فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال پانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم مقدم موسی آبادی، همایون فرهنگ فر، مسلم باشتنی، علی رضا اقبال صفحات 79-88
  در این تحقیق، از 80381 رکورد روز آزمون (صفات شیر، چربی، و پروتئین) سه بار دوشش 80254 راس گاو شیری زایش اول در 427 گله که در سال های 1374 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. براساس نسبت درصد چربی به درصد پروتئین برای ماه اول شیردهی گاوها و در نظر گرفتن نقطه آستانه ای 12/0-، متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای عدم بروز و کد یک برای بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر) تعریف گردید. مدل مختلط خطی تعمیم یافته لجستیک با رویه GLIMMIX نرم افزار آماری SAS بر داده ها برازش شد. در مدل آماری، تاثیرات ثابت نوع اسپرم (داخلی یا خارجی) استفاده شده برای تلقیح گاوهای ماده، فصل تولید، سن زایش اول، نژاد گاو (زینه یا اصیل)، و اثر تصادفی پدر قرار داده شد. نژاد گاو بر احتمال بروز کاهش چربی شیر اثر معنی دار نداشت. نسبت احتمالات مقایسه دو سن زایش 112/1 برآورد شد که نشان می دهد گاوهایی که در سن کمتر از 25 ماه زایش می کنند 2/11 درصد احتمال بروز کاهش چربی شیر در آنها بیشتر است. برآورد نسبت احتمالات مقایسه فصل بهار نسبت به تابستان، پاییز، و زمستان به ترتیب 730/0، 722/0، و 182/1، فصل تابستان به پاییز و زمستان به ترتیب 987/0 و 615/1 و پاییز به زمستان 636/1 بود. احتمال بروز کاهش چربی شیر در دختران گاوهای نر داخلی در مقایسه با دختران گاوهای نر خارجی، به مقدار 8/10 درصد بیشتر بود.
  کلیدواژگان: اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر، اوایل شیردهی، تحلیل لجستیک، گاو هلشتاین ایران، مدل خطی تعمیم یافته
 • حسن مرادیان، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، محمدرضا محمدآبادی صفحات 89-99
  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی جایگاه صفات کمی (QTL) مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم یک در جمعیت F2 بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، جمعیتی سه نسلی از آمیزش متقابل دو سویه سفید (تخم گذار) و وحشی (گوشتی) بلدرچین ژاپنی ایجاد شد. هشت جفت بلدرچین سفید و وحشی آمیزش داده شد و تعداد 34 پرنده F1 تولید شد. از تلاقی پرندگان F1 تعداد 422 پرنده F2 تولید شد. رکوردهای فنوتیپی وزن اجزای متفاوت لاشه پرندگان نسل F2 ثبت شدند. ژنوتیپ همه پرندگان هر سه نسل (472) برای هشت نشانگر ریزماهواره موجود روی کروموزوم شماره یک تعیین شد. آنالیز QTL به روش مکان یابی درون فاصله ای مبتنی بر رگرسیون انجام گردید. پس از آنالیز، QTL های معنی داری برای صفات وزن سینه، وزن لاشه، وزن سر، و درصد سینه شناسایی شد. نتایج نشان داد که یک QTL معنی دار با اثر ایمپرینتینگ روی کروموزوم شماره یک وجود دارد که بر وزن سینه به عنوان قطعه ای با ارزش اقتصادی موثر است. واریانس QTL برآورد شده در پژوهش حاضر برای QTL های با اثرهای افزایشی، غلبه، و ایمپیرینتینگ به ترتیب در محدوده 8/1–3/2، 2/1–2/2، و 5/0–2/2 درصد بود.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، صفات لاشه، طرح F2، نشانگرهای ریزماهواره، نقشه یابی QTL
 • الهام جاودان، جمال فیاضی، صالح طباطبایی، محمدتقی بیگی نصیری صفحات 101-107
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی چندشکلی ژن BMP15 که در کنترل شرح و بسط فولیکول در تخمدان، نرخ تخمک گذاری، و باروری نقش حیاتی دارد، است. نمونه های خون از 91 بز نجدی مربوط به سه موقعیت جغرافیایی شمال غربی، جنوب شرقی، و مرکز استان خوزستان به طور تصادفی انتخاب شدند. بعد از استخراج DNA، تکثیر قطعه 235 جفت بازی از اگزون دو ژن BMP15 با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد و قطعات مورد نظر توالی یابی شدند. سپس رابطه بین ژن مذکور و صفت چندقلوزایی با نرم افزار آماری SAS بررسی شد. نتایج حاصل از توالی یابی با نرم افزار Vector NTI، سه جهش در باز 529 از نوع T به G و در باز 530 از نوع C به G و در باز 576 از نوع T به C را مشخص کرد. همچنین بیشترین میانگین چندقلوزایی مربوط به الگوی AA بود. به طورکلی، جهش های نقطه ای یافت شده در ژن مورد بررسی، بر نرخ تخمک گذاری در بز موثر است. ازاین رو امید است با انتخاب براساس نشانگر بتوان صفت مطلوب چندقلوزایی را در جمعیت بز نجدی افزایش داد.
