فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 36، خرداد و تیر 1393)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 36، خرداد و تیر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/27
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • فیروزه زارع فراشبندی، اورفا هوسپیان صفحات 135-137
  یکی از حوزه هایی که در سال های اخیر به طور قابل توجهی محتوای رسانه های عمومی را به خود اختصاص داده است، اطلاعات سلامت می باشد.از آن جایی که مخاطبان رسانه ها به ویژه مجلات عامه پسند عمدتا آن قشری از جامعه را در بر می گیرندکه معمولا به دلیل سطح تحصیلات و دانش خود قادر به ارزیابی اطلاعات تغذیه ای یا سلامت نمی باشند، به هر اطلاعاتی که از مطبوعات به دست می آورند، اعتماد می کنند. در حالی که ممکن است این اطلاعات با آن چیزی که به صورت علمی اثبات شده است، مطابقت نداشته باشد. این مسئله، لزوم بررسی سندیت و صحت اطلاعات سلامت منتشر شده در رسانه های عمومی را آشکار می سازد.
 • مقاله پژوهشی
 • مریم جهانبخش، ناهید توکلی، حبیب الله مختاری صفحات 138-148
  مقدمه
  دورنمای پرونده س الکترونیک سلامت (Electronic Health Record) در جوامع مختلف ثابت نبوده و در عین به همراه داشتن مزایا و فرصت ها، با چالش روبرو است. در این پژوهش سعی شده چالش ها معرفی و اجرای EHR از دیدگاه متولیان آن در استان اصفهان بررسی شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که در سال 1389 خورشیدی در استان اصفهان انجام شد. با استفاده از روش پدیدارشناسی (فنومنولوژی) و از طریق مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته به استنتاج تجارب صاحب نظران حوزه ی سلامت در رابطه با چالش های اجرای پرونده ی الکترونیک سلامت و راهکارهای حل چالش ها پرداخته شد. مصاحبه شوندگان بر اساس نمونه گیری به روش گلوله برفی (Snow Ball) مشتمل بر 3 پزشک، 4 نفر از مدیران بخش های مختلف سلامت و 8 نفر از سایر متخصصانی بودند که در سطح بیمارستان ها و سایر مراجع مرتبط در این زمینه مانند معاونت درمان، سازمان های بیمه، ستاد دانشگاه و استانداری در رابطه با محتوا و ساختار پرونده ی الکترونیک سلامت مطلع و در این زمینه دارای فعالیت های پژوهشی بوده و یا در برنامه ریزی و معرفی پرونده ی الکترونیک سلامت در استان اصفهان فعالیت داشتند.
  یافته ها
  پژوهشگر چالش های پرونده ی الکترونیک سلامت در استان اصفهان و راهکارهای مربوط به حل آن ها را در دو بعد زیرساختاری و ساختاری استخراج و تبیین کرد.
  نتیجه گیری
  متاسفانه نتایج این مطالعه نشان داد با وجود آن که پزشکان از مهم ترین کاربران پرونده ی الکترونیک سلامت اند، اما کم ترین نظرات را در رابطه با چالش ها ارایه داده اند و این کاستی قابل تامل است چرا که اگر دال بر کم رنگ بودن نقش آن ها در معرفی و اجرای پرونده ی الکترونیک سلامت باشد این امر نتایج زیان باری به دنبال خواهد داشت.
 • مهدی کاهویی، فهیمه سالاری، سعیده ارغنده پور، راحله اخباری، سمیرا قلی زاده صفحات 149-157
  مقدمه
  اطلاعات خوب و مناسب برای برنامه ریزی و اجرای حاکمیت بالینی ضروری است. لذا این سوال مطرح است که کارکنان بیمارستان چه انتظاراتی از اطلاعات دارند. این مطالعه به منظور شناسایی انتظارات کارکنان از اطلاعات در ارتقاء حاکمیت بالینی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تحلیلی بر روی 258 نفر ازکارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی سمنان در سال 1391 انجام شد. روش جمع آوری داده ها یک پرسشنامه پ‍ژوهشگر ساخته ای بود که پس از تایید صاحب نظران و سنجش پایایی آن از طریق ضریب Cronbach alpha مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی با به کارگیری نرم افزار 16spss استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد 7/71درصد کارکنان دوره ی آموزشی حاکمیت بالینی را گذرانده بودند. 6/58 درصد اطلاعات بالینی را به عنوان اولویت اول و3/53 درصد اطلاعات مدیریتی را به عنوان اولویت چهارم در حاکمیت بالینی انتخاب نمودند. 6/3 درصد مرکزاطلاع رسانی و فناوری اطلاعات را به عنوان اولویت اول در اجرای حاکمیت بالینی می دانستند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد اگرچه اکثر جامعه آماری دوره ی حاکمیت بالینی را گذرانده بودند به نظر می رسد در این دوره ها در ارتباط با نقش اطلاعات در حاکمیت بالینی اطلاعات لازم ارائه نگردیده است.این نتایج می تواند برای کارشناسان فناوری اطلاعات و مدیران اطلاعات بهداشتی این فرصت را بوجود آورد تا با ارائه ی اطلاعات منسجم به اجرای حاکمیت بالینی مبتنی بر شواهد شوند.
  کلیدواژگان: کارکنان، بیمارستان ها، اطلاعات، حاکمیت بالینی
 • عباس دولانی، کبری تارم، نجلا حریری، حافظ محمدحسن زاده افسنجانی، حیدر اسماعیلی صفحات 158-168
  مقدمه
  تحقیق و پژوهش بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و اندیشه است. در این میان پایان نامه ها به نوعی کارنامه پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بشمار می آیند که عوامل چندی بر کیفیت آنها تاثیرگذارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت پایان نامه های دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش پیمایشی- تحلیلی صورت گرفت. از میان 1729 پایان نامه موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در بازه زمانی 1365 تا 1390خورشیدی تعداد 315 پایان نامه بر اساس جدول Morgan پایان نامه از مقاطع و رشته های تحصیلی گوناگون با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از چک لیستی که روایی آن توسط پژوهشگران و صاحبنظران بدست آمد، بررسی شدند. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS19 با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  پایان نامه ها مورد بررسی از نظر عوامل ظاهری مانند وجود و یا عدم وجود چکیده، استنادات، تعداد صفحات و... دارای نقص جدی هستند. 69.5 درصد از پایان نامه ها از روش های پیمایشی و 22 درصد از روش های تجربی و 8.5 درصد از روش مروری استفاده کرده اند. همچنین 77 درصد از پایان نامه ها غیربالینی و مابقی بالینی هستند. رابطه معناداری بین انواع روش های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه ها و متغیرهای بازه های زمانی(1365-1374 بازه 1375- 1384 و بازه 1385- 1390 شمسی)، رشته های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و عامل جنس وجود دارد.
  نتیجه گیری
  متغیرهای چندی بر روی کیفیت پایان نامه های دانشگاهی اثرگذار هستند. نظارت بر فرآیند انجام پایان نامه ها از ابتدای انتخاب موضوع تا ارائه نهایی از سوی مسئولین جهت کنترل متغیرهای تاثیرگذار لازم و ضروری است. همچنین با توجه به تفاوت های بین روش های تحقیق پایان نامه ها بر اساس رشته ها و مقاطع تحصیلی تدوین دستورالعمل ها و راهنماها جهت سوق موضوعات و نتایج پایان نامه ها به نیازهای جامعه لازم و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پایان نامه های دانشگاهی، روش های تحقیق، دانشگاه ها
 • بهاره غلامی، حسین عابدی مدیسه، بنفشه غلامی، شهین مجیری، حسن اشرفی ریزی، نیلوفر هدهدی نژاد صفحات 169-176
  مقدمه
  امروزه مدیریت دانش در کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی کاربرد موثری پیدا کرده و موجب تغییراتی در شکل و عملکرد آنها نیز شده است به هر اندازه که در کتابخانه ها از عوامل و فرایندهای مدیریت دانش بیشتر استفاده شود نتایج مطلوبتری در ارائه خدمات اطلاعاتی فراهم می شود.هدف این پژوهش بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (82 نفر) و روش نمونه گیری به شیوه سرشماری بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی استاندارد Pasture بودکه روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب Cronbach Alpha(97/0 =r) تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss18 و در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی(،آزمون T و آزمون F) صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر شش مولفه مدیریت دانش(سیاستها و راهبردها،سیستم های رهبری، سیستم تشویق و پاداش دهی، سیستم خلق و تحصیل دانش، سیستم آموزش و سیستم ارتباطی مدیریت دانش)، کمتر از سطح متوسط بوده است و در خصوص مولفه های سیاستها و راهبردها، سیستم های رهبری و سیستم های تشویق و پاداش دهی مدیریت دانش بر حسب مدرک تحصیلی در سطح معنادار بوده است، اما در خصوص سایر مولفه ها بر حسب سابقه خدمت و سن پاسخگویان معنادار نبوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش بنظر می رسد بکارگیری مولفه های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بنا بر دلایلی از جمله عدم وجود دستورالعملها و خط مشی های مدون و حمایت مسئولین، به صورت غیر علمی می باشد. بنابراین مدیریت و رهبری در کتابخانه ها بهتر است به گونه ای باشد که عوامل ایجاد کننده مدیریت دانش در بین همه کارکنان کتابخانه ها پذیرفته شود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه ها
 • مریم پارساییان صفحات 177-189
  مقدمه
  پیش زمینه لازم برای برنامه ریزی در جهت بهبود کیفی خدمات در سازمانها، سنجش کیفیت خدمات آنهاست. در این میان سنجش کیفیت خدمات درکتابخانه های پزشکی، نقش بنیادینی در تحقق هدفهای جامعه در رابطه با بهداشت و سلامت عمومی دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف و رتبه بندی ابعاد و مولفه های کیفیت خدمات و نیز رتبه بندی کتابخانه های پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد انجام گرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع «پیمایشی» و جامعه پژوهش، شامل 3339 کاربر کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد در نیمه دوم سال 1391 بود که تعداد 379 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد «لایب کوآل» جمع آوری شد؛ همچنین تعداد 10 پرسشنامه که هر کدام شامل 4 ماتریس مقایسات زوجی بود، برای رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات و نیز کتابخانه های دانشکده های علوم پزشکی مورد بررسی در اختیار متخصصان حوزه قرار گرفت. استفاده از پرسشنامه های مذکور توسط متخصصین داخل و خارج از کشور نشان می دهد که این پرسشنامه ها از روایی لازم برخوردار هستند؛ همچنین از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از ابعاد پرسشنامه لایب کوآل بیشتر از 70 درصد و نیز نرخ ناسازگاری محاسبه شده برای پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی کمتر از 1/. می باشد، پرسشنامه های مذکور از پایایی لازم نیز برخوردار می باشند. تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه «لایب کوآل» توسط نرم افزار spss و در دو سطح آمار توصیفی (درصد میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمون فریدمن) صورت گرفت؛ همچنین برای تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه «ماتریس مقایسات زوجی» از نرم افزار expert choice استفاده شد.
  یافته ها
  طبق داده های بدست آمده از پرسشنامه لایب کوآل، کتابخانه های مورد بررسی در تمامی جنبه های مربوط به بعد «تاثیر خدمات» توانسته اند حداقل انتظارات کاربران را برآورده نمایند، در حالی که در برخی جنبه های مربوط به بعد«دسترسی به اطلاعات» و نیز بعد «کتابخانه به عنوان یک محل» حتی نتوانسته اند حداقل انتظارات کاربران را برآورده نمایند؛ این درحالی است که هیچ یک از کتابخانه های موردبررسی نتوانسته اند خدمات آرمانی و ایده آل مراجعان را ارائه نمایند؛ همچنین داده های بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی نشان می دهد که طبق نظر متخصصان، بعد «تاثیرخدمات» و کتابخانه پزشکی – داروسازی بالاترین رتبه را به ترتیب در بین ابعاد کیفیت خدمات و کتابخانه های مورد بررسی به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  طبق نظر متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی بعد تاثیر خدمات مهم ترین بعد در زمینه بهبود کیفیت خدمات کتابخانه ای است، کتابداران کتابخانه های دانشکده پزشکی نیز از نظر ارائه خدمات به کاربران در این بعد عملکرد نسبتا موفقی داشته اند و توانسته اند در این بعد نسبت به سایر ابعاد، حداقل انتظارات کاربران را برآورده نمایند.
  کلیدواژگان: خدمات کتابخانه ای، کیفیت خدمات، کتابخانه های پزشکی، تحلیل سلسله مراتبی
 • نجلا حریری، نگار فیروزی * صفحات 190-198
  مقدمه

