فهرست مطالب

 • سال سی و ششم شماره 2 (پیاپی 110، خرداد و تیر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/26
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بینا افتخار سادات، سید مصطفی قوامی، همایون صادقی، وحیده توپچی زاده*، مسعود قهوه چی اکبری، روح الله سهرابی صفحه 6
  زمینه و اهداف
  استئوپروز شایع ترین بیماری استخوان و متابولیسم مواد معدنی است که در حدود 40 درصد زنان بالای 50 سال را گرفتار می کند. مشاهده شده است که نتایج دانسیتومتری مچ دست با نتایج دانسیتومتری سایر نقاط بدن شامل گردن، تروکانتر فمور و مهره های کمری همبستگی آماری دارد. در این مطالعه ارتباط بین استئوپروز و استئوپنی مچ دست با ناحیه هیپ و لومبار مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، 100 خانم یائسه میانگین سنی 9/6± 57 (در محدوده 76-50) سال مورد بررسی قرار گرفتند. برای تمامی بیماران دانسیتومتری استخوان از مچ دست غیرغالب، فقرات لومبار و فمور به همراه گرافی لترال لومبوساکرال و تعیین سطح Vit D) OH2) انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین T-score در ناحیه مچ دست نسبت به ناحیه لومبار و هیپ بیشتر بود. استئوپنی و استئوپروز به ترتیب در ناحیه مچ 4/40% و 6/59%، در ناحیه هیپ 4/38% و 2/24% و در ناحیه لومبار 4/36% و 5/49% بود. همبستگی ضعیفی بین BMD مچ دست با BMD هیپ و لومبار همچنین بین BMD هیپ و لومبار وجود داشت. توافق کیفی بین هر سه نوع دانسیتومتری (ناحیه هیپ، لومبار و مچ دست) در شناسایی استئوپروز با استفاده از ضریب توافق کاپا برای هر سه روش ضعیف بود. استئوپروز مچ دست نسبت به استئوپروز ناحیه لومبار ارزش بیشتری در پیشگویی استئوپروز هیپ دارد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر مشاهده گردید که افزایش مقادیر T-score ناحیه لومبار بطور کاذب باعث کاهش فراوانی استئوپروز ناحیه لومبار در مقایسه با سایر نواحی می شود. بدلیل شیوع بالای تغییرات DJD ناحیه کمر و با توجه توانایی پیشگویی استئوپروز هیپ توسط استئوپروز ناحیه مچ دست، می توان از T-score ناحیه مچ دست برای ارزیابی استئوپروز در این افراد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استئوپروز، دانسیتومتری، یائسگی، مچ دست
 • ابراهیم اکبری*، مجید محمود علیلو، رضا ایل بیگی، زینب عظیمی، عبدالله قاسم پور صفحه 14
  زمینه و اهداف
  سبک دلبستگی ناایمن از جمله عوامل موثر در ایجاد بسیاری از اختلالات روانی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ویژگی های ناامیدی، تکانشگری و علائم تجزیه ای و پارانوئیدی اختلال شخصیت مرزی در دانشجویان دلبسته ایمن، اجتنابی و اضطرابی انجام شد.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه به صورت توصیفی است. آزمودنی های پژوهش 400 نفر (200 مرد و 200 زن) از دانشجویان دانشگاه تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس شخصیتی مرزی (Schizotypal Trait questionnaire-B form) و مقیاس دلبستگی بزرگسالان (Adults Attachment Inventory) استفاده شده است. برای تحلیل داده های آماری پژوهش از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون تعقیبی Tukey استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میان دلبسته های ایمن با دلبسته های ناایمن اجتنابی در ویژگی های ناامیدی، علائم تجزیه ای، تکانشگری و نمره کل STB تفاوت معناداری وجود دارد، میان دلبسته های ایمن و دلبسته های ناایمن اضطرابی در ویژگی های تکانشگری و نمره کل STB تفاوت معناداری وجود دارد اما در ویژگی های ناامیدی و علائم تجزیه ای بین دو گروه فوق تفاوت معناداری مشاهده نشد. در حالی که میان دلبسته های ناایمن اجتنابی و اضطرابی در ویژگی های ناامیدی، علائم تجزیه ای، تکانشگری و نمره کل STB تفاوت معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  افراد دلبسته ناایمن اجتنابی ویژگی های ناامیدی، علائم تجزیه ای و تکانشگری و افراد دلبسته ناایمن اضطرابی تکانشگری بیشتری نسبت به افراد دلبسته ایمن تجربه می کنند. در مجموع، افراد دلبسته ناایمن جهت ابتلا به اختلال شخصیت مرزی مستعدتر هستند.
  کلیدواژگان: شخصیت مرزی، سبک دلبستگی، ناامیدی، تکانشگری و علائم تجزیه ای
 • مهدی امیرنیا*، عفت خداییانی، مرتضی محمدی صفحه 24
  زمینه و اهداف
  تزریق توکسین بوتولونیوم برای بهبود زیبایی صورت وصاف کردن خطوط هایپردینامیک صورت به کار می رود. اثرآن با بلوک آزاد سازی استیل کولین از موتورنورون در محل اتصال عصبی- عضلانی است. هدف ما در این مطالعه بررسی اثرات و عوارض تزریق سم بوتولونیوم دیسپورت در درمان خطوط گلابلا و پیشانی میباشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی پایلوت، 20بیمار با خطوط گلابلا و پیشانی بطور مساوی در دو گروه A (تزریق50 واحد در 3 و 5 نقطه در گلابلا) وB (تزریق35 واحد در 7 نقطه در ناحیه فورونتال) تقسیم شدند. از بیماران قبل از تزریق و سپس در زمان های 2، 4، 8، 16، 20 و24 هفته بعد از تزریق با عکس تهیه گردید. کد مربوط به کارآزمایی بالینی: IRCT201209179844N2.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 2/8±7/41 سال بود(P>0.05). میانگین شروع اثر تزریق در گروه A و B 1/2±6 روز بود. میزان اثر بخشی هر دو روش (رفع کامل چروک) در هفته 2 بعد از تزریق ارزیابی رشد: فراوانی بهبودی چروک درجه 2،1 و 3 در دو گروه A وB بترتیب 70،10 و 20 درصد و 80،10 و 10 درجه(P>0.05) میزان اثر بخشی بطور مشابه درهر دو گروه 4.1 ±1.2 ماه بود.
