فهرست مطالب

 • پیاپی 28-29 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاضل اسدی امجد، مهدی سپهرمنش، علی دهداری صفحات 9-22
  در این مقاله، نگارندگان بر آن هستند که نظریه ی تعلیق معنای دریدا را در اثر مهم سام شپرد، «کودک مدفون» مورد بررسی قرار دهد.دریدا نظریه ی دال و مدلول ساختارگراها را واسازی کرده و بیان می دارد که معنا در زنجیره ای از دال ها گیر افتاده و در آن دال ها فقط به هم ارجاع داده می شوند و هیچ وقت به مدلولی معین ختم نمی شوند. بنابراین، به اعتقاد دریدا معنا یا مدلول برای همیشه به تعویق می افتد. در این نمایش نامه هویت شخصیت ها و مفاهیم کلیدی برای آنها ناپایدار بوده و در بوته ی تعلیق قرار می گیرند. همچنین، شخصیت ها مدام در حال بازآفرینی هویتشان و در نتیجه تولید معنای جدید برای خود هستند. شخصیت ها مثل دال های سرگردان هستند که هیچ وقت به مدلول و هویتی ثابت نمی رسند.
  کلیدواژگان: هویت، دال، تعویق و تعلیق معنا، مدلول
 • عزیزه چالاک، شیوا حاجیان صفحات 23-36
  تحقیق حاضر به بررسی استفاده هدفمند از بلند داستان گویی مدرس به عنوان شیوه نوین آموزشی در برنامه های تحصیلی زبان آموزان ایرانی پیش متوسط پرداخت. به این منظور 3 گروه 15 نفری از زبان آموزان در این تحقیق شرکت کردند که گروه اول به عنوان گروه شاهد و 2 گروه دوم به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند.گروه شاهد فقط تحت تاثیر شیوه های قدیمی آموزش گرامر قرار گرفت در حالی که 2 گروه آزمایش از بلند داستان گویی مدرس برخوردار شدند، به این نحو که گروه آزمایش اول فقط در معرض داستان گویی مدرس و گروه دوم در معرض داستان گویی مدرس و دانش آموزان قرار گرفتند. داده ها از طریق بکارگیری مصاحبه شفاهی قبل و بعد از اعمال داستان گویی جمع آوری شد. ارزیابی زبان آموزان پس از 9 جلسه با استفاده از آمار توصیفی و استنتاجی نشان داد که دو گروه آزمایش که در معرض داستان گویی قرار گرفتند پیشرفت قابل توجهی داشتند.
  کلیدواژگان: زبان آموزان پیش متوسط، بلند داستان گویی، ساختار های گرامری، مهارت گفتاری
 • هادی فرجامی، فرزام ونکی صفحات 37-52
  در این مطالعه به تاثیر روایتی بودن متن بر به یاد آوردن واژه های انتزاعی بلافاصله پس از تمرین و پس از گذشت مدت زمان قابل توجه پرداخته شده است. چهل فراگیرنده که بر اساس آزمون توانایی زبانی انتخاب شده بودند به صوردت تصادفی در 2 20 نفری قرار گرفتند و در2 جلسه آموزش واژگان، که توسط یکی از پژوهشگران اداره شد، شرکت کردند. در این 2 جلسه، گروه آزمایش 47 واژه انتزاعی را در 2 متن داستانی کوتاه مطالعه و تمرین کردند و گروه کنترل آن ها را در 2 متن غیرروایتی، که از نظر سختی و واژگان با متون گروه آزمایش قابل مقایسه بود، مطالعه و تمرین کردند. آزمون هایی که پس از هر جلسه و نیز یک هفته پس از هر جلسه اجر شد، نشان داد که گروه آزمایش در به یاد آوردن واژگان هدف از گروه کنترل بهتر عمل می کند. آزمون آماریt نشان داد که برتری گروه آزمایش بر گروه کنترل از نظر آماری معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: داستان، به یاد آوردن واژگان، روایتی بودن، نوع متن، واژگان انتزاعی
 • مهدی میرزایی صفحات 53-67