  بر این اساس که علم ازجهت چهارچوب جغرافیایی وزبانی قابل مرزبندی نیست وتبادلات علمی پژوهشگر را در دستیابی به یافته های جدیدتر یاری می رساند، هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان استناد به مقالات اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک علوم پزشکی ایران در کتب درسی بین المللی بوده است.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر تحلیل استنادی بوده است که با استفاده از فنون علم سنجی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش کتاب های مرجع نمایه شده در سایت آمازون بوده است که تاریخ انتشار آنها بین سالهای 2000 الی 2011 می باشد و شامل 372 عنوان کتاب بود. فهرست منابع این کتابها از نظر استناد به تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها قسمت جستجوی کتاب از موتور جستجوی گوگل بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در راستای نیل به اهداف پژوهش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و برای آزمون فرضیه ها از آزمون کی- دو استفاده گردید. سطح معنی داری 5% در نظر گرفته شد و برای تحلیل داده ها، نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) ویرایش 18 و صفحه گستر اکسل ویرایش 2010 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دهنده روند رشد صعودی استنادات طی سالهای اخیر بوده که در این میان، بیشترین و کمترین میزان استنادات به ترتیب متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران (19/37) درصد و اهواز (03/1) درصد بوده اند. بیشترین و کمترین نوع مقلات مورد استناد مربوط به مقالات اصیل (6/89) درصد و گزارش موردی(0) درصد بوده است. بیشتر مقالاتی که به آنها استناد شده با همکاری بیش از سه نویسنده (96/89) درصد تالیف شده است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان همکاری علمی عامل تاثیر گذاری در بالابردن کیفیت مقاله و همچنین میزان استنادات در سطح بین المللی است.

