فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد آمانی، علی نجفی نژاد صفحات 1-15
  اولویت بندی زیرحوزه ها یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت جامع منابع طبیعی و پایداری توسعه می باشد. در این پژوهش 11 زیرحوزه آبخیز لهندر واقع در شرق استان گلستان با مساحت 63/272 کیلومترمربع، با محاسبه و آنالیز مورفومتری و استفاده از فنون RS و GIS اولویت بندی گردیده اند. وضعیت فرسایشی در هر زیرحوزه نیز با تخمین شاخص رسوب سالانه مشخص شده است. در آنالیز مورفومتری پارامترهای طول آبراهه، نسبت انشعاب، تراکم زهکشی، ضریب شکل زیرحوزه ها، ضریب گردی، ضریب کشیدگی و ضریب فشردگی محاسبه شده اند که این پارامترها به دو دسته ضرایب خطی و شکلی تقسیم می شوند. به منظور محاسبه شاخص رسوب سالانه از نقشه های کاربری اراضی، پوشش زمین، شیب، نوع خاک و نقشه توپوگرافی 1:50000 استفاده شده است. در نهایت اولویت هریک از زیرحوزه ها با توجه به مقادیر شاخص رسوب سالانه (SYI) و میانگین کل پارامترهای مورفومتری تعیین گردید که از نظر پارامترهای مورفومتری زیر حوزه B5 و از نظر پارامتر SYI زیرحوزه A5 دارای وضعیت بحرانی تر بود و حاصل تلفیق هر دو عامل نشان داد که زیرحوزه B2 دارای بدترین شرایط می باشد.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، مورفومتری، SYI، فرسایش پذیری، آبخیز لهندر
 • سیده فاطمه هاشمی، علی شاه نظری، علی ضیاءتبار احمدی صفحات 16-28
  به منظور اعمال مدیریت عادلانه تخصیص آب در تشکل ها، استفاده از روش های تحلیلی و برنامه ریزی یکپارچه یکی از راه های مناسب برای افزایش ظرفیت تامین آب و استفاده بهینه از این منابع می باشد. در شبیه سازی تخصیص عادلانه آب و آنالیز تامین و تقاضا در سال های اخیر مدل ها و ابزار های متعددی توسعه یافته که از جمله مدل های مطرح در این زمینه می توان به مدل MIKEBASIN اشاره نمود. در این تحقیق، برنامه ریزی منابع آب در 5 تشکل آب بران حوزه رودخانه بابلرود با استفاده از نرم افزار MIKEBASIN انجام شد. هر یک از این محدوده ها دارای نقطه نیاز و منابع مختص به خود بوده و اطلاعات 15 ساله آنها وارد مدل شد. نتایج نشان می دهد که آب بهنگام رودخانه بابلرود برای تامین مصارف تشکل های منطقه کافی نبوده، لذا باید در تخصیص آنها از سایر منابع نظیر آب بندان و آب زیرزمینی استفاده نمود. همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل حساسیت نشان داد که از میان پارامترهای ورودی موثر بر شبیه سازی تخصیص در مدل MIKEBASIN، دبی حوزه آبخیز بیشترین اثر را بر نتایج خروجی دارد و باید با دقت بیشتری اندازه گیری یا پیش بینی شود.
  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه آب و خاک البرز، بابلرود، آب بندان
 • دانیال شفاییان فرد، فرشاد کوهیان افضل، محمد ابراهیم یخکشی صفحات 29-45
  در گذشته جواب های مسائل تصمیم گیری و انتخاب گزینه ی برتر در منابع آب، تنها مبتنی بر یک هدف (ماکزیمم کردن نسبت سود به هزینه) بوده است. ولی امروزه با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، دیگر لازم نیست تنها مقادیر مالی و سودآور را اعمال نمود بلکه می توان چندین شاخص را (به صورت معیارهایی کمی و کیفی) نظیر معیارهای سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی برای انتخاب گزینه ی برتر به کار برد. مرحله اول در انجام یک تصمیم گیری چندشاخصه، اولویت بندی، شناسایی و بررسی محدودیت های موجود در طرح ها است. مرحله بعد تعیین شاخصه ها یا معیارهای ارزیابی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مسایل فنی می باشد. سپس باید برای تبدیل شاخص های کیفی به کمی، بی مقیاس کردن شاخص ها و تعیین وزن نسبی آنها از طریق یکی از روش های تصمیم گیری اقدام نمود و در نهایت به ارزش گذاری آن طرح با الگوریتم مورد نظر پرداخت و بهترین گزینه را انتخاب نمود. در این تحقیق نیز با استفاده از مدلسازی با نرم افزار WEAP به شبیه سازی حوزه زرینگل پرداخته شد. سپس با شناخت گزینه ها و شاخص های مورد نظر کارشناسان به کمک روش TOPSIS بهترین گزینه از بین سناریوهای موجود برگزیده شده است که نتایج نشان دهنده ی نیاز به توسعه بیشتر در کشت تابستانه در حوزه می باشد.
