فهرست مطالب

تعامل انسان و اطلاعات - سال یکم شماره 2 (تابستان 1393)
 • سال یکم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فائزه دلقندی، قاسم آزادی احمدآبادی صفحات 91-104
  زمینه و هدف
  تعامل در یک کتابخانه دیجیتالی، علاوه بر جایابی و دسترسی به اطلاعات، کاربران را در خلق دانش، بهبود درک، حل مسئله و شناخت ابعاد منابع موجود در مجموعه یاری می رساند. این مقاله تلاش می کند عناصر و مولفه هائی که به شکل تعامل بین کاربر و نظام در بخش جستجو و بازیابی در کتابخانه های دیجیتال بکار گرفته می شود را شناسایی و معرفی نماید.
  روش
  این مقاله با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به مرور تحقیقات انجام شده در حوزه جستجوی تعاملی در کتابخانه های دیجیتال پرداخته و با استفاده از روش اکتشافی، قابلیت هایی که امکان بکارگیری آن ها در این نوع کتابخانه هاست را شناسایی می کند.
  یافته ها
  مولفه های جستجوی تعاملی شناسایی شده، شامل تعاملات قبل از جستجو: استفاده از راهنما، بکارگیری هستی شناسی ها و فیلترینگ؛ تعاملات حین جستجو شامل: حاشیه نویسی، پیشنهاد واژه تعاملی با استفاده از اصطلاحنامه های موضوعی و فهرست های همزمانی و جستجوی چهریزه ای، فیلترینگ و تعاملات بعد از فرایند جستجو شامل: متحرک سازی، قطعه بندی، تهیه نسخه کپی، گردآوری، ساختن، برش زدن، بخش بندی کردن، کاوش، چیدمان مجدد، تصویرسازی دوباره، جستجو، مصورسازی، شخصی سازی و نظام های توصیه گر است.
  نتیجه گیری
  با درک تعامل و جستجوی تعاملی، طراحی بهینه و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی امکان پذیر می شود. طراحان کتابخانه های دیجیتال با توجه به نوع مواد و منابع خود، می توانند از انواع تعاملات بهره ببرند. کتابداران نیز با آشنایی با انواع تعاملات قادر خواهند بود به کاربران آموزش های لازم را در این زمینه ارائه دهند تا آن ها بتوانند به نحو موثرتری کار جستجو و بازیابی را انجام دهند.
  کلیدواژگان: کتابخانه های دیجیتالی، جستجوی تعاملی، جستجوی اطلاعات، ارزیابی نظام های بازیابی
 • وحیده زینالی، مهتاب سادات مهدوی صفحات 105-117
  زمینه و هدف
  رفتار اطلاع یابی مشارکتی یکی از حوزه های مورد مطالعه در رفتارهای اطلاعاتی است که به شدت تحت تاثیر عوامل بافتی قرار دارد. به همین دلیل در جوامع و ساختار های مختلف می توان شاهد بروز این نوع از رفتار اطلاع یابی به شکلی جدید و متفاوت بود. پژوهش حاضر به بررسی عوامل انگیزاننده و بازدارنده رفتار اطلاع یابی مشارکتی در دستیاران تخصص و فوق تخصص پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می پردازد.
  روش
  این پژوهش به صورت کیفی با روش گراندد تئوری و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. در این پژوهش 20 دستیار تخصص و فوق تخصص پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اساس نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه رودرو با پرسش های باز قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که عوامل محدودیت زمانی، نداشتن تخصص کافی، پیچیدگی نیاز اطلاعاتی، عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی و پراکندگی منابع اطلاعاتی باعث بروز رفتار اطلاع یابی مشارکتی در بافت مورد مطالعه می شوند. از طرفی پنج دسته مانع اعم از موانع فنی و تکنولوژیکی، موانع فردی، موانع کارگروهی، موانع مربوط به ساختار آموزشی و موانع فرهنگی نیز به عنوان عوامل بازدارنده رفتار اطلاع یابی مشارکتی شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد محدودیت زمانی، قوی ترین عامل انگیزاننده رفتار اطلاع یابی مشارکتی در دستیاران تخصص و فوق تخصص پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. پس