  کلیدواژگان: بز نجدی، توالی یابی، ژن BMP15، نرخ تخمک گذاری، PCR، SSCP
 • مختار ملاکی، محمد علی نوروزیان، علی اکبر خادم صفحات 109-115
  تاثیر منابع گوناگون روی (آلی و معدنی) بر عملکرد، غلظت مواد معدنی، و فراسنجه های خون بره های زندی با استفاده از 18 راس بره نر در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار بررسی شد. تیمارها عبارت بودند از: جیره فاقد مکمل روی (شاهد)، جیره حاوی ppm 25 روی معدنی (روی سولفات) و جیره حاوی ppm 25 روی آلی (روی پپتید). وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، و مصرف خوراک بره هایی که در جیره خود روی آلی دریافت کرده بودند از سایر تیمارها بیشتر بود و ضریب تبدیل بهتری داشتند (05/0P<). از غلظت مس و آهن در خون بره هایی که با جیره های حاوی روی (آلی و معدنی) تغذیه شدند، کاسته شد، ولی غلظت روی در خون آنها افزایش یافت (05/0P<). تعداد گلبول های سفید خون در بره های با تیمار روی پپتید از سایر تیمارها کمتر بود (05/0>P). باتوجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که ppm 25 روی آلی به جیره بره های پرواری اضافه شود.
  کلیدواژگان: بره پرواری، زیست فراهمی، سلول های خونی، مصرف خوراک، منابع آلی
 • فرشته جمیلی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی صفحات 117-126
  تاثیر امولسیفایرها در جیره حاوی چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی، با استفاده از 192 قطعه جوجه گوشتی آمیخته تجاری راس 308 در شرایط پرورشی استاندارد در آزمایش فاکتوریل 3×2 با دو نوع چربی (چهار درصد روغن سویا یا ضایعات اسید چرب) و سه نوع امولسیفایر (بدون امولسیفایر، 5/0 درصد نمک صفراوی، و یک درصد لسیتین) در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه جوجه گوشتی نر در هر تکرار انجام شد. افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل تحت تاثیر نوع چربی جیره قرار نگرفت، ولی جیره های حاوی روغن سویا به میزان بیشتری مصرفی شدند (05/0>P). افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذا، با افزودن امولسفایرها به جیره بهبود یافت (05/0>P). طول و عرض پرزها در دودنوم و ژژونوم، عمق کریپت در دودنوم تحت تاثیر نوع چربی قرار نگرفتند ولی عمق کریپت در ژژونوم و عرض پرز در ایلئوم پرندگانی که در جیره خود اسید چرب سویا دریافت کردند، بیشتر بود (05/0>P). افزودن نمک صفرا و لسیتین به جیره، انرژی متابولیسم پذیر ظاهری را افزایش داد (05/0>P).به طورکلی، افزودن لسیتین و نمک صفراوی به جیره های حاوی روغن سویا یا اسید چرب آن، با افزایش سطح جذب در دئودنوم و افزایش انرژی متابولیسم پذیر جیره، میزان افزایش وزن روزانه، و ضریب تبدیل غذا در جوجه های گوشتی را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: امولسیفایر، جوجه گوشتی، چربی، عملکرد، مورفولوژی روده، هضم پذیری
 • روح الله ابراهیمی، طاهره محمدآبادی، محسن ساری، سمیه سالاری، محمدجواد ضمیری، محمدتقی بیگی نصیری صفحات 127-138
  به منظور بررسی تاثیر سطوح متفاوت سیلی مارین (صفر، 100، و 200 میلی گرم در کیلوگرم جیره) بر عملکرد، خصوصیات لاشه، برخی فراسنجه های خونی، و وضعیت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی از 120 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در سه تیمار با چهار تکرار و 10 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج آزمایش نشان دهنده آن است که استفاده از 200 میلی گرم سیلی مارین، وزن روزانه را در دوره آغازین افزایش و در کل دوره پرورش کاهش داد و ضریب تبدیل خوراک را در دوره آغازین، رشد، و کل دوره آزمایش افزایش داد (05/0P<). استفاده از سطوح 100 و 200 میلی گرم سیلی مارین در جیره، به ترتیب بازده لاشه و وزن نسبی سینه را افزایش داد (05/0P<). افزودن 200 میلی گرم سیلی مارین به جیره باعث افزایش معنی دار غلظت مالون دی آلدهید (05/0P <) و نسبت هتروفیل به لنفوسیت (01/0P<) و کاهش معنی دار فعالیت سوپراکسید دسموتاز (05/0P <) شد. براساس نتایج پژوهش حاضر، استفاده از سیلی مارین در جیره جوجه های گوشتی در شرایط بدون تنش و بیماری، وزن نسبی لاشه و سینه را بهبود داد، ولی بر وضعیت اکسیداتیو پرنده اثری ندارد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، خصوصیات لاشه، سیلی مارین، عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی
 • سهراب آذرفر، علی نوبخت، یوسف مهمان نواز صفحات 139-148
  این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح متفاوت گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)و آنزیم کمین بر عملکرد و متابولیت های خون بلدرچین تخم گذار ژاپنی با استفاده از 240 قطعه پرنده تخم گذار (شش تا دوازده هفتگی) در آزمایش فاکتوریل2×2 با دو سطح پودر آویشن (صفر و 75/0 درصد) و دو سطح آنزیم کمین (صفر و 05/0 درصد) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و هر تکرار با 15 قطعه بلدرچین ماده تخم گذار از سن شش تا یازده هفتگی انجام شد. اثر متقابل آویشن× آنزیم بر عملکرد تخم گذاری معنی دار نبود، ولی وزن تخم در پرندگانی که جیره های حاوی آویشن دریافت کردند، بیشتر بود (05/0>P) و میزان اسیداوریک خون و ضخامت پوسته تخم پرندگانی که با جیره حاوی آنزیم و آویشن تغذیه شدند، افزایش یافت (05/0>P). براساس نتایج تحقیق حاضر، استفاده از آویشن و آنزیم می تواند تاثیرات مثبتی بر وزن تخم و ضخامت پوسته تخم در بلدرچین های تخم گذار ژاپنی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم کمین، آویشن، بلدرچین های تخم گذار، عملکرد، متابولیت های خون
|
 • Maryam Moghadam Mousaabadi, Homayoun Farhangfar, Moslem Bashtani, Alireza Eghbal Pages 79-88
  The objective of the present research was to apply logistic analysis for investigating some factors affecting incidence probability of milk fat depression (MFD) in early lactation of Iranian Holstein cows. The data set was comprised 80381 test day records (milk، fat and protein traits) belonging to 80254 first parity cows in 427 herds with calving year between 1995 and 2009. Based on fat to protein percentages for the first month of the lactation and also with respect to threshold point of -0. 12، dependent variable was defined as a dichotomous (zero code for lack of MFD and unit code for MFD) variable. A logistic mixed generalized linear model was fitted on the data using GLIMMIX procedure of SAS software. In the model، fixed effects of sperm type (local or exotic)، production season، first calving age، cow type (grade or pure Holstein) and random effect of animal’s sire were included. Cow type had no significant affect on MFD. Estimation of odds ratio for comparing different ages was found to be 1. 112 indicating that cows calving at lower age of 25 months are expected to show MFD by 11. 2 percent smore than the cows calving at the greater ages. The estimate of odds ratio for comparing of spring with summer، autumn and winter seasons were 0. 73، 0. 722 and 1. 182، respectively. The corresponding figures for summer as compared to autumn and winter seasons were 0. 987 and 1. 615، respectively، and autumn as compared to winter was found to be 1. 636. Daughters of the local bulls are expected to show MFD by 10. 8 percent more than that of the daughters of the foreign bulls.