  نتیجه گیری
  میانگین ماندگاری اثر تزریق بطور مشابه در هرد گروه 2/1±1/4 ماه بود. غیر از عوارض شایع تزریق (درد محل تزریق وسردرد) موردی از عوارض جدی ازقبیل پتوز، سنگینی ابروها و... نداشتند. بطور کلی 90% بیماران از تزریق دیسپورت راضی و یا کاملا راضی بودند.
  کلیدواژگان: دیسپورت، خطوط گلابلا، فورونتال، سم بوتولینوم
 • علیرضا جوادزاده، امیر قربانی حق جو، یاشار عمی زاده*، نادر بهاری وند صفحه 30
  زمینه و اهداف
  دژنراسیون ماکولای وابسته به سن از نوع مرطوب یک بیماری ناتوان کننده در سنین کهولت بوده و با توجه به افزایش متوسط سن جمعیت در جهان، از جمله مسایل مهم بهداشتی در سال های آتی خواهد بود. فاکتور نکروز توموری آلفا بعنوان یک پروتئین فاز حاد، در سنین بالا، بیماری آلزایمر، آترواسکلروزیس، دیابت نوع 2 افزایش می یابد.
  مواد و روش ها
  در قالب یک مطالعه مورد-شاهدی، 40 چشم مبتلا به دژنراسیون ماکولای وابسته به سن از نوع مرطوب و 49 چشم از بین افراد سالم انتخاب و سطح سرمی TNF-α، پروفایل چربی و قند خون ناشتا مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت میانگین سنی و نسبت مرد به زن در دو گروه معنی دار نبود (441/0، 09/0). سطح سرمی TNF-α بطور معنی داری درگروه مورد بالاتر بدست آمد 2/0 (1/0-58/0) و 1/0 (0-2/0)، 002/0Median (IQR); = p
  نتیجه گیری
  TNF-αمی تواند در پاتوژنز بیماری دژنراسیون وابسته به سن ماکولا از نوع مرطوب نقش داشته باشد و مداخلات دارویی و یا غیر دارویی، ممکن است نقش بسزایی در آهسته نمودن و یا حتی متوقف کردن سیر پیشرفت بیماری داشته باشد.
  کلیدواژگان: فاکتور نکروز توموری آلفا، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن از نوع مرطوب، کهولت سن
 • محمدعلی حسینپورفیضی*، مینا آدمپورزارع، پروین آذرفام، ناصر پولادی، وحید منتظری، اشرف فخرجو صفحه 36
  زمینه و اهداف
  ژن XRCC1 نقش مهمی در فرایند های ترمیم برش بازی و شکستهای تک زنجیره ای DNA دارد. این ژن با تشکیل یک پروتئین داربست (scaffold)، پروتئین های دیگر را که در ترمیم DNA نقش دارند، به هم مربوط می کند. به نظر می رسد آسیب در آن عاملی برای ریسک سرطان پستان باشد. در این مطالعه نقش پلی مورفیسم های ژن xrcc1 در کدونهای 194 (Arg /Trp) و 399 (Arg/ Gln) وریسک ابتلا به سرطان پستان در زنان آذربایجانی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی با 91 نمونه بافت سرطان پستان و 91 نمونه خون سالم انجام شد. پس از استخراج DNA از بافت و خون محیطی، ژنوتیپ های جایگاه 194و 399 ژن XRCC1 با استفاده از روش های PCR-RFLP و توالی یابی مستقیم تعیین شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون تست فیشر تحلیل و مقدار Pvalue محاسبه شد.
  یافته ها
  توزیع ژنوتیپی در کدون 194 ژن XRCC1 بین دو گروه بیمار و شاهد تفاوتی نداشت (همه هموزیگوت CC بودند). در کدون 399 در گروه کنترل برای ژنوتیپ های A/A، G/A، G/G به ترتیب 48/16، 51/83 و صفر درصد و در گروه سرطانی به ترتیب 36/37، 15/46 و48/16 درصد بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که در کدون 399، بین ژنوتیپ های Arg/Arg و Gln/Gln و خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط معنی داری وجود دارد و خطر ابتلا به سرطان در افراد با ژنوتیپ های Arg/Arg و Gln/Gln بیشتر است. همچنین ارتباط معنی داری بین ژنوتیپArg/ Trp با کاهش ابتلا به سرطان وجود دارد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسمی، XRCC1، سرطان پستان، شمالغرب ایران
 • عبادلله حیدری، یاشار عمی زاد*ه، رامبد صبوری حامد، طاهره عطار صفحه 42
  زمینه و اهداف
  الکترورتینوگرافی فول فیلد استاندارد، یکی از روش های مفید در ارزیابی عملکرد سلول های مختلف شبکیه اعم از سلول های فوتورسپتور و سایر سلول های دخیل از جمله سلولهای لایه پیگمانته رتین و مولر می باشد. پاسخ های بدست آمده شامل پاسخ های اسکوتوپیک، فوتوپیک، ماگزیمال، اوسیلاتوری و فلیکر 30 هرتز می باشد. با استانداردسازی الکترورتینوگرافی برای هر مرکز، می توان تفسیر مناسبی از نتایج بدست آورد و فرایند درمان را هموار نمود.
  مواد و روش ها
  هشتاد و پنج فرد سالم در دهه های سنی 1 تا 7 به تصادف انتخاب شده و تحت الکترورتینوگرافی فول فیلد استاندارد با الکترودهای DTL و بر طبق توصیه های ISCEV قرار گرفتند و نتایج بدست آمده، تحت آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی در آقایان و خانم ها، بترتیب 7/19±6/35 و 3/14±3/35 سال بدست آمد. (P=0.95). دامنه و زمان نهفته امواج الکترورتینوگرافی فول فیلد استاندارد گردآوری شد.
  نتیجه گیری
  بطور کلی استاندارد سازی الکترورتینوگرافی برای هر مرکز چشم پزشکی امری ضروری است زیرا باعث بهبود در تشخیص و درمان بیماران آن مرکز می گردد.
  کلیدواژگان: الکترو رتینوگرافی فول فیلد استاندارد، سلول های فوتورسپتور، استاندارد سازی
 • امیر داداش پور*، رسول محمدی، مهسا خلج، علی داداش پور صفحه 48
  زمینه و اهداف
  در زنجیره بسته حرکتی، هایپرپرونیشن پا سبب راستای نامناسب و تضعیف اندام تحتانی در کل زنجیره حرکتی می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرینات زنجیره بسته حرکتی عضلات ران بر اصلاح ناهنجاری هایپرپرونیشن پا بود.
