فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 22 (تابستان 1392)

نشریه نامه آموزش عالی
پیاپی 22 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/05/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ناصر شیربگی* صفحه 7
  در زمینه ارزشیابی اثربخشی تدریس اعضای هیات علمی، معمول ترین شیوه گردآوری داده ها به کارگیری مقیاس های ارزیابی توسط دانشجویان است. پتانسیل های موجود برای نتایج نادرست و ابهام در این منبع به تنهایی می تواند به سوگیری و خطای مختلف ارزشیابی منجر شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های گردآوری شده از پیشینه تحقیقاتی، مقالات و کتب موجود به بررسی این سوال پژوهشی پرداخته است که چه خطاهایی ادراک دانشجویان از تدریس استادانشان را تهدید می کند. نتایج نشان داد که حداقل هشت منبع سوگیری و خطا در ارزشیابی دانشجویان از تدریس وجود دارد که عبارتند از: خطا در محتوای ابزار ارزشیابی، خطا در تفسیر معانی و نتایج ارزشیابی، نمایش، خطا در پایایی ابزار، اهداف چندگانه ارزشیابی، ناهماهنگی در به کارگیری ابزارها، تاثیرات ارزشیابی، خطا در کاربرد داده ها. از این رو، نظام های ارزشیابی کنونی برای انعکاس پیوستار گسترده تری از صفات تدریس در تمام گونه های موجود تدریس، نیازمند تغییر و بازنگری هستند. این مقاله در انتها الگویی برای حل این مشکل پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، اثربخشی تدریس، سوگیری و خطا، دانشجو
 • ابوذر حیدری رفعت*، علی عنایتی نوین فر، امین پروری صفحه 25
  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی نمونه ای به حجم 197 نفر (134 نفر پسر، 63 نفر دختر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات آموزشی استفاده شد. داده های به دست آمده از اجرای پرسشنامه با استفاده از روش های آماری t تک نمونه ای و t همبسته و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ادراک و انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد، بیشتر از حد متوسط است و بین ادراک و انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی تفاوت معناداری وجود داشت، بررسی ها نشان داد که بین ادراکات دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران از کیفیت خدمات آموزشی از لحاظ جنسیت به جز در بعد اطمینان در سایر ابعاد تفاوتی ملاحظه نمی شود، و نیز بین انتظارات دو گروه دختر و پسر در ابعاد پنجگانه سروکوآل تفاوتی ملاحظه نشد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات آموزشی، دانشکده فنی، مدل سروکوآل
 • محسن فرمهینی فراهانی*، اکبر رهنما، لیلا بهنام جام صفحه 41
  پژوهش حاضر، به دنبال بررسی شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای آموزش و اولویت بندی آنهاست. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد می باشند که نیمی از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبارش از دید متخصصان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ علمی87/ 0 تعیین شد. در تحلیل داده های حاصل از ابزار پژوهش طی برنامه SPSS از انواع آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. که نهایتا 24 مولفه اخلاق حرفه ای آموزش توسط اعضای هیات علمی مورد شناسایی قرار گرفت که مهمترین مولفه، مسوولیت پذیری اساتید در قبال آموزش صحیح به دانشجویان بیان شده است. بهترین راهکار برای بهبود این امر، تلاش در جهت تهیه و تدوین منشور اخلاقی با عنوان منشور اخلاق حرفه ای آموزش در دانشگاه است
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، آموزش، هیات علمی، دانشگاه
 • حسین صارمی*، موسی پیری، جواد مصرآبادی صفحه 63
  هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه دانشجویان رشته کارآفرینی و سایر رشته های دانشگاه تهران از لحاظ خلاقیت و مهارت تصمیم گیری است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان ورودی 88 و 89 مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستند و نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برای گروه مطالعه و روش نمونه گیری طبقه ای برای گروه مقایسه از طریق جدول کریجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه خلاقیت عابدی و پرسشنامه مهارت تصمیم گیری محقق ساخته، بودند. تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آزمون های آماری2T هتلینگ و آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه مطالعه و مقایسه، از لحاظ نمرات خلاقیت و مهارت تصمیم گیری تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، خلاقیت، مهارت تصمیم گیری
 • زهرا شیریان دستجردی*، عباس زارعی صفحه 77
  تلاش برای ارتقای همه جانبه تحقیق و پژوهش در جامعه، مستلزم درک کامل برداشت ها و دیدگاه های پژوهشگران از پژوهش است. هدف این تحقیق، بررسی دیدگاه های استادان زبان انگلیسی نسبت به تحقیق، میزان انجام تحقیق، دلایل انجام یا عدم انجام تحقیق و عوامل موثر بر تحقیق است. نمونه آماری مورد تحقیق در این مطالعه 79 نفر از استادان زبان انگلیسی در گروه های زبان دانشگاه های استان اصفهان هستند که به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. داده های تحقیق به کمک پرسشنامه استاندارد و مصاحبه نیمه ساختاری جمع آوری شد. تحلیل کمی و کیفی داده ها و یافته های پژوهش نشان داد که اساتید به میزان متوسط رو به بالا تحقیق می کنند و کمبود وقت، دلیل اصلی آنها برای عدم انجام تحقیق است. یافته ها همچنین نشان داد که نگرش عمده به تحقیق و پژوهش در بین استادان، بیشتر محدود به برداشت های سنتی، کمی (آماری) و کاربردی از تحقیق و پژوهش است. بر اساس نتایج پژوهش، اساتید بیشتر به خاطر دلایل درونی دست به تحقیق میزنند ولی دلایل باز دارنده انجام تحقیق، بیشتر دلایل بیرونی هستند.
