فهرست مطالب

راهبرد اجتماعی فرهنگی - پیاپی 8 (پاییز 1392)

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
پیاپی 8 (پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/08/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدکمیلی*، کرامت الله زیاری، احمد پوراحمد، حسین حاتمی نژاد صفحه 7
  هدف از این مقاله، بررسی اثرات فرهنگ و سنت دینی در مدیریت فعلی شهرها است. روش تحقیق، بررسی نظریه ها و سپس آزمون فرضیه و تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در زمینه خاص عناصر مدیریت فضای شهر اسلامی است که با توصیف اسنادی و تحلیل پیمایشی در جهت رد یا قبول فرضیه با کمک روش پیمایشی و توصیفی و تحلیل علی فرضیه ها در بوته آزمایش قرار می گیرد (علی یا پس رویدادی). یافته ها حاکی از آن است که مدیریت شهری بخش مرکزی تهران با الگوهای ایرانی اسلامی بر جای مانده از گذشته برای حفظ و احیای این عناصر مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: شهر ایرانی، شهر اسلامی، الگوی مدیریت، فضاهای شهری و فرهنگ اسلامی ایرانی
 • ابراهیم حاجیانی، محمود قصاع* صفحه 33
  هدف از این مقاله، شرح مختصر دیدگاه و تبیین اندیشمندان درباره مفهوم آینده پژوهی و به دست دادن شناخت فراگیرتر حول این موضوع و روش هایی است که در مطالعه آینده به کار می روند و بدین منظور انواع چینش و دسته بندی این روش ها نیز مرور شده و یک شیوه که به مقایسه و ارزیابی کاربردی این روش ها نسبت به یکدیگر پرداخته، نیز معرفی می شود. همین مسیر برای مقوله اصلی مورد نظر، که شناخت مفهوم سناریو و دسته بندی انواع سناریوها است، دنبال می شود و ضمن مرور پیشینه و نحوه شکل گیری روش سناریونگاری و خاستگاه آن، تعاریف متنوعی که از این مفهوم ارائه شده و انواع دسته بندی های سناریوها، مرور می شوند تا شناخت بهتری نسبت به جایگاه این روش در آینده پژوهی حاصل شود. در این مسیر روشن می شود که اغلب تعاریف موجود، جامع مفهوم سناریو و تبیینی فراگیر از آن به نظر نمی رسند، بنابراین تلاش می شود با ارائه تعریفی ساده ولی فراگیر، درک عمیق تری نسبت به این مفهوم ایجاد شود.
  کلیدواژگان: آینده، آینده پژوهی، سناریو، سناریونگاری و دسته بندی سناریوها
 • علی ربیعی، زهرا نظریان* صفحه 63
  این مقاله به منظور بررسی تاثیر مولفه های «استقلال» و «امنیت» بر توسعه نظام آموزش عالی خصوصی و غیردولتی سامان یافته است. این مطالعه از جنبه هدف کاربردی و تا حدی توسعه ای بوده و از لحاظ ماهیت نوعی مطالعه توصیفی و پیمایشی محسوب می شود که پس از انجام مصاحبه های عمیق و کیفی با اعضای گروه کانونی و شناسایی شاخص های موجود، با استفاده از روش دلفی تاثیر هر یک از مولفه ها در وضعیت موجود و مورد انتظار سنجیده شده است. یافته ها نشان دهنده تاثیر بسیار زیاد استقلال مالی و اقتصادی، استقلال علمی، امنیت مالی و اقتصادی، استقلال در جذب هیئت علمی و استقلال در همکاری و مشارکت با دانشگاه های خارجی بر توسعه نظام آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در کشور است.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی، آموزش عالی، استقلال دانشگاهی، امنیت و خصوصی سازی
 • مهدی امیرکافی*، محمدحسن شمس الدینی صفحه 91
  مقاله حاضر تلاش کرده است از طریق یک مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos به بررسی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بپردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان شهر کرمان که در سال تحصیلی 92-1391 در سه مقطع آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به تدریس بودند، تشکیل می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد: تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی قابل توجه است. همچنین میان ابعاد متغیر عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) و مولفه های رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، جوانمردی و فضیلت مدنی) رابطه معناداری وجود دارد و رابطه عدالت رویه ای و تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی قوی تر از رابطه عدالت توزیعی است.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی، جوانمردی، فضیلت مدنی و عدالت سازمانی
 • محسن نوغانی، قربانعلی ابراهیمی، سیدعبدالله حسینی* صفحه 125
  مقاله حاضر در پی سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سالمندان شهر نور و نگرش آنان نسبت به سرای سالمندان است. سرمایه اجتماعی با استفاده از سه مولفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سنجیده شده است. در این تحقیق عمدتا از نظریه پاتنام و تئوری کارکردی دورکیم و شیوه تحقیق پیمایشی و پرسشنامه خود اجرایی و محقق ساخته با 63 گویه در طیف لیکرت 5 درجه ای و سوالات باز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1746 سالمند بالای 60 سال شهر نور است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران انتخاب شد که حجم آن 400 نفر است. روش نمونه گیری، خوشه ایچندمرحله ای بوده است. یافته ها نشان می دهد: بین میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سالمندان شهر نور و نگرش سالمندان نسبت به سرای سالمندان رابطه معکوس وجود دارد. سالمندان شهر نور نسبت به سرای سالمندان نگرش منفی دارند.
