فهرست مطالب

 • Volume:15 Issue: 2, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/06/23
 • تعداد عناوین: 19
|
 • مارکوس رامسس اسکوبدو، گوارا، ماریا دی جسوس دی هارو، کروز، فرناندو مارتین گوارا، اینفانته، مارسلا لوپز، هورتادو صفحات 88-92
  آرمادیلو به عنوان یک مدل تجربی مناسب برای مطالعه جذام در نظر گرفته می شود. سلول های میزبان اصلی میکوباکتریوم لپره آ، ماکروفاژها و سلول شوان می باشند. با این حال، فعالیت اندوسیتوز و میکروب کشی ماکروفاژها و مونوسیت های آرمادیلو هنوز ارزیابی نشده است. هدف از این پژوهش، بررسی اندوسیتوز و فعالیت احیاء NBT ماکروفاژهای مشتق از مونوسیت (MDM) و مونوسیت های به دست آمده از آرمادیلوهای غیر آلوده، همچنین تعیین سطح فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF) در طول تحریک با فوربول میریستات استات (PMA) بود. سلول های تک هسته ای خون محیطی به روش ficoll-hypaque خالص شدند. مونوسیت های به دست آمده به وسیله انکوبه کردن به مدت 8 روز در محیط RPMI-1640 حاوی مکمل سرم جنین گوساله در دمای 37 درجه سانتیگراد به ماکروفاژهای مشتق از مونوسیت تبدیل شدند. فعالیت اندوسیتوز و احیاء NBT به وسیله هضم مخمری ارزیابی شدند. تولید TNF به وسیله تحریک با PMA در سلول های L-922 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت اندوسیتوز MDM و مونوسیت های آرمادیلو به ترتیب 11/4% ± 77/71 و 9/6% ± 66/60 (P<0.001) و فعالیت احیاء NBT به ترتیب 79/4% ± 57/16 و 08/4% ± 66/17 بود. با اضافه شدن IFNγ نو ترکیب انسانی برای 24 ساعت، اندوسیتوز و احیاء NBT به وسیله MDM به ترتیب 17/6% ± 92/89 (P<0.001) و 31/4% ± 42/36 (P<0.001) بود. در مقایسه با سلول های 937-U انسانی، وقتی MDM و مونوسیت های آرمادیلو با 25 و 50 ng/ml PMA تحریک می شوند، میزان TNF کمتری تولید می شود (ml/U 10). در نتیجه، وقتی MDM و مونوسیت های آرمادیلو با PMA تحریک می شوند، فعالیت های کاهش یافته ای را در مکانیسم های اکسیداتیو باکتریایی و تولید TNF نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ماکروفاژهای Dasypus novemcinctus، پاسخ ایمنی آرمادیلو، ماکروفاژهای مشتق از مونوسیت، احیاء NBT، آنیون سوپراکسید
 • میکی شیمیزو، ریو تاناکا، ریوجی فوکوشیما، لینا هامابه، نوری یوکی ساساکی صفحات 93-98
  رگورژیتاسیون دریچه میترال (MR) بیماری شایع دریچه ای در سگ ها می باشد. ارزیابی هیدروکینتیک جریان خون داخل بطن ها توسط نگاشت جریان برداری (VFM) امکان پذیر شده است که جریان خون داخل بطن ها را به صورت بردار و جریان گردابی نشان می دهد. جریان خون داخل بطن چپ در سگ های مبتلا به رگورژیتاسیون دریچه میترال با سگ های نرمال مقایسه شده است و این مقایسه ها در درجات مختلف رگورژیتاسیون دریچه میترال انجام شده است. در این مطالعه از 14 قلاده سگ طبیعی و 40 قلاده سگ مبتلا به رگورژیتاسیون بالینی دریچه میترال استفاده شد. فیلم های اکوکاردیوگرافی مربوطه گردآوری شدند و بردارها و جریان های گردابی توسط VFM و به وسیله نرم افزار آنالیز شدند. در دیاستول، برگشت بردارها که باعث ایجاد جریان های گردابی شده بودند در اطراف لیفلت قدامی دریچه میترال در گروه کنترل مشاهده شد. در سگ های مبتلا به رگورژیتاسیون دریچه میترال علاوه بر بردارهای برگشتی اطراف لیفلت دریچه میترال، بردارهای برگشتی در دیواره آزاد بطن چپ نیز مشاهده شد که جریان های گردابی ایجاد کرده بودند (PWv). وقتی که رگورژیتاسیون دریچه میترال شدید می شد PWv محدوده بیشتری را در بر می گرفت. PWv در مجرای خروجی مشاهده نشد که احتمال می رود این پدیده برای کاهش تاثیر انتقال اتفاق می افتد. کنترل تاثیر انتقال می تواند برای کاهش شدت نارسایی قلبی ناشی از رگورژیتاسیون دریچه میترال در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی، بیماری قلبی، دام کوچک، کاردیولوژی
 • هیون، آلی، سون هوا هونگ، یونگ، هو چونگ، اوکجین کیم* صفحات 99-103

  در این مطالعه یک گیاه دارویی به نام Galla rhois (GR) از نظر فعالیت ضد هلیکوباکتر پیلوری مورد ارزیابی قرار گرفت. GR با اتانول 70% استخراج شد. آزمایش منطقه مهار، به عنوان یک روش آزمایشگاهی برون تنی و یک مطالعه تجربی درون تنی با استفاده از مدل جربیل مغولی (Meriones unguiculatus) انجام شد. همچنین ایمنی عصاره GR در یک مطالعه حیوانی ارزیابی شد. عصاره GR فعالیت ضد هلیکوباکتر پیلوری بسیار قوی نشان داد. علاوه بر این، بر اساس معیارهای هیستولوژیکی و طبق آزمون اوره آز سریع مشخص شد که این عصاره اثر درمانی بسیار بالایی علیه عفونت هلیکوباکتر پیلوری که به صورت تجربی در حیوانات ایجاد شده است دارد. نتایج مطالعات ایمنی نشان داد که حیوانات هیچ تغییر هیستولوژیک قابل مشاهده ای بعد از 28 روز درمان با عصاره GR نداشتند. این نتایج نشان داد که عصاره GR به طور موفقیت آمیزی عفونت هلیکوباکتر پیلوری را درمان می کند و سبب محافظت از آسیب های ناشی از هلیکوباکتر پیلوری می شود. این گیاه می تواند یک درمان امید بخش برای بیماران مبتلا به دردهای معده از جمله زخم معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری باشد.

