فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طیبه فردوسی، زهرا عباسپور آذر صفحات 11-32

  این پژوهش رابطه میان انواع زمان واکنش و انجام تخلفات، طول مدت رانندگی و اوقات شبانه روز در بروز تصادفات رانندگی را بررسی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع علمی- مقایس های)پس رویدادی(است. جامعه این پژوهش را کلیه رانندگان تصادفی و غیر تصادفی شهر تهران تشکیل م یدهند. حجم نمونه در این پژوهش 407 نفر که 206 نفر آنها رانندگان تصادفی و 201 نفر دیگر غیر تصادفی از شهر تهران بودند. هر دو گروه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از، کرونوسکوپ به عنوان ابزار سنجش زمان واکنش استفاده گردید. نتایج نشان داد که در رانندگان غیر تصادفی مهمترین عاملی که با ساعات تصادف همبستگی نشان داده است مربوط به زمان واکنش پیچیده بدون حالت انتظار و ارائه محرک نور بوده است. همچنین نتایج نشان داد بین زمان واکنش و میزان پرداخت جریمه رابطه معناداری وجود ندارد و زمان واکنش انتخابی، مه مترین نوع زمان واکنشی است که با طول مدت رانندگی در رانندگان غیر تصادفی رابطه همبستگی نشان داده است، در ضمن در رانندگان تصادفی، زمان واکنش ساده و پیچیده،)با حالت انتظار و ارائه محرک نور و بدون حالت انتظار و ارائه محرک صوت(با طول مدت رانندگی رابطه معناداری دارند، عامل زمان واکنش پیچیده بدون حالت انتظار و محرک نور با طول مدت رانندگی با هم همبسته اند.

  کلیدواژگان: زمان واکنش، تخلفات رانندگی، طول مدت رانندگی، اوقات شبانه روز، تصادفات رانندگی
 • بررسی نقش مداخل هگرایانه عزت نفس بر میزان قانو نگرایی رانندگان
  محمد عباس زاده، حسین میرزایی، شهریار بهزادبصیرت، شمسی کاشانی صفحات 33-56

  قانون گریزی یکی از مشکلات اساسی جامعه ما است که می تواند مشکلات جدی برای یک جامعه به وجود آورد . در پدیدآیی آن عوامل متعددی از قبیل عزت نفس و اعتقادات مذهبی دخالت دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس درتاثیر گذاری اعتقادات مذهبی بر میزان قانونگرایی در بین رانندگان ساکن در مناطق حاشیه نشین وغیرحاشیه نشین شهر میانه مقایسه شده است . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است. داد ه ها نیز با استفاده از پرسشنامه بسته پاسخ گردآوری شده اند. جامعه آماری این پژوهش رانندگان 18- 75 سال شهر میانه میباشند که 381 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق رابطه بین اکثر متغیرهای اصلی تحقیق و میزان قانونگرایی را تایید کرده و در این راستا مشخص شد که متغیر اعتقادات مذهبی از طریق متغیر عزت نفس، تاثیر معنا داری بر متغیر قانون گریزی داشته است.

  کلیدواژگان: عزت نفس، اعتقادات مذهبی، حاشی هنشین، غیر حاشیه نشین
 • ارائه روشی برای تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازهای ترافیک
  محمود رئوفی، افشین شریعت مهیمنی صفحات 57-80

  ریزشبیه سازهای ترافیک پارامترهای زیادی دارند که باید قبل از بهکارگیری، تنظیم یا به اصطلاح کالیبره شوند. بیشتر فرآیندهای ارائه شده برای کالیبراسیون این نرم افزارها به صورت مسئله کمینه سازی اختلاف میان نتایج شبیه سازی و اندازه گیری های میدانی با یک روش جستوجوی ابتکاری هستند. بنابراین هرچه فضای جستوجوی پارامترهای کالیبراسیون کوچکتر باشد، پاسخ صحیح در زمان کمتر و با اطمینان بیشتری به دست می آید. از این رو بهتر است در کالیبراسیون فقط بر پارامترهای موثر تمرکز شود. برای تعیین این پارامترها باید از روشهای تحلیل حساسیت استفاده گردد. در تحلیل حساسیت شبیه سازهای شدآمد باید اثر اصلی و اندرکنش پارامترها مد نظر قرار گیرد. با وجود اهمیت مرحله تحلیل حساسیت، این مرحله در بیشتر روشهای کالیبراسیون ارائه شده ب هطور کامل توضیح داده نشده است و در بعضی موارد نیز رو شهای کم دقت مانند «یک عامل در زمان » و یا روشهای وقتگیر و بعضا غیر قابل استفاده در شرایط واقعی، مانند «آزمایش چند عاملی کامل » معرفی شده است. در این مقاله یک روش تحلیل حساسیت بر پایه «روش طراحی آزمایش چند عاملی کسری دو سطحی » توضیح داده شده است که اثرات اصلی پارامترها و اندرکن شهای آنها را با دقت و سرعت مناسبی نسبت به سایر رو شها به دست میدهد. این روش برای تحلیل حساسیت مدل یک گلوگاه آزادراهی در تهران در شبیه ساز ویسیم به کار گرفته شده و تاثیر 26 پارامتر منتخب ویسیم و 325 اندرکنش دو طرفه آنها بر ظرفیت جریان مدل و طول صف آن بررسی شده است. به ای نصورت با اجرای 1024 ترکیب، تعداد 11 اثر اصلی و 13 اندرکنش موثر بر ظرفیت جریان و 5 اثر اصلی و 10 اندرکنش موثر بر طول صف شناخته شدند که پارامترهای دخیل در آنها م یتوانند در کالیبراسیون این مدل و مدلهای مشابه تنظیم شوند.

