فهرست مطالب

پزشکی قانونی - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 71، پاییز 1393)

مجله پزشکی قانونی
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 71، پاییز 1393)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 12,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرش قدوسی، روشنک غفاری، سیده مهسا خادمی قهرودی، مه سیما مدینه ای صفحه 87
  سابقه و هدف
  سینوس فرونتال در تشخیص هویت افراد ارزشمند است مخصوصا زمانی که امکان استفاده از سایر راه های تشخیص هویت وجود ندارد. هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص های سینوس فرونتال در جمعیت ساکنین اصفهان جهت تشخیص هویت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تصاویر سی تی اسکن سینوس های فرونتال 103 نفر در رده سنی (81- 12) سال جمع آوری شد. سپس سینوس از نظر حضور یا فقدان، قرینگی یا ناقرینگی، نوع سپتوم و شکل حدود خارجی لبه فوقانی بررسی و از نظام (FSS) برای طبقه بندی شاخص ها استفاده شد. به علاوه عرض کلی سینوس، عرض و ارتفاع سینوس راست و چپ، فاصله بلندترین نقطه دو سینوس از هم، فاصله بلندترین نقطه سینوس راست از خارجی ترین حد سینوس راست و فاصله بلندترین نقطه سینوس چپ از خارجی ترین حد سینوس چپ اندازه گیری و در نهایت داده های به دست آمده توسط آزمون فیشر و student t test آنالیز شدند.
  یافته ها
  غیبت دو و یک طرفه سینوس به ترتیب 9/1% و 2/9% مشاهده شد. همچنین رابطه بین سن و جنس با حضور سینوس معنادار نبود. در مردان اندازه اکثر شاخص های کمی بزرگتر از زنان بود. بین شاخص های کمی و سن رابطه معنی داری وجود نداشت. احتمال یگانگی سینوس توسط روش(FSS) در ساکنین اصفهان 75% بود که با افزودن اندازه شاخصهای کمی به 100% رسید.
  نتیجه گیری
  میزان موفقیت 75%، نشان می دهد که این نظام طبقه بندی می تواند در تشخیص هویت مفید باشد، بخصوص اگر اندازه شاخص های کمی نیز به آن افزوده شود.
  کلیدواژگان: تشخیص هویت، سینوس فرونتال، سیتی اسکن
 • حسن توفیقی زواره، مظاهر قربانی، کیانا کولایی نژاد * صفحه 97
  زمینه و هدف

  حدود 24 تا 40% پذیرش های بیمارستانی در جهان مربوط به اعتیاد و عوارض آن است. تعیین عاملی که نشان دهنده مصرف مواد مخدر و روانگردان در افراد و به ویژه در اجساد باشد برای تشخیص علل بیماری های جسمی و روانی و همچنین تعیین علت فوت می تواند بسیار کمک کننده باشد.

  روش کار

  جمعیت مورد مطالعه کلیه اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 88 می باشد. در این مطالعه از بین اجسادی که در یکی از نمونه های زیستی آن ها یکی از مواد مخدر و روانگردان شامل تریاک، هرویین یا کوکایین در آزمایش گاز کروماتوگرافی یا تست نواری کوکایین مثبت شده بود،20 نفر انتخاب و سپس نمونه های آسیب شناسی ریه این افراد که از قبل و به طور هم زمان با نمونه سم شناسی و به صورت یکسان و از محل های مشخص ریه گرفته شده است، جهت مشاهده هموسیدرین رنگ آمیزی مخصوص گشته و از نظر وجود ماکروفاژهای هموسیدرین– لیدن مورد بررسی میکروسکوپیک قرار گرفتند. همچنین از بین افرادی که سابقه مصرف مواد نداشته و آزمایش سم شناسی ایشان نیز منفی بوده است، 20 نفر انتخاب و سپس ارتباط بین سوء مصرف مواد و وجود ماکروفاژهای هموسیدرین– لیدن در ریه با روش های آماری و با استفاده از نرم افزارهای آماری تعیین گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه تعداد 40 جسد با تفکیک جنسیتی 35 مرد (5/87%) و 5 زن (5/12%)) مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین اجساد (10%) در محدوده سنی 30 سال بودند. مدت مصرف مواد حداکثر 20 و حداقل 1 سال بود که بیشتر اجساد (28%) مدت مصرف 10 سال را داشتند. از نظر روش مصرف بیشترین روش تزریقی 8 نفر (50%) موارد بوده است. ماکروفاژهای هموسیدرین در 9 نفر (5/22%)1+، در 7 نفر (5/17%) 2+، در یک نفر (5/2%) 3 + و در 3 نفر (5/7%) نیز 4+ بود. بین گروه کنترل و مورد از نظر وجود ماکروفاژهای هموسیدرین لیدن تفاوت آماری معنی دار مشاهده گردید.