از آن به ترتیب عوامل پیچیدگی نیاز اطلاعاتی، نداشتن تخصص کافی، پراکندگی منابع اطلاعاتی و عدم دسترسی به منبع اطلاعاتی به عنوان انگیزه بروز رفتار اطلاع یابی مشارکتی شناسایی شده اند. و ضعیف ترین عامل انگیزاننده نیز عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی می باشد. از طرفی عوامل بازدارنده ی شناسایی شده در این پژوهش نیز جای تامل داشته و نیازمند بررسی جهت رفع معضلات موجود و اعتلای فعالیت های مشارکتی در بافت مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی مشارکتی، عوامل بازدارنده، عوامل انگیزاننده، ایران، متخصصان پزشکی
 • فاطمه فهیم نیا، فرشته منتظری صفحات 118-125
  زمینه و هدف
  این پژوهش باهدف بررسی رفتار خود آرشیوی اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران و کشف انگیزه ها و موانع موثر بر این رفتار انجام شده است. پیش بینی میزان خود آرشیویاعضا توسط عوامل موثر بر خود آرشیوی، از دیگر اهداف موردنظر پژوهش است.
  روش
  پژوهش از نوع کاربردی و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کلیه اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران هست که به صورت سرشماری انتخاب شده اند.
  یافته ها
  طبق نتایج پژوهش، بر اساس افراد میزان خود آرشیوی تولیدات علمی توسط اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی، متوسط به بالا است، و خود آرشیوی در وب سایت های شخصی و سازمانی رایج تر از مخازن سازمانی و موضوعی است. مولفه شهرت به عنوان مهم ترین انگیزه و مولفه ملاحظات حق تالیف مهم ترین مانع در رفتار خود آرشیوی اعضای هیئت علمی شناخته شد. بر اساس نتایج از بین 10 عامل تنها مولفه شناخت حرفه ای در سطح معنی داری 95% اطمینان قادر به پیش بینی میزان خود آرشیوی تولیدات علمی اعضا در وب سایت های دسترسی آزاد می باشد.
  نتیجه گیری
  اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران از دسترس پذیر نمودن آثار خود به صورت آزاد استقبال می کنند. ولیکن موانعی مانند حق تالیف بر سر این راه قرار دارد که چاره اندیشی برای رفع آن می تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
  کلیدواژگان: خود آرشیوی، دسترسی آزاد، اعضای هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی، ایران
 • زهره غلامحسین زاده*، محمد امین عرفان منش صفحات 126-136
  زمینه و هدف
  اطلاع جویی مشارکتی فرآیندی است که بین اعضای گروه یا تیم برقرار شده و در آن، اعضاء به صورت هدفمند در پی دسترسی به اطلاعات مشترک هستند. اگرچه مشارکت جزء کلیدی رفتارهای اطلاعاتی است، اما تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده در این حوزه بر رفتار اطلاعات فردی متمرکز بوده و کمتر به جنبه مشارکتی آن توجه شده است. در نتیجه نیاز مبرم به درک ویژگی های مفهومی این رفتار و روش های فنی حمایتی آن در فعالیت های مشارکتی وجود دارد.
  روش
  مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مفاهیم و مبانی نظری رفتار اطلاعات مشارکتی پرداخته است.
  یافته ها
  در این پژوهش، ابتدا مفهوم مشارکت توضیح داده شده و تفاوت آن با برخی دیگر از مفاهیم نزدیک مانند ارتباطات، هماهنگی و همکاری بحث می شود. در ادامه مفاهیم رفتار اطلاعاتی مشارکتی و اطلاع جویی مشارکتی از دید پژوهشگران مختلف این حوزه بررسی شده و پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  رفتار اطلاعات مشارکتی یکی از حوزه های مهم در مطالعات تعامل انسان و اطلاعات بوده و می توان آن را فعالیتی پویا در یک گروه دانست که شامل عملکردهایی مانند جستجو، ترکیب، انتشار و تولید اطلاعات از سوی اعضای گروه است
  کلیدواژگان: رفتار اطلاعات مشارکتی، اطلاع جویی مشارکتی، بازیابی اطلاعات مشارکتی