  کلیدواژگان: Galla rhois، ضد هلیکوباکتر پیلوری، آنتی بیوتیک، گیاه
 • غلامحسین فرجاه، تهمینه پیروی، بهنام حشمتیان، مسعود یاسمی، محمد امین دولتخواه صفحات 104-109
  هورمون آزاد کننده گنادوتروپین نقش تعدیل کننده عصب را در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (بوسریلین) بر روی رژنراسیون عصب محیطی است. 40 سر موش نر صحرایی بالغ به گروه های بوسریلین، نرمال سالین، شم جراحی و عقیم شده + بوسریلین تقسیم شدند. عصب سیاتیک سمت چپ به وسیله یک گیره ظریف له شد و سپس همه حیوانات توسط تست های اندیکس حرکتی سیاتیک، الکتروفیزیولوژی، بافت شناسی و ایمنوهیستوکمیستری ارزیابی شدند. در روز 21 و 28 پس از جراحی، اختلاف بین بوسریلین و نرمال سالین معنی دار بود (P<0.05)، اما هیچ اختلافی بین گروه های بوسریلین و عقیم شده + بوسریلین مشاهده نگردید (P>0.05). 28 روز پس از جراحی، قطر (میکرومتر) رشته میلین دار رژنره شده در گروه بوسریلین بزرگ تر از گروه نرمال سالین بود و این اختلاف معنی دار است (P<0.05). اگر چه سرعت هدایت عصب برای گروه بوسریلین سریع تر از گروه نرمال سالین است، اما اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05). مطالعه حاضر پیشنهاد می نماید که درمان با بوسریلین ممکن است رژنراسیون عصب محیطی را تسریع نماید.
  کلیدواژگان: هورمون آزاد کننده گنادوتروپین، بوسریلین، رژنراسیون عصب، عصب سیاتیک، موش صحرایی
 • وفا عبدالقانی عبدالقانی، محمد اسماعیل صفحات 110-115
  این مطالعه به منظور مقایسه اثر درمانی یک فیتوبیوتیک حاوی ترکیبی از روغن های ضروری Oreganum aetheroleum و یک آنتی بیوتیک حاوی سیپروفلوکساسین به عنوان یک عامل مهم در درمان عفونت تجربی اشریشیا کلی در ماکیان های گوشتی طراحی شده است. دویست قطعه ماکیان گوشتی یک روزه به 5 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول آلوده نشدند و هیچ درمانی دریافت نکردند اما گروه های 2، 3، 4 و 5 با اشریشیا کلی آلوده شدند. گروه دوم فقط آلوده شدند در حالی که گروه های 3، 4 و 5 به ترتیب با فیتوبیوتیک، سیپروفلوکساسین و ترکیبی از فیتوبیوتیک و سیپروفلوکساسین تحت درمان قرار گرفتند. نتایج به طور معنی داری (P<0.05) بهبود پارامترهای عملکردی تولید، کاهش علائم بیماری، مرگ، ضایعات پس از مرگ و جداسازی دوباره باکتری را نشان داد. افزایش در سلول های واسطه پاسخ ایمنی هومورال در P<0.05 معنی دار بود. کاهش سطح آنزیم های کبد و بهبود عملکرد کلیه نیز در P<0.05 معنی دار بود. همچنین افزایش معنی داری (P<0.05) در سطح پروتئین تام و گلوبولین در ماکیان های آلوده شده با اشریشیا کلی و درمان شده با روغن های ضروری یا سیپروفلوکساسین در مقایسه با ماکیان های آلوده درمان نشده دیده شد. علاوه بر این، بهترین نتایج معنی داری (P<0.05) برای تمام پارامترهای اندازه گیری شده در گروه تحت درمان ترکیبی در مقایسه با گروه های تک درمان نشان داده شد. نتیجه گرفته می شود ترکیبی از روغن های ضروری Oreganum aetheroleum در مقایسه با سیپروفلوکساسین در درمان ماکیان های گوشتی آلوده به اشریشیا کلی موثرتر هستند. هرچند درمان به صورت ترکیبی از هر دو می تواند بهترین روش درمانی باشد.
  کلیدواژگان: طیور، کلی باسیلوز، فیتوبیوتیک ها، سیپروفلوکساسین، درمان
 • رحیم نمک پرور، فرید شریعت مداری*، سید حسین حسینی صفحات 116-121

  هدف از این آزمایش بررسی اهمیت سویه و جنس در بروز عارضه آسیت در بین ماکیان های گوشتی است. تعداد 1440 قطعه ماکیان های گوشتی از مادرهای 3 سویه راس، کاب و آرین (که به صورت A، B و C نشان داده شدند) با سن مشابه و تفکیک جنسیت شده در سن یک روزگی دریافت شدند. تعداد 60 قطعه از هر جنس در هر سویه در قفس های مجزا تا 49 روزگی نگهداری شدند. سویه B دارای بیشترین افزایش وزن و آسیت در مقایسه با سویه A بود. بروز آسیت با افزایش وزن همبستگی نداشت. تلفات ناشی از آسیت با افزایش وزن و ضریب تبدیل، همبستگی نداشت. همبستگی بالایی بین جنس با ضریب تبدیل و افزایش وزن نشان داد (P<0.05). در سویه C همبستگی بالایی بین ضریب تبدیل غذایی و وزن نهایی برقرار بود. مقادیر هورمون تیروئید و وزن نسبی در سویه B و C کمتر از A بود. اثر جنس بر ظهور آسیت و شاخص های آسیت معنی دار نبود. می توان نتیجه گرفت که آسیت در ماکیان گوشتی در ارتباط مستقیم با وزن بدن نمی باشد و تفاوتی در بین دو جنس هم در این رابطه وجود ندارد.

  کلیدواژگان: آسیت، ماکیان های گوشتی، عملکرد، جنس، سویه
 • مهراج الدین دار، دیپک کومار تیواری، دیپک بالکریشنارااو پاتیل، پینشکومار واسانتلال پاریخ صفحات 122-126
  اولتراسونوگرافی تنها روش کاربردی برای تصویربرداری از قسمت خلفی چشم در زمان کدورت محیط ناقل نور است. این مطالعه شامل 182 سگ دارای اختلالات چشمی که از دسامبر 2008 تا آگوست 2010 به بخش ارجاع شده بودند می شود. همه حیوانات تحت معاینه دقیق چشمی و اولتراسونوگرافی مد B چشم با پروب خطی 18-5/7 مگاهرتز قرار گرفتند. اولتراسونوگرافی خطوط هایپراکوی نازک را در عدسی 40 سگ نشان داد که نشانگر مراحل اولیه کاتاراکت می باشد. در 10 مورد حاشیه هایپراکوی نازک پیرامون عدسی دیده شد که نشانگر کاتاراکت قشری بود. در 82 مورد تمام عدسی اکوژن شده بود که نشان دهنده کاتاراکت کامل (کاتاراکت مرکزی) می باشد. در3 مورد کپسول چروکیده شده بود که نشانگر کاتاراکت مورگاگنی است. برای تهیه تصاویر قسمت خلفی چشم از پروب 12-5/7 مگاهرتز استفاده شد. در 2 مورد در رفتگی ناقص عدسی، در 14 مورد جدا شدگی شبکیه و در 4 مورد جدا شدگی شبکیه پیچیده دیده شد. دژنراسیون خلفی زجاجیه در 15 سگ وجود داشت. اولتراسونوگرافی خونریزی زجاجیه را در 10 مورد و آستروئید هیالوسیس و جداشدگی عصب چشمی را هر کدام در یک سگ نشان داد.
  کلیدواژگان: اختلالات چشمی، اولتراسونوگرافی مد B، سگ
 • فائزه عارفی، محمد محسن زاده، جمشید رزم یار صفحات 127-131
  هدف از این مطالعه تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و همچنین تعیین جدایه های مقاوم به متی سیلین در بین سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های پنیر ایرانی با استفاده از روش های کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد. بدین منظور تعداد 100 نمونه پنیر سفید ایرانی از مراکز عرضه، جمع آوری و ابتدا با استفاده از روش های کشت میزان آلودگی نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس تعیین گردید. سپس بر روی جدایه ها آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار از دیسک انجام گرفت و در نهایت سویه های مقاوم به متی سیلین از بابت حضور ژن mecA با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز تایید گردیدند. از بین 100 نمونه آزمون شده، 25 نمونه (25%) به استافیلوکوکوس اورئوس با میانگین log cfu/g 67/5 ± 74/5 آلوده بودند. مطابق نتایج به دست آمده از آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی 23 جدایه (92%) از مجموع 25 جدایه به یک یا بیشتر از یکی از آنتی بیوتیک های مورد استفاده مقاومت نشان دادند. بیشترین میزان مقاومت به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین جی (92%)، سپس آمپی سیلین (73%) و کلوگزاسیلین (68%) نشان داده شد. هیچکدام از جدایه ها نسبت به جنتامایسن و ونکومایسین مقاوم نبودند. 8 جدایه (78/34%) از 23 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از بابت حضور ژن mecA به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز تایید گردیده و به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) مشخص گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در پنیر به عنوان یک عامل خطرساز برای سلامت انسان مطرح بوده و بایستی منابع آلودگی در پنیر کنترل گردیده تا از گسترش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)، پنیر سفید ایرانی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ایران
 • رویا فیروزی، عبدالله درخشنده*، سمیرا مهرشاد، سمیه حیدری صفحات 132-137

