فهرست مطالب

علوم دانشگاه خوارزمی - سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمداسماعیل عظیم عراقی، صبح ناز ریاضی، سالار پورتیمور صفحات 171-182
  دراین پژوهش، مکانیسم هدایت لایه های نازک برموآلومینیوم فتالوسیانین ساخته شده به روش پرتوهای الکترونی بوسیله الکترودهای طلا و آلومینیوم مورد بررسی قرار می گیرد. مشخصه های جریان-ولتاژ قطعه های ساندویچی برای رنج دمایی 413-298 کلوین در شرایط تاریک محاسبه گردید. مشاهده می شود که جریان عبوری از قطعه ها برای همه ولتاژهای در رنج 6-0 ولت با افزایش دما، افزایش می یابد. در ولتاژهای پایین 2-0 ولت مشخصه جریان-ولتاژ رفتاراهمی دارد، درحالیکه بار فضایی محدود جریان در ولتاژهای بالا 6-2 ولت ظاهرمی شود، که به وسیله یک تراز گسسته تله محدود می گردد. در وابستگی رسانندگی الکتریکی به دما، بیش ازیک ناحیه خطی بدست آمد. همچنین مقادیر تحرک پذیری حامل های بار وانرژی فعالسازی قطعه محاسبه شد
 • محمود بهار، حسین گل نبی، مه سیما حمیدی صفحات 183-200
  هدف این مطالعه، برآورد آهنگ جذب ویژه (SAR) القاء شده در بافت های سر انسان، به عنوان یک مدل مکعبی پر از ماده دی الکتریک اتلافی است، که تحت تاثیر امواج تخت الکترومغناطیسی قرار گرفته است. این پژوهش با کمک شبیه سازی کامپیوتری و با استفاده از کدهای برنامه نویسی C انجام شده است. روش عددی مورد استفاده، روش تفاضل محدود در حوزه زمانی (FDTD)، همراه با لایه سازگار کامل (PML)، به عنوان شرط مرزی جذب کننده مناسب است. شرایط متفاوت تابش گیری، همچنین عوامل فیزیکی مختلف در نظر گرفته شده اند، تا امکان مقایسه با کارهای دیگران وجود داشته باشد. سر انجام عمق نفوذ یکی از مدل های انتخاب شده، از طریق درون یابی برآورد شده است. نتایج حاصل که کاملا با کارهای دیگران سازگارند، نشان می دهند که برای بافت های زیستی به عنوان محیط های پاشنده، تخمین های درستی حاصل می شود؛ اما با تغییر کردن ساختار مدل، اگر پیش گویی های خیلی دقیق مورد نظر نباشند، نتایج به دست آمده تغییر نمی کنند. علاوه بر این، همبستگی عمق نفوذ و بسامد، با مطالعات نظری دیگر مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: SAR، تابش های تلفن همراه، روش FDTD، بسامدهای رادیویی، بافت های زیستی
 • فاطمه حیدری، داریوش بهمردی، فرید بهروزی صفحات 201-210
  مفهوم مدوری خیلی از مفهوم مشتق پذیری دور نیست. در بعضی مقالات رابطه بین مدوری و همواری بررسی شده است. در این مقاله رابطه ی جدیذ بین مدوری و خیلی همواری را توصیف خواهیم کرد.
  یک فضای باناخ را مدور است در صورتی که وسط هر دو نقطه متمایز واقع بر کره واحد فضای باناخ در داخل گوی باز واحد آن فضا باشد. یک فضای باناخ را هموار گوییم در صورتی که نرم آن در هرنقطه ناصفر فضا مشتق پذیر گاتو باشد و آنرا خیلی هموار گوییم در صورتی که نرم آن خیلی مشتق پذیر گاتو باشد. یعنی، نرم فضای باناخ و نرم دوگان دوم آن در هر نقطه ی ناصفر فضا مشتق پذیر گاتو باشند.
