فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ژاله محمدعلیها، نیره بهروزی*، حمید پیروی، عباس مهران صفحه 6
  هدف. تعیین تاثیر ماساژ بازتابی پا در کاهش شدت درد در محل عمل، در جراحی های شکم و قفسه سینه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه.زمینه. گرچه استفاده از مسکن ها رایج ترین مداخله در تسکین درد به شمار می آید، اما با توجه به عوارض جانبی تجویز بیش از حد دارو در بیماران با درد های شدید و مزمن، استفاده از روش های غیر دارویی کاهنده درد میتواند مفید واقع گردد.
  روش کار.پژوهش حاضر یک مطالعه ی نیمه تجربی میباشد که در آن، 102 بیمار 25 تا 50 ساله دارای سلامت عضوی کامل پا و کاندید جراحی شکم و قفسه سینه، نیازمند اعمال جراحی وسیع و بستری در بخش مراقبت ها ویژه، وارد مطالعه شدند. بر اساس تصادفی سازی، افراد، در یکی از سه گروه 34 نفره دریافت کننده ماساژ بازتابی پا، دریافت کننده ماساژ نما و گروه کنترل قرار گرفتند. درد بیمار قبل از ماساژ، بلافاصله،10 دقیقه و در نهایت 24 ساعت پس از ماساژ توسط مقیاس بصری (VAS) اندازه گیری شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های تی، آنووا یک طرفه، کای اسکوئر و آزمون های متناظر غیر پارامتریک آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه سه گروه، از لحاظ سن، جنس، تاهل، تحصیلات، سابقه بیماری های زمینه ای، نوع، محل و مدت زمان عمل جراحی اختلاف آماری معناداری با یکدیگر نداشتند.میزان درد قبل و بلافاصله بعد از ماساژ نیز اختلاف آماری معناداری نداشت. اما میزان درد، 10 دقیقه و 24 ساعت پس از ماساژ در گروه ماساژ بازتابی به طور معناداری کمتر از دو گروه دیگربود (001 / p<0). همچنین، میزان مصرف داروهای ضد درد در بیماران دریافت کننده ماساژ به طور معناداری کمتر از دو گروه دیگر بود(001 / p<0).
  نتیجه گیری.نتایج این مطالعه نشان داد که اثر کاهش دهنده ماساژ بازتابی پا در تسکین درد محل عمل بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل و درمان نما تاثیر بیشتری داشت. لذا پرستاران می توانند از نتایج این پژوهش در بهبود آسایش و راحتی بیمار جهت دریافت کمتر داروهای ضد درد به آنان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ماساژ بازتابی پا، درد محل عمل، جراحی شکم و قفسه سینه
 • سارا شهسواری اصفهانی، فریده نظری، مهدی کریم یار جهرمی*، میترا صادقی صفحات 14-21
  هدف. هدف این مطالعه بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیکی بیماران قلبی عروقی بستری در بخش های قلب و سی سی یو بیمارستان های جهرم بود.
  زمینه. بیماری های قلبی عروقی شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران و مهمترین عامل از کار افتادگی هستند. بیماری های قلبی عروقی یکی از قابل پیشگیری ترین بیماری های غیر واگیر انسان به شمار می آیند.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 2392 پرونده مربوط به بیماران بستری شده از اول فروردین تا پایان اسفند ماه 1391 با تشخیص اولیه بیماری های قلبی عروقی در بیمارستانهای جهرم مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از چک لیست دو قسمتی از پرونده ها استخراج گردید. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم اطلاعات مربوط به انواع مختلف بیماری های قلبی عروقی، عوامل خطر، مدت زمان بستری و پیامد بیماری بود. یافته ها با استفاده از آمار نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. از تعداد2392 بیمار، 2/53 درصد زن و 8/46 درصد مرد بودند. همچنین، 99 درصد بیماران متاهل و 2/61 درصد بومی بودند. میانگین سنی نمونه ها 5/12±60 سال و اکثریت در محدوده سنی 83-42 سال قرار داشتند. شایعترین بیماری قلبی آنژین صدری و شایعترین بیماری عروقی فشار خون بالا بود. در بین بیماران قلبی، 8/53 درصد بیماران به دلیل حمله قلبی ناگهانی، 8/5 درصد به دلیل آریتمی های قلبی، 1/5 درصد به دلیل نارسایی احتقانی قلب،5/3 درصد به دلیل سکته قلبی و 5/0 درصد به دلیل آنژین صدری فوت نموده بودند و در بین بیماری های عروقی، 3/8 درصد به دلیل ترمبوز سیاهرگ های عمقی و 3/2 درصد به دلیل فشار خون بالا فوت نموده بودند.
