فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه ی کطرفه کردن خیابان امام خمینی بابل
  سعید ابراهیم نیا سماکوش صفحات 33-55
  پروژه های شهری متناسب با ابعاد متفاوت شهرها، آثار و پیامدهای گوناگونی بر جای می گذارند که
  م یتواند مثبت یا منفی باشند و بسته به نوع تاثیر ممکن است آشکار شود یا پنهان بماند. یکی از این پروژ ه ها
  که توس ��ط شهرداری بابل از س ��ال 1388 به مرحله اجرا درآمده است،پروژه یک طرفه کردن خیابان امام
  خمینی بابل است که به نوبه خود آثار مختلف اجتماعی- اقتصادی را بر این بخش از بافت شهر نهاده است.
  به همین منظور در تحقیق حاضر که از نظر هدف، کی تحقیق کاربردی و از لحاظ مدت زمان انجام، جزو
  مطالعات مقطعی محسوب م یشود سعی شده که با استفاده از دو روش مطالعه کمی و یکفی به صورت
  تلفیقی، از رو شهای مشاهده میدانی، مصاحبه، پیمایش و اسنادی با محوریت تحلیل ذی نفعان که نوعی
  اقدام مشارکتی محسوب م یشود، به ارزیابی تاثیر اجتماعی، طرح کی طرفه کردن خیابان امام خمینی بابل
  حد فاصل بین سبزه میدان و سنگ پل پرداخته و پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح مورد ارزیابی قرار
  گیرد. نتایج این پژوهش نشان داد که این طرح از دیدگاه های مختلف دارای نقاط قوت و ضعف بوده و
  اجرای آن باعث استفاده نسبی بیشتر از وسیله نقلیه عمومی شده است ولی در طرف مقابل موجب ایجاد
  مشکلاتی برای اهالی منطقه و کسانی که محل کار آنها در محدوده مورد مطالعه بوده، شده است.
  کلیدواژگان: خیابان امام خمینی بابل، کی طرفه کردن خیابان، تاثیر اجتماعی، پروژ ه های شهری، ارزیابی
 • بررسی چگونگی فرهن گسازی و آموزش ترافیک در کودکان و نوجوانان
  منیرالسادات صمدیان، ادریس جعفری صفحات 57-80
 • کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ه های بی نشهری
  بابک میربها، علیرضا ماهپور، محمدرضا مهماندار، محمدررضا احدی صفحات 117-134
  پی شبینی ش ��دت تصادفات و ارزیابی عوامل موثر در را ه های برون انگیزه اصلی نگارش مقاله جاری
  اس ��ت. در این راستا، عوامل موثر بر جرحی یا فوتی بودن تصادفات عابران پیاده در را ه های برون شهری
  اس ��تان تهران طی س ��ا لهای 1388 الی 1390 با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی مورد تحلیل قرار گرفت.
  ویژگ یهای راننده، زمان وقوع تصادف، وس ی��له نقلیه درگیر در تصادف، مقصر بودن عابر پیاده، فاصله از
  نزدی کترین پاسگاه، علت تامه ثبت شده در صحنه تصادف و تعداد وسایل درگیر در تصادف از متغیرهای
  اصلی بررس ��ی شده در این مدل هستند. نتایج مطالعه نشان م یدهد، عواملی چون نوع خودرو درگیر در
  تصادف، محل وقوع تصادف، زمان وقوع تصادف و مقصر بودن عابر پیاده در افزایش شدت تصادف عابران
  پیاده نقش قابل توجهی دارند. در انتها با توجه به سیاست پذیر بودن متغیرهای مورد بررسی در مدل ساخته
  شده، پیشنهادهایی به منظور ارتقای ایمنی گذر عابران پیاده در را ه های برون شهری استان تهران ارایه شد
  کلیدواژگان: مدل پیش بینی، شدت تصادفات، را ه های برون شهری، لوجیت ترتیبی
 • بررسی عوامل موثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران
  رویا آل عمران، سید علی آل عمران صفحات 135-150
  هدف پژوهش حاضر، بررس ��ی عوامل موثر بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران است. بر
  این اس ��اس؛ برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی 3 استفاده
  شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری
  مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می باشد. به طوری که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت،
  به ترتیب تعداد رانندگ یهای بدون گواهینامه و درآمد رانندگان وسایل نقلیه با میزان تخلفات راهنمایی و
  رانندگی رابطه مثبت و منفی معنادار داش ��ته و در بلند مدت، یک درصد افزایش در تعداد رانندگی بدون
  گواهی نامه باعث افزایش 94 / 0 درصد و یک درصد افزایش در درآمد رانندگان وسیله نقلیه باعث کاهش
  0/47 درصد در میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی می ش ��ود. هم چنین نتایج بر اس ��اس ضریب جمله
  تصحیح خطا، حاکی از آن اس ��ت که در هر دوره)هر س ��ال(حدود 58 / 0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای
  رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.