 • زهرا شاملو*، نصرت ریاحی نیا صفحات 137-149
  زمینه و هدف
  یکی از منابع رفع نیاز اطلاعاتی بهداشتی، سایت های پرسش و پاسخ هستند که افراد می توانند پرسش خود را طرح کنند تا فرد دیگری که آگاه است به آن پاسخ دهد. پژوهش حاضر درصدد است نیازهای اطلاعاتی کاربران را در بخش بهداشت سایت پرسش و پاسخ یاهو انسرز بررسی نماید. پرسش های گروه موضوعی بهداشت یاهو انسرز مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. بدین منظور از هر گروه موضوعی مربوط به بهداشت و سلامت، 50 سوال انتخاب شد. در مجموع 500 سوال مورد بررسی قرار گرفت. پرسش ها پس از گردآوری از سایت یاهو انسرز با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی به کمک نرم افزار MAXQDA کدگذاری شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد نگرانی در مورد خود، خانواده و اطرافیان، کمبود اطلاعات و شکاف اطلاعاتی در یک حوزه خاص، معتبر ساختن اطلاعات خود از سوی دیگران، نداشتن درآمد کافی، نبودن بیمه، از دلایل اصلی کاربران از ایجاد پرسش است. پیشگیری و ارتقاء سلامتی، تبدیل حدسیات خود به یقین، مشورت قبل از انجام معاینات و آزمایش های پزشکی خود از بیشترین موارد استفاده کاربران از پاسخ های دریافتی از سوالات بهداشتی است. بر اساس یافته های این تحقیق مشخص شد که درمان طبیعی بیماری ها، ارتودنسی، روش های کاهش وزن و از بین بردن چربی، بیماری های پوستی و روش های درمان آن، پادرد و مشکلات مربوط به آن، اندام تناسلی مردان، استفاده از لنز چشمی، دوران قاعدگی و مشکلات مربوط به خواب بیشترین مقوله های موضوعی در بخش بهداشت یاهو انسرز است.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد بیشتر سوالات در رابطه با جنبه ای از یک بیماری است.
  کلیدواژگان: سایت های پرسش و پاسخ اجتماعی، یاهو انسرز، نیازهای اطلاعاتی، اطلاعات بهداشت و سلامت
 • دلنشین دانایی مقدم صفحات 150-159
  زمینه و هدف
  بسیاری از نظریات رفتار اطلاعاتی به دلیل نشات گرفتن از نظریات یکسان در حوزه های مشابه و یا شیوه های نظریه پردازی مشترک، دارای پیوندهای مفهومی هستند. این مقاله بررسی و مقایسه سه نظریه مطرح در حوزه رفتار اطلاعاتی با هدف تبیین روابط مفهومی موجود است.
  روش
  در این مطالعه ابتدا مبانی نظری و رویکردهای سه نظریه فقر اطلاعاتی، سرریز اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی در حوزه رفتار اطلاعاتی بررسی و سپس با رویکردی تحلیلی روابط مفهومی موجود تبیین شد.
  یافته ها
  نظریه فقر اطلاعاتی وجود طبقات اجتماعی و عضویت در گروه های اجتماعی را مسبب بروز فقر اطلاعاتی می داند در حالیکه نظریه سرریز اطلاعاتی به سردرگمی فرد در مواجهه با انبوهی از اطلاعات اشاره دارد. نظریه سرمایه اجتماعی که ریشه در تحلیل شبکه های اجتماعی دارد به منابع درون شبکه اجتماعی یک فرد برای دستیابی به اطلاعات می پردازد. دو نظریه فقر و سرریز اطلاعات به پرهیز از اطلاعات اشاره دارند، یعنی موقعیتی که اطلاعات وجود دارد اما دسترسی به آن محدود شده است. دو نظریه سرمایه اجتماعی و فقر اطلاعاتی به ساختار طبقات اجتماعی در اطلاع جویی تاکید دارند و به اهمیت وجود اعتماد در میان افراد جامعه برای دسترسی به اطلاعات می پردازند.
  نتیجه گیری
  کتابخانه ها می توانند با ارائه برنامه هایی سرمایه اجتماعی کاربران را تقویت کنند و بر سرریز اطلاعات و فقر اطلاعاتی آن ها غلبه کنند.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، نظریه های رفتار اطلاعاتی، نظریه فقر اطلاعاتی، نظریه سرریز اطلاعاتی، نظریه سرمایه اجتماعی
 • رضا اکبرنژاد، مریم اخوتی*، کامبیز بهاءالدین بیگی، شهرام صدقی صفحات 160-171
  زمینه و هدف