  کلیدواژگان: WEAP، منابع آب، تصمیم گیری چندشاخصه، TOPSIS
 • مریم شفیعی، محمود رایینی سرجاز، رامین فضل اولی صفحات 46-63
  خشکسالی پدیده ای است که در طول تاریخ همواره گریبان گیر بشر بوده است. در دهه های اخیر به دلیل گرمایش فراگیر و دستکاری های بشر در بوم سامانه های طبیعی فراوانی، ماندگاری و سختی پدیده خشکسالی افزایش یافته است. افزون بر آسیب به بخش های کشاورزی و منابع آبی، خشکسالی از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز گرفتاری های فراوانی برای جوامع انسانی به وجود آورده است. در این پژوهش خشکسالی دشت ارژن- پریشان (منطقه مطالعاتی دریاچه پریشان) در یک دوره آماری 37 ساله بررسی می شود و تاثیر آن بر افت تراز سطح آب دریاچه و سرانجام احتمال خشکیدن آن ارزیابی می شود. پایش خشکسالی این منطقه با 6 نمایه خشکسالی SPI، CZI، MCZI، ZSI، PN و DI در 5 ایستگاه برگزیده پیرامون دریاچه و در سه مقیاس زمانی کوتاه مدت (3 ماهه)، میان مدت (12 ماهه) و بلندمدت (48 ماهه) بررسی شد. عملکرد نمایه های SPI، CZI، MCZI و ZSI در همه ایستگاه های مورد بررسی همانند بود و تفاوت معنی داری میان آنها دیده نشد. یافته های پایش خشکسالی با نمایه های SPI، CZI، MCZI و ZSI در همه ایستگاه ها در مقیاس زمانی کوتاه مدت رخداد خشکسالی های شدید را با فراوانی و ماندگاری کم، و خشکسالی های ملایم و متوسط را با فراوانی و ماندگاری بیشتر نشان دادند. با افزایش مقیاس زمانی، خشکسالی های شدید با فراوانی کم، ولی ماندگاری بالا رخ دادند. نمایه های DI و PN، به ویژه در مقیاس زمانی کوتاه مدت، تغییرات رطوبتی را خیلی سریع و شدید منعکس کردند.