  نتیجه گیری. با کنترل عوامل خطری مانند فشار خون بالا، کشیدن سیگار، سطوح بالای کلسترول خون و وزن زیاد می توان تا حد زیادی از بروز بیماری های قلبی عروقی پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بیماری قلبی عروقی
 • زهرا شفیعی*، سیما بابایی، عبدالله نظری، وجیهه آتشی صفحات 22-29
  هدف. تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام شد.زمینه. اختلال خواب در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر شایع می باشد و بیش از 30 سال است که مورد توجه محققان قرار گرفته است.
  روش کار. این مطالعه نیمه تجربی بر روی 72 مددجوی تحت جراحی بای پاس عروق کرونر بستری در بیمارستان شهید چمران اصفهان که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفته بودند انجام شد. بیماران گروه آزمون ماساژ استروک سطحی به مدت 20 دقیقه و به تعداد چهار جلسه در چهار روز پیاپی و بیماران گروه کنترل تنها مراقبت های روتین را دریافت کردند. کیفیت خواب بیماران بر اساس پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب بیمارستانی قبل و در روز آخر مداخله مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 18 و روش های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی زوج، کای اسکوئر) استفاده گردید.
  یافته ها. میانگین نمرات کیفیت خواب قبل از مداخله در گروه آزمون کنترل به ترتیب 6/3± 5/22 و 8/3± 22 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان نمی دهد. پس از مداخله، میانگین نمرات کیفیت خواب در گروه آزمون و کنترل به ترتیب 8/2 ±8/11 و 7/4± 5/15بود که تفاوت معنادار آماری را نشان داد (001/0>P).
  نتیجه گیری. استفاده از ماساژ درمانی می تواند باعث بهبود کیفیت خواب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر شود و با توجه به سادگی و کم هزینه بودن این روش، شاید بتوان به عنوان مکمل مناسبی برای دارودرمانی و مداخلات بعد از عمل در این بیماران مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: ماساژ، کیفیت خواب، جراحی پیوند عروق کرونر
 • مریم اسدی، مینو اسد زندی*، عباس عبادی صفحات 30-39
  هدف.مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرمدل مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم برمیزان تغییر در سطح تجارب معنوی بیماران تحت عمل بای پس عروق کرونر انجام شد.زمینه. بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرارمی گیرند، بحران بزرگی را در زندگی خود تجربه می کنند.هر بحران به عنوان یک بحران معنوی تجربه منحصر به فردی را به وجود می آورد.
  روش کار. دریک مطالعه نیمه تجربی60 بیمار کاندید عمل بای پس عروق کرونر در بیمارستان بقیه الله انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه کنترل یا آزمون قرار گرفتند. درگروه آزمون، مراقبت معنوی بر اساس مدل قلب سلیم در طول بستری انجام شدو پرسشنامه تجارب معنوی روزانه (DSES)در بدوبستری و حین ترخیص توسط بیماران تکمیل شد.
  یافته ها.میزان سطح تجارب معنوی بیماران بدو بستری در دو گروه تفاوت معناداری نداشت، ولی پس از اجرای مراقبت معنوی قلب سلیم، در هنگام ترخیص، سطح تجارب معنوی در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی افزایش یافته بود(001/0>p).