  کلیدواژگان: مدوری، همواری، خیلی مشتق پذیر گاتو
 • یدالله اردوخانی، ندا رحیمی صفحات 211-224
  در این مقاله روش توابع هار گویا شده برای تقریب جواب معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترای کسری به کار گرفته شده است. مشتق کسری در مفهوم کا پوتو تعریف شده است. ویژگی های توابع هار گویا شده ارائه شده و ماتریس عملیاتی انتگرال کسری به همراه ماتریس عملیاتی حاصلضرب برای تبدیل معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترای کسری به دستگاه معادلات جبری به کار گرفته شده است. با استفاده از این روش برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل کسری زمان انجام محاسبات کوتاه است. مثال های عددی برای اثبات کاربرد روش ارائه شده با پایه توابع هار گویا شده به کار گرفته شده است
 • ویا کرمیان، داود علی حسینی صفحات 225-238
  عصاره متانولی برگ و پیاز گونه آلیوم آمپله پرازوم (آلیاسه) جهت آنالیز محتوای ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی و نیز خواص ضدباکتریایی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی از دو روش بیوشیمیایی جاروب کنندگی رادیکال آزاد DPPH و سیستم لینولئیک اسید/ بتا کاروتن استفاده شد و جهت اندازه گیری محتوای فنل و فلاونوئید کل، به ترتیب از روش های فولین- سیوکالتو و کلرید آلومینیم استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره دو بخش مورد مطالعه از نظر محتوای ترکیبات فنلی متفاوت بوده و در سیستم DPPH فعالیت آنتی اکسیدانی کمتری از اسید آسکوربیک اسید و BHT به عنوان آنتی اکسیدان های سنتزی نشان دادند. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی نشان داد که عصاره پیاز گونه مورد مطالعه در غلظت 100 میلی گرم در لیتر، در ممانعت از رشد باکتری های هموفیلوس انفلوانزا و باسیلوس سرئوس و عصاره برگ آن در همین غلظت، در ممانعت از رشد باکتری باسیلوس سرئوسموثرتر بودند. بنابر نتایج حاصل عصاره گونه مورد مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی نشان داده و می تواند بعنوان یک مکمل دارویی جدید در آینده مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: آلیوم، آنتی اکسیدان، فعالیت ضدباکتریایی، فلاونوئید، فنل
 • کتایون پورسخی، مصطفی اسدی، فرخ قهرمانی نژاد، طاهر نژادستاری، ایرج مهرگان صفحات 239-248
  تیره میخک از تیره های بزرگ گیاهی است. مرکز پراکنش آن در منطقه مدیترانه و بخش های مجاور اروپا و در غرب آسیا و آسیای مرکزی است. این تیره شامل سه زیرتیره است. جنس سراستیوم متعلق به زیر تیره آلسینوئیدیا است. این جنس به دو زیر جنس و سه بخشه در محدوده فلورا ایرانیکا طبقه بندی می شود. هدف از این مقاله توصیف گزارش جدید و مقایسه آن با گونه نزدیک آن بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی دانه و دانه گرده است. در ضمن بازنگری جنس سراستیوم در ایران پنتاندروم شناسایی شد و برای اولین باربع عنوان گزارش جدید از شمال غرب ایران و فلات ایران معرفی می گردد. این گونه متعلق به زیرجنس سراستیوم و بخشه اورتودون است. ویژگی های ریخت شناسی و شرح کامل و پراکنش این گزارش جدید در این مقاله ارائه شده است هم چنین این تاکسون با نزدیک ترین گونه خود بالیریکوم هرمان مقاسیه شده است. در این تحقیق ویژگی های ریزریخت شناسی دانه و دانه گرده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بررسی شده است.