  نتیجه

  مارکر ماکروفاژ هموسیدرین– لیدن یک مارکر مهم در بررسی علت فوت افراد مصرف کننده مواد است و در مطالعه ما این مارکر به طور کامل در تمام اتوپسی هایی که به عنوان گروه مورد بررسی شدند مثبت شد. به نظر می رسد در موارد مشکوک به مصرف مواد مخدر این مارکر می تواند در تعیین علت فوت کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، ماکروفاژ هموسیدرین، لیدن، ریه
 • آرش عکاظی، هومن بخشنده، مسعود قادی پاشا، فرزانه مهدی زاده، زهرا شعبان نژاد خاص صفحه 103
  زمینه و هدف
  دستور عدم انجام عملیات احیاء در مواردی صادر می گردد که بیمار علی رغم دریافت درمان های لازم دچار ایست قلبی تنفسی شده و بر اساس تشخیص پزشک، درخواست قبلی بیمار و یا درخواست بستگان عملیات احیاء بخصوص در مواردی که پیش آگهی خوبی برای درمان وجود نداشته باشد، انجام نمی گیرد. در حال حاضر دستورالعمل و مجوز رسمی برای صدور دستور عدم انجام عملیات احیاء در مراکز درمانی کشور وجود ندارد و به نظر می رسد این دستور به صورت غیر رسمی و سلیقه ای انتخاب می شود. در این مطالعه وضعیت موجود و متغیرهایی که از نظر پزشکان اهمیت بیشتری دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش بررسی
  پرسشنامه ای بی نام در رابطه با صدور دستور عدم انجام احیاء به پزشکان متخصص هوشبری و طب اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران ارایه گردید که 62% پزشکان به آن پاسخ دادند. یافته ها به کمک نرم افزارSPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 71 پزشک به سوالات پاسخ دادند. بر این اساس صدور دستور عدم احیاء در غالب موارد (61/4%) به صورت غیررسمی و شفاهی صادر می شود. وجود بیماری های ناتوان کننده زمینه ای، وضعیت نامناسب قلبی پیش از ایست قلبی اخیر، پیش آگهی نامناسب برای بیماری زمینه ای و آسیستول بیش از 20 دقیقه از متغیرهای اصلی و موثر در صدور دستور عدم احیاء می باشند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه حاکی از شیوع بی ضابطه صدور دستور عدم انجام عملیات احیاء در بیمارستان ها می باشد. با توجه به این که در حال حاضر در کشور معیار مشخصی برای این انتخاب وجود ندارد، لازم است دستورالعمل استاندارد شده ای با استفاده از نظرات فقها و متخصصان مربوطه تعریف شود.
  کلیدواژگان: عدم احیاء قلبی و عروقی، اخلاق پزشکی، پیش آگهی بد
 • نصیب بابایی، آزاد رحمانی*، علیرضا محجل اقدم، وحید زمان زاده، عباس داداش زاده، مرضیه آوازه صفحه 111
  زمینه و هدف

  پرستاران همراهان را مهم ترین منابع اعمال خشونت محل کار علیه خود می دانند. در متون قبلی پژوهشی یافت نشد که ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران را از دیدگاه همراهان مورد بررسی قرار داده باشد. لذا، هدف این مطالعه تعیین درک همراهان از ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی 376 نفر از همراهان در مراکز آموزشی تبریز با روش تصادفی ساده در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تعدیل شده سازمان جهانی بهداشت بود که با ایجاد تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 13) و آمار توصیفی استفاده گردید.

