فهرست مطالب

 • سال چهل و پنجم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رسول محمدی، حمید دهقانی، قاسم کریم زاده، Fenny Dane، محمود اکرامی صفحات 1-10
  بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد، راندمان برنامه های اصلاحی را با تعیین معیار انتخاب مناسب، بهبود می بخشد. در این پژوهش، ارتباط بین عملکرد و اجزای آن در طالبی، با استفاده از تجزیه ضرایب مسیر ترتیبی بررسی شد. برای تعیین اجزای مهم عملکرد در طالبی، 49 ژنوتیپ تولید شده در یک طرح تلاقی دی آلل 7×7، در قالب یک طرح لاتیس ساده با سه تکرار ارزیابی شدند. بیشترین مقدار همبستگی بین صفات وزن میوه و تعداد میوه با عملکرد مشاهده شد. از روش رگرسیون چندگانه گام به گام برای قرار دادن صفات پیش بینی کننده در مسیرهای رتبه اول، دوم و سوم بر اساس سهم صفات در توجیه تنوع موجود در عملکرد و نیز حداقل هم راستایی انجام شد. بر اساس مقادیر تورم واریانس و بزرگی اثرات مستقیم، صفات میانگین وزن میوه ها و تعداد میوه به منزله متغیرهای رتبه اول انتخاب و 96 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کردند. آزمون t با استفاده از مقادیر اشتباه معیار به دست آمده از تحلیل بوت استرپ انجام شد که نشان دهنده معنا دار بودن تمامی اثرات مستقیم بود. نتایج همچنین نشان داد که دو صفت میانگین وزن و تعداد میوه ها می توانند به عنوان شاخص انتخاب برای افزایش عملکرد در طالبی در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: بوت استرپ، تجزیه ضرایب مسیر ترتیبی، طالبی، همبستگی
 • جواد عرفانی، علی عبادی، حمید عبدالهی، محمد رضا فتاحی مقدم صفحات 11-21
  گلابی یکی از محصولات مهم میوه در خانواده گل سرخیان است که بیش از سه هزار سال در مناطق معتدله کشت شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ارقام مطالعه شده گلابی بر اساس صفات کمی و کیفی مهم و تعیین فاصله ژنتیکی بین آن ها بود. بدین منظور این پژوهش با ارزیابی 47 رقم و ژنوتیپ گلابی از گونه های اروپایی، آسیایی و وحشی در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. نتایج ارزیابی صفات بررسی شده نشان داد تنوع بالایی در برخی خصوصیات مانند اندازه میوه، موقعیت بیشترین قطر میوه، شکل میوه، شکل نوک و قاعده برگ وجود دارد. در این بررسی تجزیه کلاستر به روش وارد (Ward) و با استفاده از تمام صفات بررسی شده انجام شد. ژنوتیپ های بررسی شده در فاصله 20 به سه گروه اصلی تقسیم شدند به طوری که گونه آسیایی، گونه های وحشی و گونه اروپایی در گروه های جداگانه قرار گرفتند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات نشان داد که صفات مرتبط با برگ از جمله طول پهنک و عرض پهنک همبستگی مثبت و معناداری با صفات مرتبط با میوه مانند وزن میوه و اندازه میوه دارد. وزن میوه همبستگی منفی با مقدار قند و اسید داشت. نتایج تجزیه به عامل های اصلی نشان داد، 9 عامل اصلی نزدیک به 80درصد از واریانس کل را توجیه می کند. در بین عامل ها، فاکتور اول و دوم که بیشتر مربوط به صفات کمی مرتبط با میوه و برگ بود نزدیک به 32درصد واریانس را توجیه کرده است.
