Gnostic concepts as well as Earlier Gnostics. He elaborates on the “Unity of Existence” proceeding to the “Perfect Universal Man.” The unique “God” is the genuine and gracious Absolute Unity, the sole eternal “light”, from whose essence all the other creatures are mere reflections.
  Keywords: Monotheism, Shiite Gnosticism, Ibn Arabi, Unity of Vision, Ego, Extinction, Absolute Unity
 • Touraj Aqhdaie*, Homa Yamini Page 53

  This paper tries to present Joneid’s knowledge, insight, and moods who was one of the prominent figures of Islamic mysticism, as reported by Attar in Tazkaratul Owliya.Though Joneid is a member of Sahv school of thought, he is not irrelevant to Sekkar. However, the major issue related to him is his overemphasis on Shariah. It is this tendency of him that makes him separate from passionate mystics like Hallaj, and keeps him accused of having dependency with Abbasid dynasty. To make a clear image of Joneid, first of all the implications of researchers on him are discussed briefly and then to depict his characteristics, Tazkaratul Owliya is scrutinized. Attar, just like his introduction of other characters, first stated the quotations on Joneid, and then addressed his selected speeches on various issues. Analyzing the two ways, the writers have endeavored to draw on the structure of his knowledge and insights and worldview to the possible extent.In this structure, Joneid is found to be the pro-Shariah mystic who on the one hand, he is strictly following the fundamentals of his own faith and on the other, he tries to show more flexibility on his intuitive and religious beliefs and achievements. Together with his extensive knowledge in the field of mysticism, he criticized a lot of mystical issues with his selective speeches so that he did unveil his level of knowledge and spiritual moods.

  Keywords: Joneid, Baghdad school, Shariah, Sahv, mysticism
 • Mohsen Seifi*, Ali Asadipour Page 79
  The belief that the soul originates from the celestial world and is imprisoned in the material world as a result of neglect is a fundamental belief in mysticism. the sophis try to purify the soul through knowledge and wisdom before it unites with the God in the afterworld. Aviccina focuses on this purification in his Ode (Einieh) and the Persian poet, Bardsiri Kermani, does the same in his long piece of poetry(Mesbah-ol-Arvah) and follows the example of Einieh. makes use of several terms and themes of Islamic mysticism including vesal, Boka, Bareqe and Hejab similarly references are made to light and darkness.This paper comparatively explores the theme in these works.
  Keywords: Islamic mysticism, Aviccina, Einieh, Bardsiri Kermani, Mesbah, ol, Arvah
 • Mahmoud Haji Mohammadi*, Ghadamali Sarrami Page 97
  Islamic Theosophy is closely and inseparably related with Koran and Hadith. Koran is the precious and methodical guideline for mankind. Koran not only has instructions regarding religious tasks and rituals but also has a rich and artistic literature. It has all features of a true art work both in its structure and in content. Sufis have found some pretexts both in Koran and in Hadith, based on which they tend to prove that there is a string that makes a link between the almighty God and the mortal human.And since generally the sayings are mystical, strange and coded, they believe that Koran means more than what it is seemed at the surface and the true meanings are covert, spiritual and deep and cannot be understood deeply unless through intuition or revelation. Such an attitude justifies a commentary approach to Koran. Due to vastness of Koranic concepts and Hadith, and for the link they have with theosophical thoughts, this essay attempts to brieflystudythis linkage and to manifest Sufis’ commentary approach to Koran and Hadith.