  کلیدواژگان: نمایه SPI، نمایه DI، مقیاس زمانی، دریاچه پریشان
 • حمزه سعیدیان، حمیدرضا مرادی*، سادات فیض نیا، نادر بهرامی فر صفحات 64-77

  در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جهت های اصلی دامنه سازند های گچساران و آغاجاری، حوزه های آبخیز کوه گچ و مرغا در شهرستان ایذه انتخاب گردیدند. بدین منظور در سازند آغاجاری در 8 نقطه و با سه تکرار و در سازند گچساران نیز در 8 نقطه و با 3 تکرار و در چهار جهت اصلی دامنه شمالی، جنوبی، شرقی و غربی نمونه برداری خاک انجام شد. برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مانند درصد رس، ماسه، سیلت، شن، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت، ماده آلی، آهک و میزان سدیم در هر دو سازند تعیین گردیدند. در مقایسه دامنه های شمالی در هر دو سازند بسیاری از متغیر های خاکی مانند سیلت، ماسه، شن، EC، درصد رطوبت، آهک و pH اختلاف معنی داری را از خود نشان دادند. در دامنه های شرقی نیز بسیاری از متغیرهای خاکی مانند درصد رس، آهک و pH در دو سازند اختلاف معنی داری را نشان دادند. در دامنه های غربی و جنوبی نیز بسیاری از متغیرهای خاکی مانند درصد رس، سیلت، ماسه، شن، EC، ماده آلی، آهک و pH در دو سازند اختلاف معنی داری را نشان دادند. در سازند آغاجاری در خصوصیات فیزیکی خاک بیشترین مقادیر رس، سیلت، ماسه و شن به ترتیب با 33/52 درصد، 33/40 درصد، 67/39 درصد و 16/74 درصد مربوط به دامنه های غربی، شرقی، جنوبی و غربی می باشد. در خصوصیات شیمیایی خاک نیز بیشترین مقادیر pH، EC، رطوبت، سدیم، آهک و ماده آلی به ترتیب با 40/8، 32/0 دسی زیمنس بر متر، 75/6 درصد، 029/0 گرم در لیتر، 11/40 درصد و 13/1 درصد مربوط به دامنه های غربی، شرقی، شمالی، شرقی، شمالی و جنوبی می باشد. در سازند گچساران در خصوصیات فیزیکی خاک بیشترین مقادیر رس، سیلت، ماسه و شن به ترتیب با 67/32 درصد، 33/62 درصد، 33/ 34 درصد و 69/69 درصد مربوط به دامنه های شمالی، شرقی، غربی و شمالی می باشد. در خصوصیات شیمیایی خاک نیز بیشترین مقادیر pH، EC، رطوبت، سدیم، آهک و ماده آلی به ترتیب با 82/7، 60/1 دسی زیمنس بر متر، 14/7 درصد، 016/0 گرم در لیتر، 83/34 درصد و 01/1 درصد مربوط به دامنه های شمالی و شرقی، شرقی، غربی، شرقی، جنوبی و غربی می باشد.

  کلیدواژگان: جهت دامنه، سازند گچساران، سازند آغاجاری، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
 • مهری برومند، مهدی قاجارسپانلو، محمدعلی بهمنیار صفحات 78-94
  از آنجایی که بخش وسیعی ازمناطق جنگلی در استان مازندران طی دهه های گذشته دستخوش تغییر کاربری شده اند، در این مطالعه اثر تغییر کاربری اراضی جنگلی به زمین های زراعی دیم (کلزا)، شالیزار و باغ مرکبات بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه شرق شهرستان ساری مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور از هر کاربری از 2 عمق 20-0 و 50-20 سانتی متر در 4 تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که تغییر کاربری، موجب افزایش معنی دار جرم مخصوص ظاهری و حقیقی شده و میزان جرم مخصوص ظاهری در لایه زیرین بیشتر از لایه سطحی است. بالاترین درصد ذرات سیلت، رس و شن به ترتیب در کاربری های جنگل، شالیزار و باغ مشاهده شد. تغییر کاربری موجب کاهش ظرفیت نگهداشت آب و رطوبت باقیمانده گردیده است. بیشترین درصد پایداری خاکدانه ها مربوط به جنگل و شالیزار بود. بالاترین درصد تخلخل و رطوبت پیشین نیز در شالیزار مشاهده شد. تغییر کاربری موجب افزایش واکنش خاک گردیده که با افزایش عمق، مقدار آن نیز افزایش می یابد درحالی که تغییر کاربری سبب کاهش کربن آلی خاک می شود به گونه ای که بیشترین درصد کربن آلی به میزان 2 درصد در جنگل و کمترین آن به میزان 72/0 درصد در کشت دیم مشاهده شد. کمترین میزان فسفر قابل جذب نیز مربوط به کشت دیم و بیشترین میزان هدایت الکتریکی مربوط به شالیزار بوده است.