  Keywords: early lactation, genelarised linear model, Iranian Holstein cow, logistic analysis, milk fat depression
 • Hasan Moradian, Ali Esmailizadeh, Mohammadreza Mohammadabadi Pages 89-99
  The purpose of this study was to identify genomic regions of quantitative trait loci (QTL)، affecting carcass traits on chromosome 1 in an F2 population of Japanese quail. For this purpose، a three-generation resource population was developed by using two distinct Japanese quail strains، wild (meat type) and white (layer type). Eight pairs of white and wild birds were crossed reciprocally and 34 F1 birds were produced. The F1 birds were intercrossed to generate 422 F2 offspring. Phenotypic data including weight of carcass parts were collected on F2 birds. All of the animals from three generations (47 birds) were genotyped for eight microsatellite markers on chromosome 1. QTL analysis was performed with least squares interval mapping method fitting three various statistical models. Significant QTL were identified for breast weight، carcass weight، head weight and percentage of breast. There was also evidence for imprinted QTL affecting breast weight، a carcass part of high economic value، on chromosome 1. The proportion of the F2 phenotypic variation explained by the significant additive، dominance and imprinted QTL effects ranged from 1. 8 to 2. 3، 1. 2 to 3. 3 and 0. 5 to 2. 2 percent، respectively.
  Keywords: carcass traits, F2 design, Japanese quail, microsatellite markers, QTL mapping
 • Elham Javdan, Jamal Fayazi, Saleh Tabatabaei, Mohammadtaghi Baigi Nasiri Pages 101-107
  This study was conducted to detect polymorphism of gene BMP15، a member of Transforming Growth Factor β (TGFβ) family which has a crucial role in controlling the ovarian follicles development، ovulation rate and fertility. Samples were randomly selected from 91 Najdi goats in 3 geographical locations، northwest، southeast and center of Khuzestan province. After DNA extraction، amplification of 235 bp fragment of exon 2 of BMP15 gene was performed using specific primers. Sequence detection was executed after amplification of gene fragments. The association of BMP15 gene and litter size was done by SAS software. Results from sequencing were analyzed by Vector NTI software. The results identified three mutations in bases 529 (T to G)، 530 (C to G) and 576 (T to C). The largest litter size belongs to AA pattern. Point mutations in this gene will alter the Ovulation rate of the goat. Therefore، improving twining trait in Najdi population can be expected by marker assisted selection.
  Keywords: BMP15 Gene, Najdi Goat, ovulation rate, sequencing
 • Mokhtar Malaki, Mohammadali Norouzian, Aliakbar Khadem Pages 109-115
  This research was conducted to evaluate the effect of different zinc (Zn) sources on performance، blood mineral and cell counts of Zandi lambs. 18 male lambs at weaning were supplemented with two different sources of zinc، 25 ppm ZnSO4 and 25 ppm zinc-peptide added to the basal diet as control. Live body weight، weight gain and feed efficiency improved with Zn-peptide supplementation (P 0. 05). Sera Zn concentration was higher and copper and iron concentration was lower in zinc supplemented groups (P<0. 05). Supplementation of zinc had no effect on blood cell counts except for white blood cells that decreased with zinc peptide supplementation (P<0. 05). It was concluded that adding 25 ppm zinc peptide to fattening lamb diet improved performance and cause to higher level of blood zinc.