  کلیدواژگان: تحلیل، استناد، کتاب های مرجع، دانشکده های داروسازی
 • حسین پناهی، فیروز فلاحی، پرویز محمدزاده، علی جنتی، محمدرضا نریمانی، لاله صباغی زاده صفحات 199-207
  یکی از اهداف تدابیر مراقبت های بهداشتی و درمانی و برنامه های مربوط به آن ها، ارتقاء و بهبود شرایط زندگی است. مناسب ترین هدف برای خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی یکسان مردم به خدمات ذی ربط می باشد. یکی از موانع دسترسی، بالا بودن هزینه های خدمات درمانی و بار مالی این هزینه ها بر دوش خانوار است. نگرانی در مورد افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی و پیدا کردن راه حل برای رفع آن باعث شده است که سیاست گذاران توجه وافری به یک سیستم تامین مالی ملی برای کاهش بار مالی خانوار ها متمرکز کنند. این پژوهش تاثیر هریک از عوامل تعیین کننده پرداختی از جیب را با استفاده از مدل گسسته دو مرحله ای هکمن بررسی کرده است. برای این منظور داده ها به روش میدانی و پرسشنامه ای می باشد نمونه مورد مطالعه شامل312 بیمار بستری در بیمارستان های شهر تبریز است. نتایج نشان داد که درآمد، سن، خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه ای بودن، روستایی بودن تاثیر مثبت و دارا بودن بیمه تاثیر منفی بر میزان هزینه های پرداختی از جیب دارند و خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه ای بودن، تاثیر مثبت و معنی دار و بومی بودن بیمار و نوع پذیرش تاثیر منفی و معنی داری بر احتمال وجود OOP دارند. علی رغم بی معنی بودن متغیر های سن و درآمد به دلیل بالا بودن t آن ها در مدل باقی می مانند که تاثیر هر دو بر احتمال وجود OOP مثبت می باشد.
  کلیدواژگان: هزینه ها، ترخیص بیمار، بیماران، بیمه
 • مهناز جلالوندی، سارا شمس الهی، اسماعیل شاه طهماسبی، قاسم زارعی قراکانلو صفحات 208-220
  مقدمه
  در نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه، بر افزایش بهره وری کل عوامل (سرمایه، انرژی، مواد اولیه، و نیروی انسانی) در بخش سلامت تاکید شده. این تحقیق با مبنا قراردادن عملکرد استان ها در بخش بهداشت و سلامت، به شناسایی نقش متغیرهای کلان سلامت در کارایی استان ها در سطح روستا پرداخته است.
  روش بررسی
  این تحقیق با روش تحلیلی و در بین تمامی استان های کشور و در طول سال های 79 تا 86 انجام گرفته است. آمارها از مستندات رسمی کشور استخراج شده و در این راستا از سه شاخص ورودی و پنج شاخص خروجی و مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تشخیصی استفاده شده است. روایی کلیت تحقیق بر اساس پوشش دادن هدف توسط شاخص ها، توسط کارشناسان امر تایید گردید. نرم افزارهای مورد استفاده DEA master1 و spss 19 بوده اند.
  یافته ها
  بررسی ها نشان داد 9 استان کارا وجود دارند که تهران و مازندارن با کسب ارقام کارایی 295 و 174در صدر و کردستان و سیستان با کسب ارقام 67 و 60 در قعر رتبه کارایی قرار دارند. از روش تحلیل حساسیت و تحلیل تشخیصی چندگانه شاخص «میانگین سرانه تعداد خانه های بهداشت و مراکز درمانی روستایی» با 24 بار حساسیت و 5/ ضریب تاثیر موثرترین شاخص از میان هشت شاخص کلان مورد بررسی معرفی شد.
  نتیجه گیری
  در مجموع مشخص شد در شرایط حال حاضر کشور و در زمینه مدیریت سلامت روستایی، اهمیت ورودی ها یا همان زیرساخت های بهداشتی بیشتر است و در مورد خروجی ها، شاخص های عملکردی در حال حاضر از اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های بهداشتی برخوردارند. نوآوری خاص مقاله در استفاده از شاخص «میانگین هزینه بهداشتی و درمانی خانوار روستایی تهیه شده از طریق دولت و به صورت رایگان» می باشد که البته در مورد اهمیت و تاثیر این شاخص، بین دو روش انتخابی تفاوت های عمده ای وجود دارد.
  کلیدواژگان: کارایی، بهداشت روستایی، تحلیل پوششی داده ها
 • براتعلی خاکپور، حسین پورقیومی، محمد قنبری صفحات 221-233
  مقدمه
  استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی - کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. مهمترین هدف این پژوهش: شناسایی نحوه توزیع فضایی مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد و مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی در شهر نورآباد استان فارس می باشد.
  روش بررسی
  روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از روش های تحقیق اسنادی و توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار Geography Information System و به کمک مدل همپوشانی شاخص ها و تحلیل سلسله مراتبی Analytic Hierarchy Process و مدل تحلیل شبکه، مکان های مناسب برای ایجاد مراکز بهداشتی- درمانی جدید و همچنین بهترین و نزدیکترین مسیر به بیمارستان در شهر نورآباد در سال 1391 مورد استفاده قرار گرفته است.
  یافته ها
  بررسی مراکز بهداشتی و درمانی شهر نورآباد نشان می دهد که این مراکز از لحاظ تعداد و شعاع دسترسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و با استفاده از معیارهای شیب، تراکم جمعیت، فاصله از مراکز موجود بهداشتی درمانی، فضای سبز، آتش نشانی، شبکه ارتباطی و نوع کاریری اراضی و در نهایت تلفیق این لایه های اطلاعاتی بهترین مکان جهت احداث مراکز بهداشتی و درمانی مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  پس از بررسی مکان های مناسب جهت احداث مراکز بهداشتی – درمانی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، چندین مکان برای ایجاد بیمارستان و مراکز بهداشتی جدید برای این شهر پیشنهاد شده است. علاوه بر این با استفاده از تحلیل شبکه در نرم افزار GIS نزدیکترین و بهترین مسیر به مراکز بهداشتی و بیمارستان ها از نقاط مختلف شهر جهت دسترسی سریعتر و بهتر شهروندان به این مراکز مشخص گردید. همچنین نتایج این تحقیق کارآمدی سیستم اطلاعات جغرافیایی را در برنامه ریزی شهری به خصوص در مکان یابی مراکز بهداشتی و درمانی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی، مراکز بهداشت و درمان محلی
 • ابولقاسم عرییون، جمال الدین کبوتری، مهدی هاشمی، محمد پیران صفحات 234-250
  مقدمه
  داروخانه ها به عنوان تنها مرجع رسمی تحویل دارو به بیماران، دارای با اهمیت ترین نقش در ارائه دارو و مشاوره دارویی به بیماران، در سطح جامعه می باشند. لذا هدف این پژوهش، شناسایی وضعیت رضایت مشتریان از کیفیت خدمات داروخانه های شبانه روزی شهر بوشهر در سال 1390، با استفاده از مدل های Kano و Servqualو ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه ارتقاء کیفیت وضعیت موجود بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش کاربردی و مطالعه ای توصیفی است. جامعه مورد پژوهش، مشتریان و مراجعین به چهار داروخانه شبانه روزی شهر بوشهر در سال 1390 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد سنجش کیفیت خدمات و Kano بوده است بوده و از روش نمونه گیری تصادفی از میان مراجعه کنندگان به داروخانه های شبانه روزی، 394نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه ها در اختیار آنان قرار گرفت. تحلیل پرسشنامه Servqual، بر اساس تحلیل شکاف مابین انتظارات و ادراکات مراجعین، و پرشسشنامه Kano بر مبنای فراوانی پاسخ ها بوده است.
  یافته ها
  تفاوت محسوسی بین کیفیت خدمات ارائه شده از سوی داروخانه های شبانه روزی بوشهر و ادراکات مراجعین وجود داشته و از میان 29 ویژگی مطرح شده 17 ویژگی دارای شکاف منفی بودند، که این شاخص ها وارد مدل Kano شدند که 4 شاخص جزء نیازهای الزامی، 6 شاخص جزء نیازهای تک بعدی، 5 شاخص جزء نیازهای جذاب و 2 شاخص در دسته بی تفاوتی قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  همبستگی مثبت و قوی میان شاخص های کیفیت ارائه خدمات داروخانه و رضایت مراجعین مشاهده شد که برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت خدمت دهی داروخانه های شبانه روزی، می تواند به افزایش رضایت بیماران منجر شود.
 • جهانگیر کریمیان، تقی آقا حسینی، شهرام عروف زاد، سید مرتضی موسوی نافچی * صفحات 251-259
  مقدمه

  امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی در جامعه بیش از پیش احساس می شود و از سوی دیگر اوقات فراغت و فعالیت های بدنی به عنوان یکی از مهمترین مولدهای سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار دارد. از این رو این پژوهش به تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت فیزیکی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که در سال 1391 انجام گرفت. گرد آوری داده ها از طریق دو پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر اساس مدلSCAT(Socia Capital Assocaition Tool)، و همچنین پرسشنامه اوقات فراغت محقق ساخته که روایی صوری و محتوای آنها مور تائید صاحبنظران قرار گرفته است و نیز پایایی آنها با استفاده از روش ضریب Cronbach''s alpha به ترتیب 92/0 و 82/0 بدست آمده است. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول Cochran''s 150 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین ترکیبی از مولفه های سرمایه اجتماعی شامل (تعهد، نگرش، اعتماد، مشارکت، ارتباط متقابل، هنجارهای اجتماعی و یکپارچگی) با میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت فیزیکی رابطه وجود دارد. (R =. /659 P=. /001).
  همچنین نتایج نشان داد که از مولفه ها، فقط مولفه تعهد با ضریب بتای (B =. /293، P =. /044) و هنجارهای اجتماعی با ضریب بتای (B =. /196، P =. /047) معنی دار بوده و سایر مولفه ها معنی دار نبوده اند.

