فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال یکم شماره 3 (زمستان 1392)
 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه وجدانی* صفحه 11
  نیروی انتظامی با برقراری نظم و امنیت در جامعه، آرامش روحی و رو انی را برای مردم به ارمغان آورده و زمینه ی مناسبی را برای انجام کارآمدتر کلیه ی فعالیت های علمی، اقتصادی و حتی پیشرفت های معنوی و اخلاقی در جامعه فراهم می آورد. به دلیل حساسیت فوق العاده ی نقش نیروی انتظامی و وظایف خطیری که این مجموعه بر عهده دارد، تربیت در بدنه ی این مجموعه نیز اهمیت و ظرافت خاصی می یابد. مسئله ی این پژوهش آن است که تربیت داوطلبان پلیس باید با چه اهداف، اصول و روش هایی صورت گیرد تا فارغ التحصیلان به گونه ای پرورش یابند که بتوانند وظایف تعیین شده را به بهترین وجه انجام دهند.
  این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. برای پاسخ گویی به سوال پژوهش، متن کلیه ی سخنرانی-های مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی، بررسی تحلیلی شد و اهداف و اصول تربیت پلیس از آن استخراج و استنباط گردید.
  این تحقیق نشان داد که هدف از تربیت پلیس، پرورش افرادی است که ویژگی هایی همچون بصیرت، تقوا، اراده ی راسخ، اعتماد به نفس، توانمندی-های نظامی، قانون مدار و قاطع، خوش اخلاق، منظم و مسئولیت پذیر دارند؛ بنابراین، تربیت باید دست کم در شش محور علمی، عاطفی، معنوی، روحی و اخلاقی، ایجاد نگرش شغلی مناسب، آمادگی های نظامی و پرورش انضباطی دنبال شود و مبتنی بر سه اصل خواهد بود: جامع نگری در طراحی و اجرای برنامه ی تربیتی، نظام نظارت و ارزشیابی جامع و نیز پیشگیری از ریشه گرفتن و رواج رفتارهای نادرست.
  کلیدواژگان: اخلاق پلیس، اصول تربیت پلیس، تربیت پلیس، مقام معظم رهبری
 • حمید هاشمی، اکبر روایی*، سیدعلی سجادی صابر صفحه 33
  از نظر سازمان های اقتصادی بین المللی نوجوانان از منابع اصلی ثروت هر کشور محسوب می شوند. جمهوری اسلامی ایران با بهره مندی بالا از این استعداد، ضمن سیاست گذاری و برنامه ریزی مطلوب برای این منبع عظیم انسانی می تواند منشاء توسعه و تحولاتی عمیق در بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آینده ی مملکت شود. از آنجا که علل بروز جرایم در میان اطفال و نوجوانان با افراد بزرگ سال متفاوت بوده و ازسویی این طبقه از جامعه، وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب -پذیرتری نسبت به سایرین دارند؛ بنابراین باید در بحث پیشگیری از جرایم این قشر، تدابیر آموزشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد درنظر گرفته شود.
  این روش، تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد که برخورداری از یک سیاست جنایی- کیفری متناسب با شرایط و وضعیت کودکان و نوجوانان می تواند تحت آموزش هایی خاص به جامعه ی مدنی در پیشگیری از وقوع جرایم در آینده کمک فراوانی کند؛ از این رو این مقاله به بررسی تدابیرآموزشی و اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد (سال 1388) در راستای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان این شهرستان با هدف کاهش ارتکاب جرم (ازطریق کاهش فرصت ها و موقعیت ها) می پردازد.
  در این تحقیق از هردو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است که در روش اسنادی، ضمن مطالعه ی تحقیقات علمی، پایان نامه ی دانشجویی، کتب و مقالات علمی مرتبط با موضوع تحقیق، اطلاعات موردنیاز به منظور گردآوری ادبیات تحقیق به-دست آمده است. همچنین در روش پیمایشی ضمن تنظیم و تکمیل پرسش نامه، داده های موردنیاز تحقیق (درخصوص اقدامات نیروی انتظامی شهرستان مشهد) در راستای پیشگیری وضعی از بزهکاری نوجوانان جمع آوری شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل روسا، معاونان و روسای دوایر پیشگیری کلانتری های شهرستان مشهد است که باتوجه به روش نمونه-گیری تمام شمار، کل این افراد، شامل هشتادویک نفر به عنوان جامعه ی نمونه ی تحقیق انتخاب شده اند.
