فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد علی کریمخواه *، مهدی نصراصفهانی، امیر محمدی نژاد صفحات 1-12
  بیماری لکه موجی سیب زمینی در اثر دو گونه ی Alternaria. alternata و A. solaniبا گونه ی غالب A. alternata از بیماری های مهم مزارع سیب زمینی کاری کشور است که هر ساله به طور همه گیر خسارات جبران ناپذیری وارد می سازد. لذا، تحقیقاتی در بررسی اثر رقم، نوع آبیاری و آرایش کاشت به طور جداگانه و در تراکنش با یکدیگر روی این بیماری در دو سال زراعی انجام گردید. تیمارهای مورد آزمون شامل: سه نوع روش آبیاری (بارانی، قطره ای و نشتی)، آرایش کاشت (کشت یک ردیفه و دو ردیفه) و رقم (دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا) بود که در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات در دو سالزراعی (89-88) در منطقه ی فریدن اصفهان به اجرا در آمد. شدت بیماری در دو مرحله ی قبل و پس از گلدهی بررسی گردید. تفکیک شدت بیماری در شش شاخص صفر، 10، 25، 50، 75 و 100 ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان داد که، دو رقم مارفونا و آگریا به ترتیب با میانگین شدت آلودگی 99/12 و 31/28 درصد و با اثر معنی دار قابل تفکیک بودند. هم چنین، روش آبیاری شامل بارانی و قطره ای به ترتیب با میانگین 48/14 و 59/16 درصد نسبت به نشتی با 21/30 درصد اثر معنی دار در کاهش بیماری داشتند. تیمار آرایش کشت شامل کشت یک ردیفه و دو ردیفه به ترتیب با میانگین 61/20 و 71/20 درصد اثر قابل توجهی در شدت بیماری نداشتند. اثر متقابل رقم در آبیاری و نیز ردیف در آبیاری به ترتیب با 74/25 و 62/5 درصد و سال با 53/13 درصد اثر معنی داری در شدت بیماری داشتند. میانگین عملکرد در رقم آگریا 03/24 تن در هکتار و رقم مارفونا 13/23 تن در هکتار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شدت و توسعه ی بیماری در آبیاری نشتی نسبت به بارانی و قطره ای بیش تر می باشد. استفاده از ارقام مقاوم می تواند اثر به سزایی در کاهش شدت و توسعه ی بیماری داشته باشد. ولی، آرایش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه اثر قابل توجهی در کاهش بیماری نداشت.
  کلیدواژگان: بیماری لکه موجی، Alternaria alternata، سیب زمینی، رقم، روش آبیاری، آرایش کاشت
 • مریم توکل نورآبادی*، نوازاله صاحبانی، حسن رضا اعتباریا صفحات 13-26
  در این تحقیق اثر کاربرد سیلیکون و باکتری (Pseudomonas fluorescens (CHAO روی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciو القای مقاومت میزبان در مقابل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت های مختلف سیلیکون (7-1 میلی مولار) بر رشد Pseudomonas fluorescens و Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت های سیلیکون روی رشد باکتری اثر منفی داشتند، اما تا غلظت 5 میلی مولار بر روی قارچ تاثیر منفی نداشت ولی در غلظت 6 و 7 میلی مولار با شاهد اختلاف معنی داری داشتند. بر اساس تاثیر سیلیکون بر روی رشد باکتری، غلظت 3 میلی مولار برای کارهای گلخانه ای انتخاب شد. این آزمایش به روش کاربرد باکتری و سیلیکون قبل از آلودگی با قارچ عامل بیماری صورت گرفت. نتایج آزمایشات گلخانه ای نشان داد که تیمار خاک با باکتری و سیلیکون به صورت هوایی بیش ترین تاثیر را بر روی کاهش شاخص های بیماری و افزایش رشد گیاه داشت. هم چنین فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در تیمار کاربرد تلفیقی باکتری و سیلیکون به صورت هوایی در مقایسه با کاربرد هر کدام به تنهایی و نیز گیاه شاهد سالم و آلوده افزایش پیدا کرده بود. بالاترین مقدار فعالیت این آنزیم 5 روز بعد از کاربرد سیلیکون و باکتری بود. استفاده از سیلیکون به عنوان محرک شیمیایی و باکتری Pseudomonas fluorescensبه عنوان عامل کنترل بیولوژیک و نیز افزایش دهنده ی رشد گیاه، می توان یک اقدام مفید و امید بخش برای کنترل عوامل بیماری زای گیاهی از قبیل Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciباشد.
