فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 2, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/06/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • رحمت الله مرزوقی، الهام حیدری*، معصومه حیدری صفحات 131-138
  زمینه و هدف
  یکی از وظایف دانشگاه ها، توانمندی دانشجویان در عرصه های مختلف از جمله شناخت آینده است که این امر می تواند تحت تاثیر کیفیت تجارب یادگیری آن ها باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان بود.
  روش کار
  پژوهش مقطعی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای، تعداد 223 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه کیفیت تجارب یادگیری Neumann و پرسش نامه توانایی آینده پژوهی پارسا و همکاران بود؛ هر دو پرسش نامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند.
  یافته ها
  توانایی آینده پژوهی دانشجویان و کیفیت تجارب یادگیری آنان نزدیک به حد متوسط بود. به علاوه، بین ابعاد کیفیت تجارب یادگیری، ابعاد انعطاف پذیری یادگیری، محتوا و روابط رسمی و غیر رسمی استاد- دانشجو رابطه مثبت و معنی داری با ابعاد توانایی آینده پژوهی دانشجویان وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، کیفیت تجارب یادگیری می تواند با رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان رابطه داشته باشد؛ بنابراین بهبود کیفیت تجارب یادگیری و رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان توسط دانشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت تجارب یادگیری، آینده پژوهی، دانشجویان دانشگاه
 • مریم اخوتی، مینا مرادزاده*، فرزانه ذوالعلی صفحات 139-152
  زمینه و هدف
  به تازگی فن آوری های جدیدی تحت عنوان وب 0/2 ظهور کرده اند و استفاده از آن در آموزش رو به افزایش است. ویکی یکی از ابزارهای وب 0/2 می باشد که در آموزش الکترونیک کاربردهای فراوانی دارد. ویکی ها دارای محیطی ساده و با قابلیت ویرایش آسان هستند و بافتی تعاملی دارند که استفاده از آن ها در آموزش باعث افزایش یادگیری می گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر استفاده از ویکی بر یادگیری مهارت های اطلاع یابی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش کار
  32 دانشجوی پزشکی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون به وسیله ویکی و گروه شاهد به روش سنتی آموزش داده شدند. قبل از آموزش جهت تعیین میزان آگاهی دانشجویان در مورد مهارت های اطلاع یابی برای هر دو گروه پیش آزمون و در پایان جهت سنجش میزان پیشرفت، پس آزمون انجام گرفت. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشتر دانشجویان (9/71 درصد) با وب 0/2 آشنایی داشتند و 9/21 درصد از ویکی ها استفاده کرده بودند. آگاهی هر دو گروه پس از آموزش افزایش یافت. میانگین نمرات گروه شاهد از 30/4 ± 83/3 به 25/3 ± 75/13 و نمرات گروه آزمون از 85/1 ± 80/2 به 26/4 ± 85/12 ارتقا یافت (001/0 > P)، اما رابطه معنی داری بین آموزش به وسیله ویکی و آموزش سنتی وجود نداشت و پیشرفت دو گروه به طور تقریبی یکسان بود (560/0 = P). با این وجود بیش از نیمی از دانشجویان (55 درصد) به دلایلی مانند عدم محدودیت زمانی و صرفه جویی در زمان، آموزش با ویکی را ترجیح دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده ابزارهای وب 2/0 به خصوص ویکی ها تاثیر مثبتی بر یادگیری دارند، بنابراین با توجه به قابلیت های ویکی می توان از آنها به عنوان مکمل آموزش سنتی بهره برد.
  کلیدواژگان: وب 0، 2، ویکی، آموزش، مهارت های اطلاع یابی، یادگیری، دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • مریم آویژگان*، سید ابراهیم میرشاه جعفری، احمدرضا نصر، طاهره چنگیز صفحات 153-169
  زمینه و هدف
  نایاب ترین منبع در دنیای امروز، استعداد رهبری است که قابلیت هدایت مستمر سازمان ها به سمت موفق شدن در دنیای فردا را داشته باشد. نظر به اهمیت رهبری برنامه درسی در گروه های آموزشی، این مطالعه جهت پاسخ به سوال «اعضای هیات علمی نقش رهبری برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی را چگونه می بینند؟» طراحی شد.
  روش کار
  در پژوهش کیفی حاضر و بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف، با اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان که در تحصیلات تکمیلی دارای سابقه، علاقه و تجربه بودند، مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد. همه مصاحبه ها ضبط، دست نویس و تایپ گردید. سپس در نرم افزار MAXQDA نسخه 2007 وارد و کدگذاری، طبقه بندی و توصیف شد و مطابق روش «تحلیل محتوا» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از مصاحبه با 18 نفر از اعضای هیات علمی با سابقه مدیریت و تجربه کافی در دوره تحصیلات تکمیلی، دستیابی به غنای اطلاعاتی، اشباع و تکرار داده ها حاصل شد. 500 کد از داده های تحقیق استخراج شد که در 5 طبقه اصلی (ارتقای جو آموزشی، تدوین، اجرا و نظارت و ارزیابی برنامه درسی، نوآوری و تسهیل تغییر و انطباق) دسته بندی گردید.
  نتیجه گیری
  مشارکت کنندگان در این مطالعه 5 طبقه اصلی و 18 طبقه فرعی را که نشان دهنده نقش های رهبری برنامه درسی بود، مطرح نمودند. این نقش ها در حوزه های قابل تطبیق و مقایسه با چرخه برنامه ریزی درسی یعنی تدوین، اجرا، نظارت بر اجرا، ارزشیابی و تغییر می باشد. علاوه بر آن، این نقش ها بر ارتقای جو آموزشی که زمینه، بستر و فراهم کننده زیرساخت ها و پیش نیازهای لازم برای چرخه برنامه ریزی درسی است، نیز تاکید دارد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، رهبری، آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، تحقیق کیفی
 • شکوفه سادات رضازاده، بی بی عشرت زمانی، یاسمین عابدینی، حسن ببری* صفحات 170-178
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی و نقش موثری که متغیرهای مختلف انگیزشی از جمله میزان ارزش دهی به تکالیف و راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی این دانشجویان دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری، ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان پرداخت.
  روش کار
  این تحقیق از نوع توصیفی و جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که برای نمونه، 251 نفر از آن ها بر اساس نمونه گیری نسبی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، استفاده از پرسش نامه استاندارد روا و پایا بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای، Independent t و ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شد.