  یافته ها

  در مجموع همراهان 149 مورد خشونت محل کار را گزارش نمودند. همراهان بیشترین خشونت ها را به ترتیب انواع کلامی (25%)، نژادی (5/9%)، جنسی (4/5%) و فیزیکی (4/3%) گزارش نمودند. در مورد خشونت های کلامی، جنسی و فیزیکی همراهان مهمترین عاملان خشونت بودند. عمده ترین عوامل مرتبط با بروز خشونت برخورد نامناسب پرسنل، نگرانی مرتبط با سلامتی و انتظار طولانی مدت برای دریافت خدمات بود. همچنین، عمده ترین واکنش پرستاران به اعمال خشونت علیه آنان اطلاع به نگهبانی، انجام ندادن هیچ کاری و دعوت مهاجم به آرامش بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش تاییدکننده شیوع بالای خشونت محل کار علیه پرستاران بود و همچنین مشخص شد در بسیاری از موارد مانند شیوع خشونت، عاملان خشونت، انواع خشونت و واکنش پرستاران به خشونت درک همراهان شرکت کننده در مطالعه مشابهت زیادی با گزارشات قبلی پرستاران در این زمینه دارد.
  بودجه این مطالعه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت شده و به تایید کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش رسیده است. نتایج مطالعه تعارض منافعی با نویسندگان ندارد.

  کلیدواژگان: خشونت، محل کار، همراهان، پرستاران
 • محمد جمالیان، مجتبی شرفخواه، حسن صلحی، احمد قربانی صفحه 119
  زمینه و هدف
  الگوی توارث اثر انگشت پلی ژنیک است. گروه های خونی افراد نیز از یک توارث ژنتیکی تبعیت می کنند. براساس مطالعات، بین نوع گروه های خونی ABO و اثر انگشت با ویژگی های فیزیکی بدن انسان ارتباط وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع الگو های اثر انگشت در گروه های خونی ABO می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 600 فرد سالم در 4 گروه خونی A، B، AB و O و دو وضعیت Rh مثبت و منفی انجام گرفت. گروه خونی و وضعیت Rh افراد با استفاده از روش Cell type و اثر انگشت افراد با روش انگشت نگاری هانری و گالتون تعیین گردید. الگوی اثر انگشت افراد، در 3 گروه اصلی کمانی(Arch)، حلقوی (Loop) و چرخشی (Whorl)) و 9 الگوی فرعی اثر انگشت، طبقه بندی شد.
  یافته ها
  الگو های چرخشی، حلقوی و کمانی به ترتیب با %1/44، %43 و %8/12، فراوان ترین الگو های اصلی اثر انگشت در میان کل افراد مورد مطالعه بودند. الگوی چرخشی در گروه های خونی A، B و O و افراد Rh مثبت به ترتیب با %25/7 %27/7، %27/3و %91/4 و الگوی حلقوی در گروه خونی AB و افراد Rh منفی به ترتیب با %6/30 و %5/13، بیشترین الگوی اصلی اثر انگشت بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، فراوانی الگو های اثر انگشت در گروه های خونی ABO متفاوت است و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، مطالعات بیشتر در آینده توصیه می شود.
  کلیدواژگان: گروه خونی ABO، اثر انگشت، انگشت نگاری
 • سید خسرو قاسمپوری، مسعود پورحسین، احد علی زاده، سید محسن میرمحمدی * صفحه 127
  زمینه و هدف

  اهمیت منابع انسانی به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادی برکسی پوشیده نیست. اما این سرمایه ارزشمند همواره توسط عوامل متعددی از جمله حوادث ناشی از کار تهدید می شود. این پژوهش با هدف بررسی فراوانی یک ساله حوادث شغلی و الگوی صدمات وارده به مصدومان مراجعه کننده به واحد معاینات شهرستان ساری انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی– مقطعی و با حجم نمونه 125 نفر، با استفاده از روش سرشماری بر روی مراجعینی که با شکایت حادثه شغلی برای اولین بار به واحد معاینات پزشکی قانونی شهرستان ساری مراجعه کردند، انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه برای هر یک از مراجعین متغیرهایی مانند سن، جنس وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، درآمد ماهیانه، نوع صدمات و... بررسی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه وتحلیل صورت گرفته است.