  کلیدواژگان: سیلیکون، (Pseudomonas fluorescens (CHAO، Fusarium oxysporum f، sp، lycopersici
 • مارال کلته*، محمد علی آقاجانی، محمدعلی دهقان صفحات 27-40
  به منظور بررسی واکنش 23 رقم و لاین پیشرفته گندم در برابر بیماری های برگی سفیدک پودری، زنگ قهوه ای و لکه خرمایی در استان گلستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 89-1388 انجام گردید. آلودگی در مزرعه به صورت طبیعی از طریق کشت ارقام حساس در میان تیمار ها ایجاد شد. معیار های ارزیابی حساسیت یا مقاومت ارقام نسبت به بیماری های مختلف شامل مقدار بیماری ها (به صورت درصد بوته های بیمار، شدت متوسط، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) و مقدار استاندارد شده ی AUDPC، وزن هزار دانه و عملکرد دانه کرت بود. تجزیه ی واریانس داده ها نشان داد که بر اساس تمام متغیر های ثبت شده، اختلاف معنی داری (01/0 ≥P) بین ارقام و لاین های مورد آزمایش وجود دارد. مقایسه ی میانگین (LSD) داده ها نشان داد که بیش ترین و کمترین شدت سفیدک پودری به ترتیب درلاین دیم 17 (74/72 درصد) ورقم گاسپارد (صفر) مشاهده شد. بیش ترین و کمترین شدت زنگ قهوه ای به ترتیب در ارقام بولانی و موروکو (11/11 درصد) و گاسپارد (12/0 درصد) مشاهده شد. بیش ترین و کمترین شدت لکه خرمایی به ترتیب در ارقام مروارید (56/94 درصد) و موروکو (صفر) مشاهده شد. در مجموع، بالاترین عملکرد دانه کرت درلاین دیم11)97/4340 گرم) و مروارید (19/4013 گرم) و کمترین در ارقام بولانی (03/184 گرم) و موروکو (250 گرم) ثبت گردید. بیش ترین و کمترین وزن هزار دانه نیز به ترتیب در ارقام شیرودی (33/36 گرم) و موروکو (53/13 گرم) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: گندم، سفیدک پودری، زنگ قهوه ای، لکه خرمایی، واکنش ارقام
 • سعید ایمانی*، سید محمدرضا موسوی، طاهره بصیرنیا صفحات 41-50
  نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل بیماری بلایت ذغالی (Macrophomina phaselolina) دو عامل مهم خسارت در مزارع لوبیا هستند که هر کدام به تنهایی باعث کاهش معنی دار محصول می گردند. از آنجا که احتمال حضور همزمان این دو بیماری در مزارع لوبیا بسیار زیاد است باید برآورد خسارتی از تعامل این بیمارگرها با توجه به جدایه های بومی و شرایط منطقه در دست داشت. تعامل نماتد مولد گره ریشه M. javanica و قارچ بیمارگر M. phaselolinaتحت شرایط گلخانه بر روی گیاه لوبیا سبز رقم «جماران 418» در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای به کار رفته شامل شاهد (بدون مایه تلقیح)، قارچ به تنهایی، نماتد به تنهایی، قارچ و نماتد همزمان، ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ و ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد بود. مایه تلقیح نماتد از یک توده تخم منفرد روی گوجه فرنگی و مایه تلقیح قارچ روی محیط ماسه و آرد ذرت تکثیر شد. در مرحله دوبرگی به هر گلدان که باید با نماتد تیمار می شد، به ازای هر گرم خاک 3 عدد تخم و لارو سن دوم اضافه شد. در تیمارهایی که باید با قارچ آلوده می شدند، مقدار دو گرم از مایه تلقیح قارچ پای ساقه هر بوته ریخته شد. پس از هفت هفته شاخص های رشدی گیاه میزبان و محصول آن، شاخص های تکثیر نماتد و میزان خسارت قارچ در هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیش ترین علائم پژمردگی و خسارت و کاهش رشد گیاه در مایه زنی همزمان بود. از نظر تعداد گال روی ریشه، کمترین تعداد گال متعلق به تیمار ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد و بیش ترین تعداد، متعلق به تیمار ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ بود. کمترین و بیش ترین میزان ضریب تکثیر نماتد نیز به ترتیب مربوط به تیمار ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد و تیمار ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ بود. هم چنین تمام تیمارهای دارای نماتد وزن ریشه ی بیش تری داشتند. کمترین تاثیر در کاهش میزان رشد گیاه در تیمارهایی دیده شد که فقط با یک عامل بیماری زا آلوده شده بودند. نتایج این آزمایش حساسیت بالای گیاه لوبیا سبز به آلودگی همزمان توسط این دو عامل بیماری زا را نشان داد.