  تصویر به عنوان شکلی از مدرک که می تواند حجم قابل توجهی از اطلاعات را منتقل کند به خصوص در حوزه پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگی های متفاوت تصاویر و الگوریتم های مختلف جستجو در سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی و نبود مرجعی جهت ارزیابی کیفیت بازیابی های انجام شده، همه انجام یک تحلیل ساختار یافته در حوزه سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی را ضروری می نماید. هدف از این پژوهش تحلیل ساختار یافته سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی در مقالات بین سال های 2011 – 2000 می باشد

  روش

  عمده ترین پایگاه های علمی شاملScopus، MEDLINE، Web of Knowledge (ISI) و Google Scholar با استفاده از کلیدواژه های استاندارد و واژه های مربوط به زبان انگلیسی در فاصله زمانی 2000 تا 2011 مورد جستجو قرار گرفتند. تمامی مقالات یافت شده، با استفاده از فرم ارزیابی نقادانه استاندارد مورد بررسی و نمره گزاری قرار گرفته و مقالاتی که بیش از نصف نمره کیفیت را دریافت کرده اند، واجد شرایط ورود به مراحل بعد بودند. سپس، داده های مهم مربوط به مطالعات استخراج شده و دسته بندی گردیدند.

  یافته ها

  تعداد 86 مقاله بررسی شده به سه گروه عمده تقسیم شدند. گروه اول به معرفی سیستم های جدید بازیابی تصاویر پزشکی پرداخته بودند (45%)، گروه دوم چارچوب جدیدی برای سیستم های اصلی بازیابی تصاویر پزشکی ارائه داده بودند (40%) و گروه آخر از مطالعات نیز ارزیابی سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی را بر عهده داشتند (15%). طی سال های 2011 – 2000 با رشد تولیدات علمی این حوزه مواجه هستیم و در سال 2009 رشد چشمگیری داشته است. نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم های بازیابی تصاویر پزشکی به سمت بازیابی مبتنی بر محتوا (66%) و رویکرد ترکیبی (هم مبتنی بر متن و هم مبتنی بر محتوا) (20%) سوق پیدا کرده اند.

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعات انجام گرفته می توان گفت که با به کارگیری سیستم های تصاویر پزشکی در کنار سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و سایر سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی بیمارستانی می توان به کادر بالینی مراکز درمانی و بهداشتی برای ارائه بهتر و موثرتر در خدمات و در امر تشخیص کمک کرد. از سوی دیگر این سیستم ها می توانند در حوزه آموزش و پژوهش نیز نقش مهمی ایفا نمایند. هرچه سیستم های تصاویر پزشکی به سمت تخصصی تر شدن در حوزه ای خاص برده شوند و با ویژگی های تصاویر جدید طراحی شده باشند به همان نسبت در اهداف خود موفق تر خواهند بود.