  پژوهش حاضر به مطالعه 3 گروه از مشکلات همایندی (همایندی های فرهنگی، همایندی های برجسته و همایندی های غیربرجسته) می پردازد که از سوی مونا بیکر(1993) مطرح شده اند. در این راستا، نحوه برخورد 2 گروه از مترجمان حرفه ای یعنی «مترجمان بومی و مترجمان بیگانه» (میرعمادی، 2000) با 3 گروه مذکور از انواع همایندی ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا در صورت وجود، هرگونه تفاوت بین این 2 گروه از مترجمان در پرداختن به تنگناهای همایندی ها آشکار شود. همچنین، بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت راه حل های ارایه شده توسط گروه های فوق الذکر از مترجمان با راه حل های پیشنهادی بیکر از اهداف این پژوهش می باشد
  کلیدواژگان: همایندی برجسته، همایندی، مترجم بومی، مترجم بیگانه، همایندی غیربرجسته، همایندی فرهنگی
 • سپیده میرزایی، نعیمه خراقانی صفحات 68-76
  این تحقیق در پی بررسی این مسئله بود که آیا انواع مختلف توضیحات درون متنی کلمات انگلیسی—یعنی ترجمه کلمات، مترادف انگلیسی آنها، و یا تعریف انگلیسی آنها—می تواند بر توانایی خواندن و درک مطلب دانش آموزان دبیرستانی ایرانی تاثیر متفاوت داشته باشد یا خیر. بدین منظور، 78 دانش آموز بطور تصادفی از یکی از دبیرستان های اصفهان برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند و به 4 گروه تقسیم شدند. به منظور حصول اطمینان از همسان بودن نوانایی خواندن و درک مفاهیم آنها، از آنها خواسته شد که در 1 آزمون خواندن و درک مطلب شرکت کنند. تفاوت چشمگیری بین توانایی این 4 گروه به چشم نخورد. سپس، هر گروه از دانش آموزان آزمون درک مطلبی را دادند که در آن برای هر گروه، متون مورد آزمون همراه با نوع خاصی از توضیحات درون متنی همراه بود. نتایج حاکی از این بود که 3 گروه آزمایشی (یعنی گروه ترجمه، گروه مترادف ها، و گروه تعاریف درون متنی) عملکردی بهتر از گروه شاهد داشتند که برای آنها متون مورد آزمون بدون توضیحات درون متنی آماده شده بود. اما از میان 3 گروه آزمایشی، نمرات گروه مترداف ها (هرچند به میزان اندک) از نمرات گروه ترجمه بهتر بود و نمرات گروه ترجمه هم در عوض بهتر بطور معناداری از نمرات گروه تعاریف درون متنی بود.
  کلیدواژگان: عبارات استدلالی کلام، تجزیه و تحلیل کلام، عبارات استدلالی اجتماعی
 • سجاد شفیعی قهفرخی، فاطمه قطبی، لیلا سلطانی صفحات 77-87
  این تحقیق در پی بررسی این مسئله بود که آیا انواع مختلف توضیحات درون متنی کلمات انگلیسی—یعنی ترجمه کلمات، مترادف انگلیسی آنها، و یا تعریف انگلیسی آنها—می تواند بر توانایی خواندن و درک مطلب دانش آموزان دبیرستانی ایرانی تاثیر متفاوت داشته باشد یا خیر. بدین منظور، 78 دانش آموز بطور تصادفی از یکی از دبیرستان های اصفهان برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند و به 4 گروه تقسیم شدند. به منظور حصول اطمینان از همسان بودن نوانایی خواندن و درک مفاهیم آنها، از آنها خواسته شد که در 1 آزمون خواندن و درک مطلب شرکت کنند. تفاوت چشمگیری بین توانایی این 4 گروه به چشم نخورد. سپس، هر گروه از دانش آموزان آزمون درک مطلبی را دادند که در آن برای هر گروه، متون مورد آزمون همراه با نوع خاصی از توضیحات درون متنی همراه بود. نتایج حاکی از این بود که 3 گروه آزمایشی (یعنی گروه ترجمه، گروه مترادف ها، و گروه تعاریف درون متنی) عملکردی بهتر از گروه شاهد داشتند که برای آنها متون مورد آزمون بدون توضیحات درون متنی آماده شده بود. اما از میان 3 گروه آزمایشی، نمرات گروه مترداف ها (هرچند به میزان اندک) از نمرات گروه ترجمه بهتر بود و نمرات گروه ترجمه هم در عوض بهتر بطور معناداری از نمرات گروه تعاریف درون متنی بود.