  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، جنگل، خصوصیات فیزیکی خاک، خصوصیات شیمیایی خاک، سمسکنده
 • مهدی بروغنی، سید خلاق میرنیا، جلیل وهابی، سید جواد احمدی صفحات 95-106
  فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که به طور جدی منابع طبیعی را تهدید می کند و یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان است. به واسطه گسترش فناوری نانو استفاده از آن در دست یابی به اهداف مذکور اجتناب ناپذیر می باشد. نانو تکنولوژی یکی از مدرن ترین فناوری های موجود است که به علت پتانسیل بالا و خصوصیات منحصر به فرد آن در تمام زمینه های علوم و تحقیقات از جمله منابع طبیعی و حفاظت خاک کاربرد دارد. در این تحقیق به بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانوزئولیت (0، 2/0، 4/0 و 6/0 گرم بر مترمربع) بر روی مقدار فرسایش خاک در سه شیب 7، 9 و 14 درجه با استفاده از باران ساز FEL3 بر روی خاک مارنی پرداخته شد. آزمایشات در خاک با بافت مارنی و در پلات با عرض 5/0 متر، طول 1 متر و ارتفاع 40 سانتی متر انجام گردید. در هر آزمایش، 30 سانتی متر ارتفاع پلات به عنوان زهکش و 10 سانتی متر بالایی آن را خاک با بافت مورد نظر پر شد. ماده نانوزئولیت به سطح خاک اضافه شد. سپس نمونه ها به مدت 30 دقیقه تحت شدت بارش 90 میلی متر در ساعت قرار داده شد. نتایج نشان داد که کلیه سطوح نانوزئولیت (0، 2/0، 4/0 و 6/0) نسبت به شاهد در سه شیب 7، 9 و 14 درجه اختلاف معنی داری در کاهش فرسایش خاک نداشته است.
 • قربان وهاب زاده کبریا، یزدان برسان، سید مسعود مسعودی صفحات 107-117
  در حوزه آبخیز سرد آبرود کلاردشت مازندران سازندهای رسوبی کربناتی، با سن پرمین و کرتاسه و سازند حساس به فرسایش شمشک، سنگ های بازیک و اسیدی خروجی و نیز سنگ های دگرگونی مجاورتی در بالادست این حوزه آبخیز رخنمون دارند. برای بررسی تاثیر واحدهای زمین شناسی و لیتولوژی های مختلف بر تمرکز فلزات سنگین شامل: عناصر کرم، منگنز، جیوه، کبالت، مس، نیکل، سرب، قلع و روی در رسوبات، 33 نمونه از رسوبات سطحی رودخانه حوزه آبخیز سردآبرود برداشت گردید. این نمونه ها پس از آماده سازی در شرکت Amdel در کشور استرالیا به روش ICP_MS آنالیز عنصری شدند و سپس به روش های آماری و بخصوص آنالیز خوشه ایبررسی گردیدند. بر اساس نوع سنگ بالادست، 4 جامعه متفاوت سنگی، شناسایی شد. علاوه بر واحدهای زمین شناسی، تمام نمونه ها به علت قرارگیری آغل های متعدد و بعضا مناطق مسکونی تحت تاثیر مواد آلی قرار دارند. این نمونه ها برای 10 عنصر از فلزات سنگین آنالیز شدند. سپس غلظت هر یک از فلزات در جوامع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، انتشار بیشترین مقدار Cr، Mn در محیط از سازند شمشک، انتشار بیشترین مقدار Pb از سازندهای کربناته و بیشترین مقدار Sn از سنگ های آذرین می باشد. در مورد سایر عناصر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، رسوبات رودخانه ای، واحدهای زمین شناسی، رودخانه سردآبرود
 • محمدرضا جوادی، مهدی باقری، مهدی وفاخواه، شعبانعلی غلامی صفحات 119-129
  کاربرد سیلاب برای جبران کمبود رطوبت مورد نیاز رشد گیاه و کاهش خسارت های ناشی از سیلاب به اشکال مختلف امکان پذیر است. با استفاده از سیستم های پخش سیلاب، سیلاب های فصلی در اراضی مستعد گسترش یافته و در نتیجه، اثرات مختلفی را روی آب زیرزمینی، پوشش گیاهی و خاک این مناطق برجای می گذارند. به منظور اندازه گیری تغییرات خاک در ایستگاه پخش سیلاب دلیجان در استان مرکزی، هفت کانال پخش (به عنوان عرصه پخش) و مناطقی که در آنها پخش سیلاب انجام نشده بود (به عنوان عرصه شاهد) انتخاب گردید. سپس هرعرصه پخش به سه قسمت مساوی تقسیم شد و در مرکز هر قسمت یک نمونه ترکیبی از دو عمق صفر تا 25 و 25 تا 50 سانتی متری خاک گرفته شد. همین طور از عرصه شاهد نیز نمونه های ترکیبی اخذ گردید. در ادامه با استفاده از استوانه های مضاعف به همین روش، نمونه برداری جهت تعیین مقدار نفوذپذیری انجام گردید. نتایج نشان داد که پخش سیلاب به طور معنی داری موجب کاهش مقدار شن، نفوذپذیری و وزن مخصوص ظاهری گردید. هم چنین از نظر مقدار رس، سیلت و درصد رطوبت اشباع، افزایش معنی داری در عرصه پخش مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پخش سیلاب دلیجان، خصوصیات فیزیکی خاک، استان مرکزی
|
 • Mohammad Amani, Ali Najafinejad Pages 1-15