  Keywords: Bioavailability, Blood cells, Feed intake, Finishing lamb, Organic source
 • Fereshteh Jamili, Farid Shariatmadari, Mohammad-Amir Karimi Torshizi Pages 117-126
  This experiment was conducted to evaluate the effect of emulsifiers such as lecithin and bile salts on broilers performances fed diet containing vegetable fats. 192 male Ross broiler chickens were randomly allocated in a factorial experiment design of 3 × 2، consisting two sources of fat (four percent fatty acids or soy bean oil) and three emulsifiers (none، one percent lecithin and 0. 05 percent bile salts) in completely randomized design with four replicates and eight birds per each. Total weight gain and feed conversion ratio was not affected by fat sources while soya oil addition to diets increased feed intake (P<0. 05). Emulsifiers’ addition to diet improved weight gain feed conversion ratio (P 0. 05). The length and width of villi in jejunum، and crypt depths in duodenum were not affected by fat sources، while، crypt depth in jejunum and width of villi in ileum of birds fed on diets containing fatty acid were higher than other birds (P<0. 05). Addition of emulsifiers to diets increased dietary metabolisable energy (P<0. 05). In conclusion، addition lecithin or bile salts to diets containing soybean oil or its fatty acids، improved body weight gain and feed conversion ratio in broiler chicks by increasing in absorption area of intestine and dietary metabolisable energy.
  Keywords: bile salt, broiler chicken, fat, intestinal morphology, lecithin, performance
 • Rohollah Ebrahimi, Tahereh Mohammadabadi, Mohsen Sari, Somayeh Sallari, Mohammadjavad Zamiri, Mohammadtaghi Beigi Nassiri Pages 127-138
  In order to investigate the effect of different levels of silymarin (0، 100 and 200 mg/kg diet) on performance، carcass characteristics، blood parameters and antioxidant status، 120 day old chicks were assigned to 3 treatments with four replicates and 10 birds in each in a completely randomized design. Results showed supplementation of 200 mg silymarin significantly decreased the body weight gain (BWG) in starter (P<0. 05) and whole period of experiment (P<0. 01) and significantly increased feed conversion ratio at starter (P<0. 05)، grower (P<0. 05) and total rearing periods (P 0. 01). Also، addition of 100 mg silymarin significantly increased the carcass relative weight (P<0. 01) and supplementation of 200 mg silymarin significantly increased the breast relative weight (P<0. 05). Furthermore، 200 mg silymarin significantly increased the malondialdehyde and heterophil/ lymphocyte ratio and significantly decreased superoxide dismutase (P<0. 05). These results showed that supplementation of silymarin in diet under normal condition، improved the carcass and breast relative weight، but no had effect on bird’s oxidative status.
  Keywords: antioxidant status, broiler chicken, carcass characteristics, performance, silymarin
 • Sohrab Azarfar, Ali Nobakht, Yousef Mehmannavaz Pages 139-148
  This experiment was conducted to investigate the effects of using different levels of thyme (Thymus vulgaris L.) medicinal plant and multi enzyme (Kemine) on performance and blood biochemical parameters of Japanese quails with 240 laying bird (6 up to 12 weeks) as a 2*2 factorial include two levels of thyme (0 and 0. 75 percent) and 2 levels of Kemine enzyme (0 and 0. 05 percent) in four treatments، 4 replicates and 15 laying quails in each replicate in a completely randomized design. Interaction between thyme and enzyme did not have any significant effects on egg production performance. Whereas egg weight in birds who consume thyme، was high (P<0. 05) and amounts of blood uric acid and eggshell thickness in birds who received enzyme and thyme in diets، increased (P<0. 05). The overall results indicated that using enzyme and thyme in Japanese quails diets can be have positive effects on egg weight and eggshell thickness.
  Keywords: blood metabolites, Kemine enzyme, laying quails, performance, thyme