  باکتری سالمونلا یکی از مهمترین پاتوژن ها با تنوع میزبانی بسیار گسترده در میان حیوانات است که فاکتورهای حدت متعدد، نقش مهمی در بیماری زایی آن دارند. با توجه به اهمیت ژن های spvA، int2 و invC در بیماریزایی سالمونلاها، هدف از این مطالعه تشخیص و شناسایی این ژن ها، امکان استفاده از آن ها به عنوان ژن هدف در تشخیص سروتیپ های سالمونلا و ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در این سروتیپ ها بوده است. تعداد 64 مورد سالمونلا جدا شده از نمونه های بالینی دامی و انسانی از نظر امکان وجود هر کدام از ژن های فوق به صورت جداگانه و با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر یک از ژن های spvA، int2 و invC به ترتیب به میزان 6/65٪، 1/39٪ و 6/76٪ در سالمونلاهای جدا شده یافت شده اند. هفت سروتیپ مختلف سالمونلا با استفاده از آنتی سرم های اختصاصی از منابع مختلف دامی و انسانی جدا شد. نتایج تست حساسیت ضد میکروبی نشان داد که از 64 نمونه سالمونلا 20 (25/31%) مورد به همه آنتی بیوتیک های مورد استفاده مقاوم بودند. میزان حساسیت سروتیپ ها به آنتی بیوتیک های آمیکاسین 4/84%، کوآموکسی کلاو 2/81%، سفپیم 4/73%، سفتیزوکسیم 6/76%، سفتریوکسان 9/60%، مروپنم 50%، نورفلوکساسین 8/82% و پیپراسیلین 75% مشاهده شد. به نظر می رسد که می توان از ژن spvA برای تشخیص سالمونلاهای دارای پلاسمید حدت و از ژن های spvA و int2 در تشخیص سالمونلاهای دارای مقاومت آنتی بیوتیکی بهره جست. بر اساس این حقیقت که ژن spvA یک ژن پلاسمیدی است و ژن int2 بر روی قطعات ژنی متحرک قرار گرفته است و همچنین با توجه به اینکه ژن کروموزومی invC وابسته به سیستم ترشحی نوع III است (در همه سالمونلاها موجود نیست)، می توان نتیجه گرفت که اگر چه حضور این سه ژن تاییدی بر تشخیص سالمونلا است؛ اما عدم حضور این ژن ها سالمونلا نبودن نمونه را تایید نمی کند. شیوع بالای دو ژن spvA و int2 در سالمونلاهای دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی ممکن است بیانگر نقش مهم این ژن ها در انتشار مقاومت آنتی بیوتیکی باشد، چنانکه افزایش سروتیپ های دارای مقاوت چندگانه آنتی بیوتیکی به عنوان تهدید جدی در سلامت عمومی محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: سالمونلا، ژن های حدت، سروتایپینگ، مقاومت آنتی بیوتیکی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • راحم خوشبخت، محمد طباطبایی*، حسام الدین شیرزاد اسکی، سعید حسین زاده صفحات 138-144

  به منظور بررسی وقوع ژن های حدت و توکسین کمپیلوباکتر، 40 عدد سویه کمپیلوباکتر شامل 20 کمپیلوباکتر ژژونی و 20 کمپیلوباکتر کولای از مدفوع گاو و گوسفند به روش کشت بازیابی شد. جدایه ها با استفاده از تکنیک های واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی SrRNA16 و واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه اختصاصی گونه تایید شدند. سویه های تایید شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای شیوع 10 ژن حدت بررسی شدند. همچنین، برای تعیین تنوع سویه های کمپیلوباکتر گرما دوست جدا شده از گاو و گوسفند روش flaA PCR-RFLP انجام شد. نتایج به دست آمده شیوع بالای ژن cadF و سه ژن مرتبط با توکسین CDT را نشان داد. ژن پلاسمیدی virB11 در هیچ یک از جدایه ها یافت نشد. اختلاف ها و تفاوت هایی در شیوع ژن های waaC، wlaN، iamA، pldA و cgtB مشاهده شد. در مجموع 40 جدایه کمپیلوباکتر 9 الگوی مختلف توسط تکنیک flaA-typing به دست آمد. نتایج دلالت بر تنوع سویه های کمپیلوباکتر جدا شده از مدفوع گاو و گوسفند داشت. همچنین یافته ها نشان داد که جدایه های کمپیلوباکتر با منشا گاو و گوسفند توانایی بالقوه ای در ایجاد عفونت در انسان دارند.