  نتایج تحقیق، بر این امر دلالت دارد که تدابیر پیشگیرانه ی پلیس از بزهکاری نوجوانان این شهرستان شامل: الف) تدابیر پیشگیرانه ی نوع اول ناظر به کلیه ی اطفال و نوجوانان؛ ب) تدابیر پیشگیرانه ی نوع دوم ناظر به اطفال و نوجوانان در معرض خطر؛ ج) تدابیر پیشگیرانه ی نوع سوم ناظر به اطفال و نوجوانان دارای سابقه ی ارتکاب بزه، در قالب استانداردهای پیشگیری از جرم (سازماندهی، مدیریت و عملیات) نقش موثری در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان داشته است.
  کلیدواژگان: بزهکاری اطفال، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، تدابیر آموزشی، کودکان در معرض خطر
 • رضا صالحی*، عیسی بختیار صفحه 71
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه ی نظام های آموزش عالی پلیس در کشورهای موردنظر و آشنایی با تشابهات و تفاوت های آن ها در ساختار مدیریت و نظام آموزش عالی، مقاطع تحصیلی و مدت زمان آموزش و عناوین کلی دروس نظری و عملی است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی با تاکید بر مطالعات تطبیقی (روش های انتزاعی یا مطلق) است. جامعه ی آماری و (نمونه) ایران، مقطع کارشناسی انتظامی مصوب-گرایش عملیات انتظامی و جامعه ی آماری و (نمونه) کشور های مورد مقایسه به دلایل ویژه ی مطروحه در تحقیق کشورهای ترکیه، انگلستان و آمریکا انتخاب شده است.
  ابزار جمع آوری اطلاعات، اسناد و مدارک درون سازمانی، کتب، مقالات داخلی و خارجی بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی فراوانی و درصد فراوانی و جداول و نمودارها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ساختار و مدیریت نظام آموزش عالی در کشورهای ایران و ترکیه به نسبت، متمرکز و در انگلستان و آمریکا نسبتا غیرمتمرکز است. مقاطع تحصیلی در ایران و ترکیه، مشخص و در کشورهای انگلستان و آمریکا تعریف نشده است. همچنین مدت تحصیل آموزش های پلیسی در ایران و ترکیه، طولانی و در انگلستان و آمریکا کوتاه تر است. عناوین کلی برنامه ی درسی نظری و عملی در بعضی موضوعات ویژه ی پلیس بین همه ی کشورهای مورد مطالعه، نسبتا مشترک و در سایر موارد متفاوت است. جهت گیری برنامه ی درسی در آموزش پلیس ایران و ترکیه تقریبا نظری و در کشور های انگلستان و آمریکا عملی و تجربی است و درنهایت پیشنهاد شد در ایران نظام آموزش پلیس با اصلاحاتی حفظ و گسترده شده و مدت زمان آموزش آن با توسعه ی مقطع کاردانی، کوتاه تر و با گسترش دوره ی کارشناسی ناپیوسته مصوب عملی و تجربی تر شود.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش تطبیقی، برنامه ی درسی، تعلیم و تربیت، نظام آموزش عالی
 • نصرت الله دلیران، صادق رضایی*، غلامرضا شهبازی صفحه 95
  باتوجه به تحولات شگرف جامعه ی بشری در قرن اخیر، الزامات تامین نظم و امنیت جوامع نیز هم راستای با این تحولات دچار دگرگونی شده است. به روز بودن و عقب نماندن از تحولاتی که در جامعه رخ می دهد از ضروریاتی است که در مدیریت سازمان پلیس باید توجه ویژه ای بدان شود.
  یکی از جنبه های مهم این به روز بودن، نحوه و کیفیت آموزش نیروهای پلیس به منظور برخورد مناسب و صحیح در شرایط متغیر محیطی است. محیا ساختن محیط آموزشی مناسب، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر اجتماعی آن در آموزش و تربیت نیروهای پلیس، امری بسیار مهم است؛ بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی و کشف ابعاد مختلف محیط اجتماعی مراکز آموزش نیروی پلیس و نیز بررسی میزان رعایت و کیفیت هریک از این ابعاد است. جامعه ی مورد بررسی تحقیق، فراگیران چهارگردان مرکز آموزش عمومی مالک اشتر اراک است که از میان آن ها تعداد صدودو نفر و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه ی محدود به عنوان نمونه ی مورد بررسی انتخاب شد.