  نتیجه گیری

  ورزش و فعالیت های بدنی در اوقات فراغت و شرکت فرد در فعالیت های گروهی و عضویت در آنها شرایطی را فراهم می سازد تا فرد با تعامل و برقراری ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد. این چنین فعالیت ها می تواند باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در بین افراد گردد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، فعالیت بدنی، فعالیت های اوقات فراغت
 • علی اکبر احمدی، حسین مبارکی، مهدی ملجایی صفحات 260-269
  مقدمه
  رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم کیفیت ارائه خدمت در بیمارستان هاست.توجه به نقطه نظرات بیماران، رضایت آنان را موجب شده و زمینه ساز ارتقاء سطح کیفی خدمات بیمارستانی می باشد.تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان رضایت بیماران پس از اجرای طرح خودگردانی با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمت انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی که در بیمارستان های صاحب الزمان(عج) و امیرالمومنین(ع) شهرستان شهرضا استان اصفهان در فروردین ماه 1391 انجام گرفت،تعداد109 پرسشنامه در مجموع دو دوره قبل و بعد از اجرای طرح خودگردانی،در بین بیماران، توزیع و داده های بدست آمده بر اساس مدل Servqual و مقیاس پنج گزینه ای Lickert،توسط نرم افزار spss v.15 در دو سطح توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمون ضریب همبستگی Pearson،آزمونt مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، میزان رضایت بیماران، در حد خیلی زیاد، در دوره ی بعد از خودگردانی، نسبت به قبل از آن،نشان از بهبود کیفیت ارائه خدمات، در دوره بعد از خودگردانی داشته است بطوری که میزان رضایت «خیلی زیاد»، در درصد بیشتری از بیماران بعد از خودگردانی(7/34) در مقایسه با قبل از خودگردانی (7/11) ازکیفیت خدمات بیمارستان، دیده می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده،لازم است به کیفیت خدمت در بعد ملموسات، که به ظاهر، جنبه های فیزیکی خدمت مربوط می شود و پاسخگوئی سریعتر به مراجعین، خصوصا در بخش هایی که خط مقدم بیمارستان در ارائه خدمات، محسوب می شوند، توجه بیشتری گردد.
  کلیدواژگان: رضایت بیمار، ارزشیابی، بیمارستان ها، کیفیت مراقبت بهداشتی
 • مقاله مروری نقلی
 • سیده صدیقه طاهرزاده موسویان، زاهد بیگدلی صفحات 270-284
  کتاب درمانی از جمله روش های درمانی تکمیلی برای تسکین بیماران و افرادی است که با مشکلات روانی یا رفتاری درگیر هستند. این مطالعه به منظور پاسخ به پرسش «آیا کتابداران کنونی واجد صلاحیت های لازم برای انجام کتاب درمانی هستند یا خیر؟» انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مروری نقلی است، و داده های مورد نیاز از طریق مرور منابع مرتبط فارسی و انگلیسی باتاکید بر مقاله های فارسی حاصل تحقیقات انجام شده در داخل از مهرماه سال 1391 تا مهرماه سال 1392 خورشیدی گردآوری شده است. داده ها با استفاده از کلیدواژه های کتاب درمانی، کتابداران، و آموزش مراجعان و برابر نهاده های انگلیسی آنها (user education، librarians، bibliotherapy) جمع آوری گردید که در مجموع بالغ بر 60 منبع در بازه زمانی مذکور بازیابی شد. در این پژوهش آثار مرتبط با ویژگی ها و مهارت های ضروری برای یک درما نگر موفق و همچنین سر فصل های فعلی در مقاطع مختلف رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته کتابداری پزشکی مرور و تحلیل شد. در مجموع تعداد 13 مقاله فارسی، 14 مقاله انگلیسی، دو رساله انگلیسی، 2 وب سایت فارسی و 5 وب سایت خارجی در مطالعه و نگارش مقاله حاضر جمعا 36 منبع مورد استفاده قرار گرفت. تعداد سر فصل ها در کل 5 مورد و شامل سه سر فصل دور ه های کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و همچنین دو سرفصل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با وجود این که در این مطالعه، آثار و گزارش های منتشره در حوزه کتاب درمانی در ایران از سال 1357 شمسی به بعد مد نظر بوده است، بررسی های انجام شده نشان داد که سابقه این موضوع در ایران به دو دهه پیش می رسد و مجموعه آثار معتبر منتشر شده بر مبنای قضاوت در مورد نشریه و نویسندگان در این زمینه به عدد 15 نمی رسد. در سر فصل های موجود رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته کتابداری پزشکی هیچ درسی در ارتباط با موضوع کتاب درمانی وجود ندارد. به علاوه، کتابداران فعلی فاقد بسیاری از صلاحیت های لازم برای یک درمانگر موفق هستند. در شرایط کنونی کتابداران قادر به انجام کتاب درمانی به صورت مستقل نیستند. در شرایط کنونی و به لحاظ حساسیت روش کتاب درمانی ضرورت دارد کتابداران از استفاده از روش کتاب درمانی به صورت مستقل خودداری کنند. آن ها می توانند با کمک گروه متخصصان روانشناسی، مشاوره، پزشکی، و روانپزشکی اقدام به استفاده از این روش کنند. با توجه به ارتباط نسبی بین علم اطلاعات و دانش شناسی با کتاب درمانی و انگیزه ی بالای کتابداران، گروه های کتابداری با همکاری متخصصان حوزه پزشکی می توانند اقدام به تاسیس گرایش و یا رشته کتاب درمانی کنند.
 • مقاله مروری نظام مند
 • سیمین صالحی نژاد، لیلا احمدیان، رضا خواجویی صفحات 285-296
  مقدمه
  ارزیابی سیستمهای اطلاعات بهداشتی و مطالعه تاثیرآنها بر موسسات، ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و بیماران می تواند سیاستگذاران موسسات خدمات سلامت را در سرمایه گذاری و بهره گیری از این سیستم ها کمک نماید.
  روش بررسی
  هدف این مطالعه مرور ساختار یافته مطالعات داخلی در زمینه میزان تاثیرات این سیستمها در ایران می باشد. در این مطالعه منابع مرتبط که تا پایان تیرماه 1392در پایگاهای SID، Magiran، Iranmedex، Irandoc، Medlib نمایه شده بودند، بازیابی گردیدند. از 861 مقاله بازیابی شده،در نهایت 18 مقاله مرتبط شناخته شد و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در بیش از نیمی از مطالعات سیستمهای اطلاعات بهداشتی موجب کاهش هزینه شده، و در کمتر از نیمی ازآنها سیستمها موجب افزایش هزینه ها شده است. تمام مطالعاتی که به بررسی تاثیر سیستمها بر شاخص هایی از قبیل خطاهای پزشکی، سرعت و دقت انجام کارها، افزایش دسترسی به اطلاعات و کیفیت خدمات ارائه شده پرداخته بودند، نشان دادند که این سیستم ها تاثیر مثبتی بر این فرآیندها گذاشته اند.
  نتیجه گیری
  بررسی میزان تاثیر این سیستم ها بر فرآیندهای مختلف و میزان موفقیت آنها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تصمیم گیرندگان و محققین قرار خواهد داد. بررسی مطالعات انجام شده در ایران حکایت از تاثیر نسبتا مثبت این سیستم ها بر فعالیت های کاری و درمانی مراکز بهداشتی درمانی دارد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بهداشتی، سیستم اطلاعات بیمارستانی، ارتقاء کیفیت
|
 • Maryam Jahanbakhsh, Nahid Tavakoli, Habibollah Mokhtari Pages 138-148
  Introduction
  Perspective of Electronic Health Records (EHR) is not constant in different societies and facing with the opportunities and challenges. In this study attempted to identify challenges of EHR implementation of point of view of custodians in Isfahan Province.
  Methods
  this research was a qualitative study that conducted in 2011 in Isfahan. The method of phenomenology was used so people's experiences through semi-structured depth interview about electronic health records as a new subject in the field of health has been studied. The study population included physicians(n=3), administrators(n=4) and experts in different fields(n=8) with at least a master's degree is related to the content and structure of electronic health records and inform research activities in this area have been or in the planning and introduction of electronic health records in the role of have contributed. Information obtained through hospitals and other relevant authorities in this field such as Deputy Treatment, insurance agencies, universities and General Staff were collected. Using the snowball sampling method that have first inclusion criteria were interviewed, because they then other people who possess the qualifications for entering the study were identified and referred to them for the interview was done. This continuum in order to reach saturation phase information (Information Saturation) and thus continued to study sample consisted of 15 people three doctors, four people from different parts of health managers and eight were experts in the field of electronic health records reached.
  Result
  The researcher divided the challenges to the two areas of infrastructure and structural.
  Conclusion
  Unfortunately, the results of this study showed although physicians are the most important users of electronic health records but at least the comments have presented. If the evidence is due to weakness of their role in the introduction and implementation of electronic health records, these disastrous results will follow.
  Keywords: Electronic Health Record, Challenges, Solutions