  Keywords: Koran, Hadith, Theosophy, Sufism, Interpretation, Commenting
 • Farhad Kakarash* Page 133
  A lot of mystical poetry works especially during the sixth century have come up with various approaches. This study tries to shed light on literary and mental works in mystical order from a different view so that the manifestation of Israelites could be reflected in their works. In this short paper, that section approved by researchers and great hadith relators who commented on the forged relation of Israelites in the stories of Adam and Solomon and their echoes on Manteghul Tair, as the most important mystical poetry of the six century. This paper has used a descriptive analytic research with the purpose of studying the forged relations and Israelites as the non-Islamic beliefs in general and the level of affectedness of Attar’s works in particular. The founding of the study demonstrates that entry of forged relations into the poetry of those such as Attar comes from some evidences. The most important reason is their poetic implications on the commentaries and incorrect relations and sometimes some weak resources have been used unconsciously. Regardless of the kind of resources and the originality of relation and story, reflection and commentaries of mystical teachings on any issues have been utilized.
  Keywords: Attar, Israelites, Manteghul Tair, Adam, Solomon
 • Ali Ein Aliloo*, Jabbar Moradi Page 157
  A group of theologians disbelieve in wisdom to be a trustworthy instrument to achieve the desired perfection and exploring different aspects of existence. For using reason and causal evidences, they resort to love and recognition and take these two precious stones that are stemmed from the polished and pleasant heart coming from the life ascetics as their guests. Those theologians who picked out love for wisdom are called mystic. Using the ladder of heart and the two wings of love and recognition, mystics step up to approach the divinity and achieve their real felicity and desired perfection. Mysticism is also misused just like any other ways. Pro mysticism persons have written books and articles to show the true image of the excellent thought under the façade of suspicion and distractions so as to introduce a balanced and non-extremistic way. Mullasadra is an advocate and wayfarer of the mystic journey who wrote the book “Kasrul Asnaam-e-Jahelliah” to reveal the true principles of mysticism and declare the distractors wrong methods. This paper tries to explore the thoughts of this mystic accordingly.
  Keywords: Mysticism, criticism of fundamentals, Mullasadra, Kasrul Asnaam, e, Jahelliah
 • Alireza Firoozfar, Javad Nasiri*, Somayah Firoozfar Page 173
  This paper discusses the Koran and mystical approach toward the concept of catharsis. The word catharsis in fact contains two meanings on growth and transformation as well as purification and cleansing. Of course, it should be noted that they are interrelated and are kind of essential to one another. Usually, two words of breeding and polishing are used for catharsis in the moral and mystical texts. Catharsis in mysticism is removing evil spirit and discharging it from any ill thoughts and malicious characteristics, warding off spiritual impurities, rearing and bearing and qualifying spirit from an aggressive one to the secure one. Some persons take catharsis as disporting worldly affairs. Catharsis is not at all dealt with independently in mystical sources; rather, it is mostly addressed as spiritual journey and asceticism. In ethical works, too, catharsis is dealt with under the term of spiritual refinery.
  Keywords: The Koran, catharsis, mysticism, refinery
 • Leili Abbassi Montazeri*, Hossein Arian Page 193
  One of the essential characteristics of literature, apart from the mental and spiritual rejoice, includes the fundamental and general principles of various sciences and interdisciplinary issues as a whole. In this regard, the philosophical debates such as the reality and origin of the world and heavens, continuity and cause, as well as the genesis and creation of creatures and created ones and the like, is of utmost importance within the past and present words of orators and composers. Especially once these issues are investigated mystically and metaphysically in a way that their relationship with the special worldview of mystics and Sufis is analyzed. Beedel Dehnavi is one of the few poets who have achieved his own style in poetry through the combination of philosophical foundations as well as mystical and educational mysticism, thereby his own remarks deserves reflection and scrutiny. He has supposed poetry to be the reflection of philosophy and philosophical consideration, and despite the mystic's ideas over the inability of words to convey meaning, he has well been able to draw the picture the realities in the form of difficult and rare Indian style metaphors and terminologies. This paper tries to analyze and study over the existence and non-existence philosophical and mystical roots within ten selected lyrics out of his own Divan-e-Ghazaliyat (Anthology of Lyrics). In fact, it is tries to analyze the special and exclusive worldview in combination with the two topics of philosophy and mysticism, especially involving necessity and possibility.
  Keywords: Beedel, criticism, philosophy, mysticism, necessity, possibility