  مواد و روش ها
  30 نفر شرکت کننده مرد به صورت هدفمند که هایپرپرونیشن پا داشته انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و شاهد قرار گرفتند. ابتدا هایپرپرونیشن پای شرکت کنندگان با گونیامتر و قدرت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران با دیناموتر دستی اندازه گیری شد. سپس گروه مداخله به مدت شش هفته، و با تواتر سه جلسه در هفته تمرینات چرخشی زنجیره بسته حرکتی عضلات ران را اجرا نمودند. گروه شاهد فعالیت معمول خود را سپری نمود. پس از شش هفته میزان قدرت عضلات و هایپرپرونیشن پا مجددا اندازه گیری شد. تغییرات درون و بین گروهی با استفاده از آزمون های Independent t و Paired t در سطح معنی داری (p≤ 0/05) تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج آزمون Paired t مشخص ساخت که اختلاف معنی داری در قدرت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی و همچنین هایپرپرونیشن پا بین پیش و پس آزمون گروه مداخله وجود دارد اما این تغییرات در گروه شاهد معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون Independent t بیانگر بود که بین دو گروه مداخله و شاهد در پیش آزمون قدرت عضلات ابداکتور، چرخاننده خارجی و هایپرپرونیشن پا تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در پس آزمون تفاوت معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  اجزای بدن مانند حلقه های به هم پیوسته یک زنجیرند که هر جزء روی دیگری تاثیر می گذارد پس با اجرای تمرینات زنجیره بسته حرکتی در حالت متحمل وزن و افزایش قدرت عضلات نزدیک به تنه (Proximal) اندام تحتانی می توان هایپرپرونیشن پا ناحیه دور از تنه (Distal) اندام تحتانی را اصلاح نمود.
  کلیدواژگان: هایپرپرونیشن پا، تمرینات زنجیره بسته حرکتی، عضلات ابداکتور ران، عضلات چرخاننده خارجی ران
 • ماندانا رفیعی، امیر قربانی حق جو*، فرداد معصومی صفحه 56
  زمینه و اهداف
  شیر انسان مایع بیولوژیک پیچیده ای است که شامل عوامل تغذیه ای و حفاظتی مانند استئوپروتگرین (OPG) می باشد که در غلظتی با بیش از1000 برابر بالاتر از آن مقدار طبیعی آن در خون انسان وجود دارد. نقش OPG بخصوص ترمیم و بازسازی استخوان و همچنین سیستم ایمنی در اتصال آن به گیرنده فاکتور هسته ای کاپا B (RANK) می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر سطح سرمی OPG و (serum Soluble receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand)sRANKL در 45 نوزاد شیرخوار با 44 نوزادان تغذیه شده با شیر خشک مقایسه شده اند.
  یافته ها
  در نوزادان شیر خوار سطح سرمی OPG به طور معنی داری بالاتر (P<0.001). تفاوت قابل توجهی بین سطوح سرم از sRANKL در دو گروه مورد مطالعه (0.8 =p) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  سطوح بالای OPG در سرم نوزادان شیرخوار در مقایسه با نوزادان تغذیه شده با شیر خشک می تواند بیانگر نقش OPG در رشد و بازسازی استخوان و فعالیت ایمنی باشد که ممکن است برتری تغذیه با شیر مادر را در دوران شیرخوارگی اثبات کند.
  کلیدواژگان: استئوپروتگرین (OPG)، گیرنده محلول فعال کننده فاکتور هسته ای کاپا B لیگاند (sRANKL)
 • فرزانه ظاهری، روناک شاهوی*، دائم روشنی، لیلا هاشمی نسب صفحه 62
  زمینه و اهداف
  چاقی مادر قبل از حاملگی با افزایش خطر عوارض حاملگی و زایمان مانند: اختلال عملکرد رحم، اینداکشن و سزارین همراه است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با روش زایمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 1354 خانم حامله مراجعه کننده برای زایمان به بیمارستان بعثت شهر سنندج، مرکز استان کردستان در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه حاملگی تک قلو ترم، دارای دفترچه بهداشتی، مراجعه به درمانگاه حداکثر تا هفته 12 بارداری بود. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات جمعیتی و سوالاتی در مورد روش زایمان گردآوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 15) با روش های آمار توصیفی و مجذور کای تحلیل شد.
  یافته ها
  شیوع اضافه وزن BMI بیش از 26 در جمعیت تحت مطالعه 38 درصد و شیوع چاقی در خانم های مسن، مولتی پار، دارای تحصیلات ابتدایی، خانه دار بیشتر بود. آزمون آماری مجذور کای ارتباط معنی داری را بین اینداکشن و نوع زایمان با شاخص توده بدنی مادر نشان داد (p<0.05). یافته ها ارتباط معنی داری را بین علل سزارین و شاخص توده بدنی نشان دادند (p<0.05).
