فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1392)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یوسف محب زادگان*، محمدحسن پرداختچی، محمد قهرمانی، مقصود فراستخواه صفحات 1-25
  برای پیشرفت هر جامعه ای، به ویژه جوامع در حال توسعه، توجه به منابع انسانی نهادهای آموزشی امری ضروری است، نهادهایی که با انجام دادن ماموریتهایی چون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات حرفه ای در برآورده کردن نیازهای کنونی و آتی هر جامعه ای نقش بازی می کنند. در همین خصوص، بالندگی اعضای هیئت علمی و اجرای برنامه های مرتبط با آن یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزش عالی است که شامل تمام فعالیتهای برنامه ریزی شده و هدفمندی است که دانش فردی و مهارتهای اساسی و لازم برای عملکرد بهتر در دانشگاه را برای اعضای هیئت علمی فراهم می کند. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های شهر تهران بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه آموزش عالی، مسئولان و متولیان آموزش-عالی، اعضای هیئت علمی و نیز دانشجویان بورسیه دوره دکتری تخصصی بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 17 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به-دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. مقوله محوری مطالعه حاضر بالندگی اعضای هیئت علمی است که در سه بعد فردی، حرفه ای و آموزشی تحلیل و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط میانجی راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بالندگی اعضای هیئت علمی، مدلهای بالندگی، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
 • محمود قاضی طباطبایی، مجید یوسفی افراشته*، لیلا صیامی صفحات 27-50
  مهم ترین هدف نظامهای آموزشی افزایش یادگیری فراگیران و تلاش برای بهبود کیفیت آن است. چنین آرمانی در آموزش عالی جایگاه ویژه ای دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان و چگونگی گرایش به آنها در جامعه دانشجویان دانشگاه تهران بود. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد آمیخته به روش تشریحی بود. در پژوهش آمیخته هر دو رویکرد کمی (برای پاسخ به چیستی رویکرد یادگیری دانشجویان) و کیفی(برای پاسخ به چرایی رویکرد یادگیری دانشجویان) به عنوان مکمل هم به کار می رود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 89-1388 بود. از این مجموعه و در قسمت کمی پژوهش 220 نفر به صورت تصادفی و برای قسمت دوم از بین افراد انتهایی در رویکردهای یادگیری 6 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. دو ابزار پرسشنامه (فرم دو عاملی پرسشنامه رویکردهای یادگیری بیگز و همکاران، 2001) و مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شدند. ضریب اعتبار پرسشنامه رویکردهای یادگیری برای رویکرد عمقی 73/0 و برای رویکرد سطحی 80/0 به دست آمد. در تحلیلهای کمی از روش تحلیل خوشه ایبرای خوشه بندی دانشجویان بر حسب رویکرد یادگیری و آزمون MANOVA و در تحلیلهای کیفی از کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. نتایج کمی این پژوهش نشان داد دانشجویان دانشگاه تهران بیشتر از رویکرد یادگیری عمیق استفاده می کنند. دانشجویان مقاطع بالاتر و همچنین، رشته های فنی و مهندسی میانگین بالاتری برای رویکرد عمیق یادگیری داشتند. در تحلیلهای کیفی نیز پنج درونمایه اصلی برای چرایی انتخاب رویکرد یادگیری دانشجویان به دست آمد: روش تدریس مدرس، روش ارزشیابی مدرس، هدف یادگیری دانشجویان، راهبرد یادگیری دانشجویان و محتوای برنامه درسی.