  یافته ها

  این مطالعه نشان داد 97% از افراد حادثه دیده مرد و دارای میانگین سنی 35 سال که 8/84% آن ها متاهل بوده و 2/67% از آن ها دارای تحصیلات تا مقطع دیپلم و زیر دیپلم، 4/86% از آن ها بدون آموزش فنی و حرفه ای و 8/56% آن ها دارای سابقه کاری کمتر از یک سال بودند. همچنین در میان ماه های سال، خرداد ماه با 7/17% بیشترین موارد حوادث و شیفت صبح با 5/56% بیشترین زمان وقوع حوادث بود. 8/40% از حوادث در کارگاه های صنعتی اتفاق افتاد که 52% آن در اثر برخورد با نیروی مکانیکی بی جان بوده است. در اثر این برخورد 44% از مصدومان دچار شکستگی شده اند. اندام های فوقانی و تحتانی با 2/39% و2/27% به ترتیب بیشترین اعضای آسیب دیده می باشند. یافته دیگر این تحقیق نشان داد 4/82% از حوادث کار در کارگاه هایی اتفاق افتاده است که دارای جمعیت کمتر از 10 نفر بودند. همچنین 4/14% از نمونه ها دارای سابقه قبلی حادثه شغلی می باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  این بررسی نشان داد که افراد جوان که آموزش حرفه ای نداشته اند، در معرض بیشترین حوادث شغلی قرار دارند. همچنین کارگاه های کوچک از مکان های پر حادثه به شمار می روند. نتایج این مطالعه در بسیاری از موارد با یافته های تحقیقات مشابه در ایران و سایر کشورها مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: حوادث شغلی، الگوی صدمات، پزشکی قانونی
 • کامبیز سلطانی نژاد صفحه 133
  زمینه و هدف
  ریسین گلیکوپروتیینی است که از دانه های گیاه کرچک به دست می آید و یکی از مهلک ترین سموم گیاهی محسوب می شود. وجود انواع مسمومیت های تصادفی، جنایی و بیوتروریسم ناشی از ریسین سبب شده که این مسمومیت از دیدگاه سم شناسی قانونی دارای اهمیت بالایی باشد. هدف از این مقاله مروری بر تاریخچه، منشا، بیوشیمی، سم شناسی پایه، تظاهرات بالینی و روش های شناسایی ریسین در موارد بالینی و قانونی است.
  نتایج
  سمیت بالا، فراوانی و دسترسی آسان به گیاه، سهولت و ارزان بودن استخراج سم، غیر اختصاصی بودن تظاهرات بالینی مسمومیت و عدم وجود پادزهر اختصاصی سبب شده که از ریسین در مسمومیت های جنایی و بیوتروریسم استفاده شود. در سال های اخیر، کشف آزمایشگاه های زیرزمینی تهیه ریسین متعلق به القاعده در افغانستان و برخی از کشورها و ارسال نامه های آغشته به ریسین به دفتر رییس جمهور آمریکا خود گویای اهمیت تهدید بیوتروریستی با ریسین می باشد. آنالیز ریسین در انواع نمونه های زیستی و غیر زیستی جهت تایید علت مسمومیت به ویژه در موارد جنایی ضروری است. از روش های ایمنوآسی برای غربالگری و از تلفیق روش های کروماتوگرافی و طیف سنجی جرمی برای تایید موارد مسمومیت استفاده می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود تهدیدات دایمی و احتمال به کارگیری ریسین در حملات بیوتروریستی در کشور، لزوم آشنایی کلیه شاغلین گروه پزشکی از جمله متخصصان پزشکی قانونی و سم شناسی قانونی با مسمومیت های ناشی از ریسین و روش های تشخیص آن در موارد بالینی و قانونی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: ریسین، مسمومیت، بیوتروریسم، سم شناسی قانونی
 • غلامعلی جعفری، عبدالرئوف ادیب زاده، جابر قره داغی صفحه 153
  مقدمه
  سندرم اجیلوی از عوارض ناشایع جراحی ها به شمار می رود که با تابلوی بالینی انسداد حاد و فانکشنال روده پس از انجام اعمال جراحی بروز کرده و در صورت عدم درمان درست و به موقع می تواند به پارگی روده و پریتونیت کشنده بینجامد. آنچه در مطالعات گوناگون به آن پرداخته شده است شامل علت ایجاد این عارضه، نحوه درمان و عوارض ناشی از عدم درمان به موقع آن می باشد. در این مطالعه با معرفی موردی از این سندرم که به منظور بررسی شکایت از پزشک معالج جراح بیماری های زنان و زایمان به کمیسیون پزشکی استان تهران ارجاع شده، به چگونگی دیدگاه پزشکی قانونی در این گونه موارد مظنون به انجام قصور پزشک معالج می پردازیم.
  معرفی مورد: خانم 34 ساله در هفته 32 بارداری چهارم خود با خونریزی شدید به مرکز درمانی مراجعه نموده و با تشخیص جداشدگی زودرس جفت به منظور انجام عمل سزارین مورد جراحی قرار می گیردسپس نوزاد و مادر با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص می شوند. سه روز بعد فرد مزبور با علائم پریتونیت حاد مجددا به بیمارستان مراجعه کرده و بلافاصله به اتاق عمل انتقال می یابد و پس از جراحی و برداشتن بخشی از روده و به دنبال آن بستری در بخش مراقبت های ویژه به مدت 35 روز، با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص می گردد. به علت مشکلات پیش آمده پس از زایمان، با احتمال قصور پزشک متخصص زنان معالج خود و با شک به آسیب دیدگی روده حین عمل سزارین، از پزشک مزبور شکایت می نماید. بررسی های صورت گرفته در کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران و بحث و تبادل نظر کارشناسان مدعو شرکت کننده در کمیسیون بررسی پرونده یاد شده در نهایت منجر به صدور رای به عدم قصور پزشک متخصص زنان معالج، می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  .از آنجا که این سندرم می تواند از عوارض جراحی ها در کلیه رشته ها و همینطور زنان باشد، توجه و در نظر گرفتن آن در موارد محتمل پس از زایمان سزارین توصیه می گردد. آنچه در عملکرد متخصص زنان لازم است مورد توجه قرار گیرد، پیگیری مناسب و دقیق بیماران پس از انجام این عمل می باشد. بدیهی است در صورت شک به ایجاد این سندرم، حداقل انجام یک مشاوره جراحی می تواند هم پزشک و هم بیمار را از مشکلات احتمالی آینده برهاند.
  کلیدواژگان: انسداد عملکردی کولون، سزارین، سندرم اجیلوی، قصور پزشکی
|
 • Dr Arash Ghodousi, Dr Roshanak Ghafari, Dr Seyyedeh Mahsa Khademi Ghahroudi, Dr Mah Sima Madineii Page 87
  Background
  Frontal sinuses are valuable for human identification especially when there are not other identification methods. The aim of the study is evaluation of frontal sinus indexes in Isfahanian population samples for identifying unknown persons.
  Method
  In this study paranasal sinus images of 103 cases in the age range of 12-81 were collected. Then presence or absence, symmetry or asymmetry, kind of septum and superior border outline form of frontal sinuses were evaluated and FSS classification system was used for classification of indexes. Furthermore, total width of two sinuses, the distance between the highest points of the two sinuses and the distance of each sinus to its maximum lateral limit, were measured; then, the data were analyzed.
  Findings
  Bilateral and unilateral absences of frontal sinus were observed respectively 2.9% and 1.9%. Also, there were no relation between age and sex with frontal sinus presence. Most dimensions of men were larger than women. There was no relation between the age and the measurements. Probability of the frontal sinus uniqueness was 75% in our samples; though, it was increased 100% by adding measurements.
  Conclusion
  The success rate of 75% implying the classification method could be useful for practical purposes of identification especially by adding measurements to it.
  Keywords: Identification, Frontal sinus, CT scan
 • Dr Hassan Tofighi Zavare, Dr Mazaher Ghorbani, Dr Kiana Koolaei Nejad Page 97
  Background