  نتیجه گیری
  خانمهای دارای شاخص توده بدنی بالا در طول حاملگی و زایمان نیاز به مراقبتهای بیشتری دارند و با آموزش، مشاوره تغذیه و بهداشت و بدست آوردن وزن مناسب توسط خانم ها قبل از بارداری، می توان در ارتقای سلامت مادر و نوزاد گام موثری برداشت.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، روش زایمان طبیعی، اینداکشن لیبر، سزارین
 • زهرا فردی آذر، رومینا زوارنیا* صفحه 68
  زمینه و اهداف
  سزارین یکی از شایع ترین جراحی های ماژور انجام شده در زنان است، میزان آن در سطح جهان در حال افزایش می باشد. تکنیک های مختلفی برای انجام سزارین وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج برش شکمی میلارد با برش عمودی می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی، 84 زن باردار با سابقه قبلی دو بار سزارین انتخاب و در دو گروه 42 نفری تقسیم شدند. افراد در دو گروه بر اساس سن، جنس، وزن و قد همسان شده بودند. هر یک از گروه ها با یکی از دو روش میلارد یا عمودی جراحی شدند. مدت عمل، عوارض حین عمل و بعد از عمل، درد بیماران و رضایتمندی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  84 زن باردار با میانگین سنی 5/4±3/35 سال در این مطالعه شرکت داشتند. مدت زمان جراحی در برش عمودی 8/6±1/65 دقیقه و در روش میلارد 7/13±9/67 دقیقه بوده که تفاوت آماری وجود نداشت. مقدار خونریزی در برش میلارد 662 سی سی و در برش عمودی 688 سی سی بود که تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت. درد زنان بعد از جراحی در برش میلارد به طور معنی داری نسبت به برش عمودی کمتر بوده (02/0 =P). مصرف داروهای آنالژزیک در برش میلارد کمتر بوده و تفاوت معنی داری با برش عمودی داشت (002/0 =P). میزان رضایتمندی زنان در برش میلارد 1/74% و در برش عمودی 9/25% بود که تفاوت آماری معنی دار بوده است. عفونت روز هفتم و هماتوم در دو گروه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاصل از این بررسی روش برش میلارد رضایتمندی بیشتری را فراهم می کنند. درد بعد از جراحی و مصرف داروهای آنالژزیک در روش میلارد کمتر است. در سایر موارد تفاوتی بین دو روش برش میلارد و عمودی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سزارین، برش میلارد، برش عمودی
 • مهرانگیز قربانی*، رقیه خوانساری، سارا مهدی زاده جوزانی، امیر رضا سهرابی صفحه 74
  زمینه و اهداف
  افراد دارای اضافه وزن همانند افرادی که دچار پیچ خوردگی مچ پا شده اند با مشکلاتی همچون عدم تعادل مواجه هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات تمرین خسته کننده بر توانایی های تعادلی ایستا و پویا در ورزشکاران پس از یک بار ابتلا به پیچ خوردگی مچ پا است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت طرح مورد-کنترل انجام شد. 30 ورزشکار فعال در دو گروه تجربی (14) نفر با یک بار سابقه پیچ خوردگی شدید مچ پا و کنترل (16 نفر) فرد سالم، در برنامه خستگی دویدن روی نوارگردان، در دو جلسه تجربی شرکت کردند. سرعت نوسان مرکز فشار در آزمون ایستادن روی یک پا و زمان تثبیت (TTS) پس ازتکلیف پرش- فرود (جلسه اول) و بیشترین مسافت دسترسی در آزمون تعادلی گردش ستاره (جلسه دوم) قبل و بلافاصله پس از دویدن روی نوارگردان ارزیابی شد. یک مدل ترکیبی 2 عاملی خطی برای تحلیل داده ها بکار برده شد و اندازه های تاثیر (ES) به عنوان Cohen d محاسبه شد.
  یافته ها
  در وضعیت بدون خستگی، تفاوت های بین گروهی به طور معنی داری، در جهت قدامی- خلفی (AP) در آزمون زمان رسیدن به پایداری (TTS)،)39/0، ES= 05/0(P=، تحلیل عاملی گروه- خستگی برای میانگین آزمون ستاره (SEBT)،)42/0، ES= 03/0(P= و در جهت قدامی- خلفی در آزمون TTS،)48/0، ES= 02/0 (P= مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تفاوت های پیش و پس از خستگی آزمون های، زمان رسیدن به پایداری (TTS) و آزمون تعادلی گردش ستاره (SEBT) در ورزشکاران دارای سابقه پیچ خوردگی حاد مچ پا بزرگتر بود، درحالیکه سرعت نوسان ایستا در دو گروه به طور مشابه افزایش یافت. خستگی ناشی از دویدن تاثیر معنی داری بر کنترل وضعیتی ایستا و پویای شرکت کنندگان با و بدون آسیب پیچ خوردگی مچ پا به همراه داشت. خستگی منجر به تغییرات کنترل وضعیتی پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مچ پا بزرگتر بود. بنابراین حتی پس از بازگشت موفقیت آمیز به مسابقات، نقصان موجود در کنترل حسی حرکتی به بالا بردن خطر ابتلای دوباره به آسیب مچ پا کمک می کند.
  کلیدواژگان: کنترل تعادلی، پیچ خوردگی حاد مچ پا، خستگی
 • فاطمه ملاح، پرویز صالح، نویده حاجی آقایی* صفحه 80
  زمینه و اهداف
  سزارین از نظر شدت درد بعد از عمل در گروه اعمال جراحی متوسط تا شدید قرار می گیرد. بنابراین استفاده از یک پروتکل درمانی مناسب برای کنترل درد ضروری است. اهمیت این کنترل در ایجاد بی دردی و ارتباط سریعتر مادر با نوزاد می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پاراستامول (استامینوفن) وریدی به عنوان یک آنالژزیک بعد از سزارین و مقایسه آن با شیاف دیکلوفناک و ترامادول عضلانی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی 105 زن باردار متعاقب سزارین در سه گروه مساوی مورد بررسی قرار گرفتند. پروتکل ضد درد برای گروه اول mg100 شیاف دیکلوفناک هر 8 ساعت، برای گروه دوم ترامادول عضلانی mg50 هر 8 ساعت و برای گروه سوم استامینوفن وریدی ml100/gr1 هر 6 ساعت بود. شدت درد به فاصله 2 و 6 و 24 ساعت پس از جراحی با روش سنجش بصری درد ارزیابی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه اکثریت بیماران در هر گروه، در گروه سنی 18- 35 سال قرار داشتند. سزارین تکراری با 6/48% بیشترین اندیکاسیون سزارین را تشکیل می داد. در مورد نمره بصری درد در ساعتهای 2 و 6 و 24 بعد از عمل بین سه گروه بررسی شده از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت (087/0=P). در گروه دیکلوفناک 26 نفر، در گروه استامینوفن 22 نفر و در گروه ترامادول 34 نفر نارکوتیک اضافی دریافت کردند (p ≤ 0.001).
  نتیجه گیری
  مصرف استامینوفن وریدی یا شیاف دیکلوفناک در مقایسه با مصرف ترامادول عضلانی منجر به کنترل قابل ملاحظه درد بعد از عمل سزارین می شود.