  Subwatersheds prioritization is the important procedure in natural resource comprehensive management and sustainable development. In this research prioritization the 11 subwatershed of Lohandar that located in east of Golestan province with 272. 63 km2 using GIS، RS and morphometric analysis. Erosion condition became clear in the each sub watershed. Morphometric analysis includes stream length، bifurcation ratio، drainage density، shape coefficient، circularity coefficient، elongation coefficient and compactness coefficient. Morphometric parameters included two parts (linear and shape coefficient). The preference of each sub watershed was determined using SYI and morphometric parameters. For calculation SYI index using several maps such as land use، land cover، slope، soil texture and 1:50000 topographic map. Finally determination any sub watershed priority by attention to amounts SYI index and total mean Morphometric parameters، that B5 sub watershed from morphometric parameter and A5 from SYI parameter have critical condition and incorporation of these two parameters delineate that B2 has worst condition.
  Keywords: Prioritization, Morphometric, SYI, Erodibility, Lohandar Watershed
 • Fatemeh Hashemi, Ali Shahnazari, Ali Ziatabar Ahmadi Pages 16-28
  In order to manage the fair allocation to water users associations (WUA) s،application of analytical and integrated method is the way to increase the capacity of water supply and appropriate use of these resources. Various models and tools have been developed in recent years to simulate equitable allocation of water issues and supply and demand analysis. MIKEBASIN model is one of these capable models. In this study، water resources planning at 5 WUAs of the watershed of Babol river was performed by MIKEBASIN model. These areas have demand and its own allocated water and 15 years data from each demand point was entered into the model. Results showed that in time water of Babol River was not adequate to supply WUAs demand. Therefore، using wetlands and groundwater is essential to supply their demands. Also، the results of sensitivity analysis showed that the discharge of watershed had the most effect on the outputs of model among all other parameters. Therefore this parameter should be measured or be predicted accurately.
  Keywords: Integrated Water, Land Management, Babol River, Wetlands
 • Danial Shafaeianfard, Farshad Koohiyan Afzal, Mohammad Ebrahim Yakhleshi Pages 29-45
  The answers to decision-making problems and selection of top option in waterresources were previously based on one goal (profit maximization). However، todaywith the use of multi attribute decision-making، there is no need to only take account offinancial and profit making quantities، but we can also use several indicators (in theform of qualitative and quantitative variables)، like political، social and environmentalvariables for adopting the top option. The first stage in a multi Attribute decisionmakingprocess is prioritization، identification and study of limitations existing in theprojects. The next stage is specification of evaluation standards and variables withtaking into account social، economic، and environmental considerations and technicalproblems. Then، measures must be taken for conversion of qualitative variable intoquantitative ones، de scaling the indicators and specification of their relative weightsthrough one of decision-making methods and finally، to deal with evaluation of thegiven project with the concerned algorithm and select the best option. Using modelingwith WEAP software، the present research dealt with the simulation of Zaryngol Basin. Then، with identification of options and indicators of concern to the experts، the bestoption was selected from among the existing scenarios with the application of TOPSISmethod. The results suggest the need for further development in the summer cultivationin the above-said basin.