  About 24 to 40 percent of hospital admissions are due to addiction and its complications. Determination of a marker for substance abuse, especially in cadavers is very useful for diagnosis and the cause of death.

  Method

  This study was conducted to evaluate association between substance abuse and Hemosiderin-Laden in alveolar macrophages in all cadavers referred to Tehran Legal Medicine Center in 2009. In this study, 40 cases, referred to our medico legal center were evaluated for possible addiction to opium, Heroin or Crack, documented by Cocaine strip test or gas chromatography test. The lung autopsies were taken from both addicted and non-addicted and after staining, they were evaluated for the number of Hemosiderin-Laden macrophages had any significant difference between two groups.

  Findings

  A total number of 40 fatal cases were studied (35 men and 5 women; mean age range was 30 years). The cases had a minimum exposure range of 1 to 20 years lifetime, of which 28% had used drugs approximately 10 years. The methods for using drugs were as followed: injection (50%), oral (18.8%), inhalation (12.5%), injection and oral (12.5%), and inhalation and oral (6.2%). The most popular methods used by subjects were Heroin (25%). The number of Hemosiderin-Laden macrophages detected in lung autopsies significantly increased in addicted ones. Results showed that the difference between case and control groups is significant statistically.

  Conclusion

  Consequently, this study confirmed previous study findings and showed that Hemosiderin-Laden in alveolar macrophages is a useful marker for diagnosing chronic drug abusers.