 • Mehdi Kahouei, Fahimeh Salari, Saideh Arghandi Pour, Raheleh Akhbari, Samira Gholi Zadeh Pages 149-157
  Introduction
  Appropriate information is essential to plan and to implement clinical governance. This question is posed that what is hospital staff’ expectations of information. This study was conducted to evaluate hospital staff’s expectations of information in clinical governance.
  Methods
  This descriptive - analytical study was performed on 258 practitioners of affiliated hospitals of Semnan University of medical sciences and social security organization in 2012. Data collection instrument was a valid and reliable questionnaire which was confirmed by experts and was measured its reliability by Cronbach's alpha coefficient. Then it was distributed among the population. Descriptive statistics were used for data analysis in SPSS 16.
  Results
  The findings showed 71.7% of staff had attended training course of clinical governance. 58.6% chose clinical information as a first priority and 53.3% selected managerial information as the fourth priority in clinical governance. 3.6% chose information technology and informatics center as a first priority in the implementation of clinical governance.
  Conclusion
  The results showed although most of the population had passed clinical governance course but it seems essential contents have not been provided in relation to the role of information in clinical governance in the course. These results can create an opportunity for experts in information technology and health information managers to show, more than ever, the role of information departments in the improvement of clinical governance.
  Keywords: Personnel, Hospitals, Information, Clinical Governance
 • Abbas Doulani, Kobra Taram, Nadjla Hariri, Hafez Mohammadhassanzadeh, Haydar Esmaeili Pages 158-168
  Introduction
  research is main platform to deep and comprehensive understanding of facts and thought. Dissertations are as research résumé for universities and research centers, which some factors affect on their qualities. In the research detection of status of oroomiye University of medical sciences dissertations.
  Methods
  the research done with survey and analytic method. 315 dissertation, select in base of Morgan table as sample among 1729 dissertation, with various degree and majors by stratified random sampling method that assess with checklist made by the researchers for validity. Data import to SPSS19 software and analysis by descriptive statistics and Chi-square formula.
  Results
  the dissertations have serious defects in appearance factors for example in abstract, citations, page rank and etc. 69.5 percent of the dissertations used survey methods and 22 percent used experimental methods and 8.5 percent used review methods. Also 77 percent of dissertations are clinical and the remaining is nonclinical. Variables such as time spans (1365-1374 and 1375-1384 and 1385-1390), majors, degrees and sex affect on the research methods.
  Conclusion
  some variables affect on universities dissertations quality. Supervision by dissertation responsible process, from subject selecting stage until final delivery, to controlling effected variables is necessary. Also in base of values of significant between methodologies of the dissertations V.S fields and degrees of graduates; it is necessary to making some guides and handbooks to driving the dissertation subjects and results to the society needs.
  Keywords: Academic Dissertation, Research Methods, Universities
 • Bahareh Gholami, Hosein Abedi Madiseh, Banafsheh Gholami, Shahin Mojiri, Hassan Ashrafi Rizi, Niloufar Hodhodinezhad Pages 169-176
  Introduction
  Today, knowledge management in libraries and information centers has found effective use that led to changes in their form and function. Whatever libraries use of knowledge management processes it provides favorable results in delivering information services.The objective of this study was to determine the establishment of Knowledge Management in the libraries of Isfahan University of Medical Sciences.
  Method
  This survey was an operational study. Population was all librarians (82 person) employed in Isfahan University of Medical Sciences. Data collection was performed with the Pasture questionnaire. Alpha Cronbach was 0/97. Collected data analyzed by SPSS 18 in two levels of descriptive and inferential statistics (T-test, F- test).
  Results
  findings show policy and strategy, systems leadership, encouragement and reward systems, education systems and knowledge creation, knowledge management systems, training and communication systemThe results showed that all six components of the knowledge management in MUI Libraries were below average.
  Conclusion
  According to research findings, establishment of KM elements such as: lack of guidelines and policies and statutory authority supporting is in non-academic way in MUI libraries. So it is better that management and leadership in libraries led to acceptation KM elements among librarians.
  Keywords: Knowledge Management, Academic Libraries, Universities
 • Maryam Parsaeian Pages 177-189
  Introduction
  Measuring the service quality in organizations is the necessary background for planning to improve the quality of their services. Quality services in the medical libraries has the fundamental role in achieving to community goals in the field of public health.The present study is done with the aim of gap analysis and ranking of service quality dimensions and also ranking of Medical Science Libraries of Shahid Sadooghi University.
  Method
  This research was a survey study and its population was included 3339 people of Shahid Sadooghi University of medical science library users in the second half of 1391, that the number of 379 users have been selected by means of sampling method. Sample size was determined by Morgan table. Data were collected by libqual questionnaire; also 10 questionnaires that each included four “matrix of paired comparisons” was distributed among 10 library specialists. Formal validity of questionnaire was confirmed by the number of national and international professors and experts. the reliability of “libqual” questionnaire and "Matrix of paired comparisons” questionnaire was confirmed by calculating “Cronbach’s alpha coefficient” for each dimensions of library service above 70 percent and “rate incompatibility” less than 1/., respectively. Analysis of data obtained from libqual questionnaire is done by means of spss software in both descriptive statistics (percent of average and standard deviation) and inferential statistics (Friedman test); also analysis of data obtained from "Matrix of paired comparisons" is done by means of expert choice software.
  Results
  data obtained from the “Libqual questionnaire” indicated that the libraries in all aspects related to "impact service" dimension can meet the minimum expectations of users that show their librarians have been modestly successful from the human dimension of service performance, while in some aspects related to dimensions “information access " and " library as a place" cannot meet minimum expectations of users. While none of the libraries surveyed cannot provide the ideal service for users. Also data obtained from the “matrix of paired comparisons" indicated that according to the experts, the “impact service” dimension and medicine – pharmacology library had the topmost rank among the service quality dimensions and libraries, respectively.
  Conclusion
  as the library and information science experts believe that the impact service dimension is the most important dimension in the relation of improving the quality of library services, medical librarians indicated that they have been modestly successful from the point of user servicing and can meet the minimum expectations of users in comparison with the other dimensions.
  Keywords: Library Services, Service Quality, Libraries, Medical, Analytical Hierarchy
 • Nadjla Hariri, Negar Firoozi Pages 190-198
  Introduction