  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، یادگیری دانشجویان، آموزش عالی، پژوهش آمیخته
 • مرضیه عبدالوهابی*، یونس رومیانی، سکینه ظریف صفحات 51-74
  امروزه، مهارت عنصر اصلی در موفقیت سازمانی و پیشرفت فردی و همچنین، عاملی اساسی در به کارگیری نیروی انسانی در بازار کار محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مهارتهای اساسی دانشجویان در عصر جهانی شدن بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی1390-1389بودند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی، فنی- مهندسی و دامپزشکی و حجم نمونه انتخابی334 نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 89/0 بود و روایی صوری و محتوایی آن را چند نفر از متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی تایید کردند. یافته ها نشان داد که میانگین مهارتهای دانشجویان این دانشگاه در سطح تقریبا متوسط (42/3) قرار دارد که کمترین میانگین مربوط به مولفه سواد رایانه ای (98/2) و بیشترین میانگین مربوط به کار گروهی (96/3) بود. میانگین مهارتهای دانشجویان نسبت به میانگین مطلوب تفاوت معنادار داشت. به طوری که میزان مهارت مسئولیت پذیری و کار گروهی به طور معناداری از میانگین مطلوب بالاتر، اما میزان مهارتهای دانشجویان در ایجاد ارتباط، حل مسئله، انعطاف پذیری و سواد رایانه ای به طور معناداری از میانگین مطلوب (5/3) کمتر بود. از دیگر نتایج این پژوهش وجود داشتن تفاوت معنادار بین میانگین مهارتهای ارتباطی، مسئولیت پذیری و کار گروهی در دانشجویان زن و مرد و نیز وجود داشتن تفاوت معنادار میانگین سواد رایانه ای بین دانشجویان رشته های مختلف و سالهای مختلف تحصیلی بود.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، حل مسئله، مهارت ارتباطی، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، کار گروهی، سواد رایانه ای
 • روح الله رضایی، غلامرضا مجردی، احسان قلی فر*، لیلا صفا صفحات 75-97
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های شمال غرب کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام اعضای هیئت علمی رشته های کشاورزی دانشگاه های تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان تشکیل می دادند (268N=) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان 155 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان تایید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت مولفه های پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی 91/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ارباب رجوع محوری، ساختاری- ارتباطی، مدیریتی، توسعه حرفه ای- مشارکتی و تیم محوری در مجموع 55/67 درصد از واریانس کل مولفه های پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی مورد مطالعه را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مولفه های مدیریت جامع کیفیت، پیاده سازی، دانشکده کشاورزی، اعضای هیئت علمی
 • مائده مالکی* صفحات 99-116
  نحوه طراحی آموزشی در آموزش مبتنی بر شبکه تاثیر بسیار مهمی بر متغیرهای آموزشی از جمله انگیزش پیشرفت تحصیلی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. بعد از اجرای پیش آزمون بر روی 32 نفر، افراد به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یکی از گروه ها از طریق الگوی طراحی آموزشی گانیه (معلم محور) در آموزش مبتنی بر وب و گروه دیگر به وسیله الگوی طراحی آموزشی پنج مرحله ای بایبی (یادگیرنده محور) در آموزش مبتنی بر وب آموزش دیدند. سپس، دوباره آزمون پیشرفت تحصیلی بر روی هر دو گروه انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 89-1388 بودند که از میان آنها 32 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی بود که پایایی آن 74/. به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه تحقیق و به عبارتی، تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده اند و دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه (معلم محور) آموزش دیده اند، تفاوت معناداری وجود داشت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی پنج مرحله ای بایبی آموزش دیده بودند، نسبت به دانشجویانی که با الگوی گانیه (یادگیرنده محور) آموزش دیده بودند، بیشتر بود.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، طراحی آموزشی، رویکردهای آموزشی، الگوهای آموزشی، انگیزش پیشرفت تحصیلی
 • خدیجه حاتمی فر *، علی اصغر کاکو جویباری، محمدرضا سرمدی صفحات 117-139
  امروزه، به دلیل مباحث رقابتی جدیدی که در بسیاری از دانشگاه های ایران به وجود آمده، آنها را در یک فرایند تغییر درگیر ساخته است و بر این اساس، سعی می کنند تا رضایت بیشتری را برای مشتریان و دانشجویان خود فراهم آورند. رضایتمندی بازتاب موثر بودن تمام حیطه های آموزشی از نظر علمی و عملی است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور انجام شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن میدانی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری(29537 نفر) دانشجویان ورودی دوره کارشناسی سالهای 1384، 1385 و1386 دانشگاه پیام نور مرکز تهران بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 379 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن در پژوهش ایزدی و همکاران 88/. حاصل شده است. در این پژوهش تحلیلها با استفاده از نرم افزار SPSS، آماره های توصیفی و با توجه به ماهیت سوالهای پژوهش از آزمون مناسب آماری t-test و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. نتایج نشان داد میانگین مشتری محوری دانشگاه پیام نور در سطح کم ارزیابی می شود و این بدان معناست که دانشجویان رضایت کمی از نحوه ارائه خدمات آموزشی دانشگاه دارند. همچنین، تفاوت معناداری بین گروه های آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقایسه با یکدیگر از نظر مشتری محوری مشاهده نشد و میزان مشتری محوری دو دانشکده علوم انسانی و علوم پایه به یک اندازه بود.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، دانشگاه پیام نور، خدمات دانشجویی، نگرش، مشتری مداری
 • لیدا شرفی*، امیرحسین علی بیگی صفحات 141-160
  رعایت نشدن اصول اخلاق تحصیلی (تقلب) در بین دانشجویان موضوعی مهم در آموزش عالی است. این مسئله کم و بیش در بین جامعه دانشجویی رایج و بنابراین، تحلیل این مسئله اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان با استفاده از کاربرد مقیاس چند بعدی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بود (265=N). داده ها با استفاده از پرسشنامه از 107 دانشجو به طریق روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ابتدا تعدادی از آنها در اختیار چند نفر از صاحبنظران رشته روانشناسی، سنجش و اندازه گیری قرار گرفت و روایی صوری نیز تایید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ(91/0) استفاده شد. بخشی از داده ها با روش مقیاس بندی چندبعدی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشجویان رفتارهای تقلب را در دو بعد نشان می-دهند که بعد اول با عنوان «نوع رفتارهای تقلب» و بعد دوم با عنوان «جدیت رفتار تقلب» تفسیر شد. یافته ها حاکی از آن است که بروز بعضی از رفتارهای تقلب تحت تاثیر رقابت قرار می گیرد. از دیدگاه دانشجویان بیشتر رفتارهای تقلب در دانشگاه رواج و عمومیت دارند و همچنین، این رفتارها به عنوان تخلفات جدی محسوب می شوند. دستاوردهای این مطالعه می تواند به مسئولان آموزش عالی یاری برساند که از دیدگاه دانشجویان در خصوص رفتارهای تقلب آگاهی پیدا کنند.
  کلیدواژگان: رفتار تقلب، دانشجو، مقیاس بندی چند بعدی، کیفیت یادگی
 • حمید رحیمی*، راضیه آقابابایی صفحات 161-177
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل استراتژی های خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 91-1390 بالغ بر260 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد خودرهبری با 31 سوال و ضریب پایایی 81% و پرسشنامه کارآفرینی با 47 سوال و ضریب پایایی90/0 بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و تحلیل واریانس چندگانه) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین استراتژی های خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئت علمی بالاتر از حد متوسط است. بین استراتژی های خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت وجود دارد. از بین استراتژی های خودرهبری، استراتژی تفکر سازنده دارای اهمیت بیشتری در پیش بینی کارآفرینی است.
  کلیدواژگان: استراتژی های خودرهبری، کارآفرینی، اعضای هیئت علمی
|
 • Yousef Mohebzadegan *, Dr. Mohammad H. Pardakhtchi, Dr. Mohammad Ghahramani, Dr. Maghsood Farasatkhah Pages 1-25
  To modernize any society, particularly in developing countries, it is necessary to focus and to be concerned with educational institutions. The quality of these institutions and their anticipation to fulfill the present and future needs of the society throughout education, research and professional services are important. Hereof, faculty development is an organized, goal-directed process to achieve progression and growth of skills that enable one to contribute in a meaningful way to the advancement of field of interest, whether educational, operational or scientific. The purpose of this study was to design a conceptual model for faculty members’ development in City of Tehran universities. This research relied on qualitative research methods and was done based on the Grounded Theory approach. Research participants included 12 full time faculty members that some of them have administrative position in Ministry of Science, Research and Technology or in universities and 5 scholarship doctoral students. In this research type, data are generated through semi structured interviews. In validating the gathered data two methods of member checking and external audit were used. Data were analyzed using the content analysis approach. The core phenomenon of this study is faculty development that they were analyzed in three personal, professional and instructional dimensions. A final model was developed by considering causal, contextual and intervening conditions.
  Keywords: Faculty Member Development, Development Models, Grounded Theory Approach
 • Dr. Mahmood Ghazi Tabatabaee, Majid Yousefi Afrashteh*, Leila Siami Pages 27-50
  The most important objective of the educational systems is to increase student's learning and trying to improve its quality. Such an ideal has special place in higher education. The main purpose of present research was to investigate students learning approaches and how student's attitudes tend to their learning approaches. Research approach was mixed-descriptive method. The study population consisted of the students at University of Tehran in 2009-10 school year. In the quantitative study, 220 subjects were randomly selected. For the second part of the extreme 6 individuals were selected. Two questionnaires (Inventory of two-factor learning approaches, Biggs et al 2001) and interviews were used to collect data. Reliability coefficient of the questionnaire for deep learning approaches was.73 and for surface approach.80.Quantitative analysis was used for clustering of students in learning approaches and test of MANOVA. In qualitative analysis coding of interviews were utilized. Quantitative results showed that Tehran University students used a more deep learning approach. Engineering majors and postgraduate students had more deep learning approach. In the qualitative analysis five major themes for why students tend to approach learning were identified: teacher’s teaching methods, teachers’ evaluation method, student learning objectives, learning strategies and curriculum content.
  Keywords: Learning Styles, Student Learning, Higher Education, Mixed Methods
 • Marzieh Abdolvahabi *, Unes Romiani, Sakineh Zarif Pages 51-74
  Today, skills are the key element in organizational success and personal development and is considered a key factor in deployment of human resources in the market. The purpose of current study was examining students’ basic skills in global age era. This study was a descriptive survey. The statistical population was consisted of Shahid Chamran University students in the academic year 2010-11. Sampling method was stratified random sampling including 334 students in Humanities, Basic Sciences, Agriculture, Engineering and Veterinary. The research instrument was a researcher made questionnaire with a reliability of. 89. The results showed that students ‘skills at this university are about average (3.42).Computer literacy had lowest and teamwork had highest averages. There was significant difference in students’ skills from the desirable level. So that, the means of responsibility and team-working skills were significantly above average. But the means of communication, problem solving, flexibility skills, and computer literacy were less than average. In addition, the results showed that there were significant differences between male and female students in communication, responsibility, and team-working. Furthermore there were significant differences between students’ major and year of studying.
  Keywords: Globalization, Problem Solving, Communication Skill, Flexibility, Responsibility, Teamwork, Computer Litera
 • Dr. Rohollah Rezaei, Dr. Gholamreza Mojarradi, Ehsan Gholifar*, Dr. Leila Safa Pages 75-97
  The main objective of this research was to study the components of implementing the Total Quality Management in the agricultural faculties in Iran’s North West universities. An analytical- explanatory research method was chosen for this study. The statistical population of the study consisted of the all agricultural faculty members in Tabriz, Ardabil, Orumieh and Zanjan universities (N= 268). According to Krejcie and Morgan table, 155 individuals were selected by using stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts in the University of Zanjan. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach 's alpha coefficient for the components level of importance for implementing the Total Quality Management in the agricultural faculties was 0.91. The results of factor analysis showed that five factors namely client-centered, structural-communicational, managerial, professionalism participatory-development and team-oriented explained 67.55 percent of total variances of components of implementing the Total Quality Management in the agricultural faculties.
  Keywords: Components of Total Quality Management, Implementing, Agricultural Faculty, Faculty Members
 • Maede Maleki* Pages 99-116
  Web-based instructional design has a great impact on educational variables such as achievement motivation. The purpose of this research was to examine the effect of Gagne and five leveled bybee Instructional Design Models on achievement motivation of students through Web-based instruction. The study was semi-experimental design. After a pre-test on 32 students, they were randomly divided into two groups where the Gagne Instructional Design Model was applied on one of the groups and by bee Instructional Design Model on another and subsequently post-tests were performed on both groups. Research population was undergraduate students of Instructional Technology from Allame University (2009-2010) that 32 students were randomly selected through cluster sampling. The reliability of the performed test was 74%. In analyzing the data, descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential statistics for testing research hypothesis and finally, in generalizing the obtained result from a sample to the research population, analysis of covariance (ANCOVA) were used. Results showed that a significant difference between the achievement motivation of students that were taught by the by bee (Teacher-Directed) Instructional Design Model and those of the Gagne Instructional Design Model. Furthermore, the achievement motivation of students taught by y bee (Learner-Centered) Instructional Design Model was more than students taught through Gagne Instructional Design Model.
  Keywords: Electronic Learning, Instructional Design, Instructional Methods, Instructional Models, Achievement Motivation
 • Kh. Hatamifar*, Dr. A.S. Kakoojooybari, Dr. M.R. Sarmadi Pages 117-139
  Today, due to new competition discussions existed in Iran’s universities, these institutions have become involved in the process of change. Therefore, they seek to provide best services for students in order to satisfy them. In fact, satisfaction reflects the effectiveness of all educational fields scientifically and practically. The present research was conducted to review the student satisfaction with student services in Payam Noor University. A descriptive-survey research method was chosen for this study. Statistical population (29537) was included newly arrived students of bachelor's degree in the years 2005, 2006 and 2007 at Payam Noor University. Finally, 379 students were selected according to Morgan Table through stratified-quota sampling method. The data collection tool was a researcher made questionnaire through whichIzadi et al found its reliability and validity about %88. Analysis was conducted using SPSS software. Descriptive statistics was used and due to research questions, t-test and one way analysis of variance were utilized. Results showed that the average of customer orientation at Payam Noor University is assessed at low level. This means that student satisfaction with educational services is low. Also, there were no significant differences between educational groups of Tehran’s Payam Noor University. The degree of customer orientation was same at Faculty of Humanities and Sciences.
  Keywords: Satisfaction, Payam Noor University, Student Services, Attitude, Customer Orientation
 • Lida Sharafi *, Dr. Amirhossein Alibaygi Pages 141-160
  Academic ethics violation (cheating) among students is a major issue in higher education. This issue is relatively common and its study concern remains high. The purpose of this descriptive survey research was to analyze the cheating behaviors among college students using multidimensional scaling approach. The statistical population was College of Agriculture’s master students at Razi University (N= 265). A sample of 107 students was selected using stratified sampling technique. A questionnaire was utilized for information gathering. The research instrument was validated by Psychology and Measurement faculty members. The reliability of the questionnaire as a measure of internal consistency was determined via Cronbach's alpha (0.91). Part of data was analyzed by multidimensional scaling. Results showed that students illustrated two cheating behaviors dimensions. The first dimension was interpreted as "type of cheating behavior" and the second as "seriousness of cheating behavior". Results revealed that competition among students is the main reason for academic cheating behaviors. In students’ opinion, the majority of cheating behaviors are common and serious at university context. The results could have implications for higher education administrators to understand students’ perceptions toward cheating behaviors.
  Keywords: Cheating Behavior, Student, Multidimensional Scaling, Learning Quality
 • Dr. Hamid Rahimi *, Razieh Aghababaei Pages 161-177
  The main purpose of this research was to analyze self leadership strategies and its relationship with entrepreneurship among faculty members in University of Kashan. Research type was descriptive correlative. Statistical population of research included all faculty members in 2012- 2013 academic year who were 260 individuals. Statistical sample was 84 who were selected by random stratified sampling method. To gather data, two questionnaires were used: Self- leadership questionnaire with 31 items and entrepreneurship questionnaire with 47 items. The reliability coefficients of questionnaires were obtained through Cronbach alpha as 0.81 and 0.90 respectively. Collected data was analyzed at level of inferential statistics including correlation coefficient, multivariate variance and regression. Research findings revealed that self- leadership strategies and entrepreneurship mean was higher than average. There was a significant and positive relation between the self- leadership behavioural-focused strategies, natural reward strategies, constructive thought strategies and entrepreneurship. The constructive thought strategies have more important role in predicting entrepreneurship.
  Keywords: Self, leadership Strategies, Entrepreneurship, Faculty Members