فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین رضایی، محمد تقی تکلو، پیمان زمانی، سید فاطمه هروی صفحه 101
  سابقه و هدف
  با اینکه از شروع «طب سنتی» هزاران سال می گذرد، هنوزهم کاربرد آن در درمان بیماری های گوناگون تمرکز عمده بسیاری از پژوهش های امروزی است. لکنت اختلالی پیچیده است که بر دستاوردهای شغلی، اجتماعی، آکادمیک و عاطفی افراد تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین نوع مزاج و شدت لکنت در افراد فارسی زبان دارای لکنت پیشرفته انجام شد.
  مواد و روش ها
  40 فرد دارای لکنت پیشرفته و 40 فرد دارای گفتار روان که از نظر سن و جنس با افراد لکنتی همسان بودند، در این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی شرکت نمودند. برای ازیابی نوع مزاج و شدت لکنت بترتیب از «پرسشنامه تعیین نوع مزاج» و مقیاس سنجش شدت لکنت-3، استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با کمک SPSS-18 انجام شد. روش آمار استنباطی تی مستقل و همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرها بکاررفت.
  یافته ها
  میانگین نمره مزاج در افراد داری گفتار روان نسبت به آزمودنی های دارای لکنت بیشتر بود اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (09/0 = p). بین میانگین نمرات مزاج و میانگبن نمره شدت لکنت همبستگی معنی دار مشاهده شد (04/0 = p) و این همبستگی منفی بود. درواقع، هرچه نمره افراد در آزمون مزاج بیشتر باشد، شدت لکنت شان کمتر است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که با گرم تر شدن مزاج، شدت لکنت افراد لکنتی کاهش می یابد. پیشنهاد می شود که افراد لکنتی با استفاده از غذاهایی که مزاج گرم دارند، اعتدال مزاج خود را حفظ نمایند و مصرف غذایی که مزاج سرد دارند را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: طب سنتی، لکنت، مزاج، گفتار
 • سیامک اکبرزاده، حسین محجوب، نوشین بزازی صفحه 108
  سابقه و هدف
  بیماری دژنرسانس وابسته به سن ماکولا از علل شایع کوری در افراد بالای پنجاه سال است و به دو فرم خشک و مرطوب دیده می شود. فرم خشک بیماری شایع تر می باشد.هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی داروی گیاهی حصا آدر بیماری نوع خشک دژنرسانس ناشی از پیری ماکولا است.
  مواد و روش ها
  تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی شاهد دار یک سوکور صورت گرفت. شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از: کاهش دید خفیف ویا متوسط به علت نوع خشک دژنرسانس وابسته به سن ماکولا شامل وجود آتروفی جغرافیایی نان سانترال - یا تغییرات اپیتلیوم پیگمانته شبکیه یا دروزنهای متوسط متعدد (بین 64 تا 124 میکرون) ویا یک عدد دروزن بزرگ (قطر بیشتر از 125 میکرون) حداقل در یک چشم. بیماران بطور تصادفی به دو گروه درمان ودارونما تقسیم شدند. به 29 نفر داروی حصا آو به 30 نفر دارونما داده شد. حداقل مدت زمان پیگیری بیماران یک سال بود وهر ماه بیماران توسط چشم پزشک معاینه شده و اطلاعات آنها ثبت می شد. در نهایت با استفاده از آزمون t مستقل، تفاوت تغییر دید افراد در دو گروه درمان ودارونما مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه درمان قبل از مداخله، میانگین دید چشم راست 0.15 و چشم چپ 0.19 واحد لوگمار بود که بعداز درمان به ترتیب 0.14 و 0.16 واحد لوگمار شد. ولی در گروه شاهد قبل از مداخله، میانگین دید چشم راست 0.17 و چپ 0.16 بود که در کنترول نهایی به ترتیب 0.18 و0.18 واحد لوگمار شد. تفاوت تغییر میانگین دید چشم راست وچپ قبل و بعد از مداخله در دو گروه درمان وشاهد از لحاظ آماری معنی دار بود. (P-Value<0.05). عوارض چشمی ویا سیستمیک در هیچکدام از دو گروه دیده نشدند.
  نتیجه گیری
  مطالعه فوق نشان داد که مصرف داروی گیاهی حصا آدر بیماری نوع خشک دژنرسانس وابسته به سن ماکولا با شدت متوسط، در مقایسه با دارونما باعث افزایش جزئی دید می شود و از کاهش دید نیز جلوگیری می کند. همچنین حصا آفاقد عوارض چشمی وسیستمیک می باشد.