  کلیدواژگان: ترافیک، شبیه سازی، کالیبراسیون، تحلیل حساسیت، طراحی آزمایش، ویسیم
 • طراحی سامانه تحلیل گر وگردآورنده نقاط حادثه خیز
  اعظم بهره دار، علی اصغر آل شیخ، ابوالقاسم صادقی نیارکی، مهدیه قدسی نزاد صفحات 81-107

  امروزه با توجه به آمار کشت ه ها در تصادفات جاد های، تامین ایمنی جاده ها به چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و توجه مسئولان را به خود جلب کرده است. پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به عنوان یکی از نهادهای ذی ربط وظیفه خطیر رسیدگی به تصادفات و پیشگیری از وقوع آنها را برعهده دارد. با توجه به گستردگی ایران و نیز پراکندگی جاد ه ها، رسیدگی به تصادفات و سازماندهی داد ه های جمع آوری شده و همچنین بررسی جاد ه ها برای رفع نواقص موجود، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. در این مقاله با رویکرد مشارکت مردمی به جم عآوری داد ه های تصادفات جاد های و تعیین نقاط حادثه خیز پرداخته شده است. در این راستا سعی شده است با بهر هگیری از فناور یهای مبتنی بر مشارکت مردمی سامان های طراحی و پیاده سازی شود. این سامانه با تکیه بر فناوری های روز دنیا همچون وب 2 و تکنیکهای برچس بگذاری در کنار سامانه های اطلاعات مکانی به جمع آوری و سازما ندهی داد ه های تصادفات و تعیین نقاط حادثه خیزم یپردازد. در این مقاله برای اولین بار با طراحی یک سامانه مکانی، امکان مشارکت مردم از طریق گوشی همراه در امر جمع آوری داد ه های نقاط حادثه خیز فراهم می شود که نه تنها موجب کاهش هزینه های مربوط به نیروی انسانی می شود، بلکه امکان دسترسی آنی نیروهای پلیس به اطلاعات به هنگام و نیز تحلیل نقاط حادثه خیز فراهم می شود. در این تحقیق محور نور- ساری به عنوان محور مورد مطالعه توسط سامانه تحلی لگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شدت تصادف نشان می دهند که محله چمستان در مسیر نور به بابل از جمله مناطق حادثه خیز موجود در مسیر است. با توجه به تراکم مسافرت ها در این منطقه مردم می توانند نقش بسزایی را در جمع آوری داد ه های لازم ایفا کنند.

  کلیدواژگان: نقاط حادثه خیز، تصادفات جاد های، وب سرویس مکانی، مشارکت مردمی، وب 2، برچس بگذاری
 • امین میرزا بروجردیان، ارسطو کریمی صفحات 109-130