  Based on the fact that knowledge is not limited and scientific Exchanges help researchers to pursuit of new findings, this study aimed to determine citation rates of medical articles and books by faculty members of schools of Pharmacy in type 1 Universities of Medical Sciences in Iran, in text books at Amazon website, during 2000 to 2011.

  Method

  This study was done using Citation analysis, a method performed by Scientometrics techniques. The study Population included 372 Text books indexed on Amazon website that have been published between 2000 to 2011. These books reference have been studied due to the citation to the scientific production of faculty members of school of pharmacy of Iranian universities type 1. Google Book search, a part of the Google search engine, was used as the data collection tool. Data analysis was done using (SPSS), version 18

  Results

  Citations to medical articles by schools of Pharmacy in type 1 Universities of Medical Sciences during the study period had an ascending trend, in which Tehran school of pharmacy (37.19) percent and Ahvaz school of pharmacy (1.03) percent had the highest and lowest growth, respectively. Most cited articles were original papers (89.6) percent and case reports ranked last with zero percent. Most cited articles were written by three authors (89.96) percent.

  Conclusion

  The findings suggest that cooperation is the factor influencing to level of quality scientific papers and citations at the international level.

  Keywords: Analysis, Citation, Reference Books, Schools, Pharmacy
 • Hossein Panahi, Firouz Falahi, Parviz Mohammadzadeh, Ali Janati, Mohammad Reza Narimani, Laleh Sabaghizadeh Pages 199-207
  Introduction
  The most important goals of the health and cure services are promotion of life quality and equal access of all the people to aforementioned services. Higher health care costs and its financial pressures upon household's shoulders is one of the barriers of equal access to these services that policy-makers and academics have concerned about these rising costs.Methods and material: Using Heckman 2 stages model this research attempts to find out the effects of the factors cause to the out of pocket payment. The data is collected through a questionnaire. To do so, a sample of 312 patients admitted to hospitals in the city of Tabriz has been surveyed.
  Results
  The results indicate that, income, age, being in private hospital, rural and having an underlying disease have positive impact on the out of pocket cost. Also it found that, being in a private hospitals and having an underlying disease significantly have positive effect (due to greater than 2 t-statistic), and being a local patient and also type of admission, have significant negative impact on out of pocket
  Conclusion
  Income, age, being a private hospital, rural and has an underlying disease has positive impact on the out of pocket cost. So the government extending the insurance coverage for People and do the appropriate action for Reduce direct payments out of pocket in the elderly and non-native Persons.
  Keywords: Costs, Patient Discharge, Patients, Insurance
 • Mahnaz Jalalvandi, Sara Shamsollahi, Esmaeil Shahtahmasbi, Ghasem Zarei Gharkanlu Pages 208-220
  Introduction
  In the health map of Iran in the fifth development plan, the increasing in productivity of main factors (capital, energy, raw material and labor) has been emphasized. This research, based on performance of provinces in Hygiene and health sector, investigated the role of macro variables of health in efficiency of provinces in the rural sector.
  Methods
  This study has been done with descriptive- analytical method, among all provinces of Iran, and between the years 2000- 2007. Statistics are derived from official documents and in this regard, three input and five output indicators, mathematical model of data envelopment analysis and Diagnostic analysis are used. The validity of study was approved by the expert. Also, two software, DEA master1 and SPSS were used in this research.
  Results
  This study showed that there are 9 efficient provinces, Tehran and Mazandaran are in the top (with efficiency figures of 295 and 174), and Kurdistan and Sistan are in the bottom of ranking list (with efficiency figure of 67 and 60). With using Sensitivity analysis and multiple diagnostic analyses, the most effective indicator was "Average per capita number of home health and rural health centers"(with 24 times sensitivity and effect coefficient of 0/5).
  Conclusion
  Overall, it was determined that in the field of management of rural health and in the current conditions of the country, the importance of input indicators or the public health infrastructure are more than other factors. It also determined that in output indicators, performance indicators are currently more important than the health indicators. The particular innovation of this article is using "The average health and hygiene's cost of n rural household, provided by government and free of charge" indicator. Of course, about the importance and impact of this indicator, there are major differences between two methods, which are used.
  Keywords: Efficiency, Rural Health, Data Envelopment Analysis
 • Baratali Khakpoor, Hossein Purghayoomi, Mohammad Ghanbari Pages 221-233
  Introduction
  the establishment of each urban element in special spatial-physical position of the urban level is subject to specific principles, rules and mechanisms, in that if observed, it will be led to the functional success and effectiveness of that element in that specific location. The main goal of this research is to investigate how the health-therapeutic centers in Nourabad city are spatially distributed and the positioning of health-therapeutic centers in Nourabad of Fars province.
  Methods
  the research method in this study is a combination of documentary and descriptive-analytical methods which the appropriate locations has been specified for building new health-therapeutic centers as well as the best and nearest route to the hospital using GIS software and index overlay model, Analytical Hierarchy Process (AHP) and network analysis model in Nourabad in 2013.
  Results
  studying the health-therapeutic centers in Nourabad city shows that this center is in an unsatisfactory condition in terms of the number and distance of availability and the best locations for the construction of health-therapeutic centers was determined using the criteria of slope, population density, distance from existing health-therapeutic centers, green space, firefighter, communication network, the type of land use and finally the incorporation of these information layers.
  Conclusion
  after reviewing suitable sites for the construction of health-therapeutic centers and its adjustment with ground realities, multiple locations for constructing hospitals and new health centers for this city have been suggested. In addition, the best and nearest route for the health centers and hospitals in different parts of the city for faster and better access of the citizens to these centers was determined using network analysis in GIS software. Also, the results of this study show the effectiveness of Geographic Positioning System (GIS) in urban planning, especially in locating health-therapeutic centers.
  Keywords: Geographic Information Systems, Analytical Hierarchy, Community Health Centers
 • Abolghasem Arabioun, Jamaledin Kaboutari, Mehdi Hashemi, Mohammad Piran Pages 234-250
  Introduction
  Pharmacies as the only official reference of delivering medicine to patients play an important role in medication and counseling medication to patients. In this study, we investigated the status of Satisfaction of service quality of Bushehr pharmacies using the Kano and SERVQUAL models. We also presented executive solutions for improving the current status of services.
  Methods
  This Study is practical in terms of objectives, and also descriptive. Our sample contains customers and visitors to the pharmacies of Bushehr. Our questionnaire we used random sampling for determining the number of our sample.
  Results
  Our results showed significant differences between the quality of services provided by the pharmacies and the perceptions of the Customers. From 29 features, 17 features have negative gap. We also proved that there is a significant gap between prices of medicines and medical supplies, etc., location and distribution of pharmacies convenient boarding, compensation in case of failures in customer service, the service time (medicine delivery) and the suitable number of staff to provide services to Customers on time.
  Conclusion
  There is a strong and positive correlation between indicators of quality pharmacy services and satisfactory of Customers. Therefore the satisfaction of patients can be increased with improving the quality of services.
  Keywords: Satisfaction, Pharmacy, Service Quality, Clients
 • Jahangir Karimian, Taghi Agha Hosseini, Shahram Aroufzad, Seyyed Morteza Mousavi Nafchi Pages 251-259
  Introduction