  کلیدواژگان: دژنرسانس ماکولا، حصا آ، سن
 • مهدی برهانی، فریبا خوش زبان، بهزاد جدیری، محسن ناصری، محمد کمالی نژاد، داریوش طالعی صفحه 116
  اختلالات عملکردی معدی روده ای (FGID) اختلالات شایعی در علم گوارش هستند که میتوانند در هر قسمتی از دستگاه گوارش از مری تا رکتوم دیده شوند. علت این اختلالات هنوز بطور کامل با یافته های آزمایشگاهی و آناتومیک امروزه توجیه نگردیده است. کرایتریاهای ROME III عبارت از کرایتریاهای تشخیصی در مورد اختلالات عملکردی معدی روده ای میباشد که به 6 زیرگروه بر مبنای 5 ناحیه آناتومیک تقسیم شده است و عبارتند از: مروی، معدی اثنی عشری، روده ای، درد شکم عملکردی، اختلالات عملکردی کیسه صفرا و اسفنکترoddi، آنورکتال. در منابع طب سنتی ایران به نظر میرسد که سوءمزاجات معده با اختلالات عملکردی سیستم گوارش و کرایتریاهای آن در ROME III مشابهت های زیادی دارد. در این مقاله به بررسی چگونگی این ارتباط درطب سنتی ایران و طب مدرن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بیماریهای عملکردی سیستم گوارش، کرایتریاهای ROME III، طب سنتی ایران، سوءمزاج معده
 • حمید رضا بهرامی، مهدی یوسفی، علی بهاری، محمد رضا نورس صفحه 124
  سابقه وهدف
  سندروم روده تحریک پذیر از شایع ترین وپر هزینه ترین بیماری های گوارشی بوده که به شکل قابل توجه ای بر کیقیت زندگی افراد تاثیر گذار می باشد. در طب نوین علت دقیق آن نامعلوم ولی معیارهای مشخص برای تشخیص ودرمان آن ارائه شده است درمان های رایج علامتی وتسکینی بوده وشواهد متعدد گرایش بیماران به استفاده از طب مکمل وجایگزین را نشان می دهد. در طب سنتی ایران ییماری های متعد دی با سبب شناسی معین ودر طب چینی الگوهای تشخیصی متنوع متناظر با این سندروم وجود دارد که متناسب با آن طرح درمانی ارائه می گردد. هدف از این مقاله بازخوانی متون طبی وبررسی امکان تطبیق وتنا ظر یابی سبب شناسی، علائم و تدابیر درمانی با موارد متناظر خود در طب نوین وارائه رویکرد تلفیقی وانجام کار تحقیقاتی مشترک در جهت روشن شدن بخشی از مکانیسم ایجاد بیماری ودرمان اثربخش می باشد.
  مواد وروش ها
  این مقاله نوعی مطالعه مروری است که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق جستجو در اینترنت، مراجع، مقالات وکتب مرتبط بدون محدویت زمانی وبا استفاده از کلمات کلیدی صورت گرفت. سپس به مقایسه، تحلیل وتطبیق مطالب پرداخته شده ودر نهایت نیز مطالب جمع بندی ونتیجه گیری شده است.
  نتیجه گیری
  توانائی علمی دو مکتب چین وایران با همه مشترکات فرهنگی وعلمی واستفاده از ظرفیت های تشخیص وداروئی طب کلاسیک در سندروم روده تحریک پذیر می تواند الگوی جدید بررسی ودرمان را طراحی کند. رویکرد تلفیقی وانجام کار تحقیقاتی مشترک برای روشن شدن بخشی از زوایای پنهان این سندروم ودرمان آن پیشنهاد می گرد
  کلیدواژگان: سندروم روده تحریک پذیر، طب سنتی ایران، طب سنتی چین، الگوی تشخیصی
 • محمد رحیم فروزه، غلامعلی حشمتی، حسین بارانی، لادن موحدی صفحه 131
  سابقه و هدف
  نظام های دانش بومی بشر در زمینه های مختلفی که همگی زاییده تلاش برای معیشت پایدار در محیط زیست اوست جلوه گر می شود. اتنوبوتانی شاخه ای از دانش بومی است که به شناخت چند جانبه نقش گیاهان یک منطقه در دانش اقوام محلی می پردازد. به عبارتی اتنوبوتانی را می توان یک روش مطالعه منظم و قاعده مند مواجه انسان و گیاه قلمداد نمود. ایران منطقه ای غنی از لحاظ فرهنگی و تنوع قومی است که دارای تنوع بی نظیری در شرایط اقلیمی و اکوسیستم های طبیعی برای پرورش گیاهان خودروی خوراکی و دارویی می باشد. با توجه به ضرورت پاسداری از این میراث طبیعی و فرهنگی، در این مطالعه به بررسی دانش بومی گیاهان مراتع عشایر نشین دیلگان در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شد.