  کلیدواژگان: راسته میخک، جنس سراستیوم، ریزریخت شناسی، تاکسونومی، دانه، دانه گرده، فلات ایران
 • سمانه رحمت زاده، جلیل خارا، سید کمال کاظمی تبار صفحات 249-260
  پروانش یکی از مهم تین گیاهان دارویی می باشد که به صورت معمول به دلیل آلکالوئیدهای ضد سرطان آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق اثر غلظت های مختلف تریپتوفان (mg/l350و 150، 0) تحت شرایط باززایی درون شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است. باززایی ریزنمونه های مختلف در ترکیبات محیط کشتی مختلف در شرایط فقدان تریپتوفان نشان داد که بهترین شرایط محیط کشتی به وسیله ی ریزنمونه های قطعات گرهی رشد یافته در محیط کشت MS حاوی mg/l NAA)1)+(mg/l BAP 5/0) به دست آمد. همچنین، محیط کشت ریشه زایی را به صورت محیط کشت نیم MS غنی شده با mg/l IBA) 1/0) به دست آوردیم. پس از افزودن تریپتوفان به درون این محیط کشت بهینه، حداکثر درصد شاخه زایی ریشه زایی، به ترتیب در محیط حاوی 350و 250 میلی گرم بر لیتر تریپتوفان به دست آمد. علاوه بر این، اندازه گیری طول ریشه و ساقه، وزن خشک و تر شاخه، وزن تر ریشه، محتوای کلروفیل a و کاروتنوئید و همچنین، محتوای قند های محلول شاخه و ریشه، بهترین محیط کشت را در حضور mg/l 350 تریپتوفان نشان داد، در حالیکه حداکثر وزن خشک ریشه و محتوای کلروفیل b در محیط کشت حاوی mg/l 250 تریپتوفان به دست آمد. در نهایت، آنالیز محتوای پروتئین کل اندام هوایی و ریشه تفوت معنی داری را درمیان همه گروه ها نشان داد و بالاترین محتوای آن دراندام هوایی و ریشه، به ترتیب، در 250 و 350 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پروانش، تریپتوفان، باززایی، درون شیشه، ریزنمونه
|
 • Me Azimaraghi, Sn Riazi, Salar Porteamor Pages 171-182
  In the present study، we investigate DC conduction mechanism of electron beam evaporated Bromoaluminium phthalocyanine (BrAlPc) thin films using aluminum and gold electrodes. The current-voltage characteristics of sandwich type device are evaluated for the temperature range 298-413K under dark conditions. It is observed that the current passing through the device is increased by increasing temperature at the same voltage in the range of 0-6v. It is found that at lower voltages about 0 to 2v، the current–voltage characteristics demonstrate Ohmic behavior، while the space charge limited current (SCLC) becomes apparent at higher voltages about 2 to 6v، which is restricted by single discrete trapping level. We obtained more than one linear region in the temperature dependence of electrical conductivity. Also، the values of charge carrier mobility and the activation energy of device are evaluated.
  Keywords: Bromoaluminium phthalocyanine, thin films, organic semiconductor, Conduction mechanism
 • Mahmod Bahar, H. Golnabi, Mahsima Hamidi Pages 183-200
  The aim of this study was to estimate Specific Absorption Rate (SAR) induced in human head tissues، by assuming human head as a cubical model filled with lossy dielectric material and exposed to electromagnetic plane waves. The research is carried out by computational simulation using C programming codes. The numerical technique used in this study was Finite Difference in Time Domain (FDTD) method، along with Perfectly Matched Layer (PML) as an appropriate absorbing boundary condition. Different conditions including exposure conditions as well as physical parameters are employed، in order to compare the results to the past literature. Finally، the penetration depth of one of the specified models is expressed by means of interpolation. The results which are in complete agreement with the others in some cases، suggests that considering the biological tissues as dispersive media، would result in correct estimations; whereas changing in the structure of the model، doesn’t differ if precise predictions are not important. Furthermore، the penetration depth correlation to frequency is in line with what is expressed in theoretical papers.
  Keywords: SAR, mobile phone radiation, FDTD Method, RF Frequencies, Biological tissues
 • Fatemeh Heydari, Darius Behmardi, Farid Behroozi Pages 201-210
  The concept of rotundity is not far from differentiability. Some paper investigate the relation between rotundity and smoothness. In this paper we will explain some new relation between rotundity and very smoothness. A Banach space is rotund if the midpoint of every two distinct points of unit sphere is in the open unit ball of Banach space. A Banach space is smooth if its norm is Gateaux differentiable at every non zero point of the space and it is very smooth if the norm is very Gateaux differentiable. That is، the norm of Banach space and the norm of second dual of Banach space are Gateaux differentiable at every non zero point of Banach space.
  Keywords: Rotundity, smoothness, very Gateaux differentiability
 • Yadollah Ordokhani, Neda Rahimi Pages 211-224
  In this paper rationalized Haar (RH) functions method is applied to approximate the numerical solution of the fractional Volterra integro-differential equations (FVIDEs). The fractional derivatives are described in Caputo sense. The properties of RH functions are presented، and the operational matrix of the fractional integration together with the product operational matrix are used to reduce the computation of FVIDEs into a system of algebraic equations. By using this technique for solving FVIDEs time and computational are small. Numerical examples are given to demonstrate application of the presented method with RH functions base. In this paper rationalized Haar (RH) functions method is applied to approximate the numerical solution of the fractional Volterra integro-differential equations (FVIDEs). The fractional derivatives are described in Caputo sense. The properties of RH functions are presented، and the operational matrix of the fractional integration together with the product operational matrix are used to reduce the computation of FVIDEs into a system of algebraic equations. By using this technique for solving FVIDEs time and computational are small. Numerical examples are given to demonstrate application of the presented method with RH functions base.