  کلیدواژگان: سالمندی، سرمایه اجتماعی، سرای سالمندان، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی
 • حمید شفیع زاده* صفحه 141
  هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توسعه نظام ملی نوآوری در جمهوری اسلامی ایران است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء پژوهش های کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد تهران و همچنین مدیران و متخصصان بخش صنعت است که در حوزه نظام ملی نوآوری دارای آثار تالیفی یا ترجمه ای و یا مسئولیت های مدیریتی و اجرایی بوده اند که تعداد برآورد شده 74 نفر بوده است. نتایج نشان داد: مهم ترین عامل محدودکننده در زمینه توسعه نظام ملی نوآوری در کشور «اقتصاد دولتی و کم توجهی به جلب مشارکت بخش خصوصی به ویژه در حوزه کارآفرینی»، مهم ترین عامل تقویت کننده «تاکید بر توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی در اسناد و برنامه های بالادستی نظام» و مهم ترین راهبرد کلان «تدوین الگوی جامع، برنامه دقیق و راهکارهای عملیاتی در زمینه توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی» بوده است.
  کلیدواژگان: نوآوری، توسعه، نظام ملی نوآوری و جمهوری اسلامی ایران
|
 • Mohammad Komeili*, Keramatollah Ziyari, Ahmad Pour Ahmad, Hosein Hataminejad Page 7
  this article's purpose is study of the culture and religious tradition impact on the current management of cities. The method is study of theories and testing the hypothesis and the relations between phenomenon that is to adding knowledge about management of Islamic spaces that is tested by survey and descriptive analysis. Finally, this article will hand to the conclusion that the central part of Tehran urban management to what extent Islamic Iranian patterns of the past to preserve and regenerate the elements.
  Keywords: Iranian city, Islamic city, urban spaces, management pattern, Islamic Iranian culture
 • Ebrahim Hajiani, Mahmud Ghassa* Page 33
  The main purpose of this paper is to present a brief description of thinkers and expert's opinions and explanations of the concept of “Future's Study” and to obtain a general recognition and knowledge of this subject and the methods used in the study of the future. For this purpose a few of categorizing and classifying ways of these methods are reviewed and a way of applied comparison and evaluation of these methods in relation to each other is also introduced. Same approach is followed for the recognition of concept of scenario and classification of different types of scenarios, and while reviewing history of scenario writing and how it shaped and its origin, broad definitions are offered of this concept and a variety of categorizing scenarios are reviewed to get a better understanding of this method and its role in the Future's Study. During this paper it will become clear that most definitions of the scenario are not comprehensive enough and are short of giving a complete explanation of the subject, and hence trying to present a simple yet comprehensive definition and understanding of the concept.
  Keywords: future, futurology, scenario, scenario writing, classification of scenarios
 • Ali Rabiee, Zahra Nazarian* Page 63
  This article follows the effect of "autonomy" and "security" in the private and nongovernmental higher education. In this study after doing in-depth qualitative interviews with members of the focus group and identifying existing indicators, by using the Delphi method, the influence of each component in the current state and the desired state has been determined. The results show that: financial autonomy, science autonomy, financial security, recruit faculty autonomy and independence in partnership with foreign universities have a great impact on the development of private higher education, while the political autonomy and security and independence in attracting faculty are lowest rating and most difficult situation
  Keywords: education system, higher education, autonomy of the university, security, privatization
 • M. Amirkafi *, M.H. Shamsaldini Page 91
  This article has attempted to study the relationship between perception of the organizational justice and organizational citizenship behavior through a structural model and by use of Amos software. The statistical population of present research is all the teachers of Kerman who are teaching in three sections of training such as elementary, guidance school and high school in academic year 2012-2013. The results of the research show that the effect of organizational justice on organizational citizenship behavior is remarkable. Also the findings suggest that there is a significant relationship between variable dimensions of organizational justice (distributive justice, procedural justice and interactional justice) and the components of organizational citizenship behavior (altruism, sportsmanship and civil virtue) and finally the relationship of procedural and interactional justice with organizational citizenship behavior is stronger than the relationship of distributive justice.
  Keywords: organizational citizenship behavior, altruism, sportsmanship, civil virtue, organizational justice
 • Mohsen Noghani, Ghorbanali Ebrehimi, Seyed Abdolah Hoseini* Page 125
  This article's purpose is measuring social capital in Noor city's the aged and their views about age pension. Social capital is measured by 3 features: social trust, social integrity and social participation. Putnam theory, Durkheim practical theory is used in this research and the method is survey and questionnaire. Statistical population is consisted of 1746 aged people (up to 60 years old) in Noor city. Results show that there is an inverted relation between social trust, social integrity and social participation of the aged and their view about age pension. The view of the aged people in Noor city is negative about age pension.
  Keywords: aging, social capital, age pension, social trust, social participation
 • Hamid Shafizadeh* Page 141
  The present article examined the status of the National Innovation System in the Islamic Republic of Iran. This research is part of the nature of quantitative research, one goal of applied research, the variable rate of non-experimental methods, descriptive - survey counts. The population includes all administrators and faculty members of Tehran universities (public and Azad) and industry sectors, as well as managers and professionals that in the field of NIS has authored or translated (74 people). The results showed that the most important limiting factor in the development of national innovation system in the country is "the state economy and less attention to the participation of the private sector, particularly in the areas of entrepreneurship", the most important factor strengthening is "the emphasis on the development of science, technology, innovation and entrepreneurship in the documents and upstream application system" and the most important strategy is "developing a comprehensive model, careful planning and operational approaches in the development of science, technology, innovation and entrepreneurship".
  Keywords: Innovation, Development, National innovation system, Islamic Republic of Iran