فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (آبان 1388)
 • ویژه مهندسی شیمی
 • تاریخ انتشار: 1388/09/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سهیلا یغمایی صفحات 3-8
  در این تحقیق ریزاندامگان تجزیه کننده ی فنل از لجن فعال سازگار با فنل، که در مدت شش ماه با پساب سنتتیک حاوی فنل در سیستم لجن فعال سازگار شده است، جداسازی و خالص سازی شده و پس از بررسی عملکرد هر سوش در معرض فنل، در حضور و غیاب سوبسترای کمکی، بهترین سوش میکروبی انتخاب می شود. به منظور مدل سازی سینتیک رشد سلولی، بهترین سوش در معرض غلظت های مختلف فنل در ظروف لرزنده قرار گرفته و رشد آن به همراه مقدار فنل باقی مانده در زمان های مختلف تا تجزیه ی کامل فنل اندازه گیری می شود. سپس با کمک مدل سینتیکی هالدن و داده های به دست آمده، مدل سازی در محیط $ MATLAB، 6.5 $ انجام، و ثابت های سینتیکی رشد سلول برابر با $m u_{m}=0.592،(1/h)$، $K_{s}=920.3،(m g/L)$ و $K_{I}=115.62،(m g/L)$ برآورد می شود. مدل سینتیکی تعیین شده برای شبیه سازی فرایند تصفیه ی زیستی و بزرگ نمایی مقیاس، در طراحی واحد صنعتی بسیار مناسب است.
  کلیدواژگان: مدل سینتیکی، معادله ی هالدن، بازدارندگی، فنل، سیستم لجن فعال
 • جلال الدین شایگان صفحات 9-14
  آب های زیرزمینی یکی از مهم ترین منابع تامین آب شرب در تهران هستند. ازآنجا که در سال های کم آبی 50٪ آب مصرفی تهران از طریق همین آب ها تامین می شود، کیفیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با بررسی موقعیت چاه های تهران، مناسب ترین آنها با درنظر گرفتن نزدیکی به جایگاه های عرضه سوخت انتخاب و در سال 86 نمونه برداری از آنها انجام شد. با اندازه گیری آلودگی های آلی آبهای زیرزمینی تهران مشخص شد که غلظت کل کربن آلی (T O C) در تمام چاه های نمونه برداری شده بیش از حد مجاز و در محدوده ی 6٫5 تا 12٫5 میلی گرم در لیتر در تغییر بود. با بررسی آلودگی هیدروکربنی نمونه ها مشخص شد که اکثر چاه های مورد آزمایش عاری از این آلودگی هستند. میزان نیترات موجود در چاه های منتخب نیز اندازه گیری و بیشترین مقدار آن در حدود 133 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. با توجه به هماهنگی بین داده های T O C، نیترات و نیز بررسی نتایج به دست آمده از دستگاه G C_M S که هیچ گونه آلودگی هیدروکربنی را در اکثر نمونه ها نشان نمی داد، وجود منبع فاضلابی برای آلودگی آلی آب های زیرزمینی تهران گزارش داده شد. این در حالی است که در دو نمونه ی گرفته شده از مناطق یافت آباد و سیدخندان رفتار متفاوتی مشاهده شد که نشان گر نشت بنزین از مخازن ذخیره ی جایگاه های سوخت بالادست این دو محل است. در نهایت، راهکارهایی به منظور کنترل و حذف آلودگی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، تهران، آلودگی آلی، آلودگی نیترات، آلودگی نفتی و سیستم دفع فاضلاب
 • شهرناز مختاری صفحات 15-24
  در تحقیق حاضر سینتیک فرایند جفت شده اکسایشی متان در یک ریزواکنشگر بستر ثابت و با استفاده از کاتالیست پروسکای، با خوراکی شامل متان و اکسیژن و با نسبت های مختلف بررسی گردید. شرایط بهینه فرایند، دمای $750-785^c i r c C$،نسبت متان به اکسیژن: 2 و سرعت فضایی گاز در دبی خوراک m l/M i n160m i n$^{-1}$:100 به دست آمد. همچنین مدل های سینتیکی کلی این فرایند بررسی و پارامترهای بهینه آن با کمک الگوریتم ژنتیک، تعیین شدند. در مقاله حاضر از میان مدل های سینتیکی کلی فرایند، شش مدل انتخاب و توسط الگوریتم ژنتیک در برازش با نتایج آزمایشی به دست آمده از سیستم آزمایشگاهی در شرایط مختلف فرایندی تحلیل و پارامترهای بهینه تعیین شدند. در میان این مدل ها، مدل سانتاماریا با دقت بالاتری بر روی نتایج آزمایش برازش شده است. همچنین الگوریتم لونبرگ مارکوارت نیز در تحلیل و مقایسه با الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل نشان می دهند در الگوریتم مذکور برخلاف الگوریتم ژنتیک، امکان گرفتار شدن در دام کمینه نسبی وجود دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، سینتیک O C M، کاتالیست پروسکایت
 • سید فواد آقامیری صفحات 25-33