 • فریبرز فرخی، محمد حاجیان شهری*، محمد سالاری، حمید روحانی صفحات 51-70
  چغندرقند، از مهم ترین محصولات زراعی ایران است و بیماری های مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه ناشی از R. solani از مهمترین علل کاهش عملکرد چغندرقند، می باشند. در این تحقیق جنبه های مختلف آنتاگونیستی 6 جدایه از P. oligandrumدر کنترل R. solaniبا روش هایآزمایشگاهی شامل بررسی های میکروسکوپی نحوه ارتباط هیفی، رقابت غذایی، اثر متابولیت های گازی فرار، اثر ترشحات مایع خارج سلولی در محیط کشت مصنوعی، خاک و وجود متابولیت های ضد قارچی مقاوم به حرارت در محیط کشت مصنوعی ارزیابی شدند. در بررسی های میکروسکوپی رفتار هیف P. oligandrumبه شکل پیچیدن به دور هیف، چروکیدگی و جداشدن پروتوپلاست از دیواره سلولی، تشکیل اووسپور بر روی و داخل هیف R. solani دیده شد. در سایر آزمایش ها، جدایه های تربت جام و مشهد آنتاگونیست بیشترین قابلیت رقابت غذایی با R. solani را در محیط کشت داشتند و متابولیت های گازی فرار کلونی 36 ساعته جدایه تربت جام آنتاگونیست با41/56 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم R. solani داشت. بررسی کارایی ترشحات مایع خارج سلولی P. oligandrum در ممانعت از رشد میسلیوم R. solani در محیط کشت نشان داد جدایه مشهد با31/71درصد بیشترین بازدارندگی از رشد R. solani و غلظت های30%،40% و50% ترشحات مایع خارج سلولی جدایه تربت جام بیشترین اثر بازدارندگی از رشد R. solani را در محیط کشت داشتند. در بررسی کارایی ترشحات مایع خارج سلولی P. oligandrum در ممانعت از رشد میسلیوم R. solani در خاک مشخص شد، تیماری که خاک مورد استفاده در آن تنها با اینوکولوم P. oligandrum آلوده شده بود با 09/32 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم R. solani داشت. همچنین جدایه تربت جام، با 36/71 درصد بیشترین بازدارندگی از رشد R. solani را در آزمون مقایسه توانایی تولید متابولیت های ضد قارچی مقاوم به حرارت در محیط کشت، را داشت.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، چغندرقند، R، solani و P، oligandrum
 • سعید ملایی*، حسین علایی، سید باقر محمودی صفحات 71-83
  در این پژوهش حساسیت گیاهان زراعی مختلف نسبت به جدایه های ریزوکتونیا به منظور به کارگیری در یک تناوب موفق در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. شدت آلودگی به بیمارگر با استفاده از مقیاس نمره دهی 0 تا 5 در شرایط درون شیشه ای و 1 تا 9 در شرایط گلخانه مبنای مقایسه حساسیت میزبان ها قرار گرفت. نتایج شدت آلودگی میزبان ها نشان داد که ذرت و گندم به ترتیب با 66/1 و 58/0 در شرایط آزمایشگاه و 46/1 و63/2 در شرایط گلخانه دارای کمترین میزان حساسیت بودند. چغندرقند و گلرنگ با متوسط شدت آلودگی 52/3 و 40/3 در آزمایشگاه و گوجه فرنگی و خربزه با متوسط شدت آلودگی 22 /7 و 37/6 در شرایط گلخانه بیشترین حساسیت را به گروه های آناستوموزی دو، سه و چهار نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه آناستوموزی چهار دارای بالاترین شاخص آلودگی و گروه آناستوموزی سه دارای کمترین میزان در هر دو شرایط درون شیشه ای و گلخانه بود. شاخص آلودگی در بین جدایه های با گروه آناستوموزی یکسان و همچنین بین جدایه های باگروه آناستوموزی مختلف متفاوت بود.