  نتیجه گیری. مراقبت معنوی قلب سلیم به عنوان یک مراقبت پرستاری معنویت محور،باعث افزایش سطح تجارب معنوی بیماران می شود و برای برآورده ساختن تمایلات و نیازهای معنوی بیماران قابل اجرا می باشد.
  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، مدل قلب سلیم، تجارب معنوی، عمل بای پس عروق کرونر
 • حمیده سرخیل*، علی درویش پورکاخکی، زیبا برزآبادی فراهانی صفحات 40-47
  زمینه و هدف
  در عصر حاضر با افزایش میزان بیماری های قلبی عروقی نیاز به بخش های مراقبت ویژه قلبی در حال افزایش است. به دلیل ماهیت بخش مراقبت های ویژه قلبی واقدامات درمانی ومراقبتی تهاجمی و غیر تهاجمی بیماران این بخش ها در معرض تهاجم به حریم هستند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت حریم بیماران بخش مراقبت ویزه قلبی صورت گرفته است.
  روش بررسی.پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی کلیه بیماران واجد شرایط بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اجرا شده است. پس از انتخاب بیمارستان های مورد نظر، نمونه ها به روش در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی وبخش دوم پرسشنامه پژوهشگر ساخته حریم شخصی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  از 300 بیمار قلبی شرکت کننده در این مطالعه 7 /50 درصد مونث و 3/49 درصد مذکر با میانگین سنی(95/11 ±)5/61 بودند. نمرات کسب شده برای ابعاد مختلف حریم، از27/80 درصد برای حریم فیزیکی تا 86/68 درصد برای حریم اجتماعی متغیر بوده است. بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات و سابقه بستری بارعایت ابعاد حریم رابطه معنی دار آماری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با وجود رعایت حریم بیماران در حد نسبتا مطلوب، هنوز حریم بیماران به طور کامل در بخش های مراقبت ویژه قلب رعایت نمی شود. لذا توجه خاص مدیران این بخش ها به برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت رعایت کامل حریم بیماران از مسائل ضروری و مهم میباشد.
  کلیدواژگان: مراقبت های ویژه قلبی، حریم بیمار
 • محمودرضا تقی زاده*، سجاد احمدی زاد، فریبرز هوانلو، آتوسا اکبری نیا صفحات 48-56
  هدف. هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر انقباض های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک و ریکاوری متعاقب آن ها بر عوامل هموداینامیک در مردان بود.
  زمینه.امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های پیشرفته تمرینی، اجرای پروتکل های مختلف تمرین مقاومتی به منظور بهبود عملکرد سیستم های عضلانی و قلبی- عروقی امکان پذیرشده است.
  روش کار.در این مطالعه نیمه تجربی، 10 مرد سالم برای شرکت در تحقیق داوطلب شدند و در دو جلسه جداگانه، دو پروتکل انقباض عضلانی آیزوکینتیک کانسنتریک/کانسنتریک (Concentric/Concentric) و ایسنتریک/ایسنتریک (Eccentric/Eccentric) شامل فلکشن و اکستنشن زانو با پای برتر را به صورت چهار ست10 تکراری با سرعت60 درجه بر ثانیه اجرا نمودند. عوامل هموداینامیک، قبل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت اندازه گیری شدند.
  یافته ها. آنالیز آماری داده ها افزایش معنی دار عوامل هموداینامیک (p<0.001) را در پاسخ به فعالیت و کاهش این عوامل را طی دوره ریکاوری نشان داد. همچنین، فشار خون سیستولی (SBP)، میانگین فشار خون سرخرگی(MAP) و میزان محصول فشار(RPP) در پاسخ به نوع انقباض عضلانی تفاوت معنی داری را نشان داد. میزان درک از فشار (RPE)، صرف نظر از نوع فعالیت، از ست اول تا ست چهارم به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که بین دو پروتکل تفاوت معنی دار مشاهده نشد (p>0.05).