  کلیدواژگان: درک مفاهیم، توانائی خواندن، توضیحات درون متنی
 • علی روحانی، آلا سعیدفر صفحات 88-104
  تمایل زبان آموزان ایرانی برای آموختن زبان انگلیسی باعث نشر کتب درسی متفاوت برای برآورده کردن نیازهای مختلف آن ها شده است. محققان، مدرسان و تهیه کنندگان کتب درسی شاهد تحقیقات بسیاری در زمینه ارزیابی کتب درسی زبان انگلیسی در ایران هستند، ولی همواره خلائی در زمینه ارزیابی کتب درسی تهیه شده توسط وزارت آموزش و پرورش وجود دارد؛ شاید به خاطر این که معلمان شانسی برای تغییر مواد درسی ندارند. به دلیل استفاده گسترده از تصاویر در کتب درسی، تحقیق درباره تاثیر این عناصر بصری بر یادگیری زبان آموزان از اهمیت به سزائی برخوردار است. به دلیل کمبود مطالعات در زمینه ارزیابی عناصر بصری (تصاویر) به ویژه در کتابهای درسی زبان انگلیسی در ایران، محققان این تحقیق در صدد بر آمدند که تصاویر موجود در سه کتاب درسی زبان انگلیسی دوره راهنمایی را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا از موثر بودن آنها در برآورده کردن نیازهای زبان آموزان ایرانی و اهداف آموزشی زبان انگلیسی اطمینان حاصل شود. یافته ها از طریق 2 مصاحبه نیم -ساختاری با 35 معلم زبان انگلیسی و 49 دانش آموز مشخص کرد که معلمان دیدگاه های مثبتی در مورد عناصر بصری مورد استفاده در کتابهای درسی و اهداف کلاسی داشتند. هم چنان آن ها معتقد بودند که فراهم کردن تصاویری که از لحاظ فرهنگی و مذهبی مناسب است می تواند فرآیند تدریس را آسان تر کند؛ اما بر خلاف نظر معلمان، دانش آموزان شرکت کننده، دیدگاه های مثبتی در مورد عناصر بصری موجود در کتابهای درسی خود نداشتند.
  کلیدواژگان: زبان آموزان، عناصر بصری، کتب درسی
 • نورالدین یوسفی، رقیه هوشنگی صفحات 105-116
  خواندن مهارتی اساسی است که کل آموزش رسمی وابسته به آن است.امروزه دانشجویان بیشتری در سراسر جهان هر روز وادار می شوند انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی بیاموزند تا بتوانند متون درسی و نشریات تخصصی را که به انگلیسی نوشته می شوند بخوانند.از طرف دیگر خواندن موثر نه تنها کار سختی است بلکه یک کار ذهنی پیچیده و چالش برانگیز نیز می باشد.بنابراین برای کمک به زبان آموزان برای اینکه از عهده این کار برآیند لازم است که مشکلات و نقاط قوت و ضعف آنها در این زمینه شناخته شود. لذا براساس مفاهیم فراشناخت و خودارزیابی، این پژوهش برای درک مشکلات زبان آموزان ایرانی در خواندن انگلیسی براساس اظهار نظرهای خود آنان صورت پذیرفت. برای این منظور از 20 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در یکی از دانشگاه های شهر کرمانشاه خواسته شد که مشکلات خود را در زمینه خواندن انگلیسی به صورت مکتوب بیان نمایند. مطالب نوشته شده جمع آوری و کد گذاری گردید و تعداد هر یک از مشکلات بیان شده مشخص شد. بزرگترین مشکل یافت شده در سطح کلمه براساس نظر این دانشجویان محدود بودن گنجینه واژگان و عدم موفقیت در یادآوری کلماتی بود که انان قبلا به حافظه سپرده بودند. در سطح متن نیز مشکل خواندن بطور سلیس، عدم آشنایی با موضوع، سطح سختی متن و ندانستن راهبردهای مناسب خواندن از جمله مهمترین مشکلات ذکر شده بودند.