  کلیدواژگان: بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا، تحلیل ساختار یافته، بازیابی تصاویر مبتنی بر متن، بازیابی اطلاعات پزشکی، سیستم بازیابی تصاویر
|
 • Faeze Delghandi, Ghasem Azadi Ahmadabadi Pages 91-104
  Background And Aim
  Interaction in a digital library help users locating and accessing information and also assist them in creating knowledge، better perception، problem solving and recognition of dimension of resources. This paper tries to identify and introduce the components and elements that are used in interaction between user and system in search and retrieval of information in digital library.
  Method
  This paper investigate the different studies in the field of interactive search of digital library by the library approach and also identifies capabilities that can be used in digital library by the use of heuristic methods.
  Results
  The components of identified، interactive search including: 1. Interaction before search including using directories، applying ontology، and filtering. 2. Interaction in the time of search including annotation، suggesting the interactive terms by the use of subjective thesaurus. Syndicate list، colon searching، filtering. Interaction after search: motion، fragment، copying، collecting، cutting، segmentation، probing، rearrangement، re illustration، searching، visualization based on graph، personalization and recommendation systems.
  Conclusion
  With perception of interaction and interactive search، the efficient design and evaluation of digital library can be done. The designers of digital libraries can use different interaction according their resources. Librarian also can familiar with different interaction and would be able to give their users necessary education until they can search and retrieval efficiently.
  Keywords: Digital library, Interactive search, Interaction, Information search, Evaluation of retrieval systems
 • Vahideh Zeinali, Mahtab S. Mahdavi Pages 105-117
  Background And Aim
  Collaborative information behavior (CIB) is strongly affected by contextual factors and in different contexts we can see various aspects of collaborative information behavior. In this study، we investigate the triggers and barriers of collaborative information behavior in an educational-medical context in Iran.
  Method
  This qualitative research uses grounded theory as research method. Semi-structured interviews were conducted with twenty physicians (in Fellowship and Residency stages) in Shahid Beheshti University of Medical Science.
  Results
  the findings indicated that five main factors trigger collaborative information behavior، including lack of domain expertise، lack of time، information scatter، complexity of information needs and lack of immediately accessible information. The barriers that hinder collaborative information behavior in this context fell under five categories، technological، individual، team، educational structure and cultural barriers. Some of these triggers and barriers have identified in previous researches in different contexts.
  Conclusion
  the results of this study showed that Lack of time was strongest trigger of CIB in physicians (in fellowship and residency stages). Then complexity of information needs، lack of domain expertise، information scatter and lack of immediately accessible information were the triggers that identified in this study. Also barriers that identified in this context are so important. In order to promoting CIB in this context the barriers should be analysed and resolved.
  Keywords: Collaborative information behavior, Triggers, Barriers, Iran, Physicians
 • Fatemeh Fahimnia, Fresheteh Montazeri Pages 118-125
  Background And Aim
  The present investigation was carried out in order to study the self-archiving behavior displayed by Knowledge and Information Sciences (KIS) faculty members in Iran. It intended to discover the incentives and barriers impacting on this behavior as well as arriving at a baseline for predicting the extent of self-archiving.
  Method
  A descriptive survey method was deployed. The population investigated، included all KIS faculty members affiliated with universities and research centers supervised by the Ministry of Science، Research and Technology in Iran.
  Results
  Based on self-reporting by the population studied، the extent of self-archiving is above average. Self-archiving in personal and corporate websites were more prevalent than institutional and subject repositories. Recognition component was the most important incentive and copyright consideration was the most important barrier to self-archiving by KIS faculty members. Among the 10 factors studied، only the professional recognition component was capable of predicting self-archiving of scientific output in open access websites.
  Conclusion
  KIS faculty members in Iran welcome open access of their scientific works; but there is some obstacles such as copyright that removing it could help to improve current conditions.
  Keywords: Self archiving, Open access, Knowledge, Information Sciences, Faculty members, Iran
 • Zohreh Gholamhoseinzadeh*, Mohammad Amin Erfanmanesh Pages 126-136
  Background And Aim
  Collaborative information seeking is an interaction among members of a group who purposefully try to access and share joint information. Although collaboration is a key component of information seeking behavior، but most of the studies in this area are focused on individual information seeking behavior and collaborative aspects are considered much less. As a result، there is a need for understanding conceptual features as well as supportive technical methods of information behavior in collaborative activities.
  Method
  The present review article has studied concepts and theories of collaborative information behavior using library method.
  Results
  In this research، firstly، the concept of collaboration is explained and differences with other concepts like communication، coordination and cooperation are explained. Moreover، the concept of collaborative information behavior and collaborative information seeking behavior are discussed from different viewpoints and suggestions are offered for future research.
  Conclusion
  collaborative information behavior is one of the most important concepts in human information interaction studies and it can be known as dynamic activities in a group including searching، combining، publishing and producing information.
  Keywords: Collaborative information behavior, Collaborative information seeking, Collaborative information retrieval
 • Zahra Shamloo*, Nosrat Riahinia Pages 137-149
  Background And Aim
  People refer to virtual information resources for answering their medical questions. One of these resources includes question and answering (Q&A) sites in medicine. This study aims to analyze health questions posted on the Yahoo Answers to identify health information needs، the motivations for asking questions، evaluation of information user satisfaction resulted from received answer، the reason of using answers، the using aspects of given information and the types of selection criteria people employ when they select best answers in Yahoo! Answers.
  Method
  A survey was conducted using an online questionnaire. Email invitations were sent to 1015 users of Yahoo! Answers and 100 users filled the questionnaire. Moreover، 500 questions، 50 from each health subject category، were subject to content analysis using MAXQDA. Having no cost، having fun and social connection in Yahoo! Answers constitute the most important motivations for using the health group of Yahoo! Answers. The findings show that “concise answers” is considered as users’ satisfaction factor.
  Results
  The findings showed that the concern about themselves، family، people who they care about، the lack of information and the knowledge gap، validating information from other people، the lack of social support، particularly insurance and income are among the main reasons for users to ask questions. Prevention and health promotion، turning the guesses to certainty، consultation before treatment، surgery، or taking certain medications constitute most of the cases users use from the received answers of the questions. The Socio- emotional value was particularly a prominent criteria from User-Perspective in this study for selecting the best answer.
  Conclusion
  According to this research، it was found that natural cure and remedies، orthodontics، losing weight methods، loosing fats، skin diseases and how to treat them، foot pain and the related problems، male genitalia، the use of eye lenses، menstruation and the problems related to the sleeping constitutes the most categories of subjects in the health part of Yahoo! Answers. The results show that most of the questions are related to a particular disorder or disease like general information، the symptoms، causes، diagnoses، treatments، prognoses of the disease.
  Keywords: Question, Answering (Q, A) sites, Yahoo Answers®, Information needs, Health information
 • Delneshin Danaei Moghaddam Pages 150-159
  Background And Aim
  There seems to be a conceptual link between some theories of human information behavior. These links exist because some of these theories have been derived from same theories in similar fields or have a same approach in theorizing.
  Method
  In this paper 3 theories of information behavior (information poverty، information overload and social capital) have been discussed and compared.
  Results
  Chatman’s information poverty theory pays attention to the cultural/behavioural aspect of the phenomenon and clarifies that membership within a social group contributes to information poverty. Information overload describes the situation in which one feels anxious and stressed due to encountering to too much information. Social capital is rooted in social network analysis and explains how the social resources inside one’s network influence the success of achieving desired information. Both information poverty and information overload point out information avoidance، where there exists information but access to it is restricted. Social capital and information poverty both focus on the role of social structure in information seeking and the importance of trust in society.
  Conclusion
  Libraries can generate social capital by presenting some social programs to help users overcome their information overload and poverty.
  Keywords: Information behavior, Information behavior theories, Information poverty, Information overload, Social capital
 • Reza Akbarnejad, Maryam Okhovati, Kambiz Bahaadinbeigy, Shahram Sedghi Pages 160-171
  Background And Aim