  Keywords: WEAP, Water resources, Multi Attribute Decision making, TOPSIS
 • Maryam Shafiei, Mahmoud Raeini-Sarjaz, Ramin Fazoula Pages 46-63
  Drought is a phenomenon that has impacted on human life style throughout the history. In recent decades due to global warming and human interferences on natural ecosystems، drought frequency، duration and intensify has increased. In addition to agricultural and water resources degradations، drought impacts economic and social sectors of human societies. The aim of this study is to evaluate the Arjan- Parishan Plain drought phenomenon (study area of Parishan Lake) during a 37-year period، and to examine the impact of drought on lake’s water level. Drought monitoring of 5 stations around the Lake was conducted using 6 drought indices of SPI، CZI، MCZI، ZSI، PN and DI in three time scales of short-term (3 months)، middle-term (12 months) and longterm (48 months). The overall trends of SPI، CZI، MCZI and ZSI were almost similar، and no significant difference was observed between them. The results of monitored droughts by SPI، CZI، MCZI and ZSI in all stations for short term scale showed that severe drought occurrences had less frequencies and durations، while the mild and moderate drought occurrences had more frequencies and durations. By increase of time scale، severe drought occurrences reduced، while its duration increased. The indices of PN and DI، especially in short time scales، reflected quick and intensified changes in humidity.
  Keywords: SPI, DI, Time Scale, Parishan Lake
 • Hamzeh Saidian, Hamid Reza Moradi, Sadat Feiznia, Nader Bahramifar Pages 64-77

  In this study in order to investigate soil physical and chemical properties in the slope main aspects of Aghajari and Gachsaran formations، Margha and Kuhe Gach watershed areas in Izeh Township were selected. In Aghajari formation in 8 points with three replicate and in Gachsaran formations also in 8 points and with three replicate and in slope main aspects، northern، southern، eastern، western were sampled. Meanwhile some physical and chemical properties of soil such as clay، sand، silt، sand، pH، Ec، soil moisture، organic matter، calcium carbonate and sodium rate in Gachsaran and Aghajari formations were sampled. After experimental tests the results were analyzed. In comparison of north aspects in Aghajari and Gachsaran formations، many soil parameters such as the percents of silt، sand، gravel، Ec، soil moisture، calcium carbonate and pH showed significant differences. In eastern aspects many of soil parameters such as the percents of clay، calcium carbonate and pH showed significant differences. In western and southern aspects also many of the soil parameters such as the percents of clay، silt، sand، gravel، Ec، organic matter، calcium carbonate and pH showed significant differences. In Aghajari formation in soil physical properties the highest amounts of clay، silt، sand and gravel respectively with 52/33 %، 40/33 %، 39/67 % and 74/16 % were related to western، eastern، southern and western slope aspects. In soil chemical properties also the highest amounts of pH، Ec، soil moisture، sodium rate، lime، organic matter respectively with 8/40، 0/32 ds/m، 6/75 %، 0/029 g/l، 40/11 % and 1/13 % were related to western، eastern، northern، eastern، northern and southern slope aspects. In Gachsaran formation in soil physical properties the highest amounts of clay، silt، sand and gravel respectively with 32/67 %، 62/33 %، 34/33 % and 69/69 % were related to northern، eastern، western and northern slope aspects. In soil chemical properties also the highest amounts of pH، Ec، soil moisture، sodium rate، lime، organic matter respectively with 7/82، 1/60 ds/m، 7/14 %، 0/016 g/l، 34/83 % and 1/01 % were related to northern and eastern، eastern، western، eastern، southern and western slope aspects.

  Keywords: Slope aspect, Gachsaran formation, Aghajari formation, Soil physical, chemical properties
 • Mehri Boroumand, Mahdi Ghajar Sepanlu, Mohammad Ali Bahmanyar Pages 78-94
  Since vast areas of forest lands have been changed in their usage in Mazandaran province in the past decades، this study examined the impact of changing in usage of forest lands in to the agricultural rain-fed lands (canola)، paddy lands and citrus gardens on some physical and chemical properties of soil in the Eastern part of Sari، Iran. For this purpose، four repetitions from each land use were sampled from 2 depths of 0-20 and 20-50 centimeters as factorial design in complete randomized block pattern. Results showed that land use change causes increase in bulk and particular density، the content of bulk density، which in depth، was more than that in surface layer. The most percentage of silt، clay and sand particles was observed in forest، paddy lands and garden usage، respectively. Change in usage caused decrease in water holding capacity and residual moisture. The most percentage of aggregates stability was found in forest and paddy lands. The highest amount of porosity and previous moisture was observed in paddy lands. Land use change caused an increase in soil reaction which increases with depth too. Land use change caused a decrease in organic carbon، the most percentage of which was 2 percent related to forest lands and the lowest percentage of which was 0. 72 percent which was related to rain-fed lands. The lowest available phosphorus was related to rain-fed lands too and the most amount of electrical conductivity was related to paddy lands.