  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، به این تعداد پرسش نامه در بین فراگیران توزیع شد. ضریب آلفا برای این پرسش نامه 0.92 بود. نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که می توان جنبه های مختلف محیط اجتماعی مراکز آموزش عمومی را در ده بعد، تقسیم بندی کرد. این ابعاد عبارت اند از: تعامل اجتماعی، مشارکت فعالانه در کلاس، حمایت و پشتیبانی مربیان، محوریت وظایف، هدف گذاری فردی، سازمان دهی و شفافیت، ملاحظات، عمل گرایی،کارآیی و قدرت نفوذ فراگیران. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که ابعاد تعامل اجتماعی، مشارکت فعالانه در کلاس، حمایت و پشتیبانی مربیان و ملاحظات در حد بالاتر از متوسط، ابعاد محوریت وظایف، هدف گذاری فردی و سازماندهی و شفافیت به صورت تقریبا متوسط و ابعاد عمل گرایی، کارآیی و قدرت نفوذ فراگیران در حد پایین تر از متوسط در این مرکز آموزشی هستند.
  کلیدواژگان: اراک، محیط اجتماعی، مرکز آموزش عمومی، نیروی پلیس
 • مرتضی نیاگزخانی *، حسن کلاکی صفحه 123
  فرایند آموزشی نظام مند و برنامه ریزی شده می تواند در یاری رساندن به سازمان با هدف بهبود توان مندی ها و تامین اهداف کیفی سازمان، نقش مهمی را ایفا کند. مقاله ی حاضر با هدف شناسایی الگوی طراحی و برنامه ریزی آموزشی تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از استاندارد بین المللی ایزو 10015 طراحی شده است و اینکه پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در طراحی و تدوین برنامه ریزی آموزشی باید به چه محورهایی توجه کند؟ اهمیت برنامه-ریزی آموزشی، به این دلیل است که قبل از شروع هر دوره ی آموزشی از اتلاف وقت منابع سازمان جلوگیری کرده و امکان دستیابی به نتایج و اهداف آموزشی مورد انتظار را افزایش می دهد.
  روش تحقیق، اکتشافی و از نوع پیمایشی بوده، بنابراین فرضیه ای مطرح نشده است. نمونه گیری تحقیق از نوع طبقه ای متناسب است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران صدوشصت ونه نفر محاسبه شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، تکمیل پرسش نامه اسنادی به همراه مصاحبه بوده است. به منظور اعتباریابی تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی (اکتشافی در نرم افزار اس.پی.اس.اس و تاییدی در نرم افزار لیزرل) سود جسته ایم.
  باتوجه به شاخص های برازندگی مدل بالای نود درصد نشان می دهد که این مدل، معنادار است و اینکه شاخص ها، بیانگر محورهای طراحی و برنامه ریزی آموزشی در تربیت پلیس اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران شامل: الف) مسائل کلان تعلیم و تربیت، و ب) برنامه های درسی است؛ بنابراین باتوجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود در تدوین طراحی برنامه ریزی آموزشی و تربیت پلیس اطفال و نوجوانان، این دو محور اساسی لحاظ شود.
  کلیدواژگان: تربیت پلیس، برنامه ریزی آموزشی، کودکان و نوجوانان، طراحی و اعتباریابی، الگوی نظام آموزشی
 • محمد علی عامری* صفحه 161
  درهزاره ی سوم، مدیریت دانش به عنوان یک نیازراهبردی برای موسسات آموزشی مطرح شد وازآن طریق افزایش قابلیت هاوتوان ارتقای مهارت های آموزشی وپژوهشی ازطریق بهره گیری خردمندانه ازفناوری های نوین وبه اشتراک گذاری دانش وافزایش همکاری ها بین موسسات و مراکز آموزشی با فراگیران میسرشده است. بسیاری ازاین مراکزباگام نهادن به عرصه ی مدیریت دانش بردامنه ی فعالیت های خود،نه تنهامسائل آموزشی وپژوهشی،بلکه اموراداری راهم تحت پوشش قرارداده وبه جریان کارآمدترآن هاکمک سزاواری کرده اند.