  کلیدواژگان: استامینوفن، دیکلوفناک، ترامادول، سزارین، نمره بصری درد
 • مریم وثوق*، تهمینه باهری، نفیسه شکاری نمین، امیر سالمی صفحه 86
  زمینه و اهداف
  با توجه به افزایش مبتلایان به اضافه وزن و چاقی، گرایش به مصرف فرآورده های به اصطلاح گیاهی لاغری و در نتیجه تولید و واردات آن ها افزایش چشمگیری یافته است. در این پژوهش حضور احتمالی 15 دارو و ترکیب شیمیایی غیر مجاز در فرآورده های گیاهی لاغری مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در سال 1391 به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  12 گونه فرآورده لاغری که از سوی تولید کننده ها و عرضه کننده ها به عنوان محصولات گیاهی معرفی می شوند از نقاط مختلف شهر تهران تهیه شده به لحاظ حضور داروهای غیر مجاز مورد مطالعه قرار گرفتند. داروهای مورد بررسی به چهار دسته کلی محرک ها و مسکن ها، بی اشتها کننده های عصبی، ضد اضطراب ها و ضد افسردگی ها قابل تقسیم بندی هستند. پس از آماده سازی نمونه های تهیه شده (به صورت قرص و کپسول) و انجام مراحل استخراج، از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی برای تشخیص و تایید حضور داروها استفاده شد. همچنین با توجه به لزوم انجام مشتق سازی در مورد برخی از داروها، تمام نمونه ها با استفاده از واکنشگر سیلیله کننده طی مراحل آماده سازی نمونه، مشتق سازی شده مجددا آنالیز شدند.
  یافته ها
  تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که بخش اعظم فرآورده های مورد مطالعه حاوی داروی بسیار خطرناک و ممنوع سیبوترامین بودند. همچنین حضور کافئین در بیشتر این فرآورده ها مشاهده شد. همچنین مشخص شد که نمونه های مربوط به یک نام تجاری واحد می توانند به لحاظ حضور داروهای غیرمجاز متفاوت باشند.
  نتیجه گیری
  برخلاف تبلیغات و ادعای سازندگان فرآورده های لاغری، اغلب این محصولات دارای داروها و ترکیبات شیمیایی غیر مجاز هستند.
  کلیدواژگان: آنالیز کیفی، داروهای غیر مجاز، فرآورده های لاغری گیاهی، کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی
 • سید بصیر هاشمی، محمود شیشه گر، دنیا کرمی* صفحه 94
  زمینه و اهداف
  کاشت حلزون در موارد نقص حلزون شنوایی انجام می شود. این عمل در بالغین با افت شنوایی دو طرفه بالای 90 دسی بل و در اطفال بالای 12 ماه با افت شنوایی بالای90 دسی بل انجام می شود. عوارض این عمل کم نیست و عده ای به دلیل عوارض عمل تحت عمل مجدد قرار می گیرند. این میزان در بالغین 4/5 و در بچه ها 8 تا 5/12 درصد است. بیشترین علت عمل مجدد در سال 2008 کارکرد نامناسب دستگاه بوده و سایر علل عبارت بودند از: جای نامناسب دستگاه وکولستئاتوم و عوارض زخم. هدف از این مطالعه افزایش تجربه در عمل کاشت حلزون و بهبود کیفیت این عمل بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. در این مطالعه 416 بیمار که طی سالهای 1383 تا شهریور 1390 در بیمارستان خلیلی شیراز کاشت حلزون شده بودند بررسی و میزان عوارض عمل در آنها از طریق بررسی پرونده آنها و معاینه مجدد، مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  در این بیماران 9 مورد عمل مجدد داشتیم که 3 مورد به دلیل اختلال دستگاه، 3 مورد جابه جایی دستگاه براثر تروما و 3 مورد نیز به دلیل حساسیت به جسم خارجی بود. 4 مورد نیز عوارض خفیف داشتیم که با درمان مدیکال به تنهایی بهبود یافت. این 4 مورد عبارت بودند از: یک مورد ضعف عصب VII یک مورد عفونت حاد گوش میانی و دو مورد هم تورم محل عمل. در 397 بیمار (%4/95) دستگاه مورد استفاده CI24RE بود و فقط در 9 نفر (%1/2) HiReS 90k و در 10 نفر (%4/2) MED-EL استفاده شده بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه 30% از موارد عمل مجدد مربوط به نقص دستگاه بود و 30% از بیماران سابقه تروما داشتند. بنابراین ما باید کیفیت دستگاه های مورد استفاده را افزایش دهیم و دانش بیماران در مورد مراقبت های بعد از عمل را بالا ببریم.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، عمل مجدد، عوارض و ناشنوایی
 • پریسا حاج علی اوغلی، محمد امین رضازاده ساعتلو*، زهرا شه مرادی، مسعود غلامیان صفحه 98
  تنگی مادرزادی مدخل بینی یکی از علل نادر انسداد مسیر هوایی در نوزادان می باشد که باید در تشخیص افتراقی برای نوزادی با حملات آپنه، سیانوزهای دوره ای و مشکل در غذا خوردن مطرح گردد. یافته های تصویربرداری و اندازه های بدست آمده از توموگرافی کامپیوتری (CT) ما را قادر به تشخیص دقیق این ابنورمالی می کند. در این گزارش با استفاده از یافته های بدست آمده از CT یک مورد دختر 9 ساله مبتلا به این سندرم گزارش شده است.
  کلیدواژگان: تنگی مادرزادی مدخل حفره بینی، تصویربرداری CT، گزارش مورد
|
 • Bina Eftekhar Sadat, Mostafa Ghavami, Homayun Sadeghi, Vahideh Toopchizadeh*, Masood Ghahvechi Akbari, Ruhollah Sohrabi Page 6
  Background And Objectives
  Osteoporosis is the most common disease of the bone and minerals metabolism which affect approximately 40% of women over the age of 50 years. Previous researches have showed that the densitometry of wrist was associated with densitometry of neck and trochanter of femur. We evaluated the frequency of osteoporosis of wrist with hip and lumbar spine.
  Materials And Methods
  In a cross sectional descriptive analytic study we studied 100 post menopause women which achieved inclusion criteria. The densitometry was done for subdominant wrist, lumbar and femur for all the patients with x ray of lateral lumbosacral and vitamin D level checked for all patients.
  Results
  The men age of the patients was 57±6.9 years which were in the range of 50 to 76 years. The t-score mean in the wrist area was -2.6±0.5 which was more than its number in lumbar and hip area. 59.6% of studied cases were found to be osteoporotic due to their densitometry. The correlation between vitamin D serum level with bone density of wrist was not statistically significant (P=0.19)
  Conclusion
  With regard to the findings of the present study and with considering the false rise in lumbar T-score induces low frequency of the lumbar osteoporosis in comparison of other area. Also we can conclude that wrist T-score in detection of hip osteoporosis can be used because of lumbar DJD.