  کلیدواژگان: آنالیز کلاستر، تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیک، گلابی، همبستگی
 • رحیم امیری خواه، نعمت الله اعتمادی، شکوفه فرهمند، علی نیکبخت صفحات 23-33
  چمن از مهم ترین گیاهان پوششی و از عناصر اصلی و جزء لاینفک طراحی فضای سبز به شمار می آید. تنظیم کننده های رشد گیاهی مثل بازدارنده های رشد به طور گسترده ای در مدیریت چمن برای کاهش رشد رویشی و در نتیجه کاهش نیاز آبی استفاده می شوند. این آزمایش برای بررسی کاربرد ترینگزاپک اتیل در شرایط تنش شوری بر میزان رشد، کیفیت ظاهری و ویژگی های فیزیولوژیک چمن لولیوم چندساله انجام شد. تیمارهای به کار رفته شامل چهار سطح شوری [5/1 (شاهد)، 5/2، 0/5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر] و سه سطح ترینگزاپک اتیل [0، 02/0 و 04/0 گرم در متر مربع] بودند. نتایج نشان داد که هر دو تیمار شوری و ترینگزاپک اتیل سبب کاهش معنادار میزان رشد چمن لولیوم چندساله می شود، اگرچه بین دو غلظت 02/0 و 04/0 گرم در مترمربع ترینگزاپک اتیل تفاوت معناداری از نظر میزان رشد وجود نداشت. کاربرد ترینگزاپک اتیل، عمق نفوذ ریشه، وزن تر و خشک ریشه را افزایش داد و تیمار شوری موجب کاهش آن ها شد. نتایج نشان داد که میزان کلروفیل کل، کلروفیل آ، کلروفیل ب و غلظت پرولین با کاربرد ترینگزاپک اتیل افزایش یافتند، در حالی که ترینگزاپک اتیل تاثیر معناداری بر غلظت کاروتنوئیدها نداشت. تیمار شوری میزان کلروفیل کل، کلروفیل آ، کلروفیل ب و کاروتنوئیدها را کاهش داد ولی سبب افزایش میزان پرولین چمن شد. نتایج این پژوهش نشان داد برای بهبود مقاومت به شوری چمن لولیوم چندساله تا شوری 5/2 دسی زیمنس و کاهش تعداد دفعات سربرداری، می توان از کاربرد ماهانه 02/0 گرم در مترمربع ترینگزاپک اتیل استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرولین، ترینگزاپک اتیل، تنش شوری، لولیوم دائمی، میزان رشد
 • عباسعلی جنتی زاده، محمدرضا فتاحی مقدم، ذبیح الله زمانی، مصباح بابالار، علیرضا عباسی، محمد عابدینی اصفهانی صفحات 35-43
  سرمازدگی دیررس بهاره از مهم ترین مشکلات و محدودیت های تولید زردآلو در ایران است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آسیب پذیری به سرما در دو رقم زردآلوی نصیری و نوری دیررس در سال 1390 انجام شد. در دو مرحله فنولوژیکی پاپ کورن و تمام گل، گل های این ارقام در دستگاه سرماساز قابل برنامه ریزی قرار گرفتند و دمای آن به تدریج از 5 درجه سانتی گراد تا 10- درجه سانتی گراد کاهش یافت. دمای نمونه ها نیز توسط حسگرهای دمایی به دستگاه پردازشگر متصل به کامپیوتر منتقل و ثبت شدند. بر اساس نتایج به دست آمده اختلاف دمای سوپرکولینگ بین دو رقم و اثر متقابل رقم و مرحله فنولوژیکی معنادار نبود، در حالی که اثر مرحله فنولوژیکی در سطح 5درصد معنادار بود. کمترین دمای سوپرکولینگ ثبت شده 1/6- درجه سانتی گراد در رقم نوری دیررس و مرحله تمام گل بود. در رقم نوری دیررس بیش از 30درصد جوانه ها در مرحله پاپ کورن و بیش از 60 درصد گل ها در مرحله تمام گل سوپرکولینگ کمتر از 5- درجه سانتی گراد نشان دادند. با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که رقم نوری دیررس آسیب پذیری کمتری در مقایسه با رقم نصیری در شرایط تنش سرمای بهاره دارد.