  حداقل فشار امتزاج پذیری $(M M P)$ مفهومی کلیدی در طراحی و اجرای فرایند ازدیاد برداشت به روش تزریق امتزاجی است. در این تحقیق محاسبات $M M P$ با استفاده از دو روش تحلیلی و پاراکر انجام، و نتایج حاصله با داده های تجربی مقایسه می شوند. در روش تحلیلی محاسبات تبخیر ناگهانی منفی برای نفت مخزن و گاز تزریقی انجام و خط بست های اولیه و تزریقی که توسط خط بست های متقاطع به یکدیگر مرتبط می شوند، تعیین می شوند. حداقل فشار امتزاج پذیری، فشاری است که براثر آن طول یکی از خط بست های نفت اولیه تا تزریقی صفر شود. در روش دوم با توجه به تعریف $M M P$ به عنوان پایین ترین فشاری که در آن کشش سطحی بین دو فاز صفر می شود، این کمیت براساس محاسبه ی کشش بین سطحی با مدل پاراکر تعیین می شود. محاسبات به روش تحلیلی با استفاده از معادلات حالت $P R$ و $M N M$ انجام می شوند. نتایج به دست آمده از مدل تحلیلی با روش آزمایشگاهی لوله قلمی، و نتایج حاصل از مدل پاراکر با روش امحاء کشش سطحی $(V I T)$ مقایسه می شود. بررسی انجام شده درمورد تاثیر ترکیب گاز تزریقی نیز نشان گر آن است که حضور اجزاء میانی در گاز تزریقی می تواند در کاهش $M M P$ موثر باشد.
  کلیدواژگان: ازدیاد برداشت نفت، تزریق گاز امتزاجی، حداقل فشار امتزاجی، جابه جایی، معادله حالت، مدل پاراکر
 • سهرابعلی قربانیان صفحات 35-39
  جداسازی اسید بنزوئیک که به عنوان نگه دارنده یا ماده ی افزودنی میانی در صنایع شیمیایی مورد نیاز است، و اغلب در تصفیه ی پساب های صنعتی به دلیل اثرات مضر زیست محیطی آن با وجود مقادیر کم اسید بنزوئیک در پساب صنعتی، به روش جذب سطحی توسط کربن فعال کفایت می کند. در این روش پساب مورد نظر را از روی بستری از کربن فعال در لوله های شبیه به رنگ نگاری (کروماتوگرافی) عبور می دهند. با توجه به مقدار گرمای جذب که با کالری متر اندازه گیری می شود، گرمای جذب سطحی کم تر از حداقل گرمای جذب شیمیایی است، و لذا جذب سطحی از نوع فیزیکی اعلام می شود. در این آزمایش ها تاثیرات عمق بستر رزین و میزان شدت حجمی جریان خوراک به منظور دست یابی به وضعیت بهینه ی فرایند جذب سطحی در اندازه های آزمایشگاهی مورد تحقیق و بررسی دقیق واقع شد. در نهایت شرایط بهینه با عمق بستر 6 سانتی متر با شدت جریان حجمی 0٫75 میلی لیتر در دقیقه و با جاذب کربن فعال غربال شده در اندازه های 36−30 مش و لوله ی رنگ نگاری با قطر داخلی 9٫5 میلی متر حاصل شد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، کربن فعال، اسید بنزوئیک، شدت جریان حجمی، عمق بستر رزین
 • سید محمود رضا پیشوایی صفحات 41-45
  در این مطالعه، حل عددی معادلات خطی و غیرخطی جریان یک بعدی نفت در محیط های همگن و ناهمگن با روش اجزاء گرین بررسی شده است. روش نوظهور اجزاء گرین مبتنی بر نظریه ی انتگرال تکین اجزاء مرزی است، اما به دلیل استفاده از ویژگی گسسته سازی حوزه ی حل روش اجزاء محدود، دارای ماتریس پراکنده و محدود است که حل آن راحت تر است. حل در این روش با به دست آوردن تابع بدون مرز گرین و تبدیل معادله دیفرانسیل موردنظر به معادله انتگرالی آغاز شده و سپس با گسسته سازی معادله انتگرالی، تشکیل معادلات المانی و در نهایت سرهم سازی این معادلات به همراه اعمال شرایط مرزی پایان می پذیرد. با استفاده از این روش، پس از حل مثال هایی از جریان خطی و غیرخطی، نتایج حاصله با جواب های تحلیلی در دسترس مقایسه شد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی مخازن نفت، روش اجزاء گرین، روش اجزاء محدود، اجزاء مرزی
 • حمید گنجی صفحات 47-53
  آلودگی های نفتی پدیده یی نامطلوب با تاثیرات جدی و مخرب بر روی محیط زیست و سلامتی انسان است. از آنجا که ترکیبات سولفوردار یکی از مهم ترین آلوده کننده های مواد نفتی و یکی از اهداف مهم پالایش به شمار می روند، در این تحقیق یک بررسی نظام مند به منظور تعیین سینتیک واکنش گوگردزدایی هیدروژنی)H D Sبرش نفتی گازوئیل با استفاده از کاتالیست تجاری N H S$-204$ انجام شد. آزمایش ها در یک ریز واکنش گر بستر قطره یی در دمای$360-380^d e g r e e C$، فشارb a r 70−55 و سرعت فضایی)L H S V(h$^{-1}$ 2−0٫5 انجام شد. با توجه به این که گوگردزدایی از تیوفن ها و به خصوص مشتقات بنزوتیوفنی و دی بنزوتیوفنی دشوار است و در گوگردزدایی عمیق مطرح می شود، لذا در اینجا سینتیک واکنش (H D S) برای ماده ی گوگرددار دی بنزوتیوفن و به صورت مدل توانی تعیین شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که درجه ی واکنش H D S دی بنزوتیوفن در خوراک گازوئیل برابر 1٫4 است. انرژی فعال سازی واکنش H D S نیز برابر k c a l/m o l15 تعیین شد.