  Keywords: osteoporosis, densitometry, menopause, wrist
 • Ebrahim Akbari*, Majid Mahmoud Alilou, Reza Ilbeygi, Zeinab Azimi, Abdollah Ghasempour Page 14
  Background And Objectives
  Insecurely attachment style is one of effective factors in many mental disorders. The aim of present research was to predict the hopelessness; impulsivity and dissociative and paranoid symptoms in securely; ambivalent and avoidant attachment students.
  Materials And Methods
  The type of the study was descriptive. Subjects of this study were 400 students (200 male and 200 female) from University of Tabriz who were chosen by multistage cluster random sampling. Borderline personality scale (Schizotypal Trait questionnaire-B form) and adult attachment inventory were used for data gathering.
  Results
  There were significant differences in hopelessness; dissociative symptoms, impulsivity and total score of STB between securely attached people and people with avoidant insecurely attachment (p<0.05) and between securely attached people and ambivalent attached people in impulsivity and total score of STB (p<0.05); but no significant differences was found between two above groups in hopelessness and dissociative symptoms (p>0.05), while there wasnt any differences between avoidant and ambivalent attached people in hopelessness; dissociative symptoms, impulsivity and total score of STB (p>0.05).
  Conclusions
  In comparison with securely attached people, people with insecurely avoidant attachment experience more hopelessness; dissociative symptoms and impulsivity; and people with insecurely ambivalent attachment experience more impulsivity. Altogether, insecurely attached people are more prone to borderline personality disorder.
  Keywords: Borderline personality, Attachment style, Hopelessness, Impulsivity, Dissociative symptoms
 • Mahdi Amirnia*, Effat Khodaeiani, Morteza Mohammadi Page 24
  Background And Objectives
  Botulinum Toxin (BTX) injections commonly used to improve facial aesthetics by smoothing hyperdynamic rhytides in upper face. The BTX, by blocking acetylcholine release from motor neurons at the neuromuscular junction, plays an important role in aesthetics. Our aim was to evaluate the efficacy and side effects of Dysport in the treatment of forehead & glabellar lines.
  Materials And Methods
  In this Pilot clinical trial, 20 patients with moderate to sever Glabellar and frontal line were divided equally in two groups: A (3 and 5 injection points in Glabellar by 50 u Dysport®) and B (7 points injection in frontal by 35 u Dysport®). The pretreatment Capture photos of patients were taken then it was repeated 2, 4, 8, 16, 20 and 24 week after the injections. The Irct registration number: IRCT201209179844N2.
  Results
  The mean age of patients was 41.7±8.2 years (Range: 29 - 55 years). The Mean onset of injection efficacy in group A and B was 7 and 6 ±2.1 days, respectively (P>0.05). The affectivity of both methods (completely disappearing of forehead & glabellar lines) was evaluated at the second week after injection; frequencies of the grade1, 2, and 3 healing in group A and B were: 10, 70, 20 percent and 10, 80, and 10 percent, respectively (P>0.05).
  Conclusion
  The mean of durability of both methods was similar: 4.1 ±1.2 months. Beside the common side effects of injection (Pain at the injection site and Headache) no other serious complications (Ptosis, Heavy eyebrows) were observed. Overall, 90% of patients were satisfied or quite satisfied with the Dysport injection therapy.
  Keywords: Dysport, Glabella line, frontal line, Botulinum Toxin
 • Alireza Javadzadeh, Amir Ghorbanihaghjo, Yashar Amizadeh*, Nader Baharivand Page 30
  Background And Objectives
  Wet type Age-related Macular Degeneration (Wet type AMD) is a debilitating ocular disease which generally occurs among elderly population. Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α) is a reactive phase protein which is associated with Alzheimer, atherosclerosis, type 2 diabetes mellitus and aging.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 40 eyes of 40 patients with wet type age-related macular degeneration and 49 normal eyes of 49 healthy people were randomly selected and serum levels of TNF-α, lipid profile and fasting blood glucose were checked.
  Results
  The difference of mean ages and male to female ratio were not statistically significant (P=0.441, P=0.091). Serum level of TNF-α was significantly higher among patients with retinal degeneration (Median (IQR) = 0.2 (0.1-0.58) vs. 0.1 (0-0.2); P=0.002).
  Conclusion
  TNF-α would have a role in the pathogenesis of the wet type age-related macular degeneration and pharmaceutical and/or non-pharmaceutical interventions might decelerate or even cease the progression of this ominous disease.
  Keywords: Aging, Tumor Necrosis Factor Alpha, Wet Type Age, Related Macular Degeneration
 • Mohammad Ali Hosseinpour Feizi, Mina Adampourezare, Parvin Azarfam, Nasser Pouladi, Vahid Montazery, Ashraf Fakhrgoo Page 36
  Background And Objectives
  XRCC1 protein plays an important role in the base excision and single-strand break repairment, and also, as a scaffold protein, it attaches the proteins of the DNA repair complex. Changes this system increases the occurrence of the malignancies. We examined the association of polymorphisms in codon 194 (Arg/Trp) and 399 (Arg/Gln) of XRCC1 gene and the risk of the breast cancer in Azerbaijani women in the Northwest of Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive - analytical study, 91 patients with breast cancer and 91 healthy individuals as controls were studied. The DNA compliment mass extracted from peripheral blood cells and the different genotypes were determined at codons 194 and 399 of XRCC1 gene by PCR-RFLP technique and Sequencing. The P-value calculated using Fisher's exact test.
  Results
  There was no difference in the distribution of genotypes at codon 194 of xrcc1 gene in case and control group (all were homozygous CC) (p>0.05). The genotype distribution in the control group at codon 399 was 0, 83.51 and 16.48 percent for Arg/Arg, Gln/Arg and Gln/Gln, respectively. In the cancer group, the genotype distribution was 16.48, 46.15 and 37.36 percent, respectively for the same order of genotypes. The results indicated a significant association between genotypes of Arg/Arg and Gln/Gln at codon 399 of xrcc1 gene and breast cancer risk in this population (p<0.0001). Also, there is a significant association between Arg/Gln and loss of breast cancer risk (p<0.0001).
  Conclusion
  There was no difference between genotypes at codon 194 of xrcc1 gene in case and control groups. In addition, our results illustrated a significant association between the xrcc1 codon 399 polymorphisms and the risk of breast cancer in an Azeri women.