  کلیدواژگان: سرمازدگی بهاره، سوپرکولینگ، نصیری، نوری دیررس
 • عباس لطفی، علی قرقانی، عنایت الله تفضلی، علی نیازی، سعید عشقی، علی اکبر مظفری صفحات 45-54
  به منظور ارزیابی روابط ژنتیکی توت فرنگی رقم کردستان و همچنین تغییرات ژنتیکی و اختلاط ژنتیکی احتمالی این رقم با دیگر ارقام تجاری 33 نمونه گیاهی شامل: 20 نمونه از رقم کردستان از مزارع مختلف و قدیمی استان کردستان با 7 رقم و دورگه روسی و 6 رقم تجاری معروف دنیا با 10 نشانگر ریزماهواره آنالیز شد. در هر جایگاه ریزماهواره بین 4 تا 8 آلل (میانگین 5/5 آلل) مشاهده شد و محتوای چند شکلی اطلاعات نشانگرها بین 59/0 تا 86/0 متغیر بود. با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای و همچنین تجزیه و تحلیل مختصات اصلی، ارقام در هشت گروه (شامل دو گروه اصلی نمونه های رقم کردستان و ارقام و دورگه های روسی و ارقام تجاری هر کدام یک گروه) قرار گرفتند. نمونه های رقم کردستان قرابت بیشتری با ارقام روسی در مقایسه با ارقام آمریکایی و اروپایی داشتند که با توجه به پیشینه تاریخی آن می تواند بیانگر این باشد که توت فرنگی رقم کردستان احتمالا یک رقم روسی است که در گذشته وارد ایران شده است. در این مطالعه مواردی از اختلاط فیزیکی رقم کردستان با ارقام تجاری دیگر در مزارع و همچنین یک مورد وقوع جهش در این رقم مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اختلاط ژنتیکی، ارقام تجاری توت فرنگی، توت فرنگی رقم کردستان، روابط ژنتیکی، نشانگر ریز ماهواره
 • معصومه کریمی، سیامک کلانتری، روح انگیز نادری، محمد رضا شفیعی صفحات 55-66
  خصوصیات کیفی پداژه، یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت گل بریده گلایل است، از این رو شرایط نگهداری پداژه در انبار در زمان استراحت و هنگام جابه جایی بر روی کیفیت گل تاثیر گذار است. در این پژوهش اثر التیام دهی پداژه قبل از انبار و شرایط مختلف نگهداری پداژه بر صفات رویشی، زایشی، کیفیت و عمر پس از برداشت دو رقم گل گلایل سفید و صورتی بررسی شد. نتایج نشان داد با التیام دهی قبل از انبار و اعمال دمای 5 درجه سانتی گراد به مدت یک و دو ماه قبل از کشت پداژه، درصد جوانه زنی، رشد رویشی و زایشی گیاهان به دست آمده بهبود پیدا می کند. همچنین تعداد روز از کشت تا جوانه زنی و گلدهی در این پداژه ها کاهش یافت و پداژه های تولید شده و گل های شاخه بریده در این گیاهان نیز از کیفیت بهتری برخوردار بود. پداژه هایی که تا انتهای دوره انبارمانی در دمای 5 درجه سانتی گراد نگهداری شدند، بیشترین تعداد روز از کشت تا گلدهی را داشتند ولی گل های به دست آمده از این پداژه ها کیفیت بسیار خوبی داشتند. گیاهان و گل های تولید شده از پداژه هایی که تا انتهای دوره انبارمانی در دمای 13 درجه سانتی گراد قرار داشتند پایین ترین کیفیت را داشتند. نگهداری پداژه ها در انبار معمولی بدون کنترل دما به تاخیر جوانه زنی و رشدی بینابین تیمارهای بالا و تولید گیاهانی با کیفیت متوسط منجر شد. نتایج به دست آمده در هر دو رقم روند مشابهی را نشان داد.