  Image، as a kind of information vehicle which can convey a large volume of information، is important especially in medicine field. Existence of different attributes of image features and various search algorithms in medical image retrieval systems and lack of an authority to evaluate the quality of retrieval systems، make a systematic review in medical image retrieval systems field necessary. The objective of this study was to conduct a systematic review of papers on medical image retrieval systems appeared between 2000 and 2011.

  Method

  The major scientific databases (Medline، Scopus، Webof Knowledge (ISI)، and Google Scholar) were searched، using standard keywords in English between 2000 and 2011. All papers reviewed using standard critical assessment and grading and papers with more than half of the quality scores were considered as qualified to enter to the next stage. Then، the data in selected studies were extracted and classified.

  Results

  Eighty sixreviewed papers were classified into 3 categories. The first category introduced new medical image retrieval systems (40%) and the second category presented a new framework for the major medical image retrieval systems (45%) and the last category was about medical image retrieval systems evaluation (15%). However، the growth rate was increasing during the period and the most papers published in 2009. The CBIR systems were used more (66%) and then hybrid systems (20%) respectively.

  Conclusion

  Applying medical image retrieval systems with Decision Support Systems (DSS) and other information and computer technologies can help clinicians to present a better service and can help them in diagnosis as well. Meanwhile، these systems can be very useful in education and research، the medical image retrieval systems can be more successful if they are designed for a specific field and based on new and modern image features.

  Keywords: Content based image retrieval, Systematic review, Text based image retrieval, Medical information retrieval, Image retrieval systems