  کلیدواژگان: تحقیق و پژوهش، آموزش عالی، نگرش اساتید، آموزش زبان انگلیسی
 • حسین نجفی* صفحه 107
  هدف تحقیق، ارائه مبانی روش شناختی و فلسفی و بیان سیر تحول نسل ها و نظریه های مهم آموزش از دور است. برای انجام تحقیق از منابع هدفمند در دسترس و کتابخانه ای و از شیوه مروری-تحلیلی استفاده شده است. در سال های اخیر، آموزش از دور به عنوان یک نظام آموزشی جدید، به علت داشتن توانایی هایی چون استفاده از فناوری های ارتباطی، تعامل هفتگانه، میزان بالای استقلال یاد گیرنده و نبود محدودیت زمانی و مکانی در آموزش، توانسته است برخی از مشکلات نظام آموزش سنتی را حل کرده و به عنوان مکمل و همسو با آموزش سنتی ایفای نقش کند؛ از سوی دیگر، می توان سازه گرایی را به عنوان مبانی روش شناختی، و هستی شناسی را به عنوان مبانی فلسفی این نوع آموزش در نظر گرفت؛ علاوه بر این، این نوع نظام آموزشی در طول پنج نسل دوران رشد و تحول خود، آموزش مکاتبه ای، آموزش رادیویی و تلویزیونی، آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش چندرسانه ای و سرانجام آموزش الکترونیکی را طی کرده تا اینکه دارای پایه های قوی نظریه پردازی از جمله نظریه مطالعه مستقل، صنعتی شدن آموزش، تعامل آموزشی، فاصله تراکنشی و نظریه کنترل آموزشی شده است.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، مبانی روششناختی و فلسفی، سازه گرایی، هستی شناسی، نظریه پردازی
 • افسانه شهبازی راد*، جهانگیر کرم صفحه 129
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه رازی بود که در سال تحصیلی 89-90 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. از بین کلیه دانشجویان، تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های فراشناخت ولز و کارترایت- هاتون (2004) و هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران (1386) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش معنوی و فراشناخت، رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نداشتند. بین دختران و پسران در فراشناخت و هوش معنوی تفاوتی وجود نداشت، اما در عملکرد تحصیلی (P<0/001) و مولفه های اعتماد شناختی و باور منفی، تفاوت معناداری بین آنها وجود داشت (P<0/05). با توجه به این یافته ها لزوم بازنگری در شیوه های آموزشی و شناخت عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی در محیط های آموزشی احساس می شود
  کلیدواژگان: فراشناخت، هوش معنوی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
|
 • Naser Shirbagi* Page 7
  To evaluate faculty members’ teaching effectiveness, the most common method of data collection is using student assessment scales. The potential for false results and the ambiguity of the source evaluation alone can lead to bias and error. This paper by adapting an analytic method using data collected from literature review, articles and books examined this question: “which errors threaten students’ perception of their teachers teaching?” Results showed that there are at least eight sources of bias and error in perception of students as follows: error in instrument content, error in interpretation of the meaning of ratings, showmanship, error in instrument reliability, mixed purposes of evaluation, inconsistent methods of instrument administration, common rating error effects, and errors in data implementation. Therefore, to reflect a border continuum of the teaching characteristics of all sorts of teaching, current evaluation systems need to be reviewed and changed. Finally, the paper proposes a model to solve this problem.