  روش ها
  در این تحقیق، دامنه ای از روش های جمع آوری اطلاعات به شیوه ساختارمند همچون پرسش نامه های طراحی شده تا روش های کاملا بدون ساختار همچون دیدار و گفتگوی آزاد در میان خبرگان محلی بکار گرفته شد. گفتگوها به هر دو صورت مصاحبه در محل زندگی عشایر و مصاحبه مشارکتی در محل رویشگاه گیاهان صورت پذیرفت. همزمان با مصاحبه مشارکتی، نمونه های هرباریومی از گیاهان برداشت و بر اساس منابع معتبر گیاهشناسی شناسایی گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از این بررسی گویای آن است که عشایر مراتع دیلگان از تمامی گیاهان جمع آوری شده استفاده های متعدد خوراکی و دارویی داشتند؛ بطوریکه از 71 گونه مورد مطالعه، از 8 گونه استفاده خوراکی و تقویتی داشتند، به 7 گونه هم استفاده خوراکی و هم دارویی نسبت می دادند و برای سایر گونه ها مصارف دارویی و بهداشتی قائل بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق گواه دیگری است بر این مدعا که شرایط جغرافیایی متنوع و رویشگاه های گوناگون ایران از سویی و فرهنگ کهنسال ایرانی از سوی دیگر گنجینه ای از آفرینندگی های مردمی را در زمینه گیاهشناسی سنتی و خواص خوراکی و درمانی هر یک از گونه های گیاهی فراهم نموده است که مستند سازی آن می تواند ضمن حفظ این میراث، بستر ساز پژوهشهای متعددی باشد.
  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، استان کهگیلویه و بویراحمد، گیاهان دارویی، عشایر
 • منصور تاج داران، نسرین علی پور، سمیرا طهماسبی، کیمیا تقی زاده میلانی صفحه 140
  هدف
  بررسی نحوه ی آشنایی دانشجویان با طب سنتی و بررسی نقش کتاب های طب سنتی در ترویج این علم همچنین بررسی دیدگاه آنها به این کتب در درمان بیماری ها در بین دانشجویان دختر دانشکده های روانشناسی دانشگاه های الزهرا(س) و تهران است.
  روش
  روش این پژوهش پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه(محقق ساخته) انجام گرفت. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت و برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه نیز آزمون آلفای کرونباخ به عمل آمد که مقدار آن 4/77 درصد بدست آمد. از بین 1561 دانشجوی دختر این دو دانشکده 262 نفر با روش کرجسی و مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه توزیع شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در زمینه آشنایی با طب سنتی بالاترین رتبه مربوط به از طریق تلویزیون با کسب درصد 1/62% است، این درحالی است که از طریق کتاب های طب سنتی در رتبه چهارم با درصد 1/46% قرار دارد. دیدگاه دانشجویان به کتب طب سنتی در درمان برخی از بیماریها، دارای میانگین 40/3% است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش و اهداف دیگر نقش کتابهای طب سنتی در آشنایی با این علم کم تشخیص داده شد و با یک جمع بندی کلی در انتها تعدادی راهکار برای ترویج طب سنتی و کتابهای این علم ارائه شده است
  کلیدواژگان: طب سنتی، کتاب های طب سنتی، درمان، داروهای گیاهی، رسانه ها
 • فهیمه باب الحوائجی، سحر دلداده مقدم، نجلا حریری صفحه 151
  سابقه و هدف
  یکی از چالش های بزرگ در عصر حاضر دسترسی سریع کاربران به اطلاعات مورد نیازشان می باشد در نتیجه در نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات توجه به سازماندهی مدارک اهمیت زیادی دارد. در میان روش های سازماندهی اطلاعات، نمایه سازی زبان کنترل شده ای است که یکی از ابزارهای آن اصطلاح نامه می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تدوین اصطلاح نامه ی پزشکی اسلام و ایران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و داده های آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است جامعه آماری مورد مطالعه شامل 50 نفر کارکنان بخش طب سنتی در فرهنگستان علوم پزشکی، و پنج نفر از مدیران و متخصصان حوزه ی طب سنتی بود. روایی پرسشنامه ی پژوهش حاضر صوری است. پایایی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (85%) اندازه گیری شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که