  Keywords: Rationalized Haar, Fractional Volterra integro, differential equation, Riemann, Liouville
 • Roya Karamian, Davoud Ali Hosseini Pages 225-238
  The methanol extracts of leaves and bulbs of Allium ampeloprasum L. (Alliaceae) were analyzed for their phenolic profiles and screened for their antioxidant and antibacterial activities. Two biochemical assays، namely DPPH free radical scavenging and β-caroten/linoleic acid activity systems، were used to evaluate antioxidant activity. Total phenol and flavonoid contents of the species were determined by Folin-Ciocalteu and AlCl3 assays، respectively. Results indicated that the extracts are different in total phenolic content. Results from antioxidant activity showed that the extracts studied in DPPH radical scavenging assay are lower active than ascorbic acid and BHT as synthetic antioxidants. Antibacterial assay showed that the bulbs extract is more effective in inactivation of Haemophilus influenzae and Bacillus cereus and the leaves extract is more effective in inactivation of Bacillus cereus at 100 mg ml-1 than others. Then، the extracts of Allium ampeloprasum possess strong antioxidant activity and may be used as new drug supplements in the future.
  Keywords: Allium ampeloprasum, antibacterial activity, antioxidant, flavonoid, phenol
 • K. Poursakhi, M. Assadi, F. Ghahremaninejad, T. Nejadsattari, I. Mehregan Pages 239-248
  Genus Cerastium belongs to the subfamily Alsinoideae. This genus is represented with about 30 species in two subgenera (subgenus Dichodon and subgenus Cerastium) and three sections (sect. Strephodon، sect. Orthodon and sect. Schizodon) in flora Iranica area، of which 19 species were reported from Iran. The materials in the TARI herbarium were studied. The vegetative and reproductive characteristics of specimens were checked by stereomicroscope. In family Caryophyllaceae، the seeds bear numerous characters which can be used for taxonomic purposes. The ornamentation features of the seed surface and its relief are different from one species to another. The seeds were carefully taken from mature and dehiscent capsules. Pollen grains obtained from flowers bearing mature anthers. In this paper، Cerastium pentandrum (Caryophyllaceae) is reported as a new record from northwest Iran and Iranian plateau. It belongs to the subg. Cerastium sect. Orthodon. In this section teeth of the capsule are elongated، straight or reflexed، with flat or recurved margins. Morphological characteristics of the new record are provided. This taxon is compared with its closest relative C. balearicum. The ultrastructure of seed and pollen is examined by SEM.
  Keywords: Caryophyllales, micromorphology, taxonomy, seed, pollen, Iranian plateau
 • Samaneh Rahmatzadeh, J. Khara, Sk Kazemi Tabar Pages 249-260
  Periwinkle (Catharanthusroseus L.) is one of the most important medicinal plants that commonly used for its anticancer alkaloids. In this investigation، the effects of different tryptophan concentrations (0، 150، 250 and 350 mg/l) under in vitro regeneration conditions have been studied. The regeneration of different explants on different media compositions in free tryptophan condition showed that the best media conditions obtained by nodal segments explants grown on MS medium containing (BAP، 0. 5 mg/l) + (NAA، 1 mg/l). Also، we achieved the rooting medial composition as half MS medium supplemented with (IBA، 0. 1 mg/l). After adding of tryptophan into this optimal medium، the maximum shooting and rooting percentages were obtained in the media containing 250 and 350 mg/l tryptophan، respectively. Furthermore، the measurement of shoot and root length، dry and fresh weight of shoot، fresh weight of root، chlorophyll a and carotenoid content and also، soluble sugars content of shoot and root، revealed the best medium in the presence of 350 mg/l tryptophan، while the maximum amount of root dry weight and chlorophyll b were obtained by 250/l mg tryptophan containing medium.. Finally، the analysis of total proteins content of shoot and root showed significant difference between all groups and the higher content of this for shoots and roots observed in 250 mg/l and 350 mg/l، respectively.
  Keywords: Periwinkle, Tryptophan, Regeneration, in vitro, Explant