  کلیدواژگان: تناوب زراعی، بیماریزایی، Rhizoctonia solani، شاخص آلودگی
|
 • Pages 1-12
  The early blight disease caused by Alternaria alternata and A. solani with dominancy of A. alternata is one of the important diseases in the potato growing areas of Iran causing economic losses every year. Experiments were conducted during 2008-2009 to study the interactions of potato varieties، irrigation and planting types on the incidence and the severity of disease in Freidan area، Isfahan province، in a split split plot design on a susceptible potato variety، Agria. The severity of the early blight disease was assessed in 6 classes of infections and/or scoring scales: 0، 10، 25، 50، 75 and 100 at two growth stages; before and after flowering. The infection severity percentages and scoring scale of the disease were determined. The results indicated that، almost all the three factors had a very highly significant effect on the incidence and the severity of the early blight disease. The tested varieties showed significantly different reactions to the disease where disease severity in varieties Marfona and Agria was 12. 99 and 28. 31%، respectively. Also، Sprinkler and tip irrigation with 14. 48 and 16. 59% disease severity were significantly different general irrigation (30. 21%). No significant effect was observed between planting types since disease severity was 20. 61 and 20. 71% in single row and double row planting، respectively. The interactions of variety × irrigation، planting types × irrigation، and year had significant effect in disease severity (25. 74، 5. 62 and 13. 53% respectively). The interactions of the above factors also showed a very highly significant effect. The average yield of Agria and Marfona was 24. 03 and 23. 13 t/ha، respectively. Our results indicated that the severity and development of disease was more in general irrigation than in sprinkler and tip irrigation. The results indicate that resistant varieties can significantly reduce disease development and severity. However، a single-row and double-row planting had no significant effect on disease reduction.
  Keywords: Alternaria alternata, early blight disease, irrigation, potato, variety
 • Pages 13-26
  In this research combined application of Pseudomonas fluorescens and Silicon against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici and induction of resistance in tomato against pathogen was studied. Effect of different concentrations of silicon (1-7 mM) on growth of F. oxysporum f. sp. lycopersici and P. flourescens was measured. The results showed that all concentrations of silicon had adverse effect on growth of P. fluorescens. Silicon upto 5mM concentration had no effect on the growth of F. oxysporum f. sp. lycopersici، but at concentrations of 6 and 7 mM، growth of the fungus was significantly affected compared with control. Due to the negative effect of silicon on growth of P. fluorescens، 3mM concentration of silicon was selected for greenhouse studies. Greenhouse experiments showed that treatment with P. fluorescens as soil application and silicon as aerial application had the greatest effect on reducing disease indexes and increasing plant growth. Also maximum activity of Phenyl Alanin Amonialyase occurred on the 5th day after combined applications of silicon (as aerial) and P. fluorescens (as soil drench). Use of silicon as an inducer of resistance and P. fluorescens as biocontrol agent and plant growth enhancer can be effective method for control of soil borne plant pathogens such as F. oxysporum f. sp. lycopersici
  Keywords: sarium oxysporum f. sp. lycopersici, Pseudomonas fluorescens (CHAO), silicon
 • Pages 27-40
  In order to study the reaction of 23 different advanced wheat cultivars and lines against major foliar diseases in Golestan province، including powdery mildew، brown rust and tan spot، an experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications during winter of 2009. Infection was created naturally in the field by planting susceptible rows between the treatments. Evaluation of the treatments was done based on the intensity of different diseases (disease incidence، disease severity، area under disease progress curve (AUDPC) and standardized AUDPC، total seed weight and thousand kernel weight (TKW). Analysis of variance showed that treatments were statistically different (P≤0. 01) based on all recorded data. Results of multiple range test (LSD) showed that the highest and lowest severity of powdery mildew were observed in line 17 (72. 74%) and Gaspard (0%)، respectively. The highest and lowest severity of brown rust was observed in Bolani and Morocco (11. 11%) and Gaspard (0. 12%)، respectively. The highest and lowest severity of tan spot disease was recorded in Morvarid (94. 56%) and Morocco (0%)، respectively. The highest grain yields were recorded in line 11 (4340. 97g) and Morvarid (4013. 19g)، and lowest grain yields recorded in Bolani (184. 03g) and Morocco (250g). The highest and lowest TKW were observed in Cultivars Shiroudi (36. 33g) and Morocco (13. 53g)، respectively
  Keywords: Brown rust, cultivar reaction, powdery mildew, tan spot, wheat
 • Pages 41-50