امکانات زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری موجود کم است، بخش طب سنتی دارای وب سایت مستقل نمی باشد. کمترین مهارت کارکنان بخش طب سنتی در رابطه با مهارت نمایه سازی که(34%) و بیشترین آشنایی نیروی انسانی با نرم افزار آفیس (26%) است. جهت مدخل سازی و ایجاد روابط اعم و اخص، بیشترین استخراج واژه ها و اصطلاحات مندرج در تدوین اصطلاح نامه از منابع به زبان عربی است و در کنترل واژگان بیشتر از منابع قانون ابن سینا (56%) ذخیره خوارزمشاهی و الاغراض الطبیه جرجانی(46%) استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش مناسب نبودن زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و عدم وجود اصطلاح نامه های معتبر که بتوان بر اساس روابط سلسله مراتبی را تعریف کرد، و مهارت کم کارکنان با نمایه سازی از مهم ترین موانع و مشکلات در تدوین اصطلاح نامه ی پزشکی اسلام و ایران است.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، اصطلاح نامه ی پزشکی اسلام و ایران
 • رضا صفدری، حسین درگاهی، اشرف الدین گوشه گیر، آزیتا عاقبتی صفحه 159
  سابقه و هدف
  باتوجه به گسترش روزافزون طب سنتی سازمان جهانی بهداشت به موضوع مدیریت اطلاعات طب سنتی و ضرورت دستیابی به دانش موجود از طریق تبادل اطلاعات صحیح و ایجاد شبکه های ارتباطی وهمچنین حفاظت و حمایت از منابع دانش طب سنتی اشاره کرده است. به کارگیری طب سنتی در کشورهای در حال توسعه وهمچنین کشورهای توسعه یافته به صورت روزافزونی در حال گسترش است. مطالعه حاضربه منظورتوسعه فرایندمدیریت اطلاعات طب سنتی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  بررسی حاضر مطالعه توصیفی بوده که با استفاده ازکتب، مقالات، مجلات داخلی و خارجی تخصصی و سایر مستندات مکتوب در این زمینه همچنین سایت های قابل دسترسی اینترنت و بانک های اطلاعات الکترونیک صورت گرفته است.
  یافته ها
  باوجودگسترش روزافزون طب سنتی اطلاعات دراین زمینه توسعه نیافته است. گسترش اطلاعات از طریق منابع مبتنی بر وب، ارتباط مناسب با پزشکان وپکیج های اطلاعات دارویی سبب توسعه اطلاعات وکیفیت درمان می گردد. سازمان جهانی بهداشت به یک مرجع مناسب و معتبر برای تبادل اطلاعات صحیح طب سنتی تبدیل شده و پایگاه داده جهانی طب سنتی، یایگاه داده جهانی گیاهان دارویی و طبقه بندی اولیه فراورده های گیاهی راایجادنموده است. توصیه سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با مستندسازی و نگهداری مدارک بالینی طب سنتی شامل: ثبت شکایت اولیه، تاریخچه ی پزشکی، یافته های بررسی فیزیکی، بررسی تشخیص و طرح درمان، رعایت محرمانگی و رضایت بیمار، بیمه و گزارشات قانونی می باشد.مستندسازی منسجم و مناسب منجربه ارزیابی وضعیت بیمار و پاسخ به درمان شده و عناصر داده باید جهت مقایسه استاندارد شوند. با توسعه سیستم پرونده الکترونیک سلامت در اینده امکان انتقال اطلاعات وجود دارد و همچنین ثبت اطلاعات و داده ها و ارزیابی وضعیت بیمار بهتر انجام می شود. سازمان جهانی بهداشت ترمینولوژی استاندارد بین المللی طب سنتی که به عنوان اطلاعات اساسی وبنیادی برای فهم بهتراقدامات، تحقیقات واموزش و ایجاد یک پایگاه داده برای بازیابی مقالات می باشدرامنتشرکرده است. فصل 23 کتاب ICD- 11 برای ایجاد طب سنتی مبتنی بر شواهد، ترمینولوژی، طبقه بندی تشخیص ها و مداخلات توسعه یافته است و به طور گسترده ای در پروژه طبقه بندی بین المللی طب سنتی (ICTM) که طیف وسیعی از دانش طب سنتی سرتاسر جهان را فراهم می کند استفاده می شود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به توسعه طب سنتی تداخلات درمانی وعوارض دارویی طب سنتی وطب رایج سبب بروزخطر برای بیماران می شود. گسترش اطلاعات معتبروارتباط مناسب بیماران وپزشکان دراین زمینه راهگشاخواهدبود. مستندسازی استاندارد وجودپایگاه داده جهانی ونام گذاری وطبقه بندی بین المللی یکپارچگی اطلاعات وتوسعه امارجهانی رافراهم می کند. توسعه اطلاعات وفرایندمدیریت اطلاعات نقش گسترده ای دربهبورمراقبت بیماران دارد.