  کلیدواژگان: کمپیلوباکترهای گرما دوست، گاو، گوسفند، ژن های حدت، FlaA، typing
 • فرامرز قراگوزلو، حمید قاسم زاده نوا، ناهید اطیابی، حسن شریفی یزدی، وحید اکبری نژاد صفحات 145-148
  آندومتریت یکی از عوامل اصلی ناباروری در مادیان است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی انفوزیون داخل رحمی روغن اکالیپتوس جهت درمان مادیان های مبتلا به آندومتریت تجربی به انجام رسید. سیکل فحلی مادیان ها (8n=) با استفاده از دو تزریق PGF2α (10 میلی لیتر) به فاصله 14 روز همزمان شد. آندومتریت تجربی با تلقیح داخل رحمی مادیان ها در فاز دایستروس با CFU 106 × 5 استرپتوکوکوس زواپیدرمیکوس صورت پذیرفت. روز تلقیح به عنوان روز صفر آزمایش در نظر گرفته شد. در روزهای 3، 6 و 9 ارزیابی سیتولوژیک و باکتریولوژیک جهت تایید آندومتریت به انجام رسید. مادیان ها در روز 10 به صورت اتفاقی در دو گروه آزمایشی قرار داده شدند. مادیان های گروه تیمار و شاهد به ترتیب محلول 6% روغن اکالیپتوس (100 میلی لیتر) و سرم فیزیولوژی (100 میلی لیتر) را به مدت 5 روز متوالی به صورت داخل رحمی دریافت کردند. ارزیابی های سیتولوژیک، باکتریولوژیک و سونوگرافی در روزهای 15، 17 و 19 آزمایش (به ترتیب 1، 3 و 5 روز پس از پایان درمان داخل رحمی) به انجام رسید. تعداد نوتروفیل ها، عمق مایعات داخل رحمی و نسبت مادیان های آلوده تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت. در نتیجه، انفوزیون 5 روزه داخل رحمی محلول 6% روغن اکالیپتوس بر درمان آندومتریت تجربی در مادیان موثر نبود.
  کلیدواژگان: مادیان، آندومتریت، روغن اکالیپتوس، درمان داخل رحمی
 • حمید رجاییان، مهرآفرین آبرومندی، جعفر جلایی، محمد خسروی صفحات 149-153
  مرزه یک گیاه متداول در اغلب نقاط دنیا است که از برگ های آن به عنوان ادویه استفاده می شود. شواهد گویای آن است که ترکیبات فنلی آن مانند تیمول و کارواکرول دارای خواص ضد میکروبی می باشد. این مطالعه در راستای ارزیابی تاثیر پودر گیاه مرزه به عنوان جایگزین مواد ضد میکروبی افزایش دهنده رشد در جیره ماکیان گوشتی انجام گردید. گیاه مرزه به میزان کافی از منطقه یاسوج خریداری، خشک و پودر گردید. مجموع 140 ماکیان گوشتی یک روزه از نژاد آربور ایسر بدون تفکیک جنس در سالن پرورش جا داده شدند و جیره آغازگر تا 18 روزگی دریافت داشتند. سپس ماکیان ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم و در شرایط یکسان پرورش داده شدند. به ماکیان ها از 18 تا 35 روزگی و 36 تا 50 روزگی به ترتیب جیره رشد و جیره پایانی عاری از مرزه (گروه یک) یا جیره های مشابه حاوی 1% پودر گیاه مرزه (گروه دو) خورانده شد. مقایسه آماری وزن متوسط در زمان های مختلف نشاگر آن بود که ماکیان ها در گروه دو (1930 گرم) به طور معنی داری سنگین تر از پرندگان در گروه کنترل (1837 گرم) هستند. وزن متوسط نرها در هر گروه (2075 و 2143 گرم به ترتیب برای گروه های یک و دو) از وزن متوسط ماده ها در گروه های یکسان (1724 و 1808 گرم به ترتیب برای گروه های یک و دو) نیز بیشتر بود. اگر چه مقدار ضریب تبدیل غذا در گروه دو (95/1) اندکی کمتر از میزان آن در گروه یک (02/2) به دست آمد، ولی این تفاوت آن چنان بارز نیست. به طور کلی چنین نتیجه گیری می گردد که مرزه می تواند بالقوه به عنوان یک افزایش دهنده رشد در پرورش ماکیان مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مرزه، ماکیان گوشتی، افزایش دهنده رشد
 • محسن ولدان، آیدین شجاعی تبریزی، علی اصغر سرچاهی، عبدالله درخشنده، سالومه میرزاییان صفحات 154-158
  هدف از انجام این مطالعه، تعیین تاثیر حضور آلودگی هلیکوباکتری معده بر جراحت های ایجاد شده به واسطه داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (آسپیرین و سلکوکسیب) در سگ ها بوده است. بدین منظور از 30 قلاده سگ ولگرد نژاد مخلوط و فاقد علائم بالینی استفاده شد. نمونه های بیوپسی معده از راه گاستروسکوپی اخذ شده و آزمایش های واکنش زنجیره ای پلیمراز و RUT انجام گردید. هلیکوباکتر در 100% نمونه ها ردیابی شد. سپس، به وسیله تجویز یک رژیم درمانی سه گانه (آموکسی سیلین، اریترومایسین و اومپرازول) به مدت 21 روز، آلودگی هلیکوباکتری در 15 قلاده از سگ ها به طور کامل برطرف شد. هر کدام از دو گروه هلیکوباکتر مثبت و منفی به سه تحت گروه درمان با آسپیرین، سلکوکسیب و دارونما به مدت 14 روز تقسیم شدند. سپس، سگ های هر تحت گروه در روزهای 0، 3، 7، 14 و 21 (یک هفته پس از قطع دارو) گاستروسکوپی شدند. نتایج نشان می دهند که استفاده از داروهای مهارکننده اختصاصی COX-2 در سگ ها نسبت به مصرف ضد التهاب های غیر اختصاصی با عوارض کمتری همراه هستند. با این حال، تجویز این دسته داروها نیز باید با احتیاط انجام شود. همچنین، بر خلاف آنچه در پزشکی توصیه می گردد، به نظر می رسد حذف هلیکوباکترهای غیر پیلوری از معده سگ ها پیش از تجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ضرورتی ندارد.
  کلیدواژگان: آسپیرین، سلکوکسیب، هلیکوباکتر، واکنش زنجیره ای پلیمراز، سگ
 • سید شهرام شکرفروش، رویا فیروزی، خاطره کفشدوزان صفحات 159-163
  در این تحقیق اثر اسانس های پونه کوهی و جوز هندی به تنهایی و همراه با یک ترکیب امولسیون کننده/پایدارکننده تجاری بر کیفیت میکروبی جوجه کباب آماده پخت ارزیابی شد. جوجه کباب آماده پخت مطابق فرمول متداول تهیه شد و به آن مقدار 3 میکروگرم در گرم اسانس های پونه کوهی یا جوز هندی به تنهایی و توام با مقدار 10 میلی گرم در گرم ترکیب امولسیون کننده/پایدارکننده اضافه گردید. نمونه ها در دماهای 3، 8 و 20 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و در فواصل زمانی مختلف مورد آزمایش شمارش باکتری های مزوفیل و سرما دوست قرار گرفتند. اسانس جوز هندی به تنهایی و همراه با یک ترکیب امولسیون کننده/پایدارکننده اثر مهاری بر باکتری های مزوفیل و سرما دوست نمونه های نگهداری شده در دماهای مختلف نداشت (P>0.05). در نمونه های نگهداری شده در دماهای 8 و 20 درجه سانتیگراد اسانس پونه کوهی به تنهایی تاثیری بر تعداد باکتری های مزوفیل و سرما دوست نداشت (P>0.05)، اما افزودن توام این اسانس با ترکیب امولسیون کننده/پایدارکننده تاثیر معنی داری بر مهار باکتری های مزوفیل و سرما دوست داشت (P<0.05). این تحقیق نشان داد که افزودن ترکیب امولسیون کننده/پایدارکننده همراه با اسانس پونه کوهی موجب افزایش اثر ضد میکروبی آن خواهد شد.
  کلیدواژگان: پونه کوهی، جوز هندی، جوجه کباب، امولسیون کننده، پایدارکننده
 • الناز ناطقی، جمشید رزم یار، محمدرضا باسامی صفحات 164-167
  این مطالعه با هدف ردیابی آدنوویروس های پرندگان در گله های ماکیان گوشتی با ضایعات کبدی و سندرم تنفسی در شمال شرق ایران انجام گردید. به طور کلی 60 نمونه بافتی از گله های ماکیان گوشتی با ضایعات کبدی، سندرم تنفسی و همچنین گله های سالم جمع آوری گردید. شش نمونه از این تعداد مثبت بودند که سه مورد از آن ها برای مطالعات مولکولی انتخاب شدند. محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تایید آدنوویروس تعیین توالی گردید. بر پایه آنالیزهای سکانس از منطقه L1 روی ژن هگزون، NRB/FAV/4 بایستی به عنوان سویه FAdV 8b، و دو نمونه دیگر - NRB/FAV/1 و NRB/FAV/5 - در خوشه FAdV 2 & 11 دسته بندی گردند. این بررسی مقدماتی تنها مطالعه مستند برای تایید حضور آدنوویروس های پرندگان در گله های ماکیان گوشتی ایران می باشد.
  کلیدواژگان: آدنوویروس های پرندگان، ماکیان گوشتی، هپاتیت تجمع گنجیدگی (IBH)، ژن هگزون، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • رضا رجبی توستانی، محمد روستایی علی مهر *، رسول معتمدی مژدهی صفحات 168-171

  این آزمایش جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف زرده تخم مرغ برای پوشش دار کردن و ذخیره سازی اسپرم انجام شد. انزال ها از چهار قوچ جمع آوری شد. در هر نوبت، دو انزال از هر قوچ گرفته شد و انزال دوم (12=n) درون لوله حاوی 1 میلی لیتر بافر پوشش دهنده که شامل 10، 15 یا 20% زرده تخم مرغ به همراه تریس-فروکتوز بود جمع آوری شد. نمونه ها تجمیع شدند و پس از سانتریفوژ محلول رویی حذف شد. رسوب ها با محلول تریس-فروکتوز حاوی زرده تخم مرغ مساوی با محلول پوشش دهنده رقیق شدند. برای انجام چهار تکرار برای هر نمونه گیری، نمونه های رقیق شده به چهار بخش تقسیم شد و سپس هر بخش به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت به طور ناگهانی روی آب یخ قرار داده شد (شوک سرمایی) و قسمت دیگری با سرعت °C25/0 در هر دقیقه تا °C5 سرد شد. نمونه ها در دمای °C5 به مدت 36 ساعت نگهداری شدند و تحرک، زنده مانی و سلامت غشای پلاسمایی آن ها در زمان های صفر، 12، 24 و 36 ساعت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بالاترین درصد سلامت غشای پلاسمایی با 20% زرده تخم مرغ تحت شرایط سرد کردن تدریجی در زمان های صفر، 24 و 36 ساعت به دست آمد (7/85%، 9/75% و 7/71%، P<0.05). در حضور 20% زرده تخم مرغ، بالاترین درصد زنده مانی اسپرم تحت شرایط شوک سرمایی (8/74%) و سرد کردن تدریجی (5/78%) به دست آمد و تحرک اسپرم در شرایط شوک سرمایی نسبت به سرد کردن تدریجی در تمام زمان های ذخیره سازی (به ترتیب 9/76%، 7/60%، 2/36% و 7/27% در مقابل 4/85%، 1/73%، 6/54% و 8/40%، P<0.05). پایین تر بود. بنابراین، 20% زرده تخم مرغ می تواند سبب بهبود ماندگاری اسپرم را در شرایط سرد کردن تدریجی شود، اما مانع از اثرات مخرب شوک سرمایی نمی شود.