  Keywords: Polymorphism, XRCC1, Breast Cancer, Northwest of Iran
 • Ebadollah Heidari, Yashar Amizadeh*, Rambod Sabouri Hamed, Tahereh Attar Page 42
  Background And Objectives
  Standard Full-field Electroretinography (SFE) is an invaluable procedure for evaluating the function of the retinal photoreceptors, pigmented epithelium and Müller cells. It is consists of scotopic, photopic, maximal response, oscillatory potential and 30 Hz flicker responses. Standardization of the results is a crucial step in interpreting the results efficiently and facilitates the process of the treatment. The aim of this study was to determine the normative data base of SFE method in Tabriz, IRAN.
  Materials And Methods
  Eighty-five healthy individuals (with the age of 1st to 7th decades) who were resident in Tabriz city, were randomly selected and SFE was performed with DTL electrodes according to the ISCEV instruction.
  Results
  The mean ages of male and female participants were 35.6±19.7 and 35.3±14.3 years, respectively (P=0.95).
  Conclusion
  The standardization of the results of electroretinography is mandatory in any ophthalmology center to diagnose the relevant diseases and manage them properly.
  Keywords: Photoreceptors, Standard Full, Field Electroretinography, Standardization
 • Amir Dadashpoor*, Rasoul Mohammadi, Mahsa Khalaj, Ali Dadashpoor Page 48
  Background And Objectives
  In Closed Chain kinetic problem, Foot Hyperpronation leads to lower extremity weakness. The purpose of this study was to examine the effect of closed chain hip exercise in correcting foot hyperpronation.
  Materials And Methods
  Thirty male subjects with foot hyperpronation participated in this study and were divided into case and control groups. First foot hyperpronation was measured by goniometer and the strength of hip abductor and lateral rotator muscles assessed using hand-held dynamometer, then the interventional group participated in closed-chain hip rotation strengthening exercises three days a week for six weeks. The control group asked to continue their daily activity. After a 6 weeks, Foot hyperpronation and muscles strength were measured again. Data analysis with paired and independent samples t test was performed (p≤ 0/05).
  Results
  There was significant increase between pre¬ and post-tests in the strength of hip abductor and external rotator muscles and foot hyperpronation in the case group while no differences was found in the control group. Also, both groups at pre-test, had no significant differences in the strength of hip abductor and external rotator muscles and foot hyperpronation however, significant differences were observed in the post test.
  Conclusion
  Body components such as rings are linked together like a chain that each them affects others, thus after performing weight-bearing closed chain hip rotation exercise and increasing muscles strength of proximal lower extremity it can be correct foot hyperpronation in distal lower extremity.
  Keywords: Foot Hyperpronation, Closed chain exercises, Hip Abductor Muscle, Hip External Rotator Muscle
 • Mandana Rafeey, Amir Ghorbanihaghjo*, Fardad Masoumi Page 56
  Background And Objectives
  Human milk is a complex biologic fluid that contains nutritional and protective factors such as Osteoprotegerin (OPG), at level that is 1000-fold higher than that found in normal human serum. Since OPG and Receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand (RANKL) system are tightly involved in bone remodeling and immuno activity the present study was designated to evaluate the effect of breastfeeding on serum Soluble receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand (sRANKL)/ OPG ratio in full term neonates in comparison with those of formula feeding full term neonates.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study serum levels of OPG and sRANKL in 45 breastfed infants were compared with those of 44 formula-fed full term infants. The levels of serum OPG, sRANKL, were determined by standard techniques using enzyme-linked immunosorbent assay kits (ELISA methods).
  Results
  The serum levels of OPG were significantly higher in breastfed infants (P<0.001). No marked differences were observed between the serum levels of sRANKL in the two study groups (p=0.8).
  Conclusion
  High OPG and level in serum of breastfed infants are important factors involved in remodeling of bone and immuno activity may prove superiority of breast feeding over formula feeding during infancy.
  Keywords: Osteoprotegerin (OPG), Soluble Receptor Activator of Nuclear Factor, Kappa B Ligand (Srankl)
 • Farzaneh Zaheri, Roonak Shahoei*, Daeam Roshani, Lila Hashemi Nasab Page 62
  Background And Objectives
  Mother who is overweight and obese before pregnancy are known to be at risk of uterine dysfunction, induction and cesarean section. The purpose of this study was to determine the relationship between pre pregnancy body mass index and the childbirth method.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 1354 pregnant women were recruited randomly in Besat Hospital in Sanandaj (the capital of Kurdistan province in the West of Iran). Inclusion criteria were singleton term pregnancy, having medical records, and referring to the health care center up to the 12th week of pregnancy. Data collection was done through two parts questionnaires including: demographic characteristic and question regard to route of delivery.
  Results
  The incidence of overweight (BMI>26) was thirty-eight percent. Chi-square test proved a significant statistical relation between body mass index and induction (p<0.05) and delivery route (p < 0.05). There was significant relation between cesarean causes and BMI (p<0.05).
  Conclusions
  Obese and overweight women need more attention during pregnancy. In this regard, training, nutrition and health consultation, and reaching appropriate weight before pregnancy can improve mother and newborn health.
  Keywords: Body mass index, Cesarean, Delivery Route, Induction
 • Zahra Fardiazar, Romina Zavarnia* Page 68
  Background And Objectives
  Cesarean delivery is the most common operation. There are several techniques for cesarean. The aim of this study was to compare the results of the Maylard incision with vertically incision surgical techniques.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial study, 84 pregnant women with a previous cesarean section were selected and they were divided into two groups (42 women in each group). Age, sex, height and weight were matched. Then the Maylard incision and the vertically incision were performed. Operation time, intra and postoperative complications, postoperative pain and satisfaction were assessed.
  Results
  The differences of the surgery duration and the frequency of the hemorrhage were not statistically significant (p>0.05). While, the after surgery pain and the patients satisfaction was significantly higher in the group with the vertical incision operation (p<0.05). The Women's satisfaction in maylard incision was 95.2% and in vertical incision was 33.3%, the difference was statistically significant.
  Conclusion
  The Maylard incision is abloto provide more satisfaction. Postoperative pain and analgesic drugs consumption in the maylard technique is less. In other factors, there were not difference between two methods of vertical and maylard incision.