  کلیدواژگان: طب سنتی، پایگاه داده، اطلاعات
 • علیرضا گلشنی، هادی پیروزان، آرمان زرگران، بابک دانشفرد صفحه 169
  یکی از مکاتب علمی و پزشکی تاثیرگذار در جهان باستان مکتب اسکندریه بوده که از زمان شکل گیری اش در دورخ جانشینان اسکندر (از 305 تا 30 پیش از میلاد، نزدیک به سیصد سال) در مصر (بطالسه) تا حمله رومیان و سقوط این سلسله شاهد رونق و شکوفایی بسیاری در علم طب بوده است. اساتید علمی اسکندریه با عناد و تعصب مذهبی رومیان، مجبور به مهاجرت به مکتب جندی شاپور در دوره خسرو انوشیروان شده، و سبب شکوفایی بیشتر این مرکز جهانی گشتند. مشابه این رویه در دوره اسلامی با تاسیس مکتب دارالعلم بغداد در زمان هارون الرشید و مامون ادامه یافت. مکتب علمی اسکندریه که لقب دارالعلمی را در جهان باستان به خود اختصاص داده است، با دارا بودن مدارس علمی، بیمارستان ها و مراکز درمانی و کتابخانه مجهز شهرتی جهانی یافته بود. علما و دانشمندان بزرگی در این مکتب پا به عرصه نهادند که شیوه های نوینی در پزشکی ابداع کردند، و رونق و پیشرفت پزشکی را سبب شدند که در نهضت های ترجمه رخ داده در دو مرکز جندی-شاپور و بغداد باعث انتقال این علوم در دو دوره ساسانیان و بنی عباس گردیدند. سعی شده در این مطالعه، این مکتب بزرگ پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مکتب، طب، مدارس، بیمارستانها، مصر، اسکندریه
 • دارالشفای رشیدی پیشاهنگ آموزش پزشکی در دوره نوین
  محسن بهشتی سرشت، محسن پرویش صفحه 180
  خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را بی گمان باید از جمله سرآمدان و برجستگان تاریخ ایران دانست. وی با نبوغ و مهارت خود در دانش پزشکی توانست به دربار سلطان مغول؛ اباقاخان؛ راه یابد.از جمله عملکردهای درخشان او می توان به بنیان نهادن مجتمع آموزشی ربع رشیدی در نزدیکی تبریز اشاره داشت که بزرگترین مجتمع علمی، آموزشی، و دانشگاه علوم پزشکی عصر خویش به شمارمی رفت.بایسته است یاد گردد که این بزرگترین و عظیم ترین مرکز اموزشی عهد ایلخانان از نظر علمی و مدیریتی با دانشگاه ها و مراکز علمی کهن چون گندی شاپور و نظامیه بغداد مقایسه می شود. واحدهای گوناگون علمی آموزشی ربع رشیدی متنوع بوده و تشکیلات اداری؛پژوهشی و آموزشی آن چنان ساماندهی شده بود که با آخرین نمونه های مراکز علمی و پژوهشی و آموزش دنیای کنونی قابل قیاس است. ازجمله مراکز مهم این مجتمع، دارالشفای رشیدی است که نقش مهمی در جلوگیری از انحطاط طب ایرانی- اسلامی داشته است.دارالشفای رشیدی به مثابه یک دانشکده پزشکی با استفاده ازبهترین امکانات وپزشکان نقش موثری در پیشرفت آموزش پزشکی نوین ایفا نموده است.