  نتیجه گیری. تغییرات عوامل هموداینامک در پاسخ به فعالیت CON/CON بیشتر از ECC/ECCاست که نشان می دهد پروتکل حاد ECC/ECC نسبت به CON/CON از نظر همودینامیکی ایمن تر می باشد.
  کلیدواژگان: ضربان قلب، فشار خون، میزان محصول فشار، کانسنتریک، ایسنتریک
 • زهرا عباسی دولت آبادی، سید حسام سیدین*، سید محمدرضا حسینی، گلرخ عتیقه چیان، مجید پورشیخیان، مرجان دلخوش صفحات 58-68
  هدف.هدف این مطالعه، توصیف انواع روش های تریاژ اولیه رایج و مورد کاربرد در صحنه بلایا، جهت آشناسازی اعضای تیم درمانی با آن ها می باشد. زمینه. وقوع بلایا در دنیا در حال افزایش است. بررسی مصدومین، درمان و انتقال آنها به مراکز درمانی دور از محل وقوع بلا از نکات مهم مورد توجه تیم های واکنش دهنده اولیه در فاز پاسخ مدیریت بلایا می باشد. در این راستا، تریاژ، ابزاری کارآمد جهت مدیریت انبوه مصدومین است که در کشورهای مختلف، شیوه های متفاوتی برای آن تعریف شده است.
  روش کار. در این مطالعه، مقالات منتشر شده از سال 1995 تا آگوست 2013 با استفاده از کلید واژه های Triage،On-scene و Disastersبا جستجو در بانک های اطلاعاتی Ovid، Science Direct، Google Scholar و Pub Med جستجو گردید.
  یافته ها. بر اساس استراتژی جستجو، 50 مقاله زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن ها، شش روش تریاژ رایج در بزرگسالان و دو روش تریاژ در کودکان معرفی می شوند.
  نتیجه گیری. با توجه به ماهیت وقوع ناگهانی بلایا و ایجاد هرج و مرج به دنبال آنها، لازم است اعضای تیم درمانی با توجه به محدودیت منابع و تعداد زیاد قربانیان، از ابزارهای مناسب جهت مدیریت انبوه مصدومین استفاه کنند. جهت انجام تریاژ صحیح و کاهش میزان خطا در انجام آن، لازم است شیوه های صحیح تریاژ مورد کاربرد در بلایا به اعضای تیم درمانی شاغل در مراکز درمانی، امدادگران و افراد داوطلب هلال احمر آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: تریاژ، در صحنه بلایا، بلایا
 • محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده، محمد عباسی* صفحات 70-77
  هدف. هدف این مطالعه، معرفی داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی- عروقی و آموزش به بیماران می باشد.
  روش کار. این مطالعه از نوع مرور سیستماتیک مربوط به داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی- عروقی است که با جستجو از پایگاه های P ubMed، Science Direct، Highwire(سایت دانشگاه استانفورد) با کلیدواژه هایHerbal،Hyperlipidemia، Heart failure،Cardiovascularو Hypertention، داروهای گیاهی مورد استفاده در بیماری های قلبی عروقی استخراج و از کتاب پرستاری مرتبط با گیاهان دارویی(کستکا- روکز و همکاران، 2005) و اطلس جامع گیاهان دارویی(استف و همکاران، 2004) برای بررسی و توضیح ترکیبات موثر گیاهی، عوارض جانبی، تداخلات و آموزش به بیمار استفاده شد.
  یافته ها. داروهای گیاهی مورد استفاده در ایران برای بیماری های قلبی-عروقی شامل آنتوم، دیورتیک، آلیکوم، اولئاکرات، روکاردین و کراتاگوس می باشند و برای مصرف هر کدام از آنها، لازم است بیمار آموزش هایی را دریافت کند.