  کلیدواژگان: گوگردزدایی هیدروژنی، سینتیک، کاتالیست، دی بنزوتیوفن، برش های نفتی
|
 • Soheila Yaghmaei Pages 3-8
  The study of activated sludge Ryzandamgan Tjzyhknndhy compatible with phenol phenol، which is six months in duration with synthetic wastewater containing phenol in activated sludge systems are compatible، separation and purification، and the performance of each strain exposed to phenol in the presence and absence of substrate auxiliary، best microbial strains are selected. Order kinetic model of cell growth، the best strains exposed to different concentrations of phenol in the containers were shaky and its growth plus the remaining amount of phenol at different times to complete the breakdown of phenol is measured. Then with the help Haldnpanvys {Haldane} Kinetic model and data obtained in modeling environments $ MATLAB، 6. 5 $ to do، and cell growth Kinetic constants equal to $ mu_ {m} = 0. 592، (1 / h) $، $ K_ {s} = 920. 3، (mg / L) $ and $ K_ {I} = 115. 62، (mg / L) $ is estimated. Kinetic model for simulating Tyynshdh refining and bio-magnification scale، industrial design is great.
  Keywords: Kinetic model, equation Haldn, deterrence, phenol, activated sludge system
 • Jalaluddin Shayegan Pages 9-14
  One of the most important groundwater sources of drinking water in Tehran. Because dehydration years Tehran 50% water is supplied through the same waters، their quality is important. In this research، the location of wells Tehran، considering their appropriate positions near the fuel supply in 86 selected sampling was done. Measuring organic pollutants in groundwater that Tehran was determined concentrations of total organic carbon (TOC) at all sampling wells was exceeded in the range 6. 5 to 12. 5 mg per liter was modified. With hydrocarbon contamination of the samples revealed that most wells tested are free of this contamination. Nitrate levels measured in selected wells and the highest value of about 133 milligrams per liter was calculated. According to the data synchronization between TOC، nitrate، and also review the results of any device that GC_MS hydrocarbon contamination in most samples did not show the presence of sewage source for organic contamination in groundwater was reported Tehran. However، in two samples taken from different regions Yaftabad and Sydkhndan behavior was observed which indicates leakage of gasoline storage tanks Fuel is upstream of the two places. Finally، the solutions in order to remove the pollution control is proposed.
  Keywords: Groundwater, Tehran, organic pollution, nitrate pollution, oil pollution, sewage disposal systems
 • Shahrnaz Mokhtari Pages 15-24
  In the present study kinetics of methane oxidation process coupled Ryzvaknshgr in a fixed bed catalyst using Prvskay، including methane and oxygen with food and with different ratios were investigated. Optimized process conditions، temperature $ 750-785 ^ circ C $، methane to oxygen ratio: two in Dubai and feed gas space velocity ml/Min160min $ ^ {-1} $: 100 was obtained. Kinetic models of the overall review process and the optimal parameters with genetic algorithms، were determined. This paper models of the overall process of Kinetic، six models selected by genetic algorithm fitting with the experimental results obtained in vitro system in different conditions of process analysis and optimization parameters were determined. Among these models، the model accurately Santa higher on the test results have been fitted. Marquardt algorithm، as well as Markvart analysis and comparison with genetic algorithms were used to show the results in the algorithm، unlike genetic algorithms، the possibility of being caught in the trap there is a relative minimum.