  کلیدواژگان: دارالشفا، خواجه رشیدالدین، طب ایرانی، اس
|
 • H. Rezai, M. Takalu, P. Zamani, F. Heravi Page 101
  Background and
  Purpose
  Although traditional medicine started from thousands years ago, its application in treatment of different diseases is the focus of many current studies. Stuttering is a complex speech disorder and imposes significant negative influences on person's psychological life and on his or relationship with others. The study aimed to investigate the relationship between temperament type and stuttering severity in Persian speaking subjects with advanced stuttering.
  Material And Methods
  40 subjects with advanced stuttering and 40 sex and age matched subjects with fluent speech participated in this cross-sectional descriptive analytical study. Temperament type and stuttering severity were assessed by “Determining Temperament Type Questionnaire” and stuttering severity instrument-3 respectively. Statistical analysis was performed using SPSS version 18. Independent t test and Pearson correlation were used to examine the relationship among variables.
  Results
  Mean temperament score was higher in subjects with fluent speech than in those with stuttering but this was not statistically significant (p = 0.09). Significant correlation was observed between mean temperament score and mean stuttering severity (p = 0.04) and this correlation was negative. Indeed, the more the score of a subject in temperament test (as the temperament being warmer), the less is his/her stuttering severity.
  Conclusions
  findings of this study showed that stuttering severity is decreased the as the temperament being warmer. It is suggested that people with stuttering moderate their temperament by use of warm foods and reduce the use of cold foods.
  Keywords: Traditional Medicine, Stuttering, Temperament, Speech.
 • S. Akbarzadeh, H. Mahjoub, N. Bazazi Page 108
  Background and
  Purpose
  Age related macular degeneration (AMD) is one of the most prevalent causes of blindness in people over 50 years of age. It occurs in dry and wet types. Dry type is more prevalent. The aim of this study is to evaluate the efficacy of herbal drug of HESA-A on dry AMD.
  Material And Methods
  Inclusion criteria were mild or moderate loss of vision due to AMD including: non-central geographic atrophy, RPE changes, multiple intermediate drusens (64-124 microns) or one large drusen (diameter more than 124 microns) at least in one eye. Patients were randomized in drug and placebo groups, so 29 of them received HESA- A and 30 patients received placebo. Patients were followed up at least one year. Patients were examined by an ophthalmologist every month and the results were recorded.
  Results
  Before intervention, mean of visual acuity were 0.15 log in right eye and 0.19 log in left eye in HESA-A group which changed to 0.14 log and 0.16 log respectively, at end of study. On the other side, before intervention, mean of visual acuity were 0.17 log in right eye and 0.16 log in left eye in placebo group which changed to 0.18 log and 0.18 log respectively. Difference of mean visual acuity changes in two groups was significant.(P<0.05)
  Conclusions
  Our study indicates that the use of herbal drug of HESA-A in moderate dry AMD, in comparison to placebo, induces mild visual acuity improvement and prevents further visual acuity loss; furthermore HESA-A does not have any ocular or systemic side effects.
  Keywords: Macular degeneration, HESA-A, Age
 • M. Borhani, F. Khoshzabn, B. Jodeiri, M. Naseri, M. Kamlinejad, D. Talei Page 116
  Functional Gastrointestinal disorders (FGID) are common disorders in gastroenterology that could be seen in any segment of gastrointestinal tract from esophagus to rectum. Functional gastrointestinal disorders are not explained entirely with current biochemical or structural investigations. ROME III criteria is FGID diagnostic criteria which is classified into six subcategories based on five anatomical regions:esophageal, gastroduodenal, bowel, functional abdominal pain, Functional gallbladder and Sphincter of Oddi Disorders, anorectal.In Iranian Traditional of Medicine(ITM) books it seems that gastric distemperment have many likeness with FGID and its ROME III criterias.In this article, discussion is about relationship between them in ITM and conventional medicine.
  Keywords: Functional Gastrointestinal disorders (FGID), ROME III criteria, Iranian Traditional of Medicine(ITM), gastric dis-temperament.