  کلیدواژگان: اسپرم پوشش دار شده، شوک سرما، زرده تخم مرغ، قوچ
 • مجید فرتاش وند، غلامرضا اسدنسب، بابک محمودیان، مجتبی محسنی، سجاد افشار فرنیا صفحات 172-175
  سینتی گرافی هسته ای بهترین روش موجود جهت ارزیابی سرعت تخلیه معده محسوب می شود که در حیوانات مختلف به کار رفته است ولی هیچ مطلبی در خصوص بره های شیرخوار منتشر نشده است. هدف از این مطالعه بررسی امکان کاربردی کردن این روش برای مشاهده و اندازه گیری سرعت تخلیه شیردان با استفاده از محاسبه زمان نیمه عمر ماده رادیواکتیو در بره نوزاد زنده بود. بدین منظور پنج بره ماده نژاد قزل با سن 7 تا 10 روز، پس از 12 ساعت محرومیت از غذا با 150 سی سی شیر میش حاوی 1 میلی کوری تکنسیوم-m99 تغذیه شدند. تصاویر سینتی گرافی در وضعیت ایستاده و با استفاده از دستگاه دوربین گاما در سه نما و به مدت 90 دقیقه تهیه و به صورت دیجیتالی ذخیره شدند و سپس توسط نرم افزار طب هسته ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. محاسبه تعداد رادیونوکلئوتیدها در طول زمان مطالعه، نشان دهنده کاهش معنی دار وابسته به زمان در نماهای جانبی (P<0.01) و شکمی (P<0.001) شیردان بود. در بین سه نمای مورد مطالعه، تعداد رادیونوکلئوتیدها اختلاف معنی داری وجود نداشتند. 54/3 ± 70/51 درصد از محتوای شیردان پس از 90 دقیقه تخلیه شد. ارزیابی ROI نشان داد نیمه عمر رادیواکتیو 64/8 ± 13/67 دقیقه بود. این مطالعه نشان داد سینتی گرافی هسته ای را می توان با موفقیت برای اندازه گیری سرعت تخلیه شیردان در بره های شیرخوار استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرعت تخلیه شیردان، بره شیرخوار، سینتی گرافی
 • عزیزاله خداکرم تفتی، قاسم فرجانی کیش، حسین محمدی، سوده علیدادی صفحات 176-178
  آرتروگریپوز یک ناهنجاری مادرزادی است که به خم شدن ثابت یک یا چند مفصل در نتیجه سفت شدن یا حرکت محدود مفاصل، تغییر وضعیت و عملکرد اندام به دلیل انقباض دائمی مفاصل و تحلیل عضلات اطلاق می شود که معمولا در مراحل اولیه آبستنی رخ می دهد. این گزارش به توصیف آرتروگریپوز مادرزادی همراه با نقص های عضلانی-اسکلتی در سه راس بزغاله تازه متولد شده می پردازد. مفاصل اندام های جلویی و عقبی به سمت قسمت قدامی بدن خم شده بود. علاوه بر این، ثابت شدن مفاصل، کاهش توده عضلانی و سفت شدن شدید اندام های عقبی، انحراف ستون مهره ها به سمت شکمی و پشتی و کوتاهی فک پایین مشاهده شد. در این مطالعه علت آرتروگریپوز مشخص نشد، با این حال به نظر می رسد عوامل عفونی، مادرزادی و یا گیاهان سمی می تواند موثر باشد. با توجه به نبود تاریخچه مادران این نوزادان و اطلاعات محدود در دسترس، علل این نقص ها را نمی توان تعیین کرد.
  کلیدواژگان: آرتروگریپوز، انحراف ستون مهره ها به سمت شکمی، انحراف ستون مهره ها به سمت پشتی، کوتاهی فک پایین، بز
 • عبدالله جمشیدی، محمدرضا باسامی، حدیث سلامی، سارا محمدی صفحات 179-182
  حضور باکتری هلیکوباکتر پلوروم در دستگاه گوارش ماکیان گوشتی می تواند یک خطر بالقوه برای سلامت انسان محسوب گردد. در این مطالعه تعداد یکصد نمونه از ناحیه سکوم ماکیان گوشتی متعلق به تعداد 20 گله در کشتارگاه طیور در اطراف شهرستان مشهد برداشت گردید. نمونه ها از نظر حضور باکتری هلیکوباکتر پلوروم ابتدا با استفاده از ترکیب کشت در محیط بروسلا آگار حاوی خون گوسفند و روش فیلتر نمودن مورد بررسی قرار گرفت. تایید تشخیص از کلنی های مشکوک با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز، که قطعه ای از ژن 16SrRNA را به وزن bp 447 را تکثیر می کند، صورت گرفت. در این مطالعه، 41% از نمونه های محتویات سکوم و تعداد 12 گله (60%) از نظر حضور باکتری هلیکوباکتر پلوروم مثبت ارزیابی گردید که نشان دهنده آلودگی بالای ماکیان گوشتی به باکتری مورد بررسی در این منطقه می باشد. به نظر می رسد ترکیب دو روش کشت مرسوم و روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس تکثیر از قسمت های محافظت شده ژن، راهکار مناسبی جهت شناسایی هلیکوباکتر پلوروم باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پلوروم، ماکیان گوشتی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
|
 • M. R. Escobedo, Guerra, M. J. De Haro, Cruz, F. M. Guerra, Infante, M. L., Oacute, Pez, Hurtado Pages 88-92
  The armadillo could be considered as an experimental model for leprosy studies. Mycobacterium leprae main host cells are macrophages and Schwann cells. However، endocytosis and germicidal activities of armadillo macrophages and monocytes have not yet been evaluated. The aim of this research was to evaluate endocytosis and NBT-reduction activities of monocyte-derived macrophages (MDM) and monocytes from non-infected armadillos، as well as to determine tumor necrosis factor (TNF) levels during stimulation with phorbol myristate acetate (PMA). Mononuclear cells of peripheral blood were purified using the ficollhypaque technique. The monocytes obtained were transformed to MDM after being incubated for 8 days in an RPMI-1640 medium supplement with fetal calf serum at 37°C. Endocytosis and NBT-reduction were evaluated by yeast ingestion. TNF production by stimulation with PMA was evaluated through a bioassay with L-929 cells. The results revealed an endocytosis of 71. 77 ± 4. 11% and 60. 66 ± 6. 9% (P<0. 001) for armadillo MDM and monocytes respectively، whereas NBT-reduction was 16. 57 ± 4. 79% and 17. 66 ±4. 08%، respectively. With the addition of recombinant human IFNγ for 24 h، endocytosis and NBT reduction by MDM were 89. 92 ± 6. 17% (P<0. 001) and 36. 42 ± 4. 31% (P<0. 001)، respectively. Low levels of TNF are produced (10 U/ml) when MDM and armadillo monocytes are stimulated with 25 and 50 ng/ml of PMA، in comparison with human U-937 cells. In conclusion، MDM and armadillo monocytes show diminished activities in oxidative bactericidal mechanisms and in TNF production when stimulated with PMA.
  Keywords: Dasypus novemcinctus macrophages, Immune response of armadillo, Monocyte, derived macrophages, NBT reduction, Superoxide anion
 • M. Shimizu, R. Tanaka, R. Fukushima, L. Hamabe, N. Sasaki Pages 93-98
  Mitral valve regurgitation (MVR) is a common valvular disease in dogs. Hydrokinetic evaluation of the blood flow within the ventricles has become possible by vector flow mapping (VFM)، which shows the blood flow within the ventricles in vector and vortex flows. Blood flow within the left ventricle of MVR dogs was compared at different stages of MVR and to that of normal dogs. 14 normal dogs and 40 clinical cases of MVR were used. Echocardiographic videos were collected and vectors and vortexes were analysed by VFM analysis using software. In diastole، reversal of vectors which formed vortexes was observed around the anterior leaflet of the mitral valve in the control group. In the MVR dogs، in addition to that، reversed vectors were also observed at the left ventricular free-wall which formed Vortexes along the Posterior Wall (PWv). As MVR became more severe، PWv occupied a wider range; however، it was not observed at the outflow tract، suggesting that it occurs to lower transfer effectiveness. Controlling transfer effectiveness may be considered to alleviate the exacerbation of the heart failure caused by MVR.
  Keywords: Echocardiography, Heart disease, Small animal, Cardiology
 • H. A. Lee, S. Hong, Y. H. Chung, O. Kim Pages 99-103