  کلیدواژگان: التیام دهی، انبار، تیمار سرمایی
 • نادر مددزاده، معظم حسن پور اصیل، زینب روئین صفحات 67-78
  به منظور بررسی اثر اسانس های گیاهی و نانوذرات نقره به عنوان ترکیبات ضد میکروبی در محلول های نگهدارنده گل بریدنی آلسترومریا (SPP. Alstroemeria) رقم سوکاری، آزمایشی با 11 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در این پژوهش از اسانس های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر و نانوذرات نقره در غلظت های 5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز 3 درصد استفاده شد. ساقه گل های بریدنی آلسترومریا به مدت 24 ساعت با این ترکیبات تیمار شد. نتایج نشان داد میانگین ماندگاری گل های تیمار شده با آب مقطر و ساکارز 3درصد به منزله تیمارهای شاهد به ترتیب 66/8 و 33/8 روز بود، در حالی که میانگین ماندگاری گل های تیمار شده با اسانس کارواکرول 50 میلی گرم در لیتر + ساکارز 3درصد و نانوذرات نقره 5 میلی گرم در لیتر + ساکارز 3درصد، به ترتیب 83/14 و 16/14 روز بود که تیمار با اسانس کارواکرول و نانوذرات نقره حدود 5/5 روز ماندگاری گل را بیشتر از تیمارهای دیگر افزایش داد. زردی برگ در تمامی تیمارها زودتر از ریزش گلبرگ مشاهده شد ولی در دو تیمار ذکر شده، زردی برگ حدود 5 روز دیرتر از شاهد اتفاق افتاد به طوری که فاصله بین ریزش گلچه و زردی برگ کاهش یافت. اسانس آویشن شیراز تاثیر معنا داری بر ماندگاری گل نداشت. بیشترین جذب آب، وزن تر نسبی و میزان کلروفیل نیز در تیمارهای اسانس کارواکرول در غلظت 50 میلی گرم در لیتر + ساکارز 3درصد و نانوذرات نقره 5 میلی گرم در لیتر + ساکارز 3درصد بود.
  کلیدواژگان: اسانس آویشن شیراز، تیمار کوتاه مدت، تیمول، زردی برگ، کارواکرول
 • شهرام بهروزی، یونس مستوفی، ذبیح الله زمانی، احمد احمدی، اسحاق رنجبر، جمانه ادیب نیشابوری صفحات 79-91
  در این پژوهش تاثیر بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته با سه ترکیب گازی مختلف و دو نوع پوشش پلاستیکی (پلی اتیلن با دانسیته پایین و پلی پروپیلن) در طول 9 هفته نگهداری در انبار بر ویژگی های کیفی و عمر ماندگاری هلوی رقم آلبرتا در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مطالعه شد. میوه ها بعد از تیمار در سردخانه در دمای یک درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 90 درصد نگهداری شدند و میوه های بسته بندی با ترکیب هوا، به منزله شاهد در نظر گرفته شدند. میوه های تیمار شده هر هفته از انبار خارج و پس از 24 ساعت نگهداری در دمای اتاق از نظر فاکتورهای مختلف کیفی مثل رنگ ظاهری، کاهش وزن، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH، تولید اتیلن و شاخص TSS/TA میوه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که میوه ها در شرایط اتمسفر تعدیل یافته ویژگی های کیفی را بهتر حفظ کردند. پوشش پلی اتیلن فاکتور های سفتی میوه، pH، TA، TSS و شاخص TSS/TA میوه را بهتر از پلی پروپیلن حفظ کرد. تولید اتیلن در پوشش پلی پروپیلن کمتر از پلی اتیلن بود. ترکیب گازی با حفظ سفتی، pH، TA، کاهش وزن، شاخص TSS/TA و کاهش تولید اتیلن بهتر از ترکیب گازی (O22% + CO25%) بود. در مجموع تیمار پوشش پلی اتیلن با ترکیب گازی (O22% + CO210%) سبب حفظ کیفیت و افزایش عمر انبار مانی هلو رقم آلبرتا به مدت 63 روز شد.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن با دانسیته پایین، پلی پروپیلن، تولید اتیلن، عمر انبار مانی، کیفیت
 • حجت الله رستمی، سید جلال طباطبایی، فریبرز زارع نهندی، محمد رحمن پورآذر صفحات 93-101
  سمیت بور یکی از اختلالاتی است که در خاک های شور و مناطق خشک دیده می شود. از بین تمامی منابع آلوده کننده، آب آبیاری مهم ترین عامل افزایش بور در خاک است. اصلاح خاک های غنی از بور مشکل است و ارقام می توانند نقش مهمی در مقاومت به سمیت بور ایفا کنند. بدین منظور و برای ارزیابی اثر غلظت های مختلف بور بر غلظت عناصر و نیز توزیع بور در گیاه زیتون آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با شش سطح بور (2/0، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر) و دو رقم زیتون (کنسروالیا و آمیگدالولیا) همراه با چهار تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح بور میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در برگ ها کاهش معناداری می یابد. میزان نیتروژن رقم آمیگدالولیا با افزایش غلظت بور به 50 میلی گرم در لیتر 47 درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. غلظت بور در همه قسمت های گیاه با افزایش سطوح بور در محلول غذایی افزایش یافت. علائم ظاهری سمیت بور توصیف شده در این پژوهش 45 روز بعد از شروع آزمایش ابتدا در رقم آمیگدالولیا در غلظت های (30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر) و در رقم کنسروالیا 75 روز بعد از آزمایش در تیمارهای 40 و 50 میلی گرم در لیتر ظاهر شد.