 • H. Bahrami, M. Yousefi, A. Bahari, M. Noras Page 124
  Background and
  Purpose
  In researches done in Iran on IDS, it was recognized as one of the most widespread and costliest digestive diseases has remarkably influenced the quality of life on different people. In modern medicine its exact cause is not known but distinct criteria for recognition and treatment are presented. Prevalent treatments are palliative and several instances show a rise in tendency towards complementary and alternative medicine. In Iranian traditional medicine, numerous diseases with certain etiologies and in Chinese medicine numerous diagnostic patterns corresponding to this syndrome exist and treatment plans are presented adequately. The objective of this article is to study medical texts again and to check the possibility of adaptation and finding the etiological equivalents, therapy symptoms and its corresponding measures in modern medicine and presenting a consolidated approach and executing joint research in order to clarify a part of the mechanism which causes the disease and its effective cure.
  Material And Methods
  This article is a review study in which information collection took place through searching the internet, articles and related books without any time limits and by using keywords. Then it compares, analyzes and adapts the contents of the article and finally it gathers the information and makes a conclusion.
  Conclusions
  The scientific capability of the Chinese and Iranian with all their cultural and scientific aspects in common, along with the medical and diagnostic capacities of the modern medicine in IDS can design a new pattern for diagnosis and cure. The consolidated approach and joint research is suggested for clarifying some hidden aspects of this syndrome and its cure.
  Keywords: irritable bowel syndrome, Iranian traditional medicine, Chinese traditional medicine, Syndrome differentiation, distemperament.
 • M.R. Forouzeh, Gh. A. Heshmati, H. Barani Page 131
  Background and
  Purpose
  Human indigenous knowledge appears in different fields for sustainable livelihood in his environment. ethnobotany is a subset of indigenous knowledge for understanding the multifaceted role of plants in an area of local communities. In other word, ethnobothany can be regarded as a systematic method of studying human and plant interrelationship. From cultural and ethnic diversity view point, Iran is a rich land including a variety of unique natural ecosystems and climatic conditions for growing wild edible and medicinal plants. Regarding the necessity to preserve this natural and cultural heritage, the research was conducted on nomad's indigenous knowledge of plants in Dilegan rangeland in kohgiloye and Boirahmad province.
  Material And Methods
  A range of methods for collecting data from systematically methods such as designed questionnaires, to unstructured ones like meeting and free conversation with local experts were used. Conversations was done in two types:interview from nomads in their residence and participatory observation in plants habitat. Along with participatory interviews, plant samples were gathered and identified based on botanical sources.
  Results
  The results of this investigation indicate that nomads made various medicinal & edible uses of all collected plants. As the 70 species studied, 8 species used for food and reinforcements, 7 ones for both edible & medicinal and the others for medicinal and sanitary objectives.
  Conclusions
  The findings confirm that both Diverse geographical conditions and habitats as well as ancient culture of Iran provides a A treasure of human's innovations in the field of traditional botany and eatable and medicinal attributes of plants. So recording them will not only protect this heritage but also pave the way for the various researches.
  Keywords: Ethnobotany, kohgiloye, Boirahmad province, Medicinal plants, Nomads
 • M. Tajdaran, N. Alipour, S. Tahmasebi, K. Taghizadeh Milani Page 140
  Background and
  Purpose
  The Objective of this article to examine how familiar students with traditional medicine and the role of traditional medicine in the books promote the science as well as reviews of the books perspective in the treatment of diseases in the female students of Psychology schools alzahra University and Tehran.
  Material And Methods
  the research methods and data collection method using a questionnaire (researcher). Validity of the questionnaire was reviewed by university faculty of science, the reliability of a test questionnaire to calculate cronbach's alpha was also the value of the it 4/77%. The both girl students of the College between 1550 persons selected 262 persons and with Morgan & krajsi method and questionnaire was distributed.
  Results
  the findings indicated that in the field of traditional medicine with the highest rating is related to the percentage of business through the TV with 1/62%, while that of traditional medicine through the book is the fourth in the rankings with% 46.1%. Traditional medicine books for students to view in the treatment of some diseases, has an average of 40/3%.
  Conclusions
  according to the findings of the study, and other goals the role of traditional medicine in the books is familiar with this science was diagnosed a little and with a general summary at the end a number of traditional medicine and books to promote the solution of this science is presented.
  Keywords: traditional medicine, traditional medicine books, therapy, herbal remedies, media.
 • F. Babalhavaeji, S. Deldadeh Moghaddam, N. Hariri Page 151
  Background and
  Purpose
  Nowadays, Users’ Quick Access to their information needs is one the most important challenges. As a result, organization of documents gains valuable importance in storage and retrieval systems. Among the information organization methods, indexing is a controlled language which Thesaurus is one of its tools. This research is going to study the feasibility of Iran and Islam Medical Thesaurus.