  نتیجه گیری. پاره ای از اختلالات قلبی-عروقی را می توان با استفاده از داروهای گیاهی تحت کنترل در آورد. آموزش به بیمار برای در نظر گرفتن موارد احتیاط و تداخلات دارویی و اجتناب از مصرف خودسرانه گیاهان دارویی اهمیت به سزایی دارد.
  کلیدواژگان: داروهای گیاهی، بیماران قلبی، پرستاری، آموزش به بیمار
|
 • Jaleh Mohammad Aliha, Nayerreh Behroozi *, Hamid Peyrovi, Abbas Mehran Page 6
  Aim. The aim of this study was to examine the effect of foot reflexology massage on incisional pain in thoraco-abdominal surgery patients admitted to surgery intensive care unit. Background. Although the most commonly used method of pain relief is pharmacologic، the medications prescribed excessively for severe and chronic pain in patients have side effects and non-pharmacological methods of pain relief may be useful. Method. In this quasi-experimental study، 102 patients within the age range of 25 to 50 years without any other surgical complication، and normal feet which have undergone thoraco-abdomical surgery were enrolled. They were randomly allocated into 3 equal groups: massage group، pseudo-massage group and control group. The pain was measured Visual Analogue Scale (VAS) before، right after، 10 minute and 24 hours after the treatment. Other data was extracted from medical records. The information was analyzed by SPSS using appropriate statistical tests. Findings. According to the findings، there were no statistically significant difference between the groups in terms of age; sex; marital status; educational levels; underlying diseases; and type، duration and severity of the surgery. The pain score was not significantly different between groups before and right after the intervention. However، 10 minutes and 24 hours after the intervention، pain score was lower in the massage group. The use of pharmacological analgesics had also reduced in the massage group. Conclusion. Foot reflexology was effective on incisional pain after thoraco-abdominal surgery. Nurses can use this intervention to improve patient comfort and decrease pain medications administration in thease patients.
  Keywords: Foot reflexology massage, Incisional pain, Abdominal, chest surgery
 • Sara Shahsavari, Farideh Nazari, Mahdi Karimyar Jahromi *, Mitra Sadeghi Pages 14-21
  Aim. The aim was to describe epidemiologic characteristics of cardiovascular patients admitted to Jahrom hospitals.Background. Cardiovascular disease is the most common cause of death in most countries including Iran. It is the major cause of disability. Cardiovascular disorders are counted as one ofn the most preventable, noncomunicable illnesses in human.Method. In this retrospective descriptive study, 2392 medical records of patients admitted to the hospital in 2012-2013 with a primary diagnosis of cardiovascular diseases were studied. Data were obtained from a checklist with two parts, the first part included demographic information and the second part was about different types of heart disease, cardiovascular risk factors, and duration of hospitalization and outcome of the disease. The data were analyzed using SPSS statistical software.Findings. According to the findings, 53.2% of patients were female, and 46.8% were male. Of the patients, 99% were married and 61.2% were native. The mean age of the sample was 60±12.5 and the majority were in the age range of 42-83 years. The most common cardiovascular disease were angina and hypertension, respectively. Among patients with heart disease, 53.8% died of a sudden heart attack, 5.8% due to cardiac arrhythmias, 5.1% due to congestive heart failure, 3.5% of acute myocardial infarction and 0.5% due to angina. In patients with vascular disease, 8.3% died due to deep vein thrombosis and 2.3% died due to hypertension.Conclusion. With controlling risk factors such as hypertension, smoking, high blood cholesterol and body weight, it is possible to greatly prevent the risk of cardiovascular disease.