  In this study، a medicinal plant، Galla rhois (GR)، was examined and screened for its anti-Helicobacter pylori activity. Galla rhois was extracted with 70% ethanol. Inhibitory zone tests، as in vitro assays، and an in vivo study using a Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus) model were performed. The safety of the GR extract was then evaluated in an animal study. The Galla rhois extract demonstrated a strong anti-H. pylori activity as well as strong therapeutic effects against H. pylori infection in the in vivo animal experiments based on the histological criteria and the rapid urease test. Results of the safety study revealed that the animals had no detectable gross or histological changes after a 28 day treatment with the GR extract. These results demonstrate that the GR extract successfully cured H. pylori infections and protected against H. pylori-induced pathology. This herb could be a promising treatment for patients with gastric complaints including gastric ulcers caused by H. pylori.

  Keywords: Galla rhois, Anti, Helicobacter pylori, Antibiotic, Herb
 • Gh. H. Farjah, T. Peirouvi, B. Heshmatian, M. Yasami, M. A. Dolatkhah Pages 104-109
  Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) has neuromodulatory roles in central and peripheral nervous systems. The purpose of this study is to evaluate the effect of GnRH analog (buserelin) on peripheral nerve regeneration. Forty adult male rats were divided into buserelin-treated، normal saline، sham surgery، and castrated + buserelin groups. The left sciatic nerve was crushed by a fine forceps and all animals were evaluated by sciatic functional index (SFI)، electrophysiology، histology and immunohistochemistrytesting. On post operation days 21 and 28، the difference between buserelin and normal saline groups was statistically significant (P<0. 05)، but no significant difference was found between the buserelin and castrated + buserelin groups (P>0. 05). At the 28th day after operation، the diameters (μm) of the regenerated myelinated fibers of the buserelin group were significantly greater than those of the normal saline group (P<0. 05). Although nerve conduction velocity (NCV) of the buserelin group was faster than the normalsaline group، the difference was not statistically significant. The present study suggests that buserelin treatment might accelerate peripheral nerve regeneration.
  Keywords: Gonadotropin, releasing hormone, Buserelin, Nerve regeneration, Sciatic nerve, Rat
 • W. A. Abd El, Ghany, M. Ismail Pages 110-115
  This study was designed to compare the efficacy of a phytobiotic containing a mixture of essential oils of Oreganum aetheroleum and an antibiotic containing ciprofloxacin as an active principle for the treatment of experimental Escherichia coli (E. coli) infection in broiler chickens. Two-hundred-day-old broiler chickens were divided into 5 equal groups. The 1st group was neither challenged nor treated، but groups 2، 3، 4 and 5 were challenged with E. coli. The 2nd group was challenged with E. coli only، while the 3rd، 4th and 5th group were treated with phytobiotic، ciprofloxacin and phytobiotic and ciprofloxacin combinations، respectively. Results confirmed significant (P<0. 05) improvement of productive performance parameters، reduction in signs، mortalities، post mortem lesions and bacterial re-isolation، enhancement in cell mediated and humoral immune responses، reduction in levels of liver and kidney function tests and increase in the total protein and globulin levels in challenged chickens treated with either essential oils or ciprofloxacin compared to challenged non treated chickens. Moreover، best significant (P<0. 05) results in all measured parameters were detected in the group treated with the combination in comparison with those exposed to single treatments. In conclusion، a mixture of essential oils of Oreganum aetheroleum is more effective compared with ciprofloxacin in the treatment of E. coli in broiler chickens. However، a combined treatment of both could be a superior treatment.
  Keywords: Poultry, Colibacillosis, Phytobiotics, Ciprofloxacin, Treatment
 • R. Namakparvar, F. Shariatmadari, S. H. Hossieni Pages 116-121

  The objective of this study was to assess the importance of strain and sex and their interaction effect on broiler chickens’ performance and susceptibility to ascites. Chicks from three strains (Ross 308، Cobb 500 and Arian، labeled as A، B and C respectively) were obtained from the same age breeder and sexed when one-day-old. Each crosses’ sex was assigned to four pens of 60 broilers each. Body weight gain (BWG)، feed intake، feed conversion ratio (FCR) and ascites mortality were determined. At the age of 28 and 49 d haematocrit values، arterial pressure index (API = right ventricular/total ventricular weight ratio)، the values of plasma thyroid hormone concentration (thyroxin، T4 and triiodothyronine، T3) and metabolic lung weight (lung weight/body weight(0. 75)) were determined. Strain B had the highest BWG but an equal incidence of ascites as strain A، which had low BWG and ascites mortality. Ascites mortality was not correlated with BWG and FCR. A significant strain interaction by sex on feed conversion (P<0. 01) and final weight (P<0. 05) was found. The sex effect was significant only in strain C on feed conversion and final weight. Strains B and C had lower thyroid hormones and reduced metabolic lung weights compared with strain A. The sex effect was not significant on the parameters associated with ascites syndrome and its incidence.

  Keywords: Ascites, Broiler, Performance, Sex, Strain
 • M. Dar, D. K. Tiwari, D. B. Patil, P. V. Parikh Pages 122-126
  Ultrasonography is the only practical method for obtaining images of the posterior segment of the eye when the light-conducting media are opaque. In this study، 182 dogs with ocular abnormalities presented to the Department of Veterinary Surgery and Radiology from December 2008-August 2010 were included. All the animals were subjected to detailed ophthalmic examination and B-scan ultrasonography of the eyes with a 7. 5-18 MHz linear probe. Ultrasonography revealed thin hyperechoic lines of the lens indicating early cataract changes in 40 cases. In 10 cases، thin hyperechoic rims around the lens suggestive of cortical cataract were evident. In 82 cases، the entire lens was echogenically consistent with complete cataract (nuclear cataract). In 3 cases the capsule appeared wrinkled، suggesting morgagnian cataract. To obtain images from the posterior segment of the eye، a 7. 5-12 MHz linear probe was used. In two cases، there was sub-luxation of the lens، while in 14 cases، retinal detachment was observed. Complicated retinal detachments had occurred in four cases. Posterior vitreal degeneration was seen in 15 dogs. Ultrasonography revealed vitreal hemorrhage in 10 cases and asteroid hyalosis and optic nerve avulsion in one case each.
  Keywords: Ocular abnormalities, B, scan ultrasonography, Dog
 • F. Arefi, M. Mohsenzadeh, J. Razmyar Pages 127-131
  The objective of this study was to determine the occurrence of antimicrobial resistance among Staphylococcus aureus and to estimate the presence of methicillin-resistance in S. aureus (MRSA) isolates obtained by culture and polymerase chain reaction (PCR) methods. For this purposes، 100 Iranian white and feta cheese samples collected from different suppliers were initially evaluated for the occurrence of S. aureus by culturing methods. The obtained isolates were subjected to disc diffusion antimicrobial susceptibility tests and a PCR method to detect the mecA gene. Out of the 100 cheese samples examined، 25 (25%) samples were contaminated with S. aureus with a mean of 5. 74 ± 5. 67 log cfu/g. Out of the 25 isolates، 23 (92%) were found to be resistant to at least one antibiotic or more، tested by a disk diffusion method. The highest rate of antibiotic resistance was observed to penicillin G (92%) followed by ampicillin (73%) and cloxacillin (68%). None of the isolates was resistant to gentamycin and vancomycin. Eight (34. 78%) of the 23 S. aureus isolates were genotypically confirmed as MRSA. The results indicate that the presence of antimicrobial resistant strains of S. aureus in Iranian cheese samples constitute a potential risk for human health. This calls for better control of the spread of antimicrobial resistant strains as well as cheese contamination sources.
  Keywords: Methicillin, resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Iranian white cheese, PCR, Iran
 • R. Firouzi, A. Derakhshandeh, S. Mehrshad, S. Heydari Pages 132-137

