فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1392)
 • پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جلیل قنواتی، حسین جاور، علی تقی خانی صفحات 183-209
  اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق درباره ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می تواند در اثبات حق خواهان موثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می دهد.
  بنابراین، مسئله این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می توان از حق حریم خصوصی اشخاص ثالث حمایت کرد؟
  به نظر می رسد دادگاه ها هنگام تحقیقات قضایی، ضمن اهتمام به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجازی، باید هم زمان، آثار ضمنی آن را بر حریم خصوصی اشخاص ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررسی کنند، سپس، قرار مقتضی را صادر کنند. در حقوق کامن لا، در این زمینه دو قاعده بسیار مهم و متمایز وجود دارد، اول، قراری با ماهیت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پیلر»، برای «کشف هویت»، و دوم، قاعده مندرج در پرونده «نورویچ فارماکال» که درباره «افشای هویت» به کار می رود. بازنگری در معیارها و شرایط صدور دستور تحقیقات مقدماتی، تمایز بین افشای هویت و اطلاعات، محدودکردن دامنه کشف هویت و اطلاعات و احتیاط در صدور دستورهای سیار از جمله تلاش هایی است که برای حفظ حریم خصوصی و تعدیل قواعد یادشده انجام گرفته است. در حقوق ایران نیز، گردآوری اطلاعاتی که در اختیار واسطه ها قرار دارد، بدون به کارگیری دستورهای قضایی، در زمره جرایم مرتبط با رهگیریارتباطات به شمار می رود و رهگیری، افشا یا به کارگیری محتوای ارتباطات، خلاف اصل در شرایط خاص و محدود مجاز تلقی شده است.
  کلیدواژگان: افشای هویت، دستور آنتون پیلر، حریم خصوصی، کشف اطلاعات، مالکیت فکری
 • پژمان محمدی، قادر شنیور صفحات 211-237
  در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. درباره مشروعیت آن به دلیل غرری بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می کند. حقوق دانان درباره ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل هایی در قالب عقودی مانند جعاله خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می شود. با وجود این، فرضیه مستقل بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک تر است.
  کلیدواژگان: بیمه، تعهدات گارانتی دهنده، جعاله خاص، گارانتی، ماهیت حقوقی
 • محمد رحمتی، ایوب میری، علی اکبر فرحزادی صفحات 239-264
  تلاقی حقوق افراد در سیطره حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد های ناگوار ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را!
  کلیدواژگان: اعسار، رویه قضایی، زندان استبرائی، محکومین مالی
 • مهدی حسن زاده صفحات 265-282
  در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل دهنده گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.
  کلیدواژگان: تحقیق محلی، گواهی (شهادت)، گواه (شاهد)
 • اسماعیل نعمت الهی صفحات 283-312
  یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می شود که مصداق این بحث است.
  این مقاله می کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله و به ویژه، مصادیق به نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تاثیر اغلب آن ها در بی اعتباری قرارداد، می توان طلق بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می شود.
  کلیدواژگان: اهلیت، حجر، طلق بودن، عدم نفوذ، مورد معامله
 • بهرام تقی پور صفحات 313-347
  داوری شیوه خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوه دادرسی است. سوال این است که جنبه محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.
  کلیدواژگان: تجارت بین الملل داوری، محرمانه
 • سعید محسنی، سید محمد مهدی قبولی درافشان صفحات 349-380
  «حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد درباره عرضه کردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینه حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافته تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولا نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره بردار ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تاثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.
  کلیدواژگان: پدیدآورنده، حق افشا، حقوق ادبی و هنری، حقوق معنوی
|
 • Jalil Ghanavaty, Hossein Javar, Ali Taghikhani Pages 183-209
  Application of IPR and the right of investigation about the claim of its infringement، need issuing some protective orders. Mostly، this is for avoiding destruction of evidences which can be effective in proving the right of the plaintiff. The purpose of this study is to find out how can protect the third party’s right of privacy in the process of IPR enforcement. In common law، there are two important and distinctive rules; first، an order as a temporary order known as “Anthon Piler” to explore “identity disclosure” and second، the rule mentioned in “Norwich Farmacall” ’s case which is used for “identity disclosure”. Reviewing in norms and conditions of issuing primary investigations، distinction between disclosure of identity and information، restricting the identity and information disclosure scope، and precaution in issuing shifting orders are some of efforts which are done to protect privacy and balancing the earlier mentioned rules. In Iran’s law، gathering information which is possessed by intermediators without using judicial orders are considered as crimes relating to tracking communications. Tracking، disclosure or using the content of communications is against the principle and is just authorized in specific and restricted situations.