  Keywords: Epidemiology, Cardiovascular disease
 • Zahra Shafiee *, Sima Babaee, Abdollah Nazari, Vajihe Atashi Pages 22-29
  Aim. The aim of this study was to examine the effect of massage therapy on sleep quality of patients after coronary artery bypass surgery (CABG).Background. Poor sleep quality is common among patients following CABG and has been noticeable for more than 30 years.Method. In this quasi-experimental study, 72 patients, who had undergone CABG in Isfahan Chamran Hospital were were recruited. The patients were randomly assigned to the two experimental and control groups. The patients of the experimental group received light pressure stroking massage for 20 minutes in four sessions after the surgery. The patients in control group received only the routine care. The patients› sleep quality was measured before and after the intervention with St Mary›s Hospital Sleep Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software, version 18 and descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis.Findings. Mean scores for sleep quality before the intervention in the experimental and control groups were 22.5±3.6 and 22±3.8, respectively, and no statistically significant difference seen between them. After the intervention, there was a statistically significant difference between mean scores for sleep quality of the experimental and control groups (11.8±2.8 vs 15.5±4.7) (P<0.001).Conclusion. The use of massage therapy can promote sleep quality of patients after CABG and due to low cost and simplicity; it can be used as a complement to drug therapy and postoperative interventions implemented in these patients.
  Keywords: Massage, Sleep quality, Coronary Artery Bypass Graft Surgery
 • Maryam Asadi, Minoo Asad Zandi *, Abbas Ebadi Pages 30-39
  Aim. This study was conducted with the aim of evaluating the effect of spritual care based on «GHALBE SALIM» model on spritual experiences of the patients who have undergone coronaryartery bypass surgery. Background. Patients undergoing open heart surgery, experience a crisis in their life. Every crisis is considered as a spiritual crisis and creates a unique experience that is rooted in culture and religion. Spiritual intervention which considers the spiritual mutual experience of the therapist and client is called spiritual care based on «GHALBE SALIM» model. Method. In this clinical trial, 60 patients, candidated for elective coronary artery bypass graft surgery, were randomly assigned to experimental and control groups. Experimental group received spiritual care based on»GHALBE SALIM» model during hospital stay. The questionnaire Daily Spiritual Experience Scale (DSES) was completed by patients at the time of admission and discharge. Findings. The level of spritual experiences at the time of hospitalization was not statristically significant between groups. On discharge, after implementing «GHALBE SALIM» model, the level of spritual experiences in experimental group was significantly higher in comparison with control group (P<0. 001). Conclusion. Spiritual care based on «GHALB SALIM» model increases the level of spiritual experiences and could be performed for meeting spiritual needs of patients.
  Keywords: Spiritual care model, Spiritual experiences, Coronary artery bypass surgery
 • Hamideh Sarkhil *, Ali Darvishpoor, Kakhaki, Ziba Borzabadi, Farahani Pages 40-47
  Aim. The aim of this study was the assessment of respecting the patient’s privacy in cardiac care units.Background. Increasing number of people with cardiovascular disease calls for increasing the number of Cardiac Care Units (CCU). The invasive and noninvasive procedures in these units can threaten patient’s privacy.Method. This descriptive analytic study was conducted on 300 patients admitted to cardiac care units of Tehran›s selected hospitals. The patients were selected by convenient sampling method. Data were collected using a questionnaire consisted of two parts, demographics and privacy questionnaire. The data were analyzed by SPSS software.Findings. Based on the findings, 50.7% of the sample were Female. Mean age was 61.5=+11.95 year. Mean scores for respecting privacy dimensions ranged from 68.86% for physical privacy to 80.27% for social privacy. There was a statistically significant association of respecting patients privacy with age, sex, marital status, education and history of hospitalization.Conclusion. Patient s privacy was respected in CCUs, but patient’s privacy is not still respected perfectly. CCU managers should pay more attention to this subject.