  Salmonella is one of the most important zoonotic pathogens with many virulence factors playing a major role in its pathogenesis. The aims of this study were to detect spvA، int2 and invC virulence genes of different Salmonella serotypes isolated from various clinical animal and human sources، and to investigate antibiotic resistance patterns among these serotypes. Using a PCR assay، a total of 64 Salmonella isolates were evaluated for the presence of virulence genes. Results revealed that spvA، int2 and invC genes were found in 65. 6%، 39. 1%، and 76. 6% of the Salmonella isolates، respectively. Seven different serotypes were differentiated according to the specific antisera. Antibiotic susceptibility results showed that isolates were susceptible to all tested antibiotics (31. 25%)، Amikacin (84. 4%)، Co-Amoxiclav (81. 2%)، Cefepime (73. 4%)، Ceftizoxime (76. 6%)، Ceftriaxone (60. 9%)، Meropenem (50%)، Norfloxacin (82. 8%)، and Piperacillin (75%). SpvA is a plasmid gene and the int2 gene has been identified on mobile elements. In addition، the chromosomal invC gene is associated with type III secretion systems (TTSS; not present in all Salmonellae). Hence، the detection of these genes could be used to identify the Salmonella genus. High prevalence of int2 and spvA genes was also observed in multidrug resistance Salmonella isolates which might play an important role in the dissemination of antimicrobial resistance in multidrug resistance (MDR) Salmonella isolates.

  Keywords: Salmonella, Virulence genes, Serotyping, Antibiotic resistance, PCR
 • R. Khoshbakht, M. Tabatabaei, H. Shirzad Aski, S. Hosseinzadeh Pages 138-144

  The objective of this study was to investigate the genotypic characteristics of Campylobacter isolates in Shiraz، Iran. A total of 40 Campylobacter isolates including 20 C. jejuni and 20 C. coli were recovered from both cattle and sheep faeces by cultivation methods. The isolates were identified on the basis of polymerase chain reaction (PCR) detection of 16SrRNA and multiplex PCR to determine two species. For confirmed isolates، PCR was carried out for the presence of virulence genes using specific primers. Other than verifying the genetic diversity of thermophilic Campylobacter isolates، flaA PCR-RFLP was performed. Results showed the high prevalence (100%) of the cadF gene and three genes associated with cytolethal distending toxin (CDT). Plasmid virB11 gene was not found in any Campylobacter isolate، and dissimilarities and discrepancies occurred in pldA، iamA، wlaN، waaC and cgtB genes. Among the 40 Campylobacter isolates studied، nine different types were defined by flaA-typing. Results indicated genetic diversity among Campylobacter isolates recovered from cattle and sheep faecal samples. Findings showed the potential ability of C. jejuni and C. coli with cattle and sheep origins to cause infection in humans.

  Keywords: Thermophilic Campylobacter spp, Cattle, Sheep, Virulence genes, FlaA, typing
 • F. Gharagozlou, H. Ghasemzadeh, Nava, N. Atyabi, H. Sharifi Yazdi, V. Akbarinejad Pages 145-148
  Endometritis is one of the major causes of infertility in mares. The present study was conducted to evaluate intrauterine infusion of Eucalyptus globulus oil as treatment for mares with experimentally induced endometritis. Mares (n=8) were synchronized using two injections of PGF2α (10 mg) 14 days apart. All mares were inoculated with a live culture of 5 × 106 CFU S. zooepidemicus in the dioestrus phase after the termination of oestrus. The day of inoculation was considered as day 0 of the experiment. On days 3، 6 and 9، cytological and bacteriological specimens were collected to determine endometritis. Mares were randomly assigned to two groups on day 10. Mares in treatment (n=4) and control (n=4) groups received intrauterine 6% Eucalyptus oil solution (100 ml) and intrauterine saline solution (100 ml) for 5 consecutive days. Cytological، bacteriological، and ultrasonographic evaluations were implemented at days 15، 17 and 19 (1، 3 and 5 days after termination of intrauterine treatment، respectively). The number of mares diagnosed with endometritis، the depth of their intraluminal uterine fluid and the number of infected mares did not change by the treatment (P>0. 05). In conclusion، the 5-day intrauterine infusion of 6% E. globulus oil solution failed to treat experimental endometritis in mares.
  Keywords: Mare, Endometritis, Eucalyptus oil, Intrauterine therapy
 • H. Rajaian, M. Aberumandi, J. Jalaei, M. Khosravi Pages 149-153
  Satureja hortensis is a popular herb in most regions of the world with leaves used as seasoning. Evidence shows that this plant contains phenolic components such as thymol and carvacrol with a relatively wide spectrum of antimicrobial activity. This study aimed at evaluating the efficacy of S. hortensis plant powder as an alternative to antimicrobial growth promoters in broiler diets. The plant was bought in sufficient quantity from the district of Yasouj، Iran and was dried and ground into powder. A total of 140 unsexed 1-day-old Arbor Acers breed broiler chicks were housed and fed a starter diet up to 18 days of age. The birds were then randomly divided into two groups and reared under similar conditions. Chickens received either normal grower (from 18 to 35 days of age) and finisher (from 36 to 50 days of age) diets without S. hortensis (group I) or a similar diet containing one percent plant powder (group II). Statistical comparison of average body weights at various time intervals showed that chickens in group II (1930 ± 29 g، n=63) were significantly (P<0. 05) heavier than the birds in the control group (1837 ± 25 g، n=62). The average body weight of males in each group (2075 ± 42 g، n=20 and 2143 ± 40 g، n=22 for groups I and II، respectively) was also greater than those of the females (1724 ± 34 g، n=42 and 1808 ± 30 g، n=41 for groups I and II، respectively). Although feed conversion ratio was slightly less in group II (1. 95)، it was not substantially different from that in group I (2. 02). It is concluded that S. hortensis might be a potential growth promoter in poultry.
  Keywords: Satureja hortensis, Chickens, Growth promoter
 • M. Valadan, A. Shojaee Tabrizi, A. A. Sarchahi, A. Derakhshandeh, S. Mirzaeian Pages 154-158
  The present study was carried out to determine whether Helicobacter spp. infection in dogs could affect lesions caused by the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)، aspirin and celecoxib. Thirty asymptomatic mixed-breed dogs were used for this study. Gastric biopsies were taken via gastroscopy and evaluated by polymerase chain reaction (PCR) and rapid urease tests (RUT). Helicobacter spp. was detected in all specimens. The infection was completely eradicated in 15 dogs by a three-drug regimen for 21days (amoxicillin، clarithromycin and omeprazole). Each Helicobacter-positive and -negative group was then divided into three subgroups treated with aspirin، celecoxib and placebo for 14 days. Dogs in the different subgroups were compared by sequential gastroscopy on days 0، 3، 7، 14 and 21 (a week after drug cessation). The results show that selective COX-2 inhibitors are better tolerated than conventional non-selective NSAIDs in dogs in terms of their side effects; however، these drugs should be administeredwith caution. Unlike what is advised in medical practices in humans، it seems that the eradication of non-pylori Helicobacter spp. from the stomach is not necessary prior to administrating NSAIDs in dogs.
  Keywords: Aspirin, Celecoxib, Helicobacter, PCR, Dog
 • S. S. Shekarforoush, R. Firouzi, K. Kafshdozan Pages 159-163
  The effects of essential oils (EOs) of oregano and nutmeg with and without commercial emulsifier/stabilizer compound (E/S) on the microbial quality of ready-to-cook barbecued chicken were evaluated. Barbecued chicken was traditionally prepared. 3 μL/g and 10 mg/g of EOs and/or E/S were then added to the barbecued chicken، respectively. The samples were stored at 3°C for 144 h، 8 and 20ºC for 72 h، accordingly، prior to being subjected to enumeration of aerobic mesophilic and psychrotrophic bacteria at different storage times. No inhibitory effects were detected in the presence of nutmeg EO together with and/or without E/S on the psychrotrophic and aerobic mesophilic counts (AMC) in barbecued chicken. Whereas، AMC and psychrotrophic counts in the samples treated with oregano EO، stored at 8 and 20°C were not dramatically changed. Even though، in the case of treatment with oregano EO and E/S، stored at 3، 8 and 20°C AMC and psychrotrophic counts were significantly affected. Oregano EO was an active antibacterial component، used in combination with commercial E/S، compared to its single use. It can be suggested that using E/S and EO in combination is more likely able to emulsify antimicrobial EO substances and thus increase the efficacy of such substances.
  Keywords: Oregano, Nutmeg, Barbecued chicken, Emulsifier, stabilizer
 • E. Nateghi, J. Razmyar, M. R. Bassami Pages 164-167
  This study was conducted to molecularly detect avian adenoviruses in broiler flocks showing liver lesions and respiratory syndrome in northeast Iran. In total، 60 tissue samples were collected from broiler farms with liver lesions، respiratory syndrome and also from clinically healthy flocks. Six samples were positive; however، three samples were selected for molecular studies. PCR products were sequenced to confirm the identity of avian adenoviruse. Based on the sequence analysis of the L1 region of the hexon gene، the NRB/FAV/4 should be classified as FAdV 8b strain and two other isolates - NRB/FAV/1 and NRB/FAV/5 - classified in cluster of the FAdV 2 & 11. As far as we know، this preliminary investigation is the only documented study to confirm the presence of avian adenoviruses in broiler flocks in Iran.
  Keywords: Avian adenoviruses, Broiler, Inclusion body hepatitis (IBH), Hexon gene, PCR
 • R. Rajabi, Toustani, M. Roostaei, Ali Mehr, R. Motamedi, Mojdehi Pages 168-171

  Experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of egg yolk for coating and storing spermatozoa. Ejaculates were collected from four rams. In each session، second ejaculates (n=4) were collected in a tube containing 1 mL coating buffers which were prepared by 10، 15 or 20% egg yolk plus Tris-fructose. Samples were pooled، centrifuged and the supernatant removed in the laboratory. The pellets were diluted with Tris-fructose containing egg yolk which was equal to its concentration in coating. To perform four replicates for each sample، diluted sample was split into four parts then each part was split into two fractions. One of them (cold-shock) was suddenly put on ice water and the other was chilled at 0. 25°C/min until 5°C. Aliquots were kept at 5°C for 36 h and sperm motility، viability and functional membrane integrity were determined at 0، 12، 24 and 36 h. The results showed that functional membrane integrity was highest in 20% yolk egg under gradual cooling at 0، 24 and 36 h (85. 7، 75. 9 and 71. 7%،respectively; P<0. 05). In the presence of 20% egg yolk، sperm viability was highest under cold-shock (74. 8%) and gradual cooling (78. 5%) and sperm motility was lower in cold-shock than gradual cooling at all storage times (76. 9، 60. 7، 36. 2 and 27. 7% vs. 85. 4، 73. 1، 54. 6 and 40. 8%، respectively; P<0. 05). Therefore، 20% egg yolk can improve coated sperm longevity in normal gradual cooling; but it does not prevent the destructive effect of cold-shock from taking place.

  Keywords: Coated spermatozoa, Cold, shock, Egg yolk, Ram
 • M. Fartashvand, Gh. Assadnassab, B. Mahmoudian, M. Mohseni, S. Afsharfarnia Pages 172-175
  Evaluation of gastric emptying rate using nuclear scintigraphy as the gold standard method has been studied in various animals، but there is no report in suckling lambs. The aim of this study was to develop a nuclear scintigraphic method to visualize and measure abomasal emptying rate by estimation of scintigraphic half emptying time (T1/2) in the live neonatal lamb. Five healthy، female Iranian fat tailed Ghezel lambs، 7-10 days of age، were fasted at least 12 h and then fed with 1 mCi of 99mTc-DTPA added to 150 cc fresh ewe milk. Scintigraphic images were obtained in the standing position using a parallel hole، low-energy، triple head gamma camera. Images were stored digitally for 90 min and were analyzed using a nuclear medicine software program. The number of radionuclide counts from all three views during scintigraphic evaluations showed a time-dependent decrease in the number of radionuclide counts from the laterals (P<0. 01) and the ventral view (P<0. 001) of the abomasum. There was no significant difference in the number of radionuclide counts from all three views during scintigraphic evaluations. 51. 70 ± 3. 54 percent of the abomasum content was emptied after 90 min. Evaluating the ROI showed that half emptying time (T1/2) was 67. 13 ± 8. 64 min. This study was showed that nuclear scintigraphy can be used to evaluate the abomasal emptying rate in suckling lambs.
  Keywords: Abomasal emptying rate, Suckling lamb, Scintigraphy
 • A. Khodakaram, Tafti, G. Farjani Kish, H. Mohammadi, S. Alidadi Pages 176-178
  Arthrogryposis as a congenital malformation that refers to the fixed flexion of one or more joints as a result of stiffness or limited movements of multiple joints، change of posture and limb function due to permanent contracture of joints and wasting of muscles that usually occur at early stage of gestation. This report describes congenital arthrogryposis associated with musculoskeletal defects in three newborn goats. Both front and hindlimbs joints were characteristically flexed towards the anterior portion of the body. In addition، ankylosis، reduced muscle mass of limbs and rigidly fixed hindlimbs، lordosis، kyphosis and brachygnathia were observed. There was no definitive evidence of etiology of arthrogryposis، however، it seemed to be infectious، inherited or due to toxic plants. Since there is no recorded history about the mothers of the kids and the limited information available، causes of these defects cannot be determined.
  Keywords: Arthrogryposis, Lordosis, Kyphosis, Brachygnathia, Goat
 • A. Jamshidi, M. R. Bassami, H. Salami, S. Mohammadi Pages 179-182
  The presence of Helicobacter pullorum in intestinal tract of broiler chickens may be a potential risk for human health. In this study، a total of 100 caecal samples of broilers carcasses from 20 flocks at a poultry abattoir in Mashhad suburb were tested for the presence of H. pullorum using modified conventional culture method by combination of culturing on Brucella sheep blood agar and a filtering technique. Suspected colonies were determined as H. pullorum using polymerase chain reaction (PCR) by amplifying a 447 bp fragment of the 16SrRNA gene of this bacteria. 41% of caecal content samples and samples from 12 broiler flocks (60%) were determined as positive for the presence of H. pullorum. This is the first report of H. pullorum in Iranian poultry flocks. The results showed high prevalence of this bacterium in broiler chickens in this area of Iran. It seems using combination of conventional culture method and PCR assay based on amplification from conserved genes allows reliable detection and identification of H. pullorum.
  Keywords: Helicobacter pullorum, Broiler, PCR