  کلیدواژگان: جذب عناصر، زیتون، سمیت بور، علائم ظاهری
 • نسرین مجیدیان، روح انگیز نادری، مصباح بابالار، وحیده ناظری، مجید مجیدیان صفحات 103-114
  عمر گلدانی لیلیوم به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که این عوامل، کیفیت زندگی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند. به طور کلی، قندها برای گسترش عمر گلدانی گل های بریده استفاده می شوند. چنین اثرات مفیدی، با بهبود روابط آبی و افزایش انرژی در دسترس بافت های گل، برای تنفس در ارتباط است. برای تعیین اهمیت توزیع مجدد کربوهیدرات ها در تنظیم نمو و پیری، نقش ساکارز در لیلیوم هیبرید LA سبدازل بررسی شد. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد. عمر پس از برداشت گل پس از شکوفایی جوانه های جدا شده از گل آذین، با مقدار کل کربوهیدرات گلپوش در موقع برداشت همبستگی داشت، در حالی که طول عمر گل های متصل به گل آذین، تقریبا ثابت باقی می ماند که احتمالا به علت توزیع مجدد کربوهیدرات هاست.
  مقدار کربوهیدرات موجود در گلپوش ها، یک فاکتور کلیدی در نمو و پیری گل لیلیوم است. با افزایش رشد جوانه، مقدار نشاسته در گلپوش جوانه ها افزایش یافت، به گونه ای که در جوانه های 80 میلی متری بیشترین مقدار نشاسته (3/10 میلی گرم در گرم وزن خشک) مشاهده شد.در زمان نمو جوانه های گل لیلیوم، روند تغییرات ساکارز، گلوکز و فروکتوز تقریبا همانند است. وجود مقادیر تقریبا یکسانی از گلوکز و فروکتوز درون گلپوش های لیلیوم نشان می دهد که احتمالا ساکارز، توسط اینورتاز سریعا تبدیل می شود. به نظر می رسد که قندهای احیایی، بخش بزرگی از ذخیره کربوهیدرات در گلپوش ها را فراهم می کنند. جوانه های گل مراکز فعال متابولیکی هستند و احتمالا قند انتقالی در آن ها ساکارز است. اما کاربرد قند در محلول گلدانی، سبب زردی بیشتر برگ ها در مقایسه با محلول بدون قند شد و غلظت های بیشتر ساکارز هم سبب سیاه شدن برگ ها شد.
  کلیدواژگان: پیری، جوانه، زردی برگ، کربوهیدرات، لیلیوم هیبرید LA (Longiflorum×Asiatic hybrids)
|
 • Rasoul Mohammadi, Hamid Dehghani, Ghasem Karimzadeh, Fenny Dane, Mahmoud Akrami Pages 1-10
  Study on relationships between yield and its components will improve the efficiency of a breeding program with appropriate selection criteria. In this study، interrelationships between yield and its components in cantaloupe were investigated using sequential path coefficient analysis. To determine important components of yield in cantaloupe، 49 genotypes generated from 7 × 7 diallel، were evaluated in α-lattice design with 3 replications. The highest coefficient correlation was obtained between fruit weight and fruit number with yield. Sequential stepwise multiple regression analysis was performed to organize the predictor variables into first، second and third order paths based on their respective contributions to the total variation of yield and minimum collinearity. Based on the variance inflation factor and magnitude of direct effects، average of fruits weight and number of fruit per plant were considered as first order variables and accounted for 96 percent of total variation of yield. The t-test of significance، using standard error values، obtained through bootstrap resampling، indicating that all direct effects were significant. The results also indicated that both two traits of average of fruits weight and number of fruit per plant could be considered as selection criterion in selecting for increased yield in cantaloupe.