  Keywords: Intellectual Property”, “Privacy, Cyber Space, Third Party. Anthon Piler
 • Pejman Mohammadi, Ghader Shenivar Pages 211-237
  The increase in the number of producers and manufacturers leads to various methods of attracting customers. One of the appropriate ways to attract customers is to provide them with post-sale support. To guarantee the quality of a product is one of the services according to which the seller is committed to change the problematic product. To analyze the legal aspects of guarantee makes it necessary to make guarantee in agreement with contracts. Analyzing guarantee according to contract and insurance، reward is presented and it is concluded that the autonomous legal nature of it seems most probable.
  Keywords: Guaranty, legal nature, Reward, Insurance, Commitment of the service provide
 • Mohammad Rahmati, Ayyoub Miri, Ali Akbar Farahzadi Pages 239-264
  legislative concern has always been Prevent abuse by corporateو For debt obligations، which would avoid the payment of religion، sometimes has been resorted to imprisonment or detention. There are some ambiguities and lack of distinction between religion and did not provide a way to address claims of insolvency proceedings within the courts of the current law and on the other lack of attention to the law of jurisprudence caused Increasing procedural are debited prisoners acceptance ungracious or reject the insolvency case.
  Keywords: Insolvency, Financial convicts, Precedent
 • Mahdi Hasanzadeh Pages 265-282
  In the Civil Procedure Act، Local Inquiry is explained in a chapter separate from Testimony، but for similarity of these two proofs، connection of them and criterion of separating them is disputable. In this article، we will study in one portion the role of Witness and Testimony conditions and in other portion، the role of number، sexuality، locality and ceremonies in separating of these proofs، and conclude; some of Testimony elements، like; to be based on certitude resulting from felt perception and necessity of intention of participating to proving of reality، on the one hand and the tie of local of action in Local Inquiry on the other hand، are factors that have the main role in separating these two proofs. But، in some instances، satisfy the titles of these two proofs and these proofs have common realm in addition to their allocated realms.
  Keywords: Local Inquiry, Testimony, Witness
 • Esmaeil Nematollahi Pages 283-312
  One of the requirements mentioned in Islamic jurisprudence for the subject-matter of the contract is its being free from other’s rights، and in view of this requirement، sale of such things as pledge and vaqf (property that is religious endowment) is forbidden. There is disagreement whether this requirement is an independent term or is deduced from preclusion of such sales. Iranian civil Code does not mentioned the requirement but some of its instances could be found in its sections as well as in other Acts. This article tries to show that freedom of the subject-matter of the contract is a general requirement for all contracts and failure to comply with it could result in the invalidity of contract.
  Keywords: Freedom, Subject, matter of the Contract, capacity, incapacity, invalidity
 • Bahram Taghipour Pages 313-347
  Arbitration is a private justice for the settlement of disputes in the international trade. By reason of number of benefits، international traders prefer the arbitration in relation to the justice tosettle their disputes. Confidentiality is one of those benefits. Here، there are some questions: is there any source in international commercial judgment that indicates the confidentiality of judgment? And what are the scope & the sanction of this obligation? Comparative study of international commercial law shows that they don’t have unified approach for the existence or source of this obligation. In fact proving this obligation in the absence of explicit agreement between the beneficiaries is a major problem. Some legal systems، this obligation is denied. In this article، it’s attempted to demonstrate this obligation as an implicit condition of contract and to specify the sanction.
  Keywords: Arbitration, Confidentiality, international trade
 • Saeid Mohseni, Seyyed Mohammad Mahdi Ghabuli Dorafshan Pages 349-380
  Right of disclosure of artwork is one of the moral rights of author. According to that right، author entitled to decide about whether the artwork be published for public or not. Mentioned right has expressly laid down in French law in order to protect of author rights and character. We can also deduce it from Iranian law. For the purpose of improving Iranian law related to that right، this research has been studying on the ways of execution، termination and influences of the mentioned right in French law in compare with Iranian law while it has explained the definition and dominion of the right of disclosure. In respect of this research’s conclusion، the right of disclosure is a unilateral legal act and it needs to declare the intention and it also requires personal consent of author. The right of disclosure which is terminated by applying once، leads author to his economic rights. Therefore it can’t be seized for economic exploitation before execution of the right. The right of disclosure can affect the author’s contractual obligations، although it isn’t able to discharge the author from adverse party’s loses and remedies.
  Keywords: right of disclosure, moral rights, copyrights, author