  توسعه شهرنشینی باعث افزایش وسایل نقلیه و به تبع آن تصادفات شده است. با توجه به مشکلات موجود در روشهای سنتی ارزیابی ایمنی ترافیک با استفاده از داد ه های تصادفات، نیاز به استفاده از روشهای جایگزین و مکمل است. در سالهای اخیر، استفاده از شاخص های تداخل ترافیکی رشد چشمگیری داشته است. به منظور استفاده از این شاخص ها نیاز به اطلاعات کاربران راه اعم از سرعت، مختصات و جهت حرکت میباشد. در این مقاله به چگونگی استخراج داد ه های مذکور با استفاده از تحلیل ویدئویی خودکار و کالیبراسیون دوربین پرداخته شده است.برای افزایش دقت در ارزیابی های ایمنی و در نظر گیری ابعاد وسایل نقلیه، روش مدلسازی دو بعدی وسایل نقلیه ارائه میشود. به عنوان مطالعه موردی چهارراه بدون چراغ تقاطع وصال شیرازی- بزرگمهردر تهران انتخاب شد. با استفاده از تحلیل ویدئویی، داد ه ها برای 15 دقیقه فیلمبرداری استخراج شد. با استفاده از شاخص زمان تا تصادف تداخلات ترافیکی بحرانی برای حرکتهای مختلف در چهارراه به دست آمد. نتایج ارزیابیها، ریسک بالای حرکت از مسیر فرعی و به خصوص حرکت گردش به چپ از این مسیر را نشان میدهد. نتایج خروجی کارآمدی این روش را در ارزیابی ایمنی نشان میدهد.x

  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، تحلیل ویدئویی خودکار، مدل سازی دو بعدی، تداخل ترافیکی، شاخص زمان تا تصادف
 • شهاب حسن پور، بابک میربها صفحات 131-149

  عدم آگاهی کافی مدیران شهری از میزان منافع اقتصادی و اجتماعی روش های مدیریت شدآمد به عنوان یکی از نواقص مطالعاتی که موجب عدم شفافیت در بسیاری از زمینه های تصمیم گیری میشود، محسوب می شود. در این پژوهش با انجام یک مطالعه موردی نسبت به اثرسنجی اقتصادی- اجتماعی اقدام گردیده است. متدولوژی مقاله جاری، استفاده از مدلهای بکارگرفته شده برای سازمان حمل و نقل نیوجرسی و نیز نتایج آماربرداری در کلانشهر تهران است که با استفاده از آن، میزان هزینه های ناشی از آلودگی شدآمد و تراکم در محدوده معابر زوج و فرد شهر تهران محاسبه گردیده است. نتایج حاکی از کاهش 63307400 میلیون ریالی در بخش آلودگی و 144611 میلیون ریالی در بخش تراکم است که هر دو بخش با کاهش 64 درصدی همراه است. همچنین اجرای واپایش مکانیزاسیون کاهش مجموع هزینه های آلودگی و تراکم به میزلن 6345200 میلیون ریال در یک سال را به همراه دارد. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که مدیریت و واپایش شدآمد مکانیزاسیون دارای تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های غیرمستقیم آلودگی و تراکم است که این راهکار در مقایسه با راهکارهای فیزیکی و از سویی لحاظ نمودن نسبت منافع به هزینه ها دارای بهرهوری بسیار بیشتری بوده و به عنوان کی راهبرد مطلوب برای مدیران شهری به شمار میرود.

  کلیدواژگان: واپایش مکانیزاسیون، محدوده زوج و فرد، آلودگی، تراکم، اقتصادی
|
 • Tayebe Ferdowsi, Zahra Abaspoor Azar Pages 11-32

  This study has examined the different driving reaction time and violations during day and night time. The methodology of this study is analytic – descriptive. The sample of this study include Tehran’s’ accidental and non accidental drivers. In this study 407 person have been tested (206 accidental drivers and 201 non accidental drivers). Both groups have been selected by random sampling. Choronoscope is used for measuring reaction time. The result shows that in non accidental the leading cause of accident is related to complex reaction time and light effect. There is no meaningful between reaction time and the rate of fine payment. The selective reaction time is the most important reaction time which is related to driving time in non accidental drivers. There is meaningful relationship between simple and complex reaction time and driving time. Complex reaction time and light stimulus are related to driving time.

  Keywords: Reaction Time, Driving violations, Driving Times, Night, Day Time, Driving Accident
 • The Study of Interference Role of Ethical Behaviors on Law Abiding Rate of Drivers
  Mohamad Abbaszade, Hossain Mirzae, Shahriar Behzad Basirat, Shamsi Kashani Pages 33-56

  Not obeying the law is one of the important problems of our society. There are different factors such as ethical behaviors and religious beliefs which interfere in law abiding behavior. The present study with the aim of investigating the role of ethical believes on law abiding behaviors of rural and urban resident drivers is conducted. The methodology of this research is descriptive – analytic. The data was gathered by closed answer sheet questionnaire. The sample of this study includes 18-75 years old drivers which are selected by purposeful sampling. The results of this study have confirmed the relationship of leading variations of the study and the rate of law abiding and it is showed that the ethical and religious believes have an effect on not obeying the law by drivers.