  Keywords: Evaluation, teaching effectiveness, bias, error, Students
 • Abozar Heydari Rafat*, Ali Enayati Novin Far, Amin Parvari Page 25
  The main purpose of this research is assessment of educational services quality of Engineering Faculty of Tehran University form the students’ viewpoint based on Servqual model. The method of sampling is proportional stratified sampling containing 197 students (134 boys and 63 girls). For collecting research data, researcher-developed questionnaires were used. In order to analyze data, the single sample t test and paired t and independent t method were used. The results showed that students’ perception and expectation of educational service quality in all aspects is more than average, and there was a significant difference between students’ perception and expectation of Educational Services quality. Survey of differences between students’ perceptions of educational service quality in terms of gender showed that there is no difference between boys and girls except in ensuring aspect, but in other aspects, differences are observed between groups. However, the survey of differences between male and female students’ expectations of service quality showed that there is no difference between groups in the five dimensions of Servqual.
  Keywords: educational service quality, Faculty of Engineering, Servqual model
 • Mohsen Farmahini Farahani*, Akbar Rahnama, Leila Behnam Jam Page 41
  TThis study sought to identify and prioritize the educational component of professional ethics from the perspective of the faculty. The research is survey descriptive. Statistical community consists of faculty members of “Shahed University". Half of them are selected through random sampling method as study samples. The data collection tool is questionnaire that has been validated by experts. Reliability has been determined by Cronbach's alpha coefficient, /87. In analyzing the data, SPSS software was used to provide descriptive and analytical statistics. Finally, twenty-four components of educational professional ethics were recognized by the faculty members. The priorities in order include teacher’s accountability and teaching students properly. The best way to strengthen professional ethics and try to prepare Charter Moral at the University.
  Keywords: professional ethics, education, faculty, university
 • Hosein Saremi*, Moosa Piri, Javad Mesrabadi Page 63
  The purpose of this research was to compare creativity and decision-making skill in students of Entrepreneurship with students of other fields in the University of Tehran. The statistical sample consists of 127 students of Entrepreneurship that were selected by convenience sampling method, and 127 students of other fields that studied in 2010-2011 academic year in the University of Tehran and were selected by classification sampling method. The instrument used was two questionnaires: Abedi test of creativity and decision making scholar-made test. Hotlleng T2 and independent sample t-test were the major statistical methods used in this research. The results showed that there is no significant difference between the two groups in terms of creativity score and decision making skill, and the results of independent sample t-test showed that there are no significant difference between the two group in term of creativity and decision making skill.
  Keywords: Entrepreneurship, Education of Entrepreneurship, Creativity, Decision Making
 • Zahra Shirian Dastjerdi*, Abbas Zarei Page 77
  His promotion of research activities at primary, secondary or tertiary levels of education depends on the proper understanding of researchers’ perceptions of the nature of research. This study investigated English lecturers’ views of research, their levels of research engagement and their reasons for doing or not doing research as well as factors affecting research engagement in higher education. 79 English lecturers teaching English at universities in Isfahan participated in the study. Data for the study were collected through questionnaires and interviews. Results of data analyses showed medium to high amount of research engagement by the teachers. Lack of time was stated as the main barrier in research engagement. The data also indicated that teachers at the university demonstrate a more traditional and quantitative understanding of research. The results of this study imply that intrinsic reasons drive the lecturers to engage in research. Their reasons for not engaging in research, however, are related more too extrinsic reasons beyond their control. Implications of the results for the promotion of research are discussed.
  Keywords: Research, Iranian Higher Education. Teacher's Perceptions, English, Research Engagement, Language Teaching
 • Hossien Najafi* Page 107
  The purpose of this analytical review is to discuss the methodological and philosophical foundations of distance education. In recent years, distance education has solved many of the problems of traditional education through the use of communication technology, new interaction experiences, learner autonomy, and lack of time and space limitation. On the other hand, constructivism can be considered as the methodological foundation and Existentialism as the philosophical foundation of this type of education. In addition, during five generations of its growth and development, distance education has passed the periods of correspondence education, education through media, computer-based education, multimedia education, and finally electronic education. Now, it possesses solid theoretical foundations, including theories of independent study, industrialization of education, transactional distance, and control in the teaching-learning process.
  Keywords: Distance education, constructivism, Existentialism, theorization
 • Afsaneh Shahbazi Rad*, Jahangir Karami Page 129
  This study was conducted to investigate the relationship of metacognition and spiritual intelligence with academic performance in Razi University students in Kermanshah in 2010-2011. The statistical population waz Razi University students; 200 samples were selected by cluster random method for this population. They answered Wells & Cartwright-Hatton’s metacognition questionnaire (2004), and Abdollahzadeh’s spiritual intelligence (2007). The data were analyzed by Pearson’s correlation and t-test. Results showed that there was not any relationship between spiritual intelligence and meta cognition with academic performance, and there was not any difference between men and women in terms of metacognition and spiritual intelligence. But there was a difference between them about academic performance (P<0/001) and cognition trust, and negative belief (P<0/05). Based on the results, it is necessary to restudy the educational methods, and effective factors of recognition in academic performance in educational environments.
  Keywords: Meta cognition, Spiritual intelligence, Academic performance, students