  Material And Methods
  This research is a descriptive survey, its information gathered through a questionnaire and the interview. Research population includes 50 staffs of Iran’s Academy of Medical Sciences and 5 professionals of the traditional medicine. Validity of the questionnaire is formal and its reliability measured through calculating Cronbach’s Alpha (85%).
  Results
  Findings show that Software and hardware infrastructures are in low level, and there is no independence website for the Traditional Medicine Section (TMS). Least skill level of TMS staffs due to indexing (34%) and the uppermost level skills do to familiarity with the MS Office (26%). To making entries and general/specific relations, the most word and term extraction done in Arabic language and in order to word control, the most used resources were Qanun(56%),Zakhire-ye-Kharazmshahi and Al-Aghrazol-Tebbiah.
  Conclusions
  According to research findings, inappropriate software and hardware infrastructures and the lack of a reliable thesaurus through which the defining of the hierarchical levels must be made, and low skill levels of staffs to indexing are the most barriers and problems in the generation of Iran and Islam Medical Thesaurus.
  Keywords: Feasibility study, Iran, Islam Medical Thesaurus.
 • R. Safdari, H. Dargahi, S.A. Gushehgir, A. Aghebati Page 159
  Background and
  Purpose
  Objective
  Given the increasing development of traditional medicine, the World Health Organization (WHO) has noted data management of traditional medicine and the need for acquiring the existing knowledge through the accurate exchange of information as well as preservation and protection of traditional knowledge resources. The use of traditional medicine in developing countries and developed countries is increasingly expanding. The purpose of this study is to develop a traditional medicine information management processing.
  Material And Methods
  This is a review article which is carried out using books, articles, national and international journals as well as electronic resources and websites available on the Internet.
  Results
  Despite the increasing development of traditional medicine, information has not been developed. Information development through web-based resources, proper communication with physicians and pharmaceutical packaging can lead to the development of information and quality of care. WHO has become a convenient and reliable source for information exchange. A global database of traditional medicine as well as a global database of medicinal herbs has been developed by WHO. The recommendations of WHO on documentation of traditional medicine include initial complaint recording, medical history, the findings of the physical examination, examination diagnosis and treatment plan, privacy and patient satisfaction, insurance and legal reports. Data elements should be standardized for comparison. The data can be transferred using electronic records. Furthermore, the record of data and assessment of patient’s status will be done better. WHO published the international standard terminology that is the underlying data to better understanding of actions, research and training and developing a database to retrieve articles. The chapter 23 of the book, ICD_11, is developed to make evidence-based traditional medicine, terminology, diagnosis classification, and designed interventions. It is also widely used in the International Classification of Traditional Medicine (ICTM) project which employs a wide range of traditional medicine knowledge worldwide.
  Conclusions
  Given the development of traditional medicine, therapeutic interventions and medicinal complications of traditional and conventional medicine cause risks to patients. Development of reliable information and proper communication of patients and physicians will be helpful. Standard documentation, the global database and international classification and naming resources will integrate information and develop global statistics. Information development and information management process have an important role in improvement of patient care.
  Keywords: Traditional Medicine, Database, Information
 • Rashidis the House of Healing vanguard of Medical Education in Modern Period
  M. Beheshti Seresht, M. Parvish Page 180
  Vizier Rashid-al-Din Hamadani is undoubtedly one of the distinguished figures in Iran’s History. His capability in Medicine brought him to the king of the Mongols, Abagha Khan. Of his brilliant performance, once can refer to founding the Educational Complex of Rab’e Rashidi in near Tabriz that was the biggest Educaional and Scientific Medical School of the time. Noteworthy to add that it was the largest educational center of Ilkhans which is as significant as the old institutions of higher learning and the sceitific centers like Gondishapur and Baghdad’s Nizamiyyah in terms of sceinece, and management. The eduscientific branches of Rab’e Rashidi is variant; its administrative, research and educational organization is analogous with the latest samples of the current world. Of the prominent centers of this complex is Rashidi’s Hospital that plays a very important role in preventing the decline of Iranian-Islamic Medicine. Rashidi’s Hospital as a Medical Faculty using the best facility as well as the physicians had an effective part in the development of Modern Medical Teaching.
  Keywords: The House of Healing, Iranian-Islamic Medicine.