  یافته ها
  میزان به کارگیری راهبردهای تکرار و مرور ذهنی و سازماندهی در دانشجویان در سطح خطای 05/0 کمتر از سطح متوسط بود، اما میزان استفاده از راهبرد گسترش معنایی و همچنین میزان ارزش دهی به تکلیف در این دانشجویان بیش از سطح متوسط میانگین وزنی 3 بود. از سویی بین راهبردهای یادگیری تکرار و مرور ذهنی، سازماندهی و ارزش دهی به تکلیف با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش راهبردهای یادگیری، تهیه بروشور و یا حتی ارایه واحد درسی تحت عنوان استفاده از راهبردهای یادگیری و مطالعه می تواند از اقدامات مفید در زمینه آشنایی دانشجویان با راهبردهای صحیح یادگیری باشد. از طرفی با توجه به تاثیر میزان ارزش دهی به تکلیف بر پیشرفت تحصیلی، باید در تدوین دروس به علایق و نیازهای آموزشی دانشجویان توجه ویژه شود تا موجبات توجه بیشتر آن ها را فراهم سازد.
  کلیدواژگان: راهبردها، پشرفت تحصیلی، ارزش دهی به تکلیف، علوم پزشکی
 • عصمت نوحی*، سحر صلاحی، سکینه سبزواری صفحات 179-186
  زمینه و هدف
  پرستاران جهت ارایه خدمات و آموزش هدفمند نیازمند تفکر انتقادی هستند. ضعف تفکر انتقادی در میان دانشجویان گویای آن است که آموزش پرستاری در دستیابی به اهداف حرفه ای چندان موفق عمل نکرده است و پرورش دانشجویان پرستاری و پرستاران متفکر همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح می باشد. بر این اساس، در سال های اخیر توجه به سبک های یادگیری و روش های نوین و خلاق آموزشی مبتنی بر یادگیری معنی دار و تسهیل کننده تفکر انتقادی مثل روش های تدریس دانشجو محور جایگزین رویکردهای سنتی تدریس شده است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه تفکر انتقادی با سبک های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراحی گردید.
  روش کار
  تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را 90 نفر از دانشجویان پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 91-1390 تشکیل دادند. ابزار پژوهش، پرسش نامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب (California critical thinking skill test یا CCTST) و پرسش نامه سبک های یادگیری Kolb بود.
  یافته ها
  بین سبک های یادگیری و تفکر انتقادی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (001/0 > P)؛ به طوری که سبک همگرا بیشترین و سبک انطباق یابنده کمترین میانگین تفکر انتقادی را به خود اختصاص داد. به طوری که سبک همگرا (2/67 ± 13/04)بیشترین و سبک انطباق یابنده(1/33 ± 3/82)کمترین میانگین تفکر انتقادی را داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، می توان بر لزوم بازنگری در استراتژی های آموزشی فعلی و استفاده بیشتر از استراتژی های فعال تدریس با توجه به سبک های یادگیری فراگیران جهت بهبود وضعیت تفکر انتقادی تاکید کرد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، رویکردهای تدریس، راهبردهای یادگیری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • محمدرضا محمودی*، محمودرضا دهقانی صفحات 187-195
  زمینه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه توانایی دانشجویان در پاسخ دهی به آزمون تدبیر مشکل بیمار (Patient management problem یا PMP) و سوال تشریحی تعدیل یافته (Modified essay question یا MEQ) با آزمون سوالات چند گزینه ای (Multiple-choice questions یا MCQs) و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی بود.
  روش کار
  این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بین 76 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند، انجام گرفت. اولین و دومین آزمون به ترتیب تدبیر مشکل بیمار و سوالات تشریحی تعدیل یافته همراه با یکدیگر و سوالات چند گزینه ای بود. روایی محتوا از طریق کسب نظر صاحب نظران و پایایی آزمون ها از طریق بازآزمایی بررسی شد. متغیرهای پیشرفت تحصیلی شامل معدل کل پنج نیم سال تحصیلی و معدل کل نیم سال پنجم بود. در انتهای آزمون یک سوال باز در خصوص نظرسنجی از دانشجویان طراحی گردید. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نمره درس بهداشت و مسمومیت غذایی و آزمون MCQs همبستگی معنی داری مشاهده شد (001/0 > P)، اما همبستگی بین این نمره ها و سایر متغیرها معنی دار نبود. اختلاف معنی داری بین میانگین امتیازات آزمون MCQs و نمره درس بهداشت و مسمومیت غذایی مشاهده شد (001/0 > P)، اما ارتباط معنی داری بین امتیازات آزمون های PMP-MEQ و هر یک از بخش های PMP و MEQ در دو گروه دانشجویان با معدل کل وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  وجود نمرات پایین در آزمون تدبیر مشکل بیمار نشان دهنده عدم توانایی دانشجویان در پاسخ دهی به این نوع از آزمون ها در مقایسه با آزمون MCQs می باشد. عدم وجود همبستگی بین نمره آزمون MEQ با پیشرفت تحصیلی نشان دهنده ضعف دانشجویان در استدلال و قضاوت بالینی با وجود معدل بالا و اطلاعات علمی آن ها بود.
  کلیدواژگان: مدیریت مشکل بیمار، سوال تشریحی تعدیل یافته، سوال چند گزینه ای، پیشرفت تحصیلی
 • محمدرضا بانشی*_ملیحه رضایی_سمیه شاهرودی_فرزانه ذوالعلی_مریم اخوتی_علی اکبر 5 حق دوست صفحات 196-204
  زمینه و هدف
  بهبود کیفیت آموزش از محوری ترین ارزش های نهادهای دانشگاهی و آموزش عالی می باشد. با توجه به این که استادان نقش تعیین کننده ای در این راستا دارند، جهت بررسی روند کیفیت آموزش، به ارزشیابی کیفیت تدریس استادان نیاز است. یکی از روش های متداول ارزشیابی استادان، ارزشیابی توسط دانشجو می باشد که این امر به طور معمول در پایان هر ترم تحصیلی صورت می گیرد. با توجه به این که داده های ارزشیابی استادان از نوع داده های طولی با اندازه گیری های مکرر در طول زمان می باشد، برای بررسی روند کیفیت تدریس آنان باید از آنالیزهای مناسب داده های طولی استفاده شود، اما متدولوژی چنین روش هایی به طور معمول به صورت پیچیده توضیح داده شده است. در مطالعه حاضر به معرفی مدل چند سطحی خطی، روش معادلات برآورد تعمیم یافته و مدل های ارزش افزوده (که مدل های مناسبی برای داده های طولی ارزشیابی می باشند) پرداخته شد و سعی گردید که مفهوم آن با زبان ساده و کاربردی توضیح داده شود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی استادان، مدل ارزش افزوده، مدل چند سطحی خطی، روش معادلات برآورد تعمیم یافته
 • سلیمان احمدی، فاطمه جاویدان*، محمد صادق دهقان صفحات 205-213
  زمینه و هدف
  در بیشتر مواقع از پزشکان انتظار می رود که در زندگی حرفه ای خود علاوه بر تدریس دوره های از پیش طراحی شده، در طراحی برنامه های آموزشی نیز به طور مستقیم مشارکت نمایند. امروزه نظام های آموزشی سنتی برای ایجاد توانمندی های مورد انتظار از پزشکان کافی نیستند. یکی از کاربردهای پیشرفت های جدید علوم شناختی در طراحی برنامه های آموزشی، تدوین راهبردهایی در جهت ارتقای کیفیت برنامه آموزش پزشکی عمومی است. راهبردهای آموزشی، تصمیمات جهت دار بنیادی در یاددهی هستند که هدف آن ها دستیابی به اهداف آموزشی می باشد.