  Keywords: Hemosiderin – Laden macrophage, Lung, Substance Abuse
 • Dr Arash Okazi, Dr Hooman Bakhshandeh, Dr Masood Ghadipasha, Dr Farzaneh Mehdizadeh, Dr Zahra Shaban Nejad Khas Page 103
  Introduction
  Do not attempt resuscitation (DNAR) order is issued despite continuing the basic treatment in patients with a cardiopulmonary arrest. Resuscitation would not start if the patients have a previous request for DNAR by their physicians or relatives. In Iran, we don’t have any accreditation for DNAR order. So, this command is done informally and based on the physician individual opinion. In this study, current situations in our hospitals and the variables which medically affect in this order are evaluated.
  Method
  A blind standard questionnaire in DNAR order field was completed by 62% of anesthesiology and emergency medicine specialists. Data were analyzed by 16th version of SPSS software.
  Results
  Totally, 71 physicians were completed the questionnaire. In 61.4% of cases informal and verbal commands are issued. An underlying debilitating disease, a prior cardiac arrest, poor cardiac condition before recent cardiac arrest, an underlying poor prognosis disease, asystol rhythm taken more than 20 minutes are the main variables for having DNAR orders.
  Discussion
  This study showed that DNAR order is done in our hospitals not based on a formal guideline. So, we need to provide a formal protocol in conjunction with jurisprudents and other related experts.
  Keywords: No Resuscitation, Medical Ethics, Poor Prognosis
 • Nasib Babayi, Azad Rahmani, Alireza Mohajjel, Aghdam, Vahid Zamanzadeh, Abbas Dadashzadeh, Marzie Avazeh Page 111
  Introduction

  Nurses consider patients’ companions as a main resource of workplace violence against nurses. There are no previous researches investigated the nature of workplace violence against nurses from the viewpoints of patients’ companions. So, the aim of present study was to investigate the perception of patients’ companions about workplace violence against nurses.

  Method

  In this descriptive study, 376 companions in Tabriz medical educational centers were participated by simple randomized method. The data gathering instrument was a modified questionnaire of World Health Organization. Data analysis was performed using SPSS software (version 13) and descriptive statistics.

  Findings

  Companions reported 149 occurrences of workplace violence in verbal (25%), cultural (5.9%), sexual (4.5%) and physical (4.3%) types. About verbal, sexual and physical violence the companions were the most representative of workplace violence. Inappropriate behavior of personnel, worries about health and long prospect for receiving health care were mains. The main reactions of nurses to workplace violence included informing guard, doing nothing and invited the offender to be calm.

  Conclusion

  Results of this research confirmed high prevalence of workplace violence against nurses and also in many cases, such as prevalence of violence, offenders, types of violence and reactions of nurses the perception of companions were similar to the viewpoint of nurses that reported in previous researches. This project funded by research deputy of Tabriz University of Medical Sciences and approved by Regional Ethics Committee. The findings have no interest of conflict with authors.

  Keywords: Violence, Workplace Violence, Companions, Nurses
 • Page 119
  Background
  Fingerprint pattern inheritance is a polygenic one. Blood groups of people also follow a natural genetic inheritance. Some studies have been carried out on the relationship between types of ABO blood groups and fingerprint with physical features of human body. This study aims to find out prevalence of fingerprint patterns in ABO blood groups.
  Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on 600 healthy people in 4 blood groups of A, B, AB, O and in two blood factors of Rh+ and Rh-. The blood group and Rh factors of the people were determined by Cell Type method. Their fingerprints were specified using Henry and Galton’s dermatoglyphics method. Fingerprint patterns of people were classified into 3 major groups (Arch, Loop, and Whorl) and 9 minor fingerprint patterns.
  Findings
  Prevalence of whorl, loop, and arch patterns in the people under study were achieved as 44.1%, 43%, and 12.8%, respectively. For whorl pattern, the most major fingerprint patterns in A, B, and O blood groups and Rh+ people were 25.7%, 27.7%, 27.3%, and 91.4%, respectively. For loop pattern, the frequency in AB blood group and Rh- people were 30.6% and 13.5%, respectively.
  Conclusion
  The results of this study revealed that frequency of fingerprint patterns is different between ABO blood groups; yet, further studies with higher sample size are recommended.
  Keywords: ABO Blood, Group System, Fingerprint, Dermatoglyphics
 • Dr Seyyed Khosro Ghasempouri, Dr Masood Pourhossein, Dr Ahad Alizade, Seyyed Mohsen Mirmohammadi Page 127
  Background

  Importance of Human resources as economic cycle motive is clear for everyone، but this valuable parameter always threatened by many factors in workplace. This study is done for evaluation of annual frequency and pattern of injuries of cases who came to the examination unit of Sari legal medicine center

  Method

  This was a descriptive and cross sectional study. 125 cases that referred to clinical examination unit of Sari legal medicine center were studied through a questionnaire.