  Keywords: Law Abiding, Ethical Behaviors, Religious Believes, Rural, urban
 • A Method for Analyzing Sensitivity of Traffic Simulators Parameters
  Mahmod Raofi, Afshin Shriat Mahimani Pages 57-80

  Small traffic simulators have many parameters which before usage they should be adopted or be calibrated. The most presented methods for calibration of this software are innovative. Therefore if the research space of calibration parameters be smaller, getting right and reliable answer in short time is easy. In calibration it is better to focus on effective parameters. For analyzing these parameters, sensitive analyzing should be used. In traffic simulators’ sensitive analyzing, the main and reaction of parameters should be considered. This stage of sensitive analyzing is not presented in most of the calibration methods. In some cases, careless methods such as one factor in time or wasting time methods and non useable in real life such as complete multi factor testing is introduced. In this article sensitive analyzing based on the ((the method of multifactor two level testing)) have been described. The main effects of parameters and their reactions are accessible by appropriate speed and attention with this method. This method for analyzing sensitivity in Tehran freeway has been used in Vissim simulator and the effect of 26 parameters of Vissim and their 325 reactions have been studied. By conducting 1024 combination, 11 main effect and 13 reactions on flow capacity and 5 main effect and 10 reaction s on row length have been discovered. These parameters can be effective in adopting similar calibration.

  Keywords: traffic, Simulating, Calibration, Sensitive Analyzing, Test Designing, Vissim
 • Designing Analyzer and Collector Site of Accident Prone Places
  Azam Bahredar, Ali Asghar Aleshikh, Abolghasem Sddeghi Niaraki, Mahdih Ghodsinejad Pages 81-107

  According to driving fatalities on the roads, the road safety is the great social and economical challenge of authorities. Traffic police is the responsible of all driving accidents and their prevention. According to lots of roads and cars in Iran and the shortage of police officers, the gathering and investigating of accident data is more problematic. Therefore new methods and tactics for data gathering and management of them can improve police capacities and decrease expenses. This article is based on the people cooperation for data gathering and determining of accident prone places. With the help of the people it is tried to design a site for gathering data. This site with using new technologies such as web 2 and labeling tactics with GIS pay attention to accident data gathering and determining of accident prone places. In this article for the first time by designing a place site, the possibility of people cooperation by mobile phone for gathering accident data is provided which cause decreasing of expenses and immediate police presentation. In this study Sari- Noor roads are analyzed by this site. The results showed that the Chamestan zone is accident prone place. With high density of travel in this route people can play important role in data collecting.

  Keywords: Accident Prone Places, Driving Accidents, Place Web Service, People Cooperation, Web2a, Labeling
 • Amin Mirza Brojerdian, Arastoo Karimi Pages 109-130

  The development of cities caused increasing of vehicles and accidents. According to different problems of traditional traffic safety evaluation, the using of necessary methods is needed. In recent years, using of traffic interference indexes has increased. For using of these indexes the users’ speed, moving direction is needed. In this article data collection by using automated video analyzing and calibration is presented. For high attention in safety evaluations and considering the type of the vehicle, two dimensional modeling of vehicle is presented. As a case study the intersection of Vesal Shirazi to Bozorgmehr without traffic light in Tehran were selected. By video analyzing, data for 15 minute was recorded. By using accident time index, the crises accident interference for different moving was gathered. The results of the study showed the high risk of left turning to this route. The efficiency of this method is in safety evaluation.

  Keywords: Traffic Safety, Automated Video Analysis, Two Dimensional Modeling, Traffic Interference, Accident Time Index
 • Shahab Hassanpor, Babak Mirbaha Pages 131-149

  The unawareness of urban managers of the social and economical benefit rate of traffic management is one of the important mistakes in decision making process. This study is based on the conducting social and economical case study. The methodology of this article is based on the using Newjersy transportation model and the statistical results of traffic in Tehran. In this study the air pollution expenses and odd and even traffic congestion were calculated. The results showed the 63307400 million rial decrease in pollution part and 144611 million rial decrease in congestion part. Both part showed the 64 percent decrease. Also by conducting this mechanism caused the decrease in pollution and congestion expenses up to 6345200 million rial per year. In the end we can say that management and conducting this mechanism have important effect in decreasing air pollution and traffic congestion expenses. This strategy in comparison to other physical strategies have more output and efficiency and is considered as a appropriate strategy of urban management.

  Keywords: Odd, Even Mechanism Control, Air Pollution, Traffic Congestion, Economical Expenses