  روش کار
  مقاله حاضر به صورت مرور روایی است که با بررسی منابع کتابخانه ای و الکترونیکی معتبر، مهم ترین راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی عمومی را معرفی و توصیف می نماید.
  یافته ها
  مهم ترین راهبردهای آموزشی برنامه درسی پزشکی عمومی عبارتند از «مجموعه راهبردهای دانشجو محوری، یادگیری مبتنی بر مساله، تدریس ادغام یافته یا بین حرفه ای، مبتنی بر جامعه، انتخابی و نظام مند بودن؛ مجموعه راهبردهای مرتبط با محصول، متناسب بودن، بین حرفه ای، دوره های کوتاه تر آموزشی، جایگاه چندگانه و هم زیستی و همچنین مجموعه راهبردهای واقعی بودن، ادغام، بازخورد، یادگیری و ارزشیابی» بودند.
  نتیجه گیری
  هر یک از راهبردهای آموزشی به صورت یک طیف نشان داده می شوند. هر طراح آموزشی باید قبل و در حین تدوین برنامه آموزشی، جایگاه هر یک از اجزای برنامه درسی را در هر یک از این طیف ها مشخص نماید. بر اساس هر یک از راهبردهای انتخابی باید مداخلاتی در برنامه درسی صورت گیرد تا این راهبردها عملیاتی شوند؛ به طوری که نتایج ارزشیابی و شواهد حاصل از مداخلات در برنامه، این اطمینان را به طراحان برنامه بدهد که کیفیت برنامه ارتقا یافته است.
  کلیدواژگان: آموزش، پزشکی عمومی، برنامه درسی، راهبرد آموزشی، ارتقای کیفیت
 • محمدرضا آهنچیان، مصطفی راد*، مجتبی راد صفحات 214-226
  زمینه و هدف
  از آن جایی که کمتر شدن مشکلات آموزشی باعث ارایه آموزش با کیفیت و در نهایت عملکرد بهتر دانشجویان در عرصه ارایه خدمات رشته فوریت های پزشکی در بالین مددجویان می شود، این مطالعه با هدف تبیین مشکلات آموزشی رشته فوریت های پزشکی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش آنالیز محتوا و به روش متعارف (Conventional content analysis) صورت گرفت و تجارب 16 نفر را (شامل 12 تازه فارغ التحصیل شده رشته فوریت های پزشکی دوره کاردانی و 4 نفر از مدرسان این رشته) که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، بیان کرد. داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته چهره به چهره جمع آوری گردید. محتوای مصاحبه، نسخه برداری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  چالش های آموزشی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی بعد از طبقه بندی و ادغام کدهای اولیه در قالب 12 زیرطبقه جدید حاصل شد. در نهایت این زیرطبقه ها در سه طبقه اصلی «فقدان روش های مناسب تدریس، شکاف تئوری و عمل و اصلاح برنامه درسی در رشته فوریت های پزشکی» تفکیک گردید.
  نتیجه گیری
  مشکلات آموزشی در رشته فوریت های پزشکی شامل روش های نامناسب تدریس، عدم کاربرد مطالب کلاس درس در صحنه عمل و جامع نبودن برنامه درسی می باشد؛ بنابراین مسوولان آموزشی رشته فوریت های پزشکی درصدد رفع مشکلات موجود باشند تا فارغ التحصیلان این رشته بتوانند خدمات با کیفیتی به جامعه ارایه دهند.
  کلیدواژگان: آموزش، فوریت های پزشکی، چالش های آموزشی، فارغ التحصیلان، مدرسان
 • شهرزاد مظهری، مریم اخلاص پور*، نبی بنازاده صفحات 227-235
  زمینه و هدف
  هراس اجتماعی (Social phobia) یکی از اختلالات شایع روان پزشکی است که به صورت ترس از ارزیابی شدن یا مشاهده شدن توسط دیگران بروز می کند. با وجود این که صحبت کردن در میان جمع یکی از ملزومات سیستم های آموزشی می باشد و هراس اجتماعی به علت ترس از صحبت کردن در جمع می تواند باعث کاهش عملکرد تحصیلی افراد شود، تاکنون مطالعات اندکی به بررسی شیوع این اختلال در میان دانشجویان در ایران پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آن ها صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر بر روی 700 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت انجام مطالعه از پرسش نامه های هراس اجتماعی، مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی و پرسش نامه خصوصیات دموگرافیک و عملکرد تحصیلی استفاده گردید.
  یافته ها
  در بین دانشجویان مورد بررسی، 6/40 درصد افراد مبتلا به هراس اجتماعی بودند. از لحاظ میانگین معدل، تفاوت معنی داری بین دو گروه مبتلا به هراس اجتماعی و غیر مبتلا یافت نشد، اما افراد مبتلا به طور معنی داری بر این باور بودند که عملکرد تحصیلی آن ها به علت هراس از صحبت کردن در جمع کمتر از واقع می باشد. تنها 1/4 درصد افراد مبتلا به هراس اجتماعی به روان پزشک مراجعه کرده بودند.