  Keywords: bootstrap analysis, cantaloupe, Correlation, Cucumis melo L, sequential path analysis
 • Javad Erfani, Ali Ebadi, Hamid Abdollahi, Mohammadreza Fattahi Moghaddam Pages 11-21
  Pears (Pyrus spp.) belongs to the Rosaceae family، which have been cultivated for more than 3000 years. Pears are among the most important fruits in all the temperate regions in about 50 countries of the world. The objectives of this study were to classify pear genotypes based on qualitative and quantitative characteristic and determination of their genetic distance. Evaluation of genetic diversity of 47 pear accessions including European، Asian and wild species، was started since 2008 in University of Tehran and seed & plant certification & registration institute. Result showed that some traits such as fruit size، maximum fruit diameter، fruit shape، shape of base and apex in leaf had high variability. In this study genotypes were classified according to their characteristics and Ward''s method. Results derived from cluster analysis divided the genotypes into three main groups including European، Asian and wild species. Results of simple correlation analysis showed that leaf blade length and width have positive correlation with fruit weight and size. Results of factor analysis indicated that nine main factors indicated 80% of total variance. First and second factors that were related to leaf and fruit characteristics، described nearly up to 32% of variance.
  Keywords: Pear, Genetic diversity, Morphological marker, Correlation, Cluster analysis
 • Rahim Amiri Khah, Nematollah Etemadi, Shokoufeh Farahmand, Ali Nikbakht Pages 23-33
  Turf is one of the most important ground covers and it is one of the main elements of urban landscape design. Plant growth regulators، such as growth inhibitors، are widely used in turfgrass management to suppress shoot growth and inflorescences production. This experiment was conducted to determine the interactive effects of trinexapac-ethyl (TE) and salinity on the growth، visual quality، and chemical constituents of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Plants were grown hydroponically under four levels of salinity (1. 5 (control)، 2. 5، 5. 0 and 7. 5 dS/m) and three levels of trinexapac-ethyl (0، 0. 02، and 0. 04 g/m2). The results showed that growth rate of perennial ryegrass decreased significantly with both trinexapac-ethyl and salinity treatments، although the differences in growth rate were not significant between trinexapac-ethyl treatments at 0. 02 and 0. 04 g a. i. /m2 application rates. Root penetration depth، fresh and dry weights increased by trinexapac-ethyl، while salinity decreased them. The results showed that total chlorophyll، chlorophyll a، chlorophyll b، and proline concentrations increased by application of trinexapac-ethyl، while TE had no significant effect on the carotenoid content. Salinity treatment decreased total chlorophyll، chlorophyll a، chlorophyll b، and carotenoid content، but increased proline concentration. Overall، it can be suggested that for improving the tolerance of perennial ryegrass to salinity up to 2. 5 dS/m and reduced mowing frequency، the turf should be sprayed monthly with TE at 0. 02 g/m2.
  Keywords: growth rate, perennial ryegrass, proline, trinexapac, ethyl, salinity
 • Abasali Jannatizadeh, Mohammadreza Fatahi Moghadam, Zabihollah Zamani, Mesbah Babalar, Alireza Abbasi, Mohammad Abedini Pages 35-43
  Late spring frost damage is the main factor that limits apricot production in Iran. This research was aimed to evaluate the damage of freezing in two apricot cultivar flowers: ʽʽNasiriʼʼ and ʽʽNori-Dirrasʼʼ during spring 2011. Reproductive organs of these cultivars at two phenological stages، popcorn and full bloom، were transferred to programmable freezer with temperature touch down from 5°C to -10°C. Temperature were detected by the mean of thermocouple and recorded by a data logger connected to a PC Computer. According to the results، differences between two cultivars and interaction of cultivar and phenological stages were not significant، whereas the effect of phenological stage was significant. The lowest supercooling temperature was -6. 1°C and recorded at full bloom stage in ʽʽNori-Dirrasʼʼ. More than 30% of ʽʽNori-Dirrasʼʼ buds and more than 60% of its flowers showed less supercooling than -5°C. According to this result، ʽʽNori-Dirrasʼʼ showed lower supercooling temperature than ʽʽNasiriʼʼ.