  Keywords: Caesarean Section, Maylard Incision, Vertical Incision
 • Mehrangiz Qorbani*, Roqayeh Khansari, Sara Mehdizade Jozani, Amirreza Sohrabi Page 74
  Background And Objectives
  The overweighed cases like the patients with the injury of ankle sprain having problems with their Balance control system. The aim of this study was to investigate the effect of fatiguing exercise on the static and dynamic balance changes in athletes with the ankle sprain.
  Materials And Methods
  In this Case- Control study, 30 active athletes and 14 cases with previous severe ankle sprain as case group and 16 healthy cases as control group were inverted in a treadmill running protocol in 2 experimental sessions. Center-of-pressure sway velocity in single-legged stance and time to stabilization (TTS) after a unilateral jump-landing task (first session) and maximum reach distance in the Star Excursion Balance Test (SEBT) (second session) were assessed before and immediately after the treadmill exercise.
  Results
  In the unfatigued condition, between-groups the significant difference was found only in the anterior-posterior TTS (P< 0.5, ES<0.39). Group-by-fatigue interactions were found for mean SEBT (P<0.03, ES <0.43) and anterior-posterior TTS (P<0.02, ES<0.48).
  Conclusions
  Prefatigue versus postfatigue SEBT and TTS tests differences were greater in previously injured athletes, whereas static sway velocity increased similarly in both groups. Fatiguing duo to running significantly affected static and dynamic postural control in participants with a history of ankle sprain. Fatigue-induced alterations of dynamic postural control were greater in athletes with a previous ankle sprain. Thus, even after successful return to competitions, ongoing deficits in sensorimotor control may contribute to the enhanced ankle reinjury risk.
  Keywords: Balance Control, Acute Ankle Sprain, Fatigue
 • Fatemeh Mallah, Parviz Saleh, Navideh Hajiagaei* Page 80
  Background And Objectives
  Severity of postoperative pain in cesarean is categorized as moderate to severe levels, so it is necessary to use an appropriate analgesic protocol for alleviating post cesarean section pain; it made a better condition for mother for early communication with her baby. The aim of this research was to investigate the effect of intravenous paracetamol (acetaminophen) as an analgesic in comparison with Diclofenac suppository and intramuscular tramadol after cesarean.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 105 pregnant women randomly divide in three equal groups after cesarean section. In their post-operative period analgesic protocol for first group was Diclofenac suppository 100mg every 8 hours. For second group intramuscular tramadol 50mg every 8 hours and for third group intravenous acetaminophen 1gr/100ml every 6 hours were prescribed. Pain intensity was assessed at 2, 6, 24 hours after surgery using visual analogue scale.
  Results
  The reparative cesarean was the most indication of cesarean (48.6%). In this three groups visual analogue scale at 2, 6 and 24 hours after surgery had no significant difference (p=0.087). 26 person in Diclofenac group, 22 person in acetaminophen group and 34 person in tramadol group received additional narcotic (p ≤ 0.001).
  Conclusion
  Intravenous acetaminophen or suppository Diclofenac is more effective than intramuscular tramadol for decreasing pain after cesarean section.
  Keywords: Acetaminophen, Diclofenac, Tramadol, Cesarean Section, Visual analogue scale
 • Maryam Vosough*, Tahmineh Baheri, Nafisseh Shekari, Amir Salemi Page 86
  Background And Objectives
  Regarding the increasing trend of obesity among societies, tendency for consumption and hence production and import of the so-called “herbal” weight loss products, has showed a significant growth. In this study, the presence of fifteen illicit drugs and chemicals in herbal weight loss products has been determined.
  Materials And Methods
  Twelve weight loss products, which have been advertised by the manufacturers as “herbal”, were provided from different stores in Tehran and examined for the presence of the selected illicit drugs. The studied chemicals could be classified as; stimulants and analgesics, anorexics, anti-anxieties and anti-depressions. After sample preparation and extraction procedures, gas chromatography-mass spectrometry was employed for detection and confirmation of presence of the analytes. In addition, because of necessity of derivatization for some analytes, all samples were silylated and analyzed again.
  Results
  The most of the tested products contained highly dangerous and banned drug, sibutramine. Caffeine was also detected in most of the samples. It was also demonstrated that the products of the same brand could be different regarding the content of the drugs of abuse.
  Conclusions
  In spite of the advertisement of the manufacturers of the weight loss products, majority of these products contained drugs of abuse and banned chemicals which could cause serious problems.
  Keywords: Drugs of abuse, Gas chromatography, mass spectrometry, Herbal weight loss products, Qualitative analysis
 • Basir Hashemi, Mahmood Shishegar, Donya Karami* Page 94
  Background And Objectives
  Cochlear implant is an operation for the patients who has abnormality in their cochlear system. This operation is conducting for adult whit bilateral hearing loss greater than 70 db and for pediatric older than 12 month whit hearing loss greater than 90 db. Complication of this operation isn’t low and some patients need revision surgery. Rate of revision in adult is 5/4 percent and in pediatric is 8-12/5 percent. The major cause in 2008 was device hard failure and other cause was colesteatoma and wound problem and displacement. Our goals was to detect the complication of cochlear implant and elevation of quality and outcome of operation.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, Complication of operation studied in 416 patients who implanted in Shiraz khalili hospital between 1383 to 1390 from their files and follow up.
  Results
  There was 9 revision surgeries (12/5%): three Cases had device failure, three had displacement because of trauma, and three Cases had foreign reaction. We have four minor body complications which had responded to medical therapy: one had facial nerve paresis. One Cast had acute otitis media. Two Cases had swelling of operation site. Here we have three kind of device 397 CI24Re, 9 Hires90k, 10 Med el.
  Conclusion
  In this study 30% of our revision was device failure and 30% had trauma so we should elevate quality of our device and knowledge of our patient and their follow up.
  Keywords: Cochlear Implant, Revision Surgery, Hearing Loss, Complication
 • Parisa Hajaliogly, Mohammadamin Rezazadehsaatlou*, Zahra Shahmorady, Masoud Gholamian Page 98
  Congenital Nasal Pyriform Aperture Stenosis (CNPAS) is an unusual cause of airway obstruction in the newborn and infants. CNPAS should be considered in the differential diagnosis of any infant with episodic apnea, cyclical cyanosis, and feeding difficulties. Computerized tomographic (CT) measurements and imaging features enable accurate diagnosis of this abnormality. In this report we demonstrated CT examination findings of CNPAS in a 9 –year-old girl.
  Keywords: Congenital Nasal Pyriform Aperture Stenosis, CT Imaging, Case Report