  Findings

  %97of cases were male with mean age of 35yares old, %84. 8 in married state, %67. 2 were educated up to diploma, %86. 4 without technical vocational training. The most events had occurred in industrial studio (%40. 8), concern to June (%17. 7) and morning shift (%56. 5). %56/8 of them had less than one year training, injured in collision with animate mechanical forces (%52). The most common injuries were in upper limbs with %39. 2 and lower limbs %27. 2; %44 of them had bone fractures. Also, this study showed% 82. 4 of accidents happened in work place with less 10 worker and %14. 4 had a previous history of occupational accidents.

  Conclusion

  On the basis of this study, young men devoid of vocational training in small work shop had the most common exposure to occupation accidents. The results of this study have conformity with the findings of similar studies in Iran and other countries.

  Keywords: Occupational Accidents, Pattern of Injuries, Legal Medicine
 • Dr Kambiz Soltaninejad Page 133
  Background
  Ricin is a glycoprotein and one of the most toxic produced plant toxins derived from the castor plant. Accidental and criminal poisoning and bioterrorism due to ricin have been considered as the most important type of intoxications in forensic toxicology. In this article, the origin, history, biochemistry, toxicity and analytical procedures for determination of ricin in clinical and forensic cases are reviewed.
  Findings
  Due to a high toxicity, the relative ease of production and availability of plant, economic methods for extraction of ricin from plant, non-specific clinical presentations and lack of specific antidote for treatment of the poisoning, ricin has been used in criminal poisoning and bioterrorism. In recent years, many Al Qaeda's illegal clandestine laboratories for production of ricin in Afghanistan and other countries have been detected. Also, sending of ricin-contaminated letters to some governmental important people such as USA president has been reported. This fact represents the importance of continuous threat due to ricin bioterrorism. Analysis of ricin in biological and non-biological samples is necessary for confirmation of poisoning especially in forensic cases. Immunoassay techniques have been used for screening of samples and combination of high tech chromatographic and mass spectrometric methods could be used for confirmatory analysis in clinical and forensic cases.
  Conclusion
  Due to continuous threat of our country by terroristic groups and possibility of use of ricin in modern terroristic acts, there is a necessity for continuous medical education of health care providers and forensic medicine specialists about ricin poisoning from medical and forensic aspects.
  Keywords: Ricin, Poisoning, Bioterrorism, Forensic Toxicology
 • Dr Gholam Ali Jafari, Dr Abdoraouf Adibzade, Dr Jaber Gharedaghi Page 153
  Background
  Ogilvie Syndrome is considered as a rare complication of post operations. It is an acute functional obstruction without any mechanical causes. Obviously, in a late or mismanagement, this could lead to a fetal peritonitis. As our data base searches, most studies of this syndrome have shown its cause and management; so, this study, through a survey on a medical incident case presentation, could be considered a new one from the forensic medicine viewpoint.
  Case Presentation
  A 34 years old woman in her 32th weeks of pregnancy; came to emergency room because of a massive vaginal bleeding. Cesarean section delivery was done due to an incidental decidual abruption diagnosis. The patient and her new born baby were discharged in a good condition. Three days following discharge, the patient admitted in the hospital due to an acute peritonitis; partial colectomy was done. Following the second surgery, the patient was admitted in ICU for next 35 days. The patient was discharged in a good condition and claimed for her problems which came to her due to her obstetrics physician negligence.
  Conclusion
  This syndrome should be considered as one of the post operation complications in a patient who has abdominal distention and other obstruction signs. Careful and suitable care and management following surgeries like a cesarean delivery should be done by surgeons and physicians are responsible for possible negligence in care steps. It is known that even a request for a surgical consultation besides fair care and in time management following a susceptible diagnosis, could save both patients and physicians from the future problems.
  Keywords: Functional Colonic Obstruction, Cesarean Delivery, Ogilvie's Syndrome, Medical Incident