  today, social capital is a need in society. Also, leisure time and physical activities are among the most important productive sources of social capital which has noticed nowadays. This survey studies the relationship between social capital and physical leisure time of faculty members of Esfahan University of Medical Sciences.

  Methodology

  descriptive correlation method is used in this study. Two questionnaires are used for data collection. Social capital questionnaire is based on SCOT Model. Also, leisure time questionnaire made by researcher which Face and content validity of it was verified by experts. Reliability coefficients by using Cornbrash’s alpha coefficients were calculated at 0.92 and 0.82 respectively. Sample populations measured by Khan’s Formula, they are 150 people that were selected as sample using multiple cluster sampling by taking the sex and college into consideration as variables.

  Findings

  according to the findings there is a direct relationship between a combination of social capital parameters (include commitment, attitude, trust, participation, mutual relationship, social norm and unity) with the way of spending physical leisure time. (R = 0.0659, P = 0.001). From among the parameters commitment is the only parameter which is significant with Beta coefficient (B = 0.293, P = 0.044) and social norms with Beta coefficient (B = 0.196, P =0.047), but the rest are not significant.

  Conclusion

  Playing sport and doing physical activities in the leisure time and also taking part in group activities and their membership provide a situation for people to respect the group interests through communication. Such activities can cause the level of social capital and it`s factors to be increased.

  Keywords: Social Capital, Exertion, Leisure Activities
 • Ali Akbar Ahmadi, Hossein Mobaraki, Mehdi Maljaei Pages 260-269
  Introduction
  Patient satisfaction is one of the most important indicators of quality of service in hospitals. Pay attention to the views of patients,is the cause of their satisfaction and a foreground for improving the quality level of hospital services. The present study has been to assess patient satisfaction after executing autonomy plan with the goal of improving the quality of service.
  Methods
  Using a cross-sectional descriptive study, 109 questionnaires based on SERVQUAL model and 5 ranking scale of Lickert were distributed among of admitted patients in Amir- Al Momenin (PBUH) and Saheb Al-Zaman (PBUH) hospitals both of before and after executing autonomy plan in Shahreza, Isfahan in March-april, 2012. The obtained data were analyzed in descriptive level (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential level (Pearson correlation test, independent t-test and ANOVA test) by software SPSS version 15.
  Results
  Based on the results of this study, patients satisfaction, very much in after autonomy than before, is the evidence of improving the quality of services after executing autonomy plan so that satisfaction of "very high", in percent more patients after autonomy(34/7) compared to before autonomy (11/7) from quality hospital services is seen.
  Conclusion
  According to the results,the hospital should pay attention so much to the quality of service,in tangibles diameter that related to face and physical aspect, and fast responsiveness to customer service, especially in some parts that are front-line of hospital services.
  Keywords: Patient Satisfaction, Evaluation, Hospitals, Quality of Health Care
 • Zahed Bigdeli, Seyyedeh Sedigheh Taherzadeh Mousavian Pages 270-284
  Bibliotherapy is one of the complementary methods of treatment to cure those suffering from mental or behavioral problems. This research attempted to answer the question:"Are present librarians competent to do bibliotherapy?" This study is a review type; the data were gathered through reviewing relevant Persian and English sources. All Persian articles published as the result of local research were also studied. In this study, the literature on necessary traits and skills needed by a successful therapist as well as the curricula for medical librarians and Knowledge & Information Science students were also reviewed and analyzed.The present curricula are deprived of any courses dealing with bibliotherapy. Further, the present librarians do not enjoy required competencies as a successful therapist. Thus, librarians are not qualified to do bibliotherapy independently.Due to the importance of bibliotherapy as a treatment method, it is essential that librarians refrain from involving in bibliotherapy independently. They may use it when assisted by specialists in psychology, counselling, and/or psychiatry. Due to relative overlap of Knowledge & Information Science and Medical Librarianship fields with bibliotherapy, and highly motivated librarians, library departments may establish bibliotherapy courses with the help of medical experts.
  Keywords: Bibliotherapy, Librarians, Complementary Therapies
 • Simin Salehi Nejad, Leila Ahmadian, Reza Khajouei Pages 285-296
  Introduction
  Evaluation of the effects of health information systems enable health care policy and decisions makers to better invest on and utilize health information applications. The objective of this systematic review is to consolidate existing evidence from published studies on the effect of health information systems in Iran.
  Methods
  The aim of this study is systematic review of articles about effects of health information systems in Iran. In this study all papers relevant to the research objective were retrieved from SID, Magira, Irandoc, Medlib and Iran Medex databases until July 2013, and finally 18 out of 861 retrieved articles were identified as relevant and reviewed by the authors.
  Results
  This study shows that approximately more than half of the studies indicated the positive effects of these systems on costs and less than half of them had negative on costs. The results also demonstrate other major effects of these systems: decreased medication errors, increased accuracy and timeliness of activities, increased accessibility of information and improved quality of services.
  Conclusion
  The results of this study provide a good insights concerning the effects of health information systems for policymakers and researchers. This study mainly highlighted the positive effects of these systems on health care procedures
  Keywords: Health Information Systems, Hospital Information Systems, Quality Improvement