  کلیدواژگان: فراشناخت، مشکل خواندن، خودارزیابی، زبان آموزان انگلیسی در ایران، خود انعکاسی
|
 • Fazel Asadi Amjad, Mehdi Sepehrmanesh, Ali Dehdari Pages 9-22
  This article aims at applying Derrida’s idea I on the Sam Shepard’s play, Buried Child. Derrida’s notion of I, consisting of the words to defer and to differ, disturbs the presence of any stable meaning so that meaning becomes a signifier which never reaches a signified. It is forever fallen into the trap of I, causing the meaning to defer. Moreover, signified is always deferred, and we are just dealing with play of signifiers. This is actually, what happens in Shepard’s Buried Child. Identity, characters, and significant concepts (Buried Child) for them find an unstable and changing nature. Nothing is determinate about them.
  Keywords: Signifier, I, Identity, Signified, Indeterminacy
 • Azizeh Chalak, Shiva Hajian Pages 23-36
  This study investigated the use of purposive storytelling aloud as a creative teaching technique to address preintermediate Iranian EFL learners’ difficulty in producing grammatically correct utterances. Three groups of 15 language learners were randomly assigned to two experimental and one control groups. While the control group just received common traditional method of grammar teaching, one of the two experimental groups were exposed to teacher’s storytelling aloud and the second one received both teacher’s and students’ storytelling aloud. Data were gathered from two structured interviews, one as a pretest and the other as a posttest, two raters rated each participant’s recorded interviews. While no difference was observed in the performance of the participants on the pretest, one-way ANOVA, paired sample t-test, and multiple comparisonson the posttest scores showed overwhelming support for the inclusion of storytelling in the accuracy of speaking. The results also revealed that the second experimental group outperformed the first experimental group. This confirmed the efficacy of storytelling aloud on improving the accuracy of preintermediate Iranian language learners’ oral production.
  Keywords: Storytelling Aloud, Accuracy, EFL Learners, Spoken Language
 • Hadi Farjami, Farzam Vanaki Pages 37-52
  This study investigated the effect of narrativity on the immediate and delayed retention of abstract words by learners of English as a foreign language. Forty female EFL learners, who enjoyed acceptable homogeneity in the target area according to a test of reading and vocabulary, were randomly assigned to two groups_ a control group and an experimental one with 20 members each. They participated in two sessions of instruction taught by one of the researchers. During the two sessions, the narrative group studied forty-seven abstract words in the context of two short stories, while the expository group studied the same words in two non-narrative passages which matched the stories in difficulty. Achievement tests, administered immediately after each session and after a one-week delay, showed that the narrative group outperformed those who had studied the target vocabulary in non-narrative texts both for immediate (means, 20.55 and 10.87, respectively) and delayed (means, 19.07 and 9.25, respectively) recall. Multiple t-tests showed that the narrative group maintained a significant advantage in recalling abstract words over control students on each occasion.
  Keywords: Presentation Mode, Narrativity, Abstract Vocabulary, Stories, Vocabulary Retention
 • Mehdi Mirzaei Pages 53-67
  The present study focuses on 3 “collocational problems” as suggested by Mona Baker (1993, pp. 56-61), namely “culture-specific collocations, marked collocations and unmarked collocations where there is a tension between accuracy and naturalness”, as well as on the way they are treated by two different groups of translators, namely “national translators” and “foreign translators” (Nida, 1975, p. 97). It studies, analyzes and discusses how the two groups of translators differ from each other in treating the collocational pitfalls, and whether their treatments are in line with the solutions suggested by Baker, or they opt for remedies beyond her defined boundaries.