  Keywords: Cardiac care, Patient's privacy
 • Mahmoodreza Taghizadeh *, Sajad Ahmadizad, Faribourz Hovanloo, Atousa Akbarinia Pages 48-56
  Aim. The purpose of this study was to compare the effects of concentric and eccentric isokinetic contractions and subsequent recovery period on the hemodynamic factors in men. Background. Nowadays, with advances in technology and producing the innovative training equipment, performing different resistance exercise protocols for improving the muscular and cardiovascular function is possible.Method. In this quasi-experimental study, ten healthy male subjects were volunteered to participate in the study and performed two protocols of Concentric/Concentric (CON/CON) and Eccentric/Eccentric (ECC/ECC) isokinetic contractions (4 sets, 10 repetitions, 60˚/S) including knee flexion and extension with dominant leg, in two separate sessions. Hemodynamic factors were measured before, immediately and 30 min after exercise.Findings. Statistical analyses of data showed that hemodynamic parameters increased in response to both isokinetic contractions (p<0.001) and decreased following recovery period. Moreover, Systolic Blood Pressure (SBP), Mean Arterial Pressure (MAP) and Rate Pressure Product (RPP) responses to two types of contractions (CON/CON and ECC/ECC) were significantly different (p<0.05). Regardless of contraction type, the Rate of Perceived Exertion (RPE) increased significantly from 1st set to 4th set; though, these changes were not significantly different between two protocols (p>0.05).Conclusion. Hemodynamic changes in response to CON/CON was higher than ECC/ECC protocol which shows that the acute ECC/ECC is safer than CON/CON protocol.
  Keywords: Heart rate, Blood pressure, Rate of product pressure, Concentric, Eccentric
 • Zahra Abbasi Dolat Abadi, Seyed Hesam Seyedin *, Seyed Mohammad Reza Hosseini, Golrokh Atighechian, Majid Pour, Sheikhian Pages 58-68
  Aim. The purpose of this paper is to describe different types of primary triage methods that are common and applicable in disaster scene in order to familiarize medical team personnel with these methods.Background. Disaster occurrence is rising all over the world. Primary assessment, treatment and transfer of victims to the medical centers which are away from the disaster scene is important considerations for first responder teams in response phase of disaster management cycle. In this regard, triage is an efficient tool for mass casualty management for which different strategies have been recommended in various countries.Method. In this review, published articles from 1995 to August 2013 were searched in Ovid, Science Direct, Google Scholar and PubMed data bases by using the keywords Triage, On-scene and Disaster.Findings. Based on search strategy, 50 English articles were found. Finally, 6 commonly adults triage methods and 2 pediatric triage methods were chosen to be described in this paper.Conclusion. Regarding the sudden nature of disaster and creating chaos following them, it is necessary for medical team members to apply the appropriate tools for managing mass casualties in attention to limited resources and the large number of victims. In order to perform proper triage method and reduce the amount of error in this procedure, it is necessary to educate correct practices of applicable triage methods to medical team members, Red Crescent workers and volunteers.
  Keywords: Triage, On, scene, Disasters
 • Mohammadreza Heidari, Reza Norooz Zadeh, Mohammad Abbasi* Pages 70-77
  Aim. The purpose of this paper is to introduce the herbal medicines used for cardiovascular diseases and patient education about these drugs.Method. This study was a systematic review of herbal medicines used for cardiovascular diseases. Herbal medicines were extracted from databases PubMed, Science Direct, and Highwire (Website of Stanford University) using search keywords Herbal, Hyperlipidemia, Heart failure, Cardiovascular and Hypertension. To describe the effective herbal ingredients, side effects, interactions, and patient education, a nursing book on herbs (Kostka et al, 2005) and the Comprehensive Atlas of Medicinal Plants (Stephen et al, 2004) were used.Findings. Herbal drugs used for cardiovascular diseases in Iran consist of Antum, Alicom, Diuretic, Olea-crat, Crataegus Microphylla and Cratagus.Conclusion. Some of cardiovascular diseases can be controlled by herbal drugs. Patient teaching about precaution, interaction and avoidance of arbitrary use of drugs are important.
  Keywords: Herbal drugs, Cardiac patients, Patient teaching