  کلیدواژگان: ایران، تخلفات راهنمایی و رانندگی، روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه توزیعی
|
 • Social Impact Evaluation of Making One- Way the Imam Khomeini Street in the City of Babol
  Saeid Ebrahimni Pages 33-55
  Urban projects in accordance to the different sizes of the cities can have both positive
  and negative impacts which can be revealed or concealed. One of these projects which
  have been implemented by the City of Babol in 1388 is “making one - way the Imam
  Khomeini Street in the city of Babol ” which had in turn its social and economical impacts
  on this part of the city. A research has been conducted based on survey, interviews of
  the stake-holders. Literature review is aimed to use both quantitative and qualitative
  studies to evaluate the social impacts of this plan. The study showed that this plan has
  had its strengths and weaknesses, however, the implementation of this plan has caused
  relatively more public transport use while it also caused some serious problems for the
  businesses and residents of this neighborhood and those who work in this area.
  Keywords: The City of Babol, One-way Street, Social Impac, Urban Projects, evaluation, Impact
 • The Study of Traffic Culture and Training in Children
  Monirosadat Samadian, Edris Jafari Pages 57-80
  Frequency of driving violations by motorcycles and their violation of driving rules in society
  refers to this subject importance. Different factors interfere with the drivers violations. this
  research aims to identify social factors effective on the drivers violation in Fasa city. this
  research has been conducted by survey method , the sampling was accident and the tool
  for collecting data was using questionnaire from a sample of 292. the research statistical
  society have included all offendres in driving experienced motorcycle detention and fine
  are over 15 years old. This research theorical frame work is a combination of sociologist
  and psychology theories used of Max Weber, Maslow, Feroid , Matsa. Dour kim, Richard
  flex and etc theories data analysis was conducted by using spss soft ware on descriptive
  and dedustive statistic levels. That in deductive statistic section the pearson correlation
  coefficient and univariable regression is used this research findings there is a significant
  relation between destiny and violation (r = 0.47 %) anomie and rules violation (r = 0.52 %),
  aggression and experessing feelings and emotions and rule – violation ( r = 0.41 % ) and
  lower neds unsatisfaction and rules violation (r = 0.37 %) and social attachment and rules
  violation (r = 0.49 %). This result of this research indicate that there is significant relation
  between social properties such as destiny, anomie or disorder, social attachment, and
  psychological properties such as feeling expression and emotions and in the lower level
  needs unsatisfaction with rules violation.
  Keywords: Laaw, Law breaking, Soft Law Breaking, Risky Behavior, Accident
 • Application of Ordered Logit in Pedestrian’s Intercity Accidents
  Babak Mirbaha, Alireza Mahpoor, Mohammadreza Mehmandar, Mohammadreza Ahadi Pages 117-134
  This study aimed to prediction of injury severity of pedestrian in rural accident and
  evaluation of factors affecting on this. So, the factors affecting the death or injury of
  pedestrian accidents in Tehran province rural roads during 1388 to 1390 were analyzed
  by using ordered logit model. Explanatory variables that turned out to be significant in
  the final models are driver characteristics; time of accident; the vehicle involved in the
  accident; pedestrian guilty; distance from the nearest station; the cause of the accident
  scene; andthe number of vehicles involved in the accident.The results indicated that
  the type of vehicle involved in the accident, location of accident, time of accident and
  pedestrian guilty have a significant role inthe severity of pedestrian accidents. Finally,
  with respect to the studied variables can be allowed by policy, recommendations was
  improved to the safety of pedestrians crossing the road in Tehran province rural road.
  Keywords: Prediction Model, Accident Severity, Rural Roads, Organized Logit
 • The Study of The Effective Factors on Traffic Violations in Iran
  Roya Ale Emran, Seyed Ali Ale Emran Pages 135-150
  The Objective of this research, is the study of the effective factors on traffic violations
  in Iran. Based on the theoretical analysis of topic, the auto regressive distributed
  method
  has been used. The research result of this method, indicate that impact coefficient of
  all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables
  are significant. So that both short run and long run, respectively, the number of driving
  without a license and driver’s revenue have significant positive and negative relationship
  with traffic violations and in the long run, one percent increase in the number of driving
  without a license, increase 0.94 percent of the amount of traffic violations and one
  percent increase in driver’s revenue, decrease 0.47 percent of the amount of traffic
  violations. Also, the results based on error correction model indicate per period (per
  year), about 58/0 short term imbalances to achieve long term balance is adjusted.
  Keywords: Iran, traffic violations, ARDL Method