  Keywords: Nasiri, Noori, Dirras, spring frost, supercooling
 • Abbas Lotfi, Ali Gharaghani, Enayatoolah Tafazoli, Ali Niazi, Saeed Eshghi, Ali-Akbar Mozafari Pages 45-54
  In order to evaluate genetic relationship، diversity and possible genetically andphysical mixing of Kurdistan cultivar with Russian، American and European cultivars acollection of 33 samples including: 20 accessions of cv. Kurdistan from different fieldsof Kurdistan province، 7 Russian and 6 American and European cultivars were analyzedusing 10 molecular markers. Result indicated that in each microsatellite locus، between4 to 8 (with an average of 5. 5) alleles were seen and Polymorphism information contentof loci varied between 0. 59- 0. 86. Using cluster and also factor analysis، cultivars weredivided in to 8 groups: (including 2 main groups of Kurdistan cultivar samples andRussian cultivars، the rest of the commercial cultivars were placed in the 4th to 8thgroups. High Similarity was obtained between Kurdistan cultivar and Russian Cultivars. In comparison to American and European cultivars، considering historical background،it could mean that Kurdistan variety might have been a Russian cultivar originally،which has brought to Iran in the past. Results of this study revealed some cases ofphysical mixing of Kurdistan strawberry with other commercial cultivars in growingfields and also a case of mutation of this cultivar.
  Keywords: Kurdistan strawberry, genetic relationship, genetic mixing, microsatellite marker, commercial strawberry cultivars
 • Masoumeh Karimi, Siyamak Kalantari, Rouhangiz Naderi, Mohammadreza Shafiei Pages 55-66
  Storage conditions influence quality of gladiolus corms which thereby affects quality of flowers. In the present study، the effects of pre-storage curing and different temperature conditions on corm germination and various vegetative and reproductive growth parameters of Gladiolus grandiflorus cv. White Prosperity and Gladiolus grandiflorus cv. Ruse Supreme were studied. Application of pre-storage curing with one or two months of cold treatment 50C resulted in the best dormancy release and faster bolting. These corms produced better plant and cut flower quality. The elongation of flowering shoot and flowering delayed when the corms stored at 50C for the whole storage period، but produced good quality cut flowers، showing interruption of dormancy release. In the other hand، the corms stored during whole storage period at 130C had lower and longer plant emergency and produced lower quality plants and flowers. This shows that dormancy release was not completed. The corms stored in noncontrolled temperature room showed growth and production characteristics between these two categories. The observation and data for both cultivars showed the same tendency.
  Keywords: cold treatment, curing, storage
 • Nader Madadzadeh, Moazam Hassanpour Asil, Zeynab Roein Pages 67-78
  In order to examine the effects of essential oils and silver nanoparticles as an antimicrobial preservative in the solutions of Alstroemeri cv. Sukari cut flowers، an experiment was conducted with 11 treatments and 3 replications in a completely randomized design. In this study، we used essences of carvacrol، thymol and Zataria oilwith concentrations of 50 and 100 mg L-1 and silver nanoparticles with concentrations of 5، 10 and 15 mg L-1 with 3% sucrose. Alstroemeria cut flowers were pulsed for 24 hours by these compounds. Results showed that the average vase life of flowers that treated with distilled water and 3% sucrose as a control treatments were 8. 66 and 8. 33 days، respectively.. The vase life of cut flowers was improved by 50 mg L-1 carvacrol + 3% sucrose (14. 83 day) and 5 mg L-1 silver nanoparticles+ 3% sucrose (14. 16 day). Vase life of cut flowers that treated with carvacrol 50 mg L-1 + sucrose 3% and silver nanoparticles+ sucrose 3% was 5. 5 days higher compared to other treatments. Treatment of 50 mg L-1 carvacrol + sucrose 3% and 5 mg L-1 silver nanoparticles+ sucrose 3% delayed leaf yellowing in cut Alstroemeria flowers during vase life (5 days). So، petal abscission time and the leaf yellowing decreased. Zataria oil did not improve vase life. Maximum water uptake، relative fresh weight and chlorophyll contents were observed in treatments with 50 mg L-1 carvacrol + sucrose 3% and 5 mg L-1 silver nanoparticles + sucrose 3%.