  Keywords: Land Use Change, Forest, Soil Physical Properties, Soil Chemical Properties, Semeskande
 • Mehdi Boroghani, Seyed Khalagh Mirnia, Jalil Vahhabi, Seyed Javad Ahmadi Pages 95-106
  One of the most important problems in the world is soil erosion that threats the natural resource and it numerates as an important troublesome in environmental and agricultural aspects. In order to obtain these goals it is inevitable to use new techniques such as nanotechnology. Nanotechnology is one of the modern technologies that because of its high potential and particular characteristics، it has extensive application in all aspects of science such as natural resources and soil conservation. This study has been done in order to assess the effects of different percentages of Nanozeolite (0، 0. 2، 0. 4 and 0. 6 gram per square meter) on malry soils in several slopes degree (7، 9 and 14 degree) using FEL3 rainfall simulator. The plot had 50 centimeter width، 100 cm length and 40 cm height that 30 cm of height was used for drainage and 10 cm of height was used by especial soil texture. After adding Nanozeolite to soil surface، the samples were influenced by 90 millimeters per hour rainfall intensity during 30 minutes. Results show that the all of the Nanozeolite levels (0، 0. 2، 0. 4 and 0. 6) in the three levels of steepness (7، 9 and 14 degrees) had not significant differences in decreasing of soil erosion in comparison of control treatment.
  Keywords: Nanozeolite, Soil erosion, FEL3 rainfall simulator
 • Ghorban Vahabzadeh, Yazdan Barsan, Seyed Masoud Masoudi Pages 107-117
  Geological formation in Sardabrood river basin are carbonate sedimentary (with ageof cretaceous and Permian)، shamshak formation، basic and acidic and metamorphicrocks in upstream of the basin. To study effect of lithologic and geologic units on heavymetals concentration in sediments، 33 samples from surface water were analysed byICP_MS method in Amdel Company in Australia. This analysis was done using clusteranalysis technique after preparing. The results show that based on type of upstreamrocks، 4 different rock clusters were determined. In addition to geologic units، allsamples shown some organic matter due to rural area in upstream. The results indicatemax. Distribution rate of Mn and Cr is from shamshak formation، Pb originates fromcarbonate formation and Sn is due to magmatic rocks.
  Keywords: Heavy metals, Sediments, Geologic units, Sardabrood river basin
 • Effect of Flood Spreading on Physical Soil Properties / (A Case Study: Delijan Flood Spreading)
  Mohammad Reza Javadi, Mehdi Baghery, Mehdi Vafakhah, Shaban Ali Gholami Pages 119-129
  Using of flood for identification of plant nessassary water for its growthing and ecreasing of flood damages is possible in many different methods. By using of water preading system، seasonal flood in susceptible land will be spreaded and، will have ifferent effects on ground water tables، plant cover and soil on these lands. In order to easurement of physical soil properties variations in Delijan water spreading stations of arkazi province، seven channel water distributions (distribution area) and regions etween those (wetness area) were selected and then each channel and wetness area fter that were devided to three parts and at center of each parts one compined sample as obtained in two depths of soil (0-25 and 25-50 cm). Also، measuremant of soil nfiltration rate in distribution and wetness area was obtained by double ring method. oil physical properties in two these area and different channel was compared using student nd ANOVA method respectively. The results showed that the water Spreading ctivities has been significant decreasing about sand and infiltration rates at %1 level nd about bulk density at %5 level. Also، about the amounts of clay، silt and Sp there ave been significant increasing at %1 level.
  Keywords: Delijan Flood Spreading, Physical Soil Properties, Markazi Province