  بنابراین باتوجه به اهمیت مدیریت دانش در مراکز و موسسات آموزشی، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت مراکز آموزش علمی تخصصی وعمومی ناجاازلحاظ سطح مدیریت دانش است. این پژوهش ازنوع توصیف وکاربردی است. برای جمع آوری داده هاازپرسش نامه استفاده شده که پس ازتاییدروایی آن بین دویست وشصت نفراعضای ممیزی شده ی هیئت علمی مراکز آموزش ناجابراساس نمونه گیری طبقه ای توزیع شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزارSPSS 16صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهدموقعیت همه ی مراکز آموزش موصوف، ازلحاظ شاخص سطح مدیریت دانش، مناسب نبوده وکمترازمیانگین شاخص موردنظراست.
  کلیدواژگان: ارزیابی، شاخص ها، مدیریت دانش، مراکز آموزشی، ناجا
|
 • Fatemeh Vojdani* Page 11
  Through establishing order and security in the society, the police create mental peace and provides appropriate base for all scientific and economic activities in the society and even for spiritual and moral progress. Because of very sensitive functions and duties of police, its education is an important and delicate duty, too. The research question is: “With what aims, principles and methods, the education of police candidates should be done so that the graduates can perform the determined duties best?” This is an applied research and its method is descriptive-analytic method. To answer the research question, the full text of all speeches of Ayatollah Khamenei for police officers and staff were analyzed, and the aims and principles of police education were derived. The findings showed that the aim of police education is educating the persons with such characteristics wisdom, piety, determination, self-confidence, military capabilities, lawfulness and assertiveness, good-tempered, orderly and responsible. So, the police education should be performed at least in six dimensions: scientific, emotional, spiritual, psychological, moral education, establishing appropriate job attitude, military preparation, and disciplinary education. It should also be based on three principles: holistic view in designing the educational programs and its implementation, comprehensive monitoring and evaluation system, and preventing from deepening and prevalence of inappropriate behaviors.
  Keywords: Ayatollah Khamenei, Police education, Principles of police education
 • Hamid Hashemi, Akbar Ravaee*, Seyed Akbar Sajadi Saber Page 33
  Juveniles are considered as the basic source of wealth in every country in the view of international economic organizations. Reasons for the commitment of crime among the juveniles are different from the adults; so to prevent such crimes requires appropriate training measures. The present study tries to investigate the training strategy and measures devised by the police commandment of Mashhad (2009) in line with the prevention of the juvenile delinquencies. Library research and field study were conducted. Questionnaire was used to collect the required data. Statistical sample was formed by 81 subjects. The findings demonstrated that the preventive measures included: a) Type one preventive measures used for all juveniles, b) Type two preventive measures specified for the at risk juveniles, and c) Type three preventive measures specified for the precedent juveniles.
  Keywords: Training measures, Social prevention, Situational crime prevention, Juvenile delinquency, At, risk juveniles
 • Reza Salehi*, Eisa Bakhtiyar Page 71
  The present research titled “A comparative study on the higher education system for the military forces in the Islamic Republic of Iran and Turkey, England and US” aims at comparing police higher education systems in the mentioned countries and familiarity with their similarities and differences in terms of management structure, higher education system, educational degree, education duration, and the general titles of theoretical and practical courses. The research method is descriptive-analytic with emphasis on comparative studies (abstract or absolute methods). The statistical society (sample) is Iran, the educational degree is BA in military-branch of military operations, and the statistical society (sample) of the countries being compared, because of special reasons explained in the research, is selected to be Turkey, England and US. The instruments used for data collection were intra-organizational documents, books, and internal and external papers. Data analysis was conducted by using the descriptive statistics of frequency, frequency percentage, tables and figures. The results showed that the structure and management of the higher education system is rather concentrated in Iran and Turkey and rather non-concentrated in England and US. Educational degrees are specified in Iran and Turkey and undefined in England and US. In addition, police education duration is long in Iran and Turkey and shorter in England and US. The general titles of the theoretical and practical curricula are rather common among all the investigated countries in some topics special to police, and different in other topics. Curriculum orientation is rather theoretical in Iran and Turkey’s police training, and practical and experimental in England and US. Finally, it is suggested that police education system in Iran be maintained while exercising some reforms such as shortening the education duration by developing an associate’s degree and forming a non-continuous BA to make it more practical and more experimental.