  Keywords: carvacrol, leaf yellowing, pulsing treatment, thymol, Zataria oil
 • Shahram Behrouzi, Yunes Mostofi, Zabihollah Zamani, Ahmad Ahmadi, Ishagh Ranjbar, Jomaneh Adib Neishabouri Pages 79-91
  In the present research، effects of modified atmosphere packaging (MAP) including three gas combinations and two packaging films (Low density polyethylene (LDPE) and Polypropylene (PP)) on postharvest quality and storage-life of ''Elberta'' peach were evaluated. The study was conducted as a factorial experiment based on CRD (completely randomized design) with three replicates for 9 weeks. Fruits were stored at 1oC and 90% relative humidity (RH). Packages with air combination considered as control. Samples were taken out each week and quality parameters of the fruits (color index، weight loss، firmness، total soluble solids، titratable acidity، pH، ethylene production and TSS/TA ratio) were measured after 24hr at room temperature. Results showed that fruits in the modified atmosphere packaging had better preservation of quality characteristics. Factors such as firmness، pH، TA، TSS and TSS/TA ratio maintained better in LDPE film compared to polypropylene film. Ethylene production in polypropylene film was less than LDPE film. Gas combination of 10% CO2 and 2% O2 maintained a better quality according to firmness، pH، TA، weight loss، TSS/TA ratio and reduced ethylene production compared to treatment of 5% CO2 and 2% O2. In conclusion، in LDPE film with gas combination of 10% CO2 and 2% O2، quality was maintained better and the storage-life of ''Elberta'' peach was extended for 63 days.
  Keywords: ethylene production, low density polyethylene, polypropylene quality, storage, life
 • Hojatollah Rostami, Seyed Jalal Tabatabei, Faribourz Zare Nahandi, Mohammad Rahman Pour Azar Pages 93-101
  Boron toxicity usually occurs in arid and saline soils. Among all the pollutant''s resource، irrigation water is the most important factor in boron elevating in the soil. Modification of boron-rich soils is difficult and in this case، resistant varieties can play an important role in increasing the cultivation in areas with high boron level. To assess the effects of different concentrations of boron on nutrient concentration and its distribution in olive plants، a factorial experiment was carried out in completely randomized design with six levels of boron (0،2، 10، 20، 30، 40 and 50 mg L-1) and two varieties (Konservolia and Amygdalolia) with four replicates. Results showed that with increasing the levels of boron، the level of nitrogen، phosphorus، potassium and calcium decrease significantly. With increasing of boron concentration to 50 mg L-1، nitrogen levels decreased to 47% in Amygdalolia compared to control. Boron concentrations in all plant parts increased with increasing boron level in the nutrient solution. Described diagnostic symptoms of boron toxicity were appeared 45 days after beginning of the experiment in the concentrations of (30، 40 and 50 mg L-1) and in Konservolia appeared 75 days after beginning of the experiment in the concetrations of 40 and 50 mg L-1.
  Keywords: boron, diagnostic symptoms, nutrient uptake, Olive, toxicity
 • Nasrin Majidian, Rouhangiz Naderi, Mesbah Babalar, Vahideh Nazeri, Majid Majidian Pages 103-114
  Lilium flowers vase life are associated by different factors which influence life quality of plant. Sugars are generally used to extend the vase life of the most cut flowers. Such beneficial effects have been associated with an improvement of water relations and an increase in available energy for respiration by floral tissues. In order to determine the importance of carbohydrate distribution in regulation of development and senescence، the role of sucrose was characterized based on completely randomized design in lilium LA hybrid «Ceb Dazzle» flowers. Postharvest flower longevity after anthesis of detached buds was well correlated with total carbohydrate content of the tepals at harvest time. Longevity of attached flowers remained constant within the inflorescence، likely due to postharvest redistribution of tepal carbohydrate. By increasing the buds growth، starch amount was increased. Buds with 80 mm length had the most amount of starch. In development time of buds، changes trend in sucrose، glucose، and fructose level was the same، approximately. The nearly identical amounts of fructose and glucose within lily tepals suggest that sucrose is probably converted by invertase، rapidly. It seems that reduced sugars supply a large proportion of the carbohydrate pool in the tepals. The flower buds are active metabolic centers، since the translocation sugar is probably sucrose. However، sugar application in the vase solution induced more development of leaf yellowing when compared to those in a sugarless solution and higher concentrations of sucrose caused leaf blackening.
  Keywords: bud, carbohydrate, LA hybrid lilium (Longiflorum×Asiatic hybrids), leaf yellowing, senescence