  Keywords: Unmarked Collocation, Foreign Translator, National Translator, Marked Collocation, Collocation, Culture, Specific Collocation
 • Sepideh Mirzaee, Naeemeh Kharaghani Pages 68-76
  The study examined the frequency of social and discourse deictic expressions in a teacher’s discourse. To this aim, the whole process of teaching was tape-recorded to reflect what actually happened in the classroom. Actually, five periods of the classroom talk were recorded and transcribed. After the class, a detailed transcription of the recording was worked out to be analyzed statistically. The results displayed that the use of these expressions was frequent. Knowing the fact would help the teachers to produce more coherent speech to improve language proficiency of EFL learners
  Keywords: Discourse Analysis, Deictic Expressions, Social Deixis, Teacher talk, Discourse Deixis
 • Sajad Shafiee Ghahfarokhi, Fatemeh Ghotbi, Leila Soltani Pages 77-87
  This study sought to investigate how different types of in-text glosses (i.e. synonym, translation, and definition glosses) affect reading comprehension of Iranian high school students. For this purpose, seventy-eight students from a high school in Isfahan were randomly chosen to serve as the participants of the study. They were then randomly divided into four groups –three experimental groups and one control group. To ascertain the homogeneity of the groups in terms of reading comprehension ability, a general reading comprehension test was administered prior to the administration of the actual tests of gloss type. No meaningful difference was spotted between them. The participants subsequently sat for the tests of gloss type, the results of which made it possible to reach the following
  Conclusion
  different types of glosses brought about considerable changes in the students’ reading comprehension scores. More precisely, the students in synonym gloss group outperformed, although not significantly, those in translation gloss group who, in turn, substantially surpassed those in definition gloss group. Unsurprisingly, these three experimental groups had a better than did the control group, i.e. the no-gloss group
  Keywords: In, Text Glosses, EFL Learners, Reading Comprehension
 • Ali Roohani, Ala Saeidfar Pages 88-104
  Researchers and teachers are provided with a large pool of literature concerning textbooks evaluation in EFL contexts such as Iran, but there is still a gap regarding the evaluation of textbooks prepared by the Ministry of Education since teachers seem to be under duress to use the textbooks in their classes with no chance to adapt their materials. Considering the widespread use of images in instructional materials, it is important to scrutinize their effects on language learner's understanding. Due to paucity of the studies on evaluating visual materials (i.e., images) in English textbooks in Iran, the current researchers attempted to evaluate the visual materials included in the junior high school English textbooks to see if they were effective to meet the Iranian learner's needs and English language teaching objectives. The findings obtained from two semi-structured interviews with 35 Iranian English teachers and 49 English students indicated that the teacher participants had positive views towards the connectivity of the visual materials in the textbooks and the objectives of the course. Also, they believed that providing the visual materials which are culturally and religiously appropriate could facilitate the process of teaching. In contrast, the student participants did not demonstrate such positive views towards the visual materials.
  Keywords: Textbooks, Evaluation, Learners, Teachers, Visual Materials
 • Nouroddin Yousofi, Roghayeh Hooshangi Pages 105-116
  Reading is the fundamental skill upon which all formal education depends. Nowadays, more and more university students throughout the world are required to learn EFL in order to read textbooks and professional journals which are written in English. On the other hand, efficient reading is not only a hard work; it is an extremely complex and challenging mental task. Hence, in order to provide support to readers to handle this task, it is necessary to identify their specific areas of difficulty and their strength and weaknesses. Therefore, based on the metacognition and self- assessment conceptualizations, this research was conducted to further our understanding of the Iranian student's self-reported reading difficulties. The data were collected by asking 20 M.A English teaching students from a university in Kermanshah city to have a self- reflection and write about their difficulties in English reading skill. The reported statements were codified and analyzed, and the frequency of each reported difficulty was calculated accordingly. Results, at the word level, indicated that students mostly mentioned limited vocabulary knowledge and difficulty in retrieving a word that they have already stored in memory (dysnomia) as their topmost reading difficulties. At the text level, lack of fluency in reading, lack of familiarity with the subject matter, difficulty level of the text (readability) and lack of use of proper reading strategies were mentioned as topmost reading difficulties.
  Keywords: Iranian English Language Learners, Reading Difficulty, Self, Assessment, Self, Reflection, Metacognition