  Keywords: Education, Comparative education, Curriculum, Higher education system
 • Nosrat Alah Daliran, Sadegh Rezaie*, Gholamreza Shahbazi Page 95
  Considering the amazing changes in human society in the recent century, the requirements of providing order and safety have also been revolutionized in line with these changes. Being update with the changes in the society is a key factor, which should be considered in police management. A prominent part of this updated ness is the quality of educating police forces in order to control variable environmental situations. Providing an appropriate educational environment both physically and socially is an essential element in educating the police forces. Therefore, this study aims to analyze and discuss different aspects of a social environment of a police training center, and also analyzing the level and quality of these aspects. The study sample includes the trainees of four battalions of Arak Malek Ashtar training center which among them 102 people, using determining volume sample formula, have been selected. Applying simple random sampling, questionnaires were distributed among the trainees. “” for this equation was 0.92. Based on the results of exploratory acting analytical method procedure, different aspects of the social environment of general training centers can be divided into ten parts: social interaction, class interaction, trainers support, tasks centrality, personal aiming, organizing and transparency, precautions, pragmatism, practicality, and trainees persuasive dominance. The ttest results elaborated that the aspects of social interaction, class interaction, trainers support and precautions are more than average; the aspects of tasks centrality, personal aiming and organizing and transparency are about the average, and those of pragmatism, practicality and persuasive dominance are lower than the average in this training center.
  Keywords: Social environment, General training center, Arak police
 • Mortaza Niazkhani*, Hassan Kalaki Page 123
  The present research aims at identifying a pattern for designing and educational planning of training police for children and adolescents in the Islamic Republic of Iran, adapted from the international standard of ISO 10015. It also aims at determining the axles that training police for children and adolescents in the Islamic Republic of Iran should consider in the design and compilation of educational planning. Educational planning is important because prior to the beginning of any educational course, it prevents the waste of an organization’s resources and increases its access to the expected outcomes and educational goals. It was revealed that the importance of educational designing and planning in the educational patterns is inevitable, and it is considered an important element in every pattern for designing educational planning. Therefore, the above mentioned educational patterns, especially the educational pattern of ISO 10015 can be used in designing educational planning and training police for children and adolescents in the Islamic Republic of Iran. The research method is exploratory and of a survey type; therefore, no hypotheses are presented. A cluster sampling is used in this research. The sample size is calculated to be 169 individuals. The data were collected through field, questionnaires, and interviews. To validate the research, the factor analysis method was used. Since the fit indices of the model are above 90%, this model is found to be meaningful, and the indices explain the axles for educational designing and planning in training police for children and adolescents in the Islamic Republic of Iran including a) macro issues in education, and b) curricula. Therefore, based on the research findings, it is suggested that these two basic axles be considered in developing and educational designing and planning of training police for the children and adolescents.
  Keywords: Educational planning, Curriculum, Training police for children, adolescents, Design, validation, Educational system model
 • Mohamad Ali Ameri* Page 161
  In the third millinium, knowledge management is considered as a strategic requirement for educational institutions, which leads to enhanced capabilities and the ability of promoting educational and research skills through wise exploitation of new technologies, knowledge sharing and increased cooperation between educational institutions and centers and learners. By entering the field of knowledge management, many of these centers have contributed to the realm of their activities, not only education and research issues but official matters as well; hence, have helped the process of becoming more efficient. Therefore, regarding the importance of knowledge management in educational centers and institutions, the present research aimed at evaluating the situation of NAJA’s general and specialized education centers with respect to the level of knowledge management. This research is a descriptive-applied study. The data collection was conducted by questionnaires being distributed among 269 distinguished faculty members of NAJA’s education centers. The questionnaires were first validated, and cluster sampling was used. Data analysis was conducted by SPSS software (ver. 16). The research findings show that the situation of all of the described education centers in terms of knowledge management is inappropriate and below the average of the relevant index.
  Keywords: Evaluation, Knowledge management, Indices, Educational centers, NAJA