  Both the root-knot nematode (Meloidogyne javanica) and charcoal rot (Macrophomina phaseolina) are serious diseases of green bean farms، each of them can cause significant economic loss annually. Since the probability of simultaneous presence of these two disease agents is high، there is a need for assessing the damage of their interaction according to indigenous isolates as well as local environmental conditions. In this research the interaction of M. javanica and M. phaseolina in green beans cv. 418 Jamaran was studied under green house condition. The test was carried out in a completely randomized design with 6 treatments in 5 replicates. The treatments were control، fungus alone، nematode alone، fungus and nematode simultaneous application، first nematode two weeks later the fungus، and first fungus two weeks later nematode. The nematode inoculum was reared on tomato from asingle egg mass. The fungus inoculums were grown on a sterile medium comprised of sand and cornmeal. Seedlings were inoculated at two-leaf stage with 3 eggs and second stage juveniles (J2) of M. javanica per gram soil and/or with 2 g of fungal inoculum per pot. After seven weeks، plant growth parameter as well as its yield; nematode reproduction factor، number of galls، final nematode population; and fungal damage was evaluated in each treatment. The highest damage to green beans as well as the highest growth reduction was observed in simultaneous inoculation treatments. The least gall number and reproduction factor (Rf) was seen in the treatment that was inoculated with M. phaseolina prior to nematode while the highest gall number and Rf was seen in the treatment that was first inoculated with M. javanica. All treatments inoculated with nematodes had greater root weight than other treatments in the absence of nematodes. The least growth reduction was observed in treatments that were inoculated with one of the pathogens only. The results confirmed high susceptibility of green bean to simultaneous infection by these two pathogens.
  Keywords: Green bean, Interaction, Macrophomina phaseolina, Meloidogyne javanica
 • Pages 51-70
  Sugar beet is among the most important crops in Iran. One of the main causes of the decline in sugar beet production is root rot، damping off and leaf blight caused by R. solani (Kuhn). Unfortunately، chemical control method against soil-borne fungi especially R. solani in sugar beet is not very effective. In this study the control of R. solani by antagonistic aspects of P. oligandrum using six isolates were studied under various laboratory methods including microscopic investigation of the relation of hyphae between antagonist and pathogen، food competition، the effect of volatile compounds، the effects of extracellular fluid secretion in cultured and heat-stable antifungal metabolites. Microscopic observations showed that P. oligandrum hyphae upon contact with R. solani hyphae wrapped around them، caused protoplast shrinkage which resulted in detachment of the protoplast from the cell walls of R. solani، also oospore formed on the hyphae of R. solani. The results of dual culture tests howed that Torbat-e-jam and Mashhad isolates of P. oligandrum had the most food competition with R solani. In volatile compounds tests using 36 hrs-old colony of the antagonist، the isolate of Torbat-e-jam had maximum inhibitory effect (56. 41%) on R. solani in vitro. The extracellular fluids of isolate of Mashhad was %71. 31 percent more effective than the control and concentrations of 30%، 40% and 50% extracellular fluid of isolates from Torbat-e-jam had the most growth inhibition on R. solani mycelium in culture medium، However there was no significant difference among the mentioned concentrations. Evaluation of efficiency of P. oligandrum in inhibition of mycelial growth of R. solani in soil showed that the most inhibition of mycelium growth of R. solani (32%) was occurred when soil was solely inoculated with P. oligandrum. The heat-resistant extracellular fluids of isolate of Torbat-e-jam were %71. 36 percent more effective than the control in inhibiting the growth of R. solani.
 • Pages 71-83
  In this study، sensitivity of different field crops to isolates of Rhizoctonia solani was studied in order to apply more successful crop rotation program in Kerman Province. Disease severity indices (DSI) were measured by grading scales of 0-5 in vitro and 1-9 in vivo conditions which were regarded as the basis of host susceptibility. The results of disease severity evaluations showed that maize and wheat with DSI of 1. 66 and 0. 58 in laboratory condition and 1. 46 and 2. 63 in greenhouse had the minimum sensitivities respectively. Sugar beet and safflower with severity indices 3/52 and 3/40 in laboratory condition and tomato and melon with 7/22 and 6/37 in greenhouse conditions were the most susceptible species to anastomosis groups 2، 3 and 4. Our results show that anastomosis group 4 had the highest while anastomosis group 3 had the lowest disease severity indices under the two conditions of laboratory and greenhouse. Disease severity indices were different among isolates belonging to same anastomosis groups، and within different anastomosis groups.
  Keywords: Rhizoctonia solani, Pathogenicity, Disease index, Crop rotation