  Keywords: Genetic algorithms, Kinetics OCM, Catalyst Prvskayt
 • Seyyed Foad Aghamiri Pages 25-33
  Minimum pressure Amtzajpzyry $ (MMP) $ key concept in the design and implementation process is the mixing of injected clones harvest method. In this research، $ MMP $ calculations using analytical methods Parakr done، and the results are compared with experimental data. Analytical calculations in the sudden evaporation of a negative for oil and gas reservoir and the injection performed by injecting primary Khtbsthay Khtbst cross are linked gether، are determined. Amtzajpzyry minimum pressure، pressure that its accumulation during one of the primary oil Khtbsthay zero to be injected. In the second method according to the definition of $ MMP $ as the lowest pressure where the surface tension between two phases is zero، this quantity based on the calculation of surface tension between Parakr model is determined. Analytical calculation method using Equations $ PR $ $ MNM $ and are doing. The results of analytical models with experimental methods pen tube، and the results of the model elimination method، surface tension Parakr $ (VIT) $ is compared. Reviews conducted on the effect of injected gas composition indicates that the presence of intermediate components in gas injection can be effective to reduce $ MMP $.
  Keywords: Enhanced oil recovery, miscible gas injection, minimum miscibility pressure, displacement, equation, model Parakr
 • Sohrab Ali Ghorban Pages 35-39
  The separation of benzoic acid as a preservative or additive materials intermediate in the chemical industry is required، and often harmful effects due to Industrial Wastewater Treatment refined environmental Despite its low-benzoic acid in industrial wastewater، adsorption by activated carbon method will suffice. In this way the desired effluent from the bed of active carbon tubes like Rngngary (chromatography) pass. Considering the amount of heat absorption is measured with the colorimeter، the heat of adsorption less than the minimum heat of chemical absorption، adsorption، and therefore the physical type is declared. In these experiments، the effects of resin bed depth and severity of volumetric flow rate of feed in order to achieve optimal conditions of adsorption process in laboratory measurements of the investigation was accurate. Finally، optimal conditions، the bed six inches deep with a flow volume of 0. 75 ml per minute and with activated carbon adsorbent in sizes 36-30 mesh sieve and Rngngary tube with internal diameter 9. 5 mm was obtained.
  Keywords: Adsorption, activated carbon, benzoic acid, flow volume, resin bed depth
 • Seyed Mahmoud Reza Pishvaie Pages 41-45
  In this study، the numerical solution of linear and nonlinear equations، the flow of oil Ykbdy homogeneous and heterogeneous environments with the Green element method has been investigated. Green element method based on emerging theory of singular integral components of the border، but due to the feature sphere Gssthsazy solving finite element method، a matrix that is scattered and limited it is easier to solve. Resolved in this way to obtain the Green''s function without Borders and the desired differential equation into integral equations and then started making discrete integral equations، equations formed Srhmsazy German and eventually apply these equations with boundary conditions accepts the end. Using this method، after solving examples of linear and nonlinear flow، the results compared with analytical solutions were available.
  Keywords: Oil reservoir simulation, Green element method, finite element method, boundary element
 • Hamid Ganji Pages 47-53
  Pdydhyy adverse impacts of oil pollution with serious and destructive on the environment and human health. Since one of the main sulfur compounds Lvdhknndhhay oil refinery and one of the most important are the objectives in this study a systematic review in order to determine the reaction kinetics of hydrogen desulfurization) HDS diesel oil cut using a commercial catalyst was NHS $ -204 $. Reactive tests in a tiny bed temperature Qtrhyy $ 360-380 ^ degree C $، pressure and velocity space bar 70-55) LHSV (h $ ^ {-1} $ 2-0. 5 done. According to the desulfurization especially derivatives of Tyvfnha Dybnzvtyvfny Bnzvtyvfny and is difficult and comes in deep desulfurization، so here the reaction kinetics (HDS) for the article Dybnzvtyvfn and sulfur can form model was determined. The results indicate that the degree of reaction in the feed gasoline HDS Dybnzvtyvfn is equal to 1. 4. HDS reaction activation energy was determined as the kcal/mol15.
  Keywords: Hydrogen desulfurization, Kinetics, Catalyst, Dybnzvtyvfn, oil cuts