  نتیجه گیری
  اقدامات پیشگیرانه جهت تشخیص به موقع افراد مبتلا و در نتیجه کاهش عوارض هراس اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هراس اجتماعی، وضعیت تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی، کرمان (ایران)
 • ناهید رمضانی، محسن رمضانی*، عبدالحکیم فاضلی صفحات 236-243
  زمینه و هدف
  در نظر گرفتن نظرات دانشجو، جزء کلیدی فرایند آموزش دندان پزشکی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان سال های پنجم و ششم دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد آموزش عملی و عوامل موثر بر آن در سال تحصیلی 91-1390 بود.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 108 دانشجوی سال های پنجم و ششم دندان پزشکی زاهدان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. پرسش نامه تغییر یافته کیفیت آموزش بالینی (با روایی و پایایی تایید شده) در میان دانشجویان نیمه دوم تمام روتیشن ها در نیم سال اول سال تحصیلی 91-1390 توزیع گردید و هر یک از دانشجویان دیدگاه خود را در مورد بخش حاضر در آن ثبت کردند. پرسش نامه شامل بخش های فرصت های یادگیری بالینی، فعالیت های عملی آموخته شده و برهم کنش با استاد بود. حداقل و حداکثر نمره هر یک از بخش ها و نیز کل پرسش نامه به ترتیب 1 و 5 بود. میانگین امتیازات بر اساس طبقه بندی لیکرت محاسبه شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 19 توصیف و در سطح معنی داری 05/0 توسط آزمون های One way ANOVA و Independent t تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره کل دیدگاه دانشجویان، 87/0 ± 48/3 از حداکثر 5 نمره بود. بالاترین میانگین نمره دیدگاه به ترتیب به ابعاد برهم کنش با استاد و فرصت های یادگیری بالینی تعلق گرفت. میانگین نمره کل دیدگاه دانشجویان سال پنجم به طور معنی داری بالاتر از دانشجویان سال ششم بود (032/0 = P). همچنین اختلاف معنی داری در میانگین نمره کل دیدگاه دانشجویان بر حسب سن (048/0 = P)، جنس (040/0 = P) و معدل (037/0 = P) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  دانشجویان آموزش عملی را به نسبت مطلوب گزارش کردند. همچنین دیدگاه دانشجویان نقاط قوت و ضعف آموزش عملی را نشان داد.
  کلیدواژگان: آموزش عملی، دیدگاه دانشجویان، دانشکده دندان پزشکی، زاهدان، ایران
 • ملوک ترابی*، جهانگیر حقانی، ایمان موسوی صفحات 244-250
  زمینه و هدف
  دانشجویان دندان پزشکی در طول دوره تحصیل خود با حجم زیادی از دروس روبه رو می شوند. داشتن و به کارگیری مهارت های مناسب و صحیح مطالعه در بهبود عملکرد تحصیلی آنان نقش موثری دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عادات و مهارت های مطالعه در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 بود.
  روش کار
  مطالعه مقطعی- توصیفی حاضر بر روی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی کرمان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بر اساس پرسش نامه مهارت و عادات مطالعه Cook شامل 24 سوال 5 گزینه ای (شامل 6 حیطه) بر اساس مقیاس لیکرت بود که نمره بیشتر بیانگر عادات مطالعه بهتر می باشد. پرسش نامه به صورت خودایفا توسط دانشجویان تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل رگرسیون خطی در سطح معنی داری 05/0 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  75 مرد (1/48 درصد)، 81 زن (9/51 درصد)، 121 دانشجوی مجرد (6/77 درصد) و 35 دانشجوی متاهل (5/29 درصد) در مطالعه شرکت کردند. میانگین سنی دانشجویان 09/6 ± 46/23 سال بود. میانگین نمره پرسش نامه 65/10 ± 32/71 از مجموع 120 نمره به دست آمد. بین معدل کل دانشجویان (049/0 = P)، میانگین ساعات مطالعه (033/0 = P) و مطالعه قبل از کلاس (050/0 = P) با میانگین نمره پرسش نامه ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. مهارت و عادات مطالعه در 7/7 درصد دانشجویان خوب، در 9/85 درصد دانشجویان متوسط و در 4/6 درصد ضعیف بود. مطالعه روزانه 9/51 درصد دانشجویان در طول ترم کمتر از 2 ساعت بود و 8/46 درصد آنان در بازه امتحانات بیشتر از 8 ساعت مطالعه داشتند.
  نتیجه گیری
  مهارت و عادات مطالعه در دانشجویان دندان پزشکی کرمان متوسط می باشد. برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص می تواند در بهبود و اصلاح روند یادگیری موثر باشد.
  کلیدواژگان: عادات مطالعه، مهارت های مطالعه، دانشجویان دندان پزشکی
 • محمد ملکوتیان*، پروین مولی زاده صفحات 251-263
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای وضعیت گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط از نقطه نظرات مختلف و تعیین روند تغییرات آن طی سال های مورد مطالعه و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها به منظور ارتقای سطح کیفیت گروه بود.
  روش کار
  پژوهش توصیفی حاضر به مدت شش سال در فاصله زمانی سال های 92-1387 در گروه بهداشت محیط انجام شد. اهداف، اعضای هیات علمی، دانشجویان، دوره های آموزشی و برنامه های درسی، فرایند یاددهی، یادگیری و دانش آموختگان گروه مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس ملاک ها و نشانگرها تدوین شد. ابزارهای اندازه گیری عبارت از مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و چک لیست ها بودند. برای هر یک از ملاک های مورد ارزیابی بر اساس اهمیت آن ها در مقایسه با دیگر نشانگرها، وزن دهی صورت گرفت. در نهایت بر اساس امتیاز کسب شده با توجه به معیار لیکرت (Likert) و حداقل و حداکثر وزن حاصل شده، نتیجه کلی هر یک از ملاک ها مشخص گردید.
  یافته ها
  اهداف، آیین نامه ها، هیات علمی، دانشجویان، دوره های آموزشی، فرایند یاددهی و یادگیری و دانش آموختگان هر یک به ترتیب 766، 522، 214، 131، 197، 171 و 116 امتیاز را اخذ نمودند.
  نتیجه گیری
  گروه بهداشت محیط از کل 361 امتیاز، 302 امتیاز کسب نمود. وضعیت گروه طی شش سال ارزیابی در مجموع مطلوب بود و روند رو به رشدی داشت که این امر نشان دهنده ارتقای کیفیت است. تنها مورد نامطلوب، عدم وجود اعتبار مالی مشخص بود که در عمل در حیطه تصمیم گیری مستقیم گروه نبود. با توجه به شناخت تنگناها، توصیه می شود که توان گروه در جهت اخذ و تامین اعتبار لازم برای ارتقا متمرکز گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکی کرمان
 • عصمت نوحی، اسماء عبدالله یار*، طیبه فصیحی هرندی صفحات 264-271
  زمینه و هدف
  پرستاری مبتنی بر شواهد (Evidence base nursing) به عنوان شیوه ای برای مراقبت های بهداشتی و درمانی بر اساس جدیدترین یافته ها و شواهد مطرح شده است. تصمیم گیری بالینی نیز به عنوان بخشی اساسی از اعمال حرفه ای پرستاری بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تاثیر می گذارد و پرستار به عنوان تصمیم گیرنده در امور بالینی می تواند جهت ارایه مراقبت موثر از «پرستاری مبتنی بر شواهد» استفاده نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش پیگیر پرستاری مبتنی بر شواهد بر تصمیم گیری بالینی پرستاران انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مداخله ای نیمه تجربی بود که در سال 1391 بر روی جامعه آماری پرستاران بالینی شهر کرمان انجام شد. 70 پرستار به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. پرستاری مبتنی بر شواهد طی برگزاری کارگاه آموزشی به گروه مداخله آموزش داده شد. اطلاعات از طریق پرسش نامه تصمیم گیری بالینی جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و توسط آزمون های پارامتریک t و ANOVA تحلیل گردید.
  یافته ها
  مقایسه توانایی تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد گروه مداخله قبل و بعد از آموزش و بعد از پیگیری یک ماهه بر اساس محاسبات از طریق آزمون Paired t به دست آمد. آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش سبب افزایش نمره تصمیم گیری بالینی پرستاران گردید (009/0 = P). یافته ها نشان داد که میانگین نمرات بعد از آموزش بهتر بود. مقایسه میانگین نمرات تصمیم گیری بالینی در دوره پیگیری نسبت به قبل از آموزش تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0 = P). میانگین نمرات در دوره پیگیری بهتر شده بود. تفاوت معنی داری بین نمرات بعد از آموزش و بعد از پیگیری گزارش نشد، اما در کل میانگین نمرات در دوره پیگیری بهتر بود.
  نتیجه گیری
  آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد سبب افزایش توانایی تصمیم گیری بالینی پرستاران می گردد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برگزاری دوره های آموزشی به صورت مکرر در قالب برنامه های آموزش مداوم ضمن خدمت انجام گیرد تا موجبات بهبودی در تصمیم گیری و عملکرد پرستاران را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: آموزش، پرستاری مبتنی بر شواهد، پرستار، تصمیم گیری بالینی
 • فریبا حقانی، مریم احسانی*، سهیلا جعفری میانایی صفحات 272-279
  زمینه و هدف
  شبیه سازی یک تکنیک آموزشی است که با فراهم کردن تمام یا بخشی از یک تجربه بالینی در یک محیط ایمن، کمک می کند که فرد بدون ترس از ضعف های شخصی یا ترس از آسیب رساندن به مددجو و به واسطه فعالیت های تعاملی به یادگیری برسد. استفاده از شبیه سازی در آموزش پزشکی به طور وسیعی در سراسر جهان در حال تکامل است و رواج آن تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت های تکنولوژیک، تغییر و تحول در مسایل اخلاقی مطرح شده در یادگیری مهارت های بالینی، شلوغی محیط های بیمارستانی برای آموزش، شدت بیشتر بیماری ها در بیماران بستری، کاهش طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان و کمبود نیروی کار متخصص در بیمارستان ها برای کمک کردن به فرایند آموزش قرار دارد.
  روش کار
  مطالعه مروری حاضر با بررسی کتب، منابع کتابخانه ای و مقالات مختلف موجود در پایگاه های علمی و با استفاده از کلید واژه های «شبیه سازی، آموزش پزشکی و مهارت بالینی» تهیه شد.
  یافته ها
  شبیه سازی فواید متعددی از جمله افزایش ایمنی بیمار، تقویت یادگیری تعاملی و فراگیر محور، کمک به بهبود مهارت های حل مشکل و تفکر انتقادی در فراگیران و همچنین دستیابی به یادگیری خود تنظیم شده (Self-paced) را دارد؛ ولی با وجود همه مزایای ذکر شده، نکته قابل توجه آن است که به علت هزینه های بالای تهیه وسایل و تجهیزات شبیه سازی و لزوم مدیریت صحیح هزینه به خصوص در مراکز آموزشی در عصر حاضر باید با انجام پژوهش های متعدد، برآیندهای استفاده از انواع شبیه سازها بر یادگیری فراگیران بررسی شود و با توجه به میزان اثربخشی انواع مختلف شبیه سازها، نسبت به تهیه و تدارک هر یک از آن ها برای آموزش فراگیران اقدام کرد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، آموزش پزشکی، مهارت بالینی
 • عادله مبارک آبادی، محسن شمسی، محبوبه نجفیان زاده* صفحات 280-285
  زمینه و هدف
  نگرش مثبت به آینده شغلی و رشته تحصیلی در بین دانشجویان می تواند یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان باشد که هماهنگ با محیط اطراف دستخوش تغییر می شود. این مطالعه با هدف، تعیین نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود انجام شد.
  روش کار
  220 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت در مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر شرکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه شامل مشخصات دموگرافیک، نگرش نسبت به رشته تحصیلی، انگیزه ادامه تحصیل، مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان، مشکلات فردی- خانوادگی و نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود 74/4 ± 07/20 بود که 4/75 درصد از آنان به آینده شغلی خود نگرش مثبتی داشتند. میانگین نمره نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود 66/4 ± 92/17 به دست آمد که 4/87 درصد از آن ها دارای نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی خود بودند. در این مطالعه همبستگی معنی داری بین نگرش به آینده شغلی و نگرش به رشته تحصیلی مشاهده شد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود نگرش مثبتی داشتند. تقویت برنامه های آموزشی، ارایه مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه رشته تحصیلی و آینده شغلی می تواند نقش مفید و موثری در تقویت نگرش آن ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: رشته تحصیلی، نگرش، آینده شغلی، دانشجو، دانشکده بهداشت
|
 • Rahmatolah Marzooghi, Elham Heidari *, Masoumeh Heidari Pages 131-138
  Background and Objective
  One of the tasks of university is the empowerment of students in various areas such as recognizing the future that be affected by the quality of their learning experiences. Thus, the aim of present study was considering the association between qualities of learning experiences and development of student's futures research ability.
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive–analytical study. The sample size included 223 student of social welfare and rehabilitation sciences in University of Tehran who were selected by non-probability quota sampling. Research instruments included quality of learning experiences questionnaires (Newman, 1999) and ability of future research questionnaire (Parsa et al., 2011). Both questionnaires have desirable reliability and validity.
  Results
  The results showed that that the qualities of learning experience and the ability of future research of most students is moderate. In addition, from dimensions of the quality of learning experiences, flexibility of learning content and student teacher relationships have the significant positive correlation with the ability of futures research students.
  Conclusion
  Based on the results, the quality of learning experiences has correlation with student's futures research. Thus, improve the quality of student learning experience and develop capabilities future studies should be considered by the university.
  Keywords: Quality of learning experience, Futures research, University students
 • Maryam Okhovati, Mina Moradzadeh *, Farzaneh Zolala Pages 139-152
  Background and Objective
  Recently, a new technology, i.e. Web 2.0, has emerged and it is increasingly used in education. Wiki is one of the web 2.0 application which is used in E-learning. Wiki is a simple, easy editable, interactive application that enhances learning, so this study was conducted to investigate the effect of using wiki on learning information searching skills on medical students in Kerman University of Medical Sciences, Iran.
  Methods
  The study population included the medical students who have chosen the information technology (IT) course in the second semester in 2013. The course was held in four groups, two groups were selected randomly. One group was considered as test group, teaching through wiki (wikispaces). The second one was the control group, traditional teaching (lecture). We asked about students’ attitudes toward learning through a researcher-made questionnaire.
  Result
  The most of the students (71.9%) have used at least one of the web 2.0 technologies and 21.9% used Wikis. The mean scores of two groups increased and the difference between the mean scores was significant. The mean and standard deviation of the students’ scores before and after training through Wiki enhanced from 2.80 ± 1.85 to 12.85 ± 4.26, whereas it was 3.83 ± 4.30 to 13.75 ± 3.25 in the traditional group (P < 0.001). There was no significant association between two teaching methods (wiki and traditional) (P = 0.560) and the improvement of both groups was almost equivalent but most of students (55%) preferred training by wiki.
  Conclusion
  Teaching through Wiki had a positive effect on learning. Regarding Wiki capabilities, it can be used as a supplement method for teaching.
  Keywords: Web 2.0, Wiki, Education, Information searching skills, Learning, Kerman University of Medical Sciences, Iran, Medical students
 • Maryam Avizhgan *, Ebrahim Mirshah Jafari, Ahmad Reza Nasr, Tahereh Changiz Pages 153-169
  Background and Objective
  Leadership talent is the rarest resource in today's world that will have continuous conductivity the organizations to be successful in tomorrow's world. Considering the importance of curriculum leadership in educational department, this study was designed to answer the question "how do faculty members see curriculum leadership in the post graduate?"
  Methods
  In a qualitative study with purposive sampling of desirable cases type, faculty members with management experience and expert in the post graduate were selected and interviewed using semi-structured method. Data were analyzed using thematic content analysis including: data collection, data reduction, deduction, and analysis in the MAX.QDA software version 2007.
  Results
  After interviewing 18 faculty members with sufficient experience and management experience in the postgraduate courses, we achieved a richness of information, saturation, and data replicate. 500 codes were extracted from research data under five main categories and were classified. These categories included: "educational atmosphere improvement", curriculum development", "curriculum implementation", "curriculum evaluation and supervision", "innovation and facilitate change and adaptation".
  Conclusion
  Participants in this study suggested five main categories and 18 sub-categories that represented curriculum leadership roles. These roles are in the applicable and comparable area with curriculum cycle, including: the planning, implementation, supervision, evaluation and change. In addition, these roles were also emphasized on educational atmosphere improvement that is platform, background, supplier infrastructure and prerequisites for the curriculum cycle.
  Keywords: Curriculum, Leadership, Higher education, Postgraduate, Qualitative study
 • Shekoofeh Sadat Rezazadeh, Bibi Eshrat Zamani, Yasamin Abedini, Hasan Babri * Pages 170-178
  Background and Objective
  Given the importance of academic achievement in medical students and an effective role of motivational different variables in student's academic achievement, including worth giving to task and learning strategies; this research investigated the association between learning strategies, task value and academic achievement of medical students.
  Methods
  This was a descriptive study and the sample size included all students in Isfahan University of Medical Sciences. The statistical sample i.e. 251 of whom were selected by proportional sampling. Method of data collection was using a standard questionnaire, valid and reliable. Data were analyzed using descriptive statistics, independent sample t-test and regression.
  Results
  Deployment replication strategies and mental rehearsal and organizational in students error level of error 0.05 was less than the average level. But the uses of semantic expansion strategy and task value, the students were more than the average, weighted average (3), respectively. On the one hand, between the use of replication strategies and mental rehearsal, and semantic expansion strategy task value there was a significant association with academic achievement in students.
  Conclusion
  Teaching learning strategies, preparing brochures and/or even deliver credit courses, the use of learning strategies and study can be useful measures of student's familiarity with the appropriate learning strategies. On the other hand, due to the effect levels task value on academic achievement, attention should be given to the developing courses interests and educational needs of students to provide more attention.
  Keywords: Strategies, Educational progress, Task value, Medical sciences
 • Esmat Noohi *, Sahar Salahi, Sakineh Sabzevari Pages 179-186
  Background and Objective
  The lack of critical thinking among students indicate that nursing education in achieving professional did not success and nurses foster thoughtful and it still remains a challenge in the world. Accordingly, in recent years, learning styles, new and creative methods of facilitating critical thinking such as student-center teaching methods, have been given more attention. The association between learning styles of postgraduate students with critical thinking in School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences was designed.
  Methods
  This was a descriptive-analytical correlation, with the study of 90 nursing students at the graduate level (Masters and PhD) university in 2011 and 2012. Instruments were two questionnaires, California critical thinking form B, and Kolb learning styles.
  Results
  There was a significant correlation between the critical thinking and teaching approaches (P < 0.001) so that active teaching approaches students (student-centered) were better trained in critical thinking. Between learning styles and critical thinking were also correlated so that the converging style (13.04 ± 2.67) and most accommodating style (3.82 ± 1.33) have the lowest average critical thinking.
  Conclusion
  The results of the studies, one on revising instructional strategies current use of active teaching strategies to improve critical thinking and attention to individual learning styles are emphasized.
  Keywords: Critical thinking, Teaching approaches, Learning styles, Postgraduate students
 • Mohammad Reza Mahmoodi *, Mahmood, Reza Dehghani Pages 187-195
  Background and Objective
  The present study aimed to compare the students’ ability in answering to patient management problem (PMP) and modified essay question (MEQ) examination with multiple-choice question (MCQ) examination and its association with educational promotion.
  Methods
  This research carried out in two sections descriptive-analytic and qualitative on 76 nutrition students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, who were selected by census. The first and second examinations were PMP-MEQ and MCQ, respectively. Educational promotion variables were grade point average (GPA) in 5 sequence semesters and GPA in current semester. The other variables were the grade in food toxicology course, the scores in PMP-MEQ, PMP and MEQ exams and MCQ exam. The second section was designed with the aim of comparing the overview of students in regard to PMP-MEQ and MCQ exams. Data were analyzed by descriptive and analytic statistics.
  Results
  The association between educational promotion variables and mark of food toxicology course and MCQ exam were statistically significant (P < 0.001); however, there was not a statistically significant association between these variables and the other variables. Mean differences scores of MCQ and food toxicology course were significant (P < 0.001); however, scores of PMP-MEQ test and PMP and MEQ sections in two students groups based on categorized GPA were not statistically significant.
  Conclusion
  Therefore, the students’ inability in answering to PMP and MEQ examination in comparing to the MCQ examination format was showed students’ incapability in evaluation of clinical competence even with regard to their high GPA and scientific knowledge.
  Keywords: Patient management problem (PMP), Modified essay question (MEQ), Multiple, choice question (MCQ), Educational promotion, Clinical competence
 • Mohammad Reza Baneshi *, Maliheh Rezaei, Somayeh Shahroudi, Farzaneh Zolala, Maryam Okhovati, Ali Akbar Haghdoost Pages 196-204
  Background and Objective
  Improving the quality of education is the most central values of academic institutions and higher education. Given professors have played a decisive role in this context, -for assessing the quality of education- we need to evaluate the quality of instruction. One of the common methods for professors’ evaluation is evaluation by students, that it usually takes place at the end of each semester. With regard to the professors’ evaluation, data are of various types: the longitudinal data or repeated measurements over time, therefore to evaluate it; the quality of instruction should be used with longitudinal data analysis. However, such methods often are explained by complex methodology. This article introduces multilevel linear model and generalized estimating equations approach and value-added models by simple and applied expression as appropriate models for analysis of longitudinal data such as professors’ evaluation data.
  Keywords: Teacher evaluation, Value, added models, Multilevel linear models, Generalized estimating equations method
 • Soleiman Ahmadi, Fatemeh Javidan *, Mohammad Sadegh Dehghan Pages 205-213
  Background and Objective
  In addition to teaching pre-designed courses, physicians are usually expected to participate directly in designing curriculum during their professional life. Today, traditional education systems are not sufficient for developing the expected competencies in physicians. One of the applications of new advancements by cognitive sciences in curriculum design is the development of strategies for improving the quality of the undergraduate medical education curriculum. Educational strategies are “fundamental-oriented decisions in teaching which are aimed to achieve educational goals.”
  Methods
  This was a narrative review that introduced and explained the most important educational strategies in undergraduate medical curriculum, through surveying valid electronic and library resources.
  Results
  Now, the most important educational strategies in undergraduate medical curriculum are: a series of student-centered, problem-based learning, integrated or inter-professional teaching, community-based, elective-driven and systematic strategies (SPICES), and also a set of strategies that are product-focused, relevant, inter-professional, short courses, multisite locations and symbiotic (PRISMS); and a group of realistic, integrated, feedback, learning and evaluation strategies (RIFLE), as well.
  Conclusion
  Each strategy is represented as a spectrum. In each spectrum, the educational planner must define the position of every component of the curriculum. In order to apply these strategies, the curriculum must be intervened according to the selected strategy; so that the results of the evaluations and evidence of interventions ensure the planners that the quality of the curriculum is improved.
  Keywords: Education, Medical, Undergraduate, Curriculum, Strategy, Educational strategy, Quality improvement
 • Mohammad Reza Ahanchian, Mostafa Rad *, Mojtaba Rad Pages 214-226
  Background and Objective
  Since fewer educational problems lead to improvement in educational quality and eventually student performance in the delivery of emergency medical services at the client's bedside; this study was conducted to evaluate the educational problems of emergency medical students.
  Methods
  This study used qualitative conventional content analysis. Data were collected by semi-structured interviews. Sixteen participants including 12 new graduate paramedic in associate degree and 4 instructors by purposeful sampling in Khorasan province, Iran, were selected. Data analysis was conducted by content analysis.
  Results
  After data analysis, three themes have emerged including the lack of appropriate teaching methods, theory and practice gaps, and curriculum reform.
  Conclusion
  According to the results, educational problems in paramedic education were inappropriate teaching approaches, not applying classroom content in practice scene and incomplete curriculum. Therefore, paramedic educational leadership must try to solve these problems until paramedics can provide high quality services to community.
  Keywords: Educational challenges, Paramedic, Education, Emergency medicine
 • Shahrzad Mazhari, Maryam Ekhlaspour *, Nabi Banazadeh Pages 227-235
  Background and Objective
  Public speaking is a common academic activity. Social phobia is associated with fear of public speaking which affects educational achievement. However, few researches have examined the prevalence of social phobia among university students in Iran. The aim of this study was to evaluate the prevalence of social phobia among students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, and its impact on their academic performance.
  Methods
  Social Phobia Inventory (SPIN), Brief Version of Negative Evaluation Scale, and a questionnaire assessing demographic characteristics and academic performance were applied to 700 randomly selected students from Kerman University of Medical Sciences.
  Results
  The prevalence of social phobia among the university students was 40.6%. Grade Point Average (GPA) was not significantly different between the students with social phobia comparing to students without social phobia. Yet, students with social phobia believed that fear of speaking in public had negative effects on their academic performance. In this study, only 4.1% of students with social phobia have been visited by psychiatrists.
  Conclusion
  Preventive strategies are recommended to reduce the under-recognition and the adverse impact of social phobia on academic performance of university students.
  Keywords: Social phobia, Academic performance, Medical university students, Kerman (Iran)
 • Nahid Ramazani, Mohsen Ramazani *, Abdolhakim Fazeli Pages 236-243
  Background and Objective
  Considering student input is a key component of dental education process. The objective of this study was to evaluate the last two years students’ perspectives about practical training at Zahedan Dental School, Iran, and related factors in the academic year 2011-12.
  Methods
  In this descriptive analytical study, 108 fifth and sixth semester students of Zahedan Dental School participated who were selected by census method. The modified clinical education instructional quality questionnaire (with confirmed validity and reliability) was distributed among students at the second half of all courses in first semester of 2011-12 academic year and each of students recorded his or her own perspective about the presented educational department. The questionnaire consisted of clinical learning opportunities, learned practical activities and interaction with clinical instructors. The minimum and maximum scores of each part and the total questionnaire were 1 and 5 respectively. Mean scores were calculated based on the Likert scale rating. The data were analyzed using one-way ANOVA and independent samples test at the significant level 0.05.
  Results
  The mean total students’ perspective score was 3.48 ± 0.87 of the maximum of 5. The highest mean perspective scores belonged to interaction with clinical instructors and clinical learning opportunities respectively. The mean of total perspective score of fifth-year students was significantly higher than that of the sixth-year students (P = 0.032). There was also significant differences in mean total score of students’ perspective in respect to age, gender and grade point average (GPA) (P = 0.048, P = 0.040 and P =0.037, respectively).
  Conclusion
  Students reported practical training as relatively favorable. Students’ perspectives also determined the weakness and strength points of practical training.
  Keywords: Dental school, Practical education, Student's perspective, Academic year
 • Molouk Torabi *, Jahangir Haghani, Iman Mousavi Pages 244-250
  Background and Objective
  Adequate time and an organized plan to study have an efficient role in improvement educational performance. This study was performed to determine the dental students’ skills and habits in Kerman dental students.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on Kerman dental students in 2013. Data were collected by questionnaire in 2 parts, demographic characteristics and study skill and habits consist of 24 questions in 6 domains. Higher scores indicated more appropriate study skills and habits.
  Results
  48.1% were males and 51.9% were females, with mean age of 23.46 ± 6.09 years. The mean score was 71.32 ± 10.65 out of 120. There was a significant correlation between the students’ total mean score (P = 0.049), mean of study hours (P = 0.033) and studying before class (P = 0.050) with the mean score of questionnaire. 7.7%, 85.9%, and 6.4% had good study skills, moderate and poor study skills and habits, respectively. 51.9% had 2-4 hours daily study, and 46.8% had 6-8 hours daily in exams interval.
  Conclusion
  Study skills and habits in this study were moderate. Teaching study skills can help dental students in better learning and understanding.
  Keywords: Studying skills, Studying habits, Dental students
 • Mohammad Malakootian *, Parvin Molazadeh Pages 251-263
  Background and Objective
  The aim of this study was to compare the condition in the Department of Environmental Health Engineering from different viewpoints and determining its changes during the period under study, as well as reviewing their strengths and weaknesses, opportunities and threats to enhance the level of quality.
  Methods
  This was a descriptive study that was done for six years from 2008 untill 2013 by Environmental Health Department. Goals, faculty members, students, courses and curriculum, the teaching, learning and graduates groups were evaluated. Then criteria and indicators were developed.
  Results
  Interviews, observation, questionnaires and check list for each evaluation criteria according to their importance in comparison with other markers were weighted. Finally, the overall results obtained at the minimum and maximum weight of each criterion was determined, based on scores according to Likert scale.
  Conclusion
  Environmental Health Department has been earned 302 out of the total 361 points. State of Department of Environmental Health, a total of six years was satisfactory and has been growing. The only unfavorable case was the lack of credit given to groups that operate in the area of group decision making is not straight. Identifying the bottlenecks recommended to be taken in order to focus on improving the challenging situations.
  Keywords: Internal evaluation, Environmental Health Department, Kerman University of Medical Sciences, Iran
 • Esmat Nouhi, Asma Abdollah, Yar *, Tayebeh Faseehy Harandi Pages 264-271
  Background and Objective
  In addition to teaching pre-designed courses, physicians are usually expected to participate directly in designing curriculum during their professional life. Today, traditional education systems are not sufficient for developing the expected competencies in physicians. One of the applications of new advancements by cognitive science in curriculum design is the development of strategies for improving the quality of the undergraduate medical education curriculum. Educational strategies are “fundamental, oriented decisions in teaching that are aimed to achieve educational goals.”
  Methods
  This article was a narrative review that introduced and explained the most important educational strategies in undergraduate medical curriculum, through surveying valid electronic and library resources.
  Results
  Now, the most important educational strategies in undergraduate medical curriculum are a series of student-centered, problem-based learning, integrated or inter-professional teaching, community-based, elective-driven and systematic strategies (SPICES), and also a set of strategies that are product-focused, relevant, inter-professional, short courses, multisite locations and symbiotic (PRISMS); and a group of realistic, integrated, feedback, learning and evaluation strategies (RIFLE), as well.
  Conclusion
  Each strategy is represented as a spectrum. In each spectrum, the educational planner must define the position of every component of the curriculum. In order to apply these strategies, the curriculum must be intervened according to the selected strategy; so that the results of the evaluations and the evidence of interventions ensure the planners that the quality of the curriculum is improved.
  Keywords: Education, Medical, Undergraduate, Curriculum, Strategy, Educational strategy, Quality improvement
 • Fariba Haghani, Maryam Ehsani *, Soheila Jafari Mianaei Pages 272-279
  Background and Objective
  Simulation is an educational technique which through providing whole or part of a clinical experience helps students to learn without being afraid of either their personal weaknesses or hurting the patient during interaction. Manipulation of medical education is widely being spread all over the world and this can be due to various factors such as technological improvements, ethical issues relating to practicing clinical skills, crowdedness of clinical environments for educational purposes, illness severity in most patients, drop in the length of patient’s stay in the hospitals, shortage of specialized staff in hospitals to facilitate educational process and so on.
  Methods
  The current study has reviewed existing books, library references, papers and essays available in different scientific databases using keywords of “simulation”, “medical education” and “clinical skills”.
  Results
  Simulation offers several advantages including increase in patient’s safety, reinforcement of interactive learning and student-centered, improvement in problem-solving abilities and critical thinking skills, and self-paced learning. Despite all the above-mentioned benefits, the point is that due to the high costs of simulation equipment as well as improper cost management policies particularly in educational centers, several studies should be run to analyze outcomes of manipulation of different simulators on students’ learning and then based on the efficiency of the simulators, the proper ones be used for educational purposes in clinical environments.
  Keywords: Simulation, Medical education, Clinical skills
 • Adeleh Mobarakabadi, Mohsen Shamsi, Mahboobeh Najafianzadeh * Pages 280-285
  Background and Objective
  Positive attitude towards the field of study and future career in students can be an important factor in success and harmony with the surrounding environment changes. The aim of this study was to determine the health student attitude towards their field of study and future career.
  Methods
  In this cross-sectional and analytical study that was carried out on 220 students from the School of Health. Data were collected with a questionnaire including demographic characteristics, attitude towards their field of study, motivation, academic and family-person of problems and attitude towards their future career.
  Results
  The mean scores of attitude toward students in their future career was 20.07 ± 4.74, which 75.4% of the students had a positive attitude towards their future career. The mean score of attitude toward student in field of study was 17.92 ± 4.66 which 87.4% of the students had positive attitude toward their field of study. In this study, a significant association was observed between attitudes toward future career and attitude toward students’ field of study (P < 0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the students had a positive attitude towards their field of study and future career. Strengthening of training programs, providing advice and support for students in career can justify a useful role attitudes are reinforced.
  Keywords